Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmorgen. Forhandling. Thomas Thorup Larsen"

Transkript

1 Udbudsmorgen Forhandling Thomas Thorup Larsen København, 26. marts 2014

2 Program Formål med forhandling? Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan kan man (lovligt) forhandle om fx pris? Hensyn og fokuspunkter Dialog vejen til ordregiver - alternativ til forhandling? Page 2

3 Formål med forhandling Ordregiver God konkurrence og value for money Lave det rigtige udbudsmateriale, som understøtter disse mål Gennem forhandling optimere alle tilbud og afklare uklarheder (konditionsmæssighed) Page 3

4 Formål med forhandling - Tilbudsgiver Vinde kontrakt Påvirke udbudsmateriale, så det passer til egne styrker Afgive et godt konditionsmæssigt tilbud Page 4

5 Formål med forhandling Udfordring 1 Adgang til at ændre udbudsmaterialet er IKKE ubegrænset både særlige og fælles ønsker Løsning for ordregiver - Stil få ultimative krav (mindstekrav) i udbudsmaterialet, som der skal forhandles om. Løsning ordregiver/tilbudsgiver: tidligere inddragelse af aktører dvs. teknisk dialog Page 5

6 Formål med forhandling Udfordring 2 Ordregiver kan ikke frit dele oplysninger fra indkomne tilbud for at presse forholdet mellem tilbudt pris og kvalitet Løsning for ordregiver: Fremhæv stærke og svage sider på en gennemsigtig måde Løsning for tilbudsgiver: Lyt til ordregivers feedback Page 6

7 Program Formål med forhandling? Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan kan man (lovligt) forhandle om fx pris? Hensyn og fokuspunkter Dialog vejen til ordregiver - alternativ til forhandling? Page 7

8 Forhandling efter de gældende regler Udbud med forhandling, definition jf. udbudsdirektivet Procedurer, hvor de ordregivende myndigheder henvender sig til økonomiske aktører, som de selv udvælger, og forhandler kontraktens vilkår med en eller flere af disse., jf. art. 1, stk. 11, 4. led. Page 8

9 Forhandling efter de gældende regler Udbud med forhandling, definition jf. udbudsdirektivet Art. 30: Efter forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Art. 31: Uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Restriktiv fortolkning om berettigelsen for begge Bevisbyrden hos ordregiver Page 9

10 Forhandling efter forudgående bkg. artikel 30 Art. 30, nr. 1, litra a ordregiver alene modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud. Inkluderer også situationen, hvor alle oprindelige tilbudsgivere er med og derfor ingen ny bekendtgørelse. Art. 30, nr. 1, litra b - Indkøbets art eller de hermed forbundne risici muliggør ikke en forudgående samlet prisfastsættelse. art 30., nr. 1, litra c - tjenesteydelse kan ikke specificeres tilstrækkelig nøjagtigt. art 30., nr. 1, litra d - offentlige bygge- og anlægskontrakter, der udelukkende udføres med henblik på forsøg, forskning eller videreudvikling. Page 10

11 Forhandling uden forudgående bkg. (direkte tildeling) For varer, tjenesteydelser og bygge/anlæg Art. 31, nr. 1, a hvis der ikke afgives tilbud eller ikke afgives egnede tilbud Art. 31, nr. 1, b tekniske eller kunstneriske grunde eller beskyttelsen af enerettigheder gør at kontrakt kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør Art. 31, nr. 1, c - strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af uforudsete begivenheder, ikke gør det muligt at overholde tidsfristerne for offentlige/begrænsede udbud og dette ikke skyldes ordregivers egne forhold Page 11

12 Forhandling uden forudgående bkg. (direkte tildeling) - fortsat Art. 31, nr. 2 a vedrørende vareindkøb fremstillet mhp. forskning, udvikling og forsøg Art. 31, nr. 2 b vedrørende supplerende vareleveringer Art. 31, nr. 2 c vedrørende varekøb på varebørs Art. 31, nr. 2 d vedrørende indkøb af varer fra likvidations- eller konkursbo Art. 31, nr. 3 vedrørende vinderen/vinderne af en projektkonkurrence Art. 31, nr. 4 a vedrørende supplerende arbejder eller tjenesteydelser Art. 31, nr. 4 b vedrørende gentagelsesarbejder Page 12

13 Forhandling efter de gældende regler Udbud med forhandling, forsyningsvirksomheder Art. 40, stk. 2 forhandling altid mulig dvs. både i undtagelsestilfælde svarende til direktivets art 30 og 31 (med/uden forudgående bekendtgørelse), men også helt generelt efter forudgående bekendtgørelse. Page 13

14 Forhandling efter de gældende regler Udbud med forhandling i tilbudsloven Bygge- og anlæg tilbudslovens afsnit I særlige reguleringer vedr. underhåndsbud, forhandlingsemner og deltagere alt efter tildelingskriterium mv. Varer og tjenesteydelser tilbudslovens afsnit II (dvs. under tærskelværdier i direktiv) forhandling tilladt - ingen særlige regler udover dem der følger af annonceringspligten (offentliggørelse og gennemsigtighed/ligebehandling mv.) Page 14

15 Nyt direktiv Det nye udbudsdirektiv giver en bredere forhandlingsadgang Page 15

16 Nyt direktiv, artikel 26, stk. 4 Medlemsstaterne sørger for, at ordregivende myndigheder kan anvende udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog ved bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der opfylder et eller flere af følgende kriterier: i) den ordregivende myndigheds behov kan ikke imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger ii) de omfatter design eller innovative løsninger Page 16

17 Nyt direktiv, artikel 26, stk. 4 iii) hvis kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art., kompleksitet eller de retlige og finansielle forhold eller risici i forbindelse hermed ikke kan tildeles uden forudgående forhandling iv) hvis de tekniske specifikationer ikke kan fastlægges tilstrækkeligt præcist af den ordregivende myndighed med henvisning til en standard, en europæisk teknisk vurdering, en fælles teknisk specifikation eller en teknisk reference, jf. punkt 2-5 i bilag VII Page 17

18 Nyt direktiv, artikel 26, stk. 4 Og hvad betyder det? Udbudslovsudvalget Direktivets betragtning 42 og 43 Page 18

19 Nyt direktiv, artikel 26, stk. 4 Direktivets betragtning 42:..Medlemsstaterne bør kunne anvende udbud med forhandling eller den konkurrenceprægede dialog i forskellige situationer, hvor offentlige eller begrænsede udbud uden forhandling ikke med sandsynlighed vil føre til et tilfredsstillende resultat...den konkurrenceprægede dialog..nyttig i tilfælde, hvor de ordregivende myndigheder ikke kan fastlægge de vilkår, der kan opfylde deres behov, eller vurdere, hvad markedet kan tilbyde inden for tekniske, finansielle eller juridiske løsninger. Denne situation kan navnlig opstå i forbindelse med innovative projekter, gennemførelsen af store integrerede transportinfrastrukturprojekter, store edb-net eller projekter, der indebærer kompleks, struktureret finansiering. Page 19

20 Nyt direktiv, artikel 26, stk. 4 Direktivets betragtning 43: For bygge- og anlægskontrakter omfatter sådanne situationer arbejder, hvor der ikke er tale om standardbygninger, eller hvor arbejdet omfatter design eller innovative løsninger. I forbindelse med tjenesteydelser eller varer, som kræver en tilpasnings- eller designindsats, kan det være nyttigt at anvende udbud med forhandling eller den konkurrenceprægede dialog. Sådanne tilpasnings- eller designkrav er særlig gavnlige i forbindelse med komplekse indkøb såsom avancerede produkter, intellektuelle tjenesteydelser, f.eks. visse former for konsulent-, arkitekt- eller ingeniørvirksomhed, eller større projekter vedrørende informations- og kommunikationsteknologi (ikt).. I forbindelse med standardtjenesteydelser eller -varer, der kan leveres af mange forskellige aktører på markedet, bør udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog ikke anvendes. Page 20

21 Nyt direktiv Derudover gælder i det nye direktiv fortsat en regulering svarende til de gamle regler om udbud med forhandling uden bekendtgørelse art. 30 (nye direktiv art. 32) samt forhandling, hvis der kun kommer uantagelige eller ikkeforskriftsmæssige tilbud svarende til den gamle art. 30, stk. 1, litra a. Page 21

22 Nyt direktiv Nye art. 29 og 30 fastsætter de overordnede fremgangsmåder for hhv. udbud med forhandling og Konkurrencepræget dialog Der er lagt op til en sædvanlig prækvalifikationsproces med minimumsfrister efterfulgt af en forhandling, som skal gennemføres i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og ligebehandling. Page 22

23 Mens vi venter på det nye direktiv. Den oftest brugte hjemmel for forhandling er art. 30, nr. 1, litra a, 2. led: Ordregiver har alene modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige tilbud og inviterer alle tilbudsgivere til forhandling. Er i visse tilfælde blevet brugt lidt lempeligt, men sjældent underkendt i praksis, se dog KLFU kendelse af 11. marts HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen. Page 23

24 Mens vi venter på det nye direktiv. Ikke-forskriftsmæssige? Er alle indkomne tilbud ukonditionsmæssige, fx formelle mangler? Er der forbehold for (væsentlige) elementer og krav? Page 24

25 Mens vi venter på det nye direktiv. Uantagelig fx pris væsentligt over budget? Kommissionen i vejledning til de gamle direktiver, som videreført af KS: ikke-forskriftsmæssige eller uantagelige bud er: f.eks bud, hvis pris enten er for høj i forhold til en ordregivende myndigheds budget eller unormalt lav. Page 25

26 Mens vi venter på det nye direktiv. KLFU kendelse af 11. marts HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen At de afgivne tilbud ligger over ordregiverens budget medfører ikke i sig selv, at tilbuddene kan anses for at være»ikke forskriftsmæssige«eller» uantagelige efter nationale forskrifter«med den følge, at ordregiveren kan overgå til udbud med forhandling i medfør af udbudsdirektivets artikel 30, stk. 1, litra a. Page 26

27 Uantagelig Pris væsentligt over budget? Dersom budgettet er forud fastsat og tilkendegivet som bindende over for tilbudsgiverne i forbindelse med udbudsbetingelserne, vil overskridelse af budgetrammen dog kunne medføre, at tilbuddene er»ikke forskriftsmæssige«. Betydning? Page 27

28 Program Formål med forhandling Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan kan man (lovligt) forhandle om fx pris? Hensyn og fokuspunkter Dialog vejen til ordregiver - alternativ til forhandling? Page 28

29 Forhandlingsemner Hvad kan der forhandles om? Det kommer an på hvilken hjemmel, der er til forhandlingen. Såfremt der er tale om forhandling i henhold til én af undtagelsesbestemmelserne, dvs. art 30 og 31, skal forhandlingerne ske inden for rammerne af den enkelte undtagelsesbestemmelse. Page 29

30 Forhandlingsemner Kendelse af 9. november 2012, Gypsum Recycling Danmark A/S mod I/S Vestforbrænding mfl. Vedrører art. 30, nr. 1, litra a, men kan formentligt også bruges ift. art. 31, nr. 1, litra a Page 30

31 Forhandlingsemner Der var foretaget følgende ændringer i materialet siden det oprindelige udbud: Modtagelsen af gipsen: I udbudsbekendtgørelsen var det beskrevet, at den udbudte opgave angik Modtagelse af gipsplader mv. efterfølgende afsætning til genanvendelse. I den endelige kontrakt var modtagelsen af gipspladerne dog pillet ud, da indklagede ville udføre denne del inhouse. Krav om en bankgaranti: Kravet om en bankgaranti eller lignende på 10 % af den forventede årlige omsætning var ikke indeholdt i den endelige kontrakt. Page 31

32 Forhandlingsemner Klagenævnet udtaler: Henset til, at det må antages navnlig at have været udbuddets særlige karakter vedrørende oparbejdning og afsætning af gipsaffald til genanvendelse, der har medført den manglende interesse fra egnede ansøgere i relation det oprindelige udbud finder klagenævnet, at de nævnte fravigelser af kravene i udbudsbekendtgørelsen ikke kan anses for væsentlige afvigelser fra de oprindelige aftalevilkår, jf. udbudsdirektivets artikel 31, stk. 1, litra a. Page 32

33 Forhandlingsemner Emner ved almindelig forhandling: Principielt kan der ske forhandling om alle kontraktens tekniske, kommercielle og juridiske elementer og vilkår. Det vil sige, at der kan forhandles om pris, kvalitet og andre elementer, der kan konkurreres om, det vil der også kunne forhandles om. Page 33

34 Forhandlingsemner Hvad kan der forhandles om?; fortsat Som udgangspunkt fastsætter ligebehandlingsprincippet dog en grænse for, hvad der kan forhandles om. Som udgangspunkt må der ikke foretages væsentlige ændringer af kerneelementerne. Ny fortolkning i lyset af EU-domstolens dom C-561/12 - Ramboll Eesti AS m.fl. mod Rahandusministeerium. Page 34

35 Forhandlingsemner C-561/12 - Ramboll Eesti AS m.fl. mod Rahandusministeerium EUD: Ordregiver ikke har mulighed for at forhandle om og dermed ikke ændre på det oprindelige udbudsmateriales bindende krav (mindstekrav), som en del af forhandlingerne under et udbud med forhandling. Som tilbudsgiver bør man derfor være opmærksom på, at eventuelle ændringer i sådanne vilkår kan betyde, at en tildelt kontrakt kan udsættes for klage. Page 35

36 Forhandlingsemner teknisk afklaring efter tilbudsfristen Kan man som tilbudsgiver forhandle sig ud af et forbehold i afgivet tilbud? Har ordregiver ret eller pligt til at efterkomme et sådan ønske? Seneste praksis om forbehold: KLFU 31. januar Avaleo Aps mod Vejle Kommune Page 36

37 Forhandlingsemner i lyset af seneste praksis Som tilbudsgiver vil man formentlig i højere grad se ordregivere definere bløde mindstekrav : Dvs. en gruppe af grundlæggende krav, som 1) i princippet SKAL opfyldes i et forhandlingstilbud, men som 2) måske KAN blive ændret i en senere version af udbudsmaterialet. Derudover vil man formentligt se få proceduremæssige krav til konditionsmæssighed for forhandlingstilbud Page 37

38 Program Formål med forhandling Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan kan man (lovligt) forhandle om fx pris? Hensyn og fokuspunkter Modeller fra praksis hvordan gennemføres forhandling i dag? Dialog vejen til ordregiver - alternativ til forhandling? Page 38

39 Forhandlingsmåde hvordan kan der forhandles Typisk forhandles der ved, at ordregiver fremhæver stærke og svage sider i de indkomne tilbud. Stærke og svage sider kan gå på alle forhold af relevans for evalueringen, herunder tekniske løsning, æstetik, funktionalitet, bemanding mv., men (selvfølgelig) også på pris. Page 39

40 Forhandlingsmåde hvordan kan der forhandles 2 eksempler på forhandling om pris under udbudsdirektivet (undtagelsesbestemmelsen i art. 30, nr. 1, litra a), KLFU 14. september 2001 Judex mod Århus Amt og KLFU 18. februar 2010 Mikro værkstedet A/S mod Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Page 40

41 Program Formål med forhandling? Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv? Hvad kan der forhandles om? Hvordan kan man (lovligt) forhandle om fx pris? Hensyn og fokuspunkter Dialog vejen til ordregiver - alternativ til forhandling? Page 41

42 Hensyn og fokuspunkter i proceduren - Ligebehandling Ordregiver skal behandle alle deltagere lige og skal særligt sørge for at alle tilbudsgivere har fået samme oplysninger stillet til rådighed for at kunne afgive bud. Udfordringer for tilbudsgiver dette er svært/umuligt at kontrollere. Page 42

43 Hensyn og fokuspunkter i proceduren Saglighed Ordregiver må være påpasselig med at ændre/fjerne væsentlige krav, særligt hvis dette favoriserer en eller nogle af tilbudsgiverne. Ændringen skal i sig selv være saglig. (bagvedliggende hensyn fx KLFU Virklund sport og Rieber Salt) EU-domstolens dom C-561/12 - Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium ingen forhandling om / ændring af udbudsmateriales bindende krav. Som tilbudsgiver kan man følge ændringerne i materialet og overveje sin stilling, hvis der sker ændringer som ikke synes sagligt begrundet eller i strid med oprindeligt materiale udfordring ordregivers hukommelse. Page 43

44 Hensyn og fokuspunkter i proceduren Hvordan kan tilbudsgiver forberede/gennemføre forhandling LÆS MATERIALET OG FORSTÅ PROCESSEN. Materialets opbygning er der lagt op til dialog om selve udbudsmaterialet? Page 44

45 Hensyn og fokuspunkter i proceduren Hvordan kan tilbudsgiver forberede/gennemføre forhandling Er der områder, som ordregiver virker usikker på, og hvor man tilbudsgiver (på en pæn måde) kan være med til at højne materialets og derved de endelige tilbuds standard? (forhandling og/eller spørgsmål) Find nogle få væsentlige fokuspunkter ordregiver har brugt lang tid på at lave materialet og er nogle gange modvillig ift. ændringer. Vælg derfor kampe med omhu. Page 45

46 Hensyn og fokuspunkter i proceduren Hvordan kan tilbudsgiver forberede/gennemføre forhandling LYT til ordregiver formålet med processen er som udgangspunkt at få bedre tilbud, typisk gennem fremhævelse af stærke og svage punkter (kritik af en del af et tilbud kan være en anden måde at sige på, at andre tilbud er bedre på dette område). Noter de fremhævede svage punkter. Har ordregivers fejlfortolket et tilbud, så sørg for afklaring, men sørg OGSÅ for, at forholdet håndteres i det endelige tilbud. Page 46

47 Hensyn og fokuspunkter i proceduren Hvad vil ordregiver uanset agenda for forhandlingen finde det interessant at få oplyst? Er der showstoppers i materialet, som forhindrer bud? Er der risici i projektet, som ikke kan prissættes? Er der risici, der godt kan prissættes, men vil være uforholdsmæssig fordyrende? Er der øvrige forhold, hvor leverandøren kan sige, at kunden IKKE får value for money ved den udbudte model? Page 47

48 Hensyn og fokuspunkter i proceduren Uanset forhandlingsadgangen - Brug også den sædvanlige spørgeadgang. Er et spørgsmål stillet på et møde relevant for alle tilbudsgivere, vil ordregiver alligevel skulle kommunikere svaret ud til alle. Ønsker man som tilbudsgiver, at der skal ske ændringer i materialet, som man formoder alle markedsaktører er enige om, er et spørgsmål formentlig også den bedste måde at flage dette i processen. Fordel ved at gentage eller tilslutte sig allerede stillede spørgsmål? (både for tilbudsgivers og ordregivers skyld) Page 48

49 Program Formål med forhandling Hvornår kan der forhandles gældende regler og det nye direktiv Hvad kan der forhandles om Hvordan kan man (lovligt) forhandle om fx pris Hensyn og fokuspunkter Dialog vejen til ordregiver - alternativ til forhandling? Page 49 Bird & Bird LLP 2012

50 Dialog vejen til ordregiver Teknisk dialog Udbudsdirektivet, betragtning 8: "Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en»teknisk dialog«søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhindres." Page 50

51 Dialog vejen til ordregiver Teknisk dialog nyt direktiv art. 40 "Indledende markedsundersøgelser Inden iværksættelsen af en udbudsprocedure kan ordregivende myndigheder gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at udforme udbuddet og at informere økonomiske aktører om deres udbudsplaner og -krav. Til det formål kan ordregivende enheder f.eks. søge eller acceptere rådgivning fra uafhængige eksperter eller myndigheder eller fra markedsdeltagere. Denne rådgivning kan anvendes i planlægningen og gennemførelsen af udbudsproceduren, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke medfører en konkurrencefordrejning eller en overtrædelse af principperne om ikkeforskelsbehandling og gennemsigtighed." Page 51

52 Dialog vejen til ordregiver Forudgående dialog kan fra ordregivers side igangsættes ved Workshops Orienteringsmøder Invitation gennem brancheforening Udsendelse af kravspecifikation eller dele heraf til flere relevante leverandører Afholdelse af en formaliseret "teknisk dialog Page 52

53 Dialog vejen til ordregiver Forudgående dialog Fra tilbudsgivers side? Baseret på klagenævnets relativt lempelige praksis om tekniske rådgiveres deltagelse i udbud, som de selv har bidraget til (fx. forundersøgelse eller tekniske spørgsmål), kan det udelukkes, at en forudgående henvendelse om egne produkter og evner kan medføre inhabilitet i et senere udbud. Page 53

54 Kontaktoplysninger Thomas Thorup Larsen Tel.: Direkte: Mobil: Bird & Bird - Page 54

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 12. Januar 2016 UdbudsVagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 12. Januar 2016 UdbudsVagten Page 2 Ny opdeling af tjenesteydelser Ny opdeling af tjenesteydelser Nugældende opdeling i bilag II A og bilag II B Udbudsdirektiv

Læs mere

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten

Udbudsloven. Thomas Thorup Larsen, Partner. 16. december 2015 Udbudsvagten Udbudsloven Thomas Thorup Larsen, Partner 16. december 2015 Udbudsvagten Page 2 Overblik over ændringer Ændringer i overblik Ny opdeling af tjenesteydelser - indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen

Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Udbud med forhandling (og konkurrencepræget dialog) Rasmus Holm Hansen Highligths Adgangen til at anvende udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog er udvidet betragteligt. Meget positivt, da disse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum

UDBUDSLOVEN. Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum UDBUDSLOVEN Orienteringsmøde for IT-Branchen og it-forum DAGSORDEN: Kl. Oplægsholder/ Ordstyrer Emne 9.00 10.00 Advokat Asser Rung-Hansen DAHL Advokatfirma 10.00 10.30 Adm. direktør Claus Rehfeld Rehfeld

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER

16-11-2015 DE NYE EU-UDBUDSREGLER DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRHUS: 16. NOVEMBER 2015 KØBENHAVN: 23. NOVEMBER 2015 1 OVERSIGT Alle de nye regler Hvorfor en ny udbudslov? Hvad siger de nye udbudsregler? Helikopterblik på udbudsloven Markedsundersøgelser

Læs mere

Workshop om rammerne for for dialog med markedet

Workshop om rammerne for for dialog med markedet Side 1 14. oktober 2010 Workshop om rammerne for for dialog med markedet v/advokat Kurt Bardeleben Side 2 14. oktober 2010 Rammerne for dialog før, under og efter et udbud Fokus: Forudgående dialog (teknisk

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave Kim Lundgaard Hansen René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave Kim Lundgaard Hansen og René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3851-0 Omslag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Schneider Electric Rådgiverdag 2014 4. november 2014

Schneider Electric Rådgiverdag 2014 4. november 2014 Schneider Electric Rådgiverdag 2014 4. november 2014 Offentlige udbud kan ordregiver selv vælge specifikke produkter eller systemer eller forhindres dette af udbudsreglerne? WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015

Den nye udbudslov i Vejdirektoratet. Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov i Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde i NVF Organisering og marked den 5. november 2015 Den nye udbudslov - Baggrund Forventet ikrafttræden 1. januar 2016 Formål: Udbudsloven skal først

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014)

Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) IKA Indkøbsjura 2015 n sidst - med den seneste nye praksis Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Statistik fra Klagenævnet for Udbud (årsberetning 2014) Klagenævnets kendelser har

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F05 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_naersana NO_DOC_EXT: 2016-146863 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: ana@lett.dk

Læs mere

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen

Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Den nye udbudslov & Thomas Thorup Larsen, Partner & Maria Haugaard, Advokatfuldmægtig Torsdag den 12. marts 2015 Udbudsmorgen Programmet 09.45 10.35 Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere