Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)"

Transkript

1 Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Afbud: Morten Junget Pkt. Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde d. 23. maj 2017 Godkendt. 3 Relationen mellem Spejderne og spejderchefkredsen opsamling på mødet i Spejderchefkredsen d. 31/5 Spejderchefkredsen drøftede d. 31/5 forslaget fra Spejdernes bestyrelse om relationen. I referatet fra drøftelsen står der således: Der var generel tilslutning til principperne og holdningerne i papiret. Der er brug for at få skabt klarhed over de forskellige samarbejdsflader mellem Spejderne og korpsene, da der lige nu er tre forskellige samarbejdsfora: Forhandlingsorganet hvor repræsentanter fra hvert korps forhandler specifikke emner Spejderchefkredsen hvor fokus er på erfaringsudveksling og sparring Årsmøde-kredsen hvor det er de samlede hovedbestyrelser/korpsledelser, der mødes Spejdernes bestyrelse vil derfor revidere papiret, så alle tre fora bliver beskrevet samlet. I forhold til samarbejdet mellem Spejderne og spejderchefkredsen skal der tilføjes et ekstra punkt om at Spejderne får adgang til viden og strømninger via korpsene, som gør Spejdernes bestyrelse i stand til at tilrettelægge arbejdet på en måde, der skaber opbakning til Spejderne. Der var enighed om, at Spejdernes bestyrelse bliver inviteret til at være repræsenteret på møderne i spejderchefkredsen. Der var desuden enighed om, at der ikke fremover er behov for

2 at afholde spejderchefdøgn, når Spejderne afvikler årsmøde om foråret og halvårsmøde om efteråret for de samlede korpsledelser. På grund af kalenderudfordringen bliver det dog først fra Der skal findes faste weekender for disse møder, fx anden weekend i marts og sidste weekend i september. Årsmødet for 2018 afvikles d marts Det kan overvejes at kombinere halvårsmødet med muligheden for at de enkelte korpsledelser kan afholde møder samme weekend. Til næste bestyrelsesmøde (efter sommerferien) vil der komme et oplæg til en revideret beskrivelse af samarbejdet. At orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. Nyt oplæg behandles efter sommerferien. Bestyrelsen tager ideen om at kombinere halvårsmøder og årsmøder med korpsledelsesmøder og bestyrelsesmøder med til punktet om mødeplanlægning. 4 Overdragelse af opgaver fra spejderchefkredsen til Spejderne Der har været en drøftelse på spejderchefmødet d. 31/5 af overdragelse af opgaver til Spejderne. Konklusionen på drøftelsen er, at Ungdommens Folkemøde og Spejderdagen overdrages til Spejderne fra 1. juli I forhold til øvrige opgaver er der behov for yderligere drøftelser, inden der tages stilling til eventuel overdragelse. Direktøren indstiller, At bestyrelsen drøfter næste skridt i overdragelsen I forhold til Spejderdagen skal det overvejes hvordan aktiviteten bedst kan kobles sammen med én af vores andre aktiviteter, Explorer Islands, Ungdomsøen eller andet. Der skal laves en beskrivelse af projekterne som foreslået af spejderchefkredsen, så forventningerne ved overdragelsen er klare. Bestyrelsen beder om et oplæg til første møde efter sommerferien om begge dele. 5 Oplæg til bestyrelsens fremtidige arbejdsgrupper

3 Med afsæt i drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde er der udarbejdet et konkret forslag til fremtidige strategiske arbejdsgrupper under bestyrelsen. Forslaget fremsættes til drøftelse, forud for endelig beslutning på bestyrelsens onboarding-møde d. 26/6. At oplægget til arbejdsgrupper drøftes forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 26/6 Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til arbejdsgrupper med den tilføjelse, at der skal laves kommissorier for alle arbejdsgrupper. Alle grupper skal desuden efter hvert møde holde resten af bestyrelsen orienteret om gruppens arbejde. Det behøver ikke være i form af referater fra møderne, men blot en orienterende mail. Bestyrelsen drøftede muligheden af at lave et generelt opslag til alle grupperne, så det bliver muligt for interesserede at byde ind, men at det er vigtigt, at det stadig er bestyrelsen, der udpeger/sammensætter grupperne. 6 Oplæg til mødekadence og årshjul for bestyrelsen I oplægget til forretningsorden for bestyrelsen er der lagt op til følgende mødekadence: Der afholdes omkring 8 bestyrelsesmøder årligt, hvoraf minimum 2 er fysiske møder, mens de øvrige møder foregår via skype/mødetelefon. De fysiske møder afholdes som weekendmøder i foråret og efteråret. Derudover er der i oplægget til Spejderchefkredsen lagt op til, at Spejderne ud over årsmødet også indkalder og faciliterer en halvårlig seance for korpsledelserne/hovedbestyrelserne. Der er lavet et første udkast til et årshjul for bestyrelsen, hvor de fast tilbagevendende opgaver er indsat. At bestyrelsen drøfter og tilretter oplægget forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 26/6 Der var enighed om at afholde 4 fysiske møder, hvor de to kan kombineres med årsmødet og halvårsmødet. Til næste møde lægges konkrete datoforslag ind i planerne. 7 Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen

4 I forbindelse med organiseringsdrøftelserne i foråret blev der samtidig udarbejdet et forslag til forretningsorden for Spejdernes bestyrelse. Forslaget skal godkendes endelig af den samlede bestyrelse. At bestyrelsen drøfter udkastet til forretningsorden forud for endelig godkendelse på bestyrelsesmødet d. 26/6 Godkendelsesproceduren for referatet ændres, så der er en hurtigere godkendelse. I pkt. 8 ændres team til patrulje. Desuden konsekvensrettes i forhold til mødekadencen. 8 Status på evaluering af Spejdernes Lejre Der er ved at blive udpeget medlemmer til arbejdsgruppen om Metaevaluering af Spejdernes Lejre. Gruppens formandskab fik mandat til at udpege resten af gruppen. 9 Status på ledelsesudviklingsgruppe Der har været lidt uklarhed omkring den frivilliggruppe, der aktuelt er nedsat til at gøre nogle indledende tanker om en kommende ungdomslederuddannelse på Ungdomsøen, så derfor denne orientering. Arbejdet er oprindelig igangsat af David og Stefan, og har stået på siden sommeren Seneste udvikling her i foråret 2017 er, at der er sat ekstra skub på udviklingen af ideerne gennem en projektgruppe, der består af: Kristine Clemmensen-Rotne Eva Schultz Hansen Hans Henrik Halvbjørn Mikkel Dalsø Projektplan for arbejdet er vedlagt som bilag, sammen med den invitation, der er sendt bredt ud ifht. de to workshops, som gruppen afholder inden sommerferien. Organisatorisk er arbejdet nu overdraget fra David og Stefan til at blive en projektgruppe med reference til direktøren. Når Ungdomsø-gruppen er etableret, skal projektgruppens arbejde afleveres til Ungdomsøgruppen, og i sidste ende munder det ud i en indstilling til bestyrelsen om hvorvidt projektet skal omsættes til ét af de aktivitetskoncpeter, vi vælger at udvikle til

5 Ungdomsøen. Dette skal ifølge vores Ungdomsø-tidsplan ske senest 1. oktober. Sagen kommer dermed op til bestyrelsens endelige beslutning umiddelbart efter sommerferien. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Taget til efterretning 10 Status Erhvervskonference på Spejdernes Lejr Mundtlig status fra arbejdsgruppen. At bestyrelsen tager status til orientering Drøftet 11 Opsamling fra strategi-workshops Mundtlig opsamling på den seneste workshop, som afvikles d. 7/6 At bestyrelsen tager status til orientering Det har været to rigtig gode workshops, og der er kommet gode input. Der sendes evalueringsskema ud til alle deltagere. 12 Status på Ungdomsø-gruppe Mundtlig status på udpegningerne til gruppen v. direktøren At bestyrelsen tager status til orientering Taget til orientering. 13 Eventuelt

6 Julie efterlyste deltagere til at udvikle ledelsesmoduler sammen til lejren. David meldte sig. Thea orienterede om ø-besøg med prinsessen. David kvitterede for evalueringssvarene fra sidste bestyrelsesmøde, og sender et nyt skema ud.

Spejdernes bestyrelse Fredag d. 15. september kl lørdag d. 16. september kl

Spejdernes bestyrelse Fredag d. 15. september kl lørdag d. 16. september kl Spejdernes bestyrelse Fredag d. 15. september kl. 18.00 lørdag d. 16. september kl. 15.00 Sted: Brogården, Middelfart REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 17 om status på metaevalueringen af Spejdernes lejre.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 17 om status på metaevalueringen af Spejdernes lejre. Spejdernes bestyrelse Fredag d. 3. november kl. 18.00 lørdag d. 4. november kl. 15.00 REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling

Læs mere

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 18: Drøftelse af bestyrelsens organisering

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 18: Drøftelse af bestyrelsens organisering Spejdernes bestyrelse Mandag d. 12. marts 2018 kl. 14.00-19.00 Holmen, Salen REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak,

Læs mere

Deltagere: Morten Junget, Signe Lund Christensen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: Morten Junget, Signe Lund Christensen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Søndag d. 8. april 2018 kl. 20.00-22.00 Skype REFERAT Deltagere: Morten Junget, Signe Lund Christensen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Afbud: David Hansen, Julie

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Fredag d. 4. maj 2018 kl. 18.00 lørdag d. 5. maj kl. 16.00 Nyborg Strand REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik

Læs mere

Referatet er sendt ud pr. mail. Der er ikke modtaget kommentarer.

Referatet er sendt ud pr. mail. Der er ikke modtaget kommentarer. Spejdernes bestyrelse 10. maj 2019 kl. 18.00-11. maj 2019 kl. 15.00 Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling REFERAT Deltagere: Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis,

Læs mere

Der er ikke modtaget kommentarer til referaterne pr. mail.

Der er ikke modtaget kommentarer til referaterne pr. mail. Spejdernes bestyrelse 2. november 2018 kl. 17.00 til 3. november kl. 15.00 Danhostel Roskilde REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik

Læs mere

Bestyrelsen har tidligere udskudt godkendelse af budgettet for 2019, på grund af den forestående udskilning af Ungdomsøens økonomi.

Bestyrelsen har tidligere udskudt godkendelse af budgettet for 2019, på grund af den forestående udskilning af Ungdomsøens økonomi. Spejdernes bestyrelse 6. december 2018 kl. 20.30-22 Skype for business REFERAT Deltagere: Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak, Lisbeth Trinskjær,

Læs mere

Deltagere: Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse 9. marts 2019 kl. 16.00 10. marts 2019 kl. 13.00 Houens Odde i forlængelse af årsmødet REFERAT Deltagere: Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen,

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse 3. januar 2019 kl. 17.00-20.30 Harry s møder, Ejlskovgade, Odense REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Signe Lund Christensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis,

Læs mere

REFERAT. Afbud: Signe Lund Christensen (4. og 7. april), Stefan R. Hansen (4. april) Dagsordenstekst/Indstilling. 1. Godkendelse af dagsorden

REFERAT. Afbud: Signe Lund Christensen (4. og 7. april), Stefan R. Hansen (4. april) Dagsordenstekst/Indstilling. 1. Godkendelse af dagsorden Spejdernes bestyrelse 4. april 2019 kl. 20.00-22.00 Mødetelefon: ring op på 81 11 12 13 kode 2022 2026 7. april 2019 kl. 10.00-19.00 Spejdercenter Holmen, Dragestuen REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten

Læs mere

Referat fra Spejdernes Generalforsamling Fredag d. 9. marts 2018 kl Houens Odde, Gilwellhytterne

Referat fra Spejdernes Generalforsamling Fredag d. 9. marts 2018 kl Houens Odde, Gilwellhytterne Referat fra Spejdernes Generalforsamling Fredag d. 9. marts 2018 kl. 19.20-20.20 Houens Odde, Gilwellhytterne Pkt. Dagsordenspunkt 1 Valg af dirigent og referent at generalsekretær Birgitte Meisner Nielsen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat Dato: Mandag 16/4-18 Kl

Referat Dato: Mandag 16/4-18 Kl Referat Dato: Mandag 16/4-18 Kl. 17.00-20.00 Sted: Ungecenter Syd (Sortebakkeskolen) Løgstørvej 161, 9610 Nørager. Parker ved Sortebakkehallen derfra kan skiltene med RU ses. Emne: Bestyrelsesmøde (m.

Læs mere

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017

REFERAT. 3. VIA-DSR møde 2017 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16.30-19.30 Deltagere Kara Sigrid Ellegaard (237692 SIS) Inge Lundin Bech (237682 LISKI)

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne]

REFERAT/ DAGSORDEN. 3. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster. Afbud [Navne] 3. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Lokale B172 Mødedato: 11. maj 2017 Kl. 16-19 Deltagere [Navne] Gæster Afbud [Navne] Forberedelse: Hvert Campus skal have skrevet

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

REFERAT Hovedbestyrelsesmøde

REFERAT Hovedbestyrelsesmøde REFERAT Hovedbestyrelsesmøde Dato: 24. april 2018 Tid: Kl. 13.00 14.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-06 Deltagere: Per Røner, Steen Vinderslev, Henrik Kruse, Rie Perry,

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af korpsledelsesmøde onsdag den 5. december 2018 Spejdercenter Holmen kl Deltagere

Referat af korpsledelsesmøde onsdag den 5. december 2018 Spejdercenter Holmen kl Deltagere Deltagere Louis Jørgensen, Kasper Staunskær Frandsen, Marie Torp Christensen, Kristine Clemmensen-Rotne, Susan Hein Eiberg, David Hansen, Kasper Hertz Jansen, Troels Lund, Christian Price, Mathias Lysholm

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. VIA-DSR møde Sted: Campus Holstebro Gl. Struervej 1 7500 Holstebro Lokale A367 Mødedato: 15. december 2016 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og

Læs mere

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum.

Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Mødet indledes med en kort rundtur på Afd. Absalon ved Pædagogisk leder Michael Larsen ca. 20 min. Vi mødes i skolens fællesrum. Skolebestyrelsen Holbæk By Skole Tidspunkt:

Læs mere

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen, Morten S.

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen, Morten S. Referat Lokaludvalget 's møde Onsdag den 13-03-2019 Kl. 16:00 Munkestræde, Klosterplads 8a Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen,

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl

fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl Dagsorden og referat: fra stiftsrådsmødet onsdag den 13. november 2013 kl. 14.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Erik Vind, Ester Larsen, Jens Hebsgaard, Lars Ole Johnsen, Grethe Krogh Jakobsen, Mads

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af KR-mødet oktober 2017

Referat af KR-mødet oktober 2017 Referat af KR-mødet 7.- 8. oktober 2017 Tilstede: Annette Olesen (AO), Connie Schneider (CS), Christine Walther (CW), Helene Bolvig (HB), Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Sarah Basnov (SB) og Sanne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde fredag d kl

Referat fra bestyrelsesmøde fredag d kl Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 10.11.2017 kl. 9.30 15.30 Mødet afholdes på Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73,

Læs mere

Hovedbestyrelsens retningslinjer for politisk arbejde i netværk, udvalg og fora

Hovedbestyrelsens retningslinjer for politisk arbejde i netværk, udvalg og fora Hovedbestyrelsens retningslinjer for politisk arbejde i netværk, udvalg og fora som senest revideret den 24. august 2019 Ifølge vedtægterne påhviler det hovedbestyrelsen sammen med forretningsudvalget

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. 1. VIA-DSR møde 2017 Sted: Dalgas Allé 20 DK-7800 Skive Lokale 103 Mødedato: 25. januar 2017 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Dato: 9. juni Tidspunkt: Kl Terndrup Rådhus Sted: Skørpingvej Terndrup

REFERAT. Bestyrelsesmøde. Dato: 9. juni Tidspunkt: Kl Terndrup Rådhus Sted: Skørpingvej Terndrup REFERAT Bestyrelsesmøde Dato: 9. juni 2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.00 Terndrup Rådhus Sted: Skørpingvej 7 9575 Terndrup Til stede: Birgit Christensen Carsten Bojesen Jørgen Nielsen Lene Nygaard Lilli Brunø

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for

Læs mere

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED

FÆLLESSKAB TRIVSEL FAGLIGHED Dagsorden og referat Dato: Tid: 18.30-20.30 Sted: Strandskolen 11.oktober 2017 Sandwich fra Kl.18.30-Grundet årsmødet med forældreråd Ordstyrer: Marie(Formand) Fraværende: Kofi Referent: Gitte Nielsen

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 2. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4.

REFERAT/ DAGSORDEN. 2. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4. 2. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Randers Jens Otto Krags Pl. 3 8900 Randers C Lokale 1.56 Mødedato: 27. marts 2017 Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4 Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BCF

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BCF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BCF 18. JUNI 2018 // KL. 10.00-15.00 // KULTURØEN I MIDDELFART Til stede: Pia Henriette Friis, Erik Thorlund, May-Britt Diechmann og Henrik Zacho, Jakob Heide Petersen Afbud:

Læs mere

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 502 Dato: 3. juni 2010 Tid: Kl. 9.30-12.00 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone

Læs mere

Gæst: Ny konsulent i afdelingen Løn&Ansættelse Nicolai Kempel Sigh hilste på TR-rådet og fortalte lidt om sin baggrund.

Gæst: Ny konsulent i afdelingen Løn&Ansættelse Nicolai Kempel Sigh hilste på TR-rådet og fortalte lidt om sin baggrund. Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 14. marts 2017 For referat: Dato for referat: Karen Fischer-Nielsen 28. marts 2017 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Charlotte Larsen (CL),

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde

Referat af skolebestyrelsesmøde Referat af skolebestyrelsesmøde Onsdag den 13. januar 2016 kl. 17.15 på skolens lærerværelse Forældrerepræsentanter: Peter Brastholt, Rasmus Edelberg, Helle Sørensen, Regin, Martine Midjord, Michael Andersen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 6. oktober 2011 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 5.-6. september 2011 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde

REFERAT Bestyrelsesmøde REFERAT Bestyrelsesmøde Dato 4. marts 2019 Tidspunkt Kl. 17.30-19.30 Sted Administrationsbygningen, Skørpingvej 7, Terndrup. Deltagere Birgit Christensen, Birgitte Mikkelsen, Carsten Bojesen, Kersten Bonnen,

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden:

Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 Dagsorden: Grenaa Marina. Grenaa Lystbådehavns Fond v/ bestyrelsen. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 04/2018 -------------------- o ----------------- Mødedato: mandag 20/8 2018 kl. 16,30. Mødested: Havnekontoret Skakkesholm

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 21-01-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 21-01-2019 18:30 1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Kim (medarbejderrepræsentant) og Maiken (referent) Tid 16. maj 2017 kl. 13.15-18.00 Sted Indkaldere Mødetype Forplejning CISU, Klosterport

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT 2015 F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 30-04-2015 15:30 Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ styregruppe Referat Dato: 29. november 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 9.00 - ca. 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Forretningsorden

Læs mere

Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 10. november 2016.

Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 10. november 2016. Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 24. november 2016, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen, Torben

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Procesplan for den kommende kulturaftale

Procesplan for den kommende kulturaftale Procesplan for den kommende kulturaftale Primo december Lokal afklaring ift. rammeforslag og hensigtserklæring. Januar indsendelse af hensigterkæring til sekretariatet. Forår Budgetforhandlinger i gang.

Læs mere

Referat. Gentænk borgerinddragelse. Tirsdag den 16. maj 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Gentænk borgerinddragelse. Tirsdag den 16. maj 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Gentænk borgerinddragelse Gentænk borgerinddragelse Tirsdag den 16. maj 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Christian Haubuf (A) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Ole Bjerregaard

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt.

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. VIA-DSR møde Sted: Lokale B338 Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødedato: 20. september 2016 Deltagere [Navne] Gæster [Navn] under pkt. [#] Afbud [Navne] Forbered Læs dagsorden samt bilag. Gør jer overvejelser

Læs mere

Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 26. juni 2018 kl hos Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers.

Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 26. juni 2018 kl hos Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers. Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 26. juni 2018 kl. 9.00 12.00 hos Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers. Formand for KKR Midtjylland, borgmester Torben Hansen, Randers Kommune,

Læs mere

REFERAT. 4. møde i Studenterrådet i VIA

REFERAT. 4. møde i Studenterrådet i VIA 4. møde i Studenterrådet i VIA 2018-2019 Sted: Campus Holstebro Gl Struervej 1 7500 Holstebro Lokale A232 Mødedato: 28. september 2018 Kl. 15.00 19.00 Deltagere Chris Aamand Jensen (218388 VCM) Hedvig

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Ref.: HEM Dok.nr.: 4985280 Sag.nr.: 2019-SL211NJ-17171 03-05-2019 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Dato: 10. maj 2019 Tid: 09.00-16.00 Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Peter, Lotte, Kathja,

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 9. december 2013 Tid: Kl. 17:30 22:00 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhuset Kenneth Bøggild, Henrik Mütze, Peter Jensen, Christina Rasmussen,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 26. august 2015 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Referat Medlemmer Øvrige indkaldte Fraværende

Referat Medlemmer Øvrige indkaldte Fraværende Referat Gentænk borgerinddragelse Gentænk borgerinddragelse Tirsdag den 28. marts 2017 Kl. 12:00 Ebeltoft Vandrerhjem Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Medlemmer Christian Haubuf (A) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Referat. rent vand. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2019. Dagsorden. 1 Vi sørger for. Mødedato: Onsdag den 8. maj 2019, kl. 13. Mødested: AquaDjurs.

Referat. rent vand. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2019. Dagsorden. 1 Vi sørger for. Mødedato: Onsdag den 8. maj 2019, kl. 13. Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 03/2019 Mødedato: Onsdag den 8. maj 2019, kl. 13. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Bente Hedegaard (formand) - Benny Hammer (næstformand) - Kasper Bjerregaard

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde. Dato: 10. oktober Tidspunkt: Kl Sted: Administrationsbygningen, Terndrup

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde. Dato: 10. oktober Tidspunkt: Kl Sted: Administrationsbygningen, Terndrup DAGSORDEN Bestyrelsesmøde Dato: 10. oktober 2017 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Sted: Administrationsbygningen, Terndrup Til stede: Birgit Christensen Carsten Bojesen Jørgen Nielsen Lene Nygaard Lilli Brunø

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 21. september 2017 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 3 på 5.

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 21. september 2017 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 3 på 5. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 21. september 2017 Tidspunkt: Kl. 10.30-15.00 Sted: Lokale 3 på 5. sal REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Kim Herforth Nielsen (pkt.1-12),

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. august 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsens lokaler Engvej 122, 2791 Dragør tirsdag den 1. oktober 2013 kl.17.15 14. oktober 2013 Til stede: Kim Carlsen Knud Erik Andersen Liss Porsborg ( afbud ) Jørgen

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup

Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Referat Udviklingsudvalget's møde Torsdag den 16-06-2016 Kl. 15:00 Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jens Munk, Bo Hansen, Bruno Hansen Afbud:

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2018 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 06-04-2018 09:30 Sted: KL, lokale S-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats

Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg om boligsocial indsats Mødetidspunkt 15-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.00 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Referat af Kropsrådsmøde

Referat af Kropsrådsmøde Referat af Kropsrådsmøde 27.-28 januar 2018 på Øksedal Tilstede: Annette Olesen (AO), Connie Schneider (CS), Christine Engel Walther (CW - kun lørdag), Helene Bolvig Hansen (HH - kun lørdag), Inge Burmeister

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Bested og Jakob

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Tirsdag 8. januar kl på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Tirsdag 8. januar kl på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg DGI Midtjyllands bestyrelse o DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere) Silkeborg 10. januar 2019 Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Tirsdag 8. januar kl. 17.30-21.00 på DGI Midtjyllands

Læs mere

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Åben Referat Dato: Mandag den 8. januar 2018 Tidspunkt: 15:30 Sted: Seglet Hillerød Kommune Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed / 08-01-2018 Sagsoversigt: 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen Den januar 2019 Kvæsthuset Kl. 10:00-15:00

Bestyrelsesmøde i Lederforeningen Den januar 2019 Kvæsthuset Kl. 10:00-15:00 Bestyrelsesmøde i Lederforeningen Den 23-24. januar 2019 Kvæsthuset Kl. 10:00-15:00 Onsdag d. 23. januar 2019 Kl. 10:00-11.15 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Læs mere

Lokale Rød, indgang E.

Lokale Rød, indgang E. FTF MIDTJYLLAND FTF Midtjylland, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg Tlf.: 21754731, E-mail: thor1@post10.tele.dk. Virklund den 21. august 2017 Referat Bestyrelsesmøde i FTF MIDTJYLLAND Tidspunkt

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-06-2019 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-06-2019 18:00 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Ref.: HEM Dok.nr.: 4985280 Sag.nr.: 2019-SL211NJ-17171 03-05-2019 Referat af bestyrelsesmøde Dato: 10. maj 2019 Tid: 09.00-16.00 Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Afbud: Dirigent/er: Peter,

Læs mere