Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017"

Transkript

1 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering: Udvikling af målepunkter, herunder kommunikation med interessenter og redegørelse for inddragelse af tema Udvælgelse af behandlingssteder Forberedelse af de enkelte tilsyn Almen praksis er udvalgt til tilsynsområde for 2017, idet der i styrelsen er erfaring for, at der er væsentlige patientsikkerhedsmæssige risici at finde. Endvidere er det et område, hvor der ikke tidligere har været planlagte tilsyn. Udvikling af målepunkter mv.: Arbejdsgruppen har udarbejdet generiske målepunkter samt specifikke målepunkter i forhold til årets temaer- medicinhåndtering og prøvesvar - og relevante målepunkter svarende til de udvalgte patientforløb - KOL og depression. De udfærdigede målepunkter har været sendt i høring på høringsportalen samt internt i STPS. Målepunkterne er efter høring bearbejdet i et vist samarbejde med PLO, uden at PLO dog kan tages til indtægt for den endelige udformning. DSAM har været involveret via et enkelt møde, men kan heller ikke tages til indtægt for den endelige udformning.. Det er væsentligt at fastholde, at styrelsen som myndighed, uanset årets temaer også reagerer på åbenlyse fejl og mangler med patientsikkerhedsmæssig relevans både ved tilsynsbesøg og journalaudits. Udvælgelse af behandlingssteder: Ud fra tilfældig stikprøve: - Et antal almen praksis udvælges på baggrund af patientforløb fundet ved tilsynsbesøg på sygehusafdelinger med fokus på KOL eller depression Ud fra risikovurdering: - Et antal regionale klinikker og udbudsklinikker - Et antal almen praksis udvælges på baggrund af afvigende ordinationsmønstre på benzodiazepiner - Et antal almen praksis udvælges på baggrund af afvigende ordinationsmønstre på opioider - Et antal praksis udvælges på baggrund af et udtræk af indgivne klager/afgørelser med kritik Udvælgelse fra disse sker ligeledes ved stikprøve og er en afprøvning af, hvorvidt det er brugbare indikatorer for udvælgelse.

2 Forberedelse af det enkelte tilsyn: Inden tilsynet indhentes på forhånd eventuelle instrukser for hhv. receptfornyelse og håndtering af parakliniske undersøgelser samt eventuel IKAS rapport. Gennemgang af SPOOP kørsel og afsøgning af tilsyns- og klagesager i Captia. Tilsynene skal søges koordineret tidsmæssigt med IKAS akkreditering, så vi så vidt muligt undgår sammenfald. Varsling Gennemførelse af tilsyn Opfølgning I det omfang IKAS allerede har akkrediteret, vil målepunkterne blive gennemgået på forhånd ved gennemlæsning af IKAS rapporten. Som udgangspunkt vil vi derefter kun tage de generiske målepunkter op, som IKAS har brugt, hvis der var problemer ved akkrediteringen. 6 uger. Tilsynet omfatter alle læger i den varslede almen praksis. Tilsynsbesøg omfatter interview, observation og gennemgang af skriftligt materiale. Skriftligt materiale omfatter instrukser og journaler (minimum 3 stikprøver) Interviews gennemføres med læger og personale. Rapporter til almen praksis Hvert tilsyn færdiggøres med udsendelse af en rapport til praksis. Rapporten vil indeholde oplysninger om de krav til opfølgning, der er stillet til den pågældende praksis, samt kategorisering af behandlingsstedet. Opfølgning i forhold til kategorisering Inddelingen vil indeholde fire kategorier efter stigende grad af alvorlighed. Valg af kategori baseres på fund med patientsikkerhedsmæssig relevans fra tilsynet. Opfølgning vil variere afhængig af kategori. For eksempel: - Anmodning om tilsendelse af materiale - Anmodning om handleplan - Henstilling - Indskærpelse - Påbud - Reaktivt tilsyn Læring - Før - Under - Efter Før: Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside skal udvikles, så den understøtter en læringsmæssig tilgang til rapportering af tilsyn. Målepunkter offentliggøres på Styrelsens hjemmeside inden tilsyn påbegyndes med henblik på læring. På hjemmesiden findes også links til lovgivningen. Der kan udvikles læringsaktiviteter, evt. i samarbejde med PLO og DSAM.

3 Under: Tilsynet er dialogbaseret, således at lægerne får en forståelse af nødvendigheden af de krav, vi stiller, men også at vi ser på, om kravene i de konkrete situationer er rimelige og realistiske og giver den patientsikkerhed, som vi gerne vil opnå. Hvis der i forbindelse med tilsynene opdages mange gentagelser af de samme problemer, kan der blive behov for en informationsindsats i løbet af året. Efter: Der udarbejdes ud fra de samlede resultater af alle tilsyn en eller flere rapporter med dataopsamling og/eller læringsmæssigt sigte. Rapporterne vil indeholde anbefalinger om forbedring af patientsikkerheden til implementering også i praksis, der ikke har haft tilsynsbesøg. Rapporter kommunikeres direkte til PLO, DSAM, regioner, og evt. andre interessenter samt offentliggøres. Det kan blive aktuelt med en særskilt opsamlingsrapport for de regionale klinikker. Styrelsen inddrager fundene i fremtidige læringsaktiviteter, for eksempel nyhedsbreve, temadage, selskabers årsmøder etc. Tidsplan Tilsyn i almen praksis starter i april 2017 Implementering/uddannelse - introduktion og overdragelse af modellen til kommende tilsynsførende Erfaringsopsamling intern; - Kalibrering; ved start og kontinuerligt - Succeskriterier De første to måneder er kalibreringsperiode for målepunkter, afgørelser og konkret udførelse af tilsyn. Alle tilsynsførende i Styrelsen for patientsikkerhed har gennemført basal uddannelse i konceptet og metoderne i det risikobaserede tilsyn i januar De tilsynsførende fra de respektive tilsynsenheder, der er udvalgt til at gå tilsyn i almen praksis, vil i marts 2017 modtage specifik uddannelse. Der vil være fokus på, hvorledes årets temaer udmøntes samt indføring i de udformede målepunkter i forhold til hhv. KOL eller depression. Det er vigtigt, at også administrative medarbejdere, der forventes tilknyttet de udvalgte områder, deltager i den specifikke del af uddannelsen. De tilsynsførende, der har erfaring fra tidligere tilsyn, skal medvirke ved uddannelsen af de tilsynsførende, der ikke har erfaring, ved sidemandsoplæring. Kalibrering: Der udpeges en fagområdeansvarlig i hver enhed. Der oprettes en kalibreringsgruppe på tværs af de tre enheder bestående af de tre fagområdeansvarlige, en projektleder samt eventuel deltager fra Vidensformidling og Læring. Ugentligt møde i starten. Kalibrering af målepunkter efter 3-5 tilsyn

4 pr. enhed. Kontinuerlig kalibrering planlægges af kalibreringsgruppen og indholdet tager udgangspunkt i et læringsskema. Alvorlige og komplicerede sager samt principielle forhold drøftes i Task Force organisation. Succeskriterier: At styrelsen har gennemført de planlagte tilsyn, og erfaringer fra tilsyn i 2017 indgår i fremtidens risikobaserede tilsyn. Lovgivning Love: Sundhedsloven, se lovbekendtgørelse nr af 24. september 2016 Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, se lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011 med ændringer Lov nr. 219 af 14. april 1999 om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger med ændringer Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner (Medicinskabsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1671af 12. december 2013 om recepter Bekendtgørelse nr af 28. august 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Bekendtgørelse nr af 7. november 2011, om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet med eventuelle senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. Vejledninger Vejledning nr af 31. maj 2011 om håndtering af parakliniske undersøgelser Vejledning nr af 13. december 2013 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

5 Vejledning nr af 7. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende (Tavshedspligtsvejledningen) Vejledning nr af 12. februar 2015 om ordination og håndtering af lægemidler om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser vejledning om akutberedskab ved allergenspecifik immunterapi, 2004 Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning nr af 2. juli 1999 om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler nr af den 27, december 2013 Vejledning nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. Øvrige Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL

Risikobaseret tilsyn Januar 2017

Risikobaseret tilsyn Januar 2017 Risikobaseret tilsyn 2017 Januar 2017 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen registrering hvordan? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Afslutning Risikobaseret

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Januar 2017

Risikobaseret tilsyn Januar 2017 Risikobaseret tilsyn 2017 Januar 2017 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen registrering hvordan? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Afslutning Styrelsen

Læs mere

Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard

Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard Klinik for fodterapi v/ Maria Monk Vangsgaard Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Grønnevej 8C 7760 Hurup Thy CVR-nummer: 27575390 Dato for tilsynet: 21-08-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen

Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen Klinik for Fodterapi v/bente Ilum Christensen Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Enggårdsgade 3 9000 Aalborg CVR-nummer: 25577329 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi Minna Sanders. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Østervold Randers.

Tilsynsrapport. Klinik for Fodterapi Minna Sanders. Tilsyn med fodterapeutklinikker, Østervold Randers. Klinik for Fodterapi Minna Sanders Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Østervold 26 8900 Randers CVR-nummer: 26429927 Dato for tilsynet: 03-04-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejerske

Læs mere

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017

Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn. Møde 28. marts 2017 Strategisk Følgegruppe for det risikobaserede tilsyn Møde 28. marts 2017 Status på tilsynet i 2017 Anne-Marie Vangsted 3 Hvad er et risikobaseret tilsyn? Et tilsyn, der er målrettet de steder, hvor den

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken Reaktivt tilsyn, 2017 Vejlevej 3-5 7330 Brande P-nummer: 1011977649 Dato for tilsynet: 09-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-983/2 1. Vurdering Konklusion efter

Læs mere

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Falck Lægehuse, Hurup Idrætsvej 5a 7760 Hurup Thy. Behandlingssted. CVR-Nr.: P-Nr.

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Falck Lægehuse, Hurup Idrætsvej 5a 7760 Hurup Thy. Behandlingssted. CVR-Nr.: P-Nr. Tilsynsrapport 2017 Reaktivt tilsyn Behandlingssted Falck Lægehuse, Hurup Idrætsvej 5a 7760 Hurup Thy CVR-Nr.: 21479578 P-Nr.: 1020671013 Dato for tilsynet: 16-01-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.:

Læs mere

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Februar 2017: Mette Hartvig, Mette Boelt, Gunnel Pedersen 1 Tilsyn generelt Kommunale tilsyn på plejecentre/plejeboliger: Udføres af kommunen som vanligt

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Status for det risikobaserede tilsyn

Status for det risikobaserede tilsyn Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 249 Offentligt Status for det risikobaserede tilsyn Direktør Anne-Marie Vangsted 2 Status i Autorisationsregistret pr. 21. marts 2017 Skærpet tilsyn

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Birgitte Beck Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr.

Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn. Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C. Behandlingssted: CVR-Nr.: P-Nr. Tilsynsrapport 2017 Reaktivt tilsyn Behandlingssted: Læge Flytlies Privatklinik Silkeborgvej 2, Prismet 8000 Aarhus C CVR-Nr.: 34258376 P-Nr.: Dato for tilsynet: 24-01-2017 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport Mændenes Hjem

Tilsynsrapport Mændenes Hjem Mændenes Hjem Tilsyn, 2017 Mændenes Hjem Lille Istedgade 2 1706 Kbh V CVR-nummer: 53252915 Dato for tilsynet: 31-01-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Vilmann Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anne Birgitte Haaber Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Annette Nørgaard

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Axel Gustav Lerche Behandlingssted:

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Informationsmøde Tandlæger

Risikobaseret tilsyn Informationsmøde Tandlæger Risikobaseret tilsyn 2017 Informationsmøde Tandlæger Dagsorden Hvem er vi i Styrelsen for Patientsikkerhed Hvordan træffer vi beslutninger Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen og

Læs mere

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018.

Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet sæt målepunkter, som skal danne afsæt for de tilsyn, som skal gennemføres i 2018. K O M M I S S O R I U M f o r a r b e j d s g r u p p e r m å l r e t t e t u d a r b e j d e l s e a f m å l e p u n k t e r f o r t i l s y n i 2 0 1 8 Formål Formålet er at tilvejebringe et gennemarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Gitte Blichfeldt Ørsnes Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Qvist Barrett Behandlingssted:

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Kristian Guldbæk Bundgaard Behandlingssted:

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Karen Tilma Behandlingssted: Tilma

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Ørbæklund 1A 7330 Brande P-nummer: 1003342878 Dato for tilsynet: 29-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-940/2 1. Vurdering Konklusion efter partshøring

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg

Tilsynsrapport Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg Trappebæksvej 36 5700 Svendborg CVR-

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

Praktiserende læge Asger Lau Dalmose

Praktiserende læge Asger Lau Dalmose Praktiserende læge Asger Lau Dalmose Reaktivt tilsyn 2017 Almen praksis Haslevej 17 8230 Åbyhøj, Aarhus Kommune CVR- eller P-nummer: 29501629 Dato for tilsynet: 12-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejen Distrikt Syd

Tilsynsrapport Sygeplejen Distrikt Syd Tilsyn med hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem, 2017 Hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem Ålborgvej 49 9800 Hjørring P-nummer: 1020938737 Dato for tilsynet: 26-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Gelsted-Ejby Lægehus ApS

Tilsynsrapport Gelsted-Ejby Lægehus ApS Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Søndergade 31 5591 Gelsted CVR- eller P-nummer: 18211602 Dato for tilsynet: 12-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.: 5-9011-1705/2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vlasios Kontogiannis Behandlingssted:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Claus Vigsø Behandlingssted: Stop

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Tilsynsrapport Lægehuset i Morud I/S

Tilsynsrapport Lægehuset i Morud I/S Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Centret 1 5462 Morud CVR- eller P-nummer: 25433858 Dato for tilsynet: 24-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.: 5-9011-481/3

Læs mere

Tilsynsrapport. Specialcenter Skovvang 110 sygeafdeling/boafdeling. Tilsyn med bosteder, Herningvej Holstebro.

Tilsynsrapport. Specialcenter Skovvang 110 sygeafdeling/boafdeling. Tilsyn med bosteder, Herningvej Holstebro. Specialcenter Skovvang 110 sygeafdeling/boafdeling Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Herningvej 74 7500 Holstebro P-nummer: 1014969361 Dato for tilsynet: 07-04-2017 Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejersker

Læs mere

Tilsynsrapport Regionsklinik Hjørring

Tilsynsrapport Regionsklinik Hjørring Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Aage Holms Vej 5 9800 Hjørring P-nummer: 1021942371 Dato for tilsynet: 29-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Løvdal

Tilsynsrapport Botilbuddet Løvdal Reaktivt tilsyn, 2017 Bodil Hjorths Vej 12 9310 Vodskov CVR- eller P-nummer: 1003375079 Dato for tilsynet: 27-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1152/2 1. Vurdering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thomas Philip Fahmy Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jesper Trillingsgaard Behandlingssted:

Læs mere

Temadag for ledelsen i primærsektoren

Temadag for ledelsen i primærsektoren Temadag for ledelsen i primærsektoren Ledelsens juridiske rammer Katrine Winkel Røsling Læringsenheden Styrelsen for Patientsikkerhed Læringsenheden Formidler læring fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Grethe Harbo Andersen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Bo- og behandlingstilbudet FEDDET Adresse: Tinghøjgade 69 9493

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Finn Boesen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport LÆGERNE I DYBVAD I/S

Tilsynsrapport LÆGERNE I DYBVAD I/S Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Markedsvej 12 9352 Dybvad CVR-nummer: 43959719 Dato for tilsynet: 21-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Aalborg Universitetshospital, Lunge- og allergiambulatorium

Aalborg Universitetshospital, Lunge- og allergiambulatorium Aalborg Universitetshospital, Lunge- og allergiambulatorium Tilsyn med sygehuse, 2017 Sygehusafdeling Mølleparkvej 4 9000 Aalborg CVR- eller P-nummer: 275921000016004 Aalborg kommune Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Lars Peter Hansen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christen Laurits Bang-Madsen

Læs mere

Tilsynsrapport Skrøbelevhus

Tilsynsrapport Skrøbelevhus Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Skrøbelev Hedevej 12 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 32190529 Dato for tilsynet: 04-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, Oversygeplejerske

Læs mere

Tilsynsrapport Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit, MS2

Tilsynsrapport Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit, MS2 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit, MS2 Tilsyn med sygehuse, 2017 Sygehusafdeling Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit, MS2 Skovlyvej 1 8930 Randers N P-nummer: 1003350959 Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport Læge Anne Mette Schelde

Tilsynsrapport Læge Anne Mette Schelde Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Slotsgade 38 3400 Hillerød CVR- eller P-nummer: 33624913 Dato for tilsynet: 08-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Thor Petersen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Else Hagedorn Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Korsgaard Behandlingssted:

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Tilsynsrapport Falck Lægehuse Ølgod

Tilsynsrapport Falck Lægehuse Ølgod Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Vestergade 10 6870 Ølgod CVR- eller P-nummer: 1021827319 Dato for tilsynet: 21-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, afdelingslæge Bjarne

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Doktor Jensen v/mette Jensen Anders Billes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Vibeke Ulrich Speciallæge i Neurologi

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: André Miran Behandlingssted: Adresse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Inger Louise Wildfang Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Charlotte Floridon Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsrapport SKØDSTRUP LÆGEPRAKSIS I/S

Tilsynsrapport SKØDSTRUP LÆGEPRAKSIS I/S Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Stationsvangen 70 8541 Skødstrup CVR- eller P-nummer: 1000428885 Dato for tilsynet: 30-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens, Akutafdelingen overafdelingen -

Hospitalsenheden Horsens, Akutafdelingen overafdelingen - Hospitalsenheden Horsens, Akutafdelingen overafdelingen - akutafdeling Tilsyn med sygehuse, 2017 Sygehusafdeling Hospitalsenheden Horsens, Akutafdelingen overafdelingen - akutafdeling Sundvej 30 8700 Horsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Luana Leonora Jensen Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig læge: Karen Ulrikke Jacobsen Behandlingssted:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Søren Rasmussen Deutch Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Peter Kaare Østergaard

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Lisbeth Kidmose Behandlingssted:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Gitte Pedersen Behandlingssted:

Læs mere

Nordic Medicare Lægeklinik Nykøbing Falster

Nordic Medicare Lægeklinik Nykøbing Falster Nordic Medicare Lægeklinik Nykøbing Falster Tilsyn med almen praksis, 2017 Almen praksis Nygade 4 4800 Nykøbing F CVR- eller P-nummer: 1021932120 Dato for tilsynet: 24-05-2017 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Akuttelefonen 1813, Region Hovedstaden. Reaktivt tilsyn, 2017

Tilsynsrapport. Akuttelefonen 1813, Region Hovedstaden. Reaktivt tilsyn, 2017 Akuttelefonen 1813, Region Hovedstaden Reaktivt tilsyn, 2017 Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5, opgang 2, 3. sal 2750 Ballerup CVR- eller P-nummer: 29 19 06 23 Dato for tilsynet: 06-04-2017 Tilsynet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere