Brønderslev-Dronninglund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf Fax Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf Fax Dato: 31. august 2005 Bilag 2. Beskrivelse af forskelligheder, placering af arbejdsopgaver samt forslag til fremtidig procedurer ved oversendelse af krav til inddrivelsesmyndigheden A: Forskelligheder i opgaveløsningen i de 2 kommuner: A1: Kravets opståen/påligning: Generelt sker påligning af krav fra modersystemerne (fagforvaltningerne) i begge kommuner. Dog undtaget påligning af sociale krav: Her sker en manuel påligning på Dronninglund kommunes betalingskontor (uretmæssigt modtagne sygedagpenge, børnebidrag, børnetilskud, pension samt regulering af friplads) Disse krav pålignes på sin egen art / Fagforvaltningen har dog først skrevet til skyldner og anmodet skyldner om betaling. Betalingskontoret ser herefter kravet, såfremt det ikke bliver betalt. Brønderslev kommune får kravene via regningsdebitor d.v.s. fagforvaltningen påligner selv og betalingskontoret ser først kravet, når der er restance. A2: Behandling af indsigelser mod kravets rigtighed: Begge kommuner behandler indsigelser i samarbejde med fagforvaltning. A3: Udvikling, systempleje og vedligeholdelse af opkrævningssystem: Begge kommuners betalingskontorer vedligeholder debitorsystemet, bidragssystemet (UHB) og fremmed rekvirent. Brønderslev kommune: Betalingskontoret bestiller rykkere én gang om måneden på alle krav og disse udsendes herfra. Herefter behandles kravene via arbejdskort i debitorsystemet (G135). G135 giver sagsbehandler information om de løbende sager er der brud på aftale, er der sket noget, der kan betyde ændringer i skyldners betalingsaftale, er skyldner fraflyttet kommunen m.v. Dronninglund kommune indberetter til debitor én gang årligt (december) der bestilles oprik til boligsikring, boligydelse og boliglån (1.rykker masseudskrives). Oprik (oprindeligt girokort) vedr. daginstitution bestilles af fagforvaltningen. 1. rykker på daginstitution sker som masseudskrivning fra betalingskontoret. Oprik vedr. årskørslen på ejendomsskat bestilles af betalingskontoret 1. rykker masseudskrives af betalingskontoret. Ved den årlige indberetning bestilles samtidigt restancelister på alle krav 1. rykker udsendes manuelt efter disse lister (dog ikke ejendomsskat). Side 1/9

2 Betalingskontoret bestiller ligeledes masseudskrivning af 1. rykker på 2 af arterne vedr. regningskrav (212/616) øvrige regningskrav rykkes efter restancelister. Herefter styres restancesagerne efter g135 (arbejdskort). Der sker månedlig rykning for de fleste kravs vedkommende. I begge kommuner sker oprydning jfr. årsbogen for debitor i februar/marts måned. I januar/februar indberetter begge kommuner nye arter ligeledes til CFR (det centrale fordringsregister). A4: Rettidige indbetalinger: Brønderslev: Alle krav undtaget regningskrav har sidste rettidige betaling den 10. i måneden. Som nævnt under A3 bestilles masseudskrivning af 1. rykker én gang månedligt. Alle rykkere pakkes og udsendes af betalingskontoret. Brønderslev benytter debitorbrev dvs. at valgfrie skrivelser udskrives samme dag som de er bestilt (udskrives på egen printer). Dronninglund: Daginstitutionskrav og ejendomsskat har sidste rettidige den 10. i måneden. Som nævnt i A3 bestilles masseudskrivning/restancelister én gang årligt i december. Kun masseudskrivning 1. rykker på daginstitution, ejendomsskat, 2 arter regningsdebitor, boligydelse/boliglån og boligsikring. Alle rykkere pakkes og udsendes af betalingskontoret. Dronninglund udskriver debitormateriale via valgfrie skrivelser, men benytter ikke debitorbrev dvs. at vi modtager skrivelserne fra KMD (kommunedata) 2 dage efter bestilling. A5: Afkrævning/inddrivelse af underholdsbidrag: Alle bidragssager styres/inddrives via KMD s bidragssystem (UHB). Afkrævning sker ved udsendelse af afkrævninger, der kommer automatisk fra KMD. Afkrævningerne pakkes og udsendes fra betalingskontorerne. Brønderslev har tidligere informeret alle bidragsbetalere om, at afkrævningerne vedr. bidrag kun udsendes én gang årligt med mindre, bidragspligtig selv anmoder om at få tilsendt afkrævning ved hver påligning. Dronninglund kommune udsender afkrævninger ved hver påligning dvs. månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. A6: Inddrivelse af kontanthjælpskrav: Brønderslev kommune: Kravene overføres automatisk fra bis-systemet til debitorsystemet. Dronninglund kommune: Betalingskontoret overfører manuelt bis-kravene fra registreringsart til inddrivelsesart. Dronninglund kommune har det automatiske system men det benyttes ikke. Har afventet oprydning i gamle kontanthjælpssager i voksenafdelingen. Side 2/9

3 A7: Bortfald af kontanthjælpskrav: Brønderslev kommune: Ved forældelse tilbagesendes kravet til socialforvaltningen. Socialforvaltningen afskriver kravet via kontanthjælpssystemet og kravet fjernes automatisk fra debitorsystemet. En gang årligt orienteres Socialudvalget om alle afskrevne bis-krav. Derefter sendes de i Byrådet til orientering. Dronninglund kommune: Betalingskontoret afskriver kravene ved forældelse der sker ikke orientering i fagafdeling eller økonomiudvalg. A8: Afskrivninger i øvrigt: Brønderslev kommune: Betalingskontoret returnerer kravene til fagforvaltning med indstilling om afskrivning. Fagforvaltningen sørger herefter selv for afskrivning, bogføring og afskrivning af kravene i debitorsystemet. Én gang årligt orienteres økonomiudvalg om alle afskrevne krav. Afskrivning af børnebidrag foretages af bidragsafdelingen, derefter sendes de i Socialudvalget til efterretning og orientering i Byrådet. Dronninglund kommune: Betalingskontoret udarbejder én til to gange årligt en indstilling til økonomiudvalget om afskrivning af krav. Økonomiudvalget træffer beslutning. Betalingskontoret sørger herefter for afskrivning, bogføring og afskrivning af kravene i debitorsystemet. Ansøgninger om fritagelse for betaling af underholdsbidrag under afsoning. Afgørelse herom sker på betalingskontoret. A9: Kassefunktion ind- og udbetalinger: Brønderslev kommune har den 1. april 2004 nedlagt sin hovedkasse, men der er stadig mulighed for at modtage indbetalinger. Indbetalinger kan ske på check, kontant, dankort, giro eller via bankoverførsel. Alle check modtages i Fællesssekretariatet og der udarbejdes kvitteringsliste over dagens checkindbetalinger. Checklisten oversendes til betalingskontoret, der indsætter checkene i bank og bogfører indbetalingerne. Indbetalinger der ikke vedrører debitorindbetaling (TP) sendes videre via Web-betaling til de respektive afdelinger. Kontantindbetalinger/dankortbetalinger kan kun ske i specielle situationer (er personen rykket/tilsagt, modtages betaling) betaling modtages, når situationen taler for det. Dankortindbetaling bogføres ligeledes af betalingskontoret. Betalingskontoret udtrækker dagligt giroindbetalinger via internettet disse bogføres og sendes videre via Web-betaling, såfremt betalingerne ikke vedrører debitor. Side 3/9

4 Alle bankoverførsler tilgår betalingskontoret, der bogfører og videresender via Web til de relevante afdelinger. Afstemninger sker i budget/regnskabsafd. og Økonomisk forvaltning. Betalingskontoret afstemmer følgende konti én gang om måneden: Mediekonti vedr. indbetalinger af gebyr, kasse, giro, betalingsservice, debitorindbetalinger (TP), modersystem og fælles indbetalingskort (FIK). Mellemregningskonto for ej placerede indbetalinger. Desuden afstemmes Rekvirent-net (system der styrer restancer, der inddrives for andre kommuner eller restancer andre kommuner inddriver for os systemet skal fortsat styre restancer, der inddrives i statens inddrivelsesmyndighed efter 1/11-05). Endelig afstemmes børnebidragssystemet (UHB). Dronninglund kommune har en hovedkasse, der er organiseret under administrativ afdeling (er placeret i informationen). Kontantkassen modtager alle daglige indbetalinger (kontanter/dankort). Kontantkassen bogfører indbetalingerne og sørger for, at betalingskontoret modtager de indbetalinger, der skal indberettes til debitor (TP). Alle checkindbetalinger føres på kvitteringsliste i sekretariatet. Checkene oversendes til bogholderiet, der bogfører ind på banken. Bogholderiet sørger for at betalingskontoret modtager besked om indbetaling vedr. debitor således, at der kan ske bogføring og indberetning på TP. Giroindbetalinger og kontooverførsler bogføres i bogholderiet, dog sendes indbetalinger, der vedrører debitor, på betalingskontoret, hvor indbetalingerne bogføres og TP-indberettes. Betalingskontoret har en selvstændig bankkonto i Spar-Nord. Fik-kort til denne konto benyttes udelukkende til indbetalinger vedrørende debitorsystemet og til indbetaling af huslejer. Der udtrækkes kontooversigt dagligt og betalingskontoret bogfører. Afstemninger: Afstemning af restancekonti/mellemregningskonti vedr. debitor sker i betalingskontoret én gang årligt i februar måned. Betalingskontoret afstemmer ligeledes mediekonti én gang ugenligt (Fælles lønindeholdelsessystem (FLS), fælles indbetalingskort (FIK), girokort vedr. regningsdebitor, PBS, debitorindbetalinger (TP), interne afregninger via trækadministration og KMD-aktiv). Endelig afstemmer betalingskontoret børnebidrag ( UHB), pantebreve og ejendomsskatter. A10.Øvrige opgaver: Ud over ovenstående opgaver er der på de 2 betalingskontorer placeret andre opgaver: Brønderslev: Opkrævning af forbrugsafgifter (kommunale værker). Side 4/9

5 Opkrævning af huslejer for fortrinsvis erhvervslejemål og bofællesskaber (psykisk/fysisk handicappede). Dronninglund: Opkrævning af terminer på pantebreve + bogføring/afstemning. Opkrævning/afkrævning af frigørelsesafgifter + bogføring Opkrævning af honorar for hegnsyn + bogføring Opkrævning af huslejer/forpagtningsafgifter + bogføring. Afstemning af kommunens hovedbankkonto. B: Forslag til omplacering/overflytning af opgaver til andre afdelinger: B1: Kontanthjælp: Opkrævningsreglerne vedr. tilbagebetalingspligtige sociale ydelser forenkles, så tilbagebetalingskravet kan gennemføres efter skematiske regler, der med nettoindkomsten opstiller grænser for, hvordan opkrævningen kan ske. Hvis nettoindkomsten ligger under kontanthjælpsniveauet efter skat, vil der som udgangspunkt ikke blive iværksat opkrævning. Hvis nettoindkomsten derimod overstiger indkomstgrænserne, udarbejder opkrævningsmyndigheden på baggrund af de skematiske regler et forslag til betalingsaftale. Derfor foreslås det, at socialrådgiverne selv fastsætter tilbagebetalingsordning til tilbagebetalingspligtig hjælp allerede ved udbetaling af hjælpen. Ved udbetaling af hjælpen har socialrådgiveren allerede klientens økonomiske oplysninger og har derfor overblikket over, hvilke betalingsmuligheder der er. Opgaven kan således løses i forlængelse af eksisterende arbejdsgang. Når sagen herefter sendes til opkrævning, skal tilbagebetalingsordning fremgå af tilbagebetalingserklæring således, at opkrævningsafd. kan udsende girokort. Sagerne skal stadig styres i debitorsystemet. Ved brud på aftalen oversendes sagen til inddrivelse i inddrivelsesmyndigheden (Ny lov undervejs, som ikke er vedtaget endnu). Alternativt skal afkrævningsafdelingen først gennemgå de økonomiske oplysninger og udarbejde en betalingsevnevurdering, før der kan udsendes girokort og aftalekort. Afkrævningsafd. fører betalingskontrol og ved brud oversender afkrævningsafd. sagen til inddrivelse. De sager, hvor socialrådgiveren ikke har mulighed for at fastsætte betalingsaftale, oversendes fortsat til betalingskontoret, der holder øje med eventuel betalingsevne hos skyldner. B2: Opkrævning af huslejer/fopagtningsafg.: I Brønderslev kommune ser betalingskontoret kun huslejer, når der er restance. Betalingskontoret i Dronninglund afkræver og bogfører huslejer/forpagtninger. Opgaven kan placeres i kommunens ejendomsafdeling. Ejendomsafdelingen indgår lejeaftalerne og sender herefter afkrævningsopgaven til betalingskontoret. Side 5/9

6 Betalingskontoret afkræver p.t. leje for 21 lejemål/forpagtninger. Betalingskontoret udsender girokort og kontrollerer, at lejen betales rettidigt. Ved manglende betaling udsendes rykker jfr. lejeloven. Arbejdsopgaven løses gennemsnitligt på max. en halv time pr. uge. B3: Opkrævning af terminer på pantebreve: I Brønderslev kommune er administration af pantebreve placeret i bogholderiet. I Dronninglund kommune opkræves terminerne på de fleste pantebreve af Nordea bank. Det er således kun bogføring af indbetalingerne, der sker i betalingskontoret. Dog har kommunen to pantebreve, hvor terminerne inddrives som træk i pension jfr. aftale med skyldnere. Opgaven løses på max. 1 time pr. måned. Opgaven foreslås overført til bogholderiet. B4: Opkrævning af honorar for hegnsyn opkrævning og afregning af frigørelsesafgifter. I Brønderslev inddriver betalingskontoret honorar for hegnsyn, hvis kravet kommer i restance opkrævning varetages af hegnsynsformand. Betalingskontoret har intet med frigørelsesafgifter at gøre. I Dronninglund kommune opkræves honorar for hegnsyn i betalingskontoret kendelse vedr. hegnsyn oversendes fra ejendomskontoret til betalingskontoret, der opkræver kravet. Indenfor det sidste halve år har betalingskontoret opkrævet 3 hegnsynsforretninger. Selve opkrævningen foreslås flyttet til ejendomskontoret. Reglerne omkring frigørelsesafgifter er ændret således, at der ikke ved nye udstykninger efter 1. januar 2005 skal betales frigørelsesafgifter. Vi har således kun nogle få udstykninger tilbage, hvor der stadig skal betales og afregnes frigørelsesafgifter. Betalingskontoret afregner og afstemmer en gang årligt i januar/februar måned. Opgaven med opkrævning og afregning af frigørelsesafgifter foreslås placeret i ejendomskontoret. B5: Afstemninger: Betalingskontorerne har en del afstemningsopgaver. Vi foreslår, at man vurderer, hvorvidt flere af disse eventuelt burde flyttes til bogholderiet. C: Placering af restopgaverne: Den væsentlige del af restopgaven består i: Opkrævning af alle kommunale krav + opkrævning af underholdsbidrag (statskrav). Vurdering af kravets rigtighed. Betalingskontrol udsendelse af 1. rykker. Telefonbetjening/personlig betjening i opkrævningsfasen. Indgåelse af kortere betalingsaftaler og henstandsordninger. Afskrivning af krav jfr. forældelsesreglerne. Behandle indsigelser mod kravets rigtighed. Oversendelse af kravet til inddrivelsesmyndighed advisering af skyldner om kravets oversendelse. Side 6/9

7 Tilbagekaldelse af krav. Vedligeholdelse af debitor, UHB (bidrag), fremmed rekvirent. Modregning i børnefamilieydelse + modregning i kontanthjælp til løbende bidrag/daginstitution. Kontering af alle indbetalinger fra staten (afregning af inddrevne restancer). Ovenstående opgaver bør holdes samlet således, at kommunen bevarer overblikket over de kommunale restancer samtidig med, at borgeren kun skal henvende sig ét sted for at indgå aftale vedr. de kommunale krav. Borgeren kan have flere forskellige krav således, at det er nødvendigt, at indgå en samlet aftale. Det kan man kun, hvis alle krav er samlet ét sted én sagsbehandler uanset kravets art. Samtidigt sikrer man også, at borgerne behandles ens ved indgåelse af betalingsaftaler/henstandsordninger m.v. Det er ikke muligt, at vurdere tidsforbruget på mange af restopgaverne, da de fremtidige arbejdsrutiner samt arbejdsfordeling mellem f.eks. stat og kommune endnu ikke kendes. D: Fremtidig procedure i forbindelse med oversendelse af krav til inddrivelsesmyndigheden: Kommunen har 2 muligheder i tilrettelæggelsen af den kommunale opkrævning: D1. Den skrabede model: Kommunen vælger at oversende restancen til inddrivelsesmyndigheden umiddelbart efter 1. rykkerskrivelse eller efter misligholdt aftale. Denne model må forventes, at kræve mindre ressourcer end den udvidede model. Man skal dog være opmærksom på, at henvendelser om kortere betalingsaftaler fortsat skal kunne løses i kommunerne samtidigt med, at betalingsfastsættelser/oprettelse af betalingsaftale vedr. sociale krav også fortsat skal ske i kommunen. D2. Den udvidede model: I den udvidede model forsøger kommunen, ad dialogens vej, at få flere af de kommunale restancer opkrævet. Det betyder, at kommunen hurtigere kan få pengene i kassen. Endelig handler det også om, hvilken grad af service man vil tilbyde borgeren med gæld til det offentlige. Hvis borgeren får en god service, bliver viljen til betaling måske også større. Konklusion: Henset til de ressourcemæssige aspekter, anbefaler gruppen, at opkrævningsopgaven løses jfr. den skrabede model, hvilket betyder, at restancen oversendes til inddrivelsesmyndigheden umiddelbart efter 1. rykker eller efter misligholdt aftale. Som tidligere nævnt under punkt D 1 er det stadig kommunerne, der skal fastsætte tilbagebetalingsordninger vedr. sociale krav og dermed oprette betalingsaftalen i debitorsystemet først ved brud på disse betalingsordninger kan kravet fremsendes til inddrivelsesmyndigheden. Side 7/9

8 Samtidig anbefales det, at der i kommunerne fortsat er mulighed for at indgå kortere betalingsaftaler. I overgangsperioden 1/11-05 til den 1/1-07 skal de manuelle arbejdsgange ændres til overgang i debitorsystemet. Så man herved udnytter debitorsystemet optimalt. Side 8/9

9 Ordforklaring/forkortelser: BFY: BIS: CA: CH: Børnefamilieydelse Kontanthjælp Betalingsaftale i debitor Henlagt sag i debitor CFR: Det centrale fordringsregister her er alle skyldnere registreret, når de har restancer til en offentlig myndighed. FIK: FLS: Fælles indbetalingskort Fælles lønindeholdelsessystem. Fremmed rekvirent: Systemet, der styrer inddrivelse af krav mellem kommunerne og fremover kravene, der sendes til inddrivelse i staten. G135: Arbejdskort i debitorsystemet giver sagsbehandler information om, hvad der er sket i sagen er der sket flytning, ny arbejdsgiver, er der brud på aftalen m.v. KMD: Kommunedata KMD-Aktiv Kontanthjælpssystemet (bis) LIK: Sag med lønindeholdelse. Mediekonti: Indbetalingskonti. OPRIK: PBS: TP: UHB: Oprindeligt girokort Betalingsservice (BS) Indbetaling til debitor (indbetaling på restance) Bidragssystemet underholdsbidrag Side 9/9

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Fremtidens kommune Årsrapport 2011 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-12-2011 Dato: 03-11-2011 Sag nr.: ØU 267 Sagsbehandler: Kerstin S. Büchner Dalkvist Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik Bilag 8.6 Indholdsfortegnelse 1. Hjemmel 1 2. Formål 2 3. Udsendelse af opkrævninger 2 4. Frister for indbetaling 2 5. Påmindelse 3 6. Rykkerskrivelse 3 7. Annoncering 3 8. Renter 3 9. Rykkergebyr 4 10.

Læs mere

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune

* * UDKAST * * Notat. vedrørende restancer. Viborg Kommune * * UDKAST * * Notat vedrørende restancer Viborg Kommune Udarbejdet juli 2014 Indhold Indledning... 3 Sammendrag... 3 Restancer pr. 31/12 2013... 4 Fordeling på typer af krav pr. 31/12 2013... 5 Restance

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 23. marts 2015 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2010-2014. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i 1996 var formålet dels at

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2010 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Typisk forløb over 1 år 20.1

Typisk forløb over 1 år 20.1 Typisk forløb over 1 år 20.1 20. TYPISK FORLØB OVER 1 ÅR Generelt For at arbejde med Rambøll FAS er det nødvendigt at have et overblik over, hvornår opkrævninger skal opkræves, og i hvilken rækkefølge

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2).

I alt er der i 2012 afskrevet 34,0 mio. kr. (tab), hvoraf 9,7 mio. kr. er opgjort i forbindelse med gennemgangen (jf. afsnit 2). Bilag 1 12. februar 2013 Sagsbeh: biva Sag: Dokument: Opfølgning på kommunens balance Økonomiafdelingen Baggrund I forbindelse med Magistratens behandling den 27. august 2012 af revisionsberetning nr.

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2008-2009 Indledning...3 Opkrævningens opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Forbrug 2008 pr

Forbrug 2008 pr pr 3 Direktør for Social og Arbejdsmarked 09 Balance 25 Tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender 912100 Refusion, Socialministeriet 912 100 00-05 695.091,00-13.157.227,00-12.462.136,00 ok

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2009 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark

Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævning af underholdsbidrag og tilbagebetalingskrav på ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark Opkrævningsprocessen - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 1. februar 2013 Version 1.6 1 Opkrævningsprocessen

Læs mere

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014

Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen årsrapport 2014 Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer iflg. oplysninger fra SKAT steget fra 2.6 mia. kr. i perioden

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering.

Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. Punkt 7. Opkrævning af egenbetaling i Ældre- og Handicapforvaltningen - orientering. 2011-31131. Administrationsafdelingen indstiller, at rådmanden godkender At At At Ældre- og Handicapforvaltningen som

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

7. februar 2011 FM 2011/87. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

7. februar 2011 FM 2011/87. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 7. februar 2011 FM 2011/87 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.01.11.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2005.01.11.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 11. januar 2005 Tidspunkter 10:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger H.J. Kaptain med afbud Page 2 of

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet

Heraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 75 - Afskrivning

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr

Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr Hłringssvar fra Betalingskontoret/Opkr vning Organisatorisk placering łkonomi Indledningsvis łnsker Opkr vning at fastsl, at vi fortsat ser en placering i łkonomi som den mest optimale placering. Inddrivelse

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 16. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 16 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2015 Emne: Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Til: Aarhus Byråd

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer

Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer AKILERAARTARNERMUT PISORTAQARFIK Ulloq, 9. februar 2007 SKATTEDIREKTORATET Den 9. februar 2007 Cirkulæreskrivelse til kommunernes økonomiforvaltninger, inkassokontorer, lønkontorer og socialkontorer Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre

Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune. Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre Bilag til Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Bilag 9: Regler for opbevaring af midler og værdier der administreres for andre 9.1 Baggrund Som hovedregel administrerer klienter og beboere på

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider 021 07:23:38 10 Rapportversion: 27-07-2010 1 af 10 AKISSARSIAT lønsystem 402 Kontrol før lønbogføring 403 Bogføring af lønkørsel 404 Adresse-forskelle 405 Udtræk

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere