Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:"

Transkript

1 Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr ). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en ejendomsmægler resultatet af private kunders låneansøgning, der er formidlet gennem mægleren. Lov om finansiel virksomhed 117, stk. 1. (Preben Lund Hansen, Anders Hjulmand og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 28. marts 2006 har K A/S [pengeinstitut] klaget over Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006, hvorved tilsynet meddelte, at det er i strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, når banken uden kundens skriftlige samtykke meddeler en A-mægler resultatet af private kunders låneansøgning, der er formidlet gennem mægleren. Finanstilsynet påbød derfor banken at ændre praksis. Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Finanstilsynets undersøgelse af K A/S i oktober 2005 er anledning til, at tilsynet har foretaget en vurdering af, om bankens formidling af pantebrevslån til privatkunder er i overensstemmelse med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har på anmodning fået forelagt den låneansøgningsblanket, som private lånsøgere sender til A mæglere, som herefter videresender den til B eller K. Lånsøger underskriver i forbindelse med låneansøgningen følgende samtykkeerklæring: Jeg giver tilladelse til, at B og K, hvis det er relevant, kan udveksle oplysninger ved behandling af låneansøgningen og efterfølgende under mit kunde forhold i forbindelse med den løbende kunderådgivning og - administration samt kreditvurdering og i forbindelse med en eventuel inkasso/gældsservice. Tilladelsen bortfalder 12 måneder efter mit kundeforhold er ophørt. Videregivelse af oplysninger vil eksempelvis være relevant, hvis jeg udover at søge om realkreditlån i B også søger om et boliglån i K. Det er oplyst, at A mægleren fremsender den udfyldte låneansøgning til K sammen med kopi af lånsøgers årsopgørelser og lønsedler. Banken tager herefter stilling til, blandt andet på grundlag af kredit scoring, om lånsøger er tilstrækkelig kreditværdig til, at banken ønsker at tilbyde lånet. Hvis banken anser lånsøger for kreditværdig, yder banken lånet som et pantebrevslån. Herefter udstedes pantebrevet, A mægleren indhenter lånsøgers underskrift, og banken forestår ekspedition og afregning. På visse tidspunkter typisk 2-4 gange årligt - frasælger banken porteføljer af pantebreve fra sin beholdning. Ved disse frasalg meddeler banken alene de oplysninger om pantebrevsdebitorer, som fremgår af det overdragne pantebrev, eksempelvis, navn, adresse, matr. nr. Herudover meddeler banken pantebrevsdebitors cpr.-nr. til investoren af hensyn til den fremtidige renteindberetning til skattemyndighederne fra investorens depot. Hvis der er afgivet kaution, meddeles tillige kautionistens navn, adresse og cpr.-nr., idet kautionserklæringen, hvoraf disse oplysninger fremgår, også videregives til erhververen. Hvis banken ikke anser lånsøger for kreditværdig, men denne dog opfylder mere lempelige kreditværdighedsbetingelser, således at banken kan indhente ekstern finansiering fra en pantebrevsinvestor, giver banken tilbud ud fra sit kendskab til markedsvilkårene for et sådant pantebrevslån. Banken fastsætter de nærmere vilkår i et tilbud til A mægleren, hvor blandt andet følgende er anført: Vi kan til orientering oplyse, at K ikke skal være kreditor på pantebrevet, hvorfor kreditor først vil blive oplyst ca dage efter accept af dette tilbud. Det er herefter A mæglerens opgave at forelægge tilbuddet for lånsøger og indhente dennes accept af tilbuddet. Når A

2 mægleren har meddelt banken, at lånsøger vil acceptere tilbuddet, sender banken et brev til pantebrevsinvestoren. Informationerne i dette brev afhænger af, hvorledes samarbejdet mellem bank og investor er aftalt. I nogle tilfælde modtager investor udover oplysninger om ejendommen også kopi af lånsøgers årsopgørelse, lønsedler samt oplysning om beskæftigelse, civilstand, husstandens sammensætning, indkomstforhold m.v. Herefter udstedes pantebrevet, A mægleren indhenter lånsøgers underskrift, og pantebrevet afregnes mod indeståelse fra K, der forestår tinglysning. Et andet samarbejde afviger derved, at banken fast er bemyndiget til at etablere og efterfølgende levere pantebreve med pant i sommerhusejendomme i en investors navn (C) og efterfølgende leverer dette til pågældende investor. Banken har i sådanne sager kreditvurderet pantebrevsdebitor ud fra følgende kriterier: 1. B skal tilbyde 60 % finansiering. 2. Hvis en debitor er kunde hos B, må der ikke være betalingsanmærkninger på eksisterende lån hos B. 3. Debitor må ikke være registreret hos RKI på den oplyste adresse. 4. Der tages tingbogsoplysning på debitors oplyste adresse, og hvis debitor er ejer, må der ikke være tinglyst udlæg eller lignende på ejendommen. 5. C må ikke have bemærkninger til et kundeforhold med debitor. K sender pr. mail cpr.nr. til C, der mailer sin stillingtagen tilbage indenfor 24 timer. Det følger af 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger om virksomhedens kunder. Ved vurdering af, om videregivelse kan betragtes som berettiget, skal der foretages en konkret afvejning af kundens berettigede forventning om hemmeligholdelse overfor virksomhedens behov/ønske om at kunne videregive oplysningerne. Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen, at videregivelse ifølge praksis anses for berettiget, hvis kunden giver samtykke til videregivelsen. Et samtykke til videregivelse af oplysninger skal i medfør af lov om finansiel virksomhed 123, stk. 1, afgives i skriftlig form. På baggrund af beskrivelsen af sagsgangen ved ydelse af pantebrevslån har Finanstilsynet vurderet følgende forhold: A. Videregivelse af oplysninger fra banken til A mægleren, når banken har vurderet, om den vil yde pantebrevslån. B. Videregivelse af oplysninger fra banken til pantebrevsinvestor i forbindelse med formidling af lån, som banken ikke selv ønsker at yde. C. Videregivelse af oplysninger ved bankens overdragelse af pantebreve fra sin beholdning. Ad A: K videregiver oplysninger til A, om hvorvidt banken ønsker at yde et pantebrevslån til lånsøger. Den samtykkeerklæring, som lånsøger underskriver i forbindelse med låneansøgningen, vedrører alene videregivelse mellem B og K. Lånsøger har således ikke givet samtykke til, at K kan videregive fortrolige oplysninger til A mægleren. K har mundtligt overfor Finanstilsynet tilkendegivet, at der efter bankens opfattelse er et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A mægleren, således at A mægleren som fuldmægtig er berettiget til at modtage oplysninger fra banken. Finanstilsynet vurderer, at A mægleren alene optræder som et ekspeditionsled mellem kunden og K, og der er derfor ikke etableret et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A mægleren, som berettiger K til at videregiver oplysninger om lånsøger til A mægleren. Videregivelse kan herefter alene ske, hvis det anses for berettiget i medfør af 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det taler for at anse videregivelsen af oplysninger for berettiget, at videregivelse er i lånsøgers interesse, og at lånsøger i forbindelse med låneansøgningen er gjort opmærksom på, at lånet formidles af A mægleren på vegne af K. Heroverfor står imidlertid, at det er utvivlsomt, at udveksling af oplysninger skal ske på baggrund af et skriftligt

3 samtykke. Hvis det blev lagt til grund, at indirekte accept af, at oplysningerne videregives, medfører, at videregivelsen betragtes som berettiget, ville lånsøger blive frataget den beskyttelse, som indførelse af skriftlighedskravet netop skulle sikre. Finanstilsynet vurderer således, at det ikke er berettiget efter 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, når K videregiver oplysninger til A mæglerne om, hvorvidt banken selv ønsker at yde et pantebrevslån til lånsøger, eller om lånet formidles via en ekstern pantebrevsinvestor. Finanstilsynet påbyder K A/S at ændre sin praksis, således at banken ikke uberettiget videregiver fortrolige oplysninger, jf. 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. I de tilfælde, hvor der udveksles oplysninger på baggrund af kundens samtykke, skal der indhentes et skriftligt samtykke fra kunden, som opfylder kravene i 123, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Konsekvensen heraf er, at K A/S selv må meddele resultatet af låneansøgningen til lånsøger eller indhente samtykke til videregivelsen. Samtykket skal være konkret, specifikt og informeret. I klageskrivelsen af 28. marts 2006, hvor K A/S har påstået ophævelse af Finanstilsynets påbud af 28. februar 2006 for så vidt angår forhold A, er det anført: Afgørelsen [af 28. februar 2006 fra Finanstilsynet] indeholder en beskrivelse af sagsgangen i forbindelse med Ks formidling af pantebrevslån. K skal supplerende oplyse følgende vedrørende formidlingen af pantebrevslån, herunder særligt A mæglerens rolle: A mæglerne formidler lån for K, primært til købere af fast ejendom. Der er en mangeårig praksis blandt ejendomsmæglere, herunder A mæglerne, for at bistå købere af fast ejendom i forbindelse med finansiering af ejendommen. Igennem de senere år er der sket en intensivering af ejendomsmæglernes finansieringsbistand, og der er udviklet forskellige rådgivningskoncepter, hvor mæglerne tilbyder en samlet rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom, herunder rådgivning om finansiering. A mæglerne tilbyder bl.a. en særlig køberpakke, A, som inkluderer en omfattende rådgivning i forbindelse med køb af ny bolig. A mæglernes ydelse omfatter vurdering af finansieringsforslagene i salgsopstillingen samt undersøgelse af fordelagtige alternativer. Køber (i det følgende lånsøger ) kan i denne forbindelse vælge at lade A sørge for finansiering via K. Det fremgår specifikt af pkt. 22 i A mæglernes standard købsaftale: Køber bekræfter ved sin underskrift på denne købsaftale, at der af ejendomsmægleren, realkreditinstituttet, pantebrevsformidleren og pantebrevserhververen kan indhentes oplysninger om købers og dennes husstands økonomiske forhold. Videregivelse af de indhentede oplysninger disse parter imellem kan ligeledes ske. Udover ejerskiftesituationer tilbyder A mæglerne også rådgivning i forbindelse med optagelse af tillægslån og/eller omlægning af eksisterende lån (f.eks. A...), hvor en særlig privatrådgiver fra A foretager en gennemgang af lånsøgerens lån. I praksis foregår låneansøgningen i begge situationer således, at lånsøger som et led i dialogen med A mægleren om økonomi og finansiering anmoder A mægleren om at indhente lånetilbud fra K. Til brug herfor udfylder lånsøger et låneansøgningsskema med bistand fra A mægleren og udleverer de fornødne dokumenter, såsom lønsedler, årsopgørelse m.v., til brug for kreditvurderingen. A mægleren fremsender elektronisk oplysningerne om lånsøger til Ks IT-system, og systemet foretager en kreditscoring der meddeles, mens lånsøgeren sidder hos A mægleren. Mægleren kan således umiddelbart se, om lånsøger kan bevilges et lån i K, og lånsøger får besked herom med et samme et

4 lånetilsagn er dog altid betinget af en endelig godkendelse af K. A mægleren sender umiddelbart herefter låneansøgningsskemaet samt kopi af dokumenterne fra lånsøger videre til K, som tjekker, at oplysningerne er korrekte og foretager en endelig godkendelse. I tilfælde, hvor K vurderer, at det er nødvendigt, stiller K krav om kaution, f.eks. fra en ægtefælle/samlever, der ikke er medejer af ejendommen, men hvor begges indkomst- og formueforhold er nødvendig for at overholde familiens samlede forpligtelser. I sådanne tilfælde kan låneansøgningen ikke behandles elektronisk. Hvad enten A mægleren yder bistand til lånsøger som led i A eller lånsøger alene har anmodet om bistand i forbindelse med finansieringen, sker dette på foranledning af lånsøger, og A mæglerens bistand i denne forbindelse omfatter naturligvis varetagelse af kontakten til de relevante pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Videregivelse af oplysninger fra K til A mægleren, når banken har vurderet, om den vil yde pantebrevslån 1) Principalt: K gør gældende, at der er etableret et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A mægleren, som medfører, at K berettiget kan videregive oplysninger om lånsøgeren til A mægleren. En lånsøger har fri adgang til at søge rådgivning hos og lade sig repræsentere af advokater, revisorer og andre sagkyndige, f.eks. ejendomsmæglere, i forbindelse med køb af fast ejendom, herunder finansiering af købet. Når en lånsøger således har valgt en A mægler, enten som led i en samlet pakke, som f.eks. A, eller alene i forbindelse med opnåelse af finansiering, må A Mægleren på tilsvarende måde som en advokat eller revisor anses som repræsentant for lånsøgeren. Der består herved et fuldmagtsforhold mellem lånsøgeren og A mægleren, der bevirker, at A mægleren kan modtage oplysninger om lånsøgeren på vegne af denne. Lånsøger har selv henvendt sig til A mægleren og anmodet om dennes bistand i forbindelse med finansieringen, hvilket omfatter indhentning af finansieringstilbud hos realkreditinstitut, bank m.v. Varetagelse af kontakten til de relevante finansieringsinstitutter, herunder K, udgør en naturlig del af den opgave, som A mægleren har påtaget sig at udføre for lånsøger, og i denne sammenhæng videregiver K oplysninger til A mægleren om, hvorvidt banken ønsker at yde et lån til lånsøger. I ejerskiftesituationer fremgår det specifikt af købsaftalen, at der kan ske udveksling af oplysninger om lånsøger mellem bl.a. ejendomsmægleren og pantebrevsformidleren. Det gøres således gældende, at der er etableret et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A mægleren, og at K berettiget kan videregive oplysninger om lånsøger herunder oplysninger om, hvorvidt banken ønsker at yde lån til lånsøger, eller om lånet formidles via en ekstern pantebrevsinvestor til A mægleren, jf. FIL 117, stk. 1. K skal i denne forbindelse henvise til Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2003 vedrørende et forsikringsselskabs videregivelse af fortrolige kundeoplysninger til en forsikringsmægler. I denne sag anerkendte Finanstilsynet, at der var etableret et fuldmagtsforhold mellem kunden og forsikringsmægleren, og at forsikringsselskabet som følge heraf berettiget kunne videregive oplysninger om kunden til forsikringsmægleren. Det fremgår endvidere af Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2003: Når der er etableret et fuldmagtsforhold mellem en kunde og en forsikringsmægler vurderer Finanstilsynet, at initiativet til videregivelse af oplysninger for så vidt udgår fra kunden, hvorved hensynene bag reglerne om skriftligt samtykke opvejes. Dette betyder, at der kan ses bort fra de ellers ufravigelige krav om skriftligt samtykke i 8 og 10 i lov om finansiel virksomhed [i dag FIL 121 og 123], idet rækkevidden af disse regler begrænses af fuldmagtsforholdet. Det samme må være gældende for så vidt angår fuldmagtsforholdet mellem lånsøger og A mægleren. Initiativet til videregivelse af oplysninger om lånsøger fra K til A mægleren må således anses for at udgå fra lånsøger, som jo netop har anmodet A mægleren om bistand med at indhente lånetilbud fra K. Fuldmagtsforholdet mellem A mægleren og lånsøgeren skal vurderes efter de almindelige fuldmagtsregler, og da der

5 ikke stilles særlige formkrav til etablering af et fuldmagtsforhold, kan det ikke kræves, at fuldmagtsforholdet mellem A mægleren og lånsøgeren skal være baseret på en skriftlig fuldmagt, hvilket også er udtrykkeligt forudsat i ovennævnte afgørelse. Det kan til orientering oplyses, at der i Ks mangeårige samarbejde med A mæglerne ikke har været en eneste klage fra lånsøgere over bankens videregivelse af oplysninger til A mæglerne i forbindelse med indhentning af lånetilbud fra K. 2) Subsidiært: Såfremt Erhvervsankenævnet mod forventning måtte finde, at der ikke består et fuldmagtsforhold mellem A mægleren og lånsøgeren, gøres det subsidiært gældende, at Ks videregivelse af oplysninger om lånsøger til A mægleren i øvrigt er berettiget i medfør af FIL 117, stk. 1. Det fremgår af Finanstilsynets seneste praksis (afgørelse af 26. juli 2005 og afgørelse af 4. januar d.å.), at der ved vurdering af, hvorvidt der er tale om en berettiget videregivelse i henhold til FIL 117, stk. 1, skal foretages en konkret afvejning af hensynet til lånsøgerens berettigede forventning om hemmeligholdelse overfor den finansielle virksomheds reelle behov for at kunne videregive oplysningerne. Som Finanstilsynet også anfører i sin afgørelse, er videregivelsen fra K til A mægleren i lånsøgers interesse, idet videregivelsen af oplysningerne til A mægleren netop sker på lånsøgers initiativ. Det er således lånsøgeren selv, der har anmodet A mægleren om bistand i forbindelse med indhentning af lånetilbud fra K, og lånsøger har dermed også en forventning om, at A mægleren som et naturligt led heri kan modtage en tilbagemelding på låneansøgningen fra K. Det er af afgørende betydning for K at kunne anvende A mæglerne som formidlere af lån for K, og i denne forbindelse at kunne videregive oplysninger om lånsøgere til A mæglerne i forbindelse med behandling af låneansøgninger. Under hensyntagen til, at der ved videregivelsen ikke sker en tilsidesættelse af hensynet til lånsøger, der i dette tilfælde ikke har en berettiget forventning om hemmeligholdelse - tværtimod - og under hensyntagen til, at K har et reelt behov for at anvende A mægleren som låneformidler, må videregivelsen af oplysningerne om lånsøger fra K til A mægleren anses for berettiget i medfør af FIL 117, stk.1. I anledning af klagen har Finanstilsynet i skrivelse af 1. juni 2006 udtalt: 3. Retlig baggrund Det følger af 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at en finansiel virksomhed ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger om virksomhedens kunder. Ved vurdering af, om videregivelse kan betragtes som berettiget, skal der foretages en konkret afvejning af kundens berettigede forventning om hemmeligholdelse overfor virksomhedens behov for/ønske om at kunne videregive oplysningerne. Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen, at videregivelse ifølge praksis anses for berettiget, hvis kunden giver samtykke til videregivelsen. Et samtykke til videregivelse af oplysninger skal i medfør af lov om finansiel virksomhed 123, stk. 1, afgives i skriftlig form. Sædvanlige oplysninger om kundeforhold kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver, jf. lov om finansiel virksomhed 118, stk. 1. Bestemmelsen muliggør videregivelse til brug for varetagelse af administrative opgaver for den finansielle virksomhed, der har indsamlet oplysningerne. Oplysninger kan ikke videregives efter bestemmelsen, hvis den modtagende virksomhed skal bruge oplysningerne til at udføre administrative opgaver på egne vegne.

6 Det følger af 123, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger skal afgives i skriftlig form. 4. Praksis I brev af 28. marts 2006 til Erhvervsankenævnet, omtaler K en afgørelse, som Finanstilsynet traf den 12. februar Sagen vedrørte indgåelse af forsikringsaftaler via en forsikringsmægler i to forskellige situationer: 1. Frivillige ordninger, hvor hver enkelt forsikrede meddelte forsikringsmægleren mæglermandat(som er skriftligt) og 2. Obligatoriske ordninger, hvor arbejdsgiveren på vegne af samtlige sine ansatte meddelte forsikringsmægleren mæglermandat, og hvor der derfor ikke forelå et skriftligt aftalegrundlag mellem hver enkelt medarbejder og forsikringstageren. Ved vurdering af, om videregivelsen var berettiget blev der sondret mellem de to tilfælde. I de frivillige ordninger havde hver enkelt kunde meddelt forsikringsmægleren mæglermandat. Når der er indgået en aftale mellem en kunde og en forsikringsmægler, består der et fuldmagtsforhold mellem kunden og forsikringsmægleren. Da kunden selv henvender sig til forsikringsmægleren, blev det antaget, at være i kundens interesse, at forsikringsselskabet kunne videregive de oplysninger, som er nødvendige for, at forsikringsmægleren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, der er indgået mellem kunden og forsikringstageren. Finanstilsynet vurderede derfor, at fuldmagtsforholdet mellem kunde og forsikringsmægler medfører, at forsikringsselskabet berettiget kan videregive oplysninger om kunden til dennes forsikringsmægler, jf. 117, stk.1 i lov om finansiel virksomhed. I de obligatoriske ordninger har arbejdsgiveren på vegne af sine ansatte meddelt forsikringsmægleren mæglermandat. Der er indgået en aftale mellem en arbejdsgiver og en forsikringsmægler, hvorved der er etableret et fuldmagtsforhold mellem arbejdsgiveren og forsikringsmægleren. Det blev også i denne situation antaget, at der berettiget kan videregives de fortrolige oplysninger fra et forsikringsselskab til forsikringsmægleren, som er nødvendige for, at mægleren kan udføre de opgaver, som følger af aftalen mellem forsikringsmægleren og arbejdsgiveren, jf. 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Dette blev antaget at være tilfældet, selv om der er tale om en obligatorisk ordning, hvor den forsikrede ikke selv har valgt, at forsikringsmægleren skal involveres, da det både er i arbejdstagerens og den forsikredes interesse, at arbejdsgiveren har mulighed for at anvende professionel bistand fra en forsikringsmægler. Hvis arbejdstageren ikke kan acceptere, at der videregives oplysninger fra forsikringsselskabet til forsikringsmægleren, blev det antaget at være et forhold, der enten er reguleret af en ansættelsesaftale eller kollektiv overenskomst, eller et forhold som skal løses mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er tavshedspligtsbestemmelserne i lov om finansiel virksomhed uvedkommende. Finanstilsynet omtaler sagen nedenfor under pkt.6: Finanstilsynets bemærkninger til Ks anbringender i brev af 28. marts til Erhvervsankenævnet. 5. Finanstilsynets vurdering K videregiver oplysninger til A, om hvorvidt banken ønsker at yde et pantebrevslån til lånsøger. Den samtykkeerklæring, som lånsøger underskriver i forbindelse med låneansøgningen, vedrører alene videregivelse af fortrolige oplysninger mellem B og K. Lånsøger har således ikke givet samtykke til, at K kan videregive fortrolige oplysninger til A.

7 K har mundtligt overfor Finanstilsynet tilkendegivet, at der efter bankens opfattelse er et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A, således at A mægleren som fuldmægtig er berettiget til at modtage oplysninger fra banken. Efter Finanstilsynets vurdering er der ikke etableret et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A, som berettiger K til at videregiver oplysninger om lånsøger til A. A mægleren oplyser kunden om, at A-mægleren sender låneansøgning til K, men der findes ikke i det materiale Finanstilsynet har fået fra K holdepunkter for at antage, at kunden er blevet oplyst om, at A-mægleren vil få fortrolige oplysninger fra K vedr. bankens lånesagsbehandling. Kunden ved at A-mægleren sender oplysninger til K. Og kunden skriver under på en samtykkeerklæring vedrørende udveksling af oplysninger mellem K og B. Kunden skriver ikke under på at der kan videregives oplysninger fra banken til A-mægleren. Det kan derfor heller ikke lægges til grund, at kunden burde være klar over, at der bliver videregivet oplysninger fra banken til A- mægleren. Videregivelse kan efter Finanstilsynets vurdering alene ske, hvis det efter en afvejning af kundens krav på beskyttelse overfor virksomhedens behov for at videregive oplysninger kan anses for berettiget. Finanstilsynet vurderer, at det taler for at anse videregivelsen for berettiget, at videregivelse er i lånsøgeren interesse, og at lånsøger i forbindelse med låneansøgningen er gjort opmærksom på, at lånet formidles af A mæglerne på vegne af K. Finanstilsynet vurderer derimod ikke, at banken har et særligt behov for at kunne videregive oplysningerne uden indhentelse af kundens samtykke. Hertil kommer, at der er tale om videregivelse af økonomiske oplysninger, som skal karakteriseres som meget følsomme, at det er utvivlsomt, at hvis udveksling af oplysninger skal ske på baggrund af et samtykke, skal dette være skriftligt. Finanstilsynet vurderer derfor, at der ikke kan ske videregivelse i medfør af 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 6. Finanstilsynets bemærkninger til Ks anbringender i brev af 28. marts til Erhvervsankenævnet. 1. K anfører, at der en mangeårig praksis blandt ejendomsmæglere for at bistå købere af fast ejendom med finansiering af ejendomme, og at der er sket en intensivering af ejendomsmæglernes finansieringsbistand. Finanstilsynet vurderer ikke, at denne omstændighed kan tillægges betydning ved vurdering af, om videregivelse er berettiget i medfør af 117 i lov om finansiel virksomhed. 2. K omtaler en særlig situation, hvor A-mæglerne tilbyder en såkaldt køberpakke, A, som inkluderer omfattende rådgivning i forbindelse med køb af en ny bolig. A-mæglernes ydelse omfatter vurdering af finansieringsforslagene i slagsopstillingen samt undersøgelse af fordelagtige alternativer. Køber kan i den forbindelse vælge at lade A sørge for finansiering via K. I denne særlige situation underskriver køber et samtykke, hvoraf det fremgår, at der kan udveksles oplysninger mellem pantebrevsformidler/pantebrevserhverver og A-mæglerne. Finanstilsynet skal anføre, at den sag K har indbragt for Erhvervsankenævnet, ikke omhandler situationer, hvor køber gør brug af den særlige "køberpakke". Finanstilsynet vurderer derfor ikke, at denne situation kan gøres til genstand for prøvelse for Erhvervsankenævnet. Finanstilsynet vil derfor ikke kommentere sagen yderligere, men skal dog tage det forbehold, at hvis Erhvervsankenævnet skulle komme frem til, at denne situation kan vurderes i forbindelse med nærværende klage, forbeholder Finanstilsynet sig retten til at komme med yderligere bemærkninger. Finanstilsynet skal i den forbindelse særligt understrege, at Finanstilsynet ikke har foretaget en vurdering af, om den samtykkeerklæring som anvendes i forbindelse med "køberpakken" opfylder de krav der følger af lov om finansiel

8 virksomhed. Finanstilsynet skal desuden bemærke, at K i det forhold, som ankenævnssagen drejer sig om, gør gældende, at der foreligger en situation, hvor indhentelse af samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger fra K til A-mæglerne ikke nødvendiggør et skriftligt samtykke, mens banken i den situation der omtales som en "køberpakke" vurderer, at der skal indhentes samtykke fra kunden til videregivelse af oplysninger fra K til A-mæglerne. 3. K gør gældende, at der er etableret et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A- mægleren, som medfører, at K berettiget kan videregive oplysninger om lånsøgeren til A-mægleren. Banken anfører, at en lånsøger har fri adgang til at søge rådgivning hos og lade sig repræsentere af advokater, revisorer og andre sagkyndige, f.eks. ejendomsmæglere. Lånsøger har henvendt sig til A- mægleren og anmodet om dennes bistand i forbindelse med finansieringen, hvilket omfatter indhentning af finansieringstilbud hos realkreditinstituttet, bank m.v. Varetagelse af kontakten til de relevante finansieringsinstitutter, herunder K, udgør en naturlig del af den opgave, som A-mægleren har påtaget sig at udføre for lånsøger, og i denne sammenhæng videregiver K oplysninger til A-mægleren. Finanstilsynet skal understrege, at Finanstilsynet ikke vurderer, at der er etableret et fuldmagtsforhold, der medfører, at der kan videregives oplysninger om lånsøgers økonomiske forhold fra banken til A-mæglerne. Bankens anbringender vedr. spørgsmålet om etablering af fuldmagtsforhold giver i øvrigt Finanstilsynet anledning til følgende bemærkninger: a. Det er korrekt, at der i visse tilfælde kan ske videregivelse af fortrolige oplysninger fra en finansiel virksomhed til en tredjepart, som en kunde har anmodet om at påtage sig visse opgaver. Det kan f.eks. være, hvis kunden har ansat en advokat til at bistå vedkommende. Fælles for de tilfælde, hvor Finanstilsynet har vurderet, at der kan ske videregivelse af fortrolige oplysninger til en tredjemand er, at denne tredjemand har påtaget sig en konkret og veldefineret opgave for kunden. For så vidt angår ejendomsmæglere henvender en kunde sig typisk til den ejendomsmægler, der har den ejendom til salg, som kunden er interesseret i at købe. Kunden har med andre ord ikke henvendt sig til ejendomsmægleren med henblik på at få økonomisk rådgivning. Finanstilsynet vurderer derfor ikke, at der kan drages en parallel mellem f.eks. videregivelse af fortrolige oplysninger fra et pengeinstitut til en advokat til videregivelse af oplysninger fra et pengeinstitut til en ejendomsmægler. b. I Finanstilsynet afgørelse af 12. marts 2003 blev det antaget, at det i to nærmere beskrevne tilfælde kunne ske videregivelse fra et forsikringsselskab til en forsikringsmægler. Det første tilfælde adskiller sig fra nærværende sag ved, at kunden selv henvender sig til forsikringsmægleren og der etableres et skriftligt fuldmagtsforhold/mæglermandat. Den anden situation adskiller sig fra nærværende sag derved, at arbejdsgiveren, for at opnå de bedste forhold for forsikringstageren og arbejdsgiveren selv, henvender sig til en forsikringsformidler, hvorved der etableres et fuldmagtsforhold/mæglermandat mellem arbejdsgiveren og forsikringsmægleren. Endvidere er der i begge de to situationer afgørelsen omhandler den forskel til nærværende sag, at en forsikringsformidler kontaktes fordi kunden/arbejdsgiveren ønsker hjælp til at tegne en forsikring. I sagen vedrørende B henvender kunden sig for at købe en ejendom, og bliver i den forbindelse tilbudt en ydelse, som ikke har været den oprindelige motivation for at henvende sig hos ejendomsmægleren. Hertil kommer, at forsikringsmægleren udøver en aktivitet, der er lovreguleret.

9 c. Endelig skal Finanstilsynet anføre, at der i Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2003 netop er lagt vægt på, at der udover et skriftligt fuldmagtsforhold gjorde sig særlige forhold gældende, der konkret medførte, at videregivelse kunne betragtes som berettiget. Det kan derfor ikke konkluderes, at etablering af ethvert fuldmagtsforhold indebærer, at der kan videregives oplysninger fra en finansiel virksomhed til en fuldmagtshaver. 4. K gør subsidiært gældende, at såfremt Erhvervsankenævnet mod forventning måtte komme frem til, at der ikke er etableret et fuldmagtsforhold mellem A-mægleren og lånsøger, er videregivelse berettiget i medfør af lov om finansiel virksomhed 117, stk.1. Det anføres, at det er af afgørende betydning for K at kunne anvende A-mæglerne som formidlere af lån for K, og i den forbindelse kunne videregive fortrolige oplysninger om lånsøger til A-mæglerne i forbindelse med lånebehandling. K gør gældende, at der ikke sker en tilsidesættelse at kundens krav på hemmeligholdelse tværtimod. Finanstilsynet vurderer ikke, at kundens berettigede krav på hemmeligholdelse skal fraviges i denne situation, se i det hele Finanstilsynets vurdering anført under pkt. 4. Finanstilsynet skal tilføje, at det samarbejde K ønsker at etablere med A-mæglerne kan etableres ved at indhente kundens samtykke til videregivelse af fortrolige oplysninger. Samtykket kan eventuelt indhentes samtidig med, at der indhentes samtykke til at videregive oplysninger mellem K og B. Alternativt kan K fremsende resultatet af låneansøgningen til kunden selv. I skrivelse af 5. juli 2006 har K A/S yderligere anført: Ad 5. Finanstilsynets vurdering Finanstilsynet gør gældende, at der ikke er etableret et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og A mægleren, som berettiger K til at videregive oplysninger om lånsøger til A mægleren. Finanstilsynet henviser i denne forbindelse bl.a. til, at den samtykkeerklæring, som lånsøger skriver under på i låneansøgningen til K/B, ikke omfatter videregivelse af oplysninger mellem K og A mægleren, og at lånsøger ikke er klar over, at A mægleren modtager oplysninger fra K. Samtykkeerklæringen er indsat i låneansøgningen for at sikre, at der kan ske en optimal behandling af lånesagen hos K og B, hvis der ansøges om lån begge steder, idet der ikke på låneansøgningstidspunktet er etableret et fuldmagtsforhold mellem lånsøger og K. Samtykkeerklæringen omfatter ikke A mægleren, da dette ikke er nødvendigt som følge af det fuldmagtsforhold, der etableres mellem mægleren og lånsøger, når A mægleren på lånsøgers anmodning indhenter lånetilbud fra K. Finanstilsynet anfører, at det ikke kan lægges til grund, at kunden burde være klar over, at der bliver videregivet oplysninger fra banken til A mægleren. Dette bestrides. Når en lånsøger beder en A mægler om hjælp til at indhente et lånetilbud fra K, samler lånsøger de fornødne økonomiske oplysninger (lønsedler, årsopgørelse m.v.) og udleverer oplysningerne til A mægleren. Det ligger i sagens natur, at lånsøger forventer, at mægleren sender oplysningerne videre til K, og i øvrigt tager sig af kontakten til banken, hvilket naturligvis også indebærer, at A mægleren modtager oplysninger vedrørende låneansøgningen fra K. Lånsøger er således fuldt ud klar over, og forventer i øvrigt også, at den mægler, som lånsøger har bedt om hjælp og udleveret sine økonomiske oplysninger til, kan tage sig af sagsbehandlingen og i denne forbindelse selvfølgelig modtage oplysninger om låneansøgningen fra K. En lånsøger ville nok undre sig og finde det meget upraktisk, hvis A mægleren ikke kunne udveksle oplysninger med banken, da lånsøger jo netop har bedt mægleren om at påtage sig

10 opgaven med at søge om lån i K. Ad 6.2 (A ) Finanstilsynet anfører i sine bemærkninger under pkt. 6.2, at nærværende sag ikke omhandler situationer, hvor en lånsøger gør brug af A, og at denne situation derfor ikke kan gøres til genstand for prøvelse for Erhvervsankenævnet. K skal i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 vedrører Ks videregivelse af oplysninger til A mæglerne om ydelse af pantebrevslån. Finanstilsynet angiver ikke i sin afgørelse, hvilke konkrete situationer, der efter Finanstilsynets opfattelse er omfattet af afgørelsen, og afgørelsen må forstås således, at den omhandler alle tilfælde, hvor banken videregiver oplysninger til A mæglerne i forbindelse med ydelse af pantebrevslån, herunder også til lånsøgere, der gør brug af A eller andre serviceydelser. Det gøres under alle omstændigheder gældende, at det ikke er afgørende, hvorvidt der søges om lån i K i forbindelse med en almindelig ejerskiftesag, et tillægslån eller som led i en særlig serviceydelse, herunder A, idet der i alle tilfælde etableres et fuldmagtsforhold mellem lånsøgeren og A mægleren. For så vidt angår ejerskiftesager fremgår det i øvrigt - som tidligere nævnt - specifikt af punkt 22 i A mæglernes standardkøbsaftale, at A mægleren er berettiget til at indhente og modtage oplysninger fra pantebrevsformidlere og pantebrevserhververe, herunder K. Dette samtykke i standardkøbsaftalen har ikke, som fejlagtigt anført af Finanstilsynet, sammenhæng med den af A mæglerne tilbudte A Det er således ikke korrekt, at K vurderer, at der ved brug af A skal indhentes samtykke fra lånsøger til videregivelse af oplysninger fra K til A mæglerne. Som anført ovenfor, er det netop Ks opfattelse, at der er etableret et fuldmagtsforhold, uanset hvilken situation, der er tale om, og at der derfor ikke er krav om at indhente et samtykke, heller ikke i forbindelse med A Teksten i standardkøbsaftalen anvendes i ejerskiftesager og etablerer i øvrigt et aftaleforhold mellem køber (lånsøger) og A mægleren, som K ikke har indflydelse på. Ad 6.3 a) (A mægleren som repræsentant for lånsøger) Finanstilsynets anfører, at der i visse tilfælde kan ske videregivelse af fortrolige oplysninger til en tredjepart (f.eks. advokat, revisor m.v.), som en lånsøger har anmodet om at påtage sig visse opgaver, idet det er afgørende, at denne tredjemand har påtaget sig en konkret og veldefineret opgave for kunden. Ved vurderingen af, om en A mægler kan anses som repræsentant for lånsøger, lægger Finanstilsynet vægt på, at lånsøger ikke primært har henvendt sig til A mægleren med henblik på at få økonomisk rådgivning. K forstår det af Finanstilsynet anførte således, at dette taler imod etablering af et fuldmagtsforhold. Den omstændighed, at lånsøger oftest primært henvender sig til en A mægler med henblik på køb af en ejendom og ikke økonomisk rådgivning, kan ikke være afgørende for vurderingen af fuldmagtsforholdet mellem lånsøger og A mægleren. Det afgørende er, at lånsøger i forbindelse med drøftelse af finansieringen med A mægleren anmoder denne om bistand i forbindelse med ansøgning om lån i K. A mægleren har herved netop påtaget sig en konkret, veldefineret og afgrænset opgave for lånsøgeren. Det fastholdes således, at A mægleren må anses som repræsentant for lånsøgeren i forhold til K. Ad 6.3 b) c) (Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2003) I Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2003 anerkendte Finanstilsynet, at der var etableret et fuldmagtsforhold mellem en kunde og en forsikringsmægler, og at forsikringsselskabet som følge heraf berettiget kunne videregive oplysninger om kunden til forsikringsmægleren. Finanstilsynet har anført, at den nævnte afgørelse adskiller sig fra nærværende sag, og at de to situationer ikke kan sammenlignes. Dette bestrides. I forholdet mellem en ejendomsmægler og en lånsøger etableres der ikke altid en skriftlig fuldmagt, men derudover er

11 der tale om en situation svarende til forholdet mellem en forsikringsmægler og en kunde - lånsøgeren henvender sig selv til A mægleren, og der etableres et fuldmagtsforhold. Som anført tidligere, udgår initiativet til videregivelse af oplysninger fra K til A mægleren fra lånsøger, når der er etableret et sådant fuldmagtsforhold. Finanstilsynet fremhæver igen, at A mæglerens bistand til lånsøger i forbindelse med ansøgning om lån i K ikke har været lånsøgers oprindelige motivation for at henvende sig til A mægleren. Det fastholdes, at dette ikke er afgørende for vurderingen af fuldmagtsforholdet, men at det væsentlige er, at lånsøger efter sin henvendelse til A mægleren udtrykkeligt anmoder denne om bistand i forbindelse med ansøgning om lån i K. Det gøres gældende, at det er uden betydning for vurderingen af fuldmagtsforholdet, hvorvidt der er tale om en lovreguleret aktivitet. I øvrigt er udøvelse af ejendomsmæglervirksomhed lovreguleret. Finanstilsynet anfører endeligt, at der i afgørelsen af 12. februar 2003 gjorde sig særlige forhold gældende, der konkret medførte, at videregivelsen af oplysninger kunne betragtes som berettiget. Det fremgår imidlertid ikke, hvilke andre forhold end de i afgørelsen anførte, der har været afgørende for Finanstilsynets vurdering af sagen. Det gøres gældende, at der må anlægges samme vurdering i nærværende sag som i afgørelsen af 12. februar 2003, samt at der også i nærværende sag foreligger sådanne særlige forhold, der medfører, at videregivelsen af oplysninger om lånsøger fra K til A mægleren må anses som berettiget. Finanstilsynet har i skrivelse af 18. august 2006 blandt andet anført: Ad afsnit: Ad pkt 6.2 (A ) K gør gældende, at Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 må opfattes som omfattende bankens videregivelse af oplysninger til A-mæglere om ydelse af pantebrevslån og dermed også de situationer, hvor en lånesøger gør brug af A s køberpakke, Der indhentes således heller ikke samtykke til videregivelse mellem bank og A-mægleren i disse sager. Såfremt der følges samme fremgangsmåde i alle sager, hvor A-mæglere formidler lån til K, og der ikke, således som det eller synes at fremgå af Ks klage af 26. marts 2006 i lånesager under udveksles oplysninger på baggrund af det samtykke, som er indeholdt i pkt. 22 i A-mæglernes standard købsaftale, har Finanstilsynet ingen indvendinger mod, at Erhvervsankenævnets prøvelse omfatter videregivelse i alle sager om pantebrevslån. Ankenævnet udtaler: Ifølge lov om finansiel virksomhed 117, stk. 1, må blandt andre ansatte i en finansiel virksomhed ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. Af forarbejderne til bestemmelsen, (L 176 af 12. marts 2003 ( 116)) fremgår blandt andet: Bestemmelsen indeholder hovedreglen om, at alle personer, der er knyttet til en finansiel virksomhed eller finansiel holdingvirksomhed, skal hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til under udførelsen af deres hverv.... Hovedreglen om, at finansielle virksomheder er underlagt tavshedspligt, har to formål. For det første skal reglen beskytte mod udlevering af fortrolige oplysninger om virksomheden selv, først og fremmest forretnings- og driftshemmeligheder.... For det andet skal bestemmelsen beskytte den finansielle virksomheds kunder mod videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger. Bestemmelsen supplerer de generelle regler, som er fastsat i persondataloven....

12 Hemmeligholdelsespligten indebærer, at fortrolige oplysninger hverken må videregives uberettiget eller udnyttes uberettiget på anden måde. Ved fortrolige oplysninger forstås som udgangspunkt alle oplysninger. Såfremt oplysningerne er offentligt tilgængelige, kan disse ikke anses for fortrolige og omfattes derfor ikke af tavshedspligtsbestemmelserne.... Det følger af bestemmelsen, at videregivelse eller udnyttelse kun kan ske, hvis dette anses for berettiget. Som typetilfælde, hvor videregivelse efter praksis anses for berettiget, kan nævnes: - Videregivelse af oplysninger til Finanstilsynet i henhold til loven. - Videregivelse af oplysninger til skattemyndighederne i henhold til blandt andet skattekontrolloven. - Videregivelse af oplysninger til en autoriseret EDB-virksomhed, under forudsætning af, at denne har et acceptabelt sikkerhedsniveau. - Videregivelse af oplysninger i forbindelse med fusion af finansielle virksomheder eller salg af dele af sådanne. - Videregivelse af visse kreditoplysninger/soliditetsoplysninger mellem pengeinstitutter i henhold til Finansrådets regler og vejledning for pengeinstitutters afgivelse af soliditetsoplysninger (kreditoplysninger) Videregivelse af oplysninger med kundens samtykke.... Videregivelse af oplysninger er kun berettiget, hvis de konkrete oplysninger er nødvendige for at varetage den opgave, som oplysningerne videregives til brug for. Oplysninger om kundeforhold, herunder oplysninger om, hvorvidt en privat kundes låneansøgning imødekommes af en bank, findes herefter at være fortrolige oplysninger. Det fremgår af 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, at videregivelse af fortrolige oplysninger kun kan ske, hvis videregivelsen kan anses for berettiget. Af bestemmelsens forarbejder, herunder af de i forarbejderne nævnte typetilfælde, hvor videregivelse efter praksis anses for berettiget, fremgår endvidere, at denne vurdering er yderst restriktiv. Da en A-mæglers videreformidling af en kundens låneansøgning efter ankenævnets opfattelse ikke i sig selv kan anses som fornødent tilsagn om mæglerens ret til på vegne af kunden at modtage bankens tilbagemelding om resultatet af ansøgningen, og da K A/S i øvrigt ikke findes at have et særligt behov for videregivelse af oplysningerne til en mægler uden indhentelse af kundens samtykke, der ikke ses at foreligge, tiltræder ankenævnet, at banken ikke er berettiget til at videregive oplysningerne til en A-mægler. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006.

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2003 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2003 hedder det: Kendelse af 18. februar 2005. (J.nr. 03-235.101) Tiltrådt, at videregivelse af fortrolige oplysninger om kundeforhold i forbindelse med banks salg af afskrevne fordringer ikke kan anses for berettiget.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

I brev af 4. juli 2003 anmodede Finanstilsynet Dem om at komme med yderligere juridiske bemærkninger til sagen.

I brev af 4. juli 2003 anmodede Finanstilsynet Dem om at komme med yderligere juridiske bemærkninger til sagen. Kendelse af 23. juni 2004 (j.nr. 03-232.619). Klage afvist, da tilsynets skrivelse ikke anses som en afgørelse, men en vejledende udtalelse. Lov om finansiel virksomhed 372 (Susanne Nielsen, Peter Wendt,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

De påklagede afgørelser af 7. februar 2003 fra Finanstilsynet er i det væsentlige ligelydende. Afgørelsen vedrørende K1 lyder således:

De påklagede afgørelser af 7. februar 2003 fra Finanstilsynet er i det væsentlige ligelydende. Afgørelsen vedrørende K1 lyder således: Kendelse af 24. november 2004. (J.nr. 03-93.504) Forsikringsselskabs videregivelse af oplysninger til øvrige selskaber i koncernen ikke lovlig. Lov om finansiel virksomhed 121 og 123 (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke

EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke EDI-guide Skadehistorik for erhverv og landbrug Bilag 4 Samtykke Version 1.0 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide Skadehistorik Bilag 4, Samtykke EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 2. august 2010 (J.nr. 2009-0020875) Pengeinstitut påbudt at opgøre visse konkrete engagementer på konsolideret basis samt at nedbringe det samlede engagement til et omfang under 25 % af pengeinstituttets

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme.

Almindelige selskabsretlige regler om valg, sammensætning, opgaver og ansvar for bestyrelse og bank- og sparekasselovens regler om samme. Kendelse af 27. maj 1994. 93-6.596. Påtale af, at direktionen for en banks moderselskab deltog fast i bankens bestyrelsesmøder, idet de pågældende burde være valgt til medlem af bankens bestyrelse, tiltrådt,

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor.

K,, Færøerne, har ved brev af 2. april 2003 søgt om optagelse i det danske revisorregister som registreret revisor. Kendelse af 11. april 2005. (J.nr. 03-226.941) Krav om bestået kvalifikationseksamen for optagelse i det danske register over registrerede revisorer Lov om statsautoriserede og registrerede revisorer 3,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annemette Lyngh Frederikssundsvej 29 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S Strandvejen 157 A 3060 Espergærde Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således:

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således: Kendelse af 14. april 1998. 97-199.692. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37 og 25. (Merete Cordes, Christen Sørensen og Niels Larsen)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere