Pengeinstitutters rådgivningsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pengeinstitutters rådgivningsansvar"

Transkript

1 Pengeinstitutters rådgivningsansvar AIDA medlemsmøde 27. marts 2014 Forbrugerombudsmand Henrik Øe

2 Emner - Forbrugerombudsmandens kompetence - Forholdet til Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet - Muligheden for at kræve oplysninger - Sagsbehandling mv. - Bonusbank-forliget - Diba Bank (formueplejeaftaler) - Jyske Bank (JIHMO) - Nordjyske Bank (renteswap-aftaler) - Aarhus Lokalbank (aftale om fravalg af rådgivning) - Roskilde Bank (salg af egne aktier) - Løkken Sparekasse - Dom fra Norges Høyesterett - Sampension - Udvalgte afgørelser fra Pengeinstitutankenævnet

3 FO s særlige kompetence på det finansielle område Lov om finansiel virksomhed, 348, stk. 1: Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, jf. 34, stk. 1 og 2, herunder sag om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning af uretmæssigt opkrævede beløb. Markedsføringslovens 20, 22, stk. 2, 23, stk.1, 27, stk. 1, og 28 finder tilsvarende anvendelse på sager, som Forbrugerombudsmanden ønsker at anlægge efter denne bestemmelse. Forbrugerombudsmanden kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, jf. retsplejelovens kapitel 23 a

4 FO s særlige kompetence på det finansielle område Lovforslaget (L 102 af 21. januar 2009): Det foreslås i forslaget til 348, stk. 1, at det tydeliggøres, at Forbrugerombudsmanden også kan anlægge sager om civilretlige krav, herunder krav om erstatning og tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede beløb mv. Endvidere præciseres det, at markedsføringslovens 20, 27, stk. 1, og 28 om bl.a. erstatningssøgsmål finder tilsvarende anvendelse i sådanne sager, og at Forbrugerombudsmanden har hjemmel efter markedsføringslovens 23, stk. 1, til at forhandle med de finansielle virksomheder med henblik på at opnå en eventuel forligsmæssig løsning i den konkrete sag. Forslaget tilsigter i øvrigt ikke nogen ændring i det forhold, at Finanstilsynet har kompetence til at træffe afgørelse m.v. i god skik-sager. Endelig kan Forbrugerombudsmanden kræve oplysninger efter markedsføringslovens 22 med henblik på bl.a. vurderingen af mulighederne for anlæggelse af søgsmålet og afgrænsningen heraf, f.eks. i forbindelse med gruppesøgsmål.

5 Forbrugerombudsmandens muligheder Rejse sager af egen drift eller på grundlag af klager Supplerer Finanstilsynet (det offentligretlige tilsyn) og de finansielle ankenævn Rejse principielle sager ved domstolene Få oplysninger fra Finanstilsynet om god skik Indhente oplysninger efter MFL 22 Forhandle og indgå forlig (uden præjudice for videregående krav) Anlægge retssag (f.eks. prøvesager) Eventuelt som gruppesøgsmål efter retsplejelovens kap. 23 a

6 Finanstilsynets pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for FO-undersøgelser Lov om finansiel virksomhed, 348 a, stk. 1 og 2: Finanstilsynet underretter Forbrugerombudsmanden, hvis Finanstilsynet bliver bekendt med, at en virksomheds kunder kan have lidt tab, som følge af at virksomheden har overtrådt 43, stk. 1, eller bestemmelser udstedt i medfør af 43, stk. 2. Stk. 2. Forbrugerombudsmanden har uanset 354 adgang til samtlige oplysninger i Finanstilsynets sager omfattet af stk. 1.

7 Lovbemærkningerne vedrørende oplysningspligten Lovforslaget (L 102 af 21. januar 2009): Det foreslås [ ], at Finanstilsynet skal underrette Forbrugerombudsmanden, hvis Finanstilsynet som led i sin virksomhed bliver bekendt med, at en virksomheds kunder kan have lidt tab som følge af, at virksomheden har overtrådt bestemmelser om god skik. Som eksempel [ ] kan nævnes sager om uretmæssigt opkrævede gebyrer eller renter eller sager, hvor forbrugere er blevet udsat for en aggressiv markedsføring f.eks. i form af uanmodet henvendelse, hvorved en eller flere forbrugere har lidt tab. Forbrugerombudsmanden har allerede i dag mulighed for at hjælpe forbrugerne i konkrete sager på det finansielle område ved at anlægge gruppesøgsmål eller at indtræde som mandatar efter retsplejelovens almindelige regler i civile retssager. Imidlertid er det vigtigt [ ], at Forbrugerombudsmanden i højere grad bliver orienteret om en sag, hvor kunderne har lidt et tab, for at kunne anlægge et gruppesøgsmål eller indtræde som mandatar i en konkret sag. Finanstilsynet skal derfor fremover orientere Forbrugerombudsmanden, hvis tilsynet bliver bekendt med sådanne forhold. Forslaget [ ] medfører endvidere, at Finanstilsynet som led i sin tilsynsvirksomhed skal være særlig opmærksom på sager, hvor kunderne kan have lidt tab for at kunne opfylde sin underretningspligt [ ]. Finanstilsynet skal orientere Forbrugerombudsmanden senest i forbindelse med, at tilsynet træffer afgørelse i sagen. Forbrugerombudsmanden deltager i dag [ ] i møder i Det Finansielle Virksomhedsråd, når sager på god skik-området forelægges for rådet [ ]. Sager på god skik-området skal forelægges rådet, når der er tale om tilsynssager af principiel karakter samt i tilsynssager, der har videregående betydelige følger for finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder. [ ] Med forslaget [ ] sikres Forbrugerombudsmanden oplysninger om alle sager på det finansielle område, hvor kunderne kan have lidt tab, uanset om sagen skal forelægges for Det Finansielle Virksomhedsråd. For at give Forbrugerombudsmanden mulighed for løbende at følge en sag, hvor kunderne kan have lidt tab, får Forbrugerombudsmanden adgang til samtlige oplysninger i sådanne sager, som Finanstilsynet behandler. Denne adgang gælder uanset reglerne om Finanstilsynets tavshedspligt.

8 De praktiske konsekvenser af oplysningspligten Finanstilsynet skal på eget initiativ orientere Forbrugerombudsmanden Så tidligt som muligt, senest på tidspunktet hvor der træffes afgørelse Til enhver tid forpligtet til at udlevere oplysninger efter anmodning efter stk. 2 Ikke en betingelse, at der er tale om en sag om god skik i Finanstilsynet Adgang til samtlige oplysninger, herunder navnlig oplysninger som har betydning for vurdering af et eventuelt erstatningsansvar Hvis de udleverede oplysninger ikke anvendes i den forbrugerrettede tilsynsvirksomhed, f.eks. til vurdering af erstatningsspørgsmål, vil de være undergivet den skærpede tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed, 117

9 Begæring af oplysninger efter 348, jf. markedsføringslovens 22, stk. 2 22, stk. 2. Forbrugerombudsmanden kan kræve meddelt alle oplysninger, som skønnes nødvendige for dennes virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens bestemmelser. Oplysningerne kan kræves meddelt inden for en kort frist, når det gælder sammenlignende reklame, eller når det efter omstændighederne skønnes påkrævet. Problemstillinger: Krav om udlevering af oplysninger Med henblik på bl.a. vurderingen af mulighederne for anlæggelse af søgsmål og afgrænsningen heraf Indtil anlæggelse af retssag eller indtrædelse i retssag Herefter retsplejelovens regler Anvendelse af dokumenter - drøfte betydning heraf med de(n) berørte forbruger(e) Betydningen af retssikkerhedslovens 10, stk. 1 (forbuddet mod selvinkriminering), jf. dog 9, stk. 2 (brug for behandling af andre spørgsmål) Ændringen af markedsføringsloven ved lov nr. 378 af 17. april 2013 (strafferetlig kompetence) Spørgsmålet om pligt til at udlevere oplysningerne efter forvaltningsloven til Finanstilsynet ved konkret mistanke, men udlevering til civil sag: identifikation, ikke videregivelse uden konkret mistanke: her kan oplysninger udleveres, fvl. 31, jf. 28 og/eller anklagemyndigheden (rpl. 804, stk. 1 (edition, tjene til bevis), jf. dog stk. 4 (vidnefritagelsesreglerne))

10 Forholdet til Finanstilsynet og Det Finansielle Råd Finanstilsynet træffer administrative afgørelser om god skik Kan indbringes for Erhvervsankenævnet FO har (efterfølgende) hjemmel til at tage stilling til de samme spørgsmål om god skik i forbindelse med anlæggelse af retssag (nedlæggelse af påstande) Besvarelse af Erhvervsudvalgets spørgsmål nr. 1 til L 101 (strafferetlige sager): Det fremgår således [ ] lovforslagets almindelige bemærkninger, at Forbrugerombudsmanden vil få mulighed for at tage sager opover for finansielle virksomheder med henblik på at undersøge, hvorvidt der er det fornødne grundlag for at rejse en straffesag. Det vil gælde, selvom Det Finansielle Råd efter at have fået forelagt en sag fra Finanstilsynet ikke finder anledning til at politianmelde den finansielle virksomhed. Jeg har noteret mig, at Forbrugerombudsmanden i sit høringssvar til lovforslaget har tilkendegivet, at hvis en virksomhed har indrettet sig i henhold til en tilkendegivelse fra en specialmyndighed, f.eks. Finanstilsynet, om en bestemt retstilstand, vil Forbrugerombudsmanden anse virksomheden for at være i god tro. I sådanne tilfælde vil Forbrugerombudsmanden af retssikkerhedsmæssige årsager ikke strafforfølge virksomheden for handlinger, som virksomheden har foretaget i tillid til denne tilkendegivelse. Hvis der således er tale om en sag, der drejer sig om en mulig strafbar markedsføringsretlig overtrædelse mod en finansiel virksomhed, og Det Finansielle Råd beslutter og meddeler, at der ikke skal ske politianmeldelse, vil Forbrugerombudsmanden heller ikke strafforfølge virksomheden. Hvis Forbrugerombudsmanden finder, at der judicielt er tvivlsspørgsmål, som bør afprøves, vil Forbrugerombudsmanden som i dag have mulighed for at anlægge en civilretlig sag ved domstolene. Det kan f.eks. ske som et anerkendelsessøgsmål, og det vil i så fald alene omfatte fremtidige ensartede overtrædelser. I disse tilfælde vil Forbrugerombudsmanden afgive en tilkendegivelse til Det Finansielle Råd. Denne kompetence fik Forbrugerombudsmanden i forbindelse med Bankpakke II i 2009 [ ]

11 Sagsbehandling Modtager klager fra enkeltpersoner Afgørelser i Pengeinstitutankenævnet Påtaler og påbud fra Finanstilsynet Offentlig myndighed, krav til sagsbehandlingen Forvaltningsloven, offentlighedsloven og forvaltningsretlige grundsætninger Samfundsmæssig interesse i, at Forbrugerombudsmanden går ind i sagen Offentliggørelse af sager, jf. lovforslag L 64 fremsat den 27. oktober 2004 om lempelse af Finanstilsynets tavshedspligt i god skik-sager (ny affattelse af FIL 354 a)

12 Særlige krav til behandlingen af finansielle sager Ofte meget komplekse og ressourcekrævende Ofte af stor principiel og/eller økonomisk betydning Behov for særlige sagkyndige, fx økonomisk, finansiel indsigt Ofte ingen relevant retspraksis

13 Den juridiske vurdering Vurdere kravet, herunder erstatningsgrundlaget og de almindelige betingelser for erstatning Særlige problemstillinger: - Professionsansvar/kundens kendskab og forudsætninger - Kend din kunde-princippet - Tilstrækkelig rådgivning - Bevisbyrde - Tabets størrelse - Forældelse - Passivitetsbetragtninger Forhold, som indgår i vurderingen: - God skik for finansielle virksomheder/finanstilsynet - MIFID-reglerne - Nævns- og domspraksis

14 Bonusbank-forliget (det første større FO-forlig) Bankens individuelle salg af Scandinotes Obligationer Junior (trancheopdelt) skete uden tilstrækkelig individuel rådgivning og var dermed ansvarspådragende Væsentligt mere risikable end realkreditobligationer Blev selv overrasket over tabets størrelse Før bankpakkerne og dermed ingen sikring af de simple kreditorer Begrænsede midler i Akviklingsselskabet Bonusbanken Vestjysk Bank overtog aktiver og visse passiver (ikke eventu PIA 439/2008: Vestjysk Bank havde ikke overtaget erstatningsansvaret for manglende rådgivning vedrørende Bankinvest Virksomhedsobligationer Efter FO s opfattelse dog formentlig foretaget en forskelsbehandling af kreditorerne (jf. bl.a. U H (Bøghof) og U (Kingsrød)) i forbindelse med overtagelse af bankaktiviteteren i Bonusbanken Kunne derfor formentlig gøres ansvarlig (hæftelse) for kundernes udækkede erstatningskrav Hertil kom mulig modregningsadgang i lånebeløb (hovedkravet) Samlet forlig med udgangspunkt i en erstatning på 80% Til fuld og endelig afgørelser for investorerne 1-48 Tilbud til investorerne Samlet forlig på godt 13 mio. kr.

15 Diba Bank (formueplejeaftaler) PIA 453/2008: Ankenævnet finder endvidere, at ønsket om den lavest mulige risiko må indebære, at der kun kan investeres i danske statsobligationer, danske realkreditobligationer og værdipapirer, som kan sidestilles hermed. Det kan derimod ikke anses for at være i overensstemmelse hermed at investere i virksomhedsobligationer som de omhandlede Scandinotes og Kalvebod obligationer U H: Henvisningen i de indgåede aftaler til obligationer må efter en sædvanlig forståelse antages at omfatte virksomhedsobligationer. I overensstemmelse hermed omfatter definitionen af obligationsbaserede investeringer i aftalen af 12. maj 2005 bl.a. virksomhedsobligationer. Herefter tiltræder Højesteret, at DiBa Bank ikke generelt har været afskåret fra på As vegne at investere i virksomhedsobligationer, for så vidt dette var foreneligt med den risikoprofil, som var fastlagt i aftalerne med hende I senere PIA-afgørelser, f.eks. PIA 909/2009 og PIA 922/2009, er der foretaget en konkret vurdering på grundlag af risikovillighed (og på grundlag af hvorvidt aktier er blevet fravalgt) Højesteret har efter FO s opfattelse ikke underkendt denne nyere praksis

16 Diba Bank Højesterets dom Udsat A for en risiko for tab, som ikke er forenelig med den risikoprofil, som hun havde aftalt med banken Lægger bl.a. vægt på, at obligationerne var udstedt med sikkerhed i ansvarlige lån ydet til mindre og mellemstore danske banker Kunden havde ikke anledning til at tjekke risikofordelingen i formueplejen og dermed heller ikke er afskåret fra at rejse krav på grund af manglende reklamation eller passivitet I det omfang DiBa Bank har foretaget køb af obligationer i en mængde ud over det, der er foreneligt med risikoprofilen, finder Højesteret, at A har krav enten på erstatning af det tab, som de uretmæssige køb har påført hende, eller på at de uretmæssige køb og følgerne af dem tilbageføres, herunder ved at de i behold værende obligationer overdrages til banken mod betaling af hendes anskaffelsespris Ikke grundlag for modregning med eventuelle gevinster på andre værdipapirer Fik ikke medhold i betalingskrav på ,08 kr. (manglende opfyldelse af landsrettens dom) svarende til ca. 4% af depotet Højesterets skøn Kritik af salg af obligationer, hvor banken selv var låntager

17 Diba Bank-forliget Investering i Scandinotes og Kalvebod obligationer som led i formuepleje Lav risiko og moderat lav risiko Middel risiko, hvis omklassificeret af ankenævnet til lav risiko Erstatning på 80 % af tabet Differencen mellem anskaffelsessum og kursværdi den 21. juni 2013 (ekskl. handelsomkostninger) Alternativt værdien ved salg, udtrækning eller nedskrivning Ikke fradrag for udbetalte renter og ikke tillæg af rente fra anskaffelsestidspunktet Tilbuddet til fuld og endelig afgørelse (acceptfrist på 3 måneder) FO udtrådt af retssagerne

18 Østre Landsrets dom i Dreamhaus-sagen Baggrund: Investering i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Spekulation i rentespændet mellem forskellige obligationer, ofte danske statsobligationer med relativ høj kurs og lav rente samt danske realkreditobligationer med lidt lavere kurs og lidt højere rente Betydelig gearing - op til 25 gange de investerede midler Medførte, at konsekvenserne af en gunstig eller ugunstig kursudvikling blev mangedoblet Dom: ØL fandt, at produktet måtte betegnes som et forholdsvist kompliceret investeringsprodukt krævede derfor en nærmere individuel rådgivning om navnlig risiciene ved investeringen, brochure med et prospekt kunne ikke træde i stedet for den individuelle rådgivning, men alene supplere denne Landsretten finder ikke, at finanskrisen i 2008 kan udelukke et ansvar for banken for den utilstrækkelige rådgivning Selvom risikoen for, at en uventet kursudvikling skulle være så omfattende som i 2008, ifølge de historiske data var meget lille, var der tale om en risiko, som - i hvert fald på et teoretisk plan - var erkendt og omtalt i brochuren og det heri indeholdte prospekt. Anders Dam har tilsvarende påpeget, at risikoen for en udvikling og et tab, som i efteråret 2008, var klart beskrevet i brochuren Lægger til grund, at Dreamhaus ikke ville have investeret, hvis selskabet var blev korrekt rådgivet Dreamhaus manglende reaktion på kursfald gav ikke grundlag for at nedsætte erstatningen som følge af egen skyld eller accept af risiko

19 FO synspunkter og Jyske Bank-forliget (JIHMO-obligationer) FO under HR-sagen: Det må påhvile Jyske Bank at dokumentere, at der er ydet en tilstrækkelig individuel rådgivning, jf. den dagældende god skik-bekendtgørelse 100 års krise? Ikke afgørende, men det er den manglende rådgivning om et komplekst og gearet produkt Nu rød risikogruppe Culpaansvar Jyske Bank må have bevisbyrden for, at Dreamhaus ville have foretaget investeringen, selv om det var blevet oplyst om alle relevante risici Forlig: tilbud om kompensation på 80% af de lidte kurstab (forskellen mellem de faktiske købs- og salgspriser inkl. eventuel kurtage) Ikke tilbud om betaling af rente eller sagsomkostninger Suspension af forældelsen i 4 uger regnet fra landsrettens afvisning af gruppesøgsmålet for de medlemmer af investorforeningen, der ikke ville acceptere forliget

20 Nordjyske Bank (renteswap-aftaler) PIA 858/2009 (flertallet): Renteswap ved boliglån på 5 mio. kr. Som det fremgår af Nordjyske Banks brev af 26. november 2007 blev renteswapaftalen indgået på bankens initiativ. I brevet informerede banken klagerne om den foreslåede finansieringsmodel, herunder om at der kunne opnås en besparelse på ca kr. i omkostninger i forhold til omlægning til et kreditforeningslån, og at klagerne med renteswapaftalen omkostningsfrit kunne opnå samme effekt som ved en låneomlægning til kreditforeningslån med samme løbetid. I brevet redegjorde banken for den beregnede rentefølsomhed ved swapforretningen ved en stigning i den faste rente på 1 %, mens banken ikke rådgav klagerne om betydningen af et rentefald. På denne baggrund finder vi, at Nordjyske Bank ikke på tilstrækkelig tydelig måde rådgav klagerne om, dels at renteswapaftalerne alene reducerede renterisikoen på boligkreditten, da swapaftalernes variable ben ikke fulgte renten på boligkreditten, dels at det var forbundet med særlige vilkår at udtræde af renteswapaftalerne før disses udløb, hvilket reelt betød, at boligkreditten var uopsigelig i henholdsvis 3 år og 10 år. Nordjyske Bank er derfor erstatningsansvarlig for klagernes tab ved renteswapaftalen. Vi finder, at klagerne skal stilles, som om de i december 2007 i stedet for de indgåede aftaler havde optaget et 30-årigt fast forrentet lån med 10 års indledende afdragsfrihed som i begyndelsen af 2009 var blevet konverteret til et rentetilpasningslån (F1) i Euro i Realkredit Danmark. Forlig med FO: Overtog renteswapaftalerne og udbetalte erstatning for det lidte tab

21 Aarhus Lokalbank (fravalg af rådgivning og betydningen af MIFID-regler) Fravalgt rådgivning ved aftale i 2004 Derfor ingen rådgivning ved køb af Scandinotes Obligationer i december 2007 Efter ikrafttrædelse af MIFID-reglerne ( kend din kunde og krav til bl.a. hensigtsmæssighedsattest) Ikke medhold i PIA 614/2009 (flertallet lagde vægt på aftalen fra 2004 og erfaring med værdipapirhandel) Høring af Finanstilsynet: Forpligtet til at gennemføre egnetheds- eller hensigtsmæssighedstest, skulle også rådgive efter tidligere regler) FO: Komplekst finansielt instrument Sikre at kunde forstod netop denne obligation og de tilknyttede risici Kritik af bankens handlemåde (indgik forlig med kunden betinget af tilbagekaldelse af klagen til FO, efter at der var indledt en ombudsmandssag formentlig forsøg på undgå offentlighed)

22 Roskilde Bank-sagen erstatning til aktionærer der har købt aktier i forbindelse med aktiesalgskampagner Ikke givet medhold i PIA (f.eks. 528/2008): Det må lægges til grund, at Roskilde Bank i efteråret 2006 anbefalede klageren at optage lån i banken til køb af aktier i banken, hvilket Ankenævnet finder kritisabelt. Tre medlemmer John Mosegaard, Karin Sønderbæk og Ole Jørgensen udtaler herefter: Vi finder, at det nævnte forhold ikke i sig selv kan føre til, at banken er erstatningsansvarlig over for klageren. Det er ikke godtgjort, at bankens medarbejder tilkendegav, at investeringen var uden risiko, og vi finder heller ikke grundlag for at fastslå, at medarbejderen på anden måde begik ansvarspådragende fejl. Det bemærkes herved, at klageren hverken kunne være uvidende om den risiko, der er forbundet med investering i aktier, eller om den yderligere risiko, en lånefinansiering af investeringen indebærer. To medlemmer Karin Ladegaard og Troels Hauer Holmberg udtaler: Vi finder, at banken er erstatningsansvarlig. Vi lægger vægt på, at tilbuddet om lån til køb af Roskilde Bank aktier er en ekstrem risikofyldt aftale, at initiativet til aftalen kommer fra Roskilde Bank, at Roskilde Bank havde en egen særlig økonomisk interesse i at sælge egne aktier, som dog ikke blev oplyst til kunden, idet banken havde brug for kapital til at understøtte bankens kraftige vækst. Vi finder, at det strider imod branchekutyme at tilbyde kunder lån til køb af egne aktier, og at Roskilde Bank ved sin mangelfulde rådgivning overtræder lovens regler om god skik. At det er i strid med redelig investeringsrådgivning at anbefale kunder lånefinansieret køb af egne aktier understøttes af 46 i lov om finansiel virksomhed, hvorefter det er forbudt at tilbyde lån til køb af kapitalindskud i banker i form af hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital, ligesom forholdet i dag er forbudt ved lov som en direkte konsekvens af Roskilde Banks adfærd.

23 Roskilde Bank-sagen To aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 Særdeles aggressivt salg Salgsbreve (bl.a. 11. august 2006) med ensidige anbefalinger om at købe aktier Ulovlige telefoniske henvendelser Skilte og badgets om at købe Ved andre bankforretninger (f.eks. ved veksling af valuta) Særligt ved långivning eller forlængelse af lån Ikke ydet kundernes tilstrækkelig og retvisende rådgivning Kun beskrivelse af fordele ved at investere ( Her går det godt [ ] ) Finanstilsynet kom med gentagne advarsler i samme periode Sjovere at træde på speederen frem for bremsen Roskilde Bank er høj risiko: God skik skemaer lavet efter april 2004 skal have høj risikoprofil, ellers tilpasses profilen Handlet culpøst

24 Roskilde Bank-sagen Årsagssammenhæng Når en aktietegning i et selskab er sket på grundlag af et prospekt med mangler i form af urigtige og manglende oplysninger, der efter en samlet bedømmelse er af væsentlig betydning for bedømmelsen af selskabet, er der en formodning for, at aktietegningen ikke var sket, hvis prospektet havde indeholdt rigtige og fuldstændige oplysninger. Accept af risiko I hele 2007 havde banktrelleborg-aktierne en børskurs på ca. 250 eller derover. Kursfaldet til et niveau svarende til tvangsindløsningskursen skete i januar Appellanterne kunne derfor igennem ca. otte måneder have solgt deres aktier uden tab. Det forhold, at de således i en kortere periode havde mulighed for ved salg at sikre deres investering, kan imidlertid ikke ud fra betragtninger om egen skyld eller accept af risiko fratage dem deres erstatningskrav helt eller delvis. Det bemærkes herved, at der ikke i perioden fremkom informationer om pantsætningerne og seniorlånenes forfald. U H (banktrelleborg prospekt): Kursfaldet blev alene begrundet med den finansielle krise

25 Roskilde Bank-forliget Privatkunder uden særlig viden, også tidligere ansatte i banken Modtaget et af kundebrevene (eller tilsvarende anbefaling) Købt gennem Roskilde Bank i forbindelse med aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 Erstatning på 60% Erstatningen tager blandt andet højde for den generelle risiko, der er ved at investere i bankaktier, og den merrisiko der reelt var ved at investere i Roskilde Bank-aktier i forhold til andre banker.

26 Løkken Sparekasse salg af garantbeviser Vestre Landsrets dom af 14. marts 2013 (V.L. B ): Orienteret på møde om, hvad det ville sige at investere i garantikapital Fået tilsendt kvittering for indbetaling Modtaget sædvanlige kontooversigter Indkaldt til garantmøder Lægges til grund, at kunden var klar over, at hun havde investeret i garantikapital, og at hun vidste eller burde have vidst, at indeståendet på garantbeviskontoen var ansvarlig kapital, som hun risikerede at miste, hvis sparekassen fik økonomiske problemer Ikke begået fejl og forsømmelser i sin rådgivning Medhold ved Retten i Roskilde, dom af 27. februar 2013 (sag BS 6A-2176/2011), (anket til Østre Landsret): [ ] herefter ikke godtgjort, at sagsøgerne i 2005 og 2007 og inden indskud blev foretaget blev oplyst skriftligt eller mundtligt om risikoen ved investering i garantkapital, ligesom det heller ikke er godtgjort, at de modtog nogen form for rådgivning med hensyn til selve indholdet af de efterfølgende fremsendte kvitteringer. (min understregning)

27 Norges Høyesteretts dom af 22. marts 2013 (HR S) Salg af aksjeindeksobligationer Lån fra kunden til banken (ikke afdrag eller renter) Garanteret tilbagebetaling af lånebeløb og afkast på et givet forfaldstidspunkt beregnet ud fra værdiudviklingen i nærmere angivne aktieindekser Aktiemarkedet faldt kraftigt som følge af bl.a. terrorangrebet den 11. september 2001 «En investor må selv bære risikoen for egne forventninger om markedsutviklingen og lignende antagelser om fremtiden, så langt disse ikke er basert på villedende informasjon fra motparten. Og det må videre kunne legges til grunn at investor er kjent med helt grunnleggende forhold knyttet til investeringer» (præmis 55 min understregning)

28 Tilsidesættelse af aftalen i sin helhed i medfør af den norske aftalelovs 36 Banken tog kontakt og anbefalede produktet «Banken pliktet å gi de nødvendige opplysninger om det finansielle produktet, blant annet i lys av kundens investeringserfaring. Blant de nødvendige opplysninger må opplysninger om den risiko som er forbundet med en investering, inngå» (præmis 125) «Bankens markedsføring tok utgangspunkt i den svært gunstige utviklingen som hadde vært i aksjemarkedet de siste årene. Det er nok så at det i prospektene også var gitt en balansert gjennomgang av utsiktene til vekst for de aktuelle aksjemarkedene. Men den øvrige markedsføringen gjenspeilet ikke dette. Global og Sektor ble solgt av banken som svært trygge og gunstige investeringsmuligheter, og lånefinansiering av investeringen ble tilbudt og anbefalt» (præmis 126) «Men også i slike tider har banken et ansvar for å gi riktig, nøktern og realistisk informasjon når den inngår avtaler med småsparere og uerfarne investorer. Banken burde, som profesjonell part, i større grad ha fremhevet at en fortsatt ubrutt og sterk vekst i aksjemarkedet var et usikkert scenario, og ikke nøyd seg med å bemerke dette i liten skrift i prospektet» (præmis 128) «Med en mer nøktern tone fra bankens side og med korrekte opplysninger om avkastningspotensialet ved lånefinansiering antar jeg at A ville avstått fra investeringen» (præmis 129)

29 Sampensions ophævelse af ydelsesgarantien Sampensions ophævelse af ydelsesgarantien med virkning for allerede foretagne indbetalinger var en væsentlig ændring af aftalen, der kun kunne ske med enten samtykke fra kunden eller udtrykkelig hjemmel i aftalegrundlaget. Ikke hjemmel i de ulovbestemte regler om tredjemandsaftaler til at ophæve ydelsesgarantien med tilbagevirkende kraft Pensionsindbetalingerne var en del af kundernes arbejdsvederlag, og derfor hidrørte fra kunden selv. Formueopofrelsen hidrørte ikke fra enten løftemodtager (overenskomstparterne) eller løftegiver (Sampension). Overenskomstparternes forhandlingsret ikke gav kompetence til at ophæve ydelsesgarantien med tilbagevirkende kraft. Ikke et sagligt grundlag for at ændre i pensionsordningen allerede på daværende tidspunkt, set i lyset af de væsentlige usikkerheder, der er knyttet til indholdet og ikrafttrædelsen af Solvens II-direktivet. Overenskomstparterne befandt sig i en interessekonflikt (aktionærer) Sampension skulle have indhentet et individuelt samtykke fra kunderne for at kunne ophæve ydelsesgarantierne. Aftalt, at Sampension overførte et beløb svarende til 5 % af kundens depot pr. 1. maj 2013 som individuelle særlige bonushensættelser for kunderne (ca. 4 mia. kr.). Mulighed for i stedet at blive stillet som om, at ydelsesgarantien ikke var afskaffet pr. 1. januar 2011 for så vidt angår indbetalinger foretaget forud for dette tidspunkt.

30 Nyere praksis fra Pengeinstitutankenævnet Betydningen af skriftlighedskrav PIA 14/2012: Ifølge bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger med videre, jævnfør nu bekendtgørelse nr af 20. december 2012, 6, stk. 1, første punktum, skal en finansiel virksomhed indgå eller bekræfte alle væsentlige aftaler med sine kunder i papirformat eller på andet varigt medium. Ankenævnet finder, at der burde være udfærdiget en skriftlig aftale om omprioritering af ejendommen. Det forhold, at Spar Nord Bank har tilsidesat denne forpligtelse kan imidlertid ikke i sig selv medføre, at banken er erstatningsansvarlig.

31 Materialet var ikke tilstrækkeligt afbalanceret PIA 1141/2009 (BankInvest Højrentelande): [ ] Efter vores opfattelse indeholder faktaarket imidlertid ikke en dækkende beskrivelse af de risici, der er forbundet med investeringen. Vi har herved navnlig lagt vægt på, at risikoen ved investeringen ifølge faktaarket var lav, sammenholdt med det forhold, at BankInvest efterfølgende har ændret kategoriseringen til høj risiko. Faktaarket indeholder endvidere ikke en redegørelse for den særlige risiko, der er forbundet med, at de sikkerheder, der ligger bag investeringsbeviset, er konjunkturfølsomme, og at dette forhold sammenholdt med bestemmelsen om udbyttebetaling medfører betydelig kursusikkerhed ved det pågældende investeringsbevis. Der er på baggrund af bankens oplysning om rådgivningsforløbet ikke grundlag for at antage, at klageren har modtaget rådgivning om disse forhold. Under disse omstændigheder og under henvisning til synspunktet om risikospredning finder vi, at banken har pådraget sig et ansvar i forbindelse med rådgivningen om investeringen i BankInvest Højrentelande. Se omvendt PIA 188/2011 (tilstrækkeligt materiale)

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Ansvar for investeringsrådgivning. Marts 2010

Ansvar for investeringsrådgivning. Marts 2010 Ansvar for investeringsrådgivning Marts 2010 Emneoversigt Præsentation Pengeinstitutankenævnet MiFID-reglerne Praksis om erstatning i forbindelse med Obligationsinvesteringer Aktieinvesteringer Strukturerede

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber A F G Ø R E L SE. 4. juni 2010

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber A F G Ø R E L SE. 4. juni 2010 Sag nr. Østerbrogade 62, 4. Postboks 2690 2100 København Ø Telefon (+45)3543 2506 Fax (+45) 3543 7104 HE/LW A F G Ø R E L SE af 4. juni 2010 KLAGER: INDKLAGEDE: Dansk Formue- & Investeringspleje A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år.

stedet hvor kunden er i centrum Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. Lillebølle bank A/S stedet hvor kunden er i centrum Kundeprofil. Senest opdateret den 2. november 2007. Kaj Hansen (KH) og Gertrud Hansen (GH) er begge pensionister, henholdsvis 71 år og 70 år. KH og GH

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor

INDSIGT. Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor INDSIGT Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor Indhold Informationsforpligtelser og rådgivningsansvar i den finansielle sektor 2 Året der gik 2009 3 Strammere regler for

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 15. oktober 2008 KLAGER: INDKLAGEDE: Bankinvest I KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt. Oplysninger

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE A F G Ø R E L S E af 4. oktober 2013 KLAGER: INDKLAGEDE: BankInvest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Tilbagesøgning Investeringsforenings

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing

Finansielt tilsyn. Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Finansielt tilsyn Ulrik Nødgaard Christiansborg 25. januar 2011 Konference om forbrugernes investeringer og opsparing Disposition Investorbeskyttelse i dag Finanstilsynets tilgang til investorbeskyttelsesområdet

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter BEK nr 157 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind

Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter. v. Nina Dietz Legind Rapport om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter v. Nina Dietz Legind 1 Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter Udvalg NEDSAT februar 2013 Rapport OFFENTLIGGJORT

Læs mere

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

Forslag. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2008/1 LSV 102 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 135-36 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. februar 2009 Forslag

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere