Indledning Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen Er alle uddelingsformål ligestillede?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen Er alle uddelingsformål ligestillede?"

Transkript

1 FONDE April 2011

2 INDHOLD Indledning 1 Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen 2 Er alle uddelingsformål ligestillede? 4 Sparekassefondes støtte til sparekasseaktieselskaber 5 Kontakt 7

3 INDLEDNING Fonde har i mange år levet et relativt stille liv, men de seneste år er fondene og fondsinstituttet igen kommet i fokus. Interessen skyldes ikke mindst, at fondene repræsenterer nogle af Danmarks største formuer, men også finanskrise og globalisering har skærpet interessen om fondenes organisering og de aktiviteter, som fondene udøver. Den generelle samfundsudvikling har også haft en effekt på fondsretten, hvor flere fonde end tidligere har ønsket at foretage vedtægtsændringer for at tilpasse vedtægterne og dermed fondens aktiviteter til den nuværende konkurrence- og markedssituation. Et andet område, som har påkaldt sig stor interesse i kølvandet på finanskrisen, er sparekassefonde og organisering af de underliggende sparekasseaktieselskaber, ligesom spørgsmålet om fondsbestyrelsers uafhængighed har været genstand for debat. Begge emner har stor politisk bevågenhed, og regeringen har i sit lovprogram for 2010/2011 annonceret, at den i foråret 2011 vil fremsætte et lovforslag om ledelse af sparekassefonde og erhvervsdrivende fonde. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at der dog ikke vil blive gennemført en omfattende ændring af erhvervsfondsloven. Lovforslaget om ledelse af sparekassefonde blev fremsat i Folketinget den 30. marts I dette nyhedsbrev bringer Bech-Bruun tre artikler, som på hver deres måde afspejler den udvikling og fornyede interesse, der er for fondsretten. Artiklerne omhandler: Ændring af fondes vedtægter Fonde med flere uddelingsformål Sparekassefonde og deres støtte til underliggende datterselskaber FONDE APRIL

4 FONDSMYNDIGHEDERNE HILSER NU INVESTORERNE VELKOMMEN I løbet af det seneste årti har fondsmyndighederne åbnet op for, at både nationale og internationale investorer kan blive medejere af danske fondsejede selskaber. Tendensen er således, at flere og flere fonde får godkendt vedtægtsændringer. Dermed er der g jort op med tidligere tiders fondsmantra: Nemlig fondens enekontrol over sit datterselskab. Vedtægterne ofte til hinder for kapitaltilførsel Øget globalisering, skærpet konkurrence og ændrede markedsforhold indebærer, at flere og flere virksomheder, herunder virksomheder med en erhvervsdrivende fond som hovedaktionær, har behov for at søge alternative samarbejdspartnere og investorer. Det særlige for fonde er imidlertid, at de ikke som aktieselskaber kan få tilført yderligere kapital ved en kapitalforhøjelse. Hvis fonden skal rejse kapital til et datterselskab, er den derfor afhængig af konsolidering over en længere periode, bidrag/gaver fra andre, eller at kreditinstitutter er villige til at stille kreditfaciliteter til rådighed. Alternativt kan det være relevant for fonden at få udefrakommende investorer til at investere direkte i datterselskabet, hvis fonden ikke selv er i stand til at rejse den fornødne kapital. Udfordringen for de fondsejede virksomheder er imidlertid ofte, at det af fondens vedtægter fremgår, at fonden fortsat skal bevare det fulde ejerskab til selskabet eller bevare en bestemmende indflydelse over selskabet 1. Dette hindrer umiddelbart datterselskabet i at få tilført kapital ved en kapitaludvidelse rettet mod tredjemand, hvorfor det er nødvendigt, at moderfonden ansøger fondsmyndighederne om at få ændret vedtægterne. 1 En undersøgelse foretaget af Erhvervs- & Selskabsstyrelsen viser, at i 58 ud af de 103 undersøgte erhvervsdrivende fonde indeholder vedtægterne et krav om, at moderfonden skal have en hel eller delvis bestemmende indflydelse i virksomhederne. Det vil sige, at vedtægterne direkte kræver, at fonden skal have bestemmende indflydelse eller eje mere end 50 % af stemmerne i dattervirksomheden. Delvis krav om bestemmende indflydelse vil sige, at vedtægterne indeholder et krav om, at fonden skal have bestemmende indflydelse eller eje mere end 50 % af stemmerne i dattervirksomheden, men at dette krav kan fraviges, hvis visse nærmere fastlagte betingelser er opfyldt, jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng, 2003, s. 20f. Ændring af vedtægter restriktiv praksis under opblødning Ændring af en erhvervsdrivende fonds vedtægter kræver samtykke fra både fondsmyndigheden (som hovedregel Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) og justitsministeren (i praksis Civilstyrelsen). Myndighedernes praksis for at ændre fondes vedtægter, herunder formålsbestemmelsen, hvori bestemmelserne om ejerskab som oftest indgår, har hidtil været temmelig restriktiv. Ifølge forarbejderne til erhvervsfondsloven og retspraksis er det en forudsætning for at ændre en fonds vedtægter, at bestemmelsen vanskeligt kan opfyldes eller er blevet klart uhensigtsmæssig. Eftersom lovgivningen og forarbejderne ikke nærmere angiver, hvad der skal forstås herved, er det nødvendigt at støtte sig på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilstyrelsens praksis. Fondsmyndighedernes praksis viser, at flere store erhvervsdrivende fonde i løbet af det seneste årti har ændret vedtægtsbestemmelserne om, at fonden skal have ejerkontrol over datterselskabet. Den nok mest kendte afgørelse vedrørte en ændring af Carlsbergfondets vedtægter. Men også andre store fonde, herunder Bitten og Mads Clausens Fond (Danfoss), Novo Nordisk Fonden, Oticon Fonden og Knud Højgaards Fond, har opnået tilladelse til ændring af bestemmelser i vedtægterne om ejerkontrol. I alle sagerne blev bestemmelserne om ejerkontrol, fx krav om stemmemajoritet, krav om besiddelse af 51 % aktiekapital samt krav om bestemmende indflydelse, ændret til et krav om væsentlig indflydelse i datterselskaberne. 2 FONDE APRIL 2011

5 Eksempel fra praksis: Fondsmyndigheden gav i 2001 Oticon Fonden samtykke til at ændre sine vedtægter, hvorefter fonden kun skulle have en væsentlig og ikke en kontrollerende indflydelse i selskaber knyttet til fonden, herunder William Demant Holding A/S. Afgørelsen blev begrundet med, at vedtægtsændringen var nødvendig for, at William Demant Holding A/S kunne få tilført yderligere kapital, hvilket var nødvendigt for at bevare og udvikle virksomhedens nuværende position som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på det globale høreapparatmarked. Civilretsdirektoratets afgørelse af 14. august 2001, j.nr De nævnte fonde har alle argumenteret med, at øget national såvel som international konkurrence har skabt et stigende behov for at konsolidere de fondsejede virksomheder med henblik på at opnå en tilstrækkelig volumen som konkurrenceparameter. Ændringerne af vedtægterne blev tilladt, selvom der ikke forelå tidsfæstede planer for konsolideringen af de fondsejede virksomheder, fx ved fusion, og dermed udvanding af fondsejerskabet. Fondsmyndighederne har på grundlag af fondenes oplysninger og dokumentation om udviklingstendenserne på de respektive markeder antaget, at permutation var nødvendigt for på længere sigt at sikre de fondsejede virksomheders konkurrenceevne, hvormed fondsmyndighederne har anset kriteriet om, at bestemmelsen vanskeligt kan opfyldes eller er blevet klart uhensigtsmæssig for værende opfyldt. Dokumentation for ændrede konkurrence- og markedsforhold Praksis viser, at argumenter om ændrede markedsforhold og øget konkurrence fra internationale virksomheder tillægges afgørende betydning ved fondsmyndighedernes samtykke til vedtægtsændring. Samtidig vægtes disse argumenter ofte højere end stifterens oprindelige hensigter med fonden. Eksempler på dette er ændringerne af vedtægterne i henholdsvis Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden. Den dokumentation, som fondsmyndighederne kræver som bevis for, at vedtægtsbestemmelsen vanskeligt kan opfyldes eller er blevet klart uhensigtsmæssig og dermed bør ændres, spænder fra revisorerklæringer til konsulentrapporter, herunder markedsanalyser, der påviser eksistensen af udviklingstendenser. Derved er denne dokumentation med til at sandsynliggøre en fondsejet virksomheds manglende evne til på sigt at kunne konsolidere sig helt eller delvist ved egenkapital. Fremskaffelsen af denne dokumentation kræver selvfølgelig hjælp fra moderfondens datterselskab, som også har interesse i at få ændret moderfondens strenge bestemmelser om ejerkontrol. Når fondsmyndighederne skal træffe en afgørelse om ændring af vedtægterne, lægges de sagkyndige udtalelser til grund for afgørelsen, hvorefter fondsmyndighederne foretager en legalitetskontrol. Fondsmyndighederne foretager almindeligvis ikke en selvstændig vurdering af forretningsmæssige forhold. Konklusion For at få godkendt en ændring af fondens vedtægtsbestemmelse om ejerkontrol skal fondsbestyrelsen påvise en udviklingstendens, der sandsynliggør, at den fondsejede virksomheds position kun kan bevares og/eller udvikles, hvis fonden får adgang til at udvande sit ejerskab heri. Kan fonden fremskaffe fornøden dokumentation, der godtgør, at bestemmelsen om ejerkontrol i vedtægten vanskeligt kan opfyldes eller er blevet klart uhensigtsmæssig, har fondsmyndighederne åbnet op for, at erhvervsdrivende moderfonde kan få ændret deres hidtil strenge bestemmelser om ejerkontrol, så både nationale og internationale investorer kan få mulighed for at investere i danske fondsejede selskaber. Moderfonde med internationalt orienterede datterselskaber har på den måde lettere ved at opfylde kriterierne for vedtægtsændring og har dermed også oftere adgang til permutation end moderfonde, som ejer selskaber, der udelukkende agerer på det danske marked. FONDE APRIL

6 ER ALLE UDDELINGSFORMÅL LIGESTILLEDE? Når en fond efter vedtægterne skal uddele til flere formål, skal fonden som udgangspunkt uddele ligeligt til hvert formål, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Fondsmyndighederne accepterer normalt kun prioritering af uddelingsformålene, hvor dette klart fremgår af ordlyden af vedtægterne, stifters testamente eller lignende. Mange fonde har mere end ét uddelingsformål. Nogle formålsbestemmelser indeholder en klar prioritering mellem de forskellige uddelingsformål, mens andre fondes vedtægter er tavse om en eventuel prioritering. Hvis vedtægterne er tavse om prioriteringen, er spørgsmålet, om bestyrelsen kan træffe beslutning om prioritering af uddelingerne mellem de enkelte uddelingsformål. Udgangspunktet er, at bestyrelsen kan træffe beslutning om uddeling til de formål, der er fastsat i vedtægterne, og at bestyrelsen generelt har kompetence til at fortolke fondens vedtægter. Dette skal dog ses i forhold til fondslovenes bestemmelser om vedtægtsændringer og ekstraordinære dispositioner, der således pålægger en fondsbestyrelse at indhente fondsmyndighedernes samtykke til vedtægtsændringer samt dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægterne ikke kan overholdes. Af forarbejderne til fondslovene fremgår det om forpligtelsen til at uddele til fondens uddelingsformål, at: Bestemmelsen indeholder imidlertid tillige et direktiv til bestyrelsen om, at der i fonde med flere formål ikke bør ske en ensidig begunstigelse over en årrække af ét formål. I praksis betyder det, at der over en årrække skal uddeles lige meget til hvert uddelingsformål, medmindre andet følger af vedtægterne. Når fondsmyndighederne skal vurdere, om en fond kan foretage en prioritering af uddelingsformålene, ses der først og fremmest på vedtægternes ordlyd og eventuelt ordlyden af en stifters testamente eller gavebreve. I en række afgørelser har fondsmyndighederne udtalt, at der ikke lægges vægt på, hvad en fonds hidtidige uddelingspraksis har været, eller om fonden historisk set har uddelt mere til et formål end til et andet. For at fravige udgangspunktet om ligedeling af uddelingsformålene kræver fondsmyndighederne, at det tydeligt fremgår af vedtægterne, testamente eller gavebrev, at det har været stifterens vilje, at uddelingsformålene skal prioriteres. I praksis har fondsmyndighederne således afvist, at en opdeling af formålene i et formål a, b eller c ikke uden yderligere holdepunkter kan fortolkes som en prioritering af formålene. Fondsmyndighederne stiller altså strenge krav til ordlyden af vedtægterne, før en prioritering af formålene accepteres. Kravet om, at der ikke må ske opprioritering over en årrække medfører, at en fond i de enkelte år godt kan uddele mere til et formål frem for et andet. Over en årrække skal uddelingerne til de forskellige formål dog balancere, så der ikke sker en favorisering af et formål frem for et andet. Vedrørende erhvervsdrivende fonde fremgår det af forarbejderne til erhvervsfondsloven, at: Hvis fonden har til opgave at bevare og udbygge en erhvervsvirksomhed, er det ved stadfæstede fonde antaget, at det i perioder er lovligt ikke at uddele nogen del af et overskud til det eventuelt andet (ikke-erhvervsmæssige) formål, i det omfang konsolideringen må anses for nødvendig. Fondsmyndighedernes praksis vedrørende prioritering af uddelingsformål er således ikke til hinder for, at en erhvervsdrivende fond kan undlade at uddele til ikke-erhvervsmæssige formål i en periode, hvis en sikring er nødvendig for fx at kunne deltage i en kapitalforhøjelse i et datterselskab. Efter fondslovene har fondsmyndighederne mulighed for at henstille til bestyrelsen i en fond om at øge eller nedsætte uddelinger til et formål, hvis en uddeling står i klart misforhold til fondens midler. I tilfælde af at bestyrelsen i en fond over en årrække med urette har opprioriteret et formål frem for et andet, kan fondsmyndighederne således gribe ind over for bestyrelsen og pålægge denne at sænke uddeling til det ene formål og øge uddeling til det andet, så uddelingerne over en årrække balancerer. 4 FONDE APRIL 2011

7 SPAREKASSEFONDES STØTTE TIL SPAREKASSEAKTIESELSKABER Sparekassefondene befinder sig i grænselandet mellem den fondsretlige lovgivning og bank- og sparekasselovgivningen. Dette har givet anledning til tvivl om sparekassefondenes muligheder for at uddele til helt eller delvist ejede sparekasseaktieselskaber. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nu slået fast, at sparekassefonde ikke kan uddele til sparekasseaktieselskaber, medmindre dette fremgår af fondens uddelingsformål. I forbindelse med finanskrisen har der været debat om sparekassefondene og deres forhold til sparekasseaktieselskaberne. Et af emnerne for denne debat har været, om sparekassefonde kan støtte et helt eller delvist ejet sparekasseaktieselskab. De første sparekassefonde blev stiftet i slutningen af 1980'erne i forbindelse med indførelsen af reglerne i bankog sparekasseloven om omdannelse af sparekasser fra selvejende institutioner til aktieselskaber. Reglerne blev indført som led i forberedelsen af sparekasserne til det indre marked, idet de nu fik mulighed for at skaffe ny kapital på lige fod med bankerne. Reglerne om sparekassers omdannelse til aktieselskaber findes i dag i lov om finansiel virksomhed. Fondsmodellen indebærer således, at uddelingen af sparekassereserven "udsættes" fra tidspunktet for sparekassens ophør til tidspunktet, hvor sparekasseaktieselskabet ophører med sin pengeinstitutvirksomhed. Uddeling til underliggende sparekasseaktieselskab Af forarbejderne fremgår det derudover, at det fortsat er hensigten, at sparekassefonden og det underliggende sparekasseaktieselskab forretningsmæssigt skal fungere som en helhed. Det har ikke været klart, hvordan denne ordning skulle virke i praksis, og for mange fonde har det derfor været naturligt at indfortolke en adgang til at støtte det underliggende sparekasseaktieselskab. Omdannelse efter fondsmodellen Reglerne om omdannelse indebærer, at omdannelse kan ske efter to modeller, "indkapslingsmodellen" og "fondsmodellen". I denne artikel vil alene fondsmodellen blive omtalt. Efter fondsmodellen skal omdannelsen ske ved, at sparekassen ophører i forbindelse med, at dens aktiver og gæld bliver overdraget til et aktieselskab ejet af sparekassen. Samtidig skal der overdrages aktier fra aktieselskabet til en erhvervsdrivende fond svarende til værdien af sparekassens reserver efter ombytning af garantikapitalen til aktiekapital. Af forarbejderne til omdannelsesreglerne fremgår det, at det ved overgangen til aktieselskabsformen efter fondsmodellen er afgørende, at de opsamlede reserver i sparekassen fortsat skal være til rådighed for sparekassens drift samtidig med, at det skal sikres, at de fremtidige aktionærer i sparekasseaktieselskabet ikke får andel i disse midler. Derfor skal fondens vedtægtsmæssige formål være at videreføre sparekassens virksomhed i aktieselskabet således, at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut. Samtidig skal det sikres, at fondens formue bliver uddelt til almennyttige og velgørende formål i tilfælde af pengeinstitutvirksomhedens ophør (Folketingstidende , Tillæg A, spalte 673). Eksempler fra praksis: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en udtalelse af 27. november 2008 udtalt, at sparekassefonde, der havde til formål at videreføre sparekassens virk - somhed i aktieselskabet således, at dette til stadighed fremstod som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut, kunne foretage uddeling til et helt eller delvist ejet sparekasseaktieselskab under overholdelse af erhvervsfondslovens regler om uddeling. Endvidere har styrelsen i en afgørelse af 22. januar 1992 udtalt, at en fond med et tilsvarende formål kunne stille sikkerhed for et underliggende sparekasseaktieselskab. I kølvandet på finanskrisen er flere sparekasseaktieselskaber og sparekassefonde blevet nødlidende. Efter ebh bank og ebh-fondens kollaps i efteråret 2008 var fonden under granskning af en granskningsmand udpeget af Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Granskningsmandens rapport blev offentligg jort 3. november Konklusionen var blandt andet, at ebh-fonden uretmæssigt havde foretaget uddelinger til ebh bank. FONDE APRIL

8 Sagen om ebh-fonden er siden fulgt op i en afgørelse af 23. marts 2010, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalte, at: "Dette medfører efter styrelsens opfattelse, at fondens uddelingsformål ikke kan omfatte uddeling til sparekasseaktieselskabet. Styrelsen skal derfor som fondsmyndighed præcisere over for fondsbestyrelsen, at fonden alene har et almennyttigt og velgørende uddelingsformål og derfor kan fonden ikke foretage uddelinger til [overstreget i den offentligg jorte afgørelse]. Fonden kan derfor, som det fremgår ovenfor af bemærkningerne til omdannelsesreglerne, alene stille midler til rådighed for sparekasseaktieselskabet ved tegning af ny aktiekapital, hvorved det sikres, at de øvrige aktionærer ikke får andel i fondens midler." I samme afgørelse præciserer Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i øvrigt, at overførsel af midler fra sparekassefonden til andre på ikke-markedsmæssige vilkår skal have hjemmel i fondens vedtægt og skal behandles som uddelinger. Konklusion Det kan herefter konkluderes, at en sparekassefond ikke kan foretage uddelinger til sparekasseaktieselskabet, medmindre uddeling til sparekasseaktieselskabet specifikt er nævnt i fondens uddelingsformål. Hvis sparekassefonden skal støtte selskabet, må det ske ved, at fonden tegner aktier i sparekasseaktieselskabet eller på anden måde investerer på markedsvilkår. Lovgivningen om sparekassefonde var et resultat af et politisk kompromis, som skulle muliggøre, at sparekasserne kunne tilpasse sig markedsvilkårene i det indre marked. Resultatet var en ordning, som har vist sig at være meget svær (umulig) at indpasse i fondsretten. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dog med sin afgørelse af 23. marts 2010 bragt os nærmere en afklaring af spørgsmålet om forholdet mellem sparekassefondene og de underliggende sparekasseaktieselskaber. Således fandt styrelsen konkret, at tegning af aktier til overkurs i sparekasseaktieselskabet skulle behandles som en uddeling. 6 FONDE APRIL 2011

9 KONTAKT Bech-Bruuns businessteam for fonde yder rådgivning inden for alle aspekter af fonds- og fondsbeskatningsret, både i forhold til danske og internationale retsforhold. Hvis du er interesseret i at modtage nyt fra Bech-Bruun om fonde og foreninger, herunder nyhedsbreve, invitationer til klientarrangementer og gåhjemmøder, kan du sende en til Carina Gøthche Knudtzon på LARS SVENNING ANDERSEN Partner T E JOHAN WEIHE Advokat T E STIG BIGAARD Partner T E ANNE MALLING HANSEN Advokat T E SØREN MEISLING Partner T E SILJA RESCHKE Advokatfuldmægtig T E SYS ROVSING Partner T E NICOLAI ALS Advokatfuldmægtig T E MICHAEL SERUP Partner T E FONDE APRIL

10 VORES KONTORER København Langelinie Allé København Ø Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C T F E

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Ebh-fonden Att.: Bestyrelsen. Granskning af ebh-fonden

Ebh-fonden Att.: Bestyrelsen. Granskning af ebh-fonden Ebh-fonden Att.: Bestyrelsen 2. februar 2010 Sag 2009-0018916 /CDP Granskning af ebh-fonden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen modtog den 16. oktober 2009 granskningsberetningen fra advokat Carsten Fode vedrørende

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende

VEJLEDNING OM. overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende VEJLEDNING OM overgang mellem erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. Indledning... 1 2. Overgang til LEF... 2 3. Overgang fra LEF... 3 3.1

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed."

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-8.392. Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Skjal: Viðtøkur grunsins. Bilag: Fondens vedtægter

Skjal: Viðtøkur grunsins. Bilag: Fondens vedtægter Skjal: Viðtøkur grunsins Bilag: Fondens vedtægter 55 VEDTÆGTER FOR FINANSIERINGSFONDEN AF 1992 Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål. 1. Stk. 1. Finansieringsfonden af 1992 (Fonden) blev oprettet i henhold

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Ekstraordinære dispositioner i fonde

Ekstraordinære dispositioner i fonde Ekstraordinære dispositioner i fonde - lov om erhvervsdrivende fonde 21, stk. 3. Denne artikel behandler erhvervsdrivende fondes foretagelse af ekstraordinære dispositioner, som er reguleret af bestemmelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Vedtægter for Eik Fonden

Vedtægter for Eik Fonden Vedtægter for Eik Fonden www.eik.fo Vedtægter for Eik Fonden Navn, hjemsted, formål 1 Fondens navn er Eik Fonden og fondens binavn er Sparekassefonden. 2 Fondens hjemsted er Tórshavnar kommune. 3 Fondens

Læs mere

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Af Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Ebbe Hørling Nielsen Telefon:

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 VEDTÆGTER For Børneastmafonden December 2002 c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\030118

Læs mere

Kendelse af 11. oktober

Kendelse af 11. oktober Kendelse af 11. oktober 1995. 95-4.857. Finanstilsynets afgørelse i henhold til tidligere ankenævnskendelse anset for at vedrøre gyldigheden af ankenævnskendelsen. Spørgsmålet blev derfor henvist til domstolene.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom

Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom NYT Nr. 7 årgang 7 JULI 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Mellemholdingreglen Selskabets primære funktion Indskud af udlejningsejendom Mellemholdingreglen Reel økonomisk

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

nr. 166 af 24. marts 1999, lov nr. 428 af 6. juni 2005, lov nr. 552 af 24. juni 2005,

nr. 166 af 24. marts 1999, lov nr. 428 af 6. juni 2005, lov nr. 552 af 24. juni 2005, VEJLEDNING OM REVI SION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE - ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015 Pr. e-mail til: (jens@dueolsen.dk) Bestyrelsen i Auriga Industries A/S Att.: Bestyrelsesformand Jens Peter Due Olsen ADVOKATFIRMA ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR

DISfonden. I henhold til de hidtidige vedtægters pkt. 12 har bestyrelsen godkendt, at vedtægterne fremover skal have følgende ordlyd: VEDTÆGTER FOR DISfonden DISfonden blev under navnet Danmarks Internationale Studenterkomité stiftet den 26. marts 1946 af studenterorganisationer og foreninger samt lærerkræfter ved de højere læreanstalter i Danmark.

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

27. maj 2015 VEDTÆGTER. for. Grosserer Robert Delfers Mindefond

27. maj 2015 VEDTÆGTER. for. Grosserer Robert Delfers Mindefond 27. maj 2015 VEDTÆGTER for Grosserer Robert Delfers Mindefond 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er "Grosserer Robert Delfers Mindefond". Fonden anvender tillige binavnet "Synoptik Fonden". 1.2 Fondens

Læs mere

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE

NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE 3.6.2014 Folketinget har vedtaget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven medfører bl.a. opdatering og modernisering af lovgivningen i tråd med selskabsloven, større åbenhed

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013 19. december 2013 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013 Nærværende statusbrev er koncentreret om gode rådog tips som redskab for bestyrelsen til at gennemgå årsrapporteni forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr. 60 83 50 12 og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr. 28 29 94 94 Side 2 Udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Hobro (CVR-nr. 60 83 50 12) og Sparekassen

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Fonde i Danmark har erhvervsdrivende fonde på agendaen fordi: Erhvervsdrivende fonde har stor betydning for det danske erhvervsmiljø.

Læs mere

UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN

UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 277 Offentligt UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN Aktieselskabsloven af 1973 (lov nr. 370 af 13. juni 1973) indeholdt

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret

Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Iværksætterselskaber Kvinder i bestyrelser - 2014 Medarbejderrepræsentation Erhvervsdrivende fonde EU-selskabsret Oplæg v/vicedirektør Victor Kjær Erhvervsstyrelsen LO-skolen d. 26. april 2014 Iværksætterselskaber

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2012-0031985) Vurderingsberetning

Læs mere

Borgermøde den 27. april 2016

Borgermøde den 27. april 2016 Borgermøde den 27. april 2016 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 1. Fondens navn er Jyderup Fonden Stk. 2. Fondens hjemsted er Holbæk Kommune. Stk. 3. Fonden er stiftet af foreningen Jyderups Fremtid 2 Formål

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Fondsledelse dilemmaer og perspektiver. Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S

Fondsledelse dilemmaer og perspektiver. Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S Fondsledelse dilemmaer og perspektiver Niels Jacobsen, adm. direktør, William Demant Holding A/S Agenda Hvorfor øget fokus på fonde? Hvorfor ny fondslovgivning? Erhvervsdrivende versus almenvelgørende

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Fakta om fondsbeskatning og erhvervsdrivende fonde

Fakta om fondsbeskatning og erhvervsdrivende fonde Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 28 89 21 33 12. marts 2012 Der florerer mange myter om fonde og fondsbeskatning. Bl.a. at de ikke betaler nok i skat og at de nyder

Læs mere