Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Danmark er i international sammenhæng kendetegnet ved at have mange nye virksomheder og en stor underskov af små og mellemstore virksomheder. Men når det kommer til at skabe vækstvirksomheder, er der en række lande, der gør det bedre, jf. figur 1. Figur 1: Andel af vækstvirksomheder i pct. 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Storbritannien USA Spanien Canada Finland Italien Danmark Holland Norge Østrig Anm.: Andel af vækstvirksomheder med en stigning i beskæftigelsen på mere end 20 pct. årligt over tre år og med mere end 10 ansatte i starten af vækstperioden ift. alle virksomheder med mere end 10 ansatte i hele perioden. En af de vigtigste betingelser for at få flere vækstvirksomheder er, at der er god adgang til finansiering for virksomheder med vækstpotentiale. Iværksættere og små og mellemstore virksomheder oplever efter finanskrisen, at de har svært ved at få adgang til finansiering af vækst og udviklingsaktiviteter. På den baggrund har regeringen taget initiativ til at indgå en aftale med pensionsinstitutterne, herunder ATP og LD, om sammen med staten at stille fx 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Langt hovedparten skal komme fra pensionsinstitutterne. Regeringens initiativ udmøntes i efteråret i samarbejde med pensionsbranchen. Nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale skal have bedre adgang til risikovillig kapital, og pensionsbranchen skal have et fornuftigt afkast af deres investeringer. 1

2 2. Iværksættervirksomheder Der startes hvert år mange nye virksomheder i Danmark, hvoraf kun relativt få bliver til vækstvirksomheder. Blandt de virksomheder, der typisk har størst vækstpotentiale, er de innovative iværksættervirksomheder. De har et relativt stort kapitalbehov og lang vej til omsætning. Denne type virksomheder efterspørger finansiering i form af tålmodig og kompetent egenkapital, typisk i form af venturekapital. Virksomhederne i denne gruppe har typisk 2-5 medarbejdere på det tidspunkt, hvor de første gang søger ekstern kapital. Staten har siden midten af 90 erne gjort en indsats især i de tidlige faser på ventureområdet, ikke mindst via Vækstfonden. Der er tale om et langt sejt træk, hvor der i løbet af de seneste 10 år er kommet flere private operatører på markedet, og hvor der er sket en vis bedring i det privatøkonomiske afkast. Danmark ligger i den pæne ende af midterfeltet, når der måles på ventureinvesteringer i pct. af BNP, se figur 2. Figur 2: Ventureinvesteringer, pct. af BNP, Indeks (SWE=100) (3) SWE GBR CHE FIN NOR DNK OECD ESP NLD BEL PRT FRA IRL DEU AUT ITA GRC 10 0 Anm.: Investeringerne dækker både seed, opstartsinvesteringer samt ekspansion. Det er kendetegnende for en lang række lande som fx. USA, England, Tyskland, Norge, Sverige og Finland, at der gøres en offentlig indsats for at styrke markedet for risikovillig kapital sammen med private investorer i de tidlige faser med det formål at bygge et mere effektivt privat marked op for ventureinvesteringer. I rapporten til økonomi- og erhvervsministeren fra Udvalget om risikovillig kapital fremhæves det, at det privatøkonomiske afkast fortsat er mindre end det samfundsøkonomiske afkast, og at 2

3 der også fremover er behov for en offentlig indsats for at katalysere et større privat engagement. 3. Små og mellemstore virksomheder Den bredere gruppe af små og mellemstore virksomheder finansierer sig traditionelt via lån i banker og realkreditinstitutter. På baggrund af finanskrisen og kommende regulering af banksektoren skærpes kravene til virksomhedernes soliditet for at opnå finansiering. Det skaber en udfordring for de små og mellemstore virksomheder, der har vækstpotentiale, og som samtidig har relativt lav egenkapitalandel. Det fremgår endvidere af den seneste udlånsredegørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, at kreditsituationen fortsat er stram, men at der er tegn på begyndende bedring som følge af tiltagende udlånsvækst og lavere udlånsrenter. Der er dog fortsat indikationer på, at en del virksomheder har vanskeligt ved at finde finansiering til vækst og udvikling, hvilket bl.a. begrundes i, at der stilles flere krav fra pengeinstitutternes side. Der er derfor behov for en indsats, der kan styrke markedet for ansvarlig kapital til små og mellemstore virksomheder i kølvandet på finanskrisen. De små og mellemstore virksomheder kan groft opdeles i 3 grupper med forskellige kapitalbehov. De udviklingsorienterede virksomheder er potentielle vækstvirksomheder med nogen omsætning og stort udviklingspotentiale, men med svag egenkapital. Til denne gruppe hører bl.a. virksomheder, som skal generationsskiftes. Virksomhederne har typisk fra 25 til flere hundrede medarbejdere. Blandt årsagerne til underforsyningen af finansiering til disse virksomheder er, at bankerne i kølvandet på kreditkrisen har trukket sig længere tilbage. Disse virksomheder efterspørger ny ejerkapital, som kan danne grundlag for at optage lån til finansiering af vækst. De traditionelle virksomheder er virksomheder med nogen omsætning og stort udviklingspotentiale, men igen med svag egenkapital. Det er virksomheder, der ikke er klar eller egnet til at modtage ekstern kapital i form af egenkapital. Det kan fx skyldes, at markedet for handel med egenkapitalandele i den type virksomheder er for svagt, eller at de eksisterende ejere ikke ønsker at få nye medejere ind i virksomheden. Virksomhederne i denne gruppe er i gennemsnit mindre end virksomhederne i den første gruppe. Denne gruppe af virksomheder efterspørger ofte mezzaninkapital eller anden ansvarlig lånekapital, som ikke ændrer på ejerstrukturen. 3

4 Den sidste gruppe er de meget små virksomheder, der allerede har omsætning eller har meget kort vej til omsætning. Der er her tale eksisterende små virksomheder, typisk inden for handel eller lettere industri. Antallet af medarbejdere er typisk Denne gruppe virksomheder kan ofte godt stille med den nødvendige egenkapital, men har ikke tilstrækkeligt med sikkerheder til, at bankene vil yde et lån. Markedet for risikovillig lånekapital, herunder mezzaninlån, til små og mellemstore virksomheder er ikke udbredt i Danmark, og der er et begrænset antal private operatører på området. Derfor er der behov for efter finanskrisen at understøtte udviklingen af dette marked, hvor kapital fra pensionsinstitutter kan spille en vigtig rolle. 4. Pensionsinstitutterne Investering i form af risikovillig kapital er som udgangspunkt ikke en bankopgave. Bankerne yder finansiering i form af lån. Pensionsinstitutterne forvalter en stor del af danskernes opsparing, og de investerer i obligationer, ejendomme, aktier, unoterede aktier og andre finansielle instrumenter, således at der i overensstemmelse med lovgivningens regler tilstræbes det bedst mulige afkast af midlerne. Risikovillig kapital er en del af pensionsinstitutternes opgaveportefølje. Regeringen indgik i 2005 en aftale (fælleserklæring) med pensionsbranchen om en fordobling af investeringerne i unoterede aktier. Med fælleserklæringen blev der sat det mål, at pensionsbranchens investeringer i unoterede aktier i pct. af balancen skulle blive fordoblet frem mod Som andel af balancen er der tale om en fordobling fra 2004 til 2009, sådan som fælleserklæringen havde formuleret, jf. tabel 1. Pensionsbranchen har fundet det mere attraktivt at investere i udenlandske, unoterede aktier, så andelen af danske, unoterede aktier er faldet fra 0,8 pct. af balancen i 2004 til 0,6 pct. af balancen i Der ligger derfor en udfordring i at øge investeringerne i danske virksomheder i de kommende år. 4

5 Tabel 1. Pensionskassernes beholdning af unoterede aktier Mia. kr Unoterede udenlandske aktier 7,9 14,9 25,7 35,0 36,5 37,1 Unoterede danske aktier Unoterede aktier i alt I alt i pct. af pensionsinstitutternes samlede balance Andel investeret i unoterede danske aktier i pct. af balancen 9,2 8,9 11,3 15,8 14,2 10,3 17,1 23,8 37,0 40,8 50,7 47,4 1,4 1,7 2,5 3,4 3,3 2,8 0,8 0,7 0,8 1,1 0,9 0,6 Anm.: Unoterede aktier består af både andele i nye virksomheder såvel som modne virksomheder. Pensionskasserne er summen af livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Pensionsinstitutterne havde i 2009 en beholdning af unoterede aktier i danske virksomheder på ca. 10 mia.kr. Det er denne del, regeringen i samarbejde med pensionsinstitutterne ønsker at hæve med fx 5 mia.kr. Det kan endvidere bemærkes, at der internationalt arbejdes på nye kapitaldækningsregler for pensionsselskaber, Solvens II, der forventes indført om 2-3 år. Solvens II vil betyde, at kapitalkravet til pensionsselskaberne ved investering i unoterede aktier vil blive forøget betragteligt. Forøgelsen af kapitalkravet betyder, at investeringer i fx illikvide aktiver som unoterede aktier, der anses som forholdsvis risikofyldte, skal modsvares af en højere andel af meget likvide og typisk forholdsvis lavt forrentede aktiver, når der sammenlignes med fx børsnoterede aktier. Derfor vil det gøre disse investeringer mindre attraktive for pensionsselskaberne. 5. Regeringens initiativ Regeringen ønsker at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Det betyder, at regeringen ønsker at videreføre den langsigtede indsats på ventureområdet og på markedet for risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder. På den baggrund har regeringen taget initiativ til at indgå en aftale med pensionsinstitutterne, herunder ATP og LD, om sammen med staten at stille fx 5 mia. kr. til rådighed som risikovillig kapital for iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Langt hovedparten skal komme fra pensionsinstitutterne. 5

6 Aftalen skal sikre et væsentligt løft i den risikovillige kapital i Danmark for derigennem at bidrage til at skabe flere vækstvirksomheder samtidig med, at pensionsinstitutterne sikres et fornuftigt afkast af investeringerne. Herudover skal aftalen være i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler og dermed så vidt muligt det markedsbaserede investorprincip, og de statsfinansielle konsekvenser af modellen skal begrænses. Der arbejdes på forskellige modeller for udmøntning af regeringens initiativ. For de venturefinansierede virksomheder arbejdes der bl.a. med en ny lånetype kaldet vækstlån, som er foreslået af Udvalget om risikovillig kapital. Her kan virksomheder i de tidlige udviklingsfaser søge om et vækstlån op til f.eks. 6 mio. kr. betinget af, at der tilføres privat egenkapital af minimum samme størrelse som lånet. Der arbejdes derudover med en såkaldt fund-of-funds model, hvor pensionsinstitutter sammen med staten investerer i risikovillig kapital i potentielle vækstvirksomheder med udgangspunkt i eksisterende operatører på markedet. Det kan dreje sig om egenkapital, mezzaninkapital og andre låneformer. Nedenfor er der præsenteret et eksempel på en model, hvor staten og pensionsinstitutter etablerer en fond med en professionel bestyrelse, der kan investere flere former for risikovillig kapital. Pensionsinstitutter kan parallelt hermed investere direkte i hvert indsatsområde. Samtidig kan modellen kombineres med et vækstlån med en fast rente for virksomhederne, såfremt de rejser tilsvarende egenkapital. Se figur 3. Figur 3: Eksempel på model for risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder. Staten Pensionsinstitutter Fund of fund Ventur e-fund I Ventur e-fund II Small Cap fund I Mezzan infund I MidCap fund I etc. Virksomheder Vækstlån, max 6 mio. kr. 6

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere