Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058."

Transkript

1 REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer 0 Statsobligationer mv. 0 Kassekredit, jf. konto 09.50/ Likvide aktiver Bundne likvide aktiver, jf. konto / I alt I henhold til Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr af 29. november 2007 er værdipapirer svarende til 83,6 mio. kr. deponeret i henholdsvis Danske Bank (55,7 mio. kr.), Jyske Bank (11,2 mio. kr.) og Nykredit Bank (16,7 mio. kr.) 25 Tilgodehavender hos Staten Refusionstilgodehavender: Sociale opgaver og beskæftigelse For lidt modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Dyre sager Ministeriet for flygtninge Udgifter i henhold til Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service For meget modtaget refusion vedrørende regnskabsåret Ældre og Pleje Refusionstilgodehavender i alt Andre tilgodehavender hos Staten

2 BEVILLINGSOMRÅDE Afregnede/inddrevne indkomst- og selskabsskatterestancer Endelig momsafregning vedrørende regnskabsåret 2007 Købsmoms Tilgodehavende vedr. grundkapital Tilgodehavender hos Staten i alt Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Renter, gebyrer og afgifter Ophold, daginstitutioner Betaling af ejendomsskat Betaling af husleje Tilbagebetaling af for meget modtaget boligstøtte Musikskolen i Ballerup Ophold på plejehjem Ældretandplejen Børn og unge Kultur og Fritid Miljø & Teknik Salg af plejehjemspladser Job og Familie sprogcentret Diverse øvrige regningsdebitorer Pædagogisk psykologisk rådgivning Diverse

3 BEVILLINGSOMRÅDE Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos fraflyttede lejere Diverse øvrige tilgodehavender Forudbetalte udgifter Stående kasseforskud Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Ind- og udbetalinger vedrørende indeværende regnskabsår, der er foretaget i supplementsperioden Forudbetalte udgifter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Forudbetalte indtægter i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Forudbetalt statsrefusion i december måned vedrørende efterfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Tilgodehavender i øvrigt, herunder især mellemkommunale betalinger Job og Familie Restancebogføring af mellemkommunal refusion, som afregnes i Sikrede afdelinger Diverse tilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt

4 BEVILLINGSOMRÅDE 32 Langfristede tilgodehavender Restkøbesummer for solgte ejendomme Aktier- og andelsbeviser mv. Indskud i Ellegårdens Varmecentral Indskud i Hedegårdens Varmecentral Aktier i Tarco A/S 1) Indskud i I/S Vestforbrænding 4) Indskud i Kommune Holding 5) 0 Bidrag til HNG 6) I/S Smoka. 8) Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S. 7) Ungdommens Uddannelse Vestegnen 0 Spildevandscenter Avedøre Det regionale Væksthus Vandsamarbejde Sjælland Udlån til beboerindskud 2) Indskud i Landsbyggefonden mv. 3) 0 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udlån til betaling af ejendomsskatter for parcel- og rækkehuse Personlige tillæg mod tilbagebetaling 9) Boligindskud i daginstitutioner Boligindskud i pensionistboliger Boligindskud, Bybuen 23, Skovlunde Lokalkontor AOF, Telegrafvej KomJob Jobcenter Hjemmeplejekontor Udlån til motorkøretøjer Helsehuset leje af kælderlokale Deponerede beløb for lån mv. Top Danmark Hallen Grantoftegaard Søndergaardsudstykningen videresalg af parceller Ballerup Super Arena Fonden

5 BEVILLINGSOMRÅDE Renovering af lejede lokaler daginstitutioner Diverse modulbyggerier Diverse leje af lokaler/pacilloner Langfristede tilgodehavender i alt Note 1) Aktier i Tarco nominel værdi kr. Note 2) Udlån til beboerindskud udgør kr. (forventet tab kr.) Note 3) Indestående i Landsbyggefonden udgør kr. Note 4) Indestående i I/S Vestforbrænding udgør kr. Note 5) Indestående i Kommune Holding udgør kr. Note 6) Indestående i HNG udgør kr. Note 7) indestående i Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S udgør kr. Note 8) Indestående i I/S Smoka udgør kr. Note 9) Personlige tillæg mod tilbagebetaling udgør kr. (forventet tab kr.) 35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Renovationsordninger Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder i alt vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Lån i henhold til Lov om boligydelse For meget udbetalt børnefamilieydelse Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt

6 BEVILLINGSOMRÅDE 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv. 44 Parkeringsfond Parkeringsfondsbidrag Parkeringsfond i alt Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 9 Passiver Staten Lån i henhold til Lov om boligstøtte Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre i alt Kortfristet gæld til pengeinstitutter 9 Passiver Kommunens indestående på kassekreditten udgjorde pr. 31. december 2008, kr. Beløbet er medtaget i opgørelsen under Likvide aktiver. 51 Kortfristet gæld til Staten 9 Passiver Anden gæld til Staten Statens andel af boliglån 1) Statens andel af boliglån til flygtninge Betalinger vedr. kørekort Boliglån i almen boligloven Kortfristet gæld til Staten i alt Note 1) Statens tilgodehavende udgør kr. (forventet tab kr.)

7 BEVILLINGSOMRÅDE 52 Kortfristet gæld i øvrigt 9 Passiver Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Udgiftsrestancer, hensat vedrørende regnskabsåret 2007 og tidligere år Skyldige feriepenge Mellemregningskonti Mellemregning med Told & Skat Remittering Mellemværende med Told & Skat vedrørende moms mv Diverse mellemregningskonti vedrørende Løn- og Personaleafdelingen Afregning Aer Diverse posteringskonti Diverse mellemregningskonti vedrørende Børn og Unge, Job og Familie og Ældre og Handicap Diverse mellemregningskonti vedrørende Miljø og Teknik, herunder ejendomsskatter for kommunale ejendomme mv Øvrige mellemregningskonti Selvejende institutioner med overenskomst Afstemnings- og kontrolkonti Kortfristet gæld i øvrigt i alt

8 BEVILLINGSOMRÅDE 55 Langfristet gæld 9 Passiver Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit KommuneKredit Heraf valutalån Pengeinstitutter Heraf valutalån Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld i alt

9 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale valutalån Beregnet restgæld ultimo 2008 i DKK Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 1,5 år Restgæld Ultimo 2008: DKK , ,00 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 1,5 år Restgæld ultimo 2008: CHF , , ,34 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 1,5 år Restgæld ultimo 2008: DKK ,60 Kreditor: Danske Bank Restløbetid: 1,5 år Restgæld ultimo 2008: DKK , , ,09 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 1 år Restgæld ultimo 2008: EUR , ,61 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid:2,5 år Restgæld ultimo 2008: CHF , ,43 Kreditor: Jyske Bank Restløbetid: 5 år Restgæld ultimo 2008: CHF , ,31 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 18 år Restgæld ultimo 2008: CHF , ,88 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 17 år Restgæld ultimo 2008: CHF , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 18 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 14 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,26 CHF-ECP6m+0. CHF-ECP6m+0. Låneaftale - valutalån Beregnet restgæld ultimo 2008 i DKK

10 BEVILLINGSOMRÅDE Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2008: JPY , ,04 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 2,5 år Restgæld ultimo 2008: EUR , ,02 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 4,5 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,30 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 15 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,46 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 17 år Restgæld ultimo 2008: CHF , ,65 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 17 år Restgæld ultimo 2008: EUR , ,14 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 18 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,00 JPY-ECP6m+0. EUR-ECP6m+0. CHF-ECP6m+0. EUR-ECP6m+0. Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19 år Restgæld ultimo 2008: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 19,5 år Restgæld ultimo 2008: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 20 år Restgæld ultimo 2008: DDK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2008: DDK , ,00 DDK-ECP6m+0.

11 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale valutalån Beregnet restgæld ultimo 2008 i DKK Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 21 år Restgæld ultimo 2008: CHF , ,61 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 1 år Restgæld ultimo 2008: CHF , ,18 CHF-ECP6m+0. CHF-ECP6m+0. Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 22 år Restgæld ultimo 2008: DKK ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 22 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,00 2,64 % Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 23 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 17 ¾ år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 12 ¾ år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 24 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,00 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 16 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,38 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 16 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,41 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 25 år Restgæld ultimo 2008: DKK , , ,71

12 BEVILLINGSOMRÅDE Låneaftale indenlandske lån Kreditor: KommuneKredit Beregnet restgæld ultimo 2008 i DKK Restgæld ultimo 2008: DDK , ,62 Indeks lån med løbetid 50½ år Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 4,5 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,77 Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 4,5 år Restgæld ultimo 2008: DKK , ,31 Kreditor: KommuneKredit Restgæld ultimo 2008: DKK , ,27 Indeks lån med løbetid 50½ år Kreditor: KommuneKredit Restløbetid: 28 år Restgæld ultimo 2008: DKK , , ,82

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 17. december 2013. Nr. 1580. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse,

Læs mere

149 Anlægsprojekter på 2 mio. kr. og derover Hele 1.000 kr. Sted Tekst Bevilling Bevilling Bevilling Forbrug Forbrug I alt Rest Regnskab tidligere 2014 i alt tidligere 2014 forbrug bevilling godkendt år

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank

Prisbog. for Ringkjøbing Landbobank Prisbog for Ringkjøbing Landbobank Pr. 12. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Lån og kredit... 3 1.1. Lån og kredit - Oprettelse... 3 1.2. Lån og kredit - Ændringer i lånevilkår og sikkerhed... 3 1.3.

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28

Prisbog. for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank. 23. juli 2015. 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Prisbog for rentesatser og serviceydelser for privatkunder i vestjyskbank 23. juli 2015 23. juli 2015 - Side 1 af 28 Rentesatser Indlån - Privatkunder Anfordringskonti Kontotype Nominel årlig rente (effektiv

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere