Metodevalg og datagrundlag mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodevalg og datagrundlag mv."

Transkript

1

2 Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur Legatudvalget for Billedkunst Projektstøtteudvalget for Billedkunst Legatudvalget for Film Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design Legatudvalget for Litteratur Projektstøtteudvalget for Litteratur Legatudvalget for Musik Projektstøtteudvalget for Musik Legatudvalget for Scenekunst Projektstøtteudvalget for Scenekunst Huskunstnerordningen Tidsskriftsstøtte Musikdramatisk pulje... 52

3 Metodevalg og datagrundlag mv. Denne statistiksamling er udarbejdet som bilag til Statens Kunstfonds årsberetning Statistiksamlingen giver et udfoldet og detaljeret indblik i fondens uddelinger i Fondens forpligtelse til at redegøre for spredningen af støtten Statens Kunstfond skal (i henhold til bemærkningerne til lov om Statens Kunstfonds virksomhed) i sine årsberetninger redegøre for spredningen af den støtte, som fonden tildeler. Den statistiske redegørelse skal omfatte spredningen af støtte i forhold til: Geografi Køn Alder Støtte til tidligere modtagere af støtte Støtte til tidligere medlemmer af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond Statistikkerne i årsberetningen for 2016 er bygget op med udgangspunkt i disse fem overordnede kategorier. Datagrundlaget Datagrundlaget for statistikkerne består af i alt: sager (ansøgninger) Heraf: tildelinger (imødekomne ansøgninger) afslag De sager, som indgår i statistikken, består hovedsageligt af de ansøgninger, som udvalgene har modtaget og behandlet i kalenderåret Ganske få af sagerne omhandler tildelinger, som er sket på udvalgenes eget initiativ, dvs. uden ansøgning, hvilket primært forekommer, når legatudvalgene præmierer værker. Derudover indgår sager, hvor institutioner modtager driftsstøtte, fx som en del af en 4-årig aftale. Her er de årlige bevillinger til de enkelte institutioner medregnet i statistikken, selvom der ikke foreligger en årlig ansøgning. Når der i statistiksamlingen refereres til ansøgninger, indgår alle sager, også selvom der ikke foreligger en ansøgning til den konkrete sag. 2

4 Ansøgningerne fordeler sig på mere end 65 forskellige puljer og støtteordninger, som de 12 udvalg i Statens Kunstfond administrerer tilsammen. Udover udvalgenes egne puljer og støtteordninger, bliver to af fondens støtteordninger, Huskunstnerordningen og Tidsskriftstøtten, uddelt af tværgående udvalg, som er nedsat af bestyrelsen. De to projektstøtteudvalg for henholdsvis musik og scenekunst giver endvidere i fællesskab støtte til musikdramatik. Fordelingen af midler, som fremgår af statistikkerne, vil for nogle udvalg ikke præcist afspejle det beløb, som udvalget har besluttet at fordele i det pågældende år. Dette skyldes dels, at større tilsagn om tilskud kan besluttes at tages af bevillinger over flere år, hvorfor tilsagnet om tilskud vil fremgå af flere årsberetninger. Derudover indgår der i statistikken sager særligt på musik- og scenekunstområdet som udvalgene har truffet beslutning om i 2016, men som økonomisk set først bliver udmøntet i Disse støttetildelinger er taget med i statistikken for 2016 for at give et mere retvisende billede af de pågældende udvalgs beslutninger om støttefordeling i kalenderåret Udvalgene har endvidere i forskelligt omfang mulighed for på eget initiativ at afsætte midler til særlige initiativer og indsatser uden for den almindelige tildelingspraksis. Udvalgene kan fx afsætte midler til at afholde konferencer, igangsætte kommunikationsindsatser, bestille undersøgelser, og flere af udvalgenes internationale arbejde består delvist i at afsætte midler til at gennemføre større satsninger som fx den danske deltagelse på Venedig Biennalen og Designmessen i Milano. Til disse satsninger indgår der ikke ansøgninger, og midlerne til disse områder tæller ikke med i indeværende statistik. I statistikkerne indgår kun sager, som omhandler tildeling af tilskud. Statistikkerne indbefatter derfor ikke de af fondens ordninger, som ikke har et økonomisk indhold (fx udlån af indkøbte værker samt optagelse af forestillinger i Garantiordningen på scenekunstområdet). Datagrundlaget bygger primært på de oplysninger, som ansøgerne har oplyst i forbindelse med indsendelse af ansøgningerne. Hvis samme person eller virksomhed har søgt Statens Kunstfond flere gange i løbet af året, vil vedkommende indgå det tilsvarende antal gange i datagrundlaget. OBS: Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i datagrundlaget, som kan skyldes ukorrekte oplysninger fra ansøger eller fejl i Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsadministrative system. Geografistatistikker Statistiksamlingen indeholder fem forskellige geografistatistikker. Generelt om disse statistikker skal det bemærkes, at der opereres med to forskellige typer geografioplysninger: 3

5 Sted for aktiviteten Ansøgers postadresse I statistikker vedr. ansøgers postadresse indgår alle modtagne ansøgninger, hvorimod det kun er ansøgninger, hvor der blev søgt om støtte til konkrete aktiviteter i form af fx turnévirksomhed, kunstprojekter, opførelser, forestillinger, formidling, workshops osv., som indgår i statistikkerne vedr. sted for aktiviteten. Ansøgninger om arbejdslegater og lignende (som i 2016 udgjorde 25,5 % af den samlede ansøgningsmængde til Statens Kunstfond) er derimod ikke medregnet i disse statistikker, da legaterne bliver tildelt med henblik på fortsat kunstnerisk arbejde, og ikke er hængt på en konkret aktivitet et specifikt sted. I fondens årsberetninger for 2014 og 2015 er ansøgningerne om arbejdslegater mv. medregnet i statistikker der vedrører sted for aktiviteten (med ansøgers postadresse som sted for aktiviteten), og det skal derfor bemærkes, at eventuelle sammenligninger henover årene skal foretages med forbehold. Statistikkerne vedr. den geografiske spredning er opdelt i følgende fem kategorier: 1) Her foregår aktiviteten Årets ansøgninger (dog jf. ovenfor) er opdelt i regioner (+ udlandet) ud fra, hvor aktiviteten/projektet finder sted. Statistikkerne viser både den geografiske fordeling i ansøgningerne, blandt de imødekomne ansøgninger samt fordelingen af midler. 2) Ansøgers adresse Årets ansøgninger er opdelt i regioner (+ udlandet) ud fra ansøgers adresse. Statistikkerne viser både den geografiske fordeling blandt ansøgerne, blandt de imødekomne ansøgninger samt fordelingen af midler. 3) Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers adresse) Ud fra antal modtagne ansøgninger og antal imødekomne ansøgninger er angivet en tilsagnsprocent for hver af de fem regioner (+ udlandet). 4) Ansøgers adresse, sammenholdt med hvor aktiviteterne finder sted (OBS: statistik kun angivet for hele Statens Kunstfond, dvs. ikke på udvalgsniveau) Med udgangspunkt i ansøgers postadresse, kan man se, hvor ansøgerne fra hver af de fem regioner (+ udlandet), afholder deres aktiviteter. Denne statistik er på samme måde som de øvrige statistikker angivet både i forhold til modtagne ansøgninger, imødekomne ansøgninger samt fordeling af midler. 4

6 5) Her foregår aktiviteten, sammenholdt med ansøgers adresse (OBS: statistik kun angivet for hele Statens Kunstfond, dvs. ikke på udvalgsniveau) Med udgangspunkt i der hvor aktiviteterne finder sted, kan man for hver region (+udlandet) se, hvor ansøgerne har postadresse. Denne statistik er på samme måde som de øvrige statistikker angivet både i forhold til modtagne ansøgninger, imødekomne ansøgninger samt fordeling af midler. Kønsstatistikker Kønsstatistikkerne omfatter de ansøgere, som i 2016 søgte via et CPR-nr. eller via deres enkeltmandsvirksomheds CVR-nr. Disse ansøgere stod for 59,6 % af det samlede antal ansøgninger i Resten af ansøgningerne (40,4 %) kom fra virksomheder (institutioner, kommuner mv.) og fra udenlandske interessenter (fx udenlandske forlag mv.). Danmarks Statistik har på opdrag fra Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet kønsstatistikkerne, og har i forbindelse hermed kønsidentificeret enkeltmandsvirksomhederne ud fra Det Erhvervsstatistiske register. Kønsstatistikkerne i fondens årsberetninger for 2014 og 2015 er udelukkende baseret på en kønsidentificering af de ansøgere, som havde søgt på et CPR-nr. Direkte sammenligning af statistikkerne på tværs af årene skal derfor tages med forbehold. Statistikkerne viser både den kønsmæssige fordeling blandt ansøgerne, blandt de imødekomne ansøgninger samt fordelingen af midler. Aldersstatistikker Aldersstatistikkerne omfatter de ansøgere, som i 2016 søgte via et CPR-nr. eller via deres enkeltmandsvirksomheds CVR-nr. Disse ansøgere stod for 59,6 % af det samlede antal ansøgninger i Resten af ansøgningerne (40,4 %) kom fra virksomheder (institutioner, kommuner mv.) og fra udenlandske interessenter (fx udenlandske forlag mv.). Danmarks Statistik har på opdrag fra Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet aldersstatistikkerne, og har i forbindelse hermed aldersidentificeret enkeltmandsvirksomhederne ud fra Det Erhvervsstatistiske register. Aldersstatistikkerne i fondens årsberetninger for 2014 og 2015 er udelukkende baseret på en aldersidentificering af de ansøgere, som havde søgt på et CPR-nr. Direkte sammenligning af statistikkerne på tværs af årene skal derfor tages med forbehold. Statistikkerne viser både den aldersmæssige fordeling blandt ansøgerne, blandt de imødekomne ansøgninger samt fordelingen af midler. 5

7 Sammenlignelighed med andre statistikker Danmarks Statistik udarbejder årligt en offentlig tilgængelig udbetalingsstatistik for hele Kulturministeriets område, som bygger på udbetalingsdata fra bl.a. Statens Kunstfond. Udbetalingsstatistikken bygger på de samme oplysninger som nedenstående statistikker, men opgøres på udbetalinger og ikke tildelinger, som i indeværende årsberetning. Da udbetalinger kan ske på baggrund af tilsagn (og dermed også bevillinger) givet fra flere forskellige år, kan antallet og beløbet af udbetalinger og tilsagn i det samme år ikke umiddelbart sammenlignes. Befolkningstal i Danmark Til brug for eventuel sammenligning af geografistatistikkerne med den geografiske spredning i befolkningen, er her angivet befolkningstal, som de så ud pr. 1. januar 2016: Befolkningstal Andel i procent Hovedstaden ,3% Sjælland ,5% Syddanmark ,2% Midtjylland ,7% Nordjylland ,3% I alt ,0% (Kilde: Danmarks Statistik) 6

8 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond Her foregår aktiviteten Flere regioner 15,7% 19,9% 25,9% Hovedstaden 28,2% 24,6% 30,3% Midtjylland 12,3% 12,5% 16,7% Nordjylland 3,6% 3,8% 3,6% Sjælland 5,7% 5,9% 6,1% Syddanmark 7,4% 8,0% 8,8% Udland 27,1% 25,2% 8,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers adresse Hovedstaden 62,8% 59,9% 56,7% Midtjylland 13,9% 14,4% 22,1% Nordjylland 2,7% 3,2% 2,9% Sjælland 5,5% 6,0% 6,4% Syddanmark 7,7% 8,6% 8,5% Udland 7,4% 7,9% 3,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. 7

9 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers adresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 52,4% Midtjylland 56,9% Nordjylland 64,5% Sjælland 59,4% Syddanmark 60,9% Udland 59,0% Alle ansøgere 54,8% - Samlet antal imødekomne ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

10 Ansøgers adresse, sammenholdt med hvor aktiviteterne finder sted Ansøgninger modtaget Her foregår aktiviteten Flere regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udland I alt Hovedstaden 18,6% 44,7% 3,5% 1,1% 1,5% 1,9% 28,6% 100,0% Ansøgers adresse Midtjylland 14,6% 3,7% 64,0% 1,0% 1,3% 1,6% 13,8% 100,0% Nordjylland 11,5% 1,7% 0,0% 81,8% 0,3% 0,3% 4,4% 100,0% Sjælland 8,8% 5,7% 0,4% 1,1% 73,6% 1,1% 9,4% 100,0% Syddanmark 16,5% 3,1% 1,5% 0,2% 0,0% 67,8% 10,9% 100,0% Udland 2,2% 11,4% 2,9% 1,1% 0,1% 0,7% 81,6% 100,0% - Samlet antal ansøgninger:

11 Ansøgninger imødekommet Her foregår aktiviteten Ansøgers adresse Flere regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udland I alt Hovedstaden 25,1% 41,0% 3,7% 1,0% 1,1% 1,5% 26,7% 100,0% Midtjylland 17,2% 4,1% 63,6% 0,3% 1,5% 1,6% 11,7% 100,0% Nordjylland 13,0% 1,0% 0,0% 882,7% 0,0% 0,5% 2,9% 100,0% Sjælland 9,7% 3,9% 0,0% 0,8% 76,7% 1,1% 7,8% 100,0% Syddanmark 21,0% 1,9% 0,7% 0,2% 0,0% 69,5% 6,7% 100,0% Udland 1,3% 9,5% 1,9% 0,4% 0,0% 0,4% 86,4% 100,0% - Samlet antal imødekomne ansøgninger:

12 Fordeling af midler Her foregår aktiviteten Ansøgers adresse Flere regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udland I alt Hovedstaden 26,3% 56,2% 3,5% 0,5% 0,8% 2,3% 10,3% 100,0% Midtjylland 35,5% 2,1% 57,9% 0,1% 0,3% 0,7% 3,5% 100,0% Nordjylland 5,2% 0,4% 0,0% 93,3% 0,0% 0,1% 1,0% 100,0% Sjælland 17,2% 1,9% 0,0% 0,6% 77,6% 0,9% 1,7% 100,0% Syddanmark 19,4% 3,4% 0,3% 0,0% 0,0% 75,2% 1,7% 100,0% Udland 0,9% 5,6% 5,9% 1,8% 0,0% 3,6% 82,2% 100,0% - Fordelte midler i alt: kr. 11

13 Her foregår aktiviteten, sammenholdt med ansøgers adresse Ansøgninger modtaget Her foregår aktiviteten Flere regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udland Hovedstaden 69,4% 92,3% 16,6% 17,8% 15,7% 14,7% 61,7% Midtjylland 14,4% 2,0% 80,2% 4,2% 3,5% 3,4% 7,9% Ansøgers adresse Nordjylland 2,4% 0,2% 0,0% 73,1% 0,2% 0,1% 0,5% Sjælland 3,5% 1,2% 0,2% 1,8% 80,5% 0,9% 2,1% Syddanmark 9,2% 1,0% 1,1% 0,6% 0,0% 80,1% 3,5% Udland 1,1% 3,3% 1,9% 2,4% 0,2% 0,7% 24,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - Samlet antal imødekomne ansøgninger:

14 Ansøgninger imødekommet Her foregår aktiviteten Flere regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udland Hovedstaden 69,6% 92,1% 16,2% 13,8% 10,2% 10,1% 58,4% Midtjylland 13,9% 2,7% 81,9% 1,4% 4,0% 3,2% 7,5% Ansøgers adresse Nordjylland 2,5% 0,1% 0,0% 81,9% 0,0% 0,2% 0,4% Sjælland 3,2% 1,0% 0,0% 1,4% 85,4% 0,9% 2,0% Syddanmark 10,3% 0,7% 0,6% 0,5% 0,0% 85,1% 2,6% Udland 0,6% 3,3% 1,3% 1,0% 0,0% 0,5% 29,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - Samlet antal imødekomne ansøgninger:

15 Fordeling af midler Her foregår aktiviteten Flere regioner Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Udland Hovedstaden 52,5% 96,2% 10,9% 8,0% 6,9% 13,7% 61,3% Midtjylland 34,7% 1,8% 88,0% 0,4% 1,2% 2,0% 10,3% Ansøgers adresse Nordjylland 0,7% 0,0% 0,0% 89,1% 0,0% 0,0% 0,4% Sjælland 4,8% 0,5% 0,0% 1,1% 91,9% 0,8% 1,4% Syddanmark 7,2% 1,1% 0,2% 0,1% 0,0% 82,4% 1,9% Udland 0,1% 0,5% 0,9% 1,3% 0,0% 1,1% 24,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% - Fordelte midler i alt: kr. 14

16 Kønsstatistik Kvinder 47,8% 43,6% 46,7% Mænd 52,2% 56,4% 53,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Aldersstatistik <20 år 0,3% 0,4% 0,2% år 11,5% 9,8% 8,7% år 35,8% 36,3% 35,8% år 26,0% 26,8% 29,7% år 15,8% 15,6% 16,0% år 7,0% 7,2% 6,1% år 2,7% 2,9% 2,9% >80 år 0,8% 1,0% 0,6% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

17 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur Her foregår aktiviteten Hovedstaden 28,8% 27,2% 30,3% Midtjylland 8,3% 12,3% 23,2% Nordjylland 0,8% 1,2% 1,5% Sjælland 1,7% 1,2% 4,5% Syddanmark 2,1% 1,2% 6,9% Udland 58,3% 56,8% 33,6% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 81 - Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 79,1% 75,3% 80,8% Midtjylland 7,8% 13,5% 11,9% Nordjylland 0,0% 0,0% 0,0% Sjælland 1,0% 0,0% 0,0% Syddanmark 1,4% 0,0% 0,0% Udland 10,8% 11,2% 7,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 89 - Fordelte midler i alt: kr. 16

18 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers adresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 28,8% Midtjylland 52,2% Nordjylland - Sjælland 0,0% Syddanmark 0,0% Udland 31,3% Alle ansøgere 30,1% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 89 - Fordelte midler i alt: kr. 17

19 Kønsstatistik Kvinder 46,6% 41,1% 40,5% Mænd 53,4% 58,9% 59,5% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 56 Aldersstatistik <20 år 0,0% 0,0% 0,0% år 22,6% 23,2% 25,7% år 40,5% 39,3% 29,6% år 21,0% 23,2% 22,8% år 9,7% 7,1% 7,5% år 4,1% 5,4% 6,3% år 2,1% 1,8% 8,1% >80 år 0,0% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 56 18

20 Legatudvalget for Billedkunst Her foregår aktiviteten Flere regioner 2,5% 2,9% 3,1% Hovedstaden 22,8% 17,1% 17,0% Midtjylland 34,2% 37,1% 49,0% Nordjylland 10,1% 14,3% 12,6% Sjælland 8,9% 5,7% 1,5% Syddanmark 21,5% 22,9% 16,8% - Samlet antal ansøgninger: 79 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 35 - Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 71,8% 74,8% 64,0% Midtjylland 11,0% 10,7% 17,6% Nordjylland 2,0% 1,6% 3,1% Sjælland 3,5% 2,2% 1,1% Syddanmark 5,3% 5,0% 6,0% Udland 6,4% 5,7% 8,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt:

21 Tilsagnsprocenter Tilsagnsprocenter Hovedstaden 36,2% Midtjylland 33,7% Nordjylland 27,8% Sjælland 21,9% Syddanmark 32,7% Udland 30,5% Alle ansøgere 34,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

22 Kønsstatistik Kvinder 53,7% 46,7% 50,4% Mænd 46,3% 53,3% 49,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 255 Aldersstatistik <20 år 0,5% 0,8% 0,5% år 6,5% 6,3% 5,0% år 38,5% 45,5% 43,1% år 27,7% 26,7% 34,5% år 17,9% 12,5% 11,8% år 6,5% 5,1% 4,3% år 1,0% 0,0% 0,0% >80 år 1,3% 3,1% 0,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

23 Projektstøtteudvalget for Billedkunst Her foregår aktiviteten Flere regioner 4,0% 5,4% 1,3% Hovedstaden 31,4% 29,8% 41,8% Midtjylland 12,5% 12,4% 19,8% Nordjylland 3,3% 3,2% 3,4% Sjælland 3,7% 2,8% 5,4% Syddanmark 4,5% 3,8% 4,4% Udland 40,7% 42,6% 23,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: Ansøgers postadresse Hovedstaden 68,5% 68,7% 63,5% Midtjylland 9,8% 8,6% 17,4% Nordjylland 1,3% 1,6% 1,7% Sjælland 3,2% 2,9% 5,1% Syddanmark 5,1% 4,5% 3,1% Udland 12,0% 13,7% 9,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt:

24 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocenter Hovedstaden 49,5% Midtjylland 42,9% Nordjylland 57,1% Sjælland 44,8% Syddanmark 44,4% Udland 56,6% Alle ansøgere 49,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

25 Kønsstatistik Kvinder 56,5% 53,8% 50,8% Mænd 43,5% 46,2% 49,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 675 Aldersstatistik <20 år 0,2% 0,3% 0,2% år 9,8% 9,8% 6,2% år 43,7% 44,0% 36,5% år 25,0% 26,8% 32,6% år 11,8% 11,0% 15,9% år 6,0% 4,6% 5,0% år 2,1% 1,8% 1,8% >80 år 1,3% 1,8% 1,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

26 Legatudvalget for Film Ansøgers postadresse Hovedstaden 88,4% 84,0% 82,0% Midtjylland 3,6% 4,0% 3,5% Nordjylland 0,0% 0,0% 0,0% Sjælland 1,3% 2,0% 2,4% Syddanmark 3,1% 4,0% 3,4% Udland 3,6% 6,0% 8,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 50 - Fordelte midler i alt: kr. Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocenter Hovedstaden 21,2% Midtjylland 25,0% Nordjylland - Sjælland 33,3% Syddanmark 28,6% Udland 37,5% Alle ansøgere 22,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 50 25

27 Kønsstatistik Kvinder 45,6% 47,9% 45,3% Mænd 54,4% 52,1% 54,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 48 Aldersstatistik <20 år 0,0% 0,0% 0,0% år 13,0% 18,8% 15,4% år 38,1% 41,7% 49,6% år 27,9% 29,2% 28,1% år 12,6% 6,3% 3,8% år 5,6% 4,2% 3,1% år 2,8% 0,0% 0,0% >80 år 0,0% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 48 26

28 Legatudvalget for Kunsthåndværk og Design Ansøgers postadresse Hovedstaden 73,8% 75,8% 81,5% Midtjylland 12,6% 7,3% 6,0% Nordjylland 1,2% 0,6% 0,4% Sjælland 3,5% 4,8% 3,2% Syddanmark 4,5% 5,5% 4,3% Udland 4,5% 6,1% 4,5% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 41,9% Midtjylland 23,5% Nordjylland 20,0% Sjælland 57,1% Syddanmark 50,0% Udland 55,6% Alle ansøgere 40,8% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

29 Kønsstatistik Kvinder 68,5% 67,3% 65,7% Mænd 31,5% 32,7% 34,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 156 Aldersstatistik <20 år 0,0% 0,0% 0,0% år 7,6% 2,6% 2,0% år 35,7% 32,1% 34,3% år 30,5% 35,3% 31,7% år 16,4% 20,5% 24,9% år 7,8% 8,3% 6,2% år 1,6% 1,3% 0,9% >80 år 0,5% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

30 Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design Her foregår aktiviteten Flere regioner 3,3% 4,3% 9,6% Hovedstaden 39,3% 35,0% 38,5% Midtjylland 5,8% 3,8% 4,8% Nordjylland 1,5% 1,3% 1,2% Sjælland 2,6% 1,3% 1,5% Syddanmark 3,2% 3,0% 4,3% Udland 44,3% 51,3% 40,1% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 74,0% 77,4% 79,0% Midtjylland 10,9% 9,4% 8,9% Nordjylland 0,7% 0,9% 1,3% Sjælland 2,4% 0,9% 1,0% Syddanmark 4,3% 4,3% 4,8% Udland 7,6% 7,3% 5,0% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. 29

31 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 45,4% Midtjylland 37,3% Nordjylland 50,0% Sjælland 15,4% Syddanmark 43,5% Udland 41,5% Alle ansøgere 43,4% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

32 Kønsstatistik Kvinder 72,4% 70,8% 68,1% Mænd 27,6% 29,2% 31,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 171 Aldersstatistik <20 år 0,5% 0,0% 0,0% år 15,0% 17,5% 16,1% år 38,5% 34,5% 33,0% år 22,0% 22,2% 26,8% år 16,0% 15,2% 13,7% år 5,3% 5,8% 6,8% år 1,0% 2,3% 1,5% >80 år 1,7% 2,3% 2,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

33 Legatudvalget for Litteratur Ansøgers postadresse Hovedstaden 68,8% 74,7% 77,7% Midtjylland 10,5% 7,3% 6,0% Nordjylland 2,0% 1,3% 1,2% Sjælland 6,2% 5,2% 4,6% Syddanmark 7,1% 4,2% 3,7% Udland 5,5% 7,3% 6,8% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocenter Hovedstaden 51,3% Midtjylland 32,9% Nordjylland 31,3% Sjælland 40,0% Syddanmark 27,6% Udland 63,2% Alle ansøgere 47,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

34 Kønsstatistik Kvinder 46,5% 45,0% 44,7% Mænd 53,5% 55,0% 55,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 371 Aldersstatistik <20 år 0,3% 0,0% 0,0% år 6,7% 7,5% 8,8% år 21,7% 22,4% 19,2% år 32,2% 32,3% 33,4% år 22,3% 21,8% 22,0% år 11,0% 8,9% 7,5% år 5,8% 6,7% 8,8% >80 år 0,1% 0,3% 0,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

35 Projektstøtteudvalget for Litteratur Her foregår aktiviteten Flere regioner 8,0% 9,5% 24,7% Hovedstaden 22,4% 18,8% 18,7% Midtjylland 13,9% 14,2% 9,4% Nordjylland 4,0% 4,0% 1,9% Sjælland 9,2% 9,0% 4,6% Syddanmark 10,6% 11,6% 5,8% Udland 32,0% 33,0% 34,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 42,8% 40,1% 52,7% Midtjylland 16,4% 16,6% 12,3% Nordjylland 3,9% 4,0% 2,0% Sjælland 10,4% 10,2% 5,9% Syddanmark 11,3% 11,9% 5,9% Udland 15,2% 17,1% 21,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. 34

36 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 66,9% Midtjylland 72,5% Nordjylland 73,1% Sjælland 69,7% Syddanmark 75,2% Udland 80,5% Alle ansøgere 71,4% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

37 Kønsstatistik Kvinder 45,9% 47,4% 48,7% Mænd 54,1% 52,6% 51,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 361 Aldersstatistik <20 år 0,9% 1,4% 1,5% år 5,1% 3,9% 2,5% år 25,4% 26,9% 24,0% år 28,5% 23,5% 21,2% år 17,2% 19,4% 23,2% år 15,9% 17,7% 17,9% år 5,9% 6,1% 6,6% >80 år 1,1% 1,1% 3,1% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

38 Legatudvalget for Musik Her foregår aktiviteten Flere regioner 2,8% 4,1% 9,6% Hovedstaden 43,3% 38,5% 34,6% Midtjylland 14,0% 16,0% 16,3% Nordjylland 7,7% 6,1% 3,7% Sjælland 4,7% 4,9% 4,2% Syddanmark 9,1% 9,0% 9,7% Udland 18,5% 21,3% 21,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 72,0% 72,5% 74,7% Midtjylland 11,0% 10,8% 10,9% Nordjylland 2,3% 2,0% 1,2% Sjælland 2,9% 3,4% 4,1% Syddanmark 4,9% 4,5% 2,9% Udland 6,9% 7,0% 6,4% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. 37

39 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 54,0% Midtjylland 52,6% Nordjylland 45,8% Sjælland 60,0% Syddanmark 49,0% Udland 54,9% Alle ansøgere 53,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

40 Kønsstatistik Kvinder 29,3% 31,1% 27,2% Mænd 70,7% 68,9% 72,8% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 395 Aldersstatistik <20 år 0,4% 0,3% 0,1% år 18,2% 13,4% 10,6% år 40,5% 44,3% 46,4% år 23,7% 26,3% 25,1% år 12,4% 10,9% 11,5% år 3,2% 3,0% 4,2% år 1,5% 1,5% 2,0% >80 år 0,1% 0,3% 0,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

41 Projektstøtteudvalget for Musik Her foregår aktiviteten Flere regioner 47,7% 51,3% 42,0% Hovedstaden 17,1% 15,8% 18,9% Midtjylland 10,6% 10,4% 14,5% Nordjylland 3,8% 4,0% 4,5% Sjælland 4,5% 4,7% 7,0% Syddanmark 8,3% 7,7% 10,9% Udland 8,0% 6,2% 2,4% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 55,4% 55,0% 38,4% Midtjylland 19,7% 18,9% 33,7% Nordjylland 5,1% 5,4% 4,7% Sjælland 5,9% 6,0% 9,4% Syddanmark 12,7% 13,0% 13,8% Udland 1,3% 0,7% 0,1% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. 40

42 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocenter Hovedstaden 71,4% Midtjylland 72,7% Nordjylland 76,6% Sjælland 73,4% Syddanmark 73,9% Udland 37,9% Alle ansøgere 71,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

43 Kønsstatistik Kvinder 24,7% 21,3% 23,6% Mænd 75,3% 78,7% 76,4% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 743 Aldersstatistik <20 år 0,6% 0,4% 0,2% år 14,4% 11,2% 14,7% år 32,1% 32,2% 31,7% år 22,8% 24,0% 23,3% år 18,9% 19,7% 16,3% år 7,4% 8,5% 12,3% år 2,8% 3,4% 0,8% >80 år 1,1% 0,8% 0,8% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

44 Legatudvalget for Scenekunst Ansøgers postadresse Hovedstaden 82,4% 91,7% 88,6% Midtjylland 7,4% 4,2% 8,9% Nordjylland 0,6% 0,0% 0,0% Sjælland 2,8% 1,4% 0,5% Syddanmark 2,8% 0,0% 0,0% Udland 4,0% 2,8% 1,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 72 - Fordelte midler i alt: kr. Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 45,5% Midtjylland 23,1% Nordjylland 0,0% Sjælland 20,0% Syddanmark 0,0% Udland 28,6% Alle ansøgere 40,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 72 43

45 Kønsstatistik Kvinder 58,2% 61,2% 61,2% Mænd 41,8% 38,8% 38,8% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 67 Aldersstatistik <20 år 0,0% 0,0% 0,0% år 10,3% 7,5% 7,6% år 33,9% 44,8% 44,6% år 30,3% 35,8% 29,4% år 22,4% 11,9% 18,4% år 1,2% 0,0% 0,0% år 1,2% 0,0% 0,0% >80 år 0,6% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 67 44

46 Projektstøtteudvalget for Scenekunst Her foregår aktiviteten Flere regioner 4,5% 4,1% 18,4% Hovedstaden 40,1% 35,9% 43,9% Midtjylland 13,9% 14,2% 18,2% Nordjylland 3,4% 5,5% 2,8% Sjælland 5,8% 7,5% 2,7% Syddanmark 6,3% 8,5% 7,7% Udland 25,9% 24,3% 6,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 60,6% 54,9% 71,0% Midtjylland 18,5% 19,9% 17,4% Nordjylland 3,3% 5,7% 2,8% Sjælland 7,2% 8,9% 3,0% Syddanmark 7,0% 9,2% 5,7% Udland 3,4% 1,4% 0,2% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. 45

47 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 44,3% Midtjylland 52,6% Nordjylland 84,2% Sjælland 60,2% Syddanmark 64,2% Udland 20,5% Alle ansøgere 48,9% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

48 Kønsstatistik Kvinder 54,7% 53,7% 51,7% Mænd 45,3% 46,3% 48,3% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: 121 Aldersstatistik <20 år 0,0% 0,0% 0,0% år 22,2% 16,5% 9,2% år 37,9% 43,0% 49,0% år 21,4% 24,8% 28,3% år 10,5% 9,9% 11,3% år 4,0% 4,1% 1,9% år 3,7% 1,7% 0,3% >80 år 0,3% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

49 Huskunstnerordningen Her foregår aktiviteten Hovedstaden 46,8% 50,5% 48,9% Midtjylland 19,5% 18,6% 17,9% Nordjylland 5,0% 2,1% 1,6% Sjælland 16,0% 15,4% 15,0% Syddanmark 12,8% 13,3% 16,6% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 55,7% 59,6% 57,8% Midtjylland 17,0% 15,4% 14,8% Nordjylland 3,5% 1,1% 0,6% Sjælland 13,1% 12,8% 12,4% Syddanmark 10,6% 11,2% 14,4% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger: Fordelte midler i alt: kr. 48

50 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 71,3% Midtjylland 60,4% Nordjylland 20,0% Sjælland 64,9% Syddanmark 70,0% Alle ansøgere 66,7% - Samlet antal ansøgninger: Samlet antal imødekomne ansøgninger:

51 Kønsstatistik Kvinder 64,6% 66,1% 71,8% Mænd 35,4% 33,9% 28,8% - Samlet antal ansøgninger: 82 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 56 Aldersstatistik <20 år 0,0% 0,0% 0,0% år 1,2% 0,0% 0,0% år 31,7% 33,9% 30,7% år 40,2% 42,9% 49,3% år 23,2% 21,4% 17,8% år 3,7% 1,8% 2,2% år 0,0% 0,0% 0,0% >80 år 0,0% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: 82 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 56 50

52 Tidsskriftsstøtte Ansøgers postadresse Hovedstaden 69,7% 73,1% 77,3% Midtjylland 18,2% 19,2% 14,0% Nordjylland 1,5% 0,0% 0,0% Sjælland 3,0% 0,0% 0,0% Syddanmark 7,6% 7,7% 8,7% - Samlet antal ansøgninger: 66 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 52 - Fordelte midler i alt: kr. Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 82,6% Midtjylland 83,3% Nordjylland 0,0% Sjælland 0,0% Syddanmark 66,7% Alle ansøgere 78,8% - Samlet antal ansøgninger: 66 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 52 51

53 Musikdramatisk pulje Her foregår aktiviteten Hovedstaden 63,0% 66,7% 57,4% Midtjylland 14,1% 21,2% 24,6% Nordjylland 2,2% 0,0% 0,0% Sjælland 4,3% 9,1% 16,4% Syddanmark 15,2% 3,0% 1,6% Udland 1,1% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: 92 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 33 - Fordelte midler i alt: kr. Ansøgers postadresse Hovedstaden 71,7% 66,7% 52,9% Midtjylland 12,0% 15,2% 21,6% Nordjylland 1,1% 0,0% 0,0% Sjælland 4,3% 9,1% 16,4% Syddanmark 9,8% 6,1% 7,0% Udland 1,1% 3,0% 2,2% - Samlet antal ansøgninger: 92 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 33 - Fordelte midler i alt: kr. 52

54 Tilsagnsprocenter (baseret på ansøgers postadresse) Tilsagnsprocent Hovedstaden 33,8% Midtjylland 45,5% Nordjylland 0,0% Sjælland 75,0% Syddanmark 22,2% Udland 100,0% Alle ansøgere 35,9% - Samlet antal ansøgninger: 92 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 33 53

55 Kønsstatistik Kvinder 50,0% 50,0% 49,2% Mænd 50,0% 50,0% 50,8% - Samlet antal ansøgninger: 32 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 6 (OBS!) Aldersstatistik <20 år 0,0% 0,0% 0,0% år 12,5% 0,0% 0,0% år 40,6% 66,7% 92,9% år 12,5% 16,7% 4,2% år 15,6% 16,7% 2,8% år 12,5% 0,0% 0,0% år 0,0% 0,0% 0,0% >80 år 6,3% 0,0% 0,0% - Samlet antal ansøgninger: 32 - Samlet antal imødekomne ansøgninger: 6 (OBS!) 54

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager

REFERAT. Dagsorden for det internationale arbejde / Lars Sidenius og Anne-Marie Rasmussen deltager Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 2 Mødedato: 10 11. marts Tidspunkt: Kl. 09.00 15.00 Sted: Helenekilde Badehotel REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 24. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 3 Mødedato: 10. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 6 Møde med Uafhængige scenekunstnere og Sammenslutningen

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 3 Mødedato: 23 24. april 2014 Tidspunkt: kl. 9 16 Sted: Lokale 8 og 5 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand),

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012

Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bilag 2 PKU-møde 14-03-2012 S A G S N O T A T MARTS 2012 Vedr.: Afrapportering vedr. Kompetencefondens midler sommer 2011 HR & ORGANISATION NØRREGADE 10 Sagsbehandler:

Læs mere

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent: Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach.

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent: Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 19 Mødedato: 28. november 2016 Tidspunkt: kl. 10.00-16.00 Sted: Slots- og Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

Politiken spørger om filmstøtte

Politiken spørger om filmstøtte Politiken spørger om filmstøtte Et par praktiske detaljer om at udfylde skemaet: Selve besvarelsen foregår ved at klikke på den hvide cirkel ved det svar, du ønsker at afgive. Dine svar bliver gemt undervejs,

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 28 Mødedato: 01.09.2016 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Mødelokale 8 Til stede fra udvalget: REFERAT Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: Tidspunkt: kl Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 10 Mødedato: 23.06.15 Tidspunkt: kl. 8 15.30 Sted: Lokale 6 REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats Fredensborg Kommunes Kunstfond Fundats Indledning Nærværende fundats er oprindeligt vedtaget d. 28. oktober 2003 af Karlebo Kommunes byråd og senere ændret d. 5. december 2006 forud for sammenlægningen

Læs mere

Håndbog i udvalgsarbejde. For medlemmer af

Håndbog i udvalgsarbejde. For medlemmer af Håndbog i udvalgsarbejde For medlemmer af Introduktion Denne håndbog er skrevet til medlemmerne af Statens Kunstfond og er tænkt som en hjælp og støtte til udvalgsarbejdet. Her kan du bl.a. finde vejledning

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Formål 1. Lovens formål er at fremme

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 2012/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst

Læs mere

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål

Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Scleroseforeningen Sociale/handicappolitiske spørgsmål Undersøgelsen er gennemført d. 4. 9. august 2011 1 01. For at du kan leve et liv svarende til din alder og få din hverdag til at fungere, hvilke af

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Claus Andersen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Claus Andersen Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 26 Mødedato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Mødelokale Bodil Kjer, 4. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand),

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 9 Mødedato: 05.09.2014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8, stuen. REFERAT Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand),

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1

REFERAT. Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 10. februar 2012 Statens Kunstråds Litteraturudvalg Møde nr. 15 Mødedato: 31.1. 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Sted: Kulturstyrelsen, mødelokale 1 REFERAT Til stede fra udvalget: Grethe Rostbøll (formand),

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 044-15 Indbetaling for 2016 til fondene mv. for almen praksis

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Lilibeth Cuenca Rasmussen (næstformand), Bodil Nielsen, Claus Andersen, Jakob Tækker Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 30 Mødedato: 2.- 3.11.2016 Tidspunkt: 02.11.2016: Kl. 09.00 16.00 03.11.2016: Kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget:

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Vejledningsmateriale Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Vejledningsmateriale 8. december 2015 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til forbedring af den kollektive

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere