Brønderslev-Dronninglund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf Fax Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf Fax Dato: 31. august 2005 Bilag 2. Beskrivelse af forskelligheder, placering af arbejdsopgaver samt forslag til fremtidig procedurer ved oversendelse af krav til inddrivelsesmyndigheden A: Forskelligheder i opgaveløsningen i de 2 kommuner: A1: Kravets opståen/påligning: Generelt sker påligning af krav fra modersystemerne (fagforvaltningerne) i begge kommuner. Dog undtaget påligning af sociale krav: Her sker en manuel påligning på Dronninglund kommunes betalingskontor (uretmæssigt modtagne sygedagpenge, børnebidrag, børnetilskud, pension samt regulering af friplads) Disse krav pålignes på sin egen art / Fagforvaltningen har dog først skrevet til skyldner og anmodet skyldner om betaling. Betalingskontoret ser herefter kravet, såfremt det ikke bliver betalt. Brønderslev kommune får kravene via regningsdebitor d.v.s. fagforvaltningen påligner selv og betalingskontoret ser først kravet, når der er restance. A2: Behandling af indsigelser mod kravets rigtighed: Begge kommuner behandler indsigelser i samarbejde med fagforvaltning. A3: Udvikling, systempleje og vedligeholdelse af opkrævningssystem: Begge kommuners betalingskontorer vedligeholder debitorsystemet, bidragssystemet (UHB) og fremmed rekvirent. Brønderslev kommune: Betalingskontoret bestiller rykkere én gang om måneden på alle krav og disse udsendes herfra. Herefter behandles kravene via arbejdskort i debitorsystemet (G135). G135 giver sagsbehandler information om de løbende sager er der brud på aftale, er der sket noget, der kan betyde ændringer i skyldners betalingsaftale, er skyldner fraflyttet kommunen m.v. Dronninglund kommune indberetter til debitor én gang årligt (december) der bestilles oprik til boligsikring, boligydelse og boliglån (1.rykker masseudskrives). Oprik (oprindeligt girokort) vedr. daginstitution bestilles af fagforvaltningen. 1. rykker på daginstitution sker som masseudskrivning fra betalingskontoret. Oprik vedr. årskørslen på ejendomsskat bestilles af betalingskontoret 1. rykker masseudskrives af betalingskontoret. Ved den årlige indberetning bestilles samtidigt restancelister på alle krav 1. rykker udsendes manuelt efter disse lister (dog ikke ejendomsskat). Side 1/9

2 Betalingskontoret bestiller ligeledes masseudskrivning af 1. rykker på 2 af arterne vedr. regningskrav (212/616) øvrige regningskrav rykkes efter restancelister. Herefter styres restancesagerne efter g135 (arbejdskort). Der sker månedlig rykning for de fleste kravs vedkommende. I begge kommuner sker oprydning jfr. årsbogen for debitor i februar/marts måned. I januar/februar indberetter begge kommuner nye arter ligeledes til CFR (det centrale fordringsregister). A4: Rettidige indbetalinger: Brønderslev: Alle krav undtaget regningskrav har sidste rettidige betaling den 10. i måneden. Som nævnt under A3 bestilles masseudskrivning af 1. rykker én gang månedligt. Alle rykkere pakkes og udsendes af betalingskontoret. Brønderslev benytter debitorbrev dvs. at valgfrie skrivelser udskrives samme dag som de er bestilt (udskrives på egen printer). Dronninglund: Daginstitutionskrav og ejendomsskat har sidste rettidige den 10. i måneden. Som nævnt i A3 bestilles masseudskrivning/restancelister én gang årligt i december. Kun masseudskrivning 1. rykker på daginstitution, ejendomsskat, 2 arter regningsdebitor, boligydelse/boliglån og boligsikring. Alle rykkere pakkes og udsendes af betalingskontoret. Dronninglund udskriver debitormateriale via valgfrie skrivelser, men benytter ikke debitorbrev dvs. at vi modtager skrivelserne fra KMD (kommunedata) 2 dage efter bestilling. A5: Afkrævning/inddrivelse af underholdsbidrag: Alle bidragssager styres/inddrives via KMD s bidragssystem (UHB). Afkrævning sker ved udsendelse af afkrævninger, der kommer automatisk fra KMD. Afkrævningerne pakkes og udsendes fra betalingskontorerne. Brønderslev har tidligere informeret alle bidragsbetalere om, at afkrævningerne vedr. bidrag kun udsendes én gang årligt med mindre, bidragspligtig selv anmoder om at få tilsendt afkrævning ved hver påligning. Dronninglund kommune udsender afkrævninger ved hver påligning dvs. månedsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. A6: Inddrivelse af kontanthjælpskrav: Brønderslev kommune: Kravene overføres automatisk fra bis-systemet til debitorsystemet. Dronninglund kommune: Betalingskontoret overfører manuelt bis-kravene fra registreringsart til inddrivelsesart. Dronninglund kommune har det automatiske system men det benyttes ikke. Har afventet oprydning i gamle kontanthjælpssager i voksenafdelingen. Side 2/9

3 A7: Bortfald af kontanthjælpskrav: Brønderslev kommune: Ved forældelse tilbagesendes kravet til socialforvaltningen. Socialforvaltningen afskriver kravet via kontanthjælpssystemet og kravet fjernes automatisk fra debitorsystemet. En gang årligt orienteres Socialudvalget om alle afskrevne bis-krav. Derefter sendes de i Byrådet til orientering. Dronninglund kommune: Betalingskontoret afskriver kravene ved forældelse der sker ikke orientering i fagafdeling eller økonomiudvalg. A8: Afskrivninger i øvrigt: Brønderslev kommune: Betalingskontoret returnerer kravene til fagforvaltning med indstilling om afskrivning. Fagforvaltningen sørger herefter selv for afskrivning, bogføring og afskrivning af kravene i debitorsystemet. Én gang årligt orienteres økonomiudvalg om alle afskrevne krav. Afskrivning af børnebidrag foretages af bidragsafdelingen, derefter sendes de i Socialudvalget til efterretning og orientering i Byrådet. Dronninglund kommune: Betalingskontoret udarbejder én til to gange årligt en indstilling til økonomiudvalget om afskrivning af krav. Økonomiudvalget træffer beslutning. Betalingskontoret sørger herefter for afskrivning, bogføring og afskrivning af kravene i debitorsystemet. Ansøgninger om fritagelse for betaling af underholdsbidrag under afsoning. Afgørelse herom sker på betalingskontoret. A9: Kassefunktion ind- og udbetalinger: Brønderslev kommune har den 1. april 2004 nedlagt sin hovedkasse, men der er stadig mulighed for at modtage indbetalinger. Indbetalinger kan ske på check, kontant, dankort, giro eller via bankoverførsel. Alle check modtages i Fællesssekretariatet og der udarbejdes kvitteringsliste over dagens checkindbetalinger. Checklisten oversendes til betalingskontoret, der indsætter checkene i bank og bogfører indbetalingerne. Indbetalinger der ikke vedrører debitorindbetaling (TP) sendes videre via Web-betaling til de respektive afdelinger. Kontantindbetalinger/dankortbetalinger kan kun ske i specielle situationer (er personen rykket/tilsagt, modtages betaling) betaling modtages, når situationen taler for det. Dankortindbetaling bogføres ligeledes af betalingskontoret. Betalingskontoret udtrækker dagligt giroindbetalinger via internettet disse bogføres og sendes videre via Web-betaling, såfremt betalingerne ikke vedrører debitor. Side 3/9

4 Alle bankoverførsler tilgår betalingskontoret, der bogfører og videresender via Web til de relevante afdelinger. Afstemninger sker i budget/regnskabsafd. og Økonomisk forvaltning. Betalingskontoret afstemmer følgende konti én gang om måneden: Mediekonti vedr. indbetalinger af gebyr, kasse, giro, betalingsservice, debitorindbetalinger (TP), modersystem og fælles indbetalingskort (FIK). Mellemregningskonto for ej placerede indbetalinger. Desuden afstemmes Rekvirent-net (system der styrer restancer, der inddrives for andre kommuner eller restancer andre kommuner inddriver for os systemet skal fortsat styre restancer, der inddrives i statens inddrivelsesmyndighed efter 1/11-05). Endelig afstemmes børnebidragssystemet (UHB). Dronninglund kommune har en hovedkasse, der er organiseret under administrativ afdeling (er placeret i informationen). Kontantkassen modtager alle daglige indbetalinger (kontanter/dankort). Kontantkassen bogfører indbetalingerne og sørger for, at betalingskontoret modtager de indbetalinger, der skal indberettes til debitor (TP). Alle checkindbetalinger føres på kvitteringsliste i sekretariatet. Checkene oversendes til bogholderiet, der bogfører ind på banken. Bogholderiet sørger for at betalingskontoret modtager besked om indbetaling vedr. debitor således, at der kan ske bogføring og indberetning på TP. Giroindbetalinger og kontooverførsler bogføres i bogholderiet, dog sendes indbetalinger, der vedrører debitor, på betalingskontoret, hvor indbetalingerne bogføres og TP-indberettes. Betalingskontoret har en selvstændig bankkonto i Spar-Nord. Fik-kort til denne konto benyttes udelukkende til indbetalinger vedrørende debitorsystemet og til indbetaling af huslejer. Der udtrækkes kontooversigt dagligt og betalingskontoret bogfører. Afstemninger: Afstemning af restancekonti/mellemregningskonti vedr. debitor sker i betalingskontoret én gang årligt i februar måned. Betalingskontoret afstemmer ligeledes mediekonti én gang ugenligt (Fælles lønindeholdelsessystem (FLS), fælles indbetalingskort (FIK), girokort vedr. regningsdebitor, PBS, debitorindbetalinger (TP), interne afregninger via trækadministration og KMD-aktiv). Endelig afstemmer betalingskontoret børnebidrag ( UHB), pantebreve og ejendomsskatter. A10.Øvrige opgaver: Ud over ovenstående opgaver er der på de 2 betalingskontorer placeret andre opgaver: Brønderslev: Opkrævning af forbrugsafgifter (kommunale værker). Side 4/9

5 Opkrævning af huslejer for fortrinsvis erhvervslejemål og bofællesskaber (psykisk/fysisk handicappede). Dronninglund: Opkrævning af terminer på pantebreve + bogføring/afstemning. Opkrævning/afkrævning af frigørelsesafgifter + bogføring Opkrævning af honorar for hegnsyn + bogføring Opkrævning af huslejer/forpagtningsafgifter + bogføring. Afstemning af kommunens hovedbankkonto. B: Forslag til omplacering/overflytning af opgaver til andre afdelinger: B1: Kontanthjælp: Opkrævningsreglerne vedr. tilbagebetalingspligtige sociale ydelser forenkles, så tilbagebetalingskravet kan gennemføres efter skematiske regler, der med nettoindkomsten opstiller grænser for, hvordan opkrævningen kan ske. Hvis nettoindkomsten ligger under kontanthjælpsniveauet efter skat, vil der som udgangspunkt ikke blive iværksat opkrævning. Hvis nettoindkomsten derimod overstiger indkomstgrænserne, udarbejder opkrævningsmyndigheden på baggrund af de skematiske regler et forslag til betalingsaftale. Derfor foreslås det, at socialrådgiverne selv fastsætter tilbagebetalingsordning til tilbagebetalingspligtig hjælp allerede ved udbetaling af hjælpen. Ved udbetaling af hjælpen har socialrådgiveren allerede klientens økonomiske oplysninger og har derfor overblikket over, hvilke betalingsmuligheder der er. Opgaven kan således løses i forlængelse af eksisterende arbejdsgang. Når sagen herefter sendes til opkrævning, skal tilbagebetalingsordning fremgå af tilbagebetalingserklæring således, at opkrævningsafd. kan udsende girokort. Sagerne skal stadig styres i debitorsystemet. Ved brud på aftalen oversendes sagen til inddrivelse i inddrivelsesmyndigheden (Ny lov undervejs, som ikke er vedtaget endnu). Alternativt skal afkrævningsafdelingen først gennemgå de økonomiske oplysninger og udarbejde en betalingsevnevurdering, før der kan udsendes girokort og aftalekort. Afkrævningsafd. fører betalingskontrol og ved brud oversender afkrævningsafd. sagen til inddrivelse. De sager, hvor socialrådgiveren ikke har mulighed for at fastsætte betalingsaftale, oversendes fortsat til betalingskontoret, der holder øje med eventuel betalingsevne hos skyldner. B2: Opkrævning af huslejer/fopagtningsafg.: I Brønderslev kommune ser betalingskontoret kun huslejer, når der er restance. Betalingskontoret i Dronninglund afkræver og bogfører huslejer/forpagtninger. Opgaven kan placeres i kommunens ejendomsafdeling. Ejendomsafdelingen indgår lejeaftalerne og sender herefter afkrævningsopgaven til betalingskontoret. Side 5/9

6 Betalingskontoret afkræver p.t. leje for 21 lejemål/forpagtninger. Betalingskontoret udsender girokort og kontrollerer, at lejen betales rettidigt. Ved manglende betaling udsendes rykker jfr. lejeloven. Arbejdsopgaven løses gennemsnitligt på max. en halv time pr. uge. B3: Opkrævning af terminer på pantebreve: I Brønderslev kommune er administration af pantebreve placeret i bogholderiet. I Dronninglund kommune opkræves terminerne på de fleste pantebreve af Nordea bank. Det er således kun bogføring af indbetalingerne, der sker i betalingskontoret. Dog har kommunen to pantebreve, hvor terminerne inddrives som træk i pension jfr. aftale med skyldnere. Opgaven løses på max. 1 time pr. måned. Opgaven foreslås overført til bogholderiet. B4: Opkrævning af honorar for hegnsyn opkrævning og afregning af frigørelsesafgifter. I Brønderslev inddriver betalingskontoret honorar for hegnsyn, hvis kravet kommer i restance opkrævning varetages af hegnsynsformand. Betalingskontoret har intet med frigørelsesafgifter at gøre. I Dronninglund kommune opkræves honorar for hegnsyn i betalingskontoret kendelse vedr. hegnsyn oversendes fra ejendomskontoret til betalingskontoret, der opkræver kravet. Indenfor det sidste halve år har betalingskontoret opkrævet 3 hegnsynsforretninger. Selve opkrævningen foreslås flyttet til ejendomskontoret. Reglerne omkring frigørelsesafgifter er ændret således, at der ikke ved nye udstykninger efter 1. januar 2005 skal betales frigørelsesafgifter. Vi har således kun nogle få udstykninger tilbage, hvor der stadig skal betales og afregnes frigørelsesafgifter. Betalingskontoret afregner og afstemmer en gang årligt i januar/februar måned. Opgaven med opkrævning og afregning af frigørelsesafgifter foreslås placeret i ejendomskontoret. B5: Afstemninger: Betalingskontorerne har en del afstemningsopgaver. Vi foreslår, at man vurderer, hvorvidt flere af disse eventuelt burde flyttes til bogholderiet. C: Placering af restopgaverne: Den væsentlige del af restopgaven består i: Opkrævning af alle kommunale krav + opkrævning af underholdsbidrag (statskrav). Vurdering af kravets rigtighed. Betalingskontrol udsendelse af 1. rykker. Telefonbetjening/personlig betjening i opkrævningsfasen. Indgåelse af kortere betalingsaftaler og henstandsordninger. Afskrivning af krav jfr. forældelsesreglerne. Behandle indsigelser mod kravets rigtighed. Oversendelse af kravet til inddrivelsesmyndighed advisering af skyldner om kravets oversendelse. Side 6/9

7 Tilbagekaldelse af krav. Vedligeholdelse af debitor, UHB (bidrag), fremmed rekvirent. Modregning i børnefamilieydelse + modregning i kontanthjælp til løbende bidrag/daginstitution. Kontering af alle indbetalinger fra staten (afregning af inddrevne restancer). Ovenstående opgaver bør holdes samlet således, at kommunen bevarer overblikket over de kommunale restancer samtidig med, at borgeren kun skal henvende sig ét sted for at indgå aftale vedr. de kommunale krav. Borgeren kan have flere forskellige krav således, at det er nødvendigt, at indgå en samlet aftale. Det kan man kun, hvis alle krav er samlet ét sted én sagsbehandler uanset kravets art. Samtidigt sikrer man også, at borgerne behandles ens ved indgåelse af betalingsaftaler/henstandsordninger m.v. Det er ikke muligt, at vurdere tidsforbruget på mange af restopgaverne, da de fremtidige arbejdsrutiner samt arbejdsfordeling mellem f.eks. stat og kommune endnu ikke kendes. D: Fremtidig procedure i forbindelse med oversendelse af krav til inddrivelsesmyndigheden: Kommunen har 2 muligheder i tilrettelæggelsen af den kommunale opkrævning: D1. Den skrabede model: Kommunen vælger at oversende restancen til inddrivelsesmyndigheden umiddelbart efter 1. rykkerskrivelse eller efter misligholdt aftale. Denne model må forventes, at kræve mindre ressourcer end den udvidede model. Man skal dog være opmærksom på, at henvendelser om kortere betalingsaftaler fortsat skal kunne løses i kommunerne samtidigt med, at betalingsfastsættelser/oprettelse af betalingsaftale vedr. sociale krav også fortsat skal ske i kommunen. D2. Den udvidede model: I den udvidede model forsøger kommunen, ad dialogens vej, at få flere af de kommunale restancer opkrævet. Det betyder, at kommunen hurtigere kan få pengene i kassen. Endelig handler det også om, hvilken grad af service man vil tilbyde borgeren med gæld til det offentlige. Hvis borgeren får en god service, bliver viljen til betaling måske også større. Konklusion: Henset til de ressourcemæssige aspekter, anbefaler gruppen, at opkrævningsopgaven løses jfr. den skrabede model, hvilket betyder, at restancen oversendes til inddrivelsesmyndigheden umiddelbart efter 1. rykker eller efter misligholdt aftale. Som tidligere nævnt under punkt D 1 er det stadig kommunerne, der skal fastsætte tilbagebetalingsordninger vedr. sociale krav og dermed oprette betalingsaftalen i debitorsystemet først ved brud på disse betalingsordninger kan kravet fremsendes til inddrivelsesmyndigheden. Side 7/9

8 Samtidig anbefales det, at der i kommunerne fortsat er mulighed for at indgå kortere betalingsaftaler. I overgangsperioden 1/11-05 til den 1/1-07 skal de manuelle arbejdsgange ændres til overgang i debitorsystemet. Så man herved udnytter debitorsystemet optimalt. Side 8/9

9 Ordforklaring/forkortelser: BFY: BIS: CA: CH: Børnefamilieydelse Kontanthjælp Betalingsaftale i debitor Henlagt sag i debitor CFR: Det centrale fordringsregister her er alle skyldnere registreret, når de har restancer til en offentlig myndighed. FIK: FLS: Fælles indbetalingskort Fælles lønindeholdelsessystem. Fremmed rekvirent: Systemet, der styrer inddrivelse af krav mellem kommunerne og fremover kravene, der sendes til inddrivelse i staten. G135: Arbejdskort i debitorsystemet giver sagsbehandler information om, hvad der er sket i sagen er der sket flytning, ny arbejdsgiver, er der brud på aftalen m.v. KMD: Kommunedata KMD-Aktiv Kontanthjælpssystemet (bis) LIK: Sag med lønindeholdelse. Mediekonti: Indbetalingskonti. OPRIK: PBS: TP: UHB: Oprindeligt girokort Betalingsservice (BS) Indbetaling til debitor (indbetaling på restance) Bidragssystemet underholdsbidrag Side 9/9

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET

ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET ÅRSRAPPORT 2008 OPKRÆVNINGSKONTORET INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 OPKRÆVNINGSKONTORET Organisation... 4 Personaleressourcer... 4 Opkrævningskontorets opgaver... 4 UDVIKLINGEN PÅ OPKRÆVNINGSOMRÅDET

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

Restancestatistik. for. Viborg Kommune

Restancestatistik. for. Viborg Kommune Restancestatistik for Viborg Kommune Udarbejdet d. 1. april 2014 Denne opgørelse viser Viborg Kommunes tilgodehavender (restancer) og afskrivninger for perioden 2009-2013. Viborg Kommunes totale tilgodehavende

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 21 Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune Regnskab 2014 Til: Aarhus Byråd 24-02-2015 Side 38 af 4 4.2 Orientering vedr. restanceudviklingen

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk 021 17-01-2014 07:23:38 10. Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider 021 07:23:38 10 Rapportversion: 27-07-2010 1 af 10 AKISSARSIAT lønsystem 402 Kontrol før lønbogføring 403 Bogføring af lønkørsel 404 Adresse-forskelle 405 Udtræk

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010

Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Oplæg til ændringer i Faaborg-Midtfyn Ordningen Sag: 18.00.00-P24-1-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 04-11-2010 Dette notat skal give et overblik over de justeringer, der foreslås af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642

Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642 Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006 Dokument nr. 528.642 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER 4 1.1 INDLEDNING 4 1.2 AFTALEPERIODE 4 1.3 OPSIGELSE 4 1.4 FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD 4 1.5

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID

SU-møde. Evaluation only. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Præsentation af BID. Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID SU-møde Created with Aspose.Slides Tirsdag for den.net 3.5 4. Client marts Profile 5.2.0.0. Præsentation af BID Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Indledningsvist om BID Borgerservice Pension FPK (folkeregister,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 9. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2160 Jour. nr.: 00.01K01 - M0/2004/03740

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit.

Skriftlig besvarelse af 36 stk. 1 spørgsmål fra landstingsmedlem Marie Fleischer, Inuit Ataqatigiit. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aningaasanut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Landstingsmedlem Marie Fleischer Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator NME Ejendomsadministration ApS Søren Nymarks Vej 15 Postboks 1959 8270 Højbjerg Tlf./fax: 86281799 / 86288550 E-mail: mail@nmejendom.dk

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere