Årlig statusredegørelse 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig statusredegørelse 2016"

Transkript

1 Årlig statusredegørelse 2016 Indledning Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev offentliggjort i maj Dermed fik Danmark den femte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Forud ligger næsten 15 år med fælles fokus på digitalisering i det offentlige, hvor staten, regionerne og kommunerne blev enige om at øge digitaliseringen og styrke samarbejdet på tværs. Det gode samarbejde har gjort det muligt at hæve ambitionerne for den offentlige digitalisering. Det har skabt grundlaget for, at Danmark i dag ligger internationalt i front, når det gælder digitaliseringen af den offentlige sektor. Og udviklingen er gået stærkt. I 2001 blev det muligt for borgerne at sende til det offentlige. I 2016 blev der sendt over 100 mio. meddelelser med Digital Post til borgere og virksomheder. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om i fællesskab at hæve baren og udbrede fokus for strategiarbejdet til også at omfatte nye områder, herunder forsyningsområdet samt informationssikkerhed. Det er nødvendigt, fordi teknologien og såvel borgernes som virksomhedernes forventninger til offentlig service udvikler sig meget hurtigt. Mere end nogensinde før er der brug for, at den offentlige digitale service løbende forbedres, så borgerne og virksomhederne oplever en sammenhængende og effektiv offentlig sektor, der leverer service af høj kvalitet. Den digitale udvikling er hastig og svær at forudsige, og vi ved endnu ikke, hvad udviklingen kan og vil medføre i forhold til offentlige digitale services og løsninger. Men vi er nødt til at være forberedte og tage de nye skridt, der kan bidrage til at forberede os på fremtidens digitale samfund og dermed gøre os i stand til at gribe de muligheder, som den digitale udvikling fører med sig. Derfor rummer digitaliseringsstrategien en række ambitiøse initiativer, som støber fundamentet for fremtidens digitale Danmark. Det drejer sig bl.a. om udvikling af nye og fremtidssikrede versioner af Digital Post og NemID, bedre datadeling mellem offentlige myndigheder og vækstinitiativer, som skaber nye arbejdspladser. Denne årlige statusredegørelse for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er den første og vil blive fulgt op hvert år frem til Med de årlige statusredegørelser ønsker vi at give et indblik i fremdriften på digitaliseringsstrategiens initiativer, sådan at interesserede kan følge med i strategiens resultater. Formand for porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Lars Frelle-Petersen, direktør, Digitaliseringsstyrelsen Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef, KL Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner

2 Side 2 af 15 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er kommet godt fra start Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der sat en klar og forpligtende retning for de kommende års arbejde med at fortsætte digitaliseringen af den offentlige sektor på tværs af staten, regionerne og kommunerne. Strategien igangsætter en bred vifte af initiativer, som skal skabe mere brugervenlige digitale løsninger, en mere sammenhængende og effektiv offentlig service af høj kvalitet samt vækst og private arbejdspladser. Samtidig skal den fællesoffentlige digitale infrastruktur fremtidssikres, og forbedret cyber- og informationssikkerhed skal forebygge den stigende risiko for hackerangreb. I 2016 er størstedelen af strategiens 33 initiativer blevet sat i gang. Der er blevet etableret styre- og arbejdsgrupper, som har igangsat en række analyser, der skal pege på de konkrete indsatser, som initiativerne efterfølgende skal sikre implementeringen af. Den teknologiske udvikling går hurtigere end nogensinde før, og analyserne skal derfor gøre myndighederne klogere på, hvordan de digitale og teknologiske muligheder kan anvendes bedst muligt. Mange af analyserne vil ligge klar i løbet af 2017, hvorefter udviklingen og implementeringen af bl.a. nye digitale løsninger og værktøjer kan gennemføres. Allerede nu begynder de første resultater af strategien dog at vise sig. I februar 2017 blev udkastet til ny hvidbog om arkitektur for digitalisering offentliggjort til kommentering. Med hvidbogen skabes der en fællesoffentlig plan for, hvordan itsystemerne på tværs af staten, regionerne og kommunerne sikkert og effektivt skal kunne udveksle data og indgå i sammenhængende processer. Hvidbogen skal sætte de overordnede rammer for udviklingen af en digitalt sammenhængende offentlig sektor, som understøtter tværgående processer og gør det nemmere at dele data på tværs af myndigheder samt mellem den offentlige og den private sektor. Også arbejdet med at udvikle de nye generationer af NemID, NemLog-in og Digital Post skrider frem. I 2016 er der bl.a. gennemført analyser, høringer og markedsdialog, som indgår i forberedelsen af udbudsmaterialet for de enkelte løsninger. I 2017 risikovurderes de enkelte projekter af It-projektrådet, hvorefter udbudsmaterialet bliver udsendt. Endelig er der også gennemført en række informationskampagner, som har haft til formål at oplyse borgere og virksomheder om brugen af cookies på hjemmesider, og om hvordan danskerne bedre kan beskytte deres data på nettet. Der er også blevet udarbejdet nye pædagogiske materialer til personalet i dagtilbud, som skal bidrage til, at børn får udviklet en kritisk og reflekteret tilgang til de digitale redskaber som led i deres digitale dannelse. Med andre ord er den fællesoffentlige strategi kommet godt fra start. På de kommende sider kan der læses mere om arbejdet under hvert enkelt af strategiens 33 initiativer.

3 Side 3 af 15 Mere sammenhængende digitale brugerrejser (initiativ 1.1) Initiativet skal resultere i, at borgere og virksomheder oplever en mere brugervenlig og koordineret service, når deres ærinde går på tværs af digitale løsninger og myndigheder. Indsatsen på udvalgte brugerrejser, fx ved skilsmisse eller opstart af virksomhed, skal sikre nemmere og mere overskuelige forløb. Kortlægningen af brugerrejserne, som de ser ud i dag, og identifikation af problemområder for brugerne, er igangsat i 2016 med undtagelse af analysen af skilsmisse, som forventes sat i gang i første kvartal Senest i fjerde kvartal 2017 foreligger beskrivelser af mulige forbedringstiltag for hver brugerrejse. Konkrete optimeringstiltag, governance, finansiering mv., der skal sikre den videre implementering og opfølgning, skal herefter besluttes. De ansvarlige myndigheder gennemfører tiltagene efter en tidsplan, der afhænger af de enkelte tiltags indhold og omfang samt tager hensyn til driften af eksisterende systemer og projekter. Bedre digital kommunikation (initiativ 1.2) Initiativet har til formål at forbedre brugernes oplevelse af de offentlige digitale løsninger. Det er aftalt mellem strategiens parter, at initiativets arbejde skal munde ud i en række fællesoffentlige aftalte krav til digitale løsninger, herunder en fælles manual for borger.dk og Virk, samt at der løbende skal indsamles viden om brugernes anvendelse af de digitale løsninger. Der er planlagt tre hovedaktiviteter for For det første en referencearkitektur for selvbetjening, der forventes færdig ultimo Arbejdet med et set-up for indsamling af viden om brugernes adfærd forventes ligeledes at være færdigt ultimo Endeligt forventes arbejdet med de nye fælles krav igangsat senest medio Overblik over egne sager og ydelser (initiativ 1.3) Borgere og virksomheder skal tilbydes indblik i relevant viden om dem, som det offentlige ligger inde med. Informationen skal præsenteres i en kontekst, der er målrettet og tilpasset den enkelte bruger. Myndighederne vil i stigende grad aktivt informere borgere og virksomheder om vigtige hændelser fx vedrørende behandlingen af deres sager. Dermed kan brugerne bedre reagere rettidigt på vigtig information. Arbejdsgruppen har i efteråret 2016 drøftet udarbejdelsen af en referencearkitektur, så myndighederne lettere kan udstille relevante data om borgernes og virksomhedernes sager og ydelser fra det offentlige, samt udarbejdet opgavebeskrivelser. I 2017 gennemføres hhv. en behovsanalyse samt en analyse vedrørende udvikling af referencearkitektur, ligesom planlægning af initiativets anden store aktivitet om pilotprojekter for visning af data skal sættes i gang. Gennemførelse af pilotprojekterne er særligt kritiske, da de afhænger af, at myndighederne tager ejerskab til at efterprøve referencearkitekturen samt arbejde med at vise udvalgte data på bl.a. VIRK og borger.dk.

4 Side 4 af 15 Bedre support til borgere og virksomheder (initiativ 1.4) En samling af op til syv eksisterende supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler skal sikre borgere og virksomheder en bedre supportoplevelse, når de støder på problemer med fx NemID, Digital Post eller borger.dk. I slutningen af 2016 blev der igangsat et analysearbejde, som danner grundlag for beslutning om den fremtidige tilrettelæggelse af supporttilbuddet. Analysefasen forventes afsluttet medio 2017, hvorefter projektet overgår til anskaffelsesfasen. Anskaffelsesfasen vil bl.a. være afhængig af beslutning om organisering og anskaffelse af et samlet supporttilbud. I løbet af 2017 vil der også være fokus på at levere indspil til relevante udbudsprojekters udbudsmateriale for at sikre forudsætningerne for, at det fremadrettede supporttilbud mest hensigtsmæssigt kan håndtere slutbrugersupport til borgere og virksomheder. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale (initiativ 1.5) Virksomheder og digitalt parate borgere skal modtage al deres post fra det offentlige digitalt. Undtaget er forsendelser, der kun kan håndteres fysisk, fx prøveglas og sundhedskort. Udvekslingen af digitale meddelelser mellem myndigheder skal ske ved effektiv anvendelse af digitale kanaler såsom sikker mail og Digital Post, blandt andet i kraft af opmærkning af meddelelser med metadata. Initiativet er delt i to spor, hvor det ene indeholder analyser af den resterende papirpost og myndighedernes kanalvalg i deres indbyrdes dialog. Dette spor er endnu ikke påbegyndt. Det andet spor omhandler analyse og pilot vedrørende dataopmærkning i Digital Post og blev igangsat i sommeren I 2016 blev der afholdt tre workshops med pilotdeltagerne. Der er identificeret ti pilotprojekter, som forventes at gå i luften i 1. halvår Det drejer sig fx om opmærkning af straffeattester med rekvirent og andre oplysninger, som ventes at kunne skabe gevinster hos såvel større virksomheder som andre myndigheder, idet fordelingen af meddelelser vil kunne ske hurtigere og mere automatisk. Parallelt med pilotmyndighedernes arbejde i 2016 har der været gennemført en dataindsamling hos ikke-pilotmyndigheder med henblik på at afdække deres nuværende brug af opmærkning. De vigtigste aktiviteter i 2017 er, at pilotprojekterne lægges i produktion, at der identificeres nye pilotprojekter, og at erfaringer med dataopmærkning udrulles. Klare juridiske rammer for effektiv digital forvaltning (initiativ 2.1) For at håndtere tværgående juridiske udfordringer ved øget digital forvaltning og brug af data nedsættes et stående juridisk udvalg, som skal tilpasse lovgivningen til den digitale tidsalder. Udvalget skal indsamle, screene og prioritere tværgående juridiske udfordringer, som myndighederne identificerer og udarbejde løsninger til, hvordan udfordringerne kan håndteres. Det juridiske udvalg blev nedsat i 2. halvår Udvalget har gennemført første runde for indmeldelse af tværgående juridiske udfordringer til behandling i udvalget, og har foretaget screening og foreløbig prioritering af indmeldte udfordringer. Udvalget har desuden gennemført en indledende analyse af

5 Side 5 af 15 problemstillinger relateret til partshøring samt identificeret en række forslag til løsningsmuligheder. Endvidere er der foretaget indledningsvise afdækninger af problemstillinger relateret til afgørelsesbegrebet. Derudover er der skitseret løsningsmodeller vedr. en central hjemmel om digital kommunikation. I 1. halvår 2017 arbejdes der videre med de indledende analyser med henblik på, at udvalget senest ved udgangen af juni 2017 har godkendt endelige løsningsforslag om partshøring og afgørelsesbegrebet. I 2. halvår 2017 forventes det, at der udarbejdes analyse og løsningsforslag for vejledningspligten og officialmaksimen. Sideløbende arbejdes der videre med de løbende indmeldte juridiske udfordringer. Videre med gode grunddata (initiativ 2.2) Arbejdet med at skabe gode, offentlige grunddata fortsættes. Sideløbende med færdiggørelsen af Grunddataprogrammet bliver der i 2017 igangsat en analyse, som skal undersøge mulighederne for at udvide grunddataprogrammet med nye dataområder og udvikle nye fælles løsninger og forretningsservices for grunddataområdet. I 2017 vil arbejdet med at etablere en varig styringsstruktur blive igangsat, så myndighederne kan videreføre arbejdet med at skabe pålidelige og sammenhængende grunddata af høj kvalitet. Initiativet er endnu ikke formelt igangsat i regi af digitaliseringsstrategien. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata (initiativ 2.3) Den fællesoffentlige indsats mod fejludbetalinger og snyd fortsættes. Enkle og effektbaserede kontrolprocesser, begrebsharmonisering, høj datakvalitet samt et smidigt myndighedssamarbejde skal bidrage til en fortsat mere effektiv indsats mod fejludbetalinger og snyd. Initiativet har i 2016 påbegyndt analyser af henholdsvis rammerne for eindkomstregistret, herunder governance- og finansieringsmodel, og mulighederne for at etablere et centralt lovvalgsregister, samt igangsat en evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark. Disse analyser forventes afsluttet i 1. halvår af 2017, mens selve etableringen af et lovvalgsregister fortsætter året ud. Centrale aktiviteter for 2017 indebærer desuden, at mulige modeller for harmonisering af samlivs- og indkomstbegreberne analyseres, og at det skal sikres, at indkomst- og formuedata har den rette kvalitet og tilgængelighed med henblik på at styrke indsatsen mod fejludbetalinger og snyd. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere (initiativ 3.1) Borgere skal møde en samarbejdende offentlig sektor, der koordinerer på tværs. Der gennemføres derfor en indsats for at skabe bedre sammenhæng og bedre forløb i udvalgte tværgående sags- og borgerforløb på velfærdsområderne. Det skal ske via fx datastandardisering, bedre deling af data, it-understøttelse, bedre arbejdsgange og eventuelt lovændringer. Indsatsen forløber i to spor: Analyser af tre udvalgte velfærdsforløb i spor 1 samt pilotafprøvninger af en fælles tilgang til smidig og ensartet datadeling på tværs af velfærdsområderne i spor 2. Arbejdet gik i gang i sommeren 2016, og parterne brugte efteråret på fastlægge rammerne for, hvordan analyserne af velfærdsforløb i spor 1 skal gennemføres.

6 Side 6 af 15 Samtidig blev der udført forberedende arbejde på pilotafprøvningerne af datadeling på spor 2. En stor del af initiativets projekter igangsættes i I februar blev den første af de tre analyser i spor 1, jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg, igangsat. I foråret 2017 sættes analysen af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, i gang, mens analysen af indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne gennemføres vinter/forår Forberedelserne til pilotafprøvningerne i spor 2 er fremskredne, og de første to påbegyndes i foråret: På sundhedsområdet en pilotafprøvning af deling af oplysninger om patienters aftaler og på socialområdet en pilotafprøvning af digital understøttelse af indsatser for udsatte børn. Begge forventes afsluttet i Bedre data på handicap- og voksne udsatte-området (initiativ 3.2) Formålet med initiativet er at klassificere de fælles faglige begreber for borgerens tilstand, der benyttes på tværs af myndighed og udfører. Dette understøtter muligheden for en mere struktureret og ensartet dokumentationspraksis, der skaber større viden om effekt af de sociale indsatser i de enkelte borgerforløb samt på tværs af tilbud og kommunegrænser. Den forberedende fase for initiativ 3.2 fandt sted i 2016 ved udarbejdelse af projektbeskrivelse samt igangsættelse af projektorganiseringen med forankring i KL. Initiativet er for alvor sat i gang primo 2017 som Projekt Fælles Faglige Begreber. Projektorganiseringen bliver afsluttet ved nedsættelse af styregruppe primo februar 2017, bestående af Børne- og Socialministeriet, 5 kommuner, KOMBIT og KL. Aktiviteterne i 2017 består af en analyse- og udviklingsfase. I analysefasen afdækkes og analyseres de socialfaglige metoder og begreber samt de eksisterende modeller for henholdsvis effektdokumentation og samarbejdet mellem udfører og myndighed. Dernæst klassificeres de fælles faglige begreber om borgerens tilstand i udviklingsfasen, der skal danne grundlag for udviklingen af en generisk model for en ensartet dokumentationspraksis samt et fælles kommunalt indsatskatalog. Udbredelse af digitale velfærdsløsninger (initiativ 3.3) Initiativet skal forberede og accelerere udbredelsen af solidt dokumenterede og effektive digitale velfærdsløsninger på social- og sundhedsområdet. I alt otte tidligere afprøvningsprojekter skal analyseres inden 2020, hvoraf målsætningen er, at der træffes beslutning om udbredelse af fire af disse i regi af økonomiaftalerne mellem regeringen, kommunerne og regionerne. Der er i 2016 fastlagt proces og tidsplan for arbejdet med initiativet, herunder også kriterier for udvælgelses af analyseprojekter. Analyserne godkendes senest ultimo 2017 og der foretages en evaluering og eventuel tilpasning af arbejdsprocessen ultimo 2017.

7 Side 7 af 15 Digital læring og undervisning (initiativ 3.4) Børn og unge skal have glæde af digitale læremidler og redskaber, der styrker undervisningen. Initiativ 3.4 samler derfor en række indsatser om digital undervisning og læring. Initiativet omfatter bl.a. implementeringen af brugerportalinitiativet, som er en digital indgang til folkeskolen, hvor der i 2016 er etableret en fællesoffentlig infrastruktur. Initiativet omfatter også igangsættelsen af en række nye projekter under indsatsen for it i folkeskolen i 2016, fx et projekt om lettere adgang til digitale læringsressourcer og læringsforløb samt et projekt, der sætter fokus på implementering og anvendelse af digitale læringsplatforme. Disse projekter afsluttes i 2017 og I regi af initiativet er desuden aftalt, at der skal gennemføres to analyser, som afsluttes i Den ene analyse omfatter deling af uddannelsesdata på tværs af uddannelsessektoren samt beskæftigelses- og erhvervsområdet, mens den anden analyse undersøger, hvordan it-standarder til ungdomsuddannelserne bedst muligt understøtter udveksling af data, så bl.a. skolernes digitale platforme og læremidler kan arbejde sammen. Offentligt ansattes digitale kompetencer (initiativ 3.5) Offentligt ansatte på undervisnings- og uddannelsesområdet skal være rustet til fremtidens digitale krav. Med initiativ 3.5 følges der op på professionshøjskolernes mål for digitalisering, og der gøres en særlig indsats for at opbygge it-kompetencer blandt det pædagogiske personale i folkeskolen. I 2016 er der gennemført en kortlægning af udbud og efterspørgsel af itkompetenceudvikling på folkeskoleområdet. På baggrund af kortlægningen vil der i 2017 blive igangsat et forløb, der skal understøtte et it-kompetenceløft på folkeskoleområdet i forhold til digital didaktik, som bl.a. involverer skoler og kommuner samt professionshøjskolerne, som udbyder lærer- og pædagoguddannelserne. Automatisk Erhvervsrapportering (initiativ 4.1) Automatisk Erhvervsrapportering er en ambitiøs vision for at fjerne de erhvervsrettede offentlige indberetninger gennem automatisering. Visionen skal bidrage til udviklingen af en mere moderne offentlig administration, som igennem øget automatisering og effektiv dataanvendelse kan sikre bedre erhvervsrettet service, reducerede byrder og mindre bøvl for virksomhederne, når de skal indberette fx årsrapporten og regnskabsstatistikken. Initiativet er rettet mod små og mellemstore virksomheder og de indberetninger, de er forpligtet af på det økonomiske og finansielle område. Hensigten er at etablere et solidt beslutningsgrundlag for at udvikle og implementere den nødvendige infrastruktur for Automatisk Erhvervsrapportering. I 2016 er der gennemført et forarbejde vedrørende Automatisk Erhvervsrapportering samt scoping af projektet. I 2017 forventes det, at man arbejder i to overordnede spor. Det ene spor adresserer de IT-tekniske aspekter af projektet og kortlægger, hvordan fx en årsrapport kan genereres automatisk på baggrund af bogholderidata, fulgt op af en prototype. Det andet spor fokuserer på at kortlægge de juridiske aspekter og undersøge det økonomiske potentiale for

8 Side 8 af 15 virksomheder og myndigheder. Dette analysearbejde er afgørende for at afdække de væsentligste aspekter til udarbejdelsen af en business case for Automatisk Erhvervsrapportering. Digitale udbud og indkøb (initiativ 4.2) Initiativet skal skabe en mere digital og effektiv udbuds- og indkøbsproces i den offentlige sektor. Initiativet udgøres af to dele: For det første en oversættelse af den seneste version af varestandarden UNSPSC, der bruges til at kategorisere varer i indkøbssystemer. For det andet en analyse af mulighederne for at digitalisere og effektivisere indkøbs- og udbudsprocessen. Initiativet har i 2016 igangsat oversættelsen af UNSPSC, som strækker sig ind i Initiativet har i øvrigt gennemført et udbud for at finde leverandør til gennemførelsen af analysen af muligheder for at digitalisere udbuds- og indkøbsprocessen. Analysen forventes gennemført i første kvartal Cloud computing i den offentlige sektor (initiativ 4.3) Den offentlige sektor skal have muligheden for at benytte cloud computing, hvor det giver værdi og er forsvarligt forretnings- og sikkerhedsmæssigt. Derfor udarbejdes med baggrund i den kommende databeskyttelsesforordning en opdateret juridisk vejledning, der beskriver myndighedernes muligheder for brug af cloud computing og som også adresserer håndteringen af sikkerhedsmæssige risici. Initiativet er endnu ikke formelt igangsat af porteføljestyregruppen men forventes igangsat medio 2017, når Justitsministeriet arbejde med databeskyttelsesforordningen er afsluttet. Åbne offentlige data (initiativ 5.1) Initiativet skal fremme, at offentlige data bliver en kilde til økonomisk vækst og nye erhvervsmuligheder for dansk erhvervsliv. Initiativet skal skabe bedre adgang til og anvendelse af offentlige data. Initiativet skal bistå med at nedbryde eventuelle barrierer, der måtte være for virksomhederne i brugen af offentlige data samt myndigheders barrierer ved udstilling af data. Dette sker blandt andet ved at identificere behovet for juridisk materiale til myndigheder og virksomheder, således at der er klare retningslinjer for anvendelse og ansvar for data. Dertil skal værdien i offentlige data synliggøres, således at flere virksomheder får øjnene op for mulighederne i offentlige data, samt at business casen for at tilgængeliggøre yderligere offentlige datasæt understøttes. Primo 2017 afholdes det første partnerskabsmøde. Det er forventningen, at partnerskabet i løbet af 2017 igangsætter en række analyser. Initialt skal der igangsættes en analyse, der skal bistå partnerskabet i at identificere områder med stor efterspørgsel efter flere tilgængelige/åbne offentlige data, samt undersøge hvorvidt der er data med kommerciel værdi, der kan tilgængeliggøres under hensyn til eventuelle omkostninger for den dataejende myndighed. Dertil skal det afklares, hvilket behov der er for vejledning (herunder juridisk og teknisk) for både dataejere og databrugere. Endeligt skal der igangsættes en række aktiviteter, som synliggør værdien i de offentlige data, der i dag er tilgængeliggjorte. Partnerskabet vil bl.a. sikre erhvervsmæssig forankring af arbejdet ved at inddrage interessenterne løbende.

9 Side 9 af 15 Smart City Partnerskab (initiativ 5.2) Initiativet fremmer anvendelsen af nye teknologier for derved at øge kvaliteten og effektiviteten i den offentlige opgavevaretagelse. Der skal i initiativets løbetid arbejdes på at fremme best-practice indenfor anvendelsen af Smart City løsninger, for derved at understøtte at markedet går fra pilotstadie til stor-skala udrulning. Fokus er derfor på at understøtte markedet ved blandt andet at fjerne barrierer, samt igangsætte fokuserede indsatser, der skal styrke virksomhedernes forretning. I 2017 påbegyndes det første partnerskabsmøde, hvorpå mål og rammer for initiativets gennemførsel fastsættes, og hvor eksekveringen af aktiviteterne i initiativet drøftes. Det er forventningen, at partnerskabet i løbet af 2017 igangsætter en analyse. Analysen skal bistå partnerskabet i at udpege de 3-5 indsatsområder, der skal udbredes frem mod Dertil skal det afdækkes, hvordan partnerskabet bedst muligt sikrer understøttelse af det erhvervsmæssige potentiale indenfor de udvalgte områder. Partnerskabet vil blandt andet sikre erhvervsmæssig forankring af arbejdet ved at inddrage interessenterne løbende. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata (initiativ 5.3) Nye, mere præcise og pålidelige GPS-data har potentiale til at ændre måden, både myndigheder og private virksomheder løser opgaver på og gøre opgaveløsningen mere præcis og effektiv. Der gennemføres en analyse af offentlige og kommercielle behov for etablering af en fælles offentlig infrastruktur for positionerings- og navigationsdata. Med udgangspunkt i analysen etableres et beslutningsgrundlag for igangsættelse af 1-2 pilotprojekter. Initiativet er formelt igangsat i regi af digitaliseringsstrategien på det seneste møde i marts Fælles data om terræn, klima og vand (initiativ 6.1) Der er etableret en sekretariatsfunktion under initiativet, som i efteråret 2016 har arbejdet med at forberede rammerne for initiativet. Med initiativets parter har man konkretiset initiativets indhold, herunder er der blevet afholdt to interessentworkshops for hhv. offentlige og private interessenter med det formål at identificere behov hos brugere af data. På baggrund af de afholdte workshops er der udmøntet otte forslag til minianalyser. Aktiviteterne i foråret 2017 vil centrere sig om udarbejdelse af minianalyserne, som skal redegøre for potentialerne ved mere dybdegående analyser og aktiviteter på de enkelte områder. Minianalyserne indeholder desuden estimater for økonomien af videre analyser og, hvor muligt, af omkostningerne ved øvrige leverancer inden for området. Minianalyserne danner udgangspunkt for et mindre antal prioriterede analysescenarier, der vil blive arbejdet videre med i form af et tilsvarende antal projekter. Disse projekter igangsætte i første halvår af 2017 og vil køre frem til ultimo 2017/primo Der vil i efteråret 2017 ligeledes blive arbejdet på at igangsætte konkrete, sideløbende aktiviteter. Åbne data om energiforsyning (initiativ 6.2) Omstillingen til mere vedvarende energi har skabt en markant efterspørgsel på datadrevet beslutningsstøtte og redskaber til intelligent energistyring. Det kræver, at de relevante data er tilgængelige og er af god kvalitet. Der er gennemført en analyse af potentialet for anvendelsen af data om energiforbrug i bygninger til at

10 Side 10 af 15 fremme energieffektiviseringer. I opfølgningen på analysen skal sættes yderligere initiativer i værk, evt. testes løsningsmuligheder gennem et pilotprojekt med bygninger. Initiativet er formelt igangsat i regi af digitaliseringsstrategien på det seneste møde i marts Det foreløbige analysearbejde er foretaget af statslige aktører, da ophænget af denne del har været energireserven. Initiativet vil frem mod 2018 involvere kommunerne og regionerne. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur (initiativ 6.3) Det er omkostningsfuldt for myndigheder og virksomheder at vedligeholde og anlægge infrastruktur under jorden. Derfor etableres en digital platform for udveksling af data om nedgravet infrastruktur, der skal effektivisere arbejdsgange, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte synergi mellem forskellige forsyningsinfrastrukturer. Det eksisterende Ledningsejerregister er reguleret ved lov om registrering af ledningsejere. Initiativets udmøntning forudsætter en ændring af loven. Derfor blev der i efteråret 2016 påbegyndt aktiviteter med henblik på forberedelse af lovændringen. Ligeledes, blev der igangsat aktiviteter med standardisering af ledningsoplysninger, som er relevant i fht. initiativet samt revision af LER-loven. Det forventes, at der medio 2017 etableres et samgravningsmodul til at understøtte effektiv koordinering af gravearbejder. Derudover forventes det, at der indgås dialog med interessenter for at afklare forhold omkring standardisering af udveksling af ledningsoplysninger. Lovforslaget forventes fremsat for folketinget ultimo Samlet arkitektur for affaldsdata (initiativ 6.4) Bedre data om affald vil betyde, at kommunerne kan planlægge, håndhæve og evaluere de kommunale affaldsordninger mere optimalt til gavn for borgere og virksomheder. Initiativet har således fokus på kortlægning, beskrivelse og analyse af affaldsdata genereret og delt i staten og kommunen. Målet er at sikre valide og nemt tilgængelige data, som er brugbare til planlægning, tilsyn og udvikling af affaldshåndteringen. Der er nedsat en arbejds- og følgegruppe bestående af Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Kommunernes Landsforening. Projektet havde opstart i januar 2017 og afsluttes december Projektet har følgende delopgaver: 1) En omfattende kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet både i staten og i kommunerne, herunder i de kommunale affaldsselskaber; 2) En beskrivelse af de opgaver, der varetages af såvel staten som kommunerne på området; 3) En juridisk afklaring på området i forhold til udveksling af data; 4) En analyse af, hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge; 5) Identifikation af de eventuelle tekniske, itarkitektoniske, juridiske og økonomiske barrierer, der er for smart deling af affaldsdata på tværs af systemer, samt pege på løsninger. På baggrund af ovenstående aktiviteter udarbejdes af arbejdsgruppen forslag til en handlingsplan for en samlet it-arkitektur for affaldsdata, der peger på, hvordan der bedst sikres en smidig dataudveksling mellem de offentlige og øvrige it-systemer, der bliver brugt i affaldssektoren. På baggrund af handlingsplanen skal der tages stilling til evt. implementering af de identificerede løsninger.

11 Side 11 af 15 Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder (initiativ 7.1) Der skal bedre styr på informationssikkerheden i både stat, kommuner og regioner. Initiativet rummer aktiviteter, som på fem forskellige områder skal understøtte informationssikkerheden. Myndighederne skal følge principperne i ISO I 2016 er der udarbejdet præsentationsmateriale som led i en foranalyse af ISO-standarden. I 2017 påbegyndes den sektorvise opfølgning på ISO27001 samt udarbejdelse af vejledningsmateriale. For at stille relevante sikkerhedskrav i aftaler om bl.a. it-ydelser, er der udarbejdet en række standardklausuler, som kan bruges til inspiration ved indgåelse af itkontrakter. Klausulbiblioteket er udvidet i 2016 og opdateres årligt i strategiperioden. Endvidere udformes en vejledning i forlængelse af krav om databeskyttelse by design og default i Vejledningen Cyberforsvar, der virker er blevet opdateret i 2016 for at understøtte udbredelsen af sikkerhedstiltag. I tilknytning til underretningsordningen om cybersikkerhedshændelser er en række fora blevet orienteret og vejledning samt skema til underretning af Center for Cybersikkerhed om cybersikkerhedshændelser, fx hackerangreb på virksomheder eller myndigheder, er publiceret i Arbejdet afsluttes i 2017 med bl.a. udgivelse af en underretningspjece og en smidigere model for indberetning af sikkerhedsbrud. Fælles standarder for sikker udveksling af information (initiativ 7.2) Udvekslingen af informationer skal foregå sikkert i hele den offentlige sektor. Derfor udbredes de nuværende og kommende fællesoffentlige standarder for sikker udveksling af informationer i hele den offentlige sektor. Initiativet er endnu ikke formelt igangsat i regi af digitaliseringsstrategien. Digitale identiteter og rettighedsstyring (initiativ 7.3) Systemer og data skal kunne tilgås af de rette personer. Det skal sikres via korrekt tildeling af digitale identiteter og rettigheder. Initiativet indeholder en række aktiviteter, som har til formål at skabe digitale identiteter, man kan have tillid til. I 2016 og 2017 er der afsat midler til at gennemføre en række analyser, som for størstedelens vedkommende resulterer i udviklingsaktiviteter, herunder aktiviteter der skal sikre sikker udstedelse af NemID. I den forbindelse er der ligeledes foretaget en række ændringer i RA-portalen (webportal, som myndighederne anvender til bl.a. at oprette brugere af NemID), som begrænser risikoen for svindel. Hertil kommer yderligere standardisering af udstedelsespraksis hos relevante myndigheder i løbet af Den digitale fuldmagtskomponent i NemLog-in blev i 2016 tilpasset, og i 2017 igangsættes en analyse af yderligere behov for digitale fuldmagter samt en analyse af behovene for digitalt samtykke. I 2016 blev der gennemført en bred høring af National Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS), som herefter blev færdigbearbejdet og offentliggjort. Strategi og referencearkitektur for brugerrettighedsstyring er færdigbearbejdet og offentliggøres efter godkendelse i styregruppen for udbud af fællesoffentlige

12 Side 12 af 15 komponenter. Strategien indeholder en række fællesoffentlige aktiviteter, hvoraf to igangsættes i De omhandler en sammenkobling mellem WAYF og UniLogin samt en analyse af attributers kvalitet. Endelig igangsættes i 2017 en analyse af central håndtering af udenlandske identiteter i den danske digitale infrastruktur. Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post (initiativ 7.4) NemID, NemLog-in og Digital Post er forudsætninger for effektiv og sikker digital kommunikation og selvbetjening for borgere og virksomheder. De tre infrastrukturkomponenter skal genudbydes i strategiperioden. Udbuddene skal blandt andet sikre, at systemerne kontinuerligt kan videreudvikles, så de er tidssvarende, brugervenlige, sikre og opfylder myndigheders og virksomheders behov. NemID - National digital identifikation og signaturløsning (NDIS) I juli 2016 indgik Digitaliseringsstyrelsen på vegne af den offentlige sektor et partnerskab med de danske pengeinstitutter om etablering og drift af en fælles eid-løsning på borgerområdet. Dermed vil borgerne fortsat opleve én løsning på tværs af den offentlige og private sektor. Den offentlige sektors øvrige behov for bl.a. en løsning til brug for elektronisk signering udvikles alene af den offentlige sektor, dog inden for rammerne af et samlet udbud. Den offentlige sektor varetager ligeledes udbuddet af den kommende løsning til erhvervsbrugere. Dette håndteres hovedsageligt i NemLog-in3, imens projektet vedrørende eid-løsingen på borgerområdet sikrer, at de tekniske kapabiliteter stilles til rådighed. Der er i 2016 gennemført en række analyser samt afholdt dialogmøder med potentielle leverandører med henblik på at indhente viden om såvel forretningsmæssige som tekniske aspekter til brug for forberedelsen af udbudsmaterialet. Projektet er risikovurderet af Statens it-projektråd, og udbudsmaterialet forventes udsendt i løbet af foråret NemLog-in3 NemLog-in er den fællesoffentlige løsning for log-in og brugerstyring. Der er primo 2016 igangsat projekt vedr. videreførelse og videreudvikling af NemLog-inløsningen. I 2016 er der foretaget en række analyser med henblik på at afdække ønsker til funktionalitet i løsningen, blandt andet om virksomhedssegmentering og brugeradministration i regi af analysen af lettere administration og anvendelse af fællesoffentlige komponenter (LAAK). Der er endvidere afholdt dialogmøder med en række potentielle leverandører med henblik på at afdække udbuds- og kontraktmæssige forhold. Som en del af NemLog-in3-projektet leveres den overordnede eid-løsning for virksomheder og medarbejdere. I denne proces anvendes tekniske kapabiliteter, der stilles til rådighed af projektet vedr. eidløsningen på borgerområdet. I marts 2017 risikovurderes projektet i Statens It-projektråd, hvorefter projektet overgår til anskaffelsesfasen. Herpå udarbejdes udbudsmateriale, hvor de tekniske krav indgår.

13 Side 13 af 15 Næste generation Digital Post Projektet Næste generation Digital Post var i 2016 i analysefasen, som forventes afsluttet i første kvartal I løbet af 2016 har projektet afsluttet de igangværende analyser inkl. business case, og projektet har sammen med projektets styregruppe fastlagt retningen for den kommende løsning. De gennemførte analyser havde bl.a. til formål at afklare de forretningsmæssige behov samt hvilken løsningsarkitektur projektet skal realisere. Der blev i efteråret 2016 gennemført en offentlig høring om retningen for projektet. Projektet er blevet risikovurderet af Statens it-projektråd og afventer beslutning i styregruppen om faseskifte til anskaffelsesfasen. Bedre sikkerhed på id-løsninger målrettet børn og unge (initiativ 7.5) I takt med den øgede anvendelse af digitale løsninger er der opstået et behov for en mere sikker identifikationsløsning til børn og unge, som endnu ikke har et NemID, men som har behov for en højere grad af digital fortrolighed. Dette kan fx være i forbindelse med brugen af login i skolen. Med initiativ 7.5 gennemføres derfor en analyse af, hvilke behov og hvornår, børn og unge har brug for en idløsning på et højere sikringsniveau, samt hvordan en identifikationsløsning til børn og unge kan tilrettelægges. I 2016 er første del af analysen gennemført. Der er udarbejdet personas samt brugerrejser, der afspejler forskellige relevante brugssituationer. Disse er koblet til relevante sikkerhedsaspekter. I 2017 gennemføres anden del af analysen, der bl.a. kortlægger løsninger, der vil kunne anvendes på området, samt giver anbefalinger til en fremtidig løsning og fremtidige brugssituationer. Gode data og effektiv datadeling (initiativ 8.1) En fællesoffentlig it-arkitektur skal sætte rammerne for deling af data mellem myndigheder. Offentlige myndigheder vil blandt andet kunne benytte arkitekturen i deres arbejde med at standardisere og forbedre data, samt når de har brug for at dele data med eller bruge data fra andre myndigheder. Arbejdet med at understøtte gode data og effektiv datadeling i den offentlige sektor omfatter en række delleverancer, der er forudsætninger for, at andre initiativer i strategien kan realisere deres gevinstpotentiale. I samarbejde med initiativets parter er der udarbejdet et udkast til hvidbog om arkitektur for digitalisering, der fastlægger de arkitekturmæssige rammer for de 33 initiativer i digitaliseringsstrategien samt udkast til fællesoffentlige regler for begrebsmodeller. Dette skal sikre, at data meningsfyldt kan deles og sammenstilles på tværs af den offentlige sektor. I 2017 inviteres der til kommentering af disse udkast blandt parterne i strategien og øvrige interessenter, hvorefter de forventes godkendt og offentliggjort før sommerferien I 2017 arbejdes også videre med udviklingen af et fællesoffentligt datasætkatalog og etablering af en online platform til formidling af den fællesoffentlige arkitektur. Endelig vil initiativets parter i 2017 også påbegynde arbejdet med en referencearkitektur for deling af data, se på datakvalitet og arbejde videre med dataforvaltning og -beskyttelse.

14 Side 14 af 15 Robust drift af den fælles infrastruktur (initiativ 8.2) Initiativet skal styrke samarbejdet om drift af kritiske fællesoffentlige itinfrastruktursystemer og kortlægge deres indbyrdes afhængigheder. Der udvikles en fællesoffentlig kommunikationsplatform, hvor myndigheder og andre interesserede kan få information om den aktuelle driftssituation. Initiativet består af to spor, henholdsvis en udstilling af live driftsstatus af de kritiske fællesoffentlige it-systemer på Digitaliser.dk, samt en kortlægning af systemernes indbyrdes afhængigheder for fællesoffentlig koordinering af driften. I 2016 er der udviklet et design for udstilling af live driftsstatus på Digitaliser.dk, og der er fortaget en afklaring af, hvordan udstilling af driftsstatus kan håndteres i Digitaliseringsstyrelsen, som er ansvarlig for forvaltningen af Digitaliser.dk. Serviceniveauet for udstilling af live driftsstatus på digitaliser.dk skal forventningsafstemmes med relevante interessenter i form af en servicedeklaration. Også myndigheder vil blive inddraget mhp. at tilgodese disse parters behov for driftsinformation ift. den daglige brug af komponenterne. Endvidere skal overvågning af systemernes tilgængelighed opsættes og integreres med digitaliser.dk, således at første version af live driftsstatus på Digitaliser.dk kan idriftsættes i Der er ligeledes påbegyndt en analyse af metode for valg af centrale kritiske itsystemer, som skal indgå i den visuelle kortlægning af de kritiske it-systemers driftsmæssige afhængigheder. Kortlægningen af de driftsmæssige afhængigheder udarbejdes i samarbejde med de udvalgte it-systemer og forløber indtil udgangen af Digital dannelse for børn og unge (initiativ 9.1) Børn og unge skal være digitalt dannede og have de færdigheder, der er nødvendige for, at de kan begå sig i en digital verden. Initiativet fokuserer på digital dannelse for børn og unge i dagtilbud, i folkeskolen og på ungdomsuddannelser, bl.a. med undervisningsmateriale og informationskampagner. I 2016 er der udarbejdet materiale om digital dannelse målrettet børn i dagtilbud. Materialet omfatter bl.a. videoer, dialogkort og gode råd til, hvordan forældre, pædagogisk personale og forvaltningen kan arbejde med digital dannelse sammen med små børn. Materialet lanceres primo Som led i initiativet vil der i 2017 blive udarbejdet kampagne- og inspirationsmateriale målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelser. Materialet vil bl.a. have fokus på sikker adfærd på nettet samt unges digitale interaktion med det offentlige. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder (initiativ 9.2) De borgere og virksomheder, der har svært ved at bruge de digitale løsninger og kommunikere digitalt med myndighederne, skal have den hjælp og vejledning, de har behov for. Der igangsættes løbende initiativer rettet mod særlige målgrupper, så flest muligt får glæde af de digitale muligheder.

15 Side 15 af 15 Initiativet blev igangsat ultimo I 2017 udarbejdes en strategi for kommunikation og hjælp for de it-udfordrede målgrupper for den samlede strategiperiode. På baggrund af strategien udarbejdes og gennemføres en handleplan for Højt kendskab til informationssikkerhed (initiativ 9.3 og 3.5) I takt med den digitale udvikling stilles der større krav til den enkelte borgers, medarbejders og virksomheds digitale kompetencer. I strategiperioden igangsættes derfor løbende informationskampagner og indsatser om god digital adfærd. De skal skabe viden om trusler og ruste borgere, medarbejdere og virksomheder til at kunne udnytte de digitale muligheder på en sikker måde. Initiativ 9.3 om høj informationssikkerhed og dele af initiativ 3.5 om offentligt ansattes digitale kompetencer bidrager til at øge viden om informationssikkerhed. I 2016 er der gennemført én samlet analyse af borgere, virksomheder og offentligt ansattes viden om informationssikkerhed, som dermed går på tværs af initiativ 3.5 og 9.3 i digitaliseringsstrategien. Der er endvidere blevet gennemført en borgerrettet informationsindsats, Sikker på nettet 2.0, der med en række tiltag skal opgradere danskernes digitale sikkerhed indenfor emner som phishing, stærke adgangskoder og sikker brug af mobile enheder. Derudover er der blevet gennemført en informationsindsats om cookies rettet mod virksomheder og borgere. Der vil blive gennemført yderligere informationskampagner i 2017 og frem mod 2020.

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER Anne Marie Carstens, chefkonsulent og Morten Steffensen, specialkonsulent, Kontor for teknik og miljø Agenda Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi v/ Anne Marie

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE

DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE DIGITAL SAMMENHÆNG FOR BØRN OG UNGE Kirsten Jørgensen, Chefkonsulent Kontoret for Børn og Folkeskole Kit Roesen, Programchef BPI Leverancer i den fælleskommunale digitale handlingsplan 4.1 Bedre sammenhæng

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

MERE SELVHJULPNE BORGERE

MERE SELVHJULPNE BORGERE MERE SELVHJULPNE BORGERE Fælles offentlig og fælles kommunale initiativer på social- og sundshedsområdet Agenda 1. Overordnet tilgang og overblik 2. Sammenhængende borgerforløb med effekt 3. Landsdækkende

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser

Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Bilag 6 - Kortlægning af udvalgte initiativer og analyser Sekretariatet for arkitekturrådet har i forbindelse med foranalysen af hvordan rammearkitekturen kan bidrage til fælleskommunale standarder for

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING Anders L. Holte, Chefkonsulent, KL Kaare Pedersen, Projektchef, KL Plan for denne session 1. Strategisk baggrund 2. Kompetencer - information 1. Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017 ADGANG TIL EGNE DATA Den 17.maj 2017 1 Drøftelse Drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egen data Drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker til det videre arbejde med handleplanen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

LEVERANCEOVERSIGT FÆLLESKOMMUNAL DIGITAL HANDLINGSPLAN OG FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI Version af 15.

LEVERANCEOVERSIGT FÆLLESKOMMUNAL DIGITAL HANDLINGSPLAN OG FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI Version af 15. LEVERANCEOVERSIGT FÆLLESKOMMUNAL DIGITAL HANDLINGSPLAN OG FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Version af 15. august 2016 Forbehold status alene per 15. august Leveranceoversigten er alene

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani

Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur. Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani Initiativ 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur Præsentation ved Danske Vandværkers Temadag, Roskilde 11. november 2017 Henrik Suadicani Side 1 Formål med Ledningsejerregistret (LER) At reducere

Læs mere

Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016

Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016 Ledningsregistrering Nu og i fremtiden Lejre Vandråd 22. september 2016 Rammen: lovgivning, normer og domme Lovgivningen for registrering er LER loven med bekendtgørelse. Vigtigt også at anvende: - Aftalte

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Oplæg på SAS-Institute formiddagsseminar November 2016 AGENDA 1. Digitaliseringsstrategiens bidrag til datadreven og risikobaseret kontrol 2. Kontrolsamarbejdet

Læs mere

Interessentforum for næste generation NemID

Interessentforum for næste generation NemID Klassifikation: C - Til offentlig brug Interessentforum for næste generation NemID 20. januar 2017 Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

ET STÆRKERE OG MERE TRYGT DIGITALT SAMFUND

ET STÆRKERE OG MERE TRYGT DIGITALT SAMFUND ET STÆRKERE OG MERE TRYGT DIGITALT SAMFUND Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 Regeringen / KL / Danske Regioner / Maj 2016 ET STÆRKERE OG MERE TRYGT DIGITALT SAMFUND Den fællesoffentlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL,

INFORMATIONSDAGE ARKITEKTUR ARKITEKTUR. Kaare Pedersen, Projektchef, KL, ARKITEKTUR Kaare Pedersen, Projektchef, KL, kaa@kl.dk Agenda Rammearkitekturprogrammet Det fællesoffentligt arkitekturarbejde HVORFOR ARKITEKTUR? Mindst fire gode grunde 1. Monopolbrud og leverandør lock

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Konference om digital læringsplatform og samarbejdsplatform d. 23. april 2015 Afdelingschef Ralf Klitgaard og projektchef Kit Roesen Agenda 1. Brugerportalinitiativet den politiske

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning Aftale om digitaliseringsklar lovgivning I lovgivningen er der mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært for borgerne at gennemskue, hvilke regler der gælder, men også giver lange sagsbehandlingstider

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere