IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet"

Transkript

1 IG Finans Forretningsudvikling Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet

2

3 Indledning Pengeinstitutterne har igennem de seneste år brugt tid og kræfter på at beskytte og genetablere, henholdsvis udvikle, deres forretning i kølvandet på finanskrisen. Sektoren har gennemgået en transformation, hvor såvel kapitalstrukturer som forretningsmodeller udfordres og genovervejes i forhold til at matche den nye virkelighed og den øgede regulering. Årets undersøgelse af den danske pengeinstitutsektor, hvor topcheferne hos 10 af de største aktører deltog, giver et repræsentativt billede af sektorens samlede aktiviteter og forventninger til de udfordringer, der måtte komme indenfor temaerne kapital, forretningsmodel og regulering. Undersøgelsen, der fandt sted i marts-juni 2013, blev gennemført som en interviewbaseret undersøgelse og tog afsæt i en række væsentlige strategiske spørgsmål: Hvad er forventningerne til udviklingen i solvens og kapital? Hvilke strukturelle ændringer i forretningsmodellen skal institutterne håndtere for at sikre overlevelse, henholdsvis udvikling? Hvilke konsekvenser har den øgede regulering for sektoren? Forberedelserne til CRD IV står højt på respondenternes agenda. Flere respondenter bemærker, at de øgede kapitalomkostninger og skærpede krav til compliance får en negativ påvirkning på institutternes indtjening og dermed samfundsøkonomien generelt. SIFI-kravene gør det dyrere at være både bank og bankkunde. For så vidt angår forretningsmodellen, er institutternes største udfordringer først og fremmest at etablere en bankmodel, der er lønsom på lang sigt, og at optimere processerne og sikre vedvarende effektivisering. Flere af de mindre institutter søger administrative fællesskaber, som dem man finder i pensionssektoren, til at varetage de administrative byrder. Respondenterne forventer fortsat, at antallet af pengeinstitutter vil falde. Svagt kapitalgrundlag, generationsskifte og vanskeligheder med at drive de mindre institutter som en sund forretning vil være udslagsgivende faktorer for et stadig færre antal banker i Danmark. Digitalisering forventes at ændre sektoren markant de kommende år, og det forventes at medføre mere transparens, simplere produkter og nemmere adgang til bankerne. Digitalisering rummer mange nye muligheder for institutterne, og udover at ændre forholdet mellem bank og kunde søger man at udnytte digitaliseringen til at gennemgå og styrke interne processer. Intelligent anvendelse af big data til mersalg og fastholdelse af udvalgte kundesegmenter vurderes at være næste udviklingstrin i den digitale udvikling. Finanstilsynet har fået en mere proaktiv rolle efter finanskrisen. Flertallet af respondenterne vurderer Finanstilsynets strategi og adfærd som overvejende positiv og noterer, at institutterne i langt højere grad end tidligere har fokus på at identificere og løse problemer. Lig de tidligere år er flere respondenter dog kritiske overfor det faktum, at Finanstilsynet varetager en dobbeltrolle, hvor de både udfører det lovforberedende arbejde og udøver tilsynsopgaven. Undersøgelsens hovedkonklusioner er gengivet på de følgende sider. Deloitte takker de involverede respondenter for deres tid, involvering og åbne diskussioner om en sektor, hvor debatten om lønsomhed, konsolidering af kapitalen og digitalisering fylder ganske meget. Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet 3

4 Kapital Konjunkturbilledet ser fornuftigt ud på makroniveau, og samtlige respondenter forventer rentestigninger indenfor de kommende tre år. Den nuværende lave rente gør det vanskeligt for bankerne at tjene penge på marginalerne, men basisindtjeningen vurderes at være fornuftig. Respondenterne forventer ingen væsentlige stigninger i ledigheden, og flere respondenter oplever i relation til erhvervsliv og landbrug, at forholdene er om ikke i bedring så er status quo. Eksporten er i bedring, omend det slår langsomt igennem. Bekymringen går på de private, der vurderes som den næste større udfordring for institutterne. Dels oplever flere respondenter, at flere mindre kunder har flere problemer, dels har institutterne de seneste 3-5 år brugt ressourcerne på erhverv og landbrug og ikke haft tilstrækkelig fokus på de private. Bekymringen er, om porteføljen af private kan være i problemer og dermed kan være den næste faktor, der driver nedskrivningerne i sektoren. For så vidt angår erhvervsejendomme, er billedet mere fragmenteret. Ejendomme i store byer og på attraktive adresser er tilbage på niveauet fra før finanskrisen. I årene var det primært projektbyggerierne, der stod for nedskrivningerne på ejendomme. I dag er det ejendomme i landdistrikterne, der har det svært. Det er nedskrivningerne på især udlejningsejendomme og landbrug, der giver fortsat bekymring. Nedskrivninger er en funktion af den virkelighed, pengeinstitutterne lever og agerer i. Finanstilsynet har muligvis fremskyndet realiseringen, men det er konjunkturerne, der har forårsaget nedskrivninger. Det er holdningen, at de større institutter har foretaget nedskrivninger i tilstrækkeligt omfang, hvorimod de mindre institutter stadig forventes at fastholde niveauet i nedskrivningerne. Respondenterne pointerer, at væksten skal i gang, og at vi i Danmark er bagud i forhold til de lande, vi plejer at sammenligne os med. Dog noterer flere respondenter, at investorer er begyndt at flytte fra obligationer til aktier, og tager denne adfærd som et tegn på en spirende optimisme. Vi noterer en holdningsændring hos flere respondenter, der i forhold til tidligere år nu er positive overfor at segmentere kundebasen som en metode til at øge lønsomhed og mindske indlån. Flere respondenter bemærker, at dette er en forretningsmæssig klog og sund adfærd. Respondenterne har fokus på aktiekapitalen (tier 1-kapitalen) og noterer sig, at det er via indtjeningen, at institutterne skal konsolidere sig. Egenkapitalens forrentning skal forbedres, og det er svært under de nuværende markedsvilkår. Hovedparten af respondenterne bemærker at have etableret handlingsplaner til håndtering af fundingudfordringer. Dialogen drejer naturligt ind på CRD IV, og respondenternes overvejelser deler vandene i to: Nogle respondenter udtrykker bekymring for, om der er tilstrækkelig adgang til kapital og den rigtige type kapital til at kunne efterkomme kravene i CRD IV. Andre respondenter vurderer, at balancestrukturen og etableringen af net stable funding ratio bliver den største udfordring. Som en respondent udtrykker det: Der er ikke tilstrækkeligt højt ratede deposits i verden reglerne bør ændres. Forventning til udvikling i nedskrivninger på engagementer i forhold til tidligere år Mindske 40% Uændret 60% 4

5 Respondenterne bemærker, at institutternes råderum er begrænset med den nuværende kapital og indtjening. For de institutter, der er udnævnt til SIFI-institutter, gør behovet for SIFI-buffere ikke situationen nemmere, da respondenterne udtrykker et behov for at have yderligere buffere og dermed lægge en vis afstand til den regulatoriske grænse. Som en respondent udtrykker det: for at holde Finanstilsynet fra døren. Det er forventningen, at de mellemstore institutter vil følge SIFI-institutterne, og bekymringen er, at især de mindste af de største vil få vanskeligheder ved at skaffe tilstrækkelig kapital. Flertallet af respondenterne vurderer dog, at SIFI-rapporten er et begavet og grundigt stykke arbejde. SIFI er den gradvise indfasning af CRD IV, og flere af respondenterne er SIFI-institutter og skal derfor polstres bedre og opbygge større kapitalbuffere. Det er en udfordring, der forventes at blive afspejlet i renteniveauet. Flere respondenter forudser udfordringer for sektoren og noterer sig, at indfasningsperioden ikke er reel, fordi markederne forventer, at institutterne lever op til de øgede krav fra dag ét. Hybridkapitalen fra staten gav sektoren et åndehul, men CRD IV-reglerne betyder, at lånene skal betales tilbage allerede i Flere respondenter bemærker, at de øgede omkostninger og skærpede krav vil have en negativ påvirkning på institutternes indtjening og dermed samfundsøkonomien generelt. SIFI-kravene gør det dyrere at være både bank og bankkunde, bemærker en respondent. Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet 5

6 Forretningsmodeller Konsolidering er stadig et aktuelt emne, og samtlige respondenter forventer fortsat, at antallet af pengeinstitutter vil falde de kommende år. Trenden vil fortsætte drevet af såvel det øgede omfang af compliancekrav som udfordringerne med at skabe en lønsom bankforretning. Svagt kapitalgrundlag, generationsskifte og vanskeligheder ved at drive de mindre institutter som en sund forretning vil være udslagsgivende faktorer for et stadig færre antal banker i Danmark. Selvstændighedstrangen er dog stadig betydelig i sektoren, og respondenterne påpeger, at selvom det strategiske match i flere tilfælde er åbenlyst, så betyder fællesskaber som LOPI og datacentralerne, at de mindre banker ikke kan opnå væsentlige stordriftsfordele ved fusioner. Ingen respondenter forventer at indgå i fusioner eller strategiske samarbejder indenfor de kommende år. Respondenterne vurderer, at kapitalforholdene bliver en væsentlig faktor for nedgangen i antallet af pengeinstitutter i Danmark de kommende år. Forespurgt om, hvordan sektoren vil ændre sig de kommende år, forventer flertallet af respondenterne, at især brancheglidningen vil fortsætte. Supermarkeder og teleselskaber vil udarbejde nye/digitale løsninger til kunderne, men de eksisterende banker har en betydelig komparativ fordel på grund af infrastrukturen. Ingen respondenter vurderer derfor, at de nye spillere i markedet er væsentlige konkurrenter. Som en respondent udtrykker det: Businesscasen for at drive bank via et supermarked kan nemt etableres. Men kan denne skrivebordsøvelse realiseres som en lønsom bankforretning? Lønkontoen bliver nøglen. Tilsvarende ser ingen af respondenterne specialisering mod udvalgte kundesegmenter som en langsigtet lønsom forretningsmodel. Flere respondenter påpeger, at de mindre banker tilsyneladende har god lokal opbakning, og at en differen tiering i compliancekravene, for eksempel i forhold til geografi og risiko, ville kunne give rum til lokal bankernes overlevelse. 6

7 Respondenterne forventer, at digitalisering vil ændre sektoren markant de kommende år med mere transparens, simplere produkter og nemmere adgang til bankerne til følge. De generationer, der ikke kan håndtere den digitale udvikling og de elektroniske medier, bliver stadig færre i antal, og langt hovedparten af kunderne forventer digitale løsninger fra deres pengeinstitut. At tilbyde digitale løsninger vurderer respondenterne som license to operate. Privatkunderne kræver adgang til rådgivning i alle døgnets 24 timer, og erhvervskunder stiller stadig større krav til digital service og effektivisering. Flere respondenter påpeger, at digitalisering rummer mange nye muligheder for institutterne. Udover at ændre forholdet mellem bank og kunde påpeger flere respondenter, at man samtidig søger at udnytte digitaliseringen til at gennemgå og styrke instituttets interne processer. Derudover noterer enkelte sig, at intelligent anvendelse af big data til mersalg og fastholdelse af udvalgte kundesegmenter er næste udviklingstrin. Der vil stadig være brug for rådgivning og kontanthåndtering, så institutterne vil fortsat være repræsenteret lokalt/fysisk, dog i fortsat mindre omfang. Det er vurderingen, at der altid vil være behov for personlig rådgivning til at give tryghed i dialogen og til at sikre kvalitet i rådgivningen og gennemgangen af væsentlige papirer. Datacentralerne spiller også en væsentlig rolle i den digitale udvikling, da de tilbyder digitale løsninger, så alle, såvel store som små institutter, kan være med på udviklingen. Bankerne varetager fortsat mange serviceopgaver som for eksempel indberetning til skattemyndighederne. Kravene er stigende, og bankernes it-omkostninger fylder til stadighed mere. Flertallet af respondenterne vurderer, at der vil komme ekstra fokus på effektivisering, da lønsomheden skal op. Som en respondent udtrykker det: Det bliver et effektiviseringskapløb. Respondenternes overvejelser går på, om og hvordan man kan kræve sig betalt for rådgivningen og de udvidede serviceydelser. Som en respondent udtrykker det: Forretningsmodellen skal bygges, så alle kunder som udgangspunkt er lønsomme. Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet 7

8 Regulering Efter finanskrisen har Finanstilsynet fået en mere proaktiv rolle, hvor man forsøger at undgå problemerne, inden de opstår. Flertallet af respondenterne vurderer Finanstilsynets strategi og adfærd som overvejende positiv og noterer, at institutterne i langt højere grad end tidligere har fokus på at identificere og løse problemer. Flere respondenter noterer sig, at man gerne så et større udsyn og en mere modcyklisk adfærd hos Finanstilsynet. Respondenterne efterspørger en tydeligere kobling mellem driftsøkonomiske reelle faktorer og tilsynets regler. Man noterer sig, at Finanstilsynet har foretaget væsentlige stramninger, der ikke er synkrone med virkeligheden, eksempelvis i forhold til liggetider hos ejendomsmæglere og rådighedsbeløb hos private. Holdning til Finanstilsynets udførelse af rolle og efterlevelse af ansvar? Negativ 20% Positiv 60% Neutral 20% Respondenterne bemærker, at Finanstilsynet er en del af en europæisk/international dagsorden, hvilket giver bøvl i forhold til de mindre og komparative fordele for de større institutter. Flere af respondenterne efterspørger mere information om kommende lovgivning og om, hvilke kampe Finanstilsynet kæmper på vegne af den danske sektor i EU. Flere respondenter bemærker, at tilsynet i for eksempel Sverige opleves at forsvare sin sektor, hvorimod repræsentanter for det danske Finanstilsyn ofte udtaler sig kritisk i pressen om sektoren. Som en respondent udtrykker det: Det ville afføde respekt og en langt højere goodwill for Finanstilsynet. I forhold til EU-lovgivningen og EU s tilsyn har respondenterne divergerende opfattelser. Nogle hilser transparens på tværs af EU velkommen, andre mener, at EU s tilsyn er urealistisk og ude af proportion med virkeligheden. En respondent bemærker: Noget går tabt i oversættelsen fra EU. 8

9 Lig de tidligere år er flere respondenter kritiske overfor det faktum, at Finanstilsynet varetager en dobbeltrolle, hvor de både udfører det lovforberedende arbejde og udøver tilsynsopgaven. Enkelte respondenter noterer, at Finanstilsynet har stor indflydelse på erhvervspolitikken i Danmark, og at det var at foretrække, at de folkevalgte politikere i højere grad varetog denne opgave som led i den demokratiske proces. For så vidt angår offentliggørelse, er respondenterne overvejende positive og vurderer, at transparens grundlæggende er en god ting for kunder og investorer. Offentliggørelsen vurderes som et rammevilkår, som sektoren må leve med. Respondenterne diskuterer dog relevansen i hovedparten af de forhold, der offentliggøres. Som en respondent bemærker: Kan pressen og den almindelige opinion forstå konteksten, relevansen og proportionerne? Man noterer sig, at offentliggørelsen snarere er et forvaltningsmæssigt alibi, end det er til gavn for forbrugerne og investorerne. Adspurgt om holdningen til tiltaget omkring bestyrelser og disses kompetencesammensætning er samtlige respondenter positive. Flere noterer sig, at mange bestyrelser reelt ikke var kvalificerede til at varetage rollen og det ansvar, en bestyrelsespost medfører. Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet 9

10 Flere respondenter sætter dog spørgsmålstegn ved, om der findes en tilstrækkelig mængde kvalificerede personer, som kan varetage opgaverne i bestyrelserne. Som en respondent udtrykker det: Der er skabt en ny karrierevej for retræteposter. Flere respondenter bemærker også, at jo større instituttet er, jo nemmere bliver rekrutteringsprocessen. Flere noterer sig, at der er sket en kulturel udvikling. Hvor bestyrelser tidligere samarbejdede, ser man i dag i højere grad specialistbestyrelser. Det bekymrer flere af respondenterne, der fremhæver princippet om, at det er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen, og ledelsen, der driver instituttet. Finanstilsynets evaluering vurderes som fornuftig, men for mekanisk og ikke koblet til den forretning, der drives. Som en respondent bemærker: Hvem driver egentlig institutterne? Det er imponerende så meget kompetence, der findes i Århusgade. Hvad er din holdning til offentliggørelse af Finanstilsynets påbud, påtaler og risikooplysninger? Negativ 17% Neutral 33% Positiv 50% 10

11

12 Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet Pengeinstitutterne har igennem de seneste år brugt tid og kræfter på at beskytte og genetablere, henholdsvis udvikle, deres forretning i kølvandet på finanskrisen. Sektoren har gennemgået en transformation, hvor såvel kapitalstrukturer som forretningsmodeller udfordres og genovervejes til at matche den nye virkelighed og den øgede regulering. Årets undersøgelse, der fandt sted i perioden marts-juni 2013, blev en god debat, hvor lønsomhed, konsolidering af kapitalen og digitalisering fyldte ganske meget. Temaerne i årets analyse Kapital Kapitalomkostninger og skærpede krav påvirker institutternes indtjening negativt. SIFI-forberedelserne og etablering af den rette kapitalstruktur er i fokus. 75 procent af respondenterne har etableret handlingsplaner for fundingberedskab. Forretningsmodel Forretningsmodellen skal være lønsom. Løftestængerne hertil er optimering af processerne og øget anvendelse af digitalisering og elektroniske medier. 80 procent af respondenterne forventer, at antallet af banker og institutter fortsat vil falde. Regulering Finanstilsynets strategi og adfærd har motiveret institutterne til at sætte fokus på at identificere og løse udfordringer. Men man efterspørger koblingen mellem driftsøkonomiske faktorer og Finanstilsynets regler. 100 procent af respondenterne er positive overfor Finanstilsynets tiltag om bestyrelser og kompetencer. Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet 12

13 Hvad er forventningerne til udviklingen i solvens og kapital? Hvilke strukturelle ændringer i forretningsmodellen skal institutterne håndtere for at sikre overlevelse, henholdsvis udvikling? Hvilke konsekvenser har den øgede regulering for sektoren?

14 Hvis du ønsker yderligere oplysninger om undersøgelsen eller har spørgsmål og kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte: Jens Ringbæk Partner Tlf Henrik A. Laursen Partner Tlf Anne-Sophie Andersen Forretningsudvikling Tlf Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet

Industrigruppe Finans Maj 2013. Analyse af investeringsforeningssektoren. Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Maj 2013 Analyse af investeringsforeningssektoren Agendaen nu og fremadrettet Indledning 2 Årets undersøgelse af udfordringerne i investeringsforeningssektoren 1 har fokuseret på

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte

Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst. 2015 Deloitte Kom på forkant med rentabel og kontrolleret vækst Er begreberne KONTROL mv. ikke modstridende til VÆKST; Tænke nyt / Flyt grænser 2015 2013 Deloitte Rentabel: 10 5 = 5 Kontrolleret Vækst : Der er regnet

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015

Styregruppemøde. Personhenførbare udgifter. Københavns Kommune 30. november 2015 Styregruppemøde Personhenførbare udgifter Københavns Kommune 30. november 2015 Agenda 1. Analysens fokus 2. Analysens gennemførsel 3. Status på analysen 4. Næste styregruppemøde Bilag: detaljeret tidsplan

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner

Danske Vandværker Tirsdag 15. marts Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren. Svend Sand Partner Danske Vandværker Tirsdag 15. marts 2016 Udfordringer i den ny regulering af vandsektoren Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herningvej

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax

Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici. Tax trom Tax Risk and Opportunity Manager Arbejd smartere, hurtigere og innovativt og reducer skatterisici Tax Hvorfor TROM og Deloitte? I en verden med stadig større fokus på skatter og afgifter ønsker virksomheder

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet. Industrigruppe Finans

Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet. Industrigruppe Finans Analyse af pengeinstitutsektoren 2012 Agendaen nu og fremadrettet Industrigruppe Finans Indledning Årets undersøgelse af banksektorens udfordringer med fokus på forvent ninger til de kommende års udvikling,

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2

Indhold. Om undersøgelsen. Sådan ser det ud med økonomien. Sådan skal vi holde ferie. Ferie fra jobbet. 2016 Deloitte 2 Sommerferien 2016 Vi skal ud i det blå Deloitte, juni 2016 Indhold Om undersøgelsen Sådan ser det ud med økonomien Sådan skal vi holde ferie Ferie fra jobbet 2016 Deloitte 2 Om undersøgelsen Deloitte har

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning. 4. december 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Moms Udvikling i praksis vedr. porteføljeforvaltning 4. december 2013 Status Diskretionær porteføljeforvaltning blev momspligtig pr. 1. juli 2013 Skatterådet har offentliggjort

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger

5. December 2013. Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Notat om potentialeberegninger 5. December 2013 Finansministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Indholdsfortegnelse Introduktion 3 1. Metode for potentialeberegninger 5 1.1. Delanalyse 1 5 1.2. Beregning af potentialer

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014

Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Øget empowerment af borgerne Workshop 3. november 2014 Seniormanager Andreas Nikolajsen og seniorkonsulent Mette Louise Pedersen, Deloitte Consulting Empowerment af borgere 1. Nye veje i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur

Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen. Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur Ringkøbing-Skjern Kommune - Bedre planlægning i hjemmeplejen Evaluering af eksisterende distrikter og forslag til ny struktur 03-10-2017 Nuværende distrikter og centre En række borgere betjenes i dag ikke

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015

Viden til tiden. Værdi af virksomheder. Nykøbing 26. november 2015 Viden til tiden Værdi af virksomheder Nykøbing 26. november 2015 Værdi af virksomheder Hvad er en virksomhed værd? Ingenting hvis der ikke er købere?? Er det sådan?? Jo og nej o Hvem er det der ser o Hvad

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank,

Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank, Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank, og hvilke problemstillinger har finanskrisen og reguleringen medført Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Peter Schütze

Læs mere

FinansAgenda 2015. Regulering af en sektor i forandring

FinansAgenda 2015. Regulering af en sektor i forandring FinansAgenda 2015 Regulering af en sektor i forandring Hvad er der sket siden finanskrisen med tilsyn og regulering? Øgede kapital- og likviditetskrav for alle finansielle virksomheder Stadig tættere og

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015

Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 Helhedsindsats for udsatte familier Skive Kommune - Status september 2015 November 2015 Notat Indholdsfortegnelse 1.1. Status på antal familier i projektet 1 1.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet 2 1.3.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases

UDKAST. Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases UDKAST Klar til start fra et kommunaløkonomisk perspektiv Belyst ved tre cases November 2016 Indledning Klar til Start en god investering for kommunen i det lange løb Klar til Start er et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi 2016 Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning

Oktober 2015. IFRS tjekliste Vejledning Oktober 2015 IFRS tjekliste Vejledning Deloitte s IFRS tjekliste er programmeret i excel, hvilket giver mulighed for mere automatiseret tilpasning af tjeklisten til de konkrete regnskabsposter og forhold

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

Velkommen til Bankseminar 2017

Velkommen til Bankseminar 2017 www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Revisors fokus 2017 What is hot? Revisors kommunikation med Finanstilsynet Certificering Uafhængighed Centrale forhold ved revisionen/kam 2 Revisors

Læs mere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere STRATEGI 2018 2 STRATEGI 2018 Vi vil skabe værdi I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og ejere 40.000 danske landmænd. Det gør vi ved at levere den

Læs mere

Forretningsmodel Forretningsmodel for vestjysk Bank 2016 2017

Forretningsmodel Forretningsmodel for vestjysk Bank 2016 2017 Forretningsmodel Forretningsmodel for vestjysk Bank 2016 2017 1) Indledning Vestjysk Bank ønsker fortsat at være et pengeinstitut, der, med kunden i centrum, rådgiver privat og erhvervskunder lokalt og

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Trust me I am a banker 2 Disposition Arbejdsdelingen i den danske finansielle sektor Afkast- og

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere