Memo. Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse. Klaus Andersen - Kolding Havn. Steen Stentsøe Bilag 1 Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Memo. Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse. Klaus Andersen - Kolding Havn. Steen Stentsøe Bilag 1 Bilag 2"

Transkript

1 Memo Titel Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse Dato 28. februar marts 2011 (Rev. 01) Til Klaus Andersen - Kolding Havn COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax Fra Steen Stentsøe Bilag 1 Bilag 2 1 Indledning Kolding Havn ejer og driver et deponeringsanlæg til havnesedimenter placeret umiddelbart op til havnen. Den 21. december 2009 har havnen modtaget tilsynsmyndighedens afgørelse og påbud for deponeringsanlæggets videre drift, samt endelige nedlukning. I afgørelsen er meddelt vilkår om, at Kolding Havn skal etablere sikkerhedsstillelse til dækning af de fremtidige omkostninger til nedlukning og efterbehandling af anlægget. Afgørelsen er efterfølgende blevet ændret ved Miljøklagenævntes afgørelse J.nr. MKN dateret 31.maj Kolding Havn skal i henhold til nærmere aftale med tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen Odense fremsende forslag til sikkerhedsstillelse senest d. 1. marts Nærværende memo indeholder COWI A/S' forslag til sikkerhedsstillelsens størrelse samt til størrelsen af grundbeløbet primo Forslaget er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i Miljøstyrelsen Vejledning nr om overgangsplaner. 2 Baggrund Det fremgår af tilsynsyndighedens afgørelse på overgangsplanen, at deponeringsanlægget videreføres under yderligere reducerede forhold - jf. definitionen heraf i bekendtgørelse 252 af 1. april 2010 for deponeringsanlæg. Det er en forudsætning herfor, at en miljøkonsekvensvurdering kan vise, at perkolatet fra depotet kan udsives til recipienten uden at miljøkvalitetskriterierne for recipienten overskrides. COWI A/S har nu og efter nærmere aftale om indhold og form heraf med Miljøstyrelsen Odense udarbejdet denne miljøkonsekvensvurdering. Vurderingen er accepteret af Miljøstyrelsen Odense februar Vurderingen understøtter, at der kan ske en fri udveksling af porevandet (perkolatet) fra sedimenterne uden at miljøkvalitetskravene i recipienten overskrides. F:\Documents and Settings\sns\My Documents\Data\Kolding Havn\Sikkerhedsstillelse\SNS DOCX P C-1

2 2 / 3 3 Aktiv - passiv drift Ovennævnte forhold betyder, at deponiet umiddelbart efter nedlukningen kan overgå til passiv drift, hvorved en efterbehandlingsperiode (fra deponiet er nedlukket og indtil overgang til passiv drift) ikke vil være aktuel. Der vil således ikke være omkostninger til vedligeholdelse af aktive miljøbeskyttende foranstaltninger, til monitering eller andre former for efterbehandlingsomkostninger. 4 Omfang af sikkerhedsstillelsen På denne baggrund foreslås det, at den lovpligtige sikkerhedsstillelse - jf. også vilkår J1-J2 i afgørelse på overgangsplan - vil omfatte følgende: Omkostninger til etablering af slutafdækningen - herunder for projektering, samt tilsyn med udførelsen. Fjernelse af hegn Der vil ikke være omkostninger til: Nedlukning: Fjernelse af bygninger og andre konstruktioner Fjernelse af materialeoplag Opbrydning og bortkørsel af asfalterede arealer Beplantning Gennemgang af nedlukkede enheder Andre krav i medfør af miljøgodkendelsen Fjernelse /lukning af brønde, boringer ledninger, mv. Efterbehandling: Bortskaffelse af perkolat Bortskaffelse af overfladevand Perkolatmonitering Grundvands- og recipientmonitering Gasmonitering Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer Kontrol med sætninger Drift, reparation og vedligehold af miljøbeskyttende systemer Vedligeholdelse af arealer (beplantning, mv) F:\Documents and Settings\sns\My Documents\Data\Kolding Havn\Sikkerhedsstillelse\SNS DOCX.

3 3 / 3 Udarbejdelse af årsrapporter Andre krav i medfør af miljøgodkendelsen 5 Beregning af sikkerhedsstillelsen På basis af ovennævnte forudsætninger er gennemført en beregning af sikkerhedsstillelsens størrelse. Beregningens forudsætninger og resultat fremgår af vedlagte Bilag 1. Beregningen viser, at den samlede sikkerhedsstillelse for depotet skal udgøre: kr ,- kr. i prisniveau primo Jf. bekendtgørelse 252 skal der ligeledes beregnes et grundbeløb. Kolding Havn har ultimo 2010 endnu ikke etableret sikkerhedsstillelse, hvorfor grundbeløbet beregnes som sikkerhedsstillelsesbeløbet fordelt over restkapaciteten for anlægget. På denne baggrund kan grundbeløbet primo 2011 beregnes til: 62,- kr/m 3 og dermed 44,- kr/t Sikkerhedstillelsesbeløbet skal indeksreguleres svarende til indeksreguleringen af anlægsarbejder. På bilag 2 er angivet dette indeks' udvikling over en længere årrække. Som det fremgår, har den gennemsnitlige årlige regulering frem til primo 2011 været ca. 3,2%, og det anbefales derfor, at indeksregulering for 2011 ansættes hertil. Dette betyder, at det indeksregulerede grundbeløb er 46,- kr/t (ult. 2011) Ligeledes i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse 252 skal sikkerheden opbygges i takt med indfyldningen på deponiet. Kolding Havn kan sikre dette ved at øge sikkerhedsstillelsen med ovennævnte grundbeløb pr. modtaget ton sediment i perioden fremover - idet dog grundbeløbet skal indeksreguleres. 6 Sikkerhedsstillelsens form Kolding Havn har oplyst, at havnen ønsker at stille sikkerhed i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Kolding Havn vil fremsende den nødvendige dokumentation for, at denne garanti er etableret, så snart der er indgået aftale herom med garantistiller. For at overholde kravet om, at sikkerhedsstillelsen som minimum etableres i takt med der modtages sedimenter i depotet, skal garantien forhøjes i samme takt, eller etablere en garanti på et højere beløb en den aktuelle opfyldningsgrad dikterer. F:\Documents and Settings\sns\My Documents\Data\Kolding Havn\Sikkerhedsstillelse\SNS DOCX.

4 Anlæggets navn: Kolding Havnsdeponi for havnesediment Driftsansvarlig virksomhed Kolding Havn Beskrivelse af generelle forudsætninger mv For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Blandet t/m3 Blandet år Blandet 0% af årets nedbør Farligt t/m3 Farligt år Farligt 0% af årets nedbør Inert t/m3 Inert år Inert 0% af årets nedbør Mineralsk 1,40 t/m3 Mineralsk 0 år Mineralsk 33% af årets nedbør Anlæggets restkapacitet, primo 2011 Forudsætninger for enhederne Status Videreføres efter 16. juli 2009 (Skriv "" eller "Nej") m3 Enhed 1 I drift Affaldskategori Mineralsk Vægtfylde (t/m3) t/m 3 1,40 Efterbehandlingsperiode (år) 0 Perkolatproduktion i % af årets nedbør 0% Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - Nedlukningstidspunkt år - Total volumenkapacitet m Total volumenkapacitet for enheder som videreføres m Resterende volumenkapacitet ultimo 2010 m Resterende volumenkapacitet ult for enheder som videreføres m Resterende volumenkapacitet ult for enheder som videreføres og er etablerede m Opfyldt volumenkapacitet ult m Opfyldt volumenkapacitet ult for enheder der videreføres m Total vægtkapacitet tons Resterende vægtkapacitet ult tons Resterende vægtkapacitet for enheder der viedereføres og er etableret, ult tons Indvejet tonnage tons Total areal (som skal slutafdækkes) m² Resterende areal ult der videreføres og skal slutafdækkes m² Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3 /år - - Eventuelle bemærkninger Videreføres? Sikkerhedsstillelse beregnet (Skriv "" eller "Nej") Allerede foretaget hensættelse i beregningsåret - - Gnsn. nedbør: 900,00 mm/år #DIV/0!

5 Anvendte enhedspriser for nedlukning Lønninger/konsulentomkostningner kr Projekt for slutafdækning, tilsyn, mv. Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. - Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. - Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. - Terrænregulering (volde m.v.) kr./m² 5 Udlægning af rodspærre kr./m² - Slutafdækning: Udlægning af råjord og dyrkningslag i 0,5 m tykkelse inkl. geotekstil kr./m² 45 Råjord: 40 kr/m 3 Beplantning kr./m² 3,45 Geotekstil 25 kr/m 2 Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. - Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. - Anvendte enhedspriser for efterbehandling Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./(m 3 perkolat) 0,00 Bortskaffelse af overfladevand kr./m² 0,00 Perkolamonitering kr./m² 0,00 Grundvands- og recipientmonitering kr./enhed/år 0,00 Gasmonitering kr./år 0,00 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./m2 slutafdækni 0,00 Kontrol af sætninger kr./år 0,00 Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 0,00 Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 0,00 Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - maks kr./år 0,00 Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - min. = 1 enhed (A-D + 1 dog slået sammen) kr./år 0,00 Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år - Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet -

6 A. Nedlukning I drift Mineralsk Delelement I alt Lønninger/konsulentomkostningner kr Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr - - Oprydning (materialeoplag m.v.) kr - - Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr - - Terrænregulering (volde m.v.) kr Udlægning af rodspærre kr - - Udlægning af råjord og dyrkningslag kr Beplantning kr Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr - - Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr - - I alt kr % manglende nedlukning kr ,00% Nedlukning reduceret for allerede afdækkede arealer kr B. Efterbehandling (efter nedlukning): Enhed Delelement I alt 1 Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) - fordeles efter areal kr/år - - Bortskaffelse af overfladevand kr/år - - Perkolatmonitering - fordeles pr. enhed kr/år - - Grundvands- og recipientmonitering kr/år - - Gasmonitering - fordeles efter areal kr/år - - Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) - fordeles efter areal kr/år - - Kontrol af sætninger - fordeles efter areal kr/år - - Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år - - Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år - - Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - maks. (A-D + 1 dog slået sammen) kr/år - - Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - min. = 1 enhed (A-D + 1 dog slået sammen) kr/år - - Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år - - I alt kr/år - - Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr - - De totale efterbehandlingsomkostninger i priser - reduceret for allerede afdækkede arealer og ekskl endelig nedlukning kr - - Sikkerhedsstillelse i alt I alt 0 Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i priser kr Den samlede opsparing ult angivet af Kolding Havn kr - - Nødvendig Sikkerhedsstillelse ult Restance i forhold til beregning af sikkerhedsst. ult. fordelt efter restkap. i drift kr Samlet Skh. - nødv. Skh. + andel af restance ult. kr kr/m 3 62 kr/t 44

7 Anlæggets navn: Kolding Havnsdeponi for havnesediment Driftsansvarlig virksomhed Kolding Havn Beskrivelse af generelle forudsætninger mv For affaldskategorier Vægtfylde: Efterbehandlingsperiode: Perkolatproduktion: Blandet t/m3 Blandet år Blandet 0% af årets nedbør Farligt t/m3 Farligt år Farligt 0% af årets nedbør Inert t/m3 Inert år Inert 0% af årets nedbør Mineralsk 1,40 t/m3 Mineralsk 0 år Mineralsk 33% af årets nedbør Anlæggets restkapacitet, primo 2011 Forudsætninger for enhederne Status Videreføres efter 16. juli 2009 (Skriv "" eller "Nej") m3 Enhed 1 I drift Affaldskategori Mineralsk Vægtfylde (t/m3) t/m 3 1,40 Efterbehandlingsperiode (år) 0 Perkolatproduktion i % af årets nedbør 0% Ibrugtagningstidspunkt (med sikkerhedsstillelse) år - Nedlukningstidspunkt år - Total volumenkapacitet m Total volumenkapacitet for enheder som videreføres m Resterende volumenkapacitet ultimo 2010 m Resterende volumenkapacitet ult for enheder som videreføres m Resterende volumenkapacitet ult for enheder som videreføres og er etablerede m Opfyldt volumenkapacitet ult m Opfyldt volumenkapacitet ult for enheder der videreføres m Total vægtkapacitet tons Resterende vægtkapacitet ult tons Resterende vægtkapacitet for enheder der viedereføres og er etableret, ult tons Indvejet tonnage tons Total areal (som skal slutafdækkes) m² Resterende areal ult der videreføres og skal slutafdækkes m² Perkolatproduktion i efterbehandlingsperioden m 3 /år - - Eventuelle bemærkninger Videreføres? Sikkerhedsstillelse beregnet (Skriv "" eller "Nej") Allerede foretaget hensættelse i beregningsåret - - Gnsn. nedbør: 900,00 mm/år #DIV/0!

8 Anvendte enhedspriser for nedlukning Lønninger/konsulentomkostningner kr Projekt for slutafdækning, tilsyn, mv. Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr. - Oprydning (materialeoplag m.v.) kr. - Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr. - Terrænregulering (volde m.v.) kr./m² 5 Udlægning af rodspærre kr./m² - Slutafdækning: Udlægning af råjord og dyrkningslag i 0,5 m tykkelse inkl. geotekstil kr./m² 45 Råjord: 40 kr/m 3 Beplantning kr./m² 3,45 Geotekstil 25 kr/m 2 Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr. - Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr. - Anvendte enhedspriser for efterbehandling Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) kr./(m 3 perkolat) 0,00 Bortskaffelse af overfladevand kr./m² 0,00 Perkolamonitering kr./m² 0,00 Grundvands- og recipientmonitering kr./enhed/år 0,00 Gasmonitering kr./år 0,00 Benyt evt. opdeling til højre for differentiering med hensyn til affaldskategori Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) kr./m2 slutafdækni 0,00 Kontrol af sætninger kr./år 0,00 Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr./år 0,00 Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr./år 0,00 Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - maks kr./år 0,00 Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - min. = 1 enhed (A-D + 1 dog slået sammen) kr./år 0,00 Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr./år - Fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr. det år deponiet -

9 A. Nedlukning I drift Mineralsk Delelement I alt Lønninger/konsulentomkostningner kr Nedrivning/fjernelse af bygninger, vægtanlæg m.v. kr - - Oprydning (materialeoplag m.v.) kr - - Opbrydning inkl. bortkørsel af befæstede arealer kr - - Terrænregulering (volde m.v.) kr Udlægning af rodspærre kr - - Udlægning af råjord og dyrkningslag kr Beplantning kr Gennemgang og udbedring af alle nedlukkede enheder kr - - Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr - - I alt kr % manglende nedlukning kr ,00% Nedlukning reduceret for allerede afdækkede arealer kr B. Efterbehandling (efter nedlukning): Enhed Delelement I alt 1 Bortskaffelse af perkolat (inkl. evt. transport) - fordeles efter areal kr/år - - Bortskaffelse af overfladevand kr/år - - Perkolatmonitering - fordeles pr. enhed kr/år - - Grundvands- og recipientmonitering kr/år - - Gasmonitering - fordeles efter areal kr/år - - Kontrol med aktive miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas m.v.) - fordeles efter areal kr/år - - Kontrol af sætninger - fordeles efter areal kr/år - - Drift, reparation og vedligehold. af miljøbeskyttende systemer (perkolat, gas mv) kr/år - - Vedligeholdelse af arealer (beplantning m.v.) kr/år - - Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - maks. (A-D + 1 dog slået sammen) kr/år - - Udarbejdelse af årsrapporter og årligt miljøtilsyn - min. = 1 enhed (A-D + 1 dog slået sammen) kr/år - - Øvrige krav i medfør af miljøgodkendelse kr/år - - I alt kr/år - - Engangsomk til fjernelse/nedlukning af perkolatbrønde, -bassin, gasopsamlingssystem, grundvandskontrolbrønde m.v. kr - - De totale efterbehandlingsomkostninger i priser - reduceret for allerede afdækkede arealer og ekskl endelig nedlukning kr - - Sikkerhedsstillelse i alt I alt 0 Det samlede sikkerhedsstillelsesbeløb i priser kr Den samlede opsparing ult angivet af Kolding Havn kr - - Nødvendig Sikkerhedsstillelse ult Restance i forhold til beregning af sikkerhedsst. ult. fordelt efter restkap. i drift kr Samlet Skh. - nødv. Skh. + andel af restance ult. kr kr/m 3 62 kr/t 44

10 Fremskrivning: Fra Dansk Statistik 2010K3 Jord Asfalt Beton Stål jord/kvt. jord/år asfalt/kvt. asfalt/år beton/kvt. beton/år stål/kvt. stål/år 2000K ,59 124,31 113,31 109, K ,53 126,49 115,19 111,64 1,6% 1,8% 1,7% 1,6% 2000K ,05 131,23 116,17 113,46 2,1% 3,7% 0,9% 1,6% 2000K ,97 130,84 116,3 112,6-0,9% -0,3% 0,1% -0,8% 2001K ,36 129,34 118,13 113,85 1,1% 4,0% -1,1% 4,0% 1,6% 4,3% 1,1% 3,6% 2001K ,25 130,18 118,95 113,99 1,5% 0,6% 0,7% 0,1% 2001K ,33 130,35 119,1 114,25 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 2001K ,79 126,25 118,57 113,09-1,2% -3,1% -0,4% -1,0% 2002K ,81 129,81 120,96 115,85 2,4% 2,8% 2,8% 0,4% 2,0% 2,4% 2,4% 1,8% 2002K ,55 132,36 121,31 116,52-0,2% 2,0% 0,3% 0,6% 2002K ,01 133,83 122,39 118,34 1,2% 1,1% 0,9% 1,6% 2002K ,17 131,73 122,16 117,42 0,1% -1,6% -0,2% -0,8% 2003K ,8 124,76 120,64 2,2% 3,3% 3,8% 5,4% 2,1% 3,1% 2,7% 4,1% 2003K ,91 132,12 124,55 120,18-1,6% -3,4% -0,2% -0,4% 2003K ,41 134,65 124,8 120,15 0,4% 1,9% 0,2% 0,0% 2003K ,75 134,58 125,17 120,8 0,3% -0,1% 0,3% 0,5% 2004K ,6 135,17 130,14 130,6 1,4% 0,5% 0,4% -1,2% 4,0% 4,3% 8,1% 8,3% 2004K ,4 136,63 136,13 143,93 1,4% 1,1% 4,6% 10,2% 2004K ,58 138,41 137,42 146,87 0,9% 1,3% 0,9% 2,0% 2004K ,33 137,18 137,6 146,49 0,6% -0,9% 0,1% -0,3% 2005K ,95 141,59 137,64 142,67 2,7% 5,6% 3,2% 4,7% 0,0% 5,8% -2,6% 9,2% 2005K ,81 147,15 136,99 139,78 1,3% 3,9% -0,5% -2,0% 2005K ,08 151,32 138,56 142,52 0,9% 2,8% 1,1% 2,0% 2005K ,77 151,51 139,1 143,7-0,2% 0,1% 0,4% 0,8% 2006K ,46 155,93 141,99 145,73 1,9% 4,0% 2,9% 10,1% 2,1% 3,2% 1,4% 2,1% 2006K ,8 158,13 144,52 150,92 0,9% 1,4% 1,8% 3,6% 2006K ,46 156,59 146,83 153,93-0,2% -1,0% 1,6% 2,0% 2006K ,88 153,65 147,75 155,55 0,3% -1,9% 0,6% 1,1% 2007K ,69 154,86 152,31 160,41 1,9% 2,9% 0,8% -0,7% 3,1% 7,3% 3,1% 10,1% 2007K ,42 160,93 156,78 165,53 2,5% 3,9% 2,9% 3,2% 2007K ,54 164,62 157,11 164,25 0,7% 2,3% 0,2% -0,8% 2007K ,97 170,89 156,93 163,22 0,9% 3,8% -0,1% -0,6% 2008K ,82 174,46 164,31 175,67 3,8% 8,2% 2,1% 12,7% 4,7% 7,9% 7,6% 9,5% 2008K ,49 180,11 174, ,9% 3,2% 6,3% 13,8% 2008K , ,77 199,44-0,6% -1,7% -0,5% -0,3% 2008K , ,9 172,43-2,9% -11,9% -6,3% -13,5% 2009K ,01 157,51 158,46 159,54 0,8% 0,1% 1,0% -9,7% -2,7% -3,6% -7,5% -9,2% 2009K ,7 165,27 156,97 154,44 1,0% 4,9% -0,9% -3,2% 2009K ,16 169,8 156,92 154,14-0,3% 2,7% 0,0% -0,2% 2009K ,16 169,8 156,92 154,14 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2009K ,8 171,14 156,54 152,13 0,4% 1,1% 0,8% 8,7% -0,2% -1,2% -1,3% -4,6% 2010K ,36 173,48 157,01 153,21 1,0% 1,4% 0,3% 0,7% 2010K ,65 177,1 163,59 167, ,81% 3,24% 3,23% Stigning perioden 39,7% Stigning snit år 3,24% Stigning snit kvartal 0,8% Prisindex - Jordarbejder Jord Tilnærmet v. 3,23 % pa. 115

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse

Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Bilag H: Beregning af sikkerhedsstillelse Kopi af Beregning af sikkerhedsstillelse_deponiet_vejlbyvej 40_COWI_26112009.xls Grundlag og forudsætninger 07-12-2009 Til beregning af sikkerhedsstillelse og

Læs mere

FREMSENDES ALENE MED E-POST

FREMSENDES ALENE MED E-POST FREMSENDES ALENE MED E-POST Miljøministeriet Miljøstyrelsen ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Lyseng Alle 1 DK - 8270 Højbjerg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk att.:

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00657 Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse KMC Syd CVR nummer 64942212 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00123 Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Havbundssedimentdepot Rønland 673-9 Virksomhedens adresse

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Afgørelse om fristforlængelse for sikring af Kolding Havns deponi for havnesediment, samt afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og sikkerhedsstillelse

Afgørelse om fristforlængelse for sikring af Kolding Havns deponi for havnesediment, samt afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og sikkerhedsstillelse Kolding Havn Jens Holms Vej 1 6000 Kolding Odense J.nr. mst-1271-00018 Ref. Anved, Jemma Den 27. maj 2011 Afgørelse om fristforlængelse for sikring af Kolding Havns deponi for havnesediment, samt afgørelse

Læs mere

Vejledende udtalelse om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse i forbindelse med deponering af affald

Vejledende udtalelse om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse i forbindelse med deponering af affald Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald nr. 2/2011 Jord & Affald J.nr. MST-729-00009 Ref. kavje Den 31. januar 2011 Vejledende udtalelse om fastsættelse af vilkår om sikkerhedsstillelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 25852532 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01690 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 14.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15807830 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01646 Ref. DIBIV/NIJOL Dato: 23. juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 12517270 Virksomhedstype Kallerup

Læs mere

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT. Specialdepot Nordhavn

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT. Specialdepot Nordhavn NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT Specialdepot Nordhavn By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00219 Ref. hahli/molut 26. oktober 2009 Nedlukning

Læs mere

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT DEPOTET PÅ MARGRETHEHOLM

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT DEPOTET PÅ MARGRETHEHOLM NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT DEPOTET PÅ MARGRETHEHOLM APRIL 2014 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR MILJØBESKYTTELSE Njalsgade 13 Postboks 380, 1503 København V tlf. 33 66 33 66 e-mail:

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn (fremsendt på forsyningen@forsyningen.dk) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Miljøstyrelsen Virksomheder J.nr. MST-1272-00114 Ref. DIBIV/ANAJE Dato: 26. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 35431926 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00120 Ref. CHOLE/LOBMA Dato: 25.01.2017 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Edslev Losseplads CVR nummer 55133018 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Afgørelse om. Overgangsplan herunder påbud vedrørende nedlukning For: Havbundssediment depot ved Østmolen Hirtshals Havn

Afgørelse om. Overgangsplan herunder påbud vedrørende nedlukning For: Havbundssediment depot ved Østmolen Hirtshals Havn Afgørelse om Overgangsplan herunder påbud vedrørende nedlukning For: Havbundssediment depot ved Østmolen Hirtshals Havn Hirtshals Havn Nordkajen 11 Postboks 3 9850 Hirtshals Plan- og virksomhedsområdet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Havbundssedimentdepot Paderup Enge

MILJØGODKENDELSE. For: Havbundssedimentdepot Paderup Enge Randers Havn Kulholmsvej 1 8930 Randers Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-01563 Ref. anaje/anlhh Den 30. juni 2016 MILJØGODKENDELSE Tillæg til afgørelse om overgangsplan og revurdering For: Havbundssedimentdepot

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

Lossepladser, deponeringsanlæg, nedlagt, nedlukket, bestående, videreført. Nedlagte anlæg (lossepladser, fyldpladser) uden en miljøgodkendelse

Lossepladser, deponeringsanlæg, nedlagt, nedlukket, bestående, videreført. Nedlagte anlæg (lossepladser, fyldpladser) uden en miljøgodkendelse Overgangsplaner Lssepladser, depnerings, nedlagt, nedlukket, bestående, videreført 3 verrdnede grupper: Nedlagte (lssepladser, fyldpladser) uden en miljøgdkendelse Nedlukkede ikke-bestående depnerings

Læs mere

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager Svendborg Kommune Att. Jacob Haass Svendsen. Ramsherred 5 5700 Svendborg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 15. maj 2014 SIDE 1/8

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00895 Ref. ANVED Dato: 22.12.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Holbæk Havn CVR nummer 24191974 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. Ref. ANLHH/ANVED Dato: 23. feb. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. Ref. ANLHH/ANVED Dato: 23. feb. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. Ref. ANLHH/ANVED Dato: 23. feb. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Havbundssedimentdepot - Horsens Havn Virksomhedens adresse Ove Jensens Allé

Læs mere

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads Forvaltningen, Tillæg til miljøgodkendelse af 15. juni 2004 Bregnebjerggård Fyldplads beliggende Slangerupvej 31 3540 Lynge Aktiviteten hører under listebetegnelse K208, jf. bilag 2 til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg Miljøstyrelsen Att. Camilla Mathiesen Strandgade 29 1401 København K Høring om udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg Indledende bemærkninger KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse i høring,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01673 Ref. TISCH/DIBIV Den 14. august 2015 Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00552 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Kolding Havns deponi for havbundssediment Virksomhedens adresse

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2016 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 28-03-2017 1. Indledning... 3 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01656 Ref. Inlth/Jemma Dato: 4. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse RGS 90 A/S Rærup CVR nummer 15084790 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøcenter Odense reviderede i afgørelse af 21. december , Vejle Havns miljøgodkendelse til drift af deponi for forurenet havnesediment.

Miljøcenter Odense reviderede i afgørelse af 21. december , Vejle Havns miljøgodkendelse til drift af deponi for forurenet havnesediment. Vejle Havn Sydkajen 16 7100 Vejle Odense J.nr. MST-1271-00016 Ref. Anved, Jemma Den 24. august 2011 Afgørelse om miljøkonsekvensvurdering og sikkerhedsstillelse for Vejle Havns deponi for havnesediment

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00658 Ref. loped/didiv Dato: 8. oktober 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lystrupvejens Losseplads Lystrupvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01707 Ref. LOPED / BEVCH Dato: 30. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

ODENSE RENOVATION A/S

ODENSE RENOVATION A/S Bilag 15 ODENSE RENOVATION A/S Overgangsplan for Odense Nord Miljøcenter Strandløkkevej 100 5270 Odense N November 2009 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V Telefon 63 13 82 00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33045859 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Feltengård Losseplads

Feltengård Losseplads Reno syv i/s Feltengård Losseplads Overgangsplan Juli 2002, revideret juli 2005, 2. revideret udgave januar 2006 Reno syv i/s Feltengård Losseplads Overgangsplan Juli 2002, revideret juli 2005, 2. revideret

Læs mere

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser BEK nr. 1049 af 28/08/2013 Bilag 1 Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser 1 Oplysninger om deponeringsanlæggets

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot ved Skivervej, Vester Hassing, 9362 Gandrup Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-430-00049 Ref.: anbhe/katam Den 19. november 2009

Læs mere

Indspulingsbassin for opgravet havnesediment

Indspulingsbassin for opgravet havnesediment Kolding Havn Indspulingsbassin for opgravet havnesediment Overgangsplan Oktober 2009 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Kolding Havn Indspulingsbassin for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. LOBMA/CHOLE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. LOBMA/CHOLE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00113 Ref. LOBMA/CHOLE Dato: 02-12-2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 55133018 Virksomhedstype Lystrupvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-02006 Ref. dossu/kabje Dato: 23. august 2017 Tilsynsrapport for nedlukning af Enstedværket ENV3 (blok3) Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Energistyrelsen.

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Askedepot for renseanlæg Lynetten

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Askedepot for renseanlæg Lynetten REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Askedepot for renseanlæg Lynetten Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00120 Ref. hahli/joriv 17. november 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Askedepot for renseanlæg

Læs mere

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling, Natur og Miljø Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro E-mail Sikker E-mail Hjemmeside 8780 3333 8780 4057 3 04 87 80 peter.erichsen@odder.dk signatur@odder.dk Renosyd

Læs mere

Bilag til høringsudkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg, den 10. februar Bilag A

Bilag til høringsudkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg, den 10. februar Bilag A Bilag A Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle kategorier af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser 1. Oplysninger om deponeringsanlæggets placering Afstanden

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01721 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 18. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-01721 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 18. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01721 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 18. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15807830 Virksomhedstype

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Mågehøj Specialdeponi. Afgørelse om Nedlukning og efterbehandling

Mågehøj Specialdeponi. Afgørelse om Nedlukning og efterbehandling Mågehøj Specialdeponi Afgørelse om Nedlukning og efterbehandling Odense J.nr. ODE-1273-00130 Ref. Idhan/jemma Den 15. juli 2011 Afgørelse om NEDLUKNING OG EFTERBEHANDLING af Mågehøj Specialdeponi For:

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Depot for forurenet jord

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Depot for forurenet jord REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Depot for forurenet jord Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00098 Ref. HAHLI/ANBRI 3. september 2009 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Depot for forurenet jord

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes?

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Danske Havnes Temadag om miljøforhold i havne 11. Januar 2006 Tom E. Hansen Hvad er det, som ikke kan klappes. Der er flere grunde til, at sediment ikke

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Jord i råstofgrave. Jytte Høimark Biolog

Jord i råstofgrave. Jytte Høimark Biolog Jord i råstofgrave Jytte Høimark Biolog Jord i råstofgrave Hvem er myndighed Afgørelser Dispensation - Acceptkriterier - Egenkontrol Afslag - Jord-web 2 Deponeringsbekendtgørelsen Tilsyn - Jord-web - Luftfoto

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Sendt som digital post til CVR 33045859. Kopi sendt til Paul Rygaard, pr@arwos.dk. Tilsynsrapport

Læs mere

LFM Forretningsmodel

LFM Forretningsmodel LFM Forretningsmodel Stor diversitet i grundlaget for og omfanget af Landfill Mining projekter Generel forretningsmodel vurderes at være for usikker eller for omfattende Omkostningsniveauer fra projektet

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 213 (data fra 212) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015

Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig. Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Kystdirektoratet Højbovej 2 7620 Lemvig Virksomheder J.nr. MST-1270-01685 Ref. anaje/anved Den 4. december 2015 Sendes pr. digital mail til: CVR nr. 36876115 Afgørelse om ikke VVM-pligt for Sirius Havnedepot,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01860 Ref. chccl/suand Dato: 08.09.2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 30823702 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 1) Page 1 of 43 BEK nr 252 af 31/03/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-04-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Klassificering

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 1) BEK nr 719 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Horsens Havn Havbundssedimentdepot Horsens Havn Ove Jensens Allé Horsens. Virksomheder J.nr. MST Ref. ANLHH/ANVED Den 26. feb.

Horsens Havn Havbundssedimentdepot Horsens Havn Ove Jensens Allé Horsens. Virksomheder J.nr. MST Ref. ANLHH/ANVED Den 26. feb. Horsens Havn Havbundssedimentdepot Horsens Havn Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Virksomheder J.nr. MST-1272-00101 Ref. ANLHH/ANVED Den 26. feb. 2016 Att: Claus Holm Christensen Påbud om ændring af vilkår

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2

VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2 NORD GROUP VURDERING AF NEDSIVNING AF DRÆNVAND FRA ETAPE 6.2 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og Hovedkonklusioner

Læs mere

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret:

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret: Århus, den 13. september 2004 Kære Mogens Birch Det overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret er, hvorvidt anlæggene på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen drives i overensstemmelse med hvile i

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. Katam/inlth Dato: 4. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. Katam/inlth Dato: 4. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00093 Ref. Katam/inlth Dato: 4. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Affaldscenter Rom CVR nummer 14760504

Læs mere

Baggrund Deponeringsanlægget i Naur blev taget i brug omkring 1972. Anlægget blev miljøgodkendt første gang i 1980.

Baggrund Deponeringsanlægget i Naur blev taget i brug omkring 1972. Anlægget blev miljøgodkendt første gang i 1980. Samvirket af beboer- og grundejer i Naur området Danmarks Naturfredningsforening [A] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M MST-800-00003 Ref.: LLN/SIHO Den 30. november 2006 Klage

Læs mere

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE

FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE LADEPLADS, KYSTBESKYTTELSE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAXE KOMMUNE FAXE

Læs mere

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 24-02-2015 1. Indledning... 4 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen

Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Den 4. maj 2017 Notat om udkast til ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen Denne høring af ændring af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en følge af ny husdyrregulering. Der har fra den 21. marts til den 25.

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

HAVNESEDIMENTDEPOT RØNLAND

HAVNESEDIMENTDEPOT RØNLAND HAVNESEDIMENTDEPOT RØNLAND Depot nr. 673-9 Overgangsplan Juli 2009 En Kommunal Selvstyrehavn Tankskibsvej 4 - Postboks 35-7680 Thyborøn - Telefon 96900310 - Fax 97831320 Havnesedimentdepot Rønland Side

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00277 Ref. BEVCH Dato: 3. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00277 Ref. BEVCH Dato: 3. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00277 Ref. BEVCH Dato: 3. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Bendsvej Losseplads Bendsvej 14, 8950 Ørsted

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Affaldscenter Harpesdal, Nørreskiftevej 41, 8305 Samsø Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-432-00127 Ref.: INLTH/NIJOL 14. december 2009 Tlf. nr. 75 54

Læs mere

FREDERIKSHAVN HAVN ANSØGNING OM MILJØ- GODKENDELSE AF DE- PONI

FREDERIKSHAVN HAVN ANSØGNING OM MILJØ- GODKENDELSE AF DE- PONI Til Miljøstyrelsen Dokumenttype Ansøgning om miljøgodkendelse Dato December 2015 FREDERIKSHAVN HAVN ANSØGNING OM MILJØ- GODKENDELSE AF DE- PONI FREDERIKSHAVN HAVN ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE AF DEPONI

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00848 Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse I/S AV Miljø CVR nummer 25463242 Virksomhedstype

Læs mere

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 1) BEK nr 252 af 31/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-729-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undersøgelsens resultat indarbejdes i et notat og fremsendes til Miljøcenter Odense

Undersøgelsens resultat indarbejdes i et notat og fremsendes til Miljøcenter Odense Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-432-00067 Ref. anved/evalu Den 04. juli 2008 Påbud om undersøgelse af gasudsivning på Seest losseplads Kolding

Læs mere