NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.4. Personalepolitik på tværs af grænser. Globaliseringen når også til Nørre Snede. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet"

Transkript

1 Personalepolitik på tværs af grænser If forsikrings nordiske erfaringer s. 3 Globaliseringen når også til Nørre Snede Internationale strømme i det lokale s. 3 Dansk realkredit vinder indpas i udlandet Mexicanere køber huse på dansk s. 6 De nordiske bankarbejdsmarkeder Forskelle og ligheder s. 9 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang juni 2008 kontak t: ISsN NR.4

2 2 FA MAGASIN juni 2008 Leder: En international finanssektor kræver samarbejde Finanssektoren var tidligere i høj grad et nationalt forretnings- og arbejdsmarked. Den danske finanssektor koncentrerede sig om Danmark, og de udenlandske finanssektorer om deres respektive hjemmemarkeder. Men i dag er billedet ganske anderledes. Finanssektoren er grænseoverskridende på mange måder og bliver det mere og mere for hvert år der går. Mange finansvirksomheder i Danmark er forbundet med virksomheder i udlandet. Danske finansielle ydelser sælges til udlandet. Udenlandske finansvirksomheder slår sig ned i Danmark og omvendt. Finansvirksomhedernes it-systemer hænger sammen på kryds og tværs af landegrænserne. Og finanssektoren reguleres i stigende grad af internationale regler. FA lægger derfor naturligvis ganske stor vægt på det europæiske og det nordiske samarbejde på finansområdet. Ser vi mod Norden kører samarbejdet godt. Sammen med vore nordiske søsterorganisationer er FA i år med til at udbyde det 4. nordiske HR seminar, denne gang er temaet a pro pos internationaliseringen af den nordiske finansielle sektor. FA arbejder for at fastholde og udbygge det nordiske samarbejde endnu mere på samme uformelle og konstruktive måde, som det foregår i dag. De nordiske finanssektorer minder på mange måder om hinanden, selvom der er store forskelle på vore regler. Samtidig er mange finansvirksomheder her i landet forbundet med virksomheder i de øvrige nordiske lande. Vi har i det hele taget mange fælles interesser blandt andet i forhold til EU-spørgsmål. Steen A. Rasmussen Samarbejdet mellem de europæiske finansarbejdsgivere og lønmodtagerorganisation er derimod op af bakke i disse år. Efter nogle år med positive resultater er dialogen stødt på grund. Årsagen synes at være, at UNI Finance medlemsforbund søger at nå resultater ved det europæiske forhandlingsbord, som alene skal have som formål at kunne bruges over for den nationale arbejdsgivermodpart. Og den fremgangsmåde giver naturligvis ikke grobund for konstruktive europæiske aftaler, som kan gavne finanssektoren både på lønmodtager- og arbejdsgiverside. Det mener vi, er udtryk for en dårlig prioritering af interesser. Den styrke og seriøsitet, medlemslandene lægger i arbejdet med den sociale dialog, er af stor betydning for den fremtidige udvikling for den europæiske finanssektor. Både i det gamle EU, men ikke mindst i de 12 nye medlemslande. Indsatsen kan få stor betydning for de overordnede rammer, der skabes for arbejdsmarkedet i hele det udvidede Europa, og netop her kan arbejdsmarkedets parter få en væsentlig indflydelse - men kun hvis de vil og gør en indsats for det. Steen A. Rasmussen

3 juni 2008 FA M AG A S I N 3 Forsikringsselskabet If har fælles personalepolitikker, der gælder for alle ansatte, uanset om de arbejder i Finland, Norge Sverige eller Danmark og til dels Baltikum og Rusland Personalepolitik på tværs af grænser Personalepolitikker, der går over grænser og på tværs af kulturforskelle, har været en realitet i forsikringsselskabet If lige siden etableringen i Udover danske aktiviteter opererer selskabet i dag i henholdsvis Norge, Sverige, Finland, Baltikum og senest er Rusland også blevet føjet til det forretningsmæssige landkort. Vi tog, hvad der var af politikker og regler i de forskellige lande og prøvede ud fra det, at stykke det sammen til noget, som alle kan leve med og indordne sig under, forklarer personaledirektør i If Finn Jørgensen. Ifølge ham er resultatet, at If i dag har en række fælles personalepolitikker, der er generelle og gælder for alle ansatte på en række udvalgte områder, nemlig alkohol, narkotika, arbejdsmiljø, belønning, bemanding, rekruttering, intern jobrotation, etik, internet og e-post, uddannelse, ligestilling, løn principper, overskudsdelings program, mangfoldighed, mobiltelefon, pendling og flytning samt titler. Mange var skeptiske i starten i forhold til, om det kunne lade sig gøre. Kulturforskellene gav da også lidt problemer i starten. Men vi har haft den oplevelse, at hvis man bare forstår og accepterer, hvordan man arbejder i de forskellige lande, og hvilke hensyn man skal tage, så giver det ret så store synergier, understreger Finn Jørgensen. Overenskomster giver forskelle Udover kulturelle forskelle har If også erfaret, at lokale overenskomster giver et behov for visse forskelligheder rundt omkring i de enkelte landes personalepolitikker. Fagforeningerne er for eksempel med på en række områder i Sverige, som de ikke er i de øvrige nordiske lande. Et af de lokale islæt er her, at de deltager i ansættelsesprocessen. Men det er til gengæld faktisk også den mest åbenlyse forskel, understreger Finn Jørgensen. Ifølge ham er disse forskelligheder ikke vanskelige at administrere, da den grundlæggende måde at agere på fagpolitisk minder meget om hinanden - i hvert fald i de nordiske lande. Fagforeningerne har en markant rolle i forsikringsbranchen i både Norge, Sverige, Finland og Danmark. National lovgivning giver derimod anledning til større forskelle i If s personalepolitikker. Medarbejderne er betydeligt bedre beskyttet i Norge og Sverige, end i Danmark. Når man har været ansat i 30 måneder i Sverige, har man for eksempel 12 måneders opsigelse. Og i stedet for 120 sygedagsreglen som vores branche dog ikke er omfattet af - har man i Sverige et helt rehabiliteringsprogram, som virksomhederne skal gå ind i. Den finske lovgivning minder mere om den danske, forklarer Finn Jørgensen.

4 4 FA MAGASIN juni 2008 If har på en række områder valgt at formulere politikker, der tager højde for national lovgivning. I vores ligestillingspolitik gør vi for eksempel opmærksom på de forskellige love, der gælder i de enkelte lande. Og uanset hvad, der måtte findes af lokal lovgivning, kræver vi i vores politik, at alle uanset køn skal have lige muligheder for at avancere samt lige løn for lige arbejde. Hjælper lederne I og med at If er nordisk organiseret, har en del medarbejdere deres leder siddende i et andet land. For at støtte lederne i det tværnationale ledelsesarbejde har selskabet etableret en hjemmeside med information om alt omkring, hvordan fagforeningssystemet er bygget op, hvad man skal huske og hvordan man samarbejder med dem. Samtidig har HR-afdelingerne i de enkelte lande haft en markant og aktiv rolle med at klæde lederne på til det nordiske arbejde. Vi opfordrer lederne til at tage kontakt til HR-medarbejderne i de øvrige lande, fordi de er inde i de lokale forhold. Hvis en svensk leder skal ansætte en medarbejder her i Danmark, kontakter vedkommende os og får at vide, hvordan det skal foregå. Anderledes udfordringer i de baltiske lande og Rusland De Baltiske lande har ikke de samme traditioner på fagforeningssiden - heller ikke når det kommer til deres position på arbejdsmarked, i forhold til de øvrige nordiske lande. Arbejdsmarkedet er organiseret på en anden måde, dvs. lovgivningen er på en række områder mere detaljeret, end i de øvrige nordiske lande og mindre reguleret gennem overenskomster, forklarer Finn Buhl Jørgensen. Rusland kalder han derimod et kapitel for sig selv. I relation til lovgivning og fagforeninger er det næsten uopdyrket land, og det betyder, at If stort set er startet helt fra bunden her. Det er ifølge Finn Jørgensen en spændende men også særdeles krævende opgave. Det har givet If en ny type personalepolitiske udfordringer. I første omgang har vi valgt at køre de baltiske lande og Rusland som en juridisk enhed. Det vil sige, at de kun går med på vores personalepolitikker på et meget overordnet niveau, forklarer han. FAKTA OM IF If er en nordisk koncern med forsikringsvirksomhed, som siden sammenlægningen med Sampos skadeforsikringsvirksomhed også omfatter de baltiske lande. Koncernens hovedkontor ligger i Solna lige uden for Stockholm i Sverige, hvor selskabet har sit hovedsæde. Den operative virksomhed er nordisk grænseoverskridende og hovedsageligt opdelt efter forskellige kundesegmenter inden for forretningsområderne Privat, Erhverv og Industri. Ligeledes er støttefunktioner som IT, Personale og Information organiseret efter en nordisk struktur. If tilbyder lokal service gennem virksomhed i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I og med sammenlægningen af If og skadeforsikringsvirksomheden i Sampo har If også et markedsførende datterselskab med virksomhed i Baltikum. If Skadeforsikring Holding AB ejes af Sampo. Holdingselskabet ejer det svenske selskab If Skadeförsäkring AB samt det finske selskab If Skadeforsikringsselskab, hvorfra den operative virksomhed drives.

5 juni 2008 FA M AG A S I N 5 De lokale pengeinstitutter mærker også de internationale vinde. Ikke mindst EU-direktiver spiller en stor rolle - også lokalt Globaliseringen når også til Nørre Snede Når man taler om internationalisering af den danske finanssektor, handler det oftest om de store finansvirksomheder, der fusionerer med udenlandske selskaber og udvider forretningen til andre lande. Men mærker de også globaliseringen i de små og mellemstore lokalt forankrede pengeinstitutter? Vi har spurgt direktør Jan Kondrup, Lokale Pengeinstitutter, som er forening for 110 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark. Og ifølge ham er den internationale finansverden for længst nået til Nørre Snede og Thy. I bund og grund kan man sige, at de kompetencer man skal have, afspejler de behov, der er i det omgivende samfund. Vi har gennemgående de samme produkter, som man har i større virksomheder og i andre lande. Konkurrencen på tværs af landegrænser betyder, at medarbejderne skal have de rette faglige kvalifikationer til at kunne håndtere opgaverne, forklarer Jan Kondrup og tilføjer: Konkret drejer det sig om, at de mindre pengeinstitutter skal kunne alt fra at servicere privatkunden, der ønsker at købe et sommerhus i Spanien, til at hjælpe virksomheden, der afsætter det meste af sin produktion uden for landegrænsen. Derfor er foreningen og medlemmerne i øjeblikket også med helt fremme i SEPAudviklingen, der skal gøre det nemmere og hurtigere for pengeinstitutternes kunder at håndtere elektronisk betaling i euro. Direktør i Lokale Pengeinstitutter Jan Kondrup

6 6 FA MAGASIN juni 2008 Ifølge Jan Kondrup har den største internationale udfordring i de lokale pengeinstitutter dog været den massive EU-lovgivning, der er kommet i de senere år. Der har været krak og regnskabsskandaler i USA, og så strammer man op hele vejen rundt. Det har vi det som udgangspunkt fint med. Men det, der er vigtigt i vores del af verdenen, er, at man sørger for at implementere lovgivningen, så der er proportionalitet i det. Det virker barokt, at faddere til lovgivningen sidder og tænker på store globale virksomheder, og at reglerne så bagefter uden større modifikationer skal trækkes ned over mindre pengeinstitutter, som er simpelt opbygget og har hovedparten af deres aktiviteter i Danmark, understreger Jan Kondrup. Reglerne skal give mening lokalt Centrale dele af den finansielle lovgivning som regnskabsregler, solvensregler og reglerne på investeringsområdet er kommet næsten samtidigt gennem de senere år. Samtidigheden har ifølge Jan Kondrup gjort det svært at nå at implementere reglerne, med de ressourcer man har lokalt. Løsningen for de lokale pengeinstitutter i Danmark har været, at man har stået sammen om opgaven. Mens de største banker har egne stabsfunktioner, der sørger for at tingene implementeres i praksis, så har Lokale Pengeinstitutter ageret en form for fødselshjælper i forhold til implementering af ny lovgivning, siger Jan Kondrup. Men for at det skal lykkes godt, er det ifølge ham vigtigt, at de danske myndigheder har øje for den særlige danske erhvervsstruktur, når de skal implementere direktiverne her i landet. Det har vi set flere eksempler på, at man sagtens kunne finde ud af. Men der er også tilfælde, hvor en lille sparekasse med få ansatte har måttet stille sig selv spørgsmålet, hvad i alverden de og kunderne skal med det her. FAKTA OM lokale pengeinstitutter Foreningen har 110 banker, sparekasser og andelskasser som medlemmer. Medlemsvirksomhederne havde ansatte ultimo Medlemsvirksomhederne havde 803 filialer ultimo Medlemmernes samlede markedsandel på privatkundeområdet er større end 25%, og det skønnes også at være markedsandelen for mindre og mellemstore danske virksomheder. Dansk realkredit vinder indpas i udlandet Der er en verden til forskel på det fredsommelige Taastrup udenfor København til det pulserende Mexico City i Sydamerika. Men der er alligevel en direkte forbindelse mellem de to lokaliteter. Værdipapircentralen - VP - der normalt holder til i Taastrup, har nemlig i løbet af de seneste år arbejdet på at indføre den danske realkreditmodel i Mexico. Og nu er det så en realitet. De første obligationer til finansiering af boliglån blev udstedt i Mexico gennem det danske system i december Siden har 1000 mexicanere taget huslån på dansk manér. Planen er, at det danske realkreditsystem skal hjælpe millioner af mexicanere til billigere boligfinansiering. Hidtil har deres eneste mulighed været statslige banklån til højere renter. Hele den mexicanske løsning er blevet til med udgangspunkt i Værdipapircentralens egne løsninger i samarbejde med Totalkredit. Værdipapircentralen har succes med at overføre den danske realkreditmodel til Mexico. Nu vil de videre ud i verden Vi har brugt samme principper, som gælder i Danmark, dvs. at man får huset vurderet, at man kan låne op til en vis fast procentdel og til enhver tid se kursdannelsen indenfor ens lån. De ting var helt uhørte i Mexico. Men det betyder, at den menige mexicaner nu kan få adgang til mere fleksible lån og dermed kan købe sig en bolig, forklarer chef for Mexico-projektet Wagn Erik Nørgaard. VP s projekt har været kørt

7 juni 2008 FA M AG A S I N 7 ud fra et non profit-synspunkt. Det primære mål var ganske enkelt i bedste CSR-ånd at hjælpe mexicanerne til bedre boliger. Værkstedet ligger i Taastrup Det er lokale mexicanske småbanker, der formidler lånene til de enkelte låntagere gennem selskabet Hito, som VP og Totalkredit har medvirket til oprettelsen af. Værdipapircentralen leverer store dele af den tekniske infrastruktur til Hito, mens hele dialogen med investormarkedet foregår via den lokale værdipapircentral i Mexico. Projektet kører VP i et joint venture med den amerikanske handelsorganisation Soros. Mens Soros står for management og markedsføring og investerer et tocifret millionbeløb i sagen, stiller VP sit system, sin software og sine kvalifikationer til rådighed. VP leverer bl.a. obligations-funktionaliteten og Totalkredit leverer realkreditfunktionaliteten. Alle systemer styres fra Danmark. Vi har udviklet funktionaliteten hjemme i værkstedet i Taastrup og skruet tingene sammen i Mexico. Men det er Mexicanere, der sidder og administrerer systemet i dag. Vi bidrager dog fortsat på den systemmæssige side primært med viden om realkredit, forklarer Wagn Erik Nørgaard. Står i kø for at være med VP-medarbejdere har arbejdet på projektet de sidste 2-3 år. Hertil kommer ansatte i IBM Danmark og Totalkredit. Alt i alt har projektet givet arbejde til omkring 30 mennesker. Ifølge Wagn Erik Nørgaard har det samtidig bidraget til at gøre det mere attraktivt at arbejde i VP. Mange medarbejdere står i kø for at få lov at være med på projektet. Det giver lidt luft under vingerne, at man en gang imellem er i Mexico eller Panama eller har telefonkonference med mexicanere, forklarer han. Det var planlagt, at det skulle være begrænset, hvor mange lån der blev udstedt i mexico-projektets fase 1, fordi det store it-tekniske apparat først skulle bringes til Mexicanske boliger kan nu finansieres efter den danske realkreditmodel

8 8 FA MAGASIN juni 2008 at spille. De mexicanske It-systemer var langt mere umodne, end de danske, og VP påtog sig derfor rollen som integrator af systemerne. Men VP s mexicanske engagement går 8. september ind i en fase 2, som dels handler om at få flere produkter på markedet og dels om at gå ud med massiv markedsføring. Målet er at alle mexicanske banker skal have adgang til at udstede lån igennem Hito. VP s realkreditmodel i Mexico har givet genklang i mange andre lande. Derfor har VP og Soros aftalt at udvide samarbejdet til resten af verden. Parterne regner med, at blive enige om de grundlæggende rammer i løbet af sommeren. Vi har samtidigt igangsat en analyse af, hvilke lande der vil være de mest oplagte kandidater efter Mexico, og forventer at kunne starte salgsaktiviteter op efter sommerferien, forklarer Wagn Nørgaard. I Mexico har VP gennemført projektet ud fra en non profit betragtning for at hjælpe Mexico med at hæve levestandarden. Men for andre landes vedkommende kommer der til at gælde Normal terms and conditions, uden at det dog er nærmere defineret, hvad der ligger i det. Derfor blev det VærdiPapircentralen: Grunden til VP s Mexico-projekt blev lagt, da USA s præsident Bush og den mexicanske præsident Vicente Fox Quesada indgik aftalen Partnership for prosperity i Den grundlæggende ide var her, at USA skulle hjælpe Mexico på en række områder. Et af områderne var at skaffe bedre finansiering af boliger. Den amerikanske regering bad deres centralbank om at foreslå en løsning. Den mexicanske stat begyndte i 2001 i samarbejde med verdensbanken og det amerikanske finansministerium sammen med George Soros Foundation at undersøge muligheden for at indføre et nyt realkreditsystem. Den mexicanske nationalbank tog derfor kontakt til Nationalbanken her i Danmark, da man mente, at den danske model med sit balanceprincip er enestående både med hensyn til effektivitet, transparens, sikkerhed og beskyttelse af såvel låntagernes som investorernes interesser. Baggrund for mexico-projektet: Mexico har med 106 millioner indbyggere. Med en årlig befolkningstilvækst på 1,5 procent har landet et stort behov for finansiering af ejendomme. Boligmassen for middelklassen er af en ringe standard, og mange unge er tvunget til at bo hjemme eller under meget dårlige forhold. Behovet for boliger i Mexico øges ifølge prognoser fra 22 millioner i 2002 til 45 millioner i Mængden af de årige i landet vokser nemlig på grund af efterslæbet fra et stort børneboom fra 40 procent i 2000 til 73 procent i 2025.

9 juni 2008 FA M AG A S I N 9 Selvom vi ligner hinanden meget, er der også store forskelle på de nordiske finanssektorer De nordiske bank-arbejdsmarkeder I Danmark er medarbejderne i den finansielle sektor blevet ældre over de seneste 10 år. I sammenligning med de øvrige nordiske lande har Danmark dog de yngste bankmedarbejdere, mens Finland og Norge har de ældste. Af figuren over aldersfordelingen i hhv. Danmark og Finland ses det således, at Finland har forholdsmæssigt betydeligt færre unge medarbejdere og flere ældre medarbejdere. Aldersfordeling 2006 % 25 Danmark Finland >59 Kilde: Nordisk Bankstatistik 2006 Stort flertal af kvinder i Finland Kønsfordelingen i pengeinstitutterne er mest lige i Danmark. Fordelingen i henholdsvis Norge og Sverige adskiller sig ikke voldsomt herfra, mens den finske banksektor er domineret af kvinder, der udgør næsten 80% af medarbejderne. Kønsfordeling 2006 % Danmark Norge Sverige Finland Mænd Kvinder Kilde: Nordisk Bankstatistik 2006

10 10 FA MAGASIN juni 2008 Flest filialer i Danmark Både absolut set og i forhold til landenes indbyggerantal, har Danmark det mest udbyggede filialnet af pengeinstitutter. Gennemsnitligt betjener en dansk filial således knap danskere, mens en finsk filial gennemsnitligt betjener næsten indbyggere. I Norge er der knap indbyggere pr. filial, og Sverige har færrest filialer i forhold til befolkningens størrelse og hver filial således i gennemsnit skal betjene over indbyggere. Indbyggere pr. filial Danmark Finland Norge Sverige Kilde: Nordisk Bankstatistik 2006 og Nordic Statistical Yearbook 2007 Nordisk HR-seminar november 2008 Nordisk HR-seminar foregår i år i Helsinki, Finland november. Temaet er denne gang internationalisering af den nordiske finansielle sektor. Følgende emner er på programmet: Aspects of globalization Staff adjustment/restructuring (Denmark) Salary talks/remuneration packages (Sweden) What s on the agenda in the Nordic finance sector conflict exemption new agreements Aspects of outsoarcing/offshoring Equal Pay what,s happening (Norway) Working-time flexibility (Denmark) EU-initiatives EWC Pension portability posting of workers working time Hos FA er det Fleming Friis-Larsen, der står for seminaret.

11 juni 2008 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Medlemmer Udmeldte siden årsskiftet GE Frankona Reinsurance A/S Lærernes Pension SkandiaBanken, filial af SkandiaBankan AB, Sverige fusioneret med Eik Bank A/S Glitnir Bank, Copenhagen Branch, filial af Glitnir Banki HF, Island Mørke Sparekasse fusioneret med Sparekassen Kronjylland Comwell Klarskovgaard a-s Nykredit Portefølje Bank A/S fusioneret med Nykredit Bank A/S Indmeldte siden årsskiftet EGNS-INVEST Capital Fondsmæglerselskab A/S Glitnir Bank, Copenhagen Branch, filial af Glitnir Banki HF, Island ebh administration A/S ebh leasing Allianz Global Corporate % Specialty AG, Nordic Region Navneænddringer Swiss Re Copenhagen Reinsurance A/S til Swiss Re Denmark Services A/S Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab til Leasing Fyn Bank A/S EGNS-INVEST Administration A/S til EGNS-INVEST Investeringsforvaltningsselskab A/S Gerling Danmark til HDI-Gerling Industrie Versicherung AG Niederlassung Dänemark FA har nu 220 medlemmer med medarbejdere Sekretariatet Stud.jur. Johan Iversen Møller er fratrådt den 14. januar Som hans afløser blev den 13. februar Frederik Brintow ansat. Jurist Tanja Møllegaard Løvgren er pr. 1. marts 2008 ansat som afløser for Per Alm, der fratrådte den 31. december Stud.polit. Jonathan Kahlke er pr. 25. juni 2008 fratrådt. Presse- og kommunikationskonsulent Lene Rosenmeier fratræder 31. juli 2008.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken

JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken JN Data Helle Groth Teamleder Servicedesken Fokus på medarbejdermotivation i Servicedesken # JN Data leverer sikker, stabil og effektiv it-drift til den finansielle sektor. Dansk IT-drift og teknikcenter

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 31. oktober 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Finansielle rapporter 2015/2016

Finansielle rapporter 2015/2016 Finansielle rapporter /2016 Challenger Banks Bankvirksomhed målrettet privatkundesegmentet er fortsat domineret af en lille gruppe af store banker i Danmark. Men vi begynder at se challenger banks eller

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009

Til NASDAQ OMX København. Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer. 5. februar 2009 Til NASDAQ OMX København Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 5. februar 2009 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere