Matematiklærerforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematiklærerforeningens beretning 2009-2010"

Transkript

1 lærerforeningens beretning Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper 4. Efteruddannelse 5. Økonomi 6. lærerforeningens Bogsalg 7. konkurrencer 8. Sekretariatet og LMFK-samarbejdet 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner 10. Afslutning 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den medlemmer. Styrelsen har i år bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole, formand, kursusudvalg, LMFK-udvalg, Fagligt Forum, Danmarks Undervisnings Kommission. Jakob Holm, Viby Gymnasium og HF, regionallederkontakt, kursusudvalg. Jes Sixtus Jørgensen, Espergærde Gymnasium og HF, LMFK udvalg, kursusudvalg. Morten Gjeddebæk, Svendborg Gymnasium og HF, kursusudvalg, fagligt forum for naturvidenskab. Charlotte Østergaard Linderoth, Odder Gymnasium, næstformand, kasserer, regnskabsansvarlig for kurser, medlem af Bogsalgs bestyrelse. Crilles Bacher, Rødovre Gymnasium, Dansk Naturvidenskabelig Alliance. Suppleanter Morten Olsen, KVUC, referent, LMFK-bladet, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, Kursusudvalg. Janus Lylloff, Mulernes Legatskole, referent, Kursusudvalg, årskursus. 2. i gymnasiet og hf Efteråret 2009 blev udkast til de nye læreplaner præsenteret på regionalmøderne rundt omkring i landet. Styrelsen bakker op om de foreslåede ændringer, som i alt væsentlighed er, at det supplerende stof skal fylde mindre med en timeramme på 25 timer på C-niveau, 50 timer på B niveau og 75 timer på A-niveau. Læreplansændringerne indeholder også, at de skævvinklede trekanter kommer ned på C-niveauet, og at χ 2 -test bliver kernestof på stxb og stxa. Hen over jul var der en høringsfase på bl.a. en emu-blog, hvor alle kunne komme med kommentarer. Der var ikke nogen stor aktivitet på bloggen, men med fremlægningen på efterårets regionalmøder og artikler i LMFK bladet har styrelsen forsøgt at informere om og debattere læreplansændringerne. En rapport fra DPU om overgangsproblemer mellem uddannelsestrinene betød for vores vedkommende fokus på overgangsproblemerne mellem grundskole og stx/hf. I et forsøg på at undersøge, hvordan sådanne problemer tackles rundt omkring i landet, efterlyste styrelsen eksempler på lokalt samarbejde mellem grundskole og stx/ hf, da styrelsen er af den overbevisning, at information og debat uddannelsestrinene imellem er vigtig, samtidig med at vi fastholder, at et skifte fra grundskole til stx/hf nødvendigvis må give en periode med usikkerhed hos den enkelte elev. Det skal være anderledes at gå i gymnasiet end at gå i folkeskolen. Fra medlemmerne har vi i styrelsen fået to eksempler på lokalt samarbejde. Disse eksempler vil vi viderebringe i skoleåret 2010/11. I dette foreningsår kom der fornyet input til scenarier for lærermanglen i matematik med en rapport i januar fra rektorforeningen. Disse scenarier ser bestemt ikke lovende ud, da der i rapporten estimeres et faktisk behov for ansættelser i matematik på 217 sammenholdt med en pædagogikumproduktion på 80. I styrelsen vil vi fastholde, at kravene om lærernes faglige ballast på ingen måde må ændres. En vej frem må være generelt at gøre gymnasielærerjobbet i matematik mere attraktivt. Det er et dejligt arbejde med mange facetter. Samtidig skal der være efteruddannelsesmuligheder for fx kandidater med ma- 22 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2010

2 Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter tematiktunge uddannelser, der gør det muligt med en fornuftig løn og arbejdstid at få en faglig og didaktisk efteruddannelse. Det store spørgsmål er, om det er muligt at få andre grupper som fx bachelors igennem et efteruddannelsesforløb, således at de får noget, der svarer til en kompetencegivende kandidatuddannelse. Jørgensen, Jes Sixtus Jørgensen og Nick Nik, Espergærde Gymnasium og HF, samt Ib Michelsen, VUC Skive-Viborg. Arbejdet er finansieret af lærerforeningen og de deltagende skoler: vikardækning og timer til arbejdet. Vi takker de 4 skoler for deres bidrag. 3. Udviklingsprojekter og arbejdsgrupper Igennem foreningsåret er der blevet ydet et stort arbejde i en række udviklingsprojekter og arbejdsgrupper. Typisk søger foreningen sammen med undervisningsministeriet om midler til et udviklingsprojekt, hvor en del af midlerne går til mad og logi ved mødeaktiviteter samt honorar af deltagere i projektet. Undervisningsministeriet støtter udviklingsprojekterne, men matematiklærerforeningen har også en vis egenbetaling. Differentieret undervisning Arbejdsgruppen har udarbejdet et hæfte, hvor forskellige ideer til undervisningsdifferentiering præsenteres. Hæftet bliver udsendt til alle medlemmer i efteråret Arbejdsgruppen har bestået af 11 matematiklærere: Marianne Kesselhahn, Kirsten Knudsen og Michael Tandrup, Egedal gymnasium og HF, Nynne Maria Afzelius og Kirsten Rosenkilde, Nørre Gymnasium, Dan Rasmussen, Paul Højbjerg Skriftlighed skriv i alle fag og progression I foråret startede to skriftlighedsprojekter op. Det ene har fokus på skriftlighed alene i matematik, det andet arbejder med skriftlighed på tværs. Begge arbejdsgrupper er godt i gang. Matematisk videnskabsteori lærerforeningen afholdt konference om matematisk videnskabsteori i maj måned 2009, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med at skaffe materiale om emnet til gymnasiebrug. Gruppen har skrevet noget materiale og vil præsentere det på 3 regionale konferencer i løbet af det kommende efterår. IT og matematik I det forløbne skoleår har en gruppe på 9 lærere arbejdet på en bog om anvendelsen af it i matematikundervisningen. Bogen beskriver organisatoriske og didaktiske overvejelser, når it anvendes i den daglige undervisning bl.a. i for- LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

3 bindelse med begrebsindlæring og bevisførelse. Bogen bliver udsendt til alle medlemmer i det kommende efterår. Nye vejledninger I foråret 2010 har Jes S. Jørgensen, Morten Olesen og Olav Lyndrup deltaget i en sparringsgruppe til fagkonsulent Bjørn Grøn i forbindelse med skrivningen af de nye vejledninger. Vores indspark og diskussioner er bestemt blevet inddraget i skrivearbejdet, som det alene er Bjørn Grøn, der har ansvaret for. I styrelsen ser vi vejledningerne som vigtige arbejdspapirer, og vi håber, at alle vil tage sig tid til at læse dem. Færdigheder Den øgede brug af it-værktøjer i matematikundervisningen og specielt til delprøve 2 under den skriftlige eksamen har igennem en årrække skabt en diskussion om, hvad relevante matematiske færdigheder er. Nils Fruensgaard er foreningens medlem i meget bredt sammensat gruppe af matematikpersoner, der skal komme med et bud på et moderne færdighedsbegreb i matematik. I forbindelse med arbejdet har vi med medlemmernes opbakning og deltagelse samlet en sparringsgruppe til Nils Fruensgaard. Sparringsgruppen har bestået af Marianne Terp, Janus Lylloff, Rasmus Østergaard, Frans Morville og H.C. Thomsen. Nye vejledende opgaver Da χ 2 bliver en del af kernestoffet på stxb og stxa og skævvinklede trekanter på HFC, er der i foråret blevet udarbejdet tilhørende vejledende opgaver til χ 2. Disse opgaver kommer til at være et bilag til lærervejledningen. Her har Olav Lyndrup deltaget. Opbakning til og deltagelse i udviklingsprojekterne og arbejdsgrupper er meget vigtig, og vi er i styrelsen meget glade for, at det altid er muligt at finde medlemmer, der vil deltage, når vi annoncerer efter folk. 4. Efteruddannelse Barcelona, foråret 2010 Kurset blev aflyst pga. en askesky. Flyttet til uge Årskursus I uge 43 blev årskurset afholdt på Rosborg Gym nasium, hvor temaet var eksperimenterende undervisning. Som indledning holdt Mette Andresen et generelt oplæg om at eksperimentere i naturvidenskab og matematik. Efterfølgende holdt Bjørn Felsager, Steen Markvorsen, Søren Ejlersen og Julian Tosev oplæg om at eksperimentere specielt i matematik. Oplæggene kan findes på LMFK s hjemmeside under Kurser: I styrelsen er vi bekymret for den lave og aftagende deltagelse i årskurset, og på regionalmøderne i november spurgte vi til årsagerne for den lave deltagelse. Generelt er et tætpakket efterår en af årsagerne, og så appellerede eksperimenterende matematikideer åbenbart ikke nok. Ønskerne går mere på klassiske foredrag, som kan bruges til sro, sso og srp. Beretning fra arbejdet i regionerne skoleåret 2009/10 Region 1: Regionalleder Peter Væversted Pedersen Hasseris Gymnasium. Peter holdt selv foredrag om Italiens matematik som optakt til diskussion om studieture og studieretningsprojekter. Deltagerantal: 29 Christina Cæsarsen, Fjerritslev Gymnasium, blev valgt til ny regionalleder efter Peter Væversted Pedersen. Styrelsen takker Peter Væversted Pedersen for hans store arbejde i regionen. Region 2: Regionalleder Ole Skovgaard Herning Gymnasium. Esben Høgh Handelshøjskolen i Aarhus holdt foredrag om Økonometri. Deltagere: 22. Region 3: Regionalleder Lasse Broby Rieks Horsens Statsskole. Foredrag af Lisbeth Fajstrup, AAU: Uløste problemer i matematikken. Anne Hørlyck Clemmensen, Tørring Gymnasium, blev valgt til ny regionalleder efter Lasse Broby Rieks. Styrelsen takker Lasse Broby Rieks for hans store arbejde i regionen. 24 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2010

4 Region 4: Regionalleder Ole Morten Bock Esbjerg Gymnasium. Foredragsholderen var Steen Markvorsen fra DTU, der holdt foredraget Det matematiske eksperiment fra gætteværk til indsigt, der i virkeligheden handler om brandbekæmpelse. Deltagerantal: 46. Region 5: Regionalleder Kirsten Nonnemann Mulernes Legatskole. Foredrag af Bjørns Felsager, eksperimentel tilgang til χ 2 test. Deltagerantal:18. Region 6: Regionalleder Brian Olesen Haslev Gymnasium. Først et foredrag af Bjørn Felsager, χ 2 -test og derefter et foredrag af Klaus Kaae Andersen, DTU, Statistik & Forsøgsplanlægning. Deltagerantal:25 Region 7: Regionalleder Ulla Stampe Jakobsen Herlev Gymnasium. Foredrag af Bjarne Toft, SDU, spillet Hex & John Nash, beautiful mind. Deltagerantal: 30 Styrelsen vil gerne takke alle regionalledere for deres store arbejde. 5. Økonomi Bogsalgs økonomi lærerforeningens bogsalg har I år haft et overskud på kr. Det skyldes hovedsageligt formelsamlingerne og opgavehæfterne, der sælger ganske pænt. Kursernes økonomi Kursusregnskabet viser i år et underskud på kr. Det giver ikke umiddelbart anledning til bekymring, da foreningen har valgt at betragte udviklingsprojekterne, der køres under kursusregnskabet, som langsigtede investeringer til gavn for alle. Foreningens økonomi Foreningen har et overskud på kr. Det skyldes primært, at bogsalget er gået ganske godt i år, således at det kan opveje vores bidrag til LMFK s underskud og til kursernes underskud. 6. lærerforeningens Bogsalg I det forløbne år er der ikke blevet udgivet nye bøger; arbejdet har været fokuseret på færdiggørelsen af bøger, vi håber at kunne sende ud i løbet af næste år. Vi modtager meget gerne nye LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

5 forslag til udgivelser. Forslag kan sendes til medlemmer af bestyrelsen for bogsalg. Bestyrelsen er uændret i forhold til sidste år. Den består af Jørgen Dejgaard, Nyborg Gymnasium, formand Sven Toft Jensen, Esbjerg Gymnasium Jens Peter Touborg, Langkær Gymnasium Charlotte Østergaard Linderoth, Odder Gymnasium, styrelsens repræsentant. 7. konkurrencer Georg Mohr konkurrencen havde i 2. runde 1237 deltagere. De 22 vindere og 8 Wild cards fik igennem foråret og sommeren træning af Kirsten Rosenkilde, Marianne Terp, Sven Toft Jensen og Rasmus Østergaard. I juli deltog de i matematikolympiaden, hvor det gik overmåde flot: 1 guld og 2 bronzemedaljer. For første gang nogensinde lykkedes det for en dansk studerende at vinde en guldmedalje ved årets olympiade i matematik, IMO. Det var Mathias Tejs Knudsen fra Marie Kruses Skole, der lå med det eftertragtede metal. Konkurrencen blev afholdt i Kasakhstan fra den juli. Det var den 51. matematikolympiade med 514 deltagende studerende fra 96 lande. Heriblandt var de danske deltagere, der ud over guldmedaljen også regnede sig frem til to bronzemedaljer. Desuden blev Niklas Hjuler og Mathias Kristensen tildelt et specialdiplom, også kaldet Honourable Mention, for at have regnet en opgave korrekt. 8. Sekretariatet og LMFK-samarbejdet. Styrelsen takker sekretariatets medarbejdere Lisette Høholt, Helle Larsen og Anne Alstrup, der blev ansat pr. 1. maj 2010, samt studentermedhjælperne: Marie Brøns, Michaela Czort og Mathias Lolk Andersen for omhyggelig og samvittighedsfuld indsats i det forløbne foreningsår. Januar 2010 stoppede Hanne Maria Hjortholt som sekretariatsleder. Tak for indsatsen med bla. med at få medlemskontingenter over på PBS. Vi byder Anne Alstrup hjerteligt velkommen som ny bogholder og sekretariatsleder, og vi håber, at vi får et godt samarbejde. Sekretariatets medarbejdere har alle ydet et meget stort arbejde med at besvare forskelligartede henvendelser, udsende bøger o.a., administrere kurser m.m. Tak for godt samarbejde med LMFK-bladets redaktionsgruppe og specielt til Knud Erik Sørensen, der omhyggeligt har sørget for vores gode blad og lagt artiklerne på nettet. Knud Erik Sørensen stopper som chefredaktør med dette nummer af LMFK bladet. I styrelsen kan vi ikke takke Knud Erik Sørensen nok for det meget store arbejde, som han har lagt i LMFK bladet gennem en årrække. Tak til årsmødeudvalget og sekretariatet for planlægningen af årsmødet og fest, som i 2009 fandt sted på Rosborg Gymnasium. En række museer har lavet aftaler med LMFK om gratis adgang ved fremvisning af medlemskort til LMFK. Det drejer sig om Planetariet i København (udstilling og film), StenoMuseet i århus, Teknisk Museum i Helsingør, Eksperimenta riet i Hellerup, Elmuseet i Tange, Orion Planetarium i Jels. Morten Gjeddebæk og Jakob Holm har gjort arbejdet med at vedligeholde disse aftaler en stor tak til dem. Styrelsen takker de øvrige LMFK-foreninger for samarbejdet i det forløbne år. 9. Samarbejdet med andre foreninger og institutioner Olav Lyndrup har deltaget i Fagligt Forum. Fagligt Forum udpeges af fagkonsulenten og består for tiden desuden af fagkonsulent Bjørn Grøn, Niels Grønbæk fra KU, Lisbeth Fajstrup fra AAU, Kirsten Holmgaard, udpeget af Rektorforeningen, og Morten Overgaard Nielsen, KVUC. Møderne i Fagligt Forum har i dette foreningsår primært haft undervisningsvejledninger og vejledende opgaver på dagsordenen. lærerforeningen er repræsenteret i Fagligt Forum for naturvidenskab ved Morten Gjeddebæk. Der foregår løbende et godt og konstruktivt samarbejde med universiteterne, som bl.a. har givet sig udslag i samarbejde i række af vores udviklingsprojekter. Det er af største vigtighed 26 LMFK-bladet, nr. 5, årskursus 2010

6 at have aftagere med i udviklingsprojekterne, hvor vi forsøger at komme med forskellige bud på undervisningen i matematik på stx/hf og dermed ændringer af en eksisterende undervisningspraksis. Morten Olesen har deltaget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg hvor de faglige foreningers repræsentanter mødes med GL. Foreningen er repræsenteret i Danmarks Mate matik undervisningskommission, DMUK (ICMIDanmark) ved Olav Lyndrup og Morten Overgaard Nielsen. Formålet med kommissionen er bl.a. at virke som formidler af erfaringer fra, tendenser i og planer for matematikundervisning på alle undervisningsniveauer. Der er blevet afholdt to møder, hvor det ene møde havde temaet overgangsproblemer, og det andet møde havde teamet evaluering. En gang om året holder Olav Lyndrup møde med formanden for Danmark lærerforening Lene Christensen, folkeskolen, og formanden for Seminarielærernes lærerforening Bent Lindhardt. Mødet blev i år holdt i juni, hvor vi orienterede hinanden og diskuterede muligheder for et fælles didaktiskkursus med internationale matematikdidaktikere. Crilles Bacher er med i bestyrelsen for DNA Dansk Naturvidenskabelig Alliance, som står for DNA-portalen. Mødet med portalen er en platform til udvikling og præsentation af undervisningsforløb. Man kan f.eks. finde en række forløb til studieretningsprojekter, hvor matematik er med. Foreningen er repræsenteret i Bestyrelsen for teknisk Museum i Helsingør ved Morten Gjeddebæk. Et vigtigt foreningsaktiv er matematikfagets hjemmeside og som redigeres af Steen Toft Jørgensen, Helsingør Gymnasium. Vi takker Steen for det store arbejde med at holde hjemmesiderne ajour. Marianne Kesselhahn har ydet en stor indsats som formand for foreningens kursusudvalg. Det vil vi gerne takke hende for. I kursusudvalget samles trådene omkring udviklingsprojekter, regionalmøder og kurser. Samtidig vil vi takke Erik von Essen, som stoppede efter mange år som formand. Kontakten til Undervisningsministeriet er hovedsageligt foregået gennem fagkonsulent Bjørn Grøn. Tak til Bjørn for godt samarbejde og et stort engagement i foreningens aktiviteter. 10. Afslutning faget i hf og stx er under stor forandring i disse år bl.a. via integrationen af it og planlægningen af undervisningen med differentiering og temarapporter. En bog og hjemmeside MATHIT - fra udviklingsprojektet og it et fag i forandring er på vej til alle medlemmer. Bogen er et debatoplæg om integrationen af it i matematikundervisningen og et centralt spørgsmål er, hvordan it kan bruges til begrebsindlæring i matematik. Samtidig med MATHIT bogen kommer der et hæfte om undervisningsdifferentiering, hvor målet er at give alle medlemmer ideer til planlægningen af undervisningen. Skriftligheden har vi meget af i faget matematik uanset niveau, og vi er med skriftlighedsinitiativerne en vigtig spiller, når der diskuteres skriftlighed på de enkelte skoler. Men hvordan kommer vi på banen med relevante argumenter for, at vi i matematikfaget skal have så stor en elevtid til skriftligt arbejde i matematik? I de kommende år vil vi i foreningen deltage i flere projekter om skriftlighed. En af de store successer på kursusfronten er Barcelona-kurset, og derfor vil vi foreningen i de kommende år barsle med flere kurser til udlandet. Vi planlægger et Barcelona IV i foråret 2011 og i efteråret 2011 et kursus i London. Til sidst vil vi gerne sige tak til de mange medlemmer, der melder sig til udviklingsprojekter, der kommer på kurser, der møder op på regionalmøder og årskurser. Det er dejligt, at I gider, det er vigtigt, at I kommer, for det er på den måde, vi får diskuteret os frem til, hvordan vi får lavet et godt matematikfag På styrelsens vegne Olav Lyndrup LMFK-bladet, nr. 5, årskursus

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008

Matematiklærerforeningens beretning 2007-2008 lærerforeningens beretning 2007-2008 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2007-31.5.2008 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i STX og HF 3. Udviklingsprojekter og

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007

Matematiklærerforeningens beretning 2006-2007 lærerforeningens beretning 2006-2007 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2006-31.5.2007 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen

Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen Årsberetning for foreningsåret 2012-13 i Matematiklærerforeningen 1 Medlemmerne og styrelsen Matematiklærerforeningen havde den 21.8.2013 1762 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015

Matematiklærerforeningens beretning 2014 2015 lærerforeningens beretning 2014 2015 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12/8 2015 1808 medlemmer, heraf 121 pensionister. 732 er kun medlem af lærerforeningen, medens 1076 også er medlem

Læs mere

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik

14 LMFK-bladet. Matematiklærerforeningens beretning 2003-2004. Matematik lærerforeningens beretning 2003-2004 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2003-31.5.2004 indeholder følgende afsnit: 1 Medlemmerne og styrelsens arbejde 2 i gymnasiet og på hf 3 Økonomi

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012

Matematiklærerforeningens beretning 2011 2012 lærerforeningens beretning 2011 2012 1. Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 12.8.2012 1746 medlemmer. Styrelsen har i foreningsåret bestået af Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole (formand,

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014

Matematiklærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1 Styrelsen Styrelsen har i foreningsåret bestået af: Morten Olesen, Stenhus Gymnasium (formand, kursusudvalg, LMFK udvalg, Fagligt Forum for, Danmarks undervisningskommission)

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2015 2016 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 9/8 2016 1791 medlemmer, heraf 138 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 715 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning

Matematiklærerforeningens beretning lærerforeningens beretning 2016 2017 1 Medlemmerne og styrelsen lærerforeningen havde den 25/8 2017 1814 medlemmer, heraf 151 pensionister. Medlemmerne fordeler sig således, at 717 kun er medlem af lærerforeningen,

Læs mere

22 LMFK-bladet, nr. 2, marts 2009. Matematik efter reformen evaluering og justering. Matematik. Bjørn Grøn, fagkonsulent i matematik

22 LMFK-bladet, nr. 2, marts 2009. Matematik efter reformen evaluering og justering. Matematik. Bjørn Grøn, fagkonsulent i matematik efter reformen evaluering og justering Bjørn Grøn, fagkonsulent i matematik 2009 er evalueringens år for gymnasiereformen. Der kommer et væld af rapporter, også en om matematik A, og der afholdes mange

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard,

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard, Dagsorden: Stormøde IDA Østjylland Tid 19. maj 2015, kl.: 17:30-21:00 Sted Scandic, Østergade, 8000 Aarhus C Deltagere Bestyrelsen + suppleanter, repræsentanter fra fagteknik, afdelinger og udvalg Gæst

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015

på stx og hf DASG / Matematiklærerforeningen 2015 1 brug af it i matematikundervisningen på stx og hf Selve omgangen med CAS er selvfølgelig et udtryk for brug og udvikling af hjælpemiddelkompetence,. Ræsonnementskompetencen nævnes ikke. Citat fra Matematik

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Fremtidens naturfag i folkeskolen

Fremtidens naturfag i folkeskolen MONA 2006 1 109 Fremtidens naturfag i Undervisningsminister Bertel Haarder nedsatte pr. 1. november 2005 et udvalg med opgaven at udarbejde et oplæg til regeringens handlingsplan for naturfagene i. Udvalget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV

MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV 1 MATEMATIKUNDERVISNING OG NEGATIV SOCIAL ARV Arbejdsgruppen for matematik stx om problemer for elever med gymnasiefremmed baggrund: Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF, Niels Hjølund Pedersen,

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Nye eksamensformer - mulige scenarier

Nye eksamensformer - mulige scenarier Nye eksamensformer - mulige scenarier Matematik på hf Marts 2015 Bodil Bruun, fagkonsulent i matematik stx/hf Nye eksamensformer?? Problemer, der skal løses: Internet er et vilkår mundtligt og skriftligt

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm

Baggrundsmateriale. Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2. Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Baggrundsmateriale Evaluering af Galatheaklassen 1 og Galatheaklassen 2 Bjørn Friis Johannsen og Christine Holm Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Rapporten findes på www.ind.ku.dk/projekter/sciencetalenter

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Beretning om Fysiklærerforeningen

Beretning om Fysiklærerforeningen Beretning om lærerforeningen 2005-2006 Beretningen om lærerforeningen i foreningsåret 2005-2006 indeholder følgende afsnit: 1. Foreningen 2. Astronomi 3. Efteruddannelse 4. Det regionale arbejde 5. Foreningens

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/ Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - 5-6/2 2016 Bedømmelser Klasse: 1 106 115-12-0258 164/Østdjurs Søren Brøbech 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 5,75 94,25 1,50 95,75 134 055-09-0611 55/Vejle Johannes Markussen

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering

JM Veteraner ude 2013 (Horsens) Damedouble +45 og +50 Hovedturnering JM Veteraner ude 0 (Horsens) Damedouble +5 og +50-5 til 9-6-0 Horsens Tina Bagai Anni Michelsen ALTS 6 N750 Nina Løchte Silkeborg N7956 Henriette Malcolm LøvborSilkeborg N6869 0-06 kl. :0 Susanne Wiese

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere