PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014"

Transkript

1 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014

2 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD) MREL 2

3 Pengeinstitutternes udlån og nettorenteindtægter Figur: Pengeinstitutters udlån og garantier Figur: Pengeinstitutters nettorenteindtægter Kilde: Finanstilsynet Kilde: Finanstilsynet Anm.: Nettorenteindtægter for halvåret 2014 er skaleret op med 2 for at kunne sammenligne med de foregående år. 3 nettorenteindtægter under pres

4 Pengeinstitutternes netto gebyrindtægter Kilde: Finanstilsynet 4 men til dels modgået af gebyrindtægter

5 Pengeinstitutternes nedskrivninger Figur: Pengeinstitutternes udgiftsførte nedskrivninger på udlån, 1. kvartal kvartal 2014 Tabel: Spredning på udgiftsførte nedskrivninger, 1. halvår % 25% Median 75% 90% Gennemsnit (vægtet) 1. halvår ,00 0,11 0,39 0,70 1,20 0,27 Kilde: Finanstilsynet 5 nedskrivningerne falder, men fortsat stor spredning

6 Før og efter CRR/CRDIV - Egentlige kernekapitalprocenter Figur: Egentlige kernekapitalprocenter ultimo 2013 og 1. halvår 2014 Kilde: Finanstilsynet 6 samlet set begrænset ændring

7 Egentlig kernekapitalprocent dekomponeret Figur: Udviklingen i den egentlige kernekapitalprocent for sektoren, ultimo 2013 til 1. halvår 2014 Anm.: CRD-IV fradrag er navnlig kapitalandele. Andet CET1 omfatter kapitaltilførsler, konverteringer mv. Andet REA afspejler både faldende udlån og stigende risikovægte på misligholdte eksponeringer mv. Kilde: Finanstilsynet 7 CRR/CRDIV effekter modgås af andre bevægelser

8 Landbrug kr. Spredning på driftsresultat for landbrugssektoren * 2016* Bedste tredjedel Gennemsnit Dårligste tredjedel Note:*Angiver prognose Kilde: Videncenter for landbrug 8 Landbrugets gns. indtjening for forventes at falde

9 Konsekvenser for pengeinstitutterne af pressede landbrug OIV-identifikation Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Solvensbehov Svage eksponeringer > 2 pct. af kapitalgrundlaget Øvrige kreditrisici: Uddrag fra solvensbehovsvejledningen: Instituttet skal vurdere, hvorvidt der er særlige kreditrisici i den øvrige kreditportefølje (under 2 pct. af kapitalgrundlaget), som ikke er tilstrækkeligt dækket af søjle I kravet. Hvis dette er tilfældet, skal der afsættes kapital til dækning heraf Instituttet skal lade den fremtidige udvikling indgå i vurderingen, herunder at en branche med gode eksponeringer kan vise sig at give tab fremadrettet, hvis instituttet forventer, at flere kunder kan få finansielle problemer fremadrettet. 9

10 Stresstest 2014 EBA Alle medlemslande 123 kreditinstitutter fra 22 medlemslande Forudgående gennemgang af institutternes aktiver (AQR) Samlet kapitalbehov på EUR 24,2 mia. fordelt på 24 institutter (ultimo 2013) Aktuelt behov på i alt EUR 9,5 mia. ECB Eurolande 130 kreditinstitutter Forudgående gennemgang af institutternes aktiver (AQR) Samlet justering af egenkapital efter AQR på EUR 47,5 mia. Samlet kapitalbehov på EUR 24,6 mia. fordelt på 25 institutter (ultimo 2013) Aktuelt behov på i alt EUR 9,5 mia. 10

11 Danske deltagere fremstår robuste i stresstesten Danske Bank, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank har deltaget i EU-stresstesten 2014 Forudgående gennemgang af institutternes aktiver (AQR), med henblik på at sikre retvisende udgangspunkt I stresstesten fremskrives deltagernes kapitalgrundlag i henholdsvis et basisog stress-scenarie under fælles metodiske principper De danske deltagere opretholder i stress-scenariet, ultimo 2016, en egentlig kernekapital (CET1) i intervallet 10,9-13,6 pct. betydeligt over EBA s tærskelværdi på 5,5 pct. Egentlig kernekapital (CET1) - pct. af samlet risikoeksponering (REA) Danske Bank Nykredit Jyske Bank Sydbank Før - AQR, 1/ Efter - AQR, 1/ Basisscenario, ultimo Stress-scenario, ultimo Stress-scenario, ultimo 2016 (fuld indfaset CRR/CRD4) også under fuld indfaset CRR/CRDIV

12 AQR - omfang AQR metode fulgt ECB tilgangen så tæt som muligt Udvalgte porteføljer af udlån (største erhverv, CRE, SME, Landbrug, Retail og enkelte mere institutspecifikke yderligere erhvervsporteføljer) Udvalgte porteføljer udgjorde % af RWA (excl. stater og institutter) Udtaget kombination af stikprøver og ikke-tilfældigt udvalgte engagementer I alt udtaget omkring konsoliderede engagementer overvejende blandt kreditmæssigt svage kunder eller kunder med forøget risiko Udtaget stikprøver på i alt omkring ejendomme 12

13 AQR - Resultater mdkk Nedskrivningsbehov Andre justeringer AQR justering Danske Bank Nykredit Jyske Bank Sydbank I alt Nedskrivningsbehovet var fordelt på både erhvervs- og privatkunder. Både manglende konstatering af OIV og nedskrivningens størrelse, når der var konstateret OIV, udgjorde væsentlige årsager til behovet for yderligere nedskrivninger. Endvidere var for positive vurderinger af ejendomme en medvirkende årsag. 13

14 Resultaterne for de 10 største europæiske banker Tre banker har i stress-scenariet CET1 kapitalprocenter som ligger tæt på EBA s tærskelværdi: 5,5 < CET1 < 7 SSM: BPCE (FR) og UniCredit (IT) Begge udgør en betydelig andel af hjemlandets BNP (>50 procent) Ikke-SSM: RBS (UK) Egentlig kernekapital (CET1) - pct. af samlet risikoeksponering (REA) HSBC (UK) BNP Paribas (FR) Crédit Agricole (FR) Santander (ES) Barclay (UK) Før - AQR, 1/ Efter - AQR, 1/ Basisscenario, ultimo Stress-scenario, ultimo Stress-scenario, ultimo 2016 (fuld indfaset CRR/CRD4) cont'd RBS (UK) BPCE (FR) UniCredit (IT) Deutsche Bank (DE) BBVA (ES) Før - AQR, 1/ Efter - AQR, 1/ Basisscenario, ultimo Stress-scenario, ultimo Stress-scenario, ultimo 2016 (fuld indfaset CRR/CRD4) Anm.: Rangordnet efter størrelsen af de samlede risikoeksponeringer (REA) 14 CET1 kapitalprocenter i intervallet 6,7-9,3 pct. i stress-scenariet, ult. 2016

15 Sammenligning af AQR justeringer 1/1-2014, pct. CET1 før AQR CET1 efter AQR AQR justering Danske Bank 13,9 13,7 0,2 Nykredit 15,6 15,5 0,1 Jyske Bank 15,2 14,9 0,3 Sydbank 13,8 13,7 0,1 Vægtet gennemsnit, Danmark 0,2 Vægtet gennemsnit, Sverige 0,3 Vægtet gennemsnit, SSM 0,4 Vægtet gennemsnit, EBA 0,4 15

16 AQR - Regnskabsmæssig CVA På baggrund af en risikovurdering er der et enkelt institut, der er blevet udtaget til AQR s Trading Book Review, som opgørelsen af den regnskabsmæssig CVA er en del af. Regnskabsmæssig CVA afspejler risikoen forbundet med forringelser i kreditværdigheden af modparten i en handel med et afledt finansielt instrument (kreditværdijusteringer). Regnskabsmæssig CVA skal opgøres for alle afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi i form af et tilgodehavende for banken og for alle modparter. Kreditværdijusteringerne skal foretages over resultatopgørelsen som en kursregulering af de afledte finansielle instrumenter. Regnskabsreglerne, herunder de internationale regnskabsstandarder (IFRS), er principbaserede og anviser ikke formler for opgørelsen af regnskabsmæssig CVA. Dette i modsætning til kapitaldækningsreglerne for CVA (CVA risk charge). 16

17 AQR - Regnskabsmæssig CVA Udgangspunktet for AQR en har været, at den regnskabsmæssige CVA skal opgøres ved maksimal brug af observerbare kreditrelaterede markedsdata og tilnærmede værdi udledt heraf for modparter uden observerbare data. Fradraget i CET1 skyldes hovedsagligt, at instituttet i høj grad har gjort brug af interne data baseret på instituttets tabshistorik. 17

18 Øget fokus på CVA Som følge af krisen er der kommet øget fokus, også fra tilsynenes side, på derivater og den modpartsrisiko, der følger heraf. Der er også som følge af krisen kommet et særskilt kapitalkrav til dækning af CVA det såkaldte CVA risk charge som dog ikke skal beregnes for eksempelvis ikke-finansielle modparter. Det nye kapitalkrav har også bevirket, at der er kommet øget fokus på den regnskabsmæssige opgørelse af CVA, hvor markedsstandarden har bevæget sig i retning af større og større brug af kreditrelaterede markedsdata så som CDS spreads eller proxy spreads i opgørelsen. Denne udvikling indebærer også, at interne PD er fra IRB-modeller ikke kan anvendes i opgørelsen af regnskabsmæssig CVA uden et add-on, der tager højde for, at PD erne anvendes i en dagsværdiopgørelse. Det er i høj grad ovenstående betragtninger, der har givet anledning til fradraget i CET1 i AQR-øvelsen 18

19 Fremadrettet CVA fokus Tilsynet vil i resten af 2014 og fremadrettet have fokus på CVA også som følge af tilsynets øgede fokus på anvendelsen af derivater. Det er særligt den regnskabsmæssige CVA, der vil være fokus på, herunder: Opgørelsesmetode Input parametre Herudover vil der også blive set på: Prisning af CVA hvordan tager institutterne højde for CVA, når de priser derivater? CVA risk charge er instituttets beregning korrekt? Der har været konstateret mange fejlindberetninger i COREP. 19

20 Undersøgelse vedr. kreditstandarder ved ny-udlån (1) Finanstilsynet har i foråret gennemført en spørgeskema undersøgelse af gruppe 1 og 2 institutternes kreditstandarder ved nyudlån til brug for Det Systemiske Risikoråd Undersøgelsen omhandlede erhvervseksponeringer inden for de tre kategorier: Udlejningsejendomme Virksomhedsopkøb Store erhvervskunder (virksomheder større end SMV) Institutterne blev i undersøgelsen bedt om at vurdere ændringer i egne og markedets kreditstandarder fra 2012 til

21 Undersøgelse vedr. kreditstandarder ved ny-udlån (2) Undersøgelsen viste en øget konkurrence om de bedste erhvervskunder Den skærpede konkurrence har medført lempeligere kreditvilkår for de mest modstandsdygtige store kunder, de bedst beliggende udlejningsejendomme og i et vist omfang inden for virksomhedsopkøb Den lempeligere kreditpolitik ses ved f.eks. lavere priser og slækkede krav til egenfinansiering og sikkerhedsstillelse Udtalelser i forbindelse med halvårsregnskaberne bekræfter billedet 21

22 Fokus på ny-udlån Opblødning af kreditstandarder kan være udtryk for en tilbagevenden til en mere normal verden men vigtigt, at lempelser er velbegrundede, og at der ikke lempes på de forkerte så institutterne ikke gentager fortidens fejl i jagten på vækst Finanstilsynet vil til efteråret gennemføre en målrettet undersøgelse af kredit- og bevillingsstandarderne for nyudlån i udvalgte pengeinstitutter 22

23 Revideret solvensbehovsvejledning øvrige kreditrisici Et institut skal vurdere, hvorvidt der er særlige kreditrisici i den øvrige del af kreditporteføljen under 2 pct. af kapitalgrundlaget. Den reviderede solvensbehovsvejledning præciserer forventningerne og giver eksempler. Et institut skal vurdere, om der i kreditporteføljen under 2 pct. er : Områder eller brancher med en unormal høj andel af svage eksponeringer (dvs. eksponeringer med bonitet 1 eller 2c). Udsigt til snarlig forværring af boniteten i en given branche. En høj koncentration på en given branche, der anses som værende risikofyldt. Instituttet skal vurdere, hvorvidt disse risici er tilstrækkeligt kapitaldækket i søjle I, og vurderingen skal dokumenteres. 23 Høring indtil 18. november

24 Nyt fra 2015 tilsynsproces om likviditet Likviditetsområdet er med CRD IV kommet med i den tilsynsmæssige kontrol- og vurderingsproces Ifølge CRD IV, artikel 98, stk. 1e og stk. 2 skal den tilsynsmæssige kontrol og vurdering bl.a. omfatte institutternes eksponering for, måling og styring af likviditetsrisiko, herunder udvikling af analyser til alternative scenarier, forvaltning af risikoafbødningsinstrumenter (navnlig likviditetsbuffernes niveau, sammensætning og kvalitet) og effektive beredskabsplaner og med henblik herpå foretager de kompetente myndigheder regelmæssigt en omfattende vurdering af kreditinstitutternes overordnede styring af likviditetsrisikoen og fremmer udviklingen af sunde interne metoder Reviderede EBA guidelines om tilsynsmæssig kontrol og vurderingsproces Inkluderer som noget nyt bl.a. likviditetsområdet EBAs GL forudsætter input fra institutterne i form af institutternes egen vurdering af likviditetsposition og likviditetsrisici (ILAAP) Dansk implementering via Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Forslag til revideret bekendtgørelse sendt i høring 10. okt (høring slutter 31. okt) 24

25 Et instituts vurdering af likviditetsposition og risici, proces Alle penge- og realkreditinstitutter skal fra 2015 opgøre og vurdere deres likviditetsposition og likviditetsrisici (ILAAP) årligt Overvejelserne skal dokumenteres og dokumentationen indsendes til tilsynet Dokumentationen på likviditetsområdet vil indgå i tilsynets vurdering af kreditinstitutterne på linje med dokumentation af solvensbehovet Proportionalitet både på indhold og proces: Institutterne kan vælge om dokumentationen skal være et særskilt dokument eller et særskilt afsnit i institutternes nuværende dokumentation for opgørelse af solvensbehovet Samme indberetningsfrist for dokumentation om solvensbehov hhv. likviditet Indberetningsfristen er 2. marts 2015 Pengeinstitutter i gruppe 4 skal ikke indberette Dokumentationen forventes at være mere omfattende for store og komplekse institutter end for små og simple institutter. Institutterne kan undlade at analysere emner, der ikke er relevante 25

26 Hvad skal institutterne opgøre og vurdere? Indhold i vejledning om opgørelse og vurdering af likviditetsposition og risici: Opgørelse og vurdering af likviditet likviditetsposition på kort og mellemlangt sigt behov for og tilvejebringelse af intradag likviditet likviditetsbuffer og likviditetsstresstests Opgørelse og vurdering af funding instituttets aktuelle funding profil funding planen markedsadgang til funding (både aktuelt og under stress) Beskrivelse og vurdering af risikostyring af likviditet og funding Instituttets egen vurdering af den samlede likviditetsposition og likviditetsrisikoniveau. Obligatoriske bilag: instituttets likviditetspolitik dokumentation for bestyrelsens behandling og godkendelse af dokumentationen for opgørelse og vurdering af likviditetsposition og -risici. 26

27 Likviditetsoverdækning og funding ratio i Tilsynsdiamanten Nuværende pejlemærker: Likviditetsoverdækning ( 152) > 50 % Funding ratio < 1 Tilsynet HAR tænkt og resultatet er: vi holder fast i de velkendte pejlemærker lidt endnu! Melding forår 2014: Tilsynet vil tænke over nye pejlemærker LCR er jo på vej 27 og analyserer igen i løbet af 2015

28 LCR delegeret retsakt (1) Kommissionen vedtog d. 10. oktober 2014 den delegerede retsakt for LCR. Retsakten er nu sendt videre til behandling i Parlamentet og Rådet. Parlamentet (simpelt flertal) og Rådet (kvalificeret flertal) kan nedlægge veto imod retsakten, men kan ikke kræve ændringer. Denne proces kan tage op til 6 måneder. LCR kravet vil, såfremt der ikke nedlægges veto, træde i kraft 1. oktober

29 LCR delegeret retsakt (2) I Danmark vil LCR kravet blive indfaset på linje med det i CRR anbefalede 2015 Jan-2016 Jan-2017 Jan-2018 Jan % 70% 80% 90% 100% Dog vil kravet for SIFIer blive på 100 pct. fra 2015, såfremt realkreditobligationer vurderes at have opnået en tilstrækkeligt favorabel behandling. Politisk beslutning i forligskredsen bag bankpakke 6. Ifølge den delegerede retsakt kan visse realkreditobligationer indregnes som level 1 aktiver i LCR, dog med et haircut på 7 pct. Desuden kan covered bonds samlet set højst udgøre 70 pct. af den samlede likviditetsbuffer. 152-kravet f0rventes fastholdt frem til udgangen af

30 Krav til realkreditobligationer for at kunne tælle med i LCR Udvalgte krav til niveau 1 dækkede obligationer i den delegerede retsakt om LCR: SDO, SDRO eller RO Dækkede obligationer vurderet som ECAI 1 (AAA til AA-) Seriestørrelse på min. 500 mio. EUR En overdækning af sikkerhedsstillelse på 2 % Ikke egen-udstedte Indgår i niveau 1 aktiver med et haircut på mindst 7 % Udvalgte krav til niveau 2a dækkede obligationer i den delegerede retsakt om LCR: SDO, SDRO eller RO Dækkede obligationer vurderet som ECAI 2 (A+ til A-) Seriestørrelse på min. 250 mio. EUR En overdækning af sikkerhedsstillelse på 7 % Ikke egen-udstedte Indgår i niveau 2a aktiver med et haircut på mindst 15 %. Må samlet udgøre max. 70 pct. af LCR likviditetsbuffer 30

31 Tilsynets forventninger til indfasning af LCR Niveauet på max 70 % dækkede obligationer i de likvide aktiver i LCR svarer ca. til den andel, som dækkede obligationer i dag udgør af de danske pengeinstitutters likvide buffer opgjort i henhold til 152 i FIL Nogle institutter holder flere realkreditobligationer end det, der kan tælles med i LCR portefølje-omlægninger kan være nødvendige Finanstilsynet vurderer, at indfasningen af LCR vil være håndterbar for de danske institutter Tilsynet bliver ofte mødt med udsagnet om, at LCR-kravet begrænser hvilke realkreditobligationer de danske kreditinstitutter må holde Det er ikke sandt Kreditinstitutterne må holde lige så mange dækkede obligationer, de vil Den delegerede retsakt om LCR sætter rammerne for, hvor mange dækkede obligationer, institutterne kan tælle med i LCR, og hvilken kvalitet de dækkede obligationer skal have i LCR 31

32 Tilsynsdiamanten Store eksponeringer, nyt pejlemærke Det nye pejlemærke skal imødegå den risiko, der knytter sig til et institut med mange engagementer 5-10 pct. af basiskapitalen, som ikke tæller med i det nuværende pejlemærke Summen af store eksponeringer sættes i forhold til egentlig kernekapital (CET1), da kun egentlig kernekapital med sikkerhed er fuldt tabsabsorberende i en going concern CET1 er stadig kapital af en højere kvalitet Formålet med diamanten er at begrænse risici på et tidligt tidspunkt. Hybrid kernekapital, der kun er tabsabsorberende i en stresset situation, er derfor mindre relevant her. Grænseværdien kalibreres i overensstemmelse med, at der anvendes CET1. Sum (SE20)/CET1 < grænseværdi Grænseværdien vil blive kalibreret under hensyntagen til, at sunde pengeinstitutter skal kunne drive profitabel bankvirksomhed Sektoren bliver inddraget og hørt, før grænseværdien fastsættes Dataindsamling i proces 32 grænseværdien er ikke fastlagt endnu

33 Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter (forslag 11. september 2014) Store eksponeringer Udlånsvækst Begrænsning af lån med kort funding Låntagers renterisiko Afdragsfrihed 33

34 Konsekvenser for realkreditinstitutters långivning Der er tale om en tilskyndelse til gradvis tilpasning mod en endnu mere robust realkreditsektor i lyset af sektorens store samfundsmæssige betydning og den risikoforøgelse, der er konstateret i sektoren. Diamanten understøtter en udvikling, der allerede er i gang i nogle institutter, og sætter nogle rammer for de institutter, der ikke har gjort så meget endnu. Det er vurderingen, at institutterne kan komme i mål inden 2018/2020 uden alt for store konsekvenser for udlånet. Der iværksættes en selvstændig pengeinstitutindberetning for at undgå, at de risikable lån flytter fra realkreditsektoren til pengeinstitutterne. 34

35 Konkurrencen til pengeinstitutter (I) Pengeinstitutter, der ikke udsteder SDO er: Alene målrettet afdragsfrihed. Målrettet udlån, hvor pengeinstitutter er i konkurrence med realkreditinstitutter, dvs. forskellige former for prioritetslån. Ikke den supplerende finansiering over lånegrænsen for realkredit. Indberetningerne fra institutterne i gruppe 1 og 2 skal være tilstrækkelige til, at Finanstilsynet kan beregne værdien af pejlemærket for det enkelte instituts lån og samtidig følge udviklingen i både tæller (afdragsfrie lån i LTV-båndet pct. af lånegrænsen for realkreditinstitutter) og nævner (samlet udlån med sikkerhed i ejerboliger og fritidshuse). Fokus på den fremadrettede vækst (frem for fx niveau af pejlemærke). Hvis væksten er for stor, vil Finanstilsynet gribe ind. 35

36 Konkurrencen til pengeinstitutter (II) Pengeinstitutter, der ikke udsteder SDO er: Lån under kr. undtages fra indberetningen For de mindre pengeinstitutter (gruppe 3) vil det være tilstrækkeligt med en mere overordnet (ikke LTV baseret) indberetning af omfanget af lån med pant i ejerboliger og fritidshuse. Institutter i gruppe 4 undtages fra indberetningen. Der vil blive set på, hvordan LTV-kravene for gruppe 1 og 2 kan formuleres, så de ikke påfører unødvendige byrder. Branchen vil blive inddraget i den konkrete udformning af indberetningsløsningen. Finanstilsynet vil iværksætte indberetningen allerede i 2015 for pengeinstitutter mhp. også at overvåge tilpasningsperiode 36

37 Høringssvar fra den offentlige høring Rejste problemstillinger: Afdragsfrihed: Konsekvenser for boligmarkedet uden for de større byer Forslag til alternative pejlemærkeformuleringer målrettet afdragsfrihed i udlånsporteføljerne Lån med kort funding: Overholdelse af pejlemærke vs. fleksibilitet ved planlægning af auktioner Forhold til pengeinstitutter: Er der behov for overvågning af tilsvarende bankprodukter? Behov for præcisering af hvordan produkterne skal overvåges 37 revideret version senere på året

38 Videre proces for tilsynsdiamanten 1. Offentlig høring af diamant afsluttet 2. Påbegyndelse af fast indberetning af diamantdata til Finanstilsynet [fra 2016] 3. Iværksættelse af diamant 1. januar 2018, dog 1. januar 2020 for pejlemærker om kort funding og afdragsfrihed 38

39 Initiativer for modvirkning af prisbobler på ejendomsmarkedet I vejledningen om sund kreditgivning anføres, at et pengeinstitut almindeligvis ikke må yde boliglån medmindre låntager stiller med en udbetaling på 5 pct. Initiativ 1 Krav om 5 pct. udbetaling ved pengeinstitutters ydelse af boliglån til privatkunder Krav fastsættes i god skik bekendtgørelse Fastsættelsen af nærmere principper i vejledningen om sund kreditgivning Initiativ 2 Positiv likviditet ved belåning af erhvervsejendomme Yderlig konkretisering af eksisterende krav i bekendtgørelsen om ledelse og styring (bilag 1) 39

40 Initiativ I: Udbetalingskrav på 5 pct. ved privatudlån Kunden skal stille med 5 pct. af ejendommens værdi i udbetaling ved boligkøb Udbetalingskrav Formål at sænke belåningsniveauet for derved at gøre kunderne mere robuste over for udsving i ejendomspriser Element af afprøvning af kundens opsparingsevne inden købet Vil mindske risiko for at låntager sætter sig for dyrt Erfaringerne fra finanskrisen peger på vigtighed af tiltaget I praksis Svarer til nuværende praksis hos institutterne Gennemføres ved ændring af bekendtgørelse om God Skik Hovedregel som kan fraviges ved særlig forsvarlighedsvurdering og kunderådgivning Tiltag kendes fra de øvrige nordiske lande Vil ikke presse aktuelt boligmarked, men beskytte mod fremtidige slækkelser i kreditpolitik Formentlig størst betydning i større byer med dyre boliger 40

41 Initiativ II: Positiv likviditet ved erhvervsudlån Krav om at erhvervsejendomme kan generere positiv likviditet. Omfatter ejendommens afkastpotentiale og kundens likviditet Skal imødegå problemet vedr. belåning alene ud fra antagelse om prisstigninger Formål at mindske institutternes sårbarhed ift. den spekulative del af ejendomssektoren I praksis 41 Vurdering af ejendommens indtjeningsmuligheder, samt kundens fremtidige likviditetssituation Krav om positiv likviditet kan fraviges ved særligt gode kunder, og på basis af en særlig grundig kreditvurdering Ændring og konkretisering af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Omfatter både pengeinstitutter og realkreditinstitutter

42 BRRD - Den videre proces Banking recovery and resolution directive Præhøring september Høring oktober - november Fremsættelse december 2014 Ikrafttræden 1. juni

43 BRRD - Afviklingsmyndighed Ny arbejdsdeling mellem Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet: Finanstilsynet afviklingsmyndighed, når instituttet er going concern Finansiel Stabilitet afviklingsmyndighed når instituttet er gone concern Arbejdsdelingen betyder, at Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet i fællesskab udarbejder afviklingsplaner. Finanstilsynet har ansvaret for den endelige beslutning, herunder påbud om at fjerne hindringer for afvikling Finanstilsynet vurderer i samarbejde med Finansiel Stabilitet kravet om nedskrivningsegnede passiver i forhold til det enkelte institut Finanstilsynet træffer afgørelse om eventuel nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter for at forsøge at holde instituttet going concern Finansiel Stabilitet skal vurdere om afviklingsbetingelserne er opfyldt. Her vil en væsentlig opgave være værdiansættelsen af instituttet samt selve afviklingshandlingen 43

44 BRRD - Genopretningsplaner Skærpelse af de gældende krav til udformningen af institutternes genopretningsplaner: Passende kriterier og procedurer til at sikre rettidig gennemførelse af genopretningsforanstaltningerne Bredt udvalg af genopretningsmodeller Scenarier med alvorlig makroøkonomisk og finansiel stress Foranstaltninger, som virksomheden kan træffe, når betingelserne for tidlig indgriben er opfyldt Genopretningsplaner skal både adressere de situationer, hvor der er tale om en betydelig forværring af den finansielle situation, og situationer hvor der er tale om en hastig forværring For institutter, som indgår i en koncern, vil udarbejdelsen af genopretningsplaner som udgangspunkt skulle ske på koncernniveau, evt. med koordinering i et tilsynskollegium 44

45 BRRD - Genopretningsplaner EBA: Reguleringsmæssig teknisk standard om indholdet af genopretningsplaner Retningslinjer om de forskellige scenarier i genopretningsplaner Proportionalitet: CRD IV: Institutter med balance under 1 mia. kr.: Ikke krav om genopretningsplan BRRD: Institutter med balance under 1 mia. kr.: Indsende kapitalfremskaffelsesplan Endelig får Finanstilsynet med BRRD styrkede indgrebsmuligheder, fx kan Finanstilsynet påbyde instituttet at nedtone risikoprofil, herunder likviditetsrisikoen, revidere strategi og struktur, og foretage ændringer i ledelsesstrukturen 45

46 BRRD - Genopretning, tidlig indgriben og afvikling Tidlig indgriben, art. 27 Afvikling, Genopretning art. 32 Buffer Søjle 2 46

47 Reaktion Trigger BRRD -Triggere og tilsynsreaktioner Brud på indikatorer i genopretningsplan Brud på buffere Overtrædelse eller forventet overtrædelse i nær fremtid af CRR/CRD IV bestemmelser Brud på søjle 1 krav eller forventet brud Genopretning Tidlig indgriben, art. 27 Afvikling, art. 32 Aktivering af kapitalbevaringsplan Evt. aktivering af genopretningsplan Krav om særlige foranstaltninger Evt. omstrukturering af gæld Krav til ledelsen Evt. afskedige ledelsen Overdragelse til afviklingsmyndighed 47

48 Bidrag til Garantiformuen og til ny afviklingsformue(1) Garantifonden for indskydere og investorer : Fremadrettet indskyder- og investorgarantiordningen (Garantiformuen) Bidrag i dag: Pengeinstitutternes samlede årlige bidrag til Fondens pengeinstitutafdeling udgør 2,5 promille af de dækkede nettoindskud, indtil pengeinstitutafdelingens formue (målniveau) overstiger 1. pct. af de dækkede nettoindskud Målniveauet forventes nået i 2015 forudsat ingen udbetalinger fra Fonden Bidrag efter gennemførelse af indskyderdirektivet (formentlig først fra 2016 afventer EBA retningslinjer om beregning af bidrag frist 3. juli 2015) Der vil blive fastsat årlige bidrag på baggrund af instituttets dækkede indskud (brutto) og risikoprofil. Højere risiko, medfører højere bidrag Målniveauet er 0,8 pct. af de dækkede indskud*, hvilket skal nås senest 3. juli Finansiel Stabilitet kan på vegne af Garantiformuen beslutte, at op til 30 pct. af de disponible finansielle midler kan udgøres af betalingsforpligtelser Målniveauet forventes nået i 2015 forudsat ingen udbetalinger fra Fonden/Garantiformuen 48 * Indskud op til EUR indgår i målniveauet

49 Bidrag til Garantiformuen og til ny afviklingsformue (2) Risikobaserede bidrag til Garantiformuen EBA retningslinjer Principper i retningslinjerne Objektivitet og gennemsigtighed Skal indeholde elementer fra alle kategorier: Kapital Likviditet og Funding Asset Quality Forretningsmodel og ledelse Potentielle tab for Garantiformuen Hver kategori indeholder obligatoriske indikatorer. 75 pct. af indikatorer er fastsat af EBA inkl. minimumsvægt Fleksibilitet overladt til medlemslandene* 25 pct. af indikatorerne kan fastlægges nationalt Bucket-metoden eller sliding scale Måske tærsklerne for bucket-metoden De mest risikable institutter skal som udgangspunkt betale fire gange mere end de mindst risikable 49 *Forbehold for endelig udformning

50 Bidrag til Garantiformuen og til ny afviklingsformue (3) Med BRRD indføres i tilknytning til Garantiformuen en afviklingsformue: Formål: Afviklingsmyndigheden skal på effektiv vis kunne anvende afviklingsværktøjerne og beføjelserne Målniveau: 1. pct. af de dækkede indskud (brutto) 31. december 2024 Mulighed for at niveauet består af 30. pct. betalingsforpligtelser Årlige bidrag, der fastsættes på baggrund af: 1) institutternes passiver fratrukket kapitalgrundlaget og dækkede indskud (det ikkerisikojusterede element) 2) en individuel fastsat risikojustering på baggrund af instituttets risikoeksponering, finansieringskilder, finansielle situation og kompleksitet m.v. Kommissionen beføjet til at udstede delegeret retsakt om risikobaseret bidrag og har igangsat arbejdet Afviklingsformuen afskilt fra Garantiformuen to forskellige formuer, der også anvendes forskelligt begge administreres af Finansiel Stabilitet 50

51 BRRD artikel 45 (MREL) Med gennemførslen af BRRD artikel 45, skal pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I, fremadrettet opfylde et minimumskrav til nedskrivningsegnede passiver (MREL). Lovforslaget er sendt i høring. Artikel 45 foreslås gennemført i i lov om finansiel virksomhed. Direktivnær implementering. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal udarbejde tekniske standarder (RTS) der nærmere skal præcisere de kriterier, som det enkelte instituts krav til nedskrivningsegnede passiver skal fastsættes på baggrund af. 51

52 Store institutter MREL krav Afviklingsplan: Rekapitalisering. Medfører højt rekapitaliseringsbeløb (RB) Konsekvens: Forventeligt dobbelt så stort som kapitalkravet 52

53 Store institutter eksempel på nedskrivning og rekapitalisering 53

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere