Banken - sådan skaber du det bedste samarbejde. 6. Juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banken - sådan skaber du det bedste samarbejde. 6. Juni 2011"

Transkript

1 Banken - sådan skaber du det bedste samarbejde 6. Juni 2011

2 Min baggrund Carlo Chow Erhvervserfaring: Bankuddannet 30 års erfaring fra den finansielle sektor 18 år på direktionsniveau, heraf 12 år som adm. direktør Projektleder og EW-konsulent i Væksthus Hovedstadsregionen Uddannelse: Executive Management Programme, INSEAD Executive MBA Cand.merc. i ledelse, strategisk og finansiel planlægning HD i Regnskabsvæsen Statsaut. ejendomsmægler og valuar

3 Har været hele turen igennem banken - så spørg om alt med penge

4 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Hvad vurderer banken, når de modtager en låneforespørgsel fra en virksomhed? Hvordan fungerer det daglige samarbejde mellem bank og virksomhed, og hvad skal man være opmærksom på? Hvilke håndtag kan banken dreje på, hvis et engagement kører skævt og hvilke gode råd kan gives?

5 Banken ønsker følgende informationer

6 Låneforespørgsel og kreditpolitik Afbalancering mellem risiko og indtjening: Risici og sikkerhed: Er investeringen fornuftig? Er ledelsen kompetent? Hvor meget kapital er der brug for? Hvad er den forudkalkuleret risiko, og hvilken sikkerhed kan banken få? Indtjening og gode kundeforhold: Fastholde og øge antallet af gode kunder Fastholde og øge forretningsomfanget med kunderne (udlån, indlån,følgefor.,balance II) Skabe øget indtjeningen på kunderne Kvalificeret og velunderbygget lånesagsbehandling Skelner mellem Ærlige tab og Ærgelige tab

7 Kunder der ikke ydes kredit til. Der er registreret i RKI Kreditinformation Der er registreret i checkmisbrugerkartotektet Hvorpå banken tidligere har konstateret tab Der er kendt som konkursryttere Hvis omdømme og fortid er af en sådan karakter, at forretningsforbindelse kan skade bankens anseelse Der er registreret som uønskede Der ikke vil forsyne banken med tilstrækkelige oplysninger til sikring af en kvalificeret kreditvurdering eller en efterfølgende tilstrækkelig engagementsvurdering Ikke deltage i finansielle transaktioner, som har eller kan skønnes at få offentlighedens negative bevågenhed Brancher med ekstraordinær stor konkursrisiko

8 Finansieringsbehov hos erhvervskunden Udgangspunkt: Dække ethvert finansieringsbehov Afbalanceret finansieringsstruktur: Egenkapital- og fremmedfinansiering Lang- og kortfristet gæld Bank, leasing, factoring, kreditforening og leverandørfinansiering Afvikling: HR: Det finansierede driftsøkonomiske alder, max. 20 år U: Finansiering af køb af virksomhed (særlig risici), max. 10 år De fleste banker vil være eneste bankforbindelse (helkundeforhold)

9 Kreditvurdering af erhvervskunden Kreditvurdering består i at vurdere viljen og evnen til at tilbagebetale lån Vilje Evne

10 Kreditvurdering af erhvervskunden Kreditvurdering består i at vurdere viljen og evnen til at tilbagebetale lån Vilje Evne Vurdering Stjernekunder. Potentiale. Plattenslagere. Afslag Har formentlig været gennem rådgivning Kræver dog rådgivning, vækstplaner, budgetsimulering Bliver frasorteret

11 Kreditvurdering bygger bl.a. på.. Revideret regnskabsmateriale Opdateret revideret balance Budgetforudsætninger og budget for kommende år Styrkeprofil Bankens strategi for engagementet Kreditgivningen baseres på bankens forventninger til de fremtidige forhold hos kunden og i mindre grad på historiske og familiemæssige forhold

12 Eksempel på en styrkeprofil

13 Bankens styrkeprofil vs. væksthjulet

14 Rating af erhvervskunder Formål: Hjælp til styring og overvågning af bankens kreditportefølje Sikre ensartet vurdering af bankens risiko på erhvervskunder Differentiere prissætningen Opnå et billede af porteføljens risikoprofil til brug ved opgørelse af solvensbehov Nøgletal: Årsregnskabsdata Vurdering af virksomhedsbeskrivelsen, herunder styrkeprofil Virksomhedens branche og udsigterne for denne branche Ratingklasser: 10 risikoklasser, der indgår i den samlede kreditvurdering.

15 Risikoklassificering af erhvervskunderne Ratingklasse 1 Ratingklasse 2 Ratingklasse 3 Ratingklasse 4 Ratingklasse 5 Ratingklasse 6 Ratingklasse 7 Ratingklasse 8 Ratingklasse 9 Ratingklasse 10 Uden risiko Minimal risiko Beskeden risiko Normal risiko Forøget risiko Risikobetonet Risikofyldt Riskofyldt Risikofyldt Default Kilde: Arbejdernes Landsbank, Risikorapport 2010 Rating viser, risikoen for at kunden indenfor en periode på 12 måneder defaulter

16 Opgørelse af blankoandel Engagement Engagement med Jens Hansen: Billån Boliglån Engagement med Hansen Export A/S: kr Kassekredit Anlægslån Ramme for terminsforretninger (5-10%) Konsolideret engagement i alt Sikkerheder ifølge sikkerhedsoversigt Blancoandel Blancoandel: I rimelig forhold til fremtidige indtjenings- og konsolideringsevne I rimelig forhold til den beregnede hæftende egenkapital Likviditetsmæssige situation samt balancens sammensætning indgår med stor vægt

17 Belåningsværdier af sikkerheder Belåningsværdi: Beregningsgrundlag x belåningsværdi/100 minus kontant indfrielsesbeløb på foranstående lån Sikkerhedstype Belåningsværdi % Indlån 100 Børsnoterede stats- og realkreditobligationer 95 Danske virksomhedsobligationer 80 Unoterede obligationer 0 Danske aktier noteret på godkendte børser 70 Udenlandske aktier noteret på godkendte børser 0-65 Aktier og anparter i koncernforbundne selskaber 0 Investeringsforeningsbeviser 85 Pantebrev i ejerboliger og fritidshuse 70 Gældsbreve 0 Ejerpantebrev i ejerbolig 80 Ejerpantebrev i fritidshus 70 Pantebrev i andelsbolig 80

18 Belåningsværdier af sikkerheder (forts.) Sikkerhedstype Belåningsværdi % Pantebrev i ubebyggede grunde 50 Pant i biler 70 Lystbåde 70 Virksomhedspant, fordringer (beregnes af seneste års laveste saldo) 40 Virksomhedspant, råvarer 0 Virksomhedspant, halvfabrikata 0 Virksomhedspant, færdigvarer 30 Ophørende livspolice 0 Pant i goodwill og lejerettigheder 0 Fakturabelåning 70 Kautioner / garantier fra stat, regioner, kommuner, Vækstfonden Kautioner fra EKF 80 Øvrige kautioner 0

19 Kaution for engagementet Sikkerheder Generelt Kaution Privat kaution Erhvervskaution Koncern Lån flere koncernselskaber Andre sikkerheder Ægtefælle Bemærkninger Banken ønsker højest opnåelig sikkerhedsmæssig afdækning Hovedregel: selvskyldnerkaution. Hvis flere solidarisk hæftelse Ikke erhvervsmæssig interesse udvise forsigtighed Hovedaktionær/anpartshaver: Som hovedregel skal hovedaktionær/anpartshaver påtage sig selvskyldnerkaution for alt mellemværende. Evt. kan kautionen beløbsbegrænses <> engagementets størrelse Moderselskabet afgiver selvskyldnerkaution for dets datterselskabers forpligtelser over for banken. Og den ultimative ejer for moderselskabet Krydshæftelse og krydsdækning både for så vidt angår sikkerheder og selvskyldnerkautioner Styringspant så andre ikke disponerer mod bankens interesse Tinglyste pantsætningsforbud Tilbagetrædelseserklæringer Hvis aktivet tjener til fælles brug eller begge ægtefæller er aktive i virksomheden, da også selvskyldnerkaution af ægtefælle/samleverske

20 Prissætning af engagement Generelt: jo bedre (let realisable) sikkerheder => jo mindre blankoandel = > jo mindre egenkapitalbinding og jo større indtjening pr. kapitalbindingskrone Opgørelse af rentemarginal: Pengeinstitut er en fantastisk forretning. Man tjener i weekenderne, i ferierne og det er lige før, man tjener flere penge, når der lukket. Rentesats Udlån 7 % Indlån 1 % Rentemarginal 6%

21 Prissætning af engagement Generelt: jo bedre (let realisable) sikkerheder => jo mindre blankoandel = > jo mindre egenkapitalbinding og jo større indtjening pr. kapitalbindingskrone Opgørelse af rentemarginal og dækningsbidrag: Pengeinstitut er en fantastisk forretning. Man tjener i weekenderne, i ferierne og det er lige før, man tjener flere penge, når der lukket. Rentesats Rentesats Udlån 7 % Omsætning 7 % Indlån 1 % Vareforbrug 1% Rentemarginal 6% Dækningsbidrag 700%

22 Forsikringsforhold Driftstab forsvarlig dækning? Netbankindbrudsforsikring? Anlæg forsvarlig dækning? Nøglepersoner og medarbejdere Dødsfaldsdækning Invaliditetsrisiko

23 Miljøforhold For at undgå at virksomheders miljøforhold kan medføre tab skal: 1. miljøforholdene undersøges 2. miljøforholdene skal beskrives i virksomheder med potentielle miljøproblemer

24 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Delkonklusion (1): Kreditvurdering består af virksomhedens vilje og evne til at tilbagebetale lån. Kreditvurdering bygges på regnskaber, styrkeprofil, rating og blankoandel Hvordan fungerer det daglige samarbejde mellem bank og virksomhed, og hvad skal man være opmærksom på? Hvilke håndtag kan banken dreje på, hvis et engagement kører skævt og hvilke gode råd kan gives?

25 Samarbejdet med banken - kundeperspektiv Sparringspartner Åben og ærlig dialog Gennemførelse af transaktioner Flere kontaktpersoner afhængig af transaktionstype Evt. indlevering af regnskabsopfølgning Årlig genforhandling / rebevilling

26 Samarbejdet med kunde - bankperspektiv Løbende dialog med kunderne Minimere tab => tæt, decentral styring og central opfølgning på engagementer med tabsrisiko Identificere engagementer, der ønskes styrket eller afviklet. Rådgiver udarbejder handlingsplan for udvikling i kundeporteføljen Virksomhedsbeskrivelse og rating vurderes løbende, mindst en gang om året i forbindelse med rebevilling

27 Faresignaler i kundeforholdet Ønskescenarie: Bevilget kreditter for det næste år. Budget opfyldes. Minimum arbejde Faresignaler: Stort tidsforbrug på banale spørgsmål Hyppige ubevilgede overtræk Behov for returnering / afvisning af betalinger, f.eks. A-skat Dialog signalerer, der ikke er styr på bogføring og likviditet Hyppige låneforespørgsler om forhøjelser Udlæg foretages i bankens sikkerheder af efterstående panthaver Uventet indkaldelse til tvangsauktion Pludselig fald i antallet af transaktioner og eller saldo Manglende betalinger af pantsatte forsikringspolicer Markant resultatafvigelse i forhold til det indleverede budget

28 Rebevilling - Forbered dig godt til møde Dårlig eller ingen forberedelse til mødet med banken er ofte medvirkende til, at banker siger nej til at låne en virksomhed penge. Jo mere grundig og engageret, du er jo større tillid kan banken få til, at du kan overvinde svære tider, så de ikke mister deres penge. Et pengeinstitut lever af at låne penge ud til kunderne men overlever af at få disse tilbage igen

29 Skab et komplet øjebliksbillede Klargør opdateret materiale om din virksomheds økonomi: Seneste årsregnskab Opdateret balance Budgetopfølgning Budget for den kommende periode, der viser likviditetsbehovet Gældende strategiplan Ordrebog og oversigt over givne tilbud og mulige nye ordrer Undersøg om værdien af sikkerhederne for lån og kreditter, er faldet Præsentation af dit firmas profil, produkter og ydelser Ejerstruktur og organisationsstruktur Har du en personligt ejet virksomhed, så find seneste årsopgørelse fra SKAT, ægtefælles seneste lønseddel og privatbudget

30 Gør banken klar til mødet Du kan tage teten ved at sætte dagsordenen på bankmødet. Skriv en dagsorden: Hvad er vigtigt at få drøftet og få på plads i banken. Send dagsordenen til banken FØR mødet, så den kan sikre, at de rette specialister og beslutningstagere deltager i mødet. Send også dit opdaterede materiale tidsnok til, at banken kan nå at forberede sig

31 Skab hjemmebanefordele Inviter banken ud til din virksomhed og hold mødet der. Stil med lige så mange personer, som banken gør, for at skabe ligevægt omkring bordet. Vælg de relevante personer. Skab et godt førstehåndsindtryk ved at være velsoigneret og venlig. Hvis dit danske sprog ikke er så godt, så tag en med, der mestrer det bedre. Ikke præsentationer og materiale på engelsk Sørg for, at der ser pænt og præsentabelt ud i virksomheden

32 Se banken som en god kunde Vis rundt i firmaet og vis virksomhedens produkter Sørg for forplejning til mødet Fortæl hvordan virksomheden tidligere har overvundet svære tider Vis al din drivkraft og energi samt troen på virksomhedens fremtid Tal altid sandt og forti intet. Sig ordrebogen er tom, hvis det er. Start med det negative og parker det ved at forklare det. Fokuser så på alt det positive Undgå at provokere banken ved at gå ind til mødet med en attitude, der signalerer, at du ser det som en selvfølge, at du får, hvad du forlanger.

33 Forklar de dårlige tal godt Tal taler ikke for sig selv. Især ikke,hvis de ikke ser så lovende ud. Men samtidig kan der være mange gode grunde til, at du fortsat tror på en sund udvikling i din virksomhed. Forbered dig derfor godt på at forklare årsagerne til de tal, banken formentlig også vil spørge kritisk til. Endnu vigtigere er det, at du erkender svagheder og beskriver, hvordan du vil løse udfordringerne. Forklar også budget og business case for dine løsninger. Brug virksomhedens økonomikyndige, revisor eller økonomisk rådgiver til at hjælpe dig, hvis dette ikke er din stærke side

34 Rebevilling vurderes ofte på kolde facts Positivt Resultat Kalkuleret risiko Svært (muligt ved ansvarlig kapital) Svært (muligt ved fuld dækket basis) Glem det Negativt Positiv Soliditet Negativ

35 Rebevilling vurderes ofte på kolde facts tkr. Positivt Resultat 0 Kalkuleret risiko Svært (muligt ved ansvarlig kapital) 0 Svært (muligt ved fuld dækket basis) Glem det Negativt tkr. Positiv tkr. Soliditet Negativ tkr.

36 Branchen vurderes som neutral af banken Stor forskel i indtjening og konsolidering i grossistleddet mens bankerne undgår detailbutikkerne Store bindinger i færdigvarelagre Store forudbetalinger til leverandører mv. Store udestående fordringer Forholdsvise store tab på debitorer Valutakursrisiko Operationel risiko Store huslejeforpligtelser (lagre, showroom mv.)

37 Vækstkaution en finansieringsmulighed Lån op til 10 mio. kr. Typisk lånestørrelse ca. 2 mio. kr. 75 % tabskaution af Vækstfonden Stiftelsesprovision på 2 % af lånebeløbet Løbende provision: 1,25 % af lånebeløbet Låneformål: Fornyelse og udvikling Ejerskifte Opstart af ny virksomhed Investeringer Driftsfinansiering i tilknytning til ovenstående formål

38 Eksportkaution og SMV-eksportgaranti Eksportkaution: For eksportvirksomheder og underleverandører Drifts- og oparbejdningskreditter i banken Max. 50 % af eksportomsætningen Max. kaution for 50 mio. kr. i eksportkredit Kaution af Eksportkreditfonden for 80 % af kreditterne Løbetid af kautionen op til 3 år Præmien beregnes individuelt Eksportgaranti, herunder SMV-garanti: Målrettet små og mellemstore virksomheder (< 250 ansatte og < 50 mio Euro i omsæt.) Tilbyde køber langfristet kredit for en konkret eksportordre (> 180 dage) Din virksomhed får pengene, når I leverer varen Banken får sikkerhed fra EKF for op til 100% af risikoen Præmien afhænger af risiko, varighed, køber og landets forhold

39 Optimering af arbejdskapital Køb af råvarer Salg af færdigvarer Kunde betaling Produktions- og lagertid Kundekredit Leverandørkredit Behov for arbejdskapital Optimering af arbejdskapital handler om at optimere processer for at mindske pengebindinger i debitorer og varelagre og opnå gode leverandørkreditter. Dette kan måles ved at anvende Cash Conversion Cycle (CCC), der er et udtryk for det antal dage, der går fra I foretager udbetalingen for den indkøbte råvare, til indbetalingen for færdigvaren modtages. CCC kan udtrykkes på følgende måde: Debitordage (DSO) + lagerdage (DIO) kreditordage (DPO) = x dage (behovet for arbejdskapital)

40 Inspiration, likviditetsforbedring Nedenstående tabel viser likviditetsforbedring p.a. ved forbedring af DSO (debitordage), DPO (kreditordage) eller DIO (lagerdage). Omsætning/ Vareforbrug Antal dage kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

41 Inspiration, rentebesparelse Nedenstående tabel viser rentebesparelse p.a. (ved en rente på 7 %) ved forbedring af DSO (debitordage), DPO (kreditordage) eller DIO (lagerdage). Omsætning/ Vareforbrug Antal dage kr. 671 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

42 Inspiration, kontantrabatter Følgende tabel kan give et hurtigt overblik over renteomkostning eller -gevinst ved kontantrabatter: Bemærk: i tabellen er antallet af rentedage p.a. 360 Eksempel: 10 dage 2 % eller 30 dage netto = 20 dage => 36 % i rente

43 Factoring 80% belåning af udestående debitorer Likviditet med det samme Debitorstyring, indbetalinger og rykkerprocedure Selektiv debitorforsikring Kurssikring ved eksportsalg Online-løsning tilbydes af factoringselskabet Kan ikke gå sammen med virksomhedspant! medmindre banken fraskriver sig fordringspantet

44 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Delkonklusion (1): Delkonklusion (2): Kreditvurdering består af virksomhedens vilje og evne til at tilbagebetale lån. Kreditvurdering bygges på regnskaber, styrkeprofil, rating og blankoandel En åben og ærlig dialog og et minimum af arbejde med virksomheden er at foretrække. Faresignaler kan få indflydelse på den årlige rebevilling. Vist eksempler på forskellige relevante finansieringsformer Hvilke håndtag kan banken dreje på, hvis et engagement kører skævt og hvilke gode råd kan gives?

45 Håndtag banken kan tage i brug Krav om månedlig budgetopfølgning Ikke dække likviditetsbehov, før virksomheden er på rette kurs Indsætte mentor / observatør i virksomheden. Rapportering til banken Kræve yderligere sikkerhed for engagementet Kræve indskud fra den eller de ultimative ejere Nedskrive maksimum for kreditterne Forhøje udlånsrenten, da risikoen er blevet større Indføre provision af maksimum, da styring af kunden er vokset Give kunde et par måneder til at finde et andet pengeinstitut Hvis aktierne er pantsat med stemmeretten, da indvælge bankens folk i bestyrelsen eller afsætte direktionen og indsætte ny direktør Hvis aktierne er pantsat med stemmeretten, da sælge aktier/anparter Hvis der er hensættelse på kunden, da tilbyde akkord mod indfrielse Opsige virksomhedens kreditter og realisere sikkerhederne Få ejeren som medspiller, hvis virksomheden skal afvikles. Tilbyd gulerod

46 Analyse viser store regionale forskelle Sp11. Har finanskrisen bevirket, at det er sværere at skaffe finansiering til din virksomheds aktiviteter? 1/2 Total Virksomhedens primære branche Mærker ingen forskel i pengeinstituttets adfærd Oplever det er meget svære at få et kortvarigt overtræk på KK Pengeinstituttet har nedskrevet min kredit Pengeinstituttet har forhøjet udlånsrenten på virksomhedens kassekredit Håndværk / byggeri 54,1% 15,8% 3,4% 10,6% 107 Handel/butik 64,0% 13,6% 1,0% 16,2% 155 Tjenestesektor (ex. advokat, revisor, reklamebureau, Webdes 79,3% 4,6% 1,9% 4,7% 152 Andet, noter venligst hvad: Antal 71,9% 6,0% 0,5% 10,2% 107 Køn Kvinde 77,0% 10,2% 1,2% 6,5% 168 Mand 63,8% 9,7% 1,8% 12,3% 353 Regioner Region Hovedstaden 67,7% 12,3% 2,4% 4,9% 166 Region Sjælland 63,7% 15,0% 0,9% 11,0% 80 Region Syddanmark 71,5% 9,0% 0,7% 11,7% 102 Region Midtjylland 63,6% 8,0% 2,9% 12,0% 109 Region Nordjylland 76,6% 1,6% 0,0% 19,7% 63 Total 68,1% 9,9% 1,6% 10,5% 521

47 Analyse viser store regionale forskelle Sp11. Har finanskrisen bevirket, at det er sværere at skaffe finansiering til din virksomheds aktiviteter? 2/2 Total Pengeinstituttet har indført provision af maksimum Pengeinstituttet har krævet yderligere sikkerhed Pengeinstituttet har opsagt virksomhedens kassekredit Andre grunde, notér Antal Virksomhedens Håndværk / byggeri 0,0% 1,7% 1,7% 12,8% 107 primære branche Handel/butik 0,0% 2,4% 1,4% 1,4% 155 Tjenestesektor (ex. advokat, revisor, reklamebureau, Webdes 0,4% 1,8% 0,4% 6,8% 152 Andet, noter venligst hvad: 0,0% 4,1% 0,7% 6,5% 107 Køn Kvinde 0,0% 1,3% 0,0% 3,7% 168 Mand 0,2% 3,0% 1,5% 7,6% 353 Regioner Region Hovedstaden 0,4% 1,3% 1,5% 9,6% 166 Region Sjælland 0,0% 4,9% 2,6% 1,9% 80 Region Syddanmark 0,0% 2,9% 0,0% 4,2% 102 Region Midtjylland 0,0% 2,1% 0,7% 10,7% 109 Region Nordjylland 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 63 Total 0,1% 2,4% 1,0% 6,4% 521

48 Hypoteser om analyseresultatet Nordjylland har flest, små selvstændige lokale pengeinstitutter Større konkurrence og større fleksibilitet Kreditgivning på baggrund af personlige relationer og mindre på likviditetsbudgetter og kolde facts Arbejdsløsheden og fluktuationer har været højere i Nordjylland Lavere lønninger, lavere husleje og mere stabil arbejdskraft giver relativt bedre regnskaber for nordjyske firmaer end i Hovedstaden I Nordjylland får man højere renter eller mere sikkerhed for den øgede risikoen frem for at nedskrive kreditten I Nordjylland er huspriserne ikke faldet så meget som i Hovedstaden Spar Nord Bank med markedsandel på 20-30% i Nordjylland har ekspanderet kraftigt i hele Danmark. Vækststrategi har betydet, at de formentlig ikke har strammet op på hjemmemarkedet.

49 Den korte version Send konen ned og forhandle med banken Flyt til Nordjylland, så er mulighederne for kredit større Skift branche til Tjenestesektoren. De har mærket finanskrisen Skift branche til Tjenestesektoren. De har mærket finanskrisen mindst.

50 10 gode råd til virksomheden 1. Ikke masseudsende låneansøgninger til andre PI, hvis man mangler likviditet 2. Adskil privat og erhvervsengagement af hensyn til konsolideringsreglerne 3. Undgå at blive registreret i RKI eller sørg for hurtigt at blive slettet igen 4. Underspil over for banken. Hold hvad I lover. Overopfyld budgetterne 5. Vær på forkant i god tid, hvis der er behov for overtræk eller kreditforhøjelse 6. Pantsat ikke alle aktiverne fra starten. Hav altid sikkerheder at tilbyde 7. Gå efter en beløbsbegrænset kaution især hvis der er flere ejere 8. Undgå af din ægtefælle påtager sig kaution og indgå evt. en ægtepagt 9. Indfør styringsværktøjer, så der hele tiden er overblik over økonomien 10. Vær altid godt forberedt til møder med banken og vær altid ærlig i dialogen

51 Præsentationen besvarer tre spørgsmål Delkonklusion (1): Delkonklusion (2): Delkonklusion (3): Kreditvurdering består af virksomhedens vilje og evne til at tilbagebetale lån. Kreditvurdering bygges på regnskaber, styrkeprofil, rating og blankoandel En åben og ærlig dialog og et minimum af arbejde med virksomheden er at foretrække. Faresignaler kan få indflydelse på den årlige rebevilling. Vist eksempler på forskellige relevante finansieringsformer Hvis virksomheder ikke performer, har banken mange håndtag at dreje på. Analyse viser, at virksomheder i Nordjylland behandles bedst under finanskrisen. Der gives 10 gode råd til virksomheder

52 Spørgsmål? Kontaktinformationer: Carlo Chow Telefon:

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Finansiering af international vækst med EKF 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Om EKF SLIDE 2 SLIDE 3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring Ejet

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken SPAR NORD BANK Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken DAGSORDEN 1. Spar Nord kort fortalt 2. Bankerne vil gerne finansiere 3. En vurdering af virksomheden og dens ledelse 4. Analyse og vurdering

Læs mere

Bilag 1 1. februar 2006

Bilag 1 1. februar 2006 Bilag 1 1. februar 2006 I. Indsendelse af materiale Finanstilsynets vejledning om indberetning af engagementer FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 CVR-nr

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

København 30. september 2010 Ref. HSJ

København 30. september 2010 Ref. HSJ København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Variabel Kvartårligt (bagud)

Variabel Kvartårligt (bagud) Rentesatser udlån Gældende fra den 1. juli 2015. Generelt Rente (hvis ikke andet angivet) Rentetilskrivning (hvis ikke andet nævnt) Variabel Kvartårligt (bagud) Kontoform/produktnavn a1 Kassekredit 12,75

Læs mere

Rentesatser udlån Side 2.1

Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatser udlån Side 2.1 Rentesatsen fastsættes ud fra en individuel vurdering af kundeforholdet. Herunder tages hensyn til forretningsomfanget med banken, engagementsstørrelse, sikkerhedsstillelse og

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

FINANSIERINGSOPTIMERING. Finansieringsoptimering for Modelvirksomhed A/S

FINANSIERINGSOPTIMERING. Finansieringsoptimering for Modelvirksomhed A/S FINANSIERINGSOPTIMERING for Modelvirksomhed A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Om Business Broker A/S Om arbejdskapital Udgangspunktet for finansieringsoplægget Om finansieringsoptimering Resultatoversigt Balance

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009

Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF. Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 Eksport af olie- og gasteknologi Finansieringsmuligheder med EKF Offshoredagen Esbjerg, 15. juni 2009 EKF s mission EKF sikrer dansk erhvervsliv konkurrencedygtige finansielle vilkår på internationale

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Kreditscoring og kryds/opsalg - hurtig og fair kundebehandling. SAS Forum 3. juni 2010

Kreditscoring og kryds/opsalg - hurtig og fair kundebehandling. SAS Forum 3. juni 2010 Kreditscoring og kryds/opsalg - hurtig og fair kundebehandling SAS Forum 3. juni 2010 Dagsorden Baggrund og formål Projektforløb Arkitektur Kreditscoring anvendelse i daglig sagsbehandling Rapportering

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital

Kandidat + Kapital. Adgang til ejerkandidater med kapital Kandidat + Kapital Adgang til ejerkandidater med kapital Baggrunden for samarbejdet Ejerskifte og salg af virksomheder er en vedvarende del af opgaven for ejerledede virksomheder. Flere pengeinstitutter

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en kassekredit? Registrering af 5 bilag Kassekredit disponibel Link til quiz Egenkapitalen er

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende)

Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Lov om Dansk Eksportkreditfond BEKENDTGØRELSE AF LOV OM DANSK EKSPORTKREDITFOND M.V. LBK nr 913 af 09/12/1999 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 409 af 31/05/2000 2 LOV Nr. 430 af 06/06/2005

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde?

Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Hvordan går du fremtiden i møde? Kreditadgang Hvordan forhandler du bedre med din bank? Frank Petersen Handelshøjskoleuddannelse i økonomi Økonomidirektør i internationale virksomheder Forhandlinger med långivere Har selv prøvet at få

Læs mere

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under

Forhandlervejledning. Finansieringsmuligheder for medlemmer under Forhandlervejledning Finansieringsmuligheder for medlemmer under Din lokale konsulent i SPARXPRES: Sjælland Sydjylland & Fyn Midt- & Nordjylland Anders T. Nielsen Per Christensen Iver C. Raun konsulent

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere