Esbjerg Kommune. Budget Budgetoverslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag

2 Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i kommunens hårdt trængte økonomi. Kommunens økonomi har allerede i længere tid været præget af, at udgifterne var langt højere end indtægterne. Denne situation blev yderligere forværret af årets økonomiaftale og regeringens udligningsreform, som betød at der skulle findes yderligere 1 mio. kr. i besparelser. Budgetaftalen indeholder ikke kun markante driftsbesparelser. Der vil også blive gennemført en række intelligente investeringer, som resulterer i fremtidige besparelser på driften. Besparelserne svarer til, at kommunen reducerer sine driftsudgifter med ca. 1 procent i 213 stigende til ca. 4 procent i 216. Aftalen indeholder endvidere en række nye udviklingsforslag for ca. 1 mio. kr., som styrker Esbjerg Kommune på en række væsentlige områder. Hovedelementerne i budgetaftalen: 8-1 intelligente investeringer Generel effektivisering/besparelse Mere effektive indkøb og øget aftaleoverholdelse Besparelser på det administrative område Reduceret brug af eksterne konsulenter Opnormering med 13 medarbejdere i familierådgivningen Nedlæggelse af helhedsskolen Ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart Nedlæggelse af heldagsskolen på Bakkeskolen Fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen Velfærdsteknologi / indsats mod sygefravær i ældreplejen Flere boliger ved Esbjerg døgnrehabilitering Reduceret lokaletilskud (9 procent) og gebyrordning Færre nytilkendegivelser til førtidspension/ansætte jobkonsulenter Tjæreborg som demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi Etablering af lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (ombygning af Tarp gl. ældrecenter) Partierne bag budgetaftalen har været igennem en vanskelig prioriteringsproces, men partierne er tilfredse med, at der med de nuværende rammevilkår er skabt balance i økonomien. Det er derfor også håbet, at Esbjerg Kommune kan undgå større sparerunder i de kommende år. På Esbjerg Byråds vegne Johnny Søtrup Borgmester I budgettet kan du bl.a. læse om: Esbjerg Kommunes overordnede økonomiske situation samt økonomiske oversigter De politiske ændringsforslag Planlagte investeringer Takster for forskellige kommunale ydelser samt kommunens tilskud til forskellige formål Udarbejdet og offentliggjort af Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi, Esbjerg Kommune

3 Budget Indholdsfortegnelse Side Side Forord... 1 Generelle bemærkninger 1 Indledning Økonomiske nøgletal Budget Kommunens driftsudgifter Rammebelagte områder, fx dagpasning, skoler og ældre Ikke-rammebelagte områder, fx overførsel til personer Forbrugerfinansierede områder Anlæg Skattefinansierede områder Køb og salg af jord og ejendomme samt byggemodning Forbrugerfinansierede områder Finansiering Generelle tilskud Grundbidrag til Regionen Indkomstskat Grundskyld og dækningsafgift Selskabsskat Kirkeskat Kassebeholdning Lånoptagelse, afdrag og langfristet gæld Renter Øvrige forudsætninger Økonomiaftalen for Befolkningsprognose Budgetforligstekst... 1 Økonomiske oversigter Strukturel balance Hovedoversigt Bevillingsoversigt Opdeling i rammebelagte områder m.v Tværgående artsoversigt Fagudvalg / politikområder Økonomiudvalget... 3 Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Finansiering Plan & Miljøudvalget Byfornyelse... 5 Miljø Affald Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Vinterforanstaltninger... 7 Esbjerg Lufthavn Socialudvalget Sociale ydelser Handicappede Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Forsikrede ledige Børn & Familieudvalget Skole Dagtilbud Familie Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning Bilag Politiske ændringsforslag mellem 1. og 2. behandling Anlægsinvesteringer Bemærkninger til anlægsinvesteringer Tilskudsoversigt Takst- og prisoversigt Befolkningsprognose Bevillings- og kompetenceregler

4 Generelle bemærkninger 1. Indledning Budget 213 blev vedtaget den 1. oktober 212 med baggrund i et budgetforlig mellem samtlige byrådets partier. Budgetforliget er udtryk for et politisk ønske om at genoprette den ubalance, der har været på den ordinære drift. Selv om kommunen ikke har været presset på likviditeten, har den oplevet et øget pres på den ordinære drift og svigtende indtægter. I længden er sådan en situation ikke holdbar. Så med ønsket om at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidigt omhu, har budgetforliget skabt balance på de fleste af de økonomiske parametre, der styres efter. En oversigt over de politiske prioriteringer findes under Bilag - Politiske ændringsforslag fra side 189. Forligsteksten kan desuden findes fra side 1. Budgettet er delt i en række politikområder, som hver især dækker et antal sammenhængende opgaveområder. Serviceniveauet på de enkelte politikområder er beskrevet fra side 3 til 155. De generelle bemærkninger i dette afsnit giver, sammen med de efterfølgende økonomiske oversigter, en status på Esbjerg Kommunes økonomiske situation samt et overordnet indblik i Budget 213 og overslagsårene De generelle bemærkninger indledes i afsnit 2 med en økonomisk status. I afsnit 3 beskrives overordnet kommunens udgifter og indtægter vedrørende henholdsvis drift, anlæg og finansiering. Forudsætninger for budgetlægningen i form af økonomiaftalen for 213 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening samt andre forudsætninger fremgår af afsnit Økonomiske nøgletal Det vedtagne budget for genererer samlet set følgende økonomiske nøgletal: Tabel 1: Økonomiske nøgletal Strukturel balance vedr. ordinær drift (+ = underskud) (Ordinær drift) Strukturel balance inkl. anlæg (+ = underskud) (Ordinær drift + skattefinansieret anlæg) mio. kr Kassebeholdning (+ = positiv) Den strukturelle balance vedrørende ordinær drift er udtryk for, om der er over- eller underskud på den ordinære drift - det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere kommunens driftsudgifter. Tallene viser, at et underskud i 213 vendes til et overskud i Den Strukturelle balance vedrørende ordinær drift tillagt skattefinansierede anlægsinvesteringer giver Strukturel balance inkl. anlæg. Tallene viser, at der er underskud i , underskuddet vendes derefter til et overskud i årene Den beregnede kassebeholdning forventes at udgøre 238 mio. kr. pr. 1. januar 213. I løbet af budgetperioden reduceres kassebeholdningen som følge af et budgetteret kasseforbrug. Kassebeholdningen budgetteres med at blive negativ på et stabilt niveau omkring -4 til -5 mio. kr. 3

5 Generelle bemærkninger 3. Budget Kommunens driftsudgifter Driftsudgifterne budgetteres efter reglerne om rammestyring for henholdsvis rammebelagte områder og ikke-rammebelagte områder. Se i øvrigt Bilag - Bevillings- og kompetenceregler på side 221 samt en oversigt over opdeling på rammebelagte og ikke-rammebelagte områder på side 24. Esbjerg Kommunes samlede skattefinansierede driftsudgifter udgør netto ca. 7, mia. kr. i 213. Heraf anvendes ca. 4,9 mia. indenfor de rammebelagte områder og ca. 2,1 mia. kr. indenfor de ikke-rammebelagte områder jf. tabel 2. Tabel 2: Oversigt over driftsudgifter, netto Driftsudgifter i 213, netto i mio. kr. Rammebelagte se afsnit Ikkerammebelagte se afsnit Hvile i sig selv se afsnit Økonomiudvalget 952,1 5,9 - Plan & Miljøudvalget 9,6-2,3 Teknik & Forsyningsudvalget 22,2 - - Socialudvalget 61,1 69,5 - Arbejdsmarkedsudvalget 8,1 972,2 - Børn & Familieudvalget 1.774,2 1,6 - Kultur & Fritidsudvalget 287,7 1,4 - Sundhed & Omsorgsudvalget 1.2,6 43,1 - I alt 4.882,6 2.83,7 2,3 Udgifter til lønninger er budgetteret til at udgøre ca. 58 % af de rammebelagte bruttodriftsudgifter. Mere detaljerede oplysninger kan ses under Fagudvalg/politikområder fra side 3, hvor mål, servicebeskrivelser og økonomi for de enkelte politikområder er beskrevet Rammebelagte områder, fx dagpasning, skoler og ældre På de rammebelagte driftsområder budgetteres i henhold til reglerne for rammestyring. Det vil sige, at budgetterne alene kan justeres med byrådsbeslutninger, nye love og befolkningsudvikling. Budgettet er således udtryk for det serviceniveau som politikerne har fastlagt for Esbjerg Kommune. Rammebelagte områder omfatter de store serviceområder som fx dagpasning, skoler, ældre, handicappede, veje, børn og unge samt administration. Budgettet for fokuserer på balance på især de rammebelagte områder. De rammebelagte driftsområder svarer til de serviceudgifter, der er omfattet af ministeriets definition af servicevækstramme. Det bemærkes at en række kommunale opgaver i budgettet er flyttet fra det rammebelagte til ikkerammebelagte område i overensstemmelse med nye gældende regler fra Indenrigsministeriet. De væsentligste områder er den kommunale boligforsyning og den kommunale medfinansiering. Således er ca. 4 mio. kr. flyttet mellem de to områder, når der sammenlignes med sidste års budget Ikke-rammebelagte områder, fx overførsler til personer Ikke-rammebelagte områder budgetteres i forhold til efterspørgsel og aktuelt behov. Det er primært områderne førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og boligydelse/-sikring m.v., der er ikke-rammebelagte. Ændret efterspørgsel påvirker således forbruget på disse områder. Byrådet forventer, at de sociale ydelser kan reduceres ved en aktiv indsats, og har tidligere opprioriteret de administrative funktioner på netop dette område. Som det fremgår af afsnittet ovenfor omkring de rammebelagte områder er ca. 4 mio. kr. flyttet mellem det rammebelagte og det ikkerammebelagte område som følge af nye regler fra Indenrigsministeriet. En del af de ikke-rammebelagte områder er omfattet af budgetgarantien. De generelle tilskud er beregnet ud fra en forventet vækst på netop de budgetgaranterede områder. 4

6 3.1.3 Forbrugerfinansierede områder Det forbrugerfinansierede område omfatter Affaldsbehandling. På Affald budgetteres ud fra princippet om, at udgifter og indtægter over tid skal udligne hinanden. Området skal altså hvile i sig selv, idet indtægterne stammer fra forbrugerpriser, som beregnes på baggrund af udgifterne til både drift og anlæg på området. 3.2 Anlæg I dette afsnit gives et kort overblik over kommunens planlagte investeringer opdelt på tre hovedområder. Der findes flere oplysninger i Bilag - Anlægsinvesteringer fra side Skattefinansierede områder Der er afsat rådighedsbeløb til følgende skattefinansierede investeringer, opdelt i de projekter, der er berettigede til tilskud fra Kvalitetsfonden og de projekter, der skal finansieres fuldt af kommunen. Kvalitetsfonden giver tilskud til borgernære serviceområder, som er afgrænset til skole- daginstitutions- og idrætsområdet for børn og unge, samt ældreområdet (eksklusiv ældreboliger): Tabel 4: Skattefinansierede investeringer med kvalitetsfondsfinansiering + = udgifter / - = indtægter, mio. kr Skole- og Dagtilbud 69,5 52, 52, 17, Fritidskulturelle tilbud til børn og unge - Indtægter 6,5-1,7 12,7-5,1 Ældreområdet 11, , Anlægspulje - Indtægter Udgifter i alt Indtægter i alt ,7-1,7 21,5-6,5 86,2-11,6 1,5-26,9-8,4 - I ovenstående tabel er anlæg delt op på fire underområder svarende til definitionen i Kvalitetsfonden, dog med den undtagelse at skole- og daginstitutionsområdet er slået sammen til et. Det bemærkes, at Kvalitetsfonden yder tilskud på baggrund af bruttoudgifterne, hvorfor indtægterne kun er med for at skabe overblik over nettoudgifterne for kommunen. 1, ,5 - Generelle bemærkninger Tabel 5: Skattefinansierede investeringer uden kvalitetsfondsfinansiering opdelt på politikområder + = udgifter / - = indtægter, mio. kr Byudvikling inkl. udstykning og boligforsyning 4, Politisk organisation 2,1,4 - - Administration 2,1,4 - - Erhverv & Turisme 5, 5, - - Byfornyelse 11,2 16,5 4,1 1,3 Miljø 2,5 2,5 2,5 2,5 Byggeri, vedligehold og energi 9,4 7,9 4,7 4,2 Veje og grønne områder 75, 43,2 27,4 26,3 Esbjerg Lufthavn ,1 Handicappede 12,9 13,2 2, 4,5 Skole -, Familie -1,1 14,5 - - Kultur & Fritid 8, Omsorg og Pleje -8, Kommunal boligforsyning,5,5,5,5 Særlige puljer 1, 13, 6, 2, Forventet tidsforskydning -5, -1, -1, -1, I alt 126,5 11,7 37,2 57, Køb og salg af jord og ejendomme samt byggemodning Der budgetteres med følgende byggemodning, køb og salg af jord samt salg af ejendomme: Tabel 6: Køb og salg af jord og ejendomme samt byggemodning + = udgifter / - = indtægter, mio. kr Salg af jord -31, -34,3-47,6-36,2 Køb af jord 48, 3,7 14, 1,7 Ordinært salg af beboelsesejendomme -52,4-7,2-11,8-3,1 Byggemodning 31,4 23,9 16,6 2,7 I alt -4, -13,9 28,8-16,9 Salg af jord og byggemodning er budgetlagt i henhold til Byggemodningsplan Forbrugerfinansierede områder Det forbrugerfinansierede område omfatter Affaldsbehandling. Der er ikke planlagt større investeringer i budgetteringen for

7 Generelle bemærkninger 3.3 Finansiering Generelle tilskud Generelle tilskud består dels af et statstilskud og dels af en udligningsordning. Staten sørger via statstilskuddet for, at kommunerne har et økonomisk fundament for deres opgavevaretagelse. Statstilskuddet reguleres hvert år i forbindelse med økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen således, at statstilskuddet øges når kommunernes udgifter stiger fx som følge af ny lovgivning og reduceres når kommunernes indtægter stiger fx som følge af øgede skatteindtægter. Statstilskuddet fordeles efter befolkningstal. Formålet med udligningsordningen er dels at udligne forskelle i kommunernes udgiftsbehov opgjort efter objektive kriterier og dels at udligne forskelle i kommunernes beskatningsgrundlag. Der foretages en generel nettoudligning på 58 % af alle kommunernes udgiftsbehov og beskatningsgrundlag samt en ekstra udligning på 32 % for ugunstigt stillede kommuner som fx Esbjerg Kommune. Denne nettoudligning finansieres af staten og indgår i beregningen af det samlede statstilskud. Det vil sige, at jo mere kommunerne skal have i udligning jo mindre får kommunerne i egentligt statstilskud. Generelle tilskud og udligning er budgetteret med Kommunernes Landsforenings tilskudsmodel. Vurderingen for perioden er foretaget af KL, da der ikke er indgået aftale med Regeringen vedrørende disse år Grundbidrag til Regionen Kommunerne betaler grundbidrag til regionens varetagelse af opgaver indenfor regional erhvervsudvikling. Der skal i 212 betales 123 kr. pr. indbygger svarende til 14,3 mio. kr Indkomstskat Indkomstskat er budgetteret med en statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 213 og en beregnet skattegaranti i overslagsårene ud fra Kommunernes Landsforenings skøn for udvikling i udskrivningsgrundlaget i de kommende år. Statsgarantien er beregnet ud fra 21- indkomsterne korrigeret for skattereformen tillagt 1,8 %. Esbjerg kommunes vækst fra 21 til 213 skønnes til 7,8 %. Det lavere skøn på udskrivningsgrundlaget har bl.a. medvirket til, at der er valgt statsgaranti i 213. Tabel 8: Forventet vækst i udskrivningsgrundlaget Vækst i % KL s skøn 2,1 3,4 6,5 3,2 2,8 2,5 EK s vækst* 3,9 1,6 6,5 3,2 2,8 2,5 * Vækstprocenterne i Esbjerg Kommune er korrigeret for den forventede udvikling i befolkningen. Byrådet har besluttet at anvende KL s skøn for indkomstudviklingen. I forbindelse med økonomiaftalen fastlægges indkomststigningerne på landsplan, og de generelle tilskuds størrelse reguleres i forhold til kommunernes mulige indtjening. Esbjerg Kommune har et mål om, at indkomstskatteprocenten og grundskyldspromillen ikke må stige i forhold til nuværende niveau. De kommunale skatteprocenter og fremgår af følgende tabel. Tabel 9: Skatteprocenter og grundskyldspromille %./promille Kommuneskatteprocent 25,4 25,4 25,4 25,4 Grundskyldspromille 25,29 25,29 25,29 25,29 Kirkeskatteprocent,81,81,81,81 Grundbidraget forhandles årligt med regionen indenfor en nærmere bestemt økonomiramme. 6

8 Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift Resultatet af den seneste vurdering medfører følgende værdier i 213, hvoraf der kan opkræves grundskyld og dækningsafgift. Tabel 1: Grundskyld og dækningsafgift. Værdier, promille og provenu for 213 indtægt Værdier mio. kr. Beskatning i promille Provenu mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier, (min. 16 o/oo - max. 34 o/oo) 12.76,1 288,9 Landbrugsejendomme 1.869,5 7,2 13,5 Øvrige ejendomme 1.89,6 25,29 275,4 Dækningsafgiftspligtige værdier af offentlige ejendommes Grundværdier, heraf 74,7 12,65,9 Kommunale ejendomme 13,7 12,65,2 Regionsejendomme 29, 12,65,4 Statsejendomme 32, 12,65,4 Bygningsværdier 1.154,6 8,75 1,1 Provenu i alt 299,9 Det forventes, at grundværdierne for perioden årligt vil stige med ca. 7 % jf. KL s skøn Selskabsskat Afregningen af selskabsskatter foretages i forhold til de faktiske selskabsskatter for indkomståret 3 år forinden. Afregningen i 213 kan henføres til 21. Der er indregnet indtægter for i alt 54,7 mio. kr. i 213. Der forventes i Esbjerg Kommune skatteindtægter fra selskabsskat på 6,8 mio. kr. i 214 og 7,5 mio. kr. i 215, og 77,7 mio. kr. i Kirkeskat I budgettet er kirkeskatteprocenten fastsat til,81 i alle årene. Kirkekassernes samlede indtægter og udgifter registreres på en mellemregningskonto, som aftegnes med kommunen således at der ved budgetårenes udgang henstår en mellemregning på nul kroner mellem kirkekasserne og kommunen Kassebeholdning En kommunes budget skal balancere i det enkelte budgetår. Når udgifterne og indtægterne i øvrigt er på plads, vurderes i hvor høj grad lånemulighederne skal benyttes og/eller hvor meget der skal finansieres via kasse-beholdningen. Tabel 11: Budgetteret kasseforbrug og kassebeholdning mio. kr Budgetteret kasseforbrug Kassebeholdning I forhold til kasseforbruget på -297 mio. kr. i 213 fra den strukturelle balance forudsættes 1 mio. kr. til dækning af overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 212 til 213 ikke medregnet som forbrug. For perioden 213 til 216 budgetteres med træk på kassebeholdningen, der er størst i starten af perioden for derefter at aftage i takt med at den økonomiske politik og de tilhørende besparelser slår igennem. Dette medfører at kassebeholdningen bliver negativ i 214 med -42 mio. kr. for derefter at holde sig på dette niveau Lånoptagelse, afdrag og langfristet gæld Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse giver mulighed for at optage lån til finansiering af bl.a. følgende investeringer: Affald og renovation Byfornyelse Energi- og elbesparende foranstaltninger Forbedring af kommunale beboelsesejendomme I særlige tilfælde opkøb af jord til boligformål Ældreboliger Esbjerg Kommune har en målsætning om, at låne til det forbrugerfinansierede affalds- og renovationsområde og ældreboliger i henhold til lånebekendtgørelsen og årets økonomiaftale. I budget er lånerammen til de låneberettigede anlægsudgifter udnyttet fuldt ud. 7

9 Generelle bemærkninger Tabel 12: Budgetteret låneoptagelse mio. kr Skattefinansieret Jordkøb 31,7 2,8 1,8 1,8 Forbedring af beboelsesejendomme, byfornyelse og energibesparende foranstaltninger m.v. 13,4 18,7 6,7 3,9 Energibesparende gadelys 2, 1,3,, I alt 65,1 31,8 17,5 5,7 Kommunens samlede gæld udvikler sig herefter således over perioden: Tabel 13: Udvikling i den samlede gæld - = gæld, mio. kr Primo året , , ,4-1.55, ,4 Lånoptagelse -198,9-65,1-31,8-17,5-5,7 Afdrag 95,9 59,9 64,2 67,1 68,9 Ultimo året , ,4-1.55, , ,2 Kommunens skattefinansierede gæld, den forbrugerfinansierede gæld og gæld til ældreboliger fremgår af følgende tabel: Tabel 14: Udvikling i den skattefinansierede gæld og gæld til ældreboliger - = gæld, mio. kr Skattefinansieret gæld -861,9-888,5-877,8-85,1-88,4 Gæld ældreboliger -67,3-648,9-627,2-65,3-583,8 Gæld i alt , ,4-1.55, , ,2 Kommunens totale gæld er ca. 1,5 mia. kr. og falder over budgetperioden med godt 14 mio. kr. Den reelle gæld, det vil sige den andel Esbjerg Kommune skal afdrage, er dog noget mindre. Det hænger sammen med, at ydelser på gæld til ældreboliger i høj grad betales af staten Renter Ved beregning af renteindtægter er der taget udgangspunkt i en skønnet gennemsnitlig kassebeholdning i 213 på 1,1 mia. kr. I budgetoverslagsårene er der indregnet et forbrug på ca. 2 mio. kr. i 214 og 215, og 75 mio. kr. i 216. Den beregnede gennemsnitlige beholdning forrentes i 213 med 3 %., stigende med,5 %. årligt. Ved beregning af renteudgifter på eksisterende variabelt forrentede lån er der indregnet en variabel rente på 4, %. i 213, stigende med,5 % årligt i budgetperioden. Fastforrentede lån er budgetlagt i forhold til de enkelte lånedokumenter. For udlandslån i CHF er der anvendt en valutakurs på 62. Nye lån optages ultimo året og budgetlægges som 25-årige serielån. Lån optaget i 213 forrentes med en fast rente på 4 %. p.a., og renten øges med,5 % årligt over budgetperioden. 4. Øvrige forudsætninger 4.1 Økonomiaftalen for 213 Den økonomiske aftale mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for 212. Dette har sammen med reformen at den kommunale udligning kostet Esbjerg Kommune et trecifret millionbeløb, der har medvirket til at årets budgetlægning i højere grad end forventet har drejet sig om besparelser. Pris- og lønskøn Byrådet har besluttet generelt at anvende KL s prisog lønskøn i budgetlægningen. Indkøb af varer og tjenesteydelser (art 2 og 4) fremskrives dog ikke. I praksis er dette lagt ind i budgettet som en reduktionspulje. I økonomiaftalen er der forudsat følgende pris- og lønskøn for de kommunale udgifter: Tabel 15: Anvendte pris- og lønskøn, fra Kommunernes Landsforening, juni 212 Pris- og lønskøn 12/13 13/14 14/15 15/16 Prisskøn 1,75 1,75 1,75 1,75 Lønskøn 1,44 1,8 1,8 1,8 Samlet pris- og lønskøn 1,5 1,8 1,8 1,8 Nye love og bekendtgørelse De økonomiske konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet. De væsentligste ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører sundhedsloven samt lov om social service. 8

10 Generelle bemærkninger 4.2 Befolkningsprognose Befolkningsudviklingen har indflydelse på både kommunens udgifter og indtægter. På udgiftssiden har det betydning for fx antallet af børnehavepladser, antal lærere, behov for skoleudbygning, antal sundhedsassistenter m.v. På indtægtssiden har det betydning for udviklingen i antal skatteydere. Kommunen udarbejder derfor hvert år en befolkningsprognose til brug for budgetlægningen. Se hovedtallene fra årets befolkningsprognose i bilag Befolkningsprognose på side 22. Heraf kan ses, at antallet af børn falder i budgetperioden, hvorefter der forventes en stabilisering. Befolkningen i den erhvervsaktive alder forventes at falde, mens der forventes flere ældre. Dette gør sig gældende i budgetperioden såvel som de efterfølgende år. 9

11 Esbjerg Kommune Budgetaftale 213 EnergiMetropol Esbjerg Kommune indgået den 17. september 212 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe Dansk Folkepartis Byrådsgruppe Den Konservative Byrådsgruppe Løsgænger Knud Jager Andersen 1

12 Esbjerg Kommune Aftale om budget 213 Den 17. september 212 er der indgået et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Forliget udstikker de økonomiske og indhoidsmæssige rammer for budget 213 og overslagsårene Dette års forhandlinger har i høj grad haft fokus på at genoprette den strukturelle balance på kommunens almindelige husholdningsbudget (den ordinære drift). Esbjerg Kommune er ikke akut presset på likviditeten. Men Esbjerg Kommune er til gengæld hårdt presset på kommunens husholdningsbudget, fordi driftsudgifterne vedvarende overstiger indtægterne fra skat, udligning og salg af jord. Faktisk er presset på kommunens drift så stort, at der vil skulle trækkes Ca. 87 mio. kr. op af kassen over de næste 4 år for udelukkende at opretholde det nuværende serviceniveau. Og det er ikke en holdbar økonomisk situation for kommunen til trods for et solidt udgangspunkt. Derfor har forligspartierne også ønsket at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu i forbindelse med budgetlægningen for Med dette års budgetaftale er der stort set skabt balance på alle de parametre, som kommunen styrer efter. Det voldsomme pres på kommunens kassebeholdning er bremset, og der er skabt et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at kunne finansiere anlæg og afdrag. I en tid med skattestop og snævre rammer for lånoptagelse har den økonomiske balance udelukkende kunnet genoprettes via besparelser på driften, og ved at udskyde anlægsinvesteringer. Med budgetaftalen reduceres kommunens driftsudgifter med ca. i procent i 213 stigende til ca. 4 procent i 216. Budgetaftalen reducerer samlet set kommunens udgifter (drift og anlæg) med ca. 58 mio. kr. over budgetperioden. Der er i alt indarbejdet besparelser på driften for ca. 59 mio. kr. over budgetperioden, og nye udviklingsforslag for ca. 1 mio. kr. øvrige mindreudgifter på ca. 9 mio. kr. kan henføres til anlægsforskydninger, finansforskydninger og mindre tekniske ændringer m.v. Forhandlingsudvalget har prioriteret den borgernære service højt, men en besparelse på Ca. 4 procent af kommunens serviceramme har ikke kunnet realiseres uden mærkbare serviceniveau reduktioner på en lang række kerneområder. Forligspartierne har dog besluttet at reducere udgifterne gradvis over en årrække. Den gradvise indfasning finansieres via et træk på kassen i årene 213 og 214. Aftalens indhold er afstemt med økonomiaftale for 213 mellem KL og Regeringen. Esbjerg Kommune holder sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning fastholdes på et uændret niveau, og kvalitetsfondsmidlerne 2 11

13 Esbjerg Kommune udnyttes bedst muligt. Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 213. Der budgetteres med følgende skatteprocenter: indkomstskatteprocent på 25,4, og gruridskyldspromillen på 25,29. Kommunerne har et fælles ansvar for at overholde økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og dermed undgå den statslige sanktionslovgivning. Forligspartierne har noteret sig, at der kan blive behov for en yderligere forskydning af anlæg inden 2. behandlingen, hvis landsprognoserne tyder på en samlet overskridelse af anlægsioftet. Hovedelementerne i budgetaftalen (med angivelse af beløb over budgetperioden): 8-1 intelligente investeringer (investering på Ca. 54 mio. kr. giver besparelse på ca. 66 mio.) Generel effektivisering/besparelse på Ca. 159 mio. kr. (lavere sygefravær, optimering af afvikling af 6. ferieuge, ledige stillinger kan stå ledige op til 3 mdr.(hvor muligt)) Mere effektive indkøb og øget aftaleoverholdelse (effektivisering på Ca. 28 mio. kr.). Besparelser på det administrative område (54 mio.kr.) Reduceret brug af eksterne konsulenter (besparelse på 2 mio. kr.) Opnormering med 13 medarbejdere i famiierådgivningen (merudgift på Ca. 24 mio. kr.) Nedlæggelse af he]hedsskolen (besparelse på ca. 84 mio. kr.) Ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart (merudgift på ca. 37 mio. kr.) Nedlæggelse af heldagsskolen på Bakkeskolen (besparelse på ca. 14,7 mio. kr.) Fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen (afledt anlæg på ca. 35 mio. kr.) Velfærdsteknologi / indsats mod sygefravær i ældreplejen (effektivisering på Ca. 3 mio.) Flere boliger ved Esbjerg døgnrehabilitering (effektivisering på ca. 14 mio. kr.). Reduceret lokaletilskud (9 procent) og gebyrordning (besparelse på ca. 12 mio. kr.) Færre nytilkendegivelser til førtidspension/ansætte jobkonsulenter (besparelse ca. 24 mio.) Tjæreborg som demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi (merudgift ca. 1 mio. kr.) Etablering af lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (ombygning af Tarp gi. ældrecenter) (anlæg på ca. 16 mio. kr.) økonomisk politik Dette års budgetdrøftelser har taget afsæt i den økonomiske politik, som økonomiudvaigsmødet i marts måned besluttede, skulle anvendes som arbejdsgrundlag for budget 213. Det betyder, at der styres efter 5 centrale måltal for likviditet, finansiel egenkapital, og overskud på den ordinære drift. 3 12

14 Esbjerg Kommune Forligspartierne er enige om, at de kommende års budgetprocesser på samme måde skal tage afsæt i en økonomisk politik med standarder for, hvad der er et godt driftsresultat. Det aftales, at økonomiudvalget drøfter parametrene i den økonomiske politik i foråret 213. Forligspartierne er opmærksomme på, at selv om der med dette års budgetaftale stort set er skabt balance i alle de centrale nøgletal, så udestår der fortsat en drøftelse af kommunens fremadrettede anlægsniveau. Budgetaftalen indeholder et relativt beskedent anlægsniveau i årene 215 og 216. Der vil således i de kommende år være behov for at skabe et yderligere råderum, hvis Byrådet ændrer på de nuværende investeringsambitioner og behov. Investeringer i fremtidige driftsbesparelser Forligspartierne er glade for, at årets budgetaftale indeholder en række forslag til effektivisering og optimering af den kommunale opgaveopløsning. I forbindelse med budgetstrategien for 213 besluttede økonomiudvalget, at der i de kommende år skulle sættes ekstra fokus på nyttige, bæredygtige og rentable investeringer, der kunne udvise en klar og hurtig bundlinjeforskel på kommunens drift. Budgetaftalen indeholder 8-1 ændringsforslag, som kan rummes indenfor betegnelse intelligente investeringer. Forslagene må betegnes som yderst rentable, idet der med en engangsinvestering på ca. 54 mio. kr. forventes at kunne realiseres en vedvarende driftsbesparelse, som alene over budgetperioden udgør ca. 66 mio. kr. Forslagene er beskrevet i de enkelte delafsnit. Forligspartieme er enige om, at der også i de kommende år skal arbejdes videre med den samme metodik omkring investeringer i fremtidige driftsbesparelser. Erhverv, vækst og udvikling Bosætning og øget tilflytning er vigtige udviklingsparametre for kommunens fremadrettede økonomi. Der afsættes i alt 2 mio. kr. over budgetperioden til et forsøgsprojekt, der har fået overskriften Welcome to Esbjerg. Projektet skal gøre en særlig kommunal indsats for at tiltrække og fastholde de folk, der flytter til kommunen. Forligspartierne er enige om, at der skal optimeres på Esbjerg Kommunes indsats i forhold til Fundraising ved at øge søgning af puljer og lignende ekstern finansiering i forskellige sammenhænge. Den øgede fandraising skal måfrettes ønskerne fra lokalrådene. Tværgående forslag Aftalen indeholder en generel besparelse og effektivisering på alle kommunale driftsområder på ca. i procent af servicerammen. Det svarer til en samlet årlig besparelse på ca. 45 mio. kr. med 4 13

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere