Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse"

Transkript

1 Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse Forord Det er vigtigt konstant at have fokus på udvikling af service og kvalitet i den offentlige sektor. De nye kommunale kvalitetskontrakter er i denne forbindelse et redskab for kommunalbestyrelsen i arbejdet med at forny og udvikle kvaliteten i den offentlige service. Den nye ordning forpligter kommunalbestyrelsen til løbende at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål for dette. Ordningen giver meget vide rammer for arbejdet med kvalitetsudvikling i kommunerne, da kommunalbestyrelsen selv fastlægger, hvilke mål der opstilles og hvordan disse skal opfyldes. Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling, så borgerne med de fastlagte og offentliggjorte mål kan vurdere kommunalbestyrelsens indsats for at udvikle opgaveløsningen. Kvalitetskontrakten skaber dermed et godt afsæt for den løbende dialog mellem kommunalbestyrelsen og kommunens borgere. Ved at synliggøre de politiske mål i en kvalitetskontrakt får borgerne klar besked om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod. Kvalitetskontrakten er derfor et nyt middel til at sikre en dynamisk og målrettet indsats i den kommunale kvalitetsudvikling, som klart og åbent formidles til kommunens borgere. Indenrigs- og Socialministeriet d. 18. december

2 Kapitel 1 Indledning Ordningen er indført med Folketingets vedtagelse af lov nr. 136 af 24. februar 2009 om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven). De nærmere regler for kvalitetskontraktens indhold, udformning og offentliggørelse er fastsat i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse nr af 15. december Lovens bestemmelser i 62, stk. 1, indeholder regler om, at kommunalbestyrelsen i en kvalitetskontrakt skal vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Dette skal ske ved at opsætte kvantificerbare mål for kvaliteten for hvert serviceområde i kommunen, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for. Som opfølgning på kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen ifølge 62 a hvert år udarbejde en opfølgningsredegørelse, hvor der redegøres for, hvordan kommunalbestyrelsen vil følge op på kvalitetskontrakten. Kvalitetskontrakten og den efterfølgende opfølgningsredegørelse skal gøres tilgængelig for borgerne på jf. 6 i bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. Formålet med kvalitetskontrakten er at forpligte kommunalbestyrelserne til systematisk at overveje, hvordan kvaliteten i opgaveløsningen kan udvikles og opstille mål herfor. Kvalitetskontrakten skal således fungere som et aktivt redskab, hvor kommunalbestyrelsen løbende overvejer, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Kvalitetskontrakten skal understøtte kommunalbestyrelsens politisk fastsatte mål og fastlægger ingen rettigheder for borgerne. De kommunale kvalitetskontrakter supplerer de forpligtigelser, kommunalbestyrelserne har efter gældende lovgivning i øvrigt til at opstille mål, fastsætte standarder og udfærdige redegørelser om bestemte elementer af den kommunale opgavevaretagelse. Eksempelvis er der på natur- og miljøområdet regler om opstilling af kvalitetsmål og opfølgning på mål for den kommunale sagsbehandling. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af reglerne for indhold og offentliggørelse af kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen. Formålet med vejledningen er at uddybe reglerne og supplere disse med forslag og eksempler til inspiration i forbindelse med udmøntningen af ordningen. 2

3 Kapitel 2 Kommunalbestyrelsens udarbejdelse af en kvalitetskontrakt 2.1. Indledning Ifølge 62, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal kommunalbestyrelsen i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Formålet med kvalitetskontrakten er dermed at give borgerne et overblik over kommunalbestyrelsens arbejde med at udvikle kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. Dette overblik opnås ved, at kommunalbestyrelsen i kvalitetskontrakten beskriver, hvilke områder og konkrete mål kommunalbestyrelsen vil have fokus på i en bestemt periode, og hvordan kommunalbestyrelsen påtænker at opfylde de opstillede mål. Kvalitetskontrakten rummer dermed kommunalbestyrelsens vurderinger og beslutninger om, hvordan den vil sikre, at der sker en udvikling af kommunens opgavevaretagelse. Arbejdet med kvalitetskontrakten giver således en mulighed for løbende at overveje, hvordan den fremtidige kommunale opgaveløsning bedst tilrettelægges ud fra lokale ønsker og prioriteringer. Da udarbejdelsen af kvalitetskontrakten ikke er bundet til bestemte tidsintervaller, kan den enkelte kommunalbestyrelse inddrage kvalitetskontrakten som et aktivt redskab og sætte de tidsfrister, som er hensigtsmæssige i den enkelte kommune. Dog påhviler det kommunalbestyrelsen årligt at følge op på de fastsatte mål i en opfølgningsredegørelse jf. 62 a, stk. 1. Kvalitetskontrakten skal give ledere og medarbejdere såvel i de centrale kommunale forvaltninger som hos kommunale og private leverandører af den kommunale service et fælles fokus på udvikling af serviceområderne i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagne strategier. Kvalitetskontrakten skal dermed synliggøre de politiske mål for borgerne og skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Kommunalbestyrelsen kan desuden anvende kvalitetskontrakten til at understøtte opfyldelsen af flerårige mål- og rammeaftaler mellem regeringen og KL om udviklingen i den service, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for. Det er den enkelte kommunalbestyrelse selv, der fastlægger kvalitetskontrakten, og det er ikke muligt at delegere opgaven til fx økonomiudvalg, fagudvalg eller den kommunale administration. 3

4 2.2. Kvalitetskontraktens udformning og indhold Kvalitetskontrakten skal være kort og overskuelig således, at borgeren hurtigt kan danne sig et indtryk af kvalitetsudviklingsarbejdet i kommunen. Kvalitetskontrakten forankres i opstillingen af de kvantificerbare mål på hvert serviceområde, som kommunalbestyrelsen vil søge at opfylde inden for en given periode. På denne måde sikres det, at borgeren får mulighed for at vurdere, hvordan målopfyldelsen forløber Oversigt over kvantificerbare mål for hvert serviceområde Kommunalbestyrelsen fastlægger selv, hvilke og hvor mange mål der opstilles i kvalitetskontrakten. Tidshorisonten kan variere mellem de enkelte mål. Kvalitetskontrakten er dermed et dynamisk redskab, som løbende kan tilpasses fx nye lokalpolitiske beslutninger eller ændrede forudsætninger. De opstillede mål skal være udtryk for indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet i en nærmere fastlagt tidsperiode. Kvalitetskontrakten giver med andre ord kommunalbestyrelsen mulighed for at sætte fokus på bestemte mål, som skal have en høj prioritering i en periode. Det er således omvendt ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Afgrænsningen af de enkelte serviceområder kan naturligt variere fra kommune til kommune alt afhængigt af, hvordan kommunalbestyrelsen har organiseret opgavevaretagelsen lokalt. De enkelte kommunalbestyrelsers mål dækker dermed ikke nødvendigvis de samme områder på tværs af kommunegrænserne. Kvalitetskontrakterne er således ikke direkte sammenlignelige, men viser, hvad den enkelte kommunalbestyrelse fokuserer på i arbejdet med at højne kvaliteten, og hvilke mål kommunalbestyrelsen stræber efter i dette arbejde. Da et vigtigt formål med kvalitetskontrakten er at give borgerne et kort, enkelt og overskueligt indblik i den kommunale kvalitetsudvikling, skal kvalitetskontrakten indeholde en oversigt over de opsatte mål. Denne oversigt kan med fordel fremgå i indledningen af kvalitetskontrakten, således at borgeren indledningsvist får et indtryk af, hvilke mål kommunalbestyrelsen har fastlagt for kommunens kvalitetsudviklingsarbejde Opstilling af kvantificerbare mål Hjørnestenen i kvalitetskontrakten er opstillingen af kvantificerbare mål, som skaber en gennemsigtighed i kommunalbestyrelsens strategiske arbejde med kvalitetsudvikling. De fastsatte mål 4

5 skal derfor være klare, konkrete og formuleret på en måde, som gør det nemt for kommunalbestyrelsen og kommunens borgere at vurdere, i hvilket omfang målet opfyldes. Dette er i tråd med regeringens handlingsplan fra juni 2004 om klare mål og mere åbenhed, hvor det netop står centralt at give borgere og virksomheder information om de mål, der er styrende for løsningen af de opgaver, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for. Muligheden for at opstille kvantificerbare mål forbedres samtidig gennem resultaterne af det samarbejde, som regeringen og KL har indledt med henblik på at aftale en række indikatorer på alle de større kommunale serviceområder til beskrivelse af indsatsen og resultaterne af indsatsen på områderne. De aftalte indikatorer kan yderligere supplere de allerede foreliggende oplysninger om de serviceydelser, som kommunalbestyrelsen har ansvaret for - fx indberetninger om anbringelse af børn, visiterede timer til varig hjemmehjælp o. lign. Regeringens og KL s fælles projekt om Faglige Kvalitetsoplysninger kan yderligere understøtte den enkelte kommunalbestyrelses arbejde med at opsætte kvantificerbare mål. Her udvikles og afprøves et katalog af redskaber, som kan anvendes til at måle og dokumentere den faglige kvalitet i dagtilbud og plejeboliger. Det er frivilligt for kommunerne at anvende redskaberne i kataloget. Det er aftalt i kommuneøkonomiaftalen for 2010, at kommunerne fra 2011 hvert andet år offentliggør oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud og plejeboliger. Endvidere kan brugertilfredshedsundersøgelser udgøre et værdifuldt informationsredskab til systematisk kvalitetsudvikling, som yderligere kan bidrage til kommunernes arbejde med opstilling af kvantificerbare mål. I kommuneøkonomiaftalerne for 2009 og 2010 var der enighed om, at brugertilfredsundersøgelser bør indgå systematisk i alle kommuners kvalitetssikring og -udvikling. Kvalitetskontrakterne er følgelig en del af et samlet fokus på klare mål for udviklingen af den offentlige opgaveløsning. Et samarbejde mellem regeringen og KL mundede i 2006 ud i en fælles pjece Klare mål i kommunerne, hvor de klare mål blev karakteriseret ved, at målet er intuitivt forståeligt og udtrykker, hvad borgerne kan forvente af service og betjening. et skal desuden formidles effektivt til borgerne, så oplysningerne er direkte anvendelige. Endvidere skal målet formuleres på en måde, der muliggør opfølgning på, om målet er nået, og resultatet af opfølgningen på de opstillede mål skal formidles effektivt til borgerne. 5

6 Kvalitets- og servicemål kan opstilles på mange måder, og der ligger ikke i kvalitetskontraktordningen en forpligtigelse til at opstille bestemte typer mål eller vælge bestemte metoder til kvalitetsudvikling. Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelse, hvordan den ønsker at præsentere de valgte, kvantificerbare mål. Kommunalbestyrelsen kan fx vælge at opstille det konkrete, kvantificerbare mål ud fra mere overordnede visioner, strategier eller mål for det pågældende område. Den enkelte kommunalbestyrelse vælger den fremgangsmåde, som forekommer relevant og nyttig for kvalitetsudviklingen af opgaveløsningen i kommunen. Det er dog en forudsætning, at de opstillede mål er konkrete og kvantificerbare, således at det er muligt at følge op på resultaterne. Til inspiration for kommunalbestyrelsens arbejde med opstilling af kvantificerbare mål, kan det være relevant at betragte kvalitet ud fra tre dimensioner: den faglige kvalitet den organisatoriske kvalitet den oplevede kvalitet Den faglige kvalitet relaterer sig både til opgaveløsningens processer, fx hvilken service og betjening borgerne kan forvente sig under et sagsforløb og til resultaterne af opgaveløsning, fx antallet af konkrete afgørelser. Den organisatoriske kvalitet handler om tilrettelæggelse af arbejdet, om ledelse, medarbejdere, organisationsform mv. Organisatorisk kvalitet relaterer sig til organisering af arbejdsprocesser, der understøtter den faglige og den oplevede kvalitet samt hensynet til et rimeligt ressourceforbrug, fx opstilling af effektivitetsmål for opgaveløsningen. Den oplevede kvalitet er forankret hos borgeren og dennes oplevelse af kommunens service. Det typiske eksempel på et klart mål på oplevet kvalitet er brugertilfredshedsundersøgelser, som både kan sigte mod at måle tilfredsheden med konkrete ydelser eller tilfredsheden med den generelle service. Derudover kan det også være relevant at betragte kvalitet i forhold til tilgængelighed. Tilgængelighed belyser, om borgeren har let adgang til de kommunale institutioner enten via hjemmesiden, eller telefonisk kontakt. 6

7 ene, som kommunalbestyrelsen fastlægger i kvalitetskontrakten, er udtryk for aktuelle indsatsområder, som har særlig politisk prioritet. ene vil derfor løbende skulle erstattes af nye mål, når et givent mål er indfriet, ikke længere er relevant etc. Det vil være naturligt, at målene i kvalitetskontrakten sættes ambitiøst, så de enkelte mål kun kan opfyldes i kraft af en reel og mærkbar udvikling i kvaliteten for borgerne på det pågældende område. Tidsangivelserne bør derfor være så realistiske som muligt, således at borgeren kan se, hvornår det kan forventes, at det pågældende mål er realiseret. Kvalitetskontrakten skal derfor betragtes som en platform for en målrettet indsats for at udvikle opgaveløsningen i den enkelte kommune. I bilag 1 findes eksempler på kvantificerbare kvalitetsmål på forskellige serviceområder, som kan give inspiration til den enkelte kommunalbestyrelses arbejde med opstilling af mål Veje til at opfylde de opstillede mål for hvert serviceområde Som led i udarbejdelsen af kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen kort beskrive, hvordan den påtænker at opfylde de opstillede mål. Det centrale i denne beskrivelse er, at kommunens borgere kan danne sig et overblik over, hvordan kommunalbestyrelsen overordnet har tænkt sig at realisere de opstillede mål. Her kan kommunalbestyrelsen således beskrive deres overvejelser om tilrettelæggelsen af kvalitetsudviklingsarbejdet herunder også, hvordan det konkrete mål skal ses i relation til andre lignende tiltag. Kommunalbestyrelsen kan fx vælge at opstille et kvantificerbart mål i forhold til bevilling af standardhjælpemidler på handicapområdet. et kunne være, at borgeren i x % af sagerne skal have modtaget hjælpemidlet inden for den maksimale ventetid, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Beskrivelsen af, hvorledes målet søges opfyldt kan fx være en kort angivelse af, at der implementeres et IT-system, som understøtter den nødvendige logistik i forhold til styring af standardhjælpemidler. En moderne mål- og rammestyring handler imidlertid også om, at der i de enkelte institutioner er en udstrakt grad af frihed til at tilrettelægge det daglige arbejde for at nå målene. Der kan således være tale om, at kommunalbestyrelsen fastsætter mål, hvor det er op til de pågældende decentrale enheder i kommunen selv at tilrettelægge, hvordan målet skal nås. I disse situationer kan beskrivelsen være, at de konkrete tiltag tilrettelægges decentralt. Eksempelvis kan kommunalbestyrelsen sætte et mål for alle kommunens folkeskoler om, at sygefraværet blandt personalet skal være faldende og under gennemsnittet for sammenlignelige kommuner. Kommunens folkeskoler kan herefter selv tilrettelægge, hvordan de vil bidrage til 7

8 at realisere det overordnede mål, fx gennem fokus på den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder, opprioritering af de sociale relationer på arbejdspladsen mv Kvalitetskontrakten udgøres af de kvantificerbare mål Der er i lovgivningen ikke fastsat regler om, at udarbejdelsen af kvalitetskontrakterne skal knyttes til bestemte tidskadencer. Det er således muligt at arbejde på tværs af de kommunale valgperioder. et er netop, at kvalitetskontrakten fungerer som et dynamisk redskab, som kan tilpasses efter kommunalbestyrelsens løbende politikudvikling. På denne måde kan kvalitetskontrakten fungere som et effektivt redskab til at understøtte kommunalbestyrelsens aktuelle fokus. Kapitel 3 Opfølgningsredegørelse om kvalitetskontrakt 3.1. Indledning I den kommunale styrelseslovs 62 a, stk. 1, stilles krav om, at kommunalbestyrelsen hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen vil følge op på kommunens kvalitetskontrakt. Formålet med opfølgningsredegørelsen er kortfattet at orientere borgerne om status for opfyldelse af målene i kvalitetskontrakten og om, hvordan kommunalbestyrelsen vil følge op på kvalitetskontrakten. Den seneste opfølgningsredegørelse skal sammen med den til enhver tid gældende kvalitetskontrakt altid være offentligt tilgængelig for kommunens borgere. Det er kommunalbestyrelsen selv, der skal godkende opfølgningsredegørelsen, og det er derfor ikke muligt at delegere behandlingen til fx økonomiudvalget, fagudvalg eller den kommunale administration Redegørelsens udformning og indhold Den enkelte kommunalbestyrelse fastsætter selv, hvordan opfølgningsredegørelsen skal udformes. Den konkrete udformning vil dermed kunne tilpasses den enkelte kommunes organisation, sædvanlig information til borgerne osv. Det er hensigten, at opfølgningsredegørelsen skal være kortfattet og overskuelig. Kommunalbestyrelsen skal i opfølgningsredegørelsen følge op på, hvor langt kommunen er kommet med at opfylde de fastsatte mål. Selv om målene i kvalitetskontrakten kan have forskellige tidshorisonter, skal kommunalbestyrelsen følge op på udviklingen hvert år. En årlig opfølgning sikrer, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt indsatsen er tilstrækkelig, og om de fastsatte mål fortsat udtrykker den lokalpolitiske prioritering. Samtidig kan borgerne blive informeret om udviklingen i opnåelsen af målet. Såfremt det skulle vise sig, at enkelte mål ikke 8

9 bliver opfyldt inden for den fastlagte tidsramme, skal kommunalbestyrelsen redegøre for, hvorfor dette er tilfældet, og hvordan der vil blive fulgt op på et eventuelt ikke-tilfredsstillende resultat Ændringer i de opstillede mål Hvis der foretages ændringer i de opstillede mål i kvalitetskontrakten, skal kommunalbestyrelsen i opfølgningsredegørelsen kort redegøre for, hvilken betydning ændringen i målet har for kvalitetsudviklingen på det enkelte serviceområde. Dette skal sikre, at kommunens borgere løbende får et opdateret indblik i, hvordan kvalitetsudviklingen forløber i forhold til de enkelte opsatte mål på hvert serviceområde. Kapitel 4 Offentliggørelse 4.1. Offentliggørelse på Efter bestemmelsen i 62, stk. 1, og 62 a, stk. 1, skal henholdsvis kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen offentliggøres. Det er fastlagt i 6 i bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse, at kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen skal offentliggøres på den nye IT-portal senest en måned efter kommunalbestyrelsens vedtagelse. Offentliggørelsen på kan første gang tidligst ske fra det tidspunkt, hvor databasens del vedrørende kvalitetskontrakter og opfølgningsredegørelser er åben for offentligheden. Borgerne vil her på en enkel og lettilgængelig måde få oplysninger om den enkelte kommunes mål og om, hvor langt man er nået med at realisere målene. Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at sikre, at kvalitetskontrakten på er ajourført, således at borgerne altid kan finde de nyeste informationer om kommunens mål for kvalitetsudvikling her. Det er planen, at der vil være mulighed for inddatering af oplysninger på fra den 1. maj 2010, og at de inddaterede oplysninger åbnes for offentligheden den 1. juli Inddatering skal ske i overensstemmelse med den systematik og vejledning, der elektronisk fremgår af databasen. Kommunalbestyrelsen kan desuden gøre kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen tilgængelig på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen kan endvidere vælge at fremlægge kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen for kommunens borgere på offentligt tilgængelige steder fx biblioteker og borgerservicecentre. 9

10 Bilag 1: Eksempler på kvantificerbare mål på de kommunale serviceområder I dette bilag præsenteres eksempler på kvantificerbare kvalitetsmål på de enkelte kommunale serviceområder. Eksemplerne i dette bilag skal tjene til at give inspiration til den enkelte kommunalbestyrelses arbejde med opstilling af kvantificerbare mål. De præsenterede eksempler vil vise kvantificerbare mål på forskellige områder og niveauer. Formålet er således at give den enkelte kommunalbestyrelse et bredt indblik i mulighederne for at opstille kvantificerbare mål. Eksemplerne vil både illustrere mere overordnede strategiske mål og mere detaljerede mål på de enkelte områder. Eksemplerne er inspireret af det arbejde, der allerede i dag foregår i kommunerne med kvantificerbare mål, og der gives eksempler, der vedrører både den faglige, organisatoriske og brugeroplevede kvalitet samt tilgængelighed. De kvantificerbare mål er inddelt efter eksempler på kommunale serviceområder og herunder i forskellige temaer. Den enkelte kommunalbestyrelse kan dog selv frit strukturere kvalitetskontrakten og de opsatte mål efter den inddeling af opgaveområder, som gør sig gældende i deres kommune. 10

11 Det sociale område og beskæftigelse Forkortelse af ventetider Ventetiden på stofmisbrugsbehandling skal sænkes fra x dage til y dage inden for z periode (faglig kvalitet) Forbedring af alkoholmisbrugeres sociale situation og velbefindende I 2010 skal x pct. af de voksne alkoholmisbrugere i behandling opnå en almen forbedring i forhold til deres psykiske, fysiske og sociale velbefindende efter tre måneders kontinuert behandling. Tallet skal vokse til y pct. i 2012 og z pct. i 2014 (faglig kvalitet) Reduktion i antallet af hjemløse Antallet af hjemløse i kommunen skal nedbringes fra x til y inden for z periode (faglig kvalitet) Reduktion i døgnanbringelser Mindst x pct. af de familier, der visiteres til forebyggende familiebehandling, skal klare sig uden døgnanbringelse et halvt år efter tilbuddets ophør (faglig kvalitet) Mindste andel af ledige blandt sammenlignelige kommuner Kommunen skal senest i 2012 have den mindste andel af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed blandt sammenlignelige kommuner (faglig kvalitet) Faldende antal sygedagpengeforløb Udviklingen i antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal fra 2011 være faldende og være under gennemsnittet i sammenlignelige kommuner (faglig kvalitet) Forbedret integration på arbejdsmarkedet Borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund skal fra 2014 have en beskæftigelsesgrad på x pct. i forhold til borgere med dansk baggrund. Fra 2016 skal beskæftigelsesgraden være på y pct. (faglig kvalitet) 11

12 Psykiatri og handicap Forkortelse af sagsbehandlingstider Samlet sagsbehandlingstid fra modtagelse af ansøgning om hjælp til der er truffet afgørelse, mindskes med x dage (faglig kvalitet) Alle borgere skal oplyses om, at sagsbehandlingen i x-type sag forventes maksimalt at udgøre x uger (organisatorisk kvalitet) Alle borgere skal opleve, at sagsbehandlingen i x-type sag forventes maksimalt at udgøre x uger (oplevet kvalitet) Reduktion i ventetid til botilbud for voksne med handicap Ventelisten til botilbud til voksne med handicap skal senest den 31. december 2011 være reduceret med x procentpoint i forhold til ventelisten pr. 31. december 2009 (faglig kvalitet) Borgeren skal i x pct. af sagerne skal have fået et tilbud inden for den maksimale ventetid, som kommunalbestyrelsen har fastsat (faglig kvalitet) Bevilling af standardhjælpemidler inden for maksimal ventetid Borgeren skal i x pct. af sagerne skal have modtaget hjælpemidlet inden for den maksimale ventetid, som kommunalbestyrelsen har fastsat (faglig kvalitet) 12

13 Sundhedsområdet Øget fysisk aktivitet blandt voksne borgere i kommunen Andelen af voksne borgere som er fysisk aktive stiger med x pct. i periode y (faglig kvalitet) At x-andele af medarbejdere i ældreomsorgen i y-periode skal modtage undervisning i at motivere borgere til øget fysisk aktivitet (organisatorisk kvalitet) Færre overvægtige børn i kommunen Andelen af børn mellem 6 16 år som har et BMI mål på > 25 er faldet med x pct. i periode y (faglig kvalitet) Børn og Unge Tværgående mål Tidlig indsats i sundhedsplejen, skoler og institutioner For at sikre en tidlig indsats skal Familieafdelingen i x % af underretningssagerne have indkaldt til underretningsmøde inden for y arbejdsdage efter, at underretningen er modtaget Folkeskolen Udvikling af børns forståelse for demokratiske værdier I 2011 skal tilfredshedsundersøgelser vise, at mindst x pct. af forældrene er tilfredse med skolerne og dagtilbuddenes evne til at udvikle børns forståelse for demokratiske værdier (oplevet kvalitet) Reduktion i antallet af omgængere Andelen af omgængere efter det første år i skolen skal hvert år være faldende og lavere end sammenlignelige kommuner (faglig kvalitet) 13

14 Trivsel i folkeskolen I 2012 skal andelen af børn, der ikke har været udsat for mobning i kommunens skoler og dagtilbud, være mindst x pct. (faglig kvalitet) Skolefraværet mindskes med x pct. i y periode (faglig kvalitet) Forbedring af læsefærdigheder i folkeskolen X pct. af eleverne skal ved screeningen i marts i 1. klasse kategoriseres som hurtige og sikre læsere. Det tilsvarende tal skal i marts i 3. klasse være på y pct. (faglig kvalitet) Rummelig folkeskole Mindst halvdelen af de timer, der er afsat til specialundervisning, skal i skoleåret 2011/2012 læses ude i klasserne (organisatorisk kvalitet) Folkeskolens afgangsprøve X pct. af en årgang afslutter folkeskolens afgangsprøve (faglig kvalitet) Udsatte børn og unge Mere videreuddannelse og mindre sygefravær X-andele af medarbejderne skal modtage en bestemt efteruddannelsesindsats i y-periode (organisatorisk kvalitet) Sygefravær blandt personalet er nedbragt med x pct. (organisatorisk kvalitet) Hurtigere sagsbehandling af 50-undersøgelser og positiv udvikling i handleplaner Kommunen skal have truffet afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en 50- undersøgelse eller ej, senest x dage efter modtagelse af en underretning (organisatorisk kvalitet) I x pct. af sagerne for unge over 15 år kan registreres en positiv udvikling i forhold til særlige fokusområder afdækket i 50-undersøgelsen og handleplanen i y periode (faglig kvalitet) 14

15 Indretning af børnevenlige lokaler Børnesamtale skal i alle sager gennemføres i vante omgivelser/børnevenlige lokaler (organisatorisk kvalitet) Fald i antallet af førstegangs kriminelle Antallet af førstegangs kriminelle falder med x pct. i y periode (faglig kvalitet) Fald i antallet af nye misbrugere Antallet af nye misbrugere falder med x pct. i y periode (faglig kvalitet) Nedbringelse af antallet af anbringelser af børn og unge Antallet af børn og unge, der efter forebyggende tiltag alligevel må anbringes, nedbringes. (faglig kvalitet) Afslutning af ungdomsuddannelse X pct. af en årgang afslutter en ungdomsuddannelse (faglig kvalitet) Dagtilbudsområdet Forbedring af pladstildeling i dagtilbud X pct. af forældrene får deres førsteprioritet i forhold til pladsønske (organisatorisk kvalitet) X pct. af forældrene, der ønsker det, får en plads inden for x km. fra bopæl (organisatorisk kvalitet) Trivsel i dagtilbud X pct. af 3-årige børn har en tilfredsstillende sproglig udvikling (faglig kvalitet) X pct. af børnene trives i deres dagtilbud (faglig kvalitet) Sygefravær blandt børnene i dagtilbud nedbringes med x pct. (faglig kvalitet) 15

16 Øget brugertilfredshed med dagtilbud X pct. af forældrene er overordnet set tilfredse med deres dagtilbud (oplevet kvalitet) Antallet af klager i forhold til dagtilbud reduceres med x pct. i y periode (oplevet kvalitet) Øget anvendelse af elektroniske muligheder X pct. af forældrene har ansøgt om plads elektronisk (tilgængelighed) Kommunens hjemmeside om dagtilbud har været besøgt x antal gange (tilgængelighed) Alle dagtilbuddenes læreplaner er tilgængelige på kommunens hjemmeside (tilgængelighed) 16

17 Ældreområdet Tilgængelig information til brugere og pårørende om tilbuddene til ældre med behov for hjælp Der udarbejdes velkomstfoldere for alle plejecentre og pjecer, der beskriver hvilke ydelser, der kan visiteres til i hjemmeplejen samt en pixiudgave af kvalitetsstandarder. Informationsmaterialet skal være tilgængeligt i pjeceform og på hjemmesiden i 1. kvartal Forbedring af sundhedstilstanden på plejehjem X pct. af plejehjemsbeboerne skal senest seks måneder efter indflytning have et BMI, der ligger inden for normalområdet (faglig kvalitet) Antallet af sygehusliggedage for kommunens borgere på 67 år eller derover skal falde med mindst x procentpoint hvert år fra (fagligt) Øget brugertilfredshed med hjemmehjælp og plejeboliger I 2011 skal x pct. af modtagerne af henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje overordnet set være tilfredse eller meget tilfredse. I 2012 og 2013 skal tallet være steget til henholdsvis y og z pct. (oplevet kvalitet) I 2014 skal x pct. af modtagerne af praktisk hjælp være tilfredse eller meget tilfredse med hjælperens imødekommenhed over for modtagerens individuelle behov og ønsker (oplevet kvalitet) Den overordnede brugertilfredshed blandt ældre bosat på plejeboliger m.v. i kommunen skal stige x pct. i y periode (oplevet kvalitet) Antallet af klager hvor fra beboere på plejeboliger mv. får medhold i klagen falder fra x til y i z periode (oplevet kvalitet) Hurtig visitering til hjælp Fra 2011 skal visitering finde sted senest x hverdage efter henvendelsen, og hjælpen skal være iværksat senest y hverdage efter visiteringen ved førstegangshenvendelse til praktisk hjælp (organisatorisk kvalitet) 17

18 Service og betjening af ældre på plejeboliger med videre Sygefraværet blandt personalet i plejeboligerne mv. falder med x pct. i y periode (faglig kvalitet) Antallet af sundhedsfremmende aktiviteter, som beboeren tilbydes på plejeboliger mv., stiger fra x til y i z periode (faglig kvalitet) Antallet af dage, hvor beboere på plejeboliger mv. er syge, falder x pct. i y periode (faglig kvalitet) Udarbejdelse af lokale udviklingspunkter for plejeboliger Der udarbejdes årligt x antal lokale udviklingspunkter for hver enkelt plejebolig mv. (organisatorisk kvalitet) Alle udviklingspunkter skal udarbejdes gennem inddragelse af ledelse, såvel som medarbejdere og brugere på de enkelte plejeboliger m.v. (organisatorisk kvalitet) Udviklingspunkterne skal som minimum belyse, hvordan den enkelte plejebolig mv. vil arbejde hen imod opfyldelse af de faglige kvalitetsmål. (organisatorisk kvalitet) Forbedret informationstilgængelighed Kommunalbestyrelsens strategi for bedre service og betjening i plejeboliger m.v., skal offentliggøres på kommunens hjemmeside (tilgængelighed) Resultaterne for brugertilfredsheden blandt ældre på plejeboliger mv. i kommunen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside (tilgængelighed) Kommunens strategi for plejeboliger mv. er downloaded x antal gange i y periode (tilgængelighed) Borgerservice/erhvervsservice Flere slutbehandlinger af førstegangshenvendelser Kommunens borgerservicecentre skal fra 2010 og frem slutbehandle minimum x pct. af alle førstegangshenvendelser (organisatorisk kvalitet) Forøget brugertilfredshed med erhvervsservice Virksomhedernes tilfredshed med Borgerservice som varetager af en hurtig og let forståelig 18

19 sagsbehandling skal frem mod 2014 stige til mindst x pct. (oplevet kvalitet) Forbedret støtte til nystartede virksomheder Alle virksomheder, der ansøger kommunale myndigheder om tilladelser, skal fra 2012 have tilknyttet en virksomhedsrådgiver, der gennem hele sagsforløbet skal sikre, at samarbejdet fungerer tilfredsstillende og i overensstemmelse med aftalerne (organisatorisk kvalitet) Lokalplanlægning, Natur og Miljø Bedre vejledning i byggesager Fra 2011 skal mindst x pct. af alle sager, der indbringes for klagemyndighederne, stadfæstes (faglig kvalitet) Bedre kvalitet af badestrande Kommunens strande skal senest i 2012 have det Blå Flag (faglig kvalitet) 19

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune

Kvalitetskontrakt Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Serviceområde: Borgerservice Fokusområde: Ny forbedret hjemmeside Bedre hjemmeside bør give færre telefoniske henvendelser Mål Antallet af opkald til omstillingen skal falde 5 % pr.

Læs mere

Introduktion til kvalitetskontrakter på

Introduktion til kvalitetskontrakter på Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk 1 Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk Som bekendt skal kommunerne fra i år udarbejde en kvalitetskontrakt,

Læs mere

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område

Kvalitetskontrakt. Det tekniske område Kvalitetskontrakt Det tekniske område Ringsted Kommune Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Baggrund...4 3. Kvalitetsmål...5 3. 1. Teknisk Forvaltning...5 2 1. Indledning Denne kvalitetskontrakt

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012

KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 KVALITETSKONTRAKTER UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK REGNSKAB 2011 TIL MØDET 16. APRIL 2012 1 Indledning Kvalitetskontrakter Svendborg Kommune Kvalitetskontrakten skal sikre, at kommunens borgere kan få et

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 6. Mødedato: 05. maj 2010 Mødetid: 13.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Temamøde med Ældreråd og Klageråd 2 SS

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN

INDHOLD FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN INDHOLD 03 05 11 15 FORORD KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED BRUGERRETTET INFORMATION I DEN OFFENTLIGE SEKTOR KLARE MÅL OG MERE ÅBENHED I STATEN FORORD Regeringen ønsker en offentlig sektor, hvor der er åbenhed

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion Den Kommunale Kvalitetsmodel En introduktion Indhold Forord 2 Introduktion til Den Kommunale Kvalitetsmodel 3 Kort om baggrunden for Den Kommunale Kvalitetsmodel 4 Modellens opbygning 5 Modellens kvalitetsbegreb

Læs mere

Kvalitetskontrakt Ishøj Kommune

Kvalitetskontrakt Ishøj Kommune Ishøj Kommune Indholdsfortegnelse Serviceområde: Borgerservice 3 Fokusområde: Digitale signaturer 3 Fokusområde: Øget digitalisering 3 Serviceområde: Sociale forhold 5 Fokusområde: Beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Kvalitetskontrakt Dragør Kommune

Kvalitetskontrakt Dragør Kommune Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Serviceområde: Borgerservice 3 Fokusområde: Brugertilfredshed 3 Fokusområde: Borgerhenvendelser 3 Serviceområde: Børneservice 4 Fokusområde: Brugertilfredshed 4 Fokusområde:

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Er jeres borgere tilfredse? Spørg dem!

Er jeres borgere tilfredse? Spørg dem! Er jeres borgere tilfredse? Spørg dem! Nyt gratis værktøj til alle kommuner 3 Borgeren i centrum Indhold Forord Borgeren i centrum 3 Brugerundersøgelser er nødvendige i praktisk politik 4 Sammenligninger

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

2008/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-3777 Fremsat den 19. november 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune

Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Kvalitetskontrakt 2011 Favrskov Kommune Forord Kvalitetskontrakten synliggør kommunens service Du sidder nu med Favrskov Kommunes første kvalitetskontrakt. Meningen med kvalitetskontrakten er at give borgerne

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

KVALITETSKONTRAKT FOR BRØNDBY KOMMUNE

KVALITETSKONTRAKT FOR BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSKONTRAKT FOR BRØNDBY KOMMUNE OPFØLGNINGSREDEGØRELSE September 2011 Bilag A 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Borgerservice... 5 Lokalplanlægning, natur og miljø... 7 Ældre... 9 Sundhed...

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet

Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Juni 2003 1 0615-Kvalitetsstandarder.p65 1 Titel: Kvalitetsstandarder Sammenhæng og synlighed på ældreområdet Udgiver: Socialministeriet Kontoret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg

Egebjerg Kommune. Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg Egebjerg Kommune Opfølgningsredegørelse på servicestrategi og redegørelse for initiativer til fremme af og information om frit valg 2005 Vedtaget i Egebjerg Kommunalbestyrelse den 21. december 2005 Forord

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter:

1.2. Baggrund for projektet. Redskaberne i projekt Faglige kvalitetsoplysninger omfatter: 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål med redskabet... 2 1.2. Baggrund for projektet... 2 1.3. Viden til at handle... 3 1.4. Formål med vejledningen... 3 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres:

Fælles for de tilsyn der gennemføres på institutioner i Børne og Velfærdsforvaltningen er, at der gennemføres: Indledning Social- og Sundhedsudvalget har i lyset af tilsynsreformen på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2014, bedt om en oversigt over, hvilken betydning den får for kommunens tilsyn

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83

Udtalelse om kvalitetsstandarder vedr. hjælp efter servicelovens 83 Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ankestyrelsen Att.: Ann-Britt Møller ast@ast.dk abmm@ast.dk Dato: 04-07-2017 Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPIVR Sagsnr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel Målsætninger for Teknisk udvalgs område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. Betegnelse/overskrift Tema/overordnet målsætning Mål Veje til målet

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere