Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk"

Transkript

1 Carnegie Bank A/S

2 Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 13 Den uafhængige revisors påtegning 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 18 Noter 19 Selskabsoplysninger 35 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211 1

4 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE GRUPPEN Carnegie Bank A/S indgår som et datterselskab i Carnegie gruppen, der er en førende uafhængig nordisk investeringsbank. Carnegie Bank A/S er ejet 1 procent af Carnegie Investment Bank AB, Sverige. Carnegie gruppen er ejet af Altor Fund III, Bure Equity AB, Investment AB Öresund og Carnegie medarbejdere. Carnegie gruppen har aktiviteter inden for fire forretningsområder: Securities (primært handel med nordiske aktier), Investment Banking (rådgivning vedrørende køb og salg af virksomheder, børsintroduktioner m.v.), Private Banking (formuepleje m.v. for private kunder og fonde) og Carnegie Fonder (forvaltning af investeringsforeninger). Gruppen er repræsenteret med selskaber eller filialer i Danmark, England, Finland, Luxembourg, Norge, Schweiz, Sverige og USA. CARNEGIE BANKS HOVEDAKTIVITETER OG UDVIKLINGEN HERI Carnegie Bank er aktiv inden for Securities, Investment Banking og Private Banking. Banken servicerer danske og udenlandske institutionelle kunder, virksomheder og velhavende private kunder og fonde. Securities I 211 oplevede banken et fald i omsætningen af danske og øvrige nordiske aktier, som følge af de generelle markedsvilkår. Banken har fastholdt sin langsigtede strategi for analysedækning af selskaber noteret på NASDAQ OMX København A/S med henblik på at kunne servicere såvel danske som udenlandske investorer med en bred analysedækning af det danske aktiemarked. Investment Banking Markedet for Investment Banking aktiviteter var i 211 generelt præget af lav aktivitet. Banken har i 211 gennemført en gennemgribende genopbygning af afdelingen og har nu indtaget en stærk markedsposition. Private Banking I 211 har banken fortsat sin strategi om at være samarbejdspartner for velhavende danske private investorer, når det handler om formuepleje og investeringsrådgivning. Banken har i året styrket forretningsområdet og har blandt andet markedsført en række nye produkter og øget antallet af rådgivere. 2 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

5 LEDELSENS BERETNING... fortsat VÆSENTLIGE FORHOLD Omkostninger Som led i sin forretningsplan har banken haft en nettotilgang på 16 medarbejdere i 211. Som følge heraf er bankens udgifter til personale og administration steget. Banken har endvidere i året afholdt større engangsudgifter med det formål at styrke to af bankens forretningsområder væsentligt. Indskydergarantifonden og Bankpakke 1 I forbindelse med Finansiel Stabilitets overtagelse af Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank har banken udgiftsført,6 mio. kr. til dækning af bankens bidrag til Indskydergarantifonden. Banken deltog sammen med den øvrige finansielle sektor i Danmark i Bankpakke I, der udløb den 3. september 21. Banken har siden 1. oktober 28 afholdt udgifter for i alt 11,6 mio. kr. til Indskydergarantifonden og Bankpakke 1. LEDELSE OG VEDERLAG Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv fremgår af note 36. Ledelsens aflønning fremgår af note 31. I henhold til Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser m.v. skal banken offentliggøre en række oplysninger omkring lønpolitik og lønpraksis for aflønning af bankens ledelse samt andre ansatte med væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil. Banken har valgt at offentliggøre disse oplysninger på bankens hjemmeside (www.carnegie.dk), hvortil der henvises. VIDENSRESSOURCER Der er kontinuerligt fokus på at kunne tiltrække og fastholde branchens dygtigste medarbejdere, da dette er centralt for bankens vækst. Herudover er der løbende fokus på at tilpasse bankens forretningsprocesser, således at banken fortsat forbliver konkurrencedygtig. Banken beskæftigede i gennemsnit 77 medarbejdere i 211 mod 67 medarbejdere året før. Ved udgangen af 211 beskæftigede banken 82 medarbejdere. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211 3

6 LEDELSENS BERETNING... fortsat UDVIKLINGSAKTIVITETER Banken har i 211 fortsat arbejdet med integreringen af alternative markedspladser i bankens handelssystemer m.v. og har udviklet nye systemer til håndtering af bankens private banking kunder. ÅRETS RESULTAT OG UDVIKLING I ØKONOMISKE FORHOLD Netto rente- og gebyrindtægter faldt i 211 til 94,6 mio. kr. fra 112,9 mio. kr. i 21. Gebyrer og provisioner udgjorde i ,3 mio. kr. mod 11,5 mio. kr. året før. Kursreguleringer beløb sig i 211 til 3,7 mio. kr. mod 12,8 mio. kr. året før. Samlet set resulterede det i et resultat af finansielle poster for 211 på 98,3 mio. kr. mod 125,8 mio. kr. året før. Årets resultat for 211 blev et underskud på -41,8 mio. kr. mod et overskud på +,4 mio. kr. året før, hvilket kan henføres til større engangsudgifter og svære markedsbetingelser. Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende. Der har i 211 ikke været konstateret tab på udlån til kunder. Bankens solvensprocent var 38,7 pr. 31. december 211, hvilket skal sammenholdes med lovens minimumskrav på 8,. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 12, procent. Banken har igennem hele 211 haft en solid likviditet. Banken havde ultimo 211 en likviditetsmæssig overdækning på 688 procent opgjort efter Finanstilsynets regler herom. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Den væsentligste usikkerhed er forbundet med opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Der er ligeledes usikkerhed forbundet med måling af dagsværdien af unoterede og illikvide finansielle instrumenter. Bankens beholdning af unoterede og illikvide instrumenter udgør en mindre andel. 4 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

7 LEDELSENS BERETNING... fortsat RESULTATDISPONERING Ledelsen foreslår, at selskabets resultat disponeres således: Forslag til resultatdisponering Overført til reserver for indre værdis metode Overføres til næste år t.kr I alt Bankens egenkapital udgør herefter 168,7 mio. kr. ultimo 211. KAPITALDÆKNINGSREGLER Banken anvender standardmetoden for opgørelse af kredit- og markedsrisiko og basisindikatormetoden for opgørelse af den operationelle risici. Banken vurderer løbende behovet for anvendelse af mere avancerede modeller i risikostyringen. Vedrørende risikostyring henvises til note 34. I henhold til Bekendtgørelse om kapitaldækning skal banken offentliggøre en række oplysninger. Banken har valgt at offentliggøre oplysningerne på bankens hjemmeside (www.carnegie.dk), hvortil der henvises. De kommende Basel III-krav, som forventes implementeret i perioden , forventes ikke at få større indflydelse på bankens fremtidige kapitalsituation. HÆNDELSER EFTER BALANCEDAGEN Ledelsen har efter balancetidspunktet besluttet at iværksætte en plan for omkostningsreduktion. Detaljerne i planen foreligger endnu ikke, hvorfor den skønnede effekt ikke kan opgøres. Efter ledelsens opfattelse er der efter balancetidspunktet ikke indtrådt yderligere forhold, som væsentligt vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. FORVENTNINGER TIL 212 Ledelsen forventer fortsat svære markedsbetingelser. Ledelsen forventer dog et positivt resultat for 212 som følge af den organisatoriske restrukturering i 211 og forventede omkostningsbesparelser som anført ovenfor. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211 5

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) samt udsendte vejledninger fra Finanstilsynet. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når banken som følge af en tidligere begivenhed har en retlig faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå banken, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og passiver til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Alle værdipapirer indregnes i balancen på afregningsdagen (afviklingsdatoen). Fortjeneste og tab i perioden mellem handelsdatoen og afregningsdatoen indregnes som et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver og passiver. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. 6 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som er usikre. Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Der er ligeledes en vis usikkerhed forbundet med måling af dagsværdien af unoterede og illikvide finansielle instrumenter. KONSOLIDERING Banken stiftede i 27 selskabet Carnegie Komplementar I ApS. Selskabet er ejet 1 procent af banken. Selskabets formål er at være komplementar i K/S Carnegie Feeder Fund I, der ejes af bankens kunder. Idet selskabets aktiviteter ikke er væsentlige, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. FREMMED VALUTA Monetære beholdninger og mellemværender i fremmed valuta er omregnet til danske kroner på grundlag af Nationalbankens officielle valutakurser ultimo året. Indtægter og omkostninger i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Såvel realiserede som urealiserede kursforskelle er medtaget i resultatopgørelsen. RENTER, GEBYRER OG PROVISIONER Renter, gebyrer og provisioner er periodiseret inden for regnskabsåret. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Alle øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på optjeningstidspunktet. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211 7

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. Omkostningerne til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Omkostninger til incitatmentsprogrammer indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, til hvilket omkostningen kan henføres. SELSKABSSKAT Banken er sambeskattet med datterselskabet Carnegie Komplementar ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabsskat afsættes med 25 procent af årets resultat før skat reguleret for ikkeskattepligtige indtægter og udgifter. Udskudt skat på værdipapirer, driftsmidler m.v., som følge af tidsmæssige forskydninger i regnskabsmæssig og skattemæssig indtægts- /udgiftsførsel, afsættes med 25 procent. Udskudt skatteaktiv aktiveres i det omfang, det vurderes for overvejende sandsynligt, at skatteaktivet må forventes udnyttet i fremtiden. KASSEBEHOLDNING OG ANFORDRINGSTILGODEHAVENDER HOS CENTRALBANKER Kassebeholdninger og anfordringstilgodehavender måles til amortiseret kostpris. TILGODEHAVENDER OG GÆLD HOS KREDITINSTITUTTER OG CENTRALBANKER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter alene tilgodehavender hos andre kreditinstitutter. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker omfatter gæld til andre kreditinstitutter. 8 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER Udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Nedskrivninger foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Banken har udarbejdet en model til brug for opgørelse af gruppevise nedskrivninger. OBLIGATIONER Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til lukkekursen (bud/udbud) for det pågældende marked på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Illikvide obligationer opgøres til markedskurser, der måles op mod en skønnet dagsværdi via anerkendte teoretiske værdiansættelsesmetoder. Ved væsentlige afvigelser anvendes teoretiske kurser. Der har ikke været anvendt teoretiske kurser i 21 eller 211. AKTIER M.V. Beholdningen af aktier for egen risiko måles til dagsværdi. Dagsværdien for de aktier, der handles på aktive markeder, opgøres til lukkekursen (bud/udbud) på balancedagen. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Dagsværdien tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternative kapitalværdiberegninger. Banken har på statusdagen for 21 og 211 ikke beholdninger af illikvide kapitalandele eller unoterede kapitalandele, der ikke er målt til dagsværdi. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Dagsværdien for de finansielle instrumenter, der handles på aktive markeder, opgøres til lukkekursen (bud/udbud) på balancedagen. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211 9

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat LÅNEFORRETNINGER, HVORPÅ DER IKKE UDVEKSLES PENGE Indgåede låneforretninger, hvorpå der ikke udveksles penge, optages ikke i balancen. Ved videresalg af lånte papirer kan der fremkomme negative regnskabsmæssige beholdninger i enkelte fondskoder. Værdien af negative beholdninger er opført i balancen under regnskabsposten andre passiver. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER En tilknyttet virksomhed er en virksomhed, hvor banken kan udøve bestemmende indflydelse. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles til den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder medtages i resultatopgørelsen og overføres til reserve for nettoopskrivning til indre værdis metode under lovpligtige reserver i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Nedskrivninger indregnes og fradrages i eventuelle positive lovpligtige reserver, så længe der er en reserve at modregne i. IMMATERIELLE AKTIVER It software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for it software er den forventede brugstid, som er skønnet til 3 år. 1 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat MATERIELLE AKTIVER Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor det er klar til at blive taget i brug. Efter første indregning måles materielle aktiver til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af de øvrige aktivers skønnede brugstider: Aktiv Brugstid Kontorinventar m.v. It-hardware Indretning af lejede lokaler 3-5 år 3 år 5 år Materielle aktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for værdiforringelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste værdi af nettosalgsprisen og nytteværdien. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. UDSTEDTE OBLIGATIONER Udstedte obligationer vedrører medarbejderobligationer og måles til amortiseret kostpris. INDLÅN OG ANDEN GÆLD Indlån og anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS fortsat HENSATTE FORPLIGTELSER Forpligtelser, garantier og andre forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, indregnes som hensatte forpligtelser, når det er sandsynligt, at forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Hensatte forpligtelser måles til nutidsværdi. SEGMENTOPLYSNINGER Oplysningerne gives alene på baggrund af forretningsområder. 12 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

15 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 211 for Carnegie Bank A/S. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 211 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 211. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 23. februar 212. I direktionen: Claus Gregersen I bestyrelsen: Frans Lindelöw Pia Marions Hugo Andersen (formand) CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

16 PÅTEGNINGER...fortsat DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til kapitalejeren i Carnegie Bank Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Carnegie Bank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 211, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for bankens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 14 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

17 PÅTEGNINGER...fortsat Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 23. februar 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vibeke Bak Solok statsautoriseret revisor CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

18 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE NOTE RESULTATOPGØRELSE kr kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter , 5 Kursreguleringer Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Forslag til resultatdisponering Overført til reserver for indre værdis metode Overføres til næste år I alt ANDEN TOTALINDKOMST Årets resultat Anden totalindkomst ÅRETS TOTALINDKOMST CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

19 BALANCE NOTE kr kr , AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Gældsinstrumenter, der kan refinansieres i centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Gæld i alt Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser 21 Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Overført overskud Egenkapital i alt PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Garantier m.v Andre forpligtelser IKKE-BALANCEFØRTE POSTER I ALT CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

20 EGENKAPITALOPGØRELSE kr kr. Kapitalbevægelser Aktiekapital Aktiekapital primo Konvertering af efterstillet lån Aktiekapital ultimo Reserve efter indre værdis metode Reserver primo Årets henlæggelser jævnfør resultatdisponering Reserver ultimo Overført overskud Overført overskud primo Årets resultat jævnfør resultatdisponering Overført overskud ultimo Egenkapital i alt ultimo Aktiekapital Aktiekapitalen består af 175. aktier pålydende 1. kr. 18 CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

21 NOTER kr kr. 1 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Gebyrer og provisionsindtægter fordelt på: Værdipapirhandel og depoter Øvrige gebyrer og provisioner I alt Aktivitetsopdeling af bankens indtægter Under henvisning til regnskabsbekendtgørelsen 119 fordeles bankens indtægter således på aktiviteter: Netto rente- og gebyrindtægter: Securities Investment Banking Private Banking I alt Kursreguleringer: Securities Investment Banking Private Banking I alt Alle indtægter hidrører fra Danmark. 5 Kursreguleringer af: Obligationer Aktier m.v. Valuta Afledte finansielle instrumenter: Valutakontrakter Aktiekontrakter I alt CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

22 NOTER fortsat NOTE kr kr. 6 Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede Antal beskæftiget ultimo regskabsperioden omregnet til heltidsbeskæftigede For oplysninger omkring vederlag til bestyrelse, direktion samt ansatte med væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil henvises der til note Skat Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat (underskud til fremtidig modregning) Udskudt skat (tidsmæssige forskelle) Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt skat Væsentlige skatteomkostnings- og skatteindtægtselementer Pct. Pct. Dansk skatteprocent Ej skattepligtige indtægter og ej fradragsberettigede udgifter Regulering vedrørende tidligere år 25, -,8, 25, 8,7-13,7 Effektiv skatteprocent 24,2 92, Resultat før skat Resultat til beskatning Nedskrivninger på udlån, andre tilgodehavender og garantier Gruppevise nedskrivninger på udlån (regulering) Indgået på tidligere nedskrevet fordring Gruppevise nedskrivninger på garantier (regulering) Hensat til tab på kaution for Finansiel Stabilitet A/S I alt Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Fordelt efter løbetid På anfordring I alt CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

23 NOTER fortsat NOTE kr kr. 1 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder til og med 1 år I alt før nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger I alt Banken har ingen udlån med individuelle nedskrivninger. Beregningen for gruppevise nedskrivninger omfatter alle bankens udlån og garantier. 11 Anlægsoversigt: Immaterielle aktiver Samlet kostpris primo Årets tilgang Årets afgang -115 Samlet kostpris ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 34 Bogført værdi primo Øvrige materielle aktiver Samlet kostpris primo Årets tilgang Årets afgang Samlet kostpris ultimo Samlede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på årets afgang Samlede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Finansielle anlægsaktiver, (jævnfør note 13) Samlet kostpris primo Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo Årets op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT

24 NOTER fortsat NOTE 12 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Carnegie Komplementar I ApS Hjemstedskommune København Ejerandel 1% Egenkapital pr. 31. december Resultat for kr kr. Samlet kostpris primo Samlet kostpris ultimo Op- og nedskrivninger primo Resultat Udbytte Op- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Aktier Aktier optaget til handel på et reguleret marked Finansielle anlægspositioner, jævnfør note I alt Udskudte skatteaktiver Udskudt skat primo Ændring i udskudt skat I alt ultimo Udskudte skatteaktiver fordelt på: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Aktier m.v. Skattemæssigt underskud I alt Andre aktiver Positiv markedsværdi af finansielle kontrakter Tilgodehavende renter, provisioner, honorarer mv. Øvrige aktiver I alt CARNEGIE BANK ÅRSRAPPORT 211

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere