Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:"

Transkript

1 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL

2 2 Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Forord Beskæftigelsespolitikken er meget vigtig for den enkelte borger og for virksomhederne. Den er også helt central for både samfundsøkonomien og for den kommunale økonomi, fordi beskæftigelsespolitikken styrker grundlaget for vækst og velfærd både nationalt og lokalt. De lokale beskæftigelsesråd spiller en vigtig rolle som forum for et strategisk partnerskab mellem kommunen og arbejdsmarkedets lokale parter. Dette partnerskab har fået endnu større betydning, efter at kommunerne den 1. august 2009 overtog ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen. De lokale beskæftigelsesråd har nu fungeret i én valgperiode. Der er høstet mange positive erfaringer med, hvordan de lokale beskæftigelsesråd kan spille en aktiv rolle i den lokale udformning af beskæftigelsespolitikken. Denne pjece giver nogle anbefalinger videre til de nye lokale beskæftigelsesråd, som tiltrådte den 1. juni Formålet er, at de lokale beskæftigelsesråd i endnu højere grad bliver en strategisk aktør i det lokale arbejde. Anbefalingerne vedrører de lokale beskæftigelsesråds opgaver og skal ses i lyset af de lokale beskæftigelsesråds rolle som rådgiver for kommunalbestyrelsen. Der er nok at tage fat på for de nye lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedet står over for store udfordringer. På kort sigt handler det om at bekæmpe arbejdsløsheden. På længere sigt handler det om at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft til at fylde pladserne efter de store årgange, der forlader arbejdsmarkedet i de kommende år. Udfordringerne kræver et tillidsfuldt samarbejde mellem alle aktører i beskæftigelsesindsatsen. De lokale beskæftigelsesråd kan være med til at styrke dette samarbejde. God arbejdslyst! Med venlig hilsen Lizette Risgaard, Næstformand LO Bente Sorgenfrey Formand FTF Henrik Bach Mortensen Direktør DA Stig Langvad Formand DH Erik Nielsen Formand KL s arbejdsmarkedsog erhvervsudvalg

3 3 01 Et velfungerende arbejdsmarked Kommunerne har siden den 1. august 2009 haft ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne har fået et stort ansvar for at bidrage til et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked lokalt, regionalt og nationalt. Drøftelserne i det lokale beskæftigelsesråd skal afspejle, at kommunen skal have fokus på, hvordan det samlede arbejdsmarked fungerer. Et velfungerende arbejdsmarked forudsætter det størst mulige udbud af arbejdskraft. Derfor skal kommunerne have fokus på at afhjælpe ledighed, begrænse sygefravær og understøtte et rummeligt arbejdsmarked. Det lokale beskæftigelsesråd skal i sin rådgivning af kommunalbestyrelsen være opmærksom på, at kommunen nu er ansvarlig for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Et velfungerende arbejdsmarked kræver også, at der er balance mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft på kort og lang sigt. Derfor skal kommunerne løbende fokusere på, om de ledige har de rette kompetencer. Det handler ikke mindst om de mere langsigtede udfordringer for arbejdsmarkedet, fordi der på lang sigt vil blive mangel på arbejdskraft på grund af den demografiske udvikling. Det lokale beskæftigelsesråds opgaver Det lokale beskæftigelsesråd har til opgave at: --Rådgive kommunalbestyrelsen om indsatsen i jobcentret --Samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. --Overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen Det er min klare opfattelse, at det lokale beskæftigelsesråd er med til at kvalificere den lokale beskæftigelsesindsats, så den kommer medlemmerne, borgerne, virksomhederne og endeligt samfundet til gode. Parterne i det lokale beskæftigelsesråd bringer en masse viden fra den virkelige verden i spil og er med til at sikre, at beskæftigelsespolitikken i højere grad tilrettelægges ud fra konkrete aktuelle og kommende behov på det lokale arbejdsmarked frem for ud fra en ren driftstænkning. Helt konkret har vi i vores lokale beskæftigelsesråd foretaget her og nu -analyser, som helt klart har givet et grundlag for konkret at tilrettelægge den aktuelle indsats, ligesom de har muliggjort en mere relevant forebyggende strategi! Det er det lokale beskæftigelsesråds og kommunens fælles opgave dels at understøtte et velfungerende arbejdsmarked, dels at sikre at pengene bruges rigtigt til gavn for alle berørte og for samfundet som helhed! Peder Pedersen, LO, det lokale beskæftigelsesråd i Esbjerg kommune. Kilde: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

4 4 Samarbejdet med virksomhederne Den kommunale beskæftigelsesindsats skal bidrage til at indfri både private og offentlige virksomheders behov for arbejdskraft. Det lokale beskæftigelsesråd skal i sin rådgivning af kommunalbestyrelsen have fokus på, hvordan samarbejdet med de lokale virksomheder og deres medarbejdere kan udvikles. Samarbejdet med virksomhederne betyder meget for det lokale beskæftigelsesråds muligheder for at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked. Virksomhedernes vilje til at fastholde og ansætte medarbejdere med behov for særlig støtte er helt afgørende for, om det lykkes at skabe større rummelighed. Her har holdningen hos virksomhedernes medarbejdere også betydning. Der er grund til at være særlig opmærksom på, hvordan samarbejdet med virksomhederne kan bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked for personer med fysiske og psykiske handicap. Samarbejde på tværs af kommunegrænser Mobiliteten på arbejdsmarkedet er stor. Befolkningen pendler på kryds og tværs af kommunegrænser. Det er vigtigt at styrke mobiliteten yderligere for at sikre et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhedernes behov for arbejdskraft opfyldes. Der er mange steder et tæt samarbejde på tværs af kommunegrænser. Dette samarbejde skal vedligeholdes eller udbygges. Det kan fx være, at kommunerne i et større geografisk område samarbejder ved rekruttering af arbejdskraft og koordinering af sygefravær på større virksomheder eller ved afskedigelsesrunder og virksomhedslukninger. Flere kommuner kan også gå sammen om at etablere relevant aktivering til ledige med særlige behov eller grupper af ledige, der er få af i den enkelte kommune. For at styrke samarbejdet kan det være relevant at hente informationer om, hvordan arbejdsmarkedet er sammensat på tværs af kommunegrænserne. Det kan fx være analyser om det regionale arbejdsmarked, som beskæftigelsesregionen har udarbejdet, herunder den såkaldte arbejdsmarkedsbalance der giver et overblik over, hvilke brancher der mangler arbejdskraft. Samarbejde med andre kommuner kan være et tema for det lokale beskæftigelsesråd i rådgivningen af kommunalbestyrelsen; ligesom det lokale beskæftigelsesråd selv kan samarbejde på tværs. I DH-Greve er vi klar over, at nogle af vores målgrupper er meget små og ikke fylder meget i jobcenteret. Da det lokale beskæftigelsesråd behandlede beskæftigelsesplanen, opfordrede vi derfor jobcenteret til at undersøge samarbejdsmuligheder med andre kommuner. Det er lykkes! Greve og tre andre kommuner med tilhørende lokale beskæftigelsesråd starter i 2010 et samarbejde omkring: Unge, virksomheder og arbejdsfastholdelse & sygefravær. Handicap var DH s udgangspunkt, men nu bliver samarbejdet meget bredere, fordi der er områder, hvor fælles drøftelser, projekter og vidensdeling er efterspurgt. Susanne Nielsen, DH, det lokale beskæftigelsesråd i Greve Kommune

5 5 Beskæftigelsesplanen Et vigtigt redskab til at sikre et velfungerende arbejdsmarked er den årlige beskæftigelsesplan, som kommunen skal udarbejde. Den indeholder mål for jobcentrets indsats. Beskæftigelsesplanen bør være det primære omdrejningspunkt for arbejdet i det lokale beskæftigelsesråd, fordi beskæftigelsesplanen indeholder de overordnede strategiske mål for beskæftigelsesindsatsen. Det lokale beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen om beskæftigelsesplanen, når den udarbejdes i løbet af foråret. Det lokale beskæftigelsesråd kan bruge målene i planen til løbende at følge op på jobcentrets resultater. Opfølgning på resultater i beskæftigelsesindsatsen Én gang om året skal kommunen udarbejde en resultatrevision. Den viser, hvordan resultaterne af indsatsen har været i det seneste år. Det lokale beskæftigelsesråd skal have resultatrevisionen i høring. Udover resultatrevisionen skal det lokale beskæftigelsesråd løbende følge udviklingen i den lokale beskæftigelsesindsats. Derfor skal det lokale beskæftigelsesråd med jævne mellemrum have information om udviklingen på arbejdsmarkedet og kommunens indsats. Det lokale beskæftigelsesråd skal have fokus på, om resultaterne af beskæftigelsesindsatsen lever op til de mål for indsatsen, der er fastsat i beskæftigelsesplanen. Mange kommuner arbejder i den forbindelse med resultatstyring. Resultatstyring er et godt redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål for indsatsen og den kommunale forvaltnings arbejde med at indfri målene. Resultatstyring sikrer også, at kommunen kan dokumentere resultaterne. Fokus på resultaterne handler også om at udvælge de tal, der viser noget om målene blandt de mange tal, der er tilgængelige om indsatsen. Det er vigtigt, at det lokale beskæftigelsesråd aftaler med sekretariatet, hvilke tal der er interessante for rådet at følge med i. Tal for beskæftigelsesindsatsen er tilgængelige på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Der findes flere forskellige redskaber til at følge op på resultaterne. Et af redskaberne er de såkaldte scorecards, som KL har udarbejdet. Scorecards kan give et hurtigt overblik over resultaterne på vigtige områder. Læs mere om scorecards på Det lokale beskæftigelsesråd skal understøtte, at der arbejdes efter resultater. Det kan bidrage til, at kommunen fokuserer på det, der er til gavn for borgere og virksomheder, nemlig at ledige kommer i arbejde, at sygemeldte bliver fastholdt, og at personer på kanten af arbejdsmarkedet får bedre forudsætninger for at blive selvforsørgende. Igennem arbejdet i det lokale beskæftigelsesråd kan vi være med til at igangsætte projektforsøg indenfor beskæftigelsesområdet, der kan være med til at vise nye veje og metoder til løsning af de mange udfordringer, der hele tiden dukker op Nils Lomholdt, FTF, det lokale beskæftigelsesråd i Holbæk Kommune Anvendelse af det lokale beskæftigelsesråds pulje Der er hvert år afsat en statslig bevilling til fordeling mellem de lokale beskæftigelsesråd. Den skal anvendes til fremme af særligt virksomhedsrettede initiativer og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det lokale beskæftigelsesråd kan med fordel lægge en langsigtet strategi for, hvordan man ønsker at anvende midlerne. Formålet er at anvende midlerne strategisk, så de fx understøtter den indsats, som kommunen har fastlagt i beskæftigelsesplanen. Hensigten med midlerne er at fremme udviklingsprojekter, der ligger ud over den almindelige

6 6 kommunale drift. Hvis metoderne viser sig at være effektive, er målet, at de senere implementeres i den ordinære indsats. Derfor skal det lokale beskæftigelsesråd løbende og når projektet er afsluttet evaluere effekten af de initiativer, der er sat i værk for midlerne. Retningslinjer for det lokale beskæftigelsesråds pulje Det lokale beskæftigelsesråds pulje til særligt virksomhedsrettede initiativer skal udmøntes inden for de mål, som ministeren udmelder sammen med puljen en gang om året. Inden for denne ramme kan puljen anvendes til: --Efter lokale forhold udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud. --Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. --Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. --Evaluering og formidling. Puljen kan derimod ikke anvendes til kommunal drift og sekretariatsbetjening af det lokale beskæftigelsesråd. Se vejledning på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: Anbefalinger For at understøtte et velfungerende arbejdsmarked bør det lokale beskæftigelsesråd i sin rådgivning af kommunalbestyrelsen have fokus på: alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen de langsigtede udfordringer på arbejdsmarkedet samarbejdet med de lokale virksomheder samarbejde på tværs af kommunegrænser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i forhold til målene i beskæftigelsesplanen strategisk anvendelse af puljemidler Billede: Mand ved samlebånd der kigger på flasker.

7 7 02 Beskæftigelsespolitikken i centrum En god beskæftigelsesindsats bidrager til, at flere borgere bliver selvforsørgende og til at udvide arbejdsstyrken, så virksomhedernes behov for arbejdskraft på sigt kan imødekommes. Den styrker samtidig både samfundsøkonomien og den kommunale økonomi og kan dermed være med til at frigive ressourcer til finansieringen af andre politiske initiativer. Der er mange gode grunde til at betragte beskæftigelsespolitikken som et helt afgørende område for vækst og velfærd. Det gælder for landet som helhed og for den enkelte kommune. Det lokale beskæftigelsesråd skal være med til sikre en sammenhæng mellem de nationale og lokale politiske strategier, så der er sammenhæng mellem beskæftigelsesministerens årlige mål for indsatsen og den lokale strategi. Det kan også være i forhold til andre nationale strategier som fx målsætningen om, at 95 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse og den nationale handicapstrategi. Beskæftigelsespolitikkens centrale rolle betyder, at der er behov for et godt samspil med a- kasser, andre aktører, uddannelsesinstitutioner, kommunekontaktråd, det regionale beskæftigelsesråd, det lokale erhvervsråd, vækstforum, lokale organisationer og netværk, m.fl. Samspil mellem beskæftigelse og andre politikområder Beskæftigelsespolitikken hænger tæt sammen med andre politikområder. Det gælder fx erhvervspolitik, uddannelsespolitik, socialpolitik, sundhedspolitik og boligpolitik. Der kan derfor ligge et potentiale i, at beskæftigelsespolitikken er koordineret med de øvrige politikområder. Det lokale beskæftigelsesråds rådgivning af kommunalbestyrelsen skal tage højde for, at beskæftigelsespolitikken realiseres i samspil med de andre områder, der naturligt hænger sammen med beskæftigelse. Det lokale råderum Lovgivningen fastlægger en række krav til indsatsen over for borgerne, men der er et lokalt råderum i beskæftigelsesindsatsen, som kommunerne kan udnytte. Beskæftigelseslovgivningen er en rammelovgivning. Den beskriver formål, redskabsvifte, minimumskrav til indsatsen over for borgerne og rammerne for organiseringen af indsatsen. Inden for disse rammer har kommunen et lokalt råderum. Det gælder fx i forhold til samtaler med de ledige, tidspunkter og redskaber i aktiveringsindsatsen, anvendelse af andre aktører, tilrettelæggelse af virksomhedsindsatsen, mv. Det står den enkelte kommune frit at tilrettelægge en tidligere og mere aktiv indsats, så længe minimumskravene i lovgivningen er opfyldt. Kommunen beslutter fx, hvilke redskaber der skal anvendes i aktiveringsindsatsen, herunder om kommunen vil anvende mange virksomhedsrettede aktiveringstilbud, meget uddannelsesaktivering eller udlægger en stor del af indsatsen til anden aktør. I den forbindelse skal det lokale beskæftigelsesråd i sin rådgivning af kommunalbestyrelsen have fokus på resultater og effekter af indsatsen, herunder effekten af aktiveringstilbud og anvendelse af andre aktører. Det lokale beskæftigelsesråd er et vigtigt videns- og erfaringscenter, hvor man kan afstemme forventningerne til kommunens beskæftigelsespolitik. Arbejdsmarkedets parter har en interesse i, hvordan kommunen vælger at udnytte det lokale råderum og har stor interesse i at have indflydelse på den lokale beskæftigelsespolitik. Det gælder fx i de tilfælde, hvor

8 8 kommunen vælger at udnytte det lokale råderum til at holde samtaler og give aktiveringstilbud tidligere end lovgivningen foreskriver. Det lokale beskæftigelsesråd og kommunen har derfor en fælles interesse i at samarbejde om den lokale beskæftigelsesindsats. Den brede sammensætning i det lokale beskæftigelsesråd med inddragelse af en bred vifte af arbejdsmarkedets parter betyder, at der kommer en nuanceret helhedsorienteret betragtning omkring beskæftigelsesindsatsen. Det oplever jeg som en stor styrke i forhold til at målrette indsatsen og igangsætte initiativer på områder, hvor flest muligt får gavn af dem. Henrik Alleslev, formand for arbejdsmarkedsudvalget og det lokale beskæftigelsesråd i Hedensted Kommune. Anbefalinger For at understøtte at beskæftigelsespolitikken får en central placering bør det lokale beskæftigelsesråd i sin rådgivning af kommunalbestyrelsen have fokus på: At der skabes sammenhæng mellem nationale og lokale strategier At beskæftigelsespolitikken bliver realiseret i samspil med andre politikområder At kommunen udnytter det lokale råderum i indsatsen Billede: Dame der bliver rådgivet ved skranke.

9 9 03 Kontakt til arbejdspladserne Arbejdsmarkedets parter har en stor viden om arbejdsmarkedet. Den viden kan kommunen drage fordel af, når den skal formulere sin beskæftigelsespolitik. De lokale beskæftigelsesråd kan bringe denne viden i spil og informere arbejdspladserne om det lokale beskæftigelsesråds initiativer, fx i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Arbejdet i det lokale beskætigelsesråd har givet mig en god indsigt i beskæftigelsesområdet. Og det har overrasket mig positivt, hvor meget kommunen efterspørger arbejdsgivernes bidrag. Børge Pedersen, DA, det lokale beskæftigelsesråd i Nyborg kommune. Gode kontakter til arbejdspladserne er vigtigt, når kommunen skal føre beskæftigelsespolitikken ud i livet. Medlemmerne i det lokale beskæftigelsesråd kan have en række kontakter til arbejdspladserne, som kan bruges til at synliggøre kommunens beskæftigelsespolitik og det lokale beskæftigelsesråds initiativer. Medlemmerne i det lokale beskæftigelsesråd kan være med til at påvirke holdningerne på arbejdspladserne både hos virksomhedernes ledelser og hos deres medarbejdere. Det kan fx være i forhold til at åbne op for flere praktikpladser til de unge eller i forhold til jobs til ledige med andre problemer end ledighed. Det er en styrke for det lokale beskæftigelsesråd som helhed og for det enkelte medlem, hvis medlemmerne har et godt netværk i deres respektive baglande. Det kan indgå i drøftelserne i det lokale beskæftigelsesråd, hvordan med- lemmerne kan drage nytte af deres netværk for at understøtte kommunens beskæftigelsespolitik og det lokale beskæftigelsesråds initiativer. Min deltagelse i arbejdet i det lokale beskæftigelsesråd har givet mig både indflydelse og et fantastisk netværk. Kjeld Petersen, DA, det lokale beskæftigelsesråd i Frederiksberg kommune Medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd --1 formand udpeget af kommunen (borgmester/ udvalgsformand) --Op til 3 efter indstilling fra DA --Op til 3 efter indstilling fra LO --1 efter indstilling fra FTF --1 efter indstilling fra AC --Op til 2 efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer --1 efter indstilling fra PLO --1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd --Op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening Anbefalinger Det lokale beskæftigelsesråd bør have fokus på at bidrage til at føre politikken ud i livet gennem: At tilvejebringe viden om forhold på arbejdsmarkedet Kontakter til arbejdspladserne Dialog med medlemmernes bagland/netværk Kommunikation til omverdenen.

10 10 Billede: Pædagog i en børnehave der hjælper børn i frokostpausen.

11 11 04 Samspillet med kommunen Formanden for det lokale beskæftigelsesråd er ifølge loven borgmesteren eller formanden for det politiske udvalg. Det giver en tæt kobling mellem kommunalbestyrelsen og det lokale beskæftigelsesråd. Bindeleddet mellem det lokale beskæftigelsesråd og kommunalbestyrelsen vil i praksis være det politiske udvalg, som er ansvarlig for beskæftigelsesområdet. Der er brug for et godt samspil mellem udvalget og det lokale beskæftigelsesråd. Det kan være i form af løbende møder mellem udvalget og det lokale beskæftigelsesråd. Det kan også være ved fælles seminarer, fx i forbindelse med udformning af beskæftigelsesplanen eller ved løbende kontakt mellem udvalgets medlemmer og medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd. Det er rigtig frugtbart at holde møder med kommunens politikere, så vi lærer hinanden at kende og kan sparre med hinanden politisk. På den måde er LBR med til at påvirke de politiske mål. Vi holder et årligt møde med beskæftigelsesudvalget. Her kan vi drøfte emner, der særligt presser sig på fx., hvordan vi kan sikre at unge med ringe forudsætninger for at tage en uddannelse alligevel kommer i uddannelse. Det lokale beskæftigelsesråd fastlægger selv sin forretningsorden og må herunder tage stilling til, hvor mange møder der skal holdes hvert år. Et godt samspil mellem det lokale beskæftigelsesråd og sekretariatet har stor betydning for arbejdet i det lokale beskæftigelsesråd. Sekretariatet har en vigtig opgave i at bidrage til en positiv debatkultur og gode samarbejdsrelationer mellem det lokale beskæftigelsesråd og det politiske udvalg. Sekretariatet skal skabe overblik og udarbejde klare politiske indstillinger. Det forudsætter, at der til hvert møde og hvert punkt er en overskuelig mængde materiale. Sagerne i det lokale beskæftigelsesråd skal have et overordnet perspektiv og ikke være behandling af enkeltsager. Særligt i forhold til nye medlemmer af rådet skal sekretariatet gøre en ekstra indsats for, at medlemmerne kommer godt ind i arbejdet. Der er gjort mange erfaringer med, hvordan sekretariatet og det lokale beskæftigelsesråd spiller godt sammen. Nogle af dem er præsenteret på næste side. Susanne Larsen, DH, det lokale beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

12 12 Samspil med sekretariatet Nogle lokale beskæftigelsesråd har gode erfaringer med: Temaarrangementer om væsentlige beskæftigelsespolitiske problemstillinger alene eller i samarbejde med andre, fx det politiske udvalg At placere de vigtigste punkter først på dagsordenen og orienteringspunkterne til sidst At jobcenterchefen inviterer nye medlemmer af det lokale beskæftigelsesråd til et møde, hvor man kan fortælle nærmere om jobcentrets arbejde At medlemmer af de lokale beskæftigelsesråd er i praktik i jobcentret i en kort periode, fx et par timer eller 1-2 dage At samarbejde med erhvervsrådet om arrangementer for virksomhederne Anbefalinger Det lokale beskæftigelsesråds samspil med kommunen kan bygge på: Fælles møder og strategiseminarer mellem det lokale beskæftigelsesråd og det ansvarlige politiske udvalg Klare sagsfremstillinger med fokus på de politiske problemstillinger og hvad det lokale beskæftigelsesråd skal beslutte God introduktion til nye medlemmer En årlig evaluering af samspillet med kommunen, herunder sekretariatsbetjeningen Mødematerialet skal være tilgængeligt for såvel blinde som svagtseende. Jeg er LO-repræsentant i det lokale beskæftigelsesråd og har, sammen med de øvrige repræsentanter og kommunen, været med til at finde nye og bedre metoder til udvikling af den lokale beskæftigelsesmæssige indsats. I mit arbejde i beskæftigelsesrådet lægger jeg stor vægt på, at sikre et stærkt fokus på den overordnede beskæftigelsespolitik. I arbejdet med beskæftigelsesplanen er det klart det tætte samspil med det politiske system i kommunen, der er i fokus. Et samspil som er af afgørende betydning for kommunens indsats. Peter Kay Mortensen, LO, det lokale beskæftigelsesråd i Rudersdal Kommune

13 Billede: Figur der beskriver årets gang i det lokale beskæftigelsesråd. Figuren er også vist på næste side. 13

14 Figur Årets gang i det lokale beskæftigelsesråd Januar Februar Marts Ultimo marts. Ministeren udmelder mål for kommende år April Maj Senest 1. maj. Resultatrevision til høring i det lokale beskætigelsesråd (proces vedrørende resultatrevisionen) September Oktober Senest 15. oktober. Beskætigelsesplanen godkendes på møde med kommunalbestyrelsen November December Slut december. Endelig beskæftigelsesplan incl. endeligt budget. Offentliggøres senest 31. januar året efter Senest 21. maj. Det lokale beskæftigelsesråd afgiver høringssvar om resultatrevision (proces vedrørende resultatrevisionen) Ultimo april - juni. Kommunen arbejder - med inddragelse af LBR - på udformning af beskæftigelsesplan Juni Senest 30. juni. Resultatrevision (incl. det lokale beskæftigelsesråds høringssvar) behandles af kommunalbestyrelsen (proces vedrørende resultatrevisionen) Juli Senest 1. juli. Beskæftigelsesplanen sendes i høring i det lokale beskætigelsesråd August Senest 31. august. Det lokale beskæftigelsesråd afgiver høringssvar om beskæftigelsesplanen

15 Billede: Mand der er i gang med at vaske stolpe med en højtryksspuler.

16 16 Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Pjecen er udarbejdet i samarbejde mellem: LO, FTF, DA, DH, og KL. Udgivet juni 2010 Pjecen kan downloades på

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾

¾ Fagbevægelsens mål og visioner ¾ Det ny system ¾ Kommunale udfordringer ¾ Fagbevægelsen som samarbejdspartner ¾ Vores fokusområder ¾ 'HWQ\EHVN IWLJHOVHVV\VWHP Fagbevægelsens mål og visioner Det ny system Kommunale udfordringer Fagbevægelsen som samarbejdspartner Vores fokusområder Reformkalenderen Hvad gør vi nu? /2 VPnORJYLVLRQHU LO

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland

Mission, Vision og Strategi. Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Mission, Vision og Strategi Det regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland December 2012 1/9 Mission, Vision og strategi for arbejdet

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.11.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Orientering om status på jobcentrets resultater...3 2. Orientering

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 14. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 14. september 2011 Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus 1. Resume Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Aarhus indstilles her til byrådets godkendelse.

Læs mere

Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet

Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet Den politiske rolle på beskæftigelsesområdet Indhold Forord... 4 Strategi og politikformulering... 7 Viden, indsigt og demokratisk kontrol... 11 Netværk, proces

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde

Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde Beskæftigelsesområdet - Det tværkommunale samarbejde -MØDE DEN 14. NOVEMBER 2014 FORMÅL MED OPLÆGGET Fortælle om den nye beskæftigelsesreform som fra 2015 vender op og ned på beskæftigelsessystemet, som

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet. Flexicurity i Rudersdal Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesområdet Flexicurity i Rudersdal Indhold Fakta og nøgletal Lovgivning og rammerne for områdets opgaver Beskæftigelsesplan og virksomhedsplan Organisation

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

Jobcenterchefseminar marts 2011

Jobcenterchefseminar marts 2011 Jobcenterchefseminar 3. - 4. marts 2011 2 PROGRAM 3. marts 2011 - formiddag 9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe 9.30-9.45: Velkomst v. Karl Schmidt, regionsdirektør 9.45-10.30: Nyt i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant, DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere