Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale KulturXpres, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'KulturXpres, 1996' som oprindeligt blev indsamlet af Brinkmann kommunikation A/S for Kulturministeriet. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-2511). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference -- FORORD Datamateriale DDA-2511: KulturXpres, Primærundersøger: Kulturministeriet. DDA udgave (ved Lene Wul, James McCorkindale og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (23019 respondenter, 119 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (147 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Brinkmann Kommunikation A/S for Kulturministeriet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1998 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Lene Wul, James McCorkindale og Birgitte Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-2511: KulturXpres, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Maj 2001 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: KulturXpres, 1996 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; velfærd og fritid; videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: kulturpolitik; kulturelle aktiviteter; bibliotek, brug af; museumsbesøg; kunstmuseum, brug af; teaterbesøg; opera; turnéteater; gæstespil; koncerter; rockkoncerter; jazzkoncerter; musikfestival; fodbold, interesse for; sportsarrangementer; biografbesøg; musikudøvelse; kunstforening, medlemskab af; sportssktiviteter; Internet, brug af; kunst, holdning til; kunst, eksperimenterende; eksperimenterende kunst; Statens Arkiver; Statens Museum for Kunst; Det Kgl. Teater; Nationalmuseet; Det Kgl. Bibliotek; offentlige udgifter til kunst; kunststøtte; statsstøtte til kunst; brugerbetaling for kulturelle tilbud; Kulturfonden; Statens Kunstfond; Teaterrådet; Musikrådet; Museumsnævnet; stat og kommune, fordeling af kulturopgaver mellem; kommune og stat, fordeling af kulturopgaver mellem; partimedlemskab; foreningsmedlemskab; interesseorganisation, medlemskab af; læserbreve; lokalradio, deltagelse i; lokal-tv, deltagelse i; politik, interesse for. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-2511: KulturXpres, Primærundersøger: Kulturministeriet. DDA-2511, 1. udgave (ved Lene Wul, James McCorkindale og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (23019 respondenter, 119 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (147 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Kulturministeriet. Nybrogade 2, Postboks 2140, DK-1015 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Kulturministeriet. Nybrogade 2, Postboks 2140, DK-1015 København K. Dataindsamler: Brinkmann Kommunikation A/S. Bredgade 71, DK-1260 København K. Opdragsgiver: Kulturministeriet. Nybrogade 2, Postboks 2140, DK-1015 København K. Økonomisk sponsor: Kulturministeriet. Nybrogade 2, Postboks 2140, DK-1015 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): I marts 1996 udsendte Kulturministeriet et spørgeskema til ca husstande i Viborg, Odense og Valby. Desuden var spørgeskemaet fremlagt på posthuse over

8 hele landet, så alle havde mulighed for at deltage. Formålet med projektet var at skabe en folkelig debat om kulturpolitikken, som kan danne grundlag for Folketingets diskussioner om kulturpolitikken i de kommende år. Spørgsmålene, der blev stillet, kan inddeles i følgende grupper: 1. Brug af kunst og kultur: - brug af kunst og kultur i kommunen - om respondenten selv er aktiv - tilfredshed med kulturtilbuddene i kommunen 2. Kunst og kultur uden for respondentens kommune: - brug af kunst og kultur uden for kommunen 3. Betydningen af kunst og kultur: - gode oplevelser med kunst i det sidste år - betydningen af ny, eksperimenterende kunst for respondenten - holdning til opgaven med at bevare ældre kunst og kultur på museerne - vigtigheden af at staten driver disse institutioner 4. Offentlige midler til kunst og kultur: - om ens skattebidrag til kunst og kultur er givet godt ud - respondentens forslag til et kulturbudget 5. Brugerbetaling: - holdning til mere brugerbetaling inden for kunst og kultur - om det beløb, staten betaler til Det Kgl. teaters forskellige opgaver, er rimeligt 6. Indblanding i kunsten: - om der skal kunne gribes ind over for statsstøttet, anstødelig kunst 7. Statens støtte til kunstnere: - hvordan staten skal give støtte til kunstnere 8. Den lokale indflydelse: - holdning til fordelingen af opgaverne mellem stat og kommune 9. Politisk debat og demokrati: - befolkningens muligheder for at deltage i den politiske debat - om det er let eller svært at sætte sig ind i aktuelle, politiske spørgsmål - medlemskab af et politisk parti - om respondenten er aktiv i en forening eller en interesseorganisation - om respondenten har skrevet et læserbrev i avisen eller deltaget i et program i lokalradio eller lokal-tv inden for det sidste år - om respondenten ville deltage, hvis han/hun fik mulighed for at engagere sig i andre politiske områder end kulturpolitikken. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Familier/husstande. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Ca spørgeskemaer blev udsendt til familier i Odense, Valby og Viborg. Desuden var spørgeskemaet fremlagt på ca. 600 posthuse over hele landet. Besvarelserne fordeler sig således: skemaer fra Odense (svarpct.: ca. 36) skemaer fra Valby (svarpct.: ca. 19) skemaer fra Viborg (svarpct.: ca. 26) "posthusskemaer". Datasættets størrelse: respondenter; 119 variable pr. respondent.

9 Det arkiverede studies fuldstændighed: 25 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; område, kommune, landsdel, etc. Personer på 18 år og derover i Odense, Valby og Viborg samt besøgende på ca. 600 posthuse i Danmark. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: lokal; national. DK, Odense; DK, Valby; DK, Viborg; DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: Spørgeskemaerne blev indsendt til Post Danmark, som tog dem ud af kuverterne. Herefter blev de bragt med bud til UNI-C til videre bearbejdning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: oprindelige skemaer. Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Kulturministeriet. Nybrogade 2, Postboks 2140, DK-1015 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Brinkmann Kommunikation A/S & Kulturministeriet: KulturXpres (debatavis). Brinkmann Kommunikation A/S; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn. Aldersgrupper: årige, årige, årige, årige, årige, årige, årige samt 68 årige og ældre. Bopæl: områdets/statens navn. Jylland med øer; Fyn med øer; Sjælland med øer; Bornholm. (Gælder kun posthusskema. Øvrige skemaer er inddelst

10 efter Odense, Valby og Viborg). Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status. Erhvervsgrupper: Ansat i offentlig eller privat virksomhed eller selvstændig; ansat i offentlig institution eller virksomhed; anden ansættelse eller ikke i erhverv. Politik: Medlemskab af et politisk parti. Medlemsskab af foreninger: Aktiv i en forening eller interesseorganisation. INDLEDNING "KulturXpres, 1996" er indsamlet af Brinkmann kommunikation A/S for Kulturministeriet. Undersøgelsen blev foretaget ved, at familier i Viborg, Valby og Odense i marts 1996 fik tilsendt et brev med et spørgeskema om kunst og kultur. Undersøgelsen blev endvidere suppleret med fremlæggelse af spørgeskemaer på ca. 600 posthuse i Danmark. I Odense var svarprocenten 36. I Viborg 26 og i Valby 19. DDA modtog data fra UNI*C i form af en SPSS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA's arkiv-format, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. Spørgsmål 1 og 3 var forskelligt i de fire skemaer. Der ligger derfor separate variable for hvert af de fire skemaer for disse spørgsmål. Der var desuden et enkelt baggrundsspørgsmål som kun blev stillet i det generelle skema (V109). Manglende data I det færdigoparbejdede materiale opereres der med følgende 3 former for manglende data: a) "Uoplyst" er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde). b) "Irrelevant" er kodet 10 (100..., afhængigt af variablens bredde). Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af bestemte besvarelser i andre variable (filtervariable).det medfører at spørgsmålet ikke skal besvares af alle. I kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnnn.

11 Det originale datamateriale er ikke kontrolleret for filterfejl - alle betydende koder i filtererede variable har bibeholdt deres værdi. c) "Deltog ikke" er kodet 11 (101..., afhængigt af variablens bredde), Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af besvarelser fra kun den ene runde. KODEBOG V0001 DDA STUDIENR. start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 2511 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 5 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummering (fra til 23019) af respondenterne. V0003 UNI C LØBENUMMER start 10, bredde 5 Kulturministeriets løbenummer Om din brug af kunst og kultur i kommunen V BIBLIOTEKER start 15, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder alle områder

12 Var på biblioteket gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst svarprocent: 97 V KLASSISK KONCERT start 16, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder alle områder Var til klassisk koncert gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst svarprocent: 92 V ROCK ELL.JAZZKONCERT start 17, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder alle områder Var til rock- eller jazzkoncert gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst svarprocent: 91 V BIOGRAFEN

13 start 18, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder alle områder/kommuner Var i biografen gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst svarprocent: 95 V NATIONALMUSEET start 19, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Københavns kommune inden for det sidste år? Gælder for Valby Var på Nationalmuseet gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V ANDRE MUSEER start 21, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Københavns kommune inden for det sidste år? Gælder for Valby Var på andre museer gange gange

14 eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 21 V DET KGL. TEATER start 23, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Københavns kommune inden for det sidste år? Gælder for Valby Var i det Kgl. Teater gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V ANDRE TEATRE start 25, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Københavns kommune inden for det sidste år? Gælder for Valby Var i andre teatre gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 21 V TURNÉEATER/GÆSTESPIL start 27, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i

15 Københavns kommune inden for det sidste år? Gælder for Valby Så turneteater/gæstespil gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V VALBY MEDBORGERHUS start 29, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Københavns kommune inden for det sidste år? Gælder for Valby Var i Valby Medborgerhus gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V SPORTSARRANGEMENT start 31, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Københavns kommune inden for det sidste år? Gælder for Valby Var til sportsarrangement gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst

16 Deltog ikke svarprocent: 20 V LANDSARKIVET start 33, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense Var på Landsarkivet gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 28 V FYNS KUNSTMUSEUM start 35, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense Var på Fyns Kunstmuseum gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 29 V ANDRE MUSEER start 37, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense

17 Var på andre museer gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 29 V ODENSE TEATER start 39, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense Var på Odense Teater gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 29 V ANDRE TEATRE start 41, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense Var i andre teatre gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 28

18 V BRANDTS KLÆDEFABRIK start 43, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense Var på Brandts Klædefabrik gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 29 V HÅNDBOLD start 45, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense Var til håndbold gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 28 V SUPERLIGAFODBOLD start 47, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Odense kommune inden for det sidste år? Gælder for Odense Var til superligafodbold

19 gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 28 V LANDSARKIVET start 49, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Viborg kommune inden for det sidste år? Gælder for Viborg Var på Landsarkivet gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V SKOVGAARD MUSEET start 51, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Viborg kommune inden for det sidste år? Gælder for Viborg Var på Skovgaard Museet gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V VIBORG STIFTMUSEUM

20 start 53, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Viborg kommune inden for det sidste år? Gælder for Viborg Var på Viborg Stiftmuseum gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V DET LOKALE TEATER start 55, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Viborg kommune inden for det sidste år? Gælder for Viborg Var i det lokale teater gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V TURNÉTEATER/GÆSTESPIL start 57, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Viborg kommune inden for det sidste år? Gælder for Viborg Så turnéteater/gæstespil gange

21 gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V KVINDEHÅNDBOLD start 59, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Viborg kommune inden for det sidste år? Gælder for Viborg Var til kvindehåndbold gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V SUPERLIGAFODBOLD start 61, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i Viborg kommune inden for det sidste år? Gælder for Viborg Var til superliga fodbold gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V KUNSTMUSEUM start 63, manglende data: = 9 eller >=10

22 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder for "Posthusskema" Var på kunstmuseum gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 24 V ANDRE MUSEER start 65, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder for "Posthusskema" Var på andre museer gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 24 V TEATRE/OPERA/BALLET start 67, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder for "Posthusskema" Var i teatre/opera/ballet gange gange eller flere Slet ikke

23 Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 23 V TURNÉTEATER/GÆSTESPIL start 69, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder for "Posthusskema" Så turnéteater/gæstespil gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 23 V FODBOLDKAMP start 71, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år? Gælder for "Posthusskema" Var til fodboldkamp gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 23 V SPORTSARRANGEMENTER start 73, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 1: Hvor tit har du brugt kunst og kultur i din kommune inden for det sidste år?

24 Gælder for "Posthusskema" Var til andre sportsarrangementer gange gange eller flere Slet ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 23 V UDØVER MUSIK start 75, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du selv aktiv? Sæt kryds. Udøver musik Ja Nej Uoplyst svarprocent: 88 V SPILLER TEATER start 76, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du selv aktiv? Sæt kryds. Spiller teater Ja Nej Uoplyst svarprocent: 86 V MALER EL.LIGN. start 77, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du selv aktiv?

25 Sæt kryds. Maler el.lign Ja Nej Uoplyst svarprocent: 88 V DYRKER SPORT start 78, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du selv aktiv? Sæt kryds. Dyrker sport Ja Nej Uoplyst svarprocent: 91 V BRUGER INTERNET start 79, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du selv aktiv? Sæt kryds. Bruger Internet Ja Nej Uoplyst svarprocent: 86 V MEDLEM KUNSTFORENING start 80, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du selv aktiv? Sæt kryds.

26 Medlem af kunstforening Ja Nej Uoplyst svarprocent: 87 V ANDET start 81, manglende data: = 9 Spm. 2: Er du selv aktiv? Sæt kryds. Andet Ja Nej Uoplyst svarprocent: 28 V0043 FIL3 start 82, bredde 12, tekstfelt Fil3 Kan ikke identificeres, henviser til tiffil V BIBLIOTEKERNE start 94, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i kommunen? Sæt gerne flere krydser Bibliotekerne Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst

27 svarprocent: 96 V TEATERFORESTILLINGER start 95, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i kommunen? Sæt gerne flere krydser Udbuddet af teaterforestillinger Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91 V KLASSISKE KONCERTER start 96, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i kommunen? Sæt gerne flere krydser Udbuddet af klassiske koncerter Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91 V ROCK OG JAZZKONCERTER start 97, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i kommunen? Sæt gerne flere krydser

28 Udbuddet af rock- og jazzkoncerter Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V LOKALE SPILLESTEDER start 98, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i kommunen? Sæt gerne flere krydser Udbuddet af lokale spillesteder Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 90 V LOKALE SPORTSTILBUD start 99, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i kommunen? Sæt gerne flere krydser Udbuddet af lokale sportstilbud Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 91

29 V BIOGRAFER OG FILM start 100, manglende data: = 9 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i kommunen? Sæt gerne flere krydser Udbuddet af biografer og film Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V NATIONALMUSEET start 101, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Københavns kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Valby Nationalmuseet Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V ANDRE MUSEER start 103, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Københavns kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Valby Udbuddet af andre museer

30 Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V DET KGL.TEATER start 105, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Københavns kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Valby Det Kgl. Teater Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V VALBY MEDBORGERHUS start 107, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Københavns kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Valby Valby Medborgerhus Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20

31 V TURNÉFORESTILLINGER start 109, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Københavns kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Valby Udbuddet af turnéforestillinger Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V LANDSARKIVET start 111, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Odense kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Odense Landsarkivet Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 28 V MUSEER start 113, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Odense kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Odense

32 Udbuddet af museer Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 29 V BRANDTS KLÆDEFABRIK start 115, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Odense kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Odense Brandts Klædefabrik Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 29 V ODENSE TEATER start 117, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Odense kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Odense Odense Teater Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke

33 svarprocent: 29 V LANDSARKIVET start 119, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Viborg kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Viborg Landsarkivet Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V SKOVGAARD MUSEET start 121, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Viborg kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Viborg Skovgaard Museet Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V VIBORG STIFTSMUSEUM start 123, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Viborg kommune? Sæt gerne flere krydser

34 Gælder for Viborg Viborg Stiftsmuseum Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 20 V ANDRE MUSEER start 125, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Viborg kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Viborg Udbuddet af andre museer Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V TURNÉFORESTILLINGER start 127, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i Viborg kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for Viborg Udbuddet af turnéforestillinger Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke

35 Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 19 V KUNSTMUSEUM start 129, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i din kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for "Posthusskema" Kunstmuseum Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 22 V ANDRE MUSEER start 131, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i din kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for "Posthusskema" Andre museer Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 22 V TURNÉFORESTILLINGER start 133, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Er du tilfreds med kulturtilbuddene i

36 din kommune? Sæt gerne flere krydser Gælder for "Posthusskema" Udbuddet af turnéforestillinger Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Uoplyst Deltog ikke svarprocent: 22 Kunst og kultur uden for din kommune --- V TEATER OPERA BALLET start 135, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor tit har du brugt kunst og kultur uden for din kommune inden for det sidste år? Sæt krydser i skemaet Var i teater, til opera eller ballet gange gange eller flere Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V KUNSTMUSEUM start 136, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor tit har du brugt kunst og kultur uden for din kommune inden for det sidste år? Sæt krydser i skemaet

37 Var på kunstmuseum gange gange eller flere Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V ANDRE MUSEER start 137, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor tit har du brugt kunst og kultur uden for din kommune inden for det sidste år? Sæt krydser i skemaet Var på andre museer gange gange eller flere Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V SPORTSARRANGEMENTER start 138, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor tit har du brugt kunst og kultur uden for din kommune inden for det sidste år? Sæt krydser i skemaet Var til sportsarrangementer gange gange eller flere Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92

38 V MUSIKFESTIVAL start 139, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor tit har du brugt kunst og kultur uden for din kommune inden for det sidste år? Sæt krydser i skemaet Var til musikfestival gange gange eller flere Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 92 V KONCERTER start 140, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor tit har du brugt kunst og kultur uden for din kommune inden for det sidste år? Sæt krydser i skemaet Var til koncerter gange gange eller flere Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 93 V ANDET start 141, manglende data: = 9 Spm. 4: Hvor tit har du brugt kunst og kultur uden for din kommune inden for det sidste år? Sæt krydser i skemaet Andet

39 gange gange eller flere Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 50 Om betydningen af kunst og kultur V POSITIVE OPLEV.M.KUNST start 142, manglende data: = 9 Spm. 5: Har kunst, f.eks. malerier, koncerter, film eller teater, givet dig gode, positive oplevelser i det sidste års tid? Sæt ET kryds. /kommuner Mange gange Nogle gange Kun få gange Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V EKSPERIMENT KUNST start 143, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvad betyder ny, eksperimenterende kunst for dig? Hvordan ser du på ny musik og moderne teater, malerier og skulpturer? Hvordan har du det med den nyeste litteratur og eksperimenterende film? Sæt ET kryds ved det svar, som du bedst kan tilslutte dig Ny kunst giver mig mange spændende oplevelser. Jeg mener, det er vigtigt, at den støttes med penge.

40 Jeg bliver tit irriteret på den nye kunst. Den er ofte svær at forstå, men jeg mener alligevel, det er vigtigt, at samfundet giver penge til den Den nye kunst er forbeholdt ganske få mennesker. Den interesserer mig ikke. Jeg mener ikke, at det er en samfundsopgave at støtte den Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V ÆLDRE KULTURS OPGAVE start 144, manglende data: = 9 Spm. 7: Ældre kunst og kultur kan ikke mindst opleves på museerne. Hvordan ser du på denne samfundsopgave? Sæt ET kryds ved det udsagn, som du bedst kan tilslutte dig Samfundet burde bruge flere penge på at bevare og fremvise fortidens kunst og kultur. Det er med til at sikre vores forståelse af kulturarven og nutiden Jeg er tilfreds med den indsats, som gøres i dag for at bevare og fremvise fortidens kunst og kultur Samfundet behøver ikke at bruge særligt mange penge på at bevare og udstille fortidens kunst og kultur. Det har ingen særlig betydning for moderne mennesker Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V STATENS ARKIVER start 145, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor vigtigt er det efter din mening, at staten driver disse institutioner? Sæt et kryds for hver linie i skemaet Statens Arkiver

41 Meget vigtigt Ret vigtigt Mindre vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V STATENS MUSEUM KUNST start 146, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor vigtigt er det efter din mening, at staten driver disse institutioner? Sæt et kryds for hver linie i skemaet Statens Museum for Kunst Meget vigtigt Ret vigtigt Mindre vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V DET KGL.TEATER start 147, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor vigtigt er det efter din mening, at staten driver disse institutioner? Sæt et kryds for hver linie i skemaet Det Kgl. Teater Meget vigtigt Ret vigtigt Mindre vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V NATIONALMUSEET start 148, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor vigtigt er det efter din mening, at staten driver disse institutioner?

42 Sæt et kryds for hver linie i skemaet Nationalmuseet Meget vigtigt Ret vigtigt Mindre vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V DET KGL.BIBLIOTEK start 149, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvor vigtigt er det efter din mening, at staten driver disse institutioner? Sæt et kryds for hver linie i skemaet Det Kgl. Bibliotek Meget vigtigt Ret vigtigt Mindre vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 Om offentlige midler til kunst og kultur Stat, amter og kommuner bruger ca. 8 millarder kroner om året på kunst og kultur. Det er penge til biblioteker, sport og andre fritidsaktiviteter. Det er også penge til teatre, til museer, til kunstnere, til uddannelse af kunstnere og til køb af kunst. Det offentlige bruger i alt ca kr. om året pr. dansker til kunst og kultur. Sundhedsudgifterne er til sammenligning ca kr. pr. dansker, mens udgiften til forsvaret er ca kr. pr. dansker V SKAT KULTUR GODT BRUGT start 150, manglende data: = 9

43 Spm. 9: Synes du, at dit skattebidrag til kunst og kultur er givet godt ud? Meget godt Godt Mindre godt Dårligt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 Forestil dig, at du var politiker. Ville du give bestemte områder inden for kunst og kultur flere penge eller færre penge end i dag? Skal det enkelte område eventuelt have det samme som i dag? Skemaet viser udgiften pr. dansker til de forskellige områder. Udgiften pr. dansker indeholder ikke pengene fra tips og lotto til idræt og kunst. Licens til radio og tv er heller ikke medtaget. Sæt et kryds ud for hver af de ni udvalgte områder i skemaet. Skal det enkelte område have flere penge, uændret beløb, færre penge eller slet ingen? V STATENS ARKIVER start 151, manglende data: = 9 Spm. 10: Lav dit eget kulturbudget Statens Arkiver Årlig udgift pr. dansker Kr. 18, Flere penge end i dag Uændret beløb Færre penge end i dag Ingen penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 94 V BIBLIOTEKER start 152, manglende data: = 9 Spm. 10: Lav dit eget kulturbudget Biblioteker Årlig udgift pr. dansker Kr. 456,10

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere