Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014"

Transkript

1 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet fil i en mail til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Mailadressen er: GENERELLE OPLYSNINGER Tema: Styrket koordinering i udsatte boligområder A B Projektets titel Skriv titel her: Udsatte unge i job, uddannelse og praktik: Beskæftigelsesrettet ungeindsats i Tingbjerg-Husum Hvilken kommune ansøger om midler fra puljen? Skriv kommunenavn og forvaltning her: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen C Ansøgers identifikation: Udfyld kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer: CVR-nummer: Eller Tilskudsansvarliges CPR-nummer: Ansøgers navn Københavns Kommune, Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen Gadenavn, nr. Njalsgade 13 Postnr. & By 2300 København S Telefonnummer D Navn på kontaktperson Morten Boje, Byens Udvikling, Teknik og Miljøforvaltningen Gadenavn, nr. Njalsgade 13 Postnr. & By 2300 København S Telefonnummer Tilskudsansvarliges* underskrift: Undertegnede forpligter sig til at ville overholde betingelserne for et eventuelt tilskud. 15. maj 2014 Morten Boje Dato Underskrift Tilskudsansvarliges navn - maskinskrevet eller blokbogstaver *En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til. Side 1

2 E Hvilket beløb søges der om fra puljen? Projektperiode 01/ / Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 1. Sept Aug Sept Aug I alt *Et projektår defineres her som 12 måneders periode. F Er der til samme projekt søgt om tilskud fra andre statslige puljer eller fra andre tilskudsgivere fx Landsbyggefonden? Hvis ja, angiv nedenstående: Puljenavn: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. J.nr.: Andre tilskudsgivere: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Københavns Kommune søger i samarbejde med de almene boligorganisationer midler til en lokal beskæftigelsesindsats overfor unge i Tingbjerg. Indsatsen skal sikre opsøgende og tæt kontakt til unge i det særligt udsatte boligområde Tingbjerg med henblik på at øge andelen af unge i beskæftigelse og uddannelse. Konkret søges midler til ansættelse af en ungemedarbejder. Det bemærkes, at MBBL den 6. januar gav afslag på støtte til realiseringen af denne indsats i Tingbjerg, men at ministeriet samtidig opfordrede kommunen til at søge støtte fra nærværende pulje til styrket koordinering i udsatte boligområder. Mange unge i Københavns udsatte boligområder vokser op uden tilknytning til job og uddannelse. Det forringer de unges muligheder for beskæftigelse og indkomst på længere sigt. Det er Københavns Kommunes og boligorganisationernes erfaring, at det er nødvendigt med en tæt relation til unge i udsatte boligområder for at give udsatte unge fodfæste på arbejdsmarkedet. Det forudsætter en lokalt forankret ungemedarbejder, som har tæt kontakt til de unge, og samtidig har tæt kontakt til beskæftigelsessystemet i form af jobcentret. Der er samtidig et stort uudnyttet potentiale i de mange midler, som den almene sektor i København i de kommende år vil anvende til især renoveringer (ca. 2-3 mia. kr. i fysiske helhedsplaner), men også nybyggeri (ca. 2 mia. kr. årligt). I Tingbjerg forventes samlede investeringer i fysiske renoveringer og vedligeholdelse på omkring 400 mio. kr. over de næste tre år. Side 2

3 I det særligt udsatte boligområde Tingbjerg er uddannelses- og beskæftigelsesprocenten væsentligt lavere end i kommunen som helhed. Samtidig er der hverken i de boligsociale helhedsplaner eller i den kommunale drift en lokal ungemedarbejder, som kan motivere og støtte de unge i at få adgang til fritidsjob, lære- og praktikpladser. Dette hul skal udfyldes, hvis unge i dette område skal bringes tættere på uddannelse og beskæftigelse til gavn for de unge selv og for udviklingen af områderne. Der er således behov både for tæt kontakt med unge lokalt og for at understøtte etablering af flere jobmuligheder og praktikpladser i tilknytning til renoverings- og byggeopgaver i udsatte områder gennem en centralt forankret indsats. Københavns Kommune og de almene boligorganisationer har derfor søgt midler til en særlig beskæftigelsesrettet ungeindsats i to sammenhængende spor med to lokale og ét centralt forankret initiativ. Der er tale om en tværgående helhedsorienteret indsats med tre initiativer, jf. oversigten nedenfor, der samlet set skal sikre størst mulig effekt og synergi i arbejdet med at få unge i udsatte områder i beskæftigelse og uddannelse. Indsatsen er igangsat i 2014 med støtte fra MBBL s pulje til helhedsorienteret boligsocial indsats i de særligt udsatte boligområder Degnegården og Stærevej. Den lokalt forankrede indsats i Tingbjerg skal ses i sammenhæng med denne indsats.. Initiativ Indhold Status 1 Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - unge i Stærevej og Degnegården 2 Lokalt forankret beskæftigelsesindsats - unge i Tingbjerg 3 Centralt forankret beskæftigelsesindsats udnyttelse af partnerskabet mellem Dansk Byggeri og BL Ansættelse af ungemedarbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning. Medarbejderen placeres fysisk i Klub Smedetoften på Bispebjerg. Kompetenceudvikling i almene boligorganisationer Ansættelse af en ungemedarbejder under Jobcenter København. Medarbejderen placeres fysisk i sekretariatet for helhedsplanen i Tingbjerg. Samarbejde mellem kommunen, almene boligorganisationer og entreprenører skal udvikle, afprøve og udbrede en model for brug af sociale partnerskaber om praktikpladser mv. Formålet med den særlige beskæftigelsesrettede ungeindsats er: Igangsat, jf. MBBL-tilsagn 20/ om kr. Der søges kr. til denne indsats, jf. MBBL-afslag 6/ med opfordring til at søge puljen til styrket koordinering i udsatte boligområder. Igangsat, jf. MBBL-tilsagn 6/ om kr. at øge andelen af unge i uddannelse og job i de særligt udsatte boligområder Tingbjerg og Stærevej/Degnegården, idet der er særligt fokus på, at unge får og fastholder fritidsjob og erhvervsuddannelser at tilbyde alle unge i målgruppen en vifte af jobmuligheder for en arbejdsmarkedssocialiserende og sammenhængende indsats frem mod ordinær uddannelse og job: kommunale fritidsjob, ordinære fritidsjob, virksomhedspraktik i private og offentlige virksomheder, uddannelsesaftale, evt. via forudgående virksomhedspraktik. at udvikle og konsolidere Københavnermodellen, dvs. en model for, hvordan flest muligt unge i de udsatte boligområder kan opnå en uddannelsesaftale inden for rammen af den frivillige partnerskabsaftale mellem BL og Dansk Byggeri, og at udvikle og fastlægge modeller for, hvordan Københavns Kommunes forvaltninger via kernedriften kan bidrage til en markant øget uddannelses- og beskæftigelsesgrad blandt unge i de udsatte boligområder i et koordineret samspil med boligorganisationerne og de boligsociale aktører. De kursiverede punkter har særlig relevans for indsatsen i Tingbjerg, som der søges midler til her. Men ved den koordinerede samlede indsats påregnes en større effekt af de enkelte initiativer, da de understøtter hinanden. Side 3

4 2 Indsatsens målgruppe Primære målgruppe: Unge mellem 15 og 29 år i det særligt udsatte boligområde Tingbjerg (ca. 1094) Sekundære målgrupper: Unge mellem 15 og 29 år i Husum Nord Øvrige beboere og tilflyttere i ovennævnte boligområder Boligorganisationer og entreprenører (med henblik på udbredelse af Københavnermodellen) Beboere i alle almene boligområder (ved implementering af Københavnermodellen generelt) 3 Indsatsens konkrete mål Den lokalt forankrede indsats i Tingbjerg spiller tæt sammen med den centralt forankrede indsats, og der opnås derfor en synergieffekt mellem målsætningerne og succeskriterier for det lokale initiativ i Tingbjerg (initiativ 2) og det centrale initiativ (initiativ 3, som der er bevilget støtte til). Mål At årige i det udsatte boligområde Tingbjerg får og fastholder fritidsjob/ordinært job. At årige i det udsatte boligområde Tingbjerg opnår viden og erfaring med jobsøgningsprocesser, Jobcenter København samt det at begå sig på en arbejdsplads. At årige i det udsatte boligområde Tingbjerg får en uddannelsesaftale/praktikplads Implementering af partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri og BL i byggesager i København Succeskriterier* Mindst 100 fra målgruppen får et fritidsjob pr. år, mindst 50 % fastholder jobbet længere end et halvt år. Ungemedarbejder/jobcenter København registrerer. (initiativ 2 og 3) Mindst 200 vejledes i ansøgning/jobsamtale pr. år Jobcenter København Unge, registrerer at mindst 120 fra målgruppen ansøger om job pr. år. (initiativ 2 og 3) Mindst 20 fra målgruppen hjælpes til at få en praktikplads i projektperioden. Der gennemføres dialog med alle underentreprenører i hver byggesag om at indgå uddannelsesaftale, gerne delaftale, med unge i boligomårdet via jobcentrets rekrutteringsservice, evt. via forudgående virksomhedspraktik 15 virksomhedspraktikker i projektperioden 15 løntilskud i projektperioden (initiativ 2 og 3) Der er udviklet en velfungerende Københavnermodel for udnyttelse af partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri og BL, som kan anvendes ved almene byggesager i Københavns Kommune (og evt. udbredes til andre kommuner) Partnerskabsaftalen udnyttes i 15 byggesager i projektperioden, herunder byggesagerne i Bispebjerg og Tingbjerg Der gennemføres dialog med alle underentreprenører i hver byggesag om at indgå uddannelsesaftale, gerne delaftale, med unge i boligomårdet via jobcentrets rekrutteringsservice, evt. via forudgående virksomhedspraktik (initiativ 3) *Succeskriterierne er anslåede, herunder fordelingen mellem fritidsjob, virksomhedspraktik og løntilskud. Succeskriterierne vil blive kvalificeret i forbindelse med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indledende screening af målgruppen. Side 4

5 4 Hvordan nås resultaterne? (Indsatsens forandringsteori, herunder aktiviteter) Omdrejningspunktet for indsatsen er: Ansættelse af en ungemedarbejder i Tingbjerg Ungemedarbejderen varetager den opsøgende kontakt til målgruppen og understøtter denne i at søge og fastholde fritidsjob, uddannelse og beskæftigelse. Det sker gennem en håndholdt indsats, hvor den enkelte unge motiveres, støttes, opkvalificeres og fastholdes gennem hele processen. Ungemedarbejderen ansættes i sekretariatet for den boligsociale helhedsplan, Tingbjerg Forum. Den lokale forankring sikrer nærhed til målgruppen og medarbejderen kan varetage opsøgende arbejde og relationsarbejdet (med job- og uddannelsesperspektiv) i sammenhæng med igangværende aktiviteter overfor målgruppen, herunder fritidsaktiviteter og lommepengejob. Med forankringen i den boligsociale helhedsplan indgår medarbejderen desuden i det etablerede samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen, som er etableret i det udsatte byområde Tingbjerg-Husum. Ungemedarbejderen koordinerer indsatsen og samarbejder tæt med relevante aktører, herunder: Jobcenter København, så der opnås den størst mulige effekt af jobcenterets kernedrift i forhold til målgruppen. Jobcentret sikrer at de lokalt forankrede medarbejdere har det nødvendige kendskab til Jobcentret med fokus på forudsætninger og muligheder for praktikplads. Jobcentret varetager match of opfølgning overfor de unge, som ungemedarbejderen formidler videre til jobcentret. Desuden sikres vidensdeling og formidling om tilbudsviften overfor unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere, ligesom jobcentrets fritidsjobformidling og virksomhedspraktik bringes i spil. Klubtilbud i området, så der sker en koordineret ungeindsats lokalt Børnefamiliecenter København (BFCK), omkring den del af målgruppen, hvor der er snitflade. Fx er lokale gadeplansmedarbejdere, som kender de unge, forankret i BFCK sammen med Ungerådgivningen, hvor unge kan henvende sig anonymt og gratis. Sociale mentorer i Socialforvaltningens Voksenenhed omkring den del af målgruppen, hvor der er snitflade. De sociale mentorer skal hjælpe udsatte årige boliganviste unge med at klare voksenlivets udfordringer, en del af dem bor i de særligt udsatte boligområder. Boligorganisationernes byggeafdeling som indgår aftaler med entreprenører Den lokalt forankrede ungemedarbejder på Bispebjerg med henblik på erfaringsudveksling og sparring (initiativ 1, som er igangsat med MBBL-puljemidler) Den centralt forankrede indsats i BIF og det samarbejde som er etableret mellem boligorganisationerne og kommune om denne indsats (initiativ 3, som er igangsat med MBBL-puljemidler) Den lokale indsats i Tingbjerg og den lokale indsats på Bispebjerg samt det centrale initiativ, afvikles i tæt sammenhæng og der sikres erfaringsudveksling og koordinering på tværs af initiativerne. De lokale initiativer har særligt fokus på at skabe kontakt til de unge og støtte dem i at opnå og fastholde beskæftigelse og uddannelse. Det centralt forankrede initiativ sigter mod at tilvejebringe flere uddannelses- og praktikpladser gennem udvikling af en generel model for implementering af partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri og BL. De er et helt centralt element i den særligt beskæftigelsesrettede indsats at de nye aktiviteter skal spille sammen med eksisterende individ- og områdebaserede indsatser i de udsatte områder og den kommunale kernedrift på tværs af kommunens forvaltninger. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samarbejder med Børne- og Ungdomsforvaltningen, især med Ungdommens Uddannelsesvejledning, bl.a. om virksomhedspraktik med uddannelsesperspektiv til de helt unge for at bremse fødekæden ind i jobcentret, ligesom jobcentret samarbejder med regionens videregående uddannelser i et tilsvarende perspektiv. I kraft af uddannelsespålæg i beskæftigelseslovgivningen over for unge er der desuden etableret et tæt samspil med erhvervsskolerne i regionen. Der er samarbejde med Socialforvaltningen om borgere med en socialsag og med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om psykisk udsatte. Endelig er der stigende fokus på det lokale samarbejde, især via Sikker By og partnerskabet for Tingbjerg- Side 5

6 Husum samt Politik for udsatte byområder, der omfatter en bred kreds af aktører, ikke mindst de almene boligorganisationer. Forandringsteori: Den koordinerede beskæftigelsesindsats skal samlet set styrke målgruppens kendskab til arbejdsmarkedet og uddannelse samt målgruppens motivation for at søge job/praktikpladser og oplevelsen af at lykkes med dette. Indsatsen spiller sammen med den centrale indsats for at tilvejebringe flere job- og uddannelsespladser, så flere unge kan få adgang til uddannelse og arbejdsmarked. Indsatsen skal medvirke til, at flere fra målgruppen får fritidsjob og lærepladser i projektperioden (jf. punkt 3). En større andel af målgruppen i beskæftigelse og uddannelse forventes samtidig at styrke trygheden i boligområderne/byområdet, da dele af målgruppen hænger ud i de udsatte boligområder, og opleves som utryghedsskabende af øvrige beboere. Fritidsjob har stor betydning for job og uddannelse senere i livet og erhvervsuddannelse med praktikophold sikrer de unge arbejdsmarkedssocialisering og netværk. Opfyldelse af de opstillede mål inden for projektperioden skal på længere sigt styrke de unges forudsætninger for at gennemføre uddannelse, opnå selvforsørgelse og opleve et positivt medborgerskab (der kan ikke måles på dette i projektperioden) understøtte at særligt udsatte boligområder udvikles til velfungerende boligområder, der er integreret med den omkringliggende by, og er attraktive og trygge for beboere og tilflyttere (der kan ikke måles på dette i projektperioden) 5 Oversigt over milepæle (årlig dokumentation af fremdrift og resultater) Den lokale beskæftigelsesrettede ungeindsats i Tingbjerg forventes igangsat i september 2014 og forløber over en to-årig periode i lighed med de allerede igangsatte indsatser: den lokale indsats på Bispebjerg og den centralt forankrede udvikling af Københavnermodellen. September 2014: Ansættelse af ungemedarbejder i helhedsplanen og etablering af kontakt med lokal ungemedarbejder på Bispebjerg (initiativ 1) samt Jobcenter København og den centralt forankrede indsats (initiativ 3) September 2014-december 2014: Etablering af samarbejdet med lokale fritids- og klubtilbud - Kontakt til lokale samarbejdspartnere, arbejdspladser, arbejdsgivere etc. - netværksmøder med relevante professionelle i området Tingbjerg/Husum nord - kvartalsvise statusmøder - Opsøgende arbejde og relationsarbejde påbegyndes De konkrete milepæle i forhold til de opstillede succeskriterier vil blive fastlagt i forbindelse med udmøntning af projektet, når kriterierne er kvalificeret, jf. punkt 3. 6 Dokumentation, løbende opfølgning og evaluering Den beskæftigelsesrettede ungeindsats i Tingbjerg vil indgå i den eksisterende tværgående samarbejdsstruktur i om udsatte by- og boligområder mellem almene boligorganisationer og Københavns Kommune. Samarbejdsstrukturen sikrer koordinering på tværs af kommunens forvaltninger og med boligorganisationerne - både på centralt og lokalt niveau. Indsatsen vil således løbende blive drøftet og eventuelt justeret, hvis der vurderes at være behov herfor. Det overordnede ansvar for de tre initiativer i den beskæftigelsesrettede ungeindsats er forankret i Den Tværkommunale Styregruppe (DTS), et ledelsesforum på tværs af kommunens syv forvaltninger, og i Samarbejdsforum (SAF), hvor BL s 1. kreds og kommunens forvaltninger er repræsenteret. Udviklingen af modellen for partnerskaber forankres desuden i Byggechefforum, som er samarbejdet mellem kommunen og byggecheferne fra den almene sektor. Side 6

7 Monitorering og dokumentation Jobcenter København er ansvarlig for at indhente data med henblik på monitorering og dokumentation af udviklingen. Måling på projektets specifikke succeskriterier sker i samarbejde mellem ungemedarbejderen i Tingbjerg (og ungemedarbejderen på Bispebjerg) og Jobcenter København. Se de enkelte succeskriterier under punkt 3. Fritidsjob: Jobcenteret afrapporterer køn, alder og ansættelsens varighed i samarbejde med ungemedarbejderne, der formidler data til jobcenteret. Praktikpladser: Jobcentret afrapporterer køn, alder, tilknytning (kontanthjælpsmodtager, i skolepraktik, selvforsørgede), indgang (på de 12 indgange til erhvervsuddannelsessystemet) og vil i denne forbindelse registrere bopæl i udsat boligområde. 7 Organisering og organisatoriske forudsætninger Ungemedarbejderen i Tingbjerg bliver ansat i boligorganisationerne i tilknytning til den igangværende helhedsplan, Tingbjerg Forum, men med fokus på kobling til den kommunale kernedrift. Medarbejderen placeres fysisk i helhedsplanens sekretariat og har dermed tilknytning til igangværende aktiviteter. Ansættelsen i boligorganisationerne sikrer erfaringsopbygning og forankring i sektoren. Samtidig indgår ungemedarbejderen i det allerede etablerede samarbejde mellem boligorganisationer og kommune om indsatsen i udsatte områder. Samarbejdet forankres lokalt i Boligsocialt Forum Tingbjerg/Husum og følger de aftaler, boligorganisationer og kommune har indgået i kontrakt om boligsocialt samarbejde under aktiviteten om børn, unge og familie i Tingbjerg. Indsatsen indgår i tillæg til den indgåede initiativaftale mellem stat og Københavns Kommune, herunder udmøntning af initiativaftale for Tingbjerg-Husum, der er indgået mellem Københavns Kommune og boligorganisationerne. Koordinering af lokal og central indsats BIF (Jobcenter København Unge og Center for Inklusion og beskæftigelse) er ansvarlig for den overordnede koordinering mellem den lokale og den centrale indsats. Samspillet mellem den centralt forankrede BIF indsats til udnyttelse af partnerskab mellem Dansk Byggeri og BL og de lokale håndholdte fritidsjobindsatser i de udsatte byområder (herunder indsatsen i Tingbjerg og den igangsatte indsats på Bispebjerg) sikres gennem det netværk, der er etableret mellem Jobcenter København, Unge og alle lokale fritidsjobindsatser i de udsatte byområder. Gennem netværket sikres, at job mv. til målgruppen formidles til de lokalt forankrede beskæftigelsesmedarbejdere, der har relationen til de unge. Jobcenter København Unge er tovholder på netværket. Jf. aftale i indgåede boligsociale kontrakter for byområderne. 8 Forankring og udbredelse Københavns Kommune samler, jf. Politik for Udsatte Byområder, løbende op på erfaringer med og effekter af lokale indsatser med henblik på vidensdeling og udbredelse af indsatser/modeller/metoder, der virker. Indsatsen spiller sammen med allerede indgåede samarbejder i Tingbjerg-Husum og en velfunderet organisering af samarbejdet mellem kommune og boligorganisationer på det praktiske og strategiske niveau og på det lokale og centrale niveau. Der vil i de kommende år være betydelige investeringer i den almene boligsektor i Københavns Kommune, jf. punkt 1. Det udgør en unik platform for at udnytte partnerskabsaftalen mellem Dansk Byggeri og BL. Udvikling og udbredelse af en model for etablering af job- og uddannelsespladser i forbindelse med almene byggeog renoveringsopgaver har således et ganske stort potentiale alene i København. Samlet set kan beskæftigelsesrettede ungeindsats forbedre livsmulighederne for unge i udsatte områder og kan samtidig understøtte positiv udvikling i beboersammensætning og øget tryghed i de udsatte boligområder. På sigt vil modellen kunne udbredes til andre målgrupper og andre kommuner. Side 7

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøgningsskema til Udlejningsforsøg finansieret af puljen: Tilskud en Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder

Ansøgningsskema til Udlejningsforsøg finansieret af puljen: Tilskud en Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder Ansøgningsskema til Udlejningsforsøg finansieret af puljen: Tilskud en Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med.

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. Byg skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter i de almene boligforeninger Byg

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

2) kommunens arbejde med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler intensiveres.

2) kommunens arbejde med at forbedre vejledninger og kommunikation om ordningen for uddannelsesklausuler intensiveres. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØUs aflæggerbord Årlig status på antal uddannelsesaftaler i Københavns Kommune 2014 Dette notat er en årlig status på antal uddannelsesaftaler

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

KONTRAKT SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS

KONTRAKT SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS KONTRAKT SAMARBEJDE OM KOORDINERET BOLIGSOCIAL INDSATS AMAGER UDSATTE GRUPPER 12. DECEMBER 2013 Bilag 4d Sagsnr. 2013-0228218 Dokumentnr. 2013-0228218-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet... 4... 4

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 2 Program for informationsmøde 13:00 13:30: Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet v/beskæftigelsesregion Syddanmark 13:30

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Ansøgning indsendes via Social- og Integrationsministeriets puljeportal A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne og Integrationsministeriet.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation

Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013. Tema: Co-creation Velkommen til Boligsocial Årskonference 2013 Tema: Co-creation Uden co-creation/samskabelse mellem kommuner og boligorganisationer, ingen effekt af indsatsen - VI SKAL LØFTE I FLOK Det handler om fælles

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

N O TAT. Implementering af ungepakken

N O TAT. Implementering af ungepakken N O TAT Implementering af ungepakken Folketinget har før sommerferien vedtaget den såkaldte ungepakke Flere unge i uddannelse og job. I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: U-FIRE: Ungdomsbrandkorps i udsatte boligområder 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jesper Jørgensen E-mail: jejor@aarhus.dk

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Vejledning til ansøgningspuljen: Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats 14.51.56.

Vejledning til ansøgningspuljen: Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats 14.51.56. Vejledning til ansøgningspuljen: Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats 14.51.56. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Puljens formål... 3 3. Partnerskaber om en helhedsorienteret indsats...

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

Projektbeskrivelse - Skifteholdet

Projektbeskrivelse - Skifteholdet Projektbeskrivelse - Skifteholdet Fastholdelse af marginaliserede unge, så de påbegynder og gennemfører ungdomsuddannelse. Kvalitativ udvikling af partnerskab mellem unge og virksomheder, herunder metodeudvikling

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere