OVERENSKOMST AF 1. MARTS mellem DANSKE REDERIER METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts februar 2020)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST AF 1. MARTS mellem DANSKE REDERIER METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts februar 2020)"

Transkript

1 OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2017 mellem DANSKE REDERIER og METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts februar 2020)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE A. ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE B. UDMØNSTRINGSPERIODE LØNNINGER ARBEJDSOMRÅDER ARBEJDSTID FERIE OG FERIEFRIDAGE SYGDOM EFFEKTERSTATNING DIVERSE BESTEMMELSER SKOLEOPHOLD BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER OVERENSKOMSTENS VARIGHED... 8 PROTOKOLLATER OVERENSKOMSTENS OMRÅDE TILMELDING TIL UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTTOHYRE AFTALE OM MERIT FOR VOKSENLÆRLINGE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR LÆRLINGE... 9 HYRETILLÆG Hyretillæg pr. 1. marts Hyretillæg pr. 1. marts Hyretillæg pr. 1. marts

3 1 OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2017 mellem DANSKE REDERIER og METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Herværende overenskomst er gældende for kokkelærlinge (i det efterfølgende kaldet lærlinge), der har indgået uddannelseskontrakt med ansættelse i et rederi. Overenskomsten er gældende for lærlinges tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister - jfr. DIS-lovens 10 stk. 2, - såvel som for tjeneste i skibe registreret i Dansk Skibsregister (DS), herunder de for uddannelsen fastlagte skoleperioder, der gennemføres i tilknytning til skibstjenesten. I det omfang lærlinge i praktikperioden gør tjeneste i en landvirksomhed, finder den for landvirksomheden gældende aftale om løn- og arbejdsforhold for lærlinge anvendelse inkl. de for skoleophold gældende regler. 1 - A. ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 1 På- og afmønstring finder sted i henhold til den enhver tid gældende lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (sømandsloven) under iagttagelse af nedenstående særlige vilkår. Stk. 2 Lærlinge ansættes i rederiet, overensstemmende med den mellem rederiet og kokkeeleven indgåede uddannelseskontrakt, jfr. erhvervslovgivningens bestemmelser vedrørende indgåelse og ophævelse af lærekontrakt. Stk. 3 Såfremt der i forbindelse med indgåelse af uddannelseskontrakt træffes aftale om, at en del af uddannelsen kan gennemføres på en af rederiet uafhængig virksomhed, skal der i denne forbindelse træffes aftale med den pågældende virksomhed om overtagelse af ansættelsesforholdet for den aftalte del af uddannelsen (kombinationsaftale). Stk. 4 Lærlinge er pligtige til at gøre tjeneste i de skibe rederiet bestemmer, forudsat at de pågældende skibe er godkendt som lærested for kokkelærlinge. Stk. 5 Finder skiftning af en lærling sted i udlandet, må dette ikke medføre unødig forlængelse af den fastsatte udmønstringsperiode (jfr. 1B), såvel som skiftning ikke må medføre unødig forlængelse af læreperioden.

4 2 Stk. 6 Såfremt en lærling ønsker at ophæve lærekontrakten inden for prøvetiden under tjeneste om bord, løber ansættelsesforholdet videre, indtil lærlingen, i.h.t. til den fastsatte udmønstringsperiode, kan fratræde skibet og rejse hjem. Stk. 7 Ved rederiet forstås de af samme person eller firma ledede rederier. Stk. 8 Forud for læreforholdets afslutning skal der gives et opsigelsesvarsel på 14 dage (10 arbejdsdage), såfremt ansættelsesforholdet ikke ønskes fortsat ud over uddannelsesaftalens udløb. 1 - B. UDMØNSTRINGSPERIODE Stk. 1 Udmønstringsperioden, regnet fra lærlingens afrejse fra bopæl til afmønstring, er normalt 6 måneder. Dog gælder, at lærlingen er pligtig til at fortsætte tjenesten om bord i indtil 1 måned yderligere, såfremt skibet inden for den tid kommer til en havn, hvorfra hjemrejsen kan ordnes billigere eller lettere. Dette forudsætter, at uddannelsesperioden ikke forlænges unødigt. Ligeledes skal planlagte skoleophold gennemføres. Stk. 2 Efter en normal udeperiode i.h.t. stk. 1 har lærlinge ret til at afvikle frihed og/eller ferie i indtil 21 dage, forinden ny udmønstring finder sted, forudsat at lærlingen har sådan frihed til gode. Stk. 3 En hjemmeperiode, som nævnt i stk. 2, kan dog efter aftale med lærlingen afkortes, såfremt det sker for at undgå unødig forlængelse af den samlede uddannelsesperiode. 2 - LØNNINGER Stk. 1 Den månedlige hyre fremgår af de til enhver til gældende hyretillæg for tjeneste i skibe registreret i DIS (nettoløn) hhv DS (bruttoløn) samt under skoleophold (bruttoløn), der sker i tilknytning til uddannelsen om bord. Stk. 2 Arbejde, der honoreres med overtidsbetaling, beregnes pr. påbegyndt halve time. Satser for kontant overtidsbetaling fremgår ligeledes af de til enhver tid gældende hyretillæg, som nævnt i stk. 1 ovenfor. Stk. 3 For at lærlinge, der er omfattet af 5 i Lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af evt. personlige skattefradrag, tillægges den månedlige nettohyre et beløb svarende hertil, som af rederiet udbetales samtidig med hyren for den pågældende måned.

5 3 Stk. 4 Det er forudsætning for evt. godtgørelse jfr. stk. 3, at lærlingen giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om lærlingens skatteforhold (se i øvrigt protokollat nr. 2). Stk. 5 Forlænges uddannelsestiden af lærlingen utilregnelige årsager, herunder forsinkelse af skoleundervisning, tilskadekomst i rederiet eller manglende sejltid, betales i den forlængede uddannelsestid hyre, svarende til den for kokken gældende månedlige grundhyre ekskl. de heri indregnede merarbejdstimer. Stk. 6 Forlænges uddannelsestiden med Det faglige Udvalgs godkendelse i forbindelse med overgang til nyt uddannelsessted eller på grund af sygdom og barsel, betales den sats, der er gældende for den pågældende uddannelses sidste trin. 3 - ARBEJDSOMRÅDER Stk. 1 Lærlingen skal under tjenesten om bord i skibet, under behørig instruktion og tilsyn af en kok, beskæftiges med enhver arbejdsopgave, der har relevans for uddannelsen jfr. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om uddannelse til kok. Herudover skal lærlingen deltage i rengøring af kabys og proviant, samt deltage i proviantering og proviantregnskab, samt øvrige arbejdsopgaver i relation til skibets normale drift, eller som har sikkerhedsmæssig karakter. Stk. 2 Chief-purseren/hovmesteren tilrettelægger efter samråd med køkkenchefen/kokken lærlingens arbejde på en sådan måde, at lærlingen beskæftiges med relevant arbejde, der har stigende sværhedsgrad i forhold til tidligere skoleophold og praktik (jfr. i øvrigt 52 stk. 1 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.), således at lærlingen ved afslutning af den praktiske uddannelse kan opnå et fagligt niveau, der svarer til de krav, der kan stilles til en færdiguddannet kok. 4 - ARBEJDSTID Stk. 1 Den normale, daglige arbejdstid udgør 8 timer mandag-tirsdag og 7 timer onsdag-fredag, svarende til i alt 37 timer pr. uge (ekskl. spise- og kaffepauser), for hvilket den månedlige hyre er fastsat. Stk. 2 Lærlingens normale arbejdstid skal så vidt muligt være sammenfaldende med arbejdstiden for kokken om bord. Stk. 3 Der holdes en halv times frokost, mindst en halv times middag og en halv times kaffepause. Når forholdene efter skibsledelsens skøn taler herfor, kan frokosten lægges før den normale arbejdstids begyndelse, og/eller kaffepausen kan udgå.

6 4 Stk. 4 Arbejde ud over 8/7 timer på hverdage (mandag-fredag) samt arbejde på lørdage, søn- og helligdage honoreres med overtid. Stk. 5 Optjent overtid anvendes i den udstrækning, der er behov herfor, til afspadsering af frihed mellem udmønstringer (jfr. 1 B stk. 2) samt frihed, der måtte opstå før skoleophold. Resterende overtimer kan udbetales kontant måned for måned, og senest i forbindelse med ny udmønstringsperiode, respektive i forbindelse med skoleophold. Stk. 6 For hver kalenderdags frihed, der afspadseres (jfr. stk. 7), anvendes 4 overtimer svarende til 28 overtimer pr. kalenderuge. Evt. overskydende overtimer afregnes efter de i hyretillægget anførte timesatser. Stk. 7 Afspadsering af frihed/ferie påbegyndes med det første fulde kalenderdøgn hjemme og afsluttes altid med sidste fulde kalenderdøgn hjemme, inden ny udmønstring (eller skoleophold/arbejde i land) påbegyndes. Stk. 8 I udenlandsk havn kan der ikke uden lærlingens samtykke gives fridage. Såfremt der gives frihed under ophold i udenlandsk havn inden for den normale arbejdstid (mandag-fredag), modregnes værdien af 1 overtime pr. fritime, der afvikles. 5 - FERIE OG FERIEFRIDAGE a. Lovpligtig ferie Stk. 1 Lærlingen er omfattet af ferielovgivningens bestemmelser. Under ansættelsen i rederier, der er medlemmer af Danske Rederier, finder feriebestemmelser for rederiansatte indeholdt i overenskomster mellem Danske Rederier og Metal Maritime anvendelse. Stk. 2 Feriegodtgørelsen udgør 12 ½ % af lærlingens samlede indtægt i ansættelsesforholdet pr. kalenderår eller pro rata. Der ydes ikke feriepenge af betaling for rejse- og transportudgifter. Ved beregning af feriegodtgørelse ses bort fra feriegodtgørelse udbetalt under ferie. Stk. 3 Lærlingen optjener ferie, så længe ansættelsesforholdet til rederiet består. Ferien udgør i alt 30 hverdage (for tjeneste til søs 35 kalenderdage), idet der ses bort fra søgnehelligdage samt Grundlovsdag fra kl Optjeningsåret er kalenderåret. I ansættelses- og fratrædelsesåret beregnes ferie pro rata, dog gælder at lærlinge, der ansættes før 1. juli i et kalenderår, optjener ret til fuld ferie i det pågældende kalenderår.

7 5 Stk. 4 For evt. ikke afholdt ferie, optjent i et rederi, udstedes feriekort på tilgodehavende feriegodtgørelse. Danske Rederiers feriekortordning benyttes. Ved ansættelse i landvirksomhed benyttes feriegiro, medmindre der foreligger aftale om benyttelse af anden godkendt feriekortordning. b. Feriefridage Stk. 1 Lærlinge omfattet af denne overenskomst optjener 5 feriefridage (kalenderdage) årligt. Såfremt lærlingen ikke er beskæftiget i hele kalenderåret, beregnes de nævnte 5 feriefridage i forhold til 12 måneders ansættelse. Stk. 2 et årsskifte. Optjente feriefridage skal normalt afvikles i første hjemmeperiode efter Ved ophør af ansættelsesforholdet/læreforholdet kontanterstattes optjente, ikkeafviklede feriefridage. Stk. 3 Under afspadsering af feriefridage ydes hyre med 1/30 af den på afviklingstidspunktet gældende månedlige hyre tillagt kostpenge pr. feriefridag. På tilsvarende vis beregnes værdien af 1 feriefridag i forbindelse med kontanterstatning. 6 - SYGDOM Stk. 1 Lærlingen har under sygdom/tilskadekomst i rederiets tjeneste ret til hyre og dagpenge i.h.t. gældende lovgivning herom, herunder lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. med tilhørende bekendtgørelser. Stk. 2 Når sygehyre oppebæres, ydes tillige kostpenge, dog gælder, at når hospitalsindlæggelse finder sted, eller når der på anden måde under behandlingen ydes fuld forplejning, betales der ikke kostpenge. Stk. 3 Lærlingen har pligt til at anmelde sygdom/tilskadekomst til rederiet, samt indsende fornøden dokumentation herfor. Såfremt lærlingen i gentagelsestilfælde uden rimelig grund undlader at skaffe dokumentation for forsømmelse p.g.a. sygdom, kan lærekontrakten ophæves, jfr. erhvervsuddannelsesloven.

8 6 Stk. 4 Afmønstrer en gravid lærling, der har ret til fri hjemrejse for statens regning i.h.t. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om søfarendes ret til at kræve afsked og hjemrejse ved graviditet, ordnes hjemrejsen af rederiet/skibsføreren. Det samme gælder, såfremt en gravid lærling, i.h.t. den til enhver tid gældende lov om svangerskabsafbrydelse, opfylder betingelserne for fri hjemrejse. 7 - EFFEKTERSTATNING Bestemmelser i den mellem Danske Rederier og Metal Maritime gældende overenskomst for skibe registreret i DIS er gældende for lærlinge, der gør tjeneste om bord i skibe, registreret i såvel DIS som DS. 8 - DIVERSE BESTEMMELSER a. Rejse og transportudgifter Stk. 1 Rederiet afholder rimelige rejseudgifter i forbindelse med lærlingens rejse til og fra skib. Stk. 2 I forbindelse med lærlingens skoleophold, ydes befordringsgodtgørelse for faktisk afholdte udgifter jfr. protokollat nr. 5. b. Kost og logi m.v. Stk. 1 Under lærlingens tjeneste om bord yder rederiet kost og logi. Stk. 2 Lærlingen sørger for fornøden rengøring af eget kammer uden for arbejdstiden under iagttagelse af gældende regler, indeholdt i bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe. c. Arbejdstøj m.v. Stk. 1 Rederiet stiller uden udgift for lærlingen værnefodtøj til rådighed. Såfremt rederiet forlanger, at lærlingen skal bære særligt arbejdstøj, afholdes udgifterne hertil af rederiet. Det samme gælder, såfremt særligt arbejdstøj kræves under lærlingens skoleophold. Der træffes mellem rederiet og lærlingen aftale om nødvendigt indkøb af sådant særligt arbejdstøj. Stk. 2 Efter prøvetidens udløb afholder rederiet udgifter til indkøb af 1 standard sæt knive til lærlingens personlige brug i læretiden. Der træffes mellem rederiet og lærlingen aftale om sådant indkøb.

9 7 d. Pensions- og forsikringsydelser Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, der giver adgang til tilsvarende ydelser, omfattes af en forsikringsordning i PFA med følgende dækning: - invalidepension på kr årligt - invalidesum på kr forsikring ved kritisk sygdom på kr dødsfaldssum på kr Præmien afholdes af arbejdsgiveren. 9 - SKOLEOPHOLD Stk. 1 Lærlingen er, i den tid de i forbindelse med uddannelsen deltager i skoleophold, afgivet til skolen, hvorfor der ikke i denne periode består en arbejdsforpligtigelse i rederiet. Stk. 2 Hvor en lærling beordres til et skoleophold, skal de udgifter, dette måtte medføre lærlingen, afholdes af rederiet. Sådanne udgifter skal betales forud. Lærlingen skal umiddelbart efter skoleopholdet foretage afregning med rederiet. Rederiet afholder endvidere udgifter til lærlingens undervisning på skole, herunder evt. supplerende uddannelse uden for rederiet, samt til svendeprøve, jfr. erhvervsuddannelsesloven. Stk. 3 I tilfælde, hvor en lærling uden gyldig grund udebliver eller forsømmer skolen, kan lærekontrakten ophæves BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER Stk. 1 Såfremt en lærling ønsker at klage over mangelfuld uddannelse, rettes indledningsvis henvendelse til skibsføreren/chefpurseren/hovmesteren om bord. Såfremt klagen ikke kan afklares om bord, rettes henvendelse til rederiet, forinden klagen fremsendes til organisationsbehandling. Stk. 2 Fremkommer der til organisationerne klage over mangelfuld uddannelse af lærlingen, forelægges klagen for det pågældende faglige udvalg. Udvalget behandler herefter klagen i.h.t. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven og i øvrigt efter de mellem organisationerne aftalte regler jfr. stk. 3. Stk. 3 Uoverensstemmelser jfr. stk. 1 mellem lærlingen og rederiet, skal søges forligt ved forhandling under medvirken af overenskomstparterne, forinden spørgsmålet evt. indbringes for Tvistighedsnævnet.

10 8 Stk. 4 I tilfælde af påstået brud på denne overenskomst eller dertil knyttede aftaler om løn- og arbejdsforhold samt i tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nævnte overenskomst eller aftaler, behandles sådanne uoverensstemmelser i.h.t. de mellem overenskomstens parter aftalte fagretslige regler OVERENSKOMSTENS VARIGHED Stk. 1 Denne overenskomst træder i kraft fra og med den 1. marts 2017 og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør en 1. marts dog tidligst den 1. marts 2020.

11 9 PROTOKOLLATER 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Der er mellem parterne enighed om, at de i nærværende overenskomst fastsatte regler er gældende for lærlinge, der ansættes i.h.t den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser, og som følger uddannelsen til kok inden for det faglige udvalg, hvorunder denne uddannelse henhører. 2. TILMELDING TIL UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Lærlinge, der som et led i uddannelsen skal gøre tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister, skal tilmeldes Udligningskontoret for Dansk Søfart. 3. OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTTOHYRE Ved udbetaling af efterhyre o. lign. sker omregning af nettohyre under frihed til bruttohyre, som fastlagt af Arbejdsmarkedsstyrelsen i den til enhver tid gældende bekendtgørelse, hvori omtales dagpengeberegningen for A-kasse medlemmer, der gør tjeneste på skibe, registreret i DIS. 4. AFTALE OM MERIT FOR VOKSENLÆRLINGE I.h.t. til den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser fremgår at for lærlinge, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den aftale, uddannelsesaftalen vedrører, kan Det faglige Udvalg i forbindelse med aftaleindgåelsen eller senere godkende afkortning af den i lov om erhvervsuddannelser fastsatte uddannelsestid. 5. BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR LÆRLINGE Stk. 1 Rederiet godtgør lærlingens udgifter ved befordring, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl/indkvarteringssted og tilbage til enten bopæl/indkvarteringssted. Stk. 2 Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at lærlingen ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved lærlingens bopæl eller lærested end den skole, hvor den pågældende går. Stk. 3 I erhvervsuddannelsesloven omtales frit skolevalg. I de tilfælde, hvor rederiet foranlediger lærlingen placeret på en erhvervsskole, hvortil det offentlige ikke yder transportgodtgørelse, betaler rederiet de til transporten forbundne omkostninger.

12 10 Stk. 4 Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende lærling, kan eget befordringsmiddel anvendes, dog først efter rederiets godkendelse i det enkelte tilfælde. Stk. 5 Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal efter forudgående godkendelse af rederiet foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort og lign. Stk. 6 Anvendes eget befordringsmiddel, jfr. stk. 3, ydes en befordringsgodtgørelse (jfr. de til enhver tid gældende hyretillæg) pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Stk. 7 Til indkvarterede lærlinge ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejse til og fra indkvarteringsstedet og rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend, påske- og juleferie, såfremt afstandsbetingelsen i stk. 1 er opfyldt. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette stykke. Stk. 8 Protokollatet er indgået under forudsætning af, at der kan ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af rederiet afholdte udgifter jfr. den til enhver tid gældende bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens uddannelsesbidrag.

13 11 HYRETILLÆG til HOVEDOVERENSKOMST AF 1. MARTS 2017 mellem Danske Rederier og Metal Maritime (Kokkelærlinge)

14 12 HYRETILLÆG TIL OVERENSKOMST af 1. MARTS 2017 mellem DANSKE REDERIER og METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) Hyretillæg pr. 1. marts 2017 Fra og med 1. marts 2017 gælder følgende satser i kroner: ( I den månedlige hyre er indregnet det pr. 1. marts 2007 udbetalte skattereformtillæg ) For tjeneste i DIS Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr ,30 e/ 12 mdr ,16 e/ 24 mdr ,21 e/ 31 mdr ,79 SKATTEREFORM TILLÆG 2009 pr. måned pr. 1. marts 2017 kr. 100,00 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom... Kr. 83,80 For tjeneste i DAS og Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime under skoleophold Hverdage S og H dage u/ 12 mdr ,53 53,99 e/ 12 mdr ,55 60,37 e/ 24 mdr ,69 79,57 o/ 31 mdr ,26 91,72 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom... Kr. 83,80 Befordring (egen automobil) (Protokollat nr. 5)... Kr. 1,04 pr. km.

15 13 HYRETILLÆG TIL OVERENSKOMST af 1. MARTS 2017 mellem DANSKE REDERIER og METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) Hyretillæg pr. 1. marts 2018 Fra og med 1. marts 2018 gælder følgende satser i kroner: ( I den månedlige hyre er indregnet det pr. 1. marts 2007 udbetalte skattereformtillæg ) For tjeneste i DIS Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr ,70 e/ 12 mdr ,62 e/ 24 mdr ,76 o/ 31 mdr ,37 SKATTEREFORM TILLÆG 2009 pr. måned pr. 1. marts 2018 kr. 100,00 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom... Kr. 83,80 For tjeneste i DAS og under skoleophold Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr ,24 54,89 e/ 12 mdr ,35 61,38 e/ 24 mdr ,74 80,90 o/ 31 mdr ,47 93,25 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom... Kr. 83,80 Befordring (egen automobil) (Protokollat nr. 5)... Kr. 1,06 pr. km.

16 14 HYRETILLÆG TIL OVERENSKOMST af 1. MARTS 2017 mellem DANSKE REDERIER og METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) Hyretillæg pr. 1. marts 2019 Fra og med 1. marts 2019 gælder følgende satser i kroner: ( I den månedlige hyre er indregnet det pr. 1. marts 2007 udbetalte skattereformtillæg ) For tjeneste i DIS Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr ,11 e/ 12 mdr ,07 e/ 24 mdr ,32 o/ 31 mdr ,95 SKATTEREFORM TILLÆG 2009 pr. måned pr. 1. marts 2019 kr. 100,00 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom... Kr. 83,80 For tjeneste i DAS og under skoleophold Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr ,96 55,79 e/ 12 mdr ,14 62,39 e/ 24 mdr ,79 82,23 o/ 31 mdr ,68 94,79 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom... Kr. 83,80 Befordring (egen automobil) (Protokollat nr. 5)... Kr. 1,08 pr. km. overenskomst/mm - KOKKELÆRLINGE docx

OVERENSKOMST AF 27. MARTS 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (KOKKELÆRLINGE)

OVERENSKOMST AF 27. MARTS 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (KOKKELÆRLINGE) OVERENSKOMST AF 27. MARTS 2007 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts 2007 28. februar 2010 ) INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE) OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts 2014 28. februar 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2017/2020. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. METAL MARITIME (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2017/2020. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. METAL MARITIME (Catering) SÆROVERENSKOMST 2017/2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og METAL MARITIME (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse... 1 2.

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2017-2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Gældende fra 1. april 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE METAL SØFART. (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE METAL SØFART. (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse...

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. Gældende fra 1. marts 2012 til 29.

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. Gældende fra 1. marts 2012 til 29. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING Gældende fra 1. marts 2012 til 29. februar 2016 SÆROVERENSKOMST mellem Buksér

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DIS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og Vattenfall Danmark A/S er

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart DIS-SÆROVERENSKOMST Mellem Royal Arctic Line A/S Og Metal Søfart 2007 Skibsassistenter DIS-SÆROVERENSKOMST mellem Royal Arctic Line A/S og Metal Søfart Denne overenskomst er gældende for tjeneste som befaren

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale)

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Gældende fra 1. marts 2016. SÆRAFALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFAR Denne ordning er

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2010 2012 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd, maskinister, skibsassistenter og kokke påmønstret

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister)

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) 2012 2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Overenskomsten er gældende for

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1.

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2017 MELLEM DANSKE REDERIER DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april marts 2020

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2017 MELLEM DANSKE REDERIER DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april marts 2020 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2017 MELLEM DANSKE REDERIER OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2017 31. marts 2020 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 A.

Læs mere

Særoverenskomst mellem DONG Energy Generation A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i DONGs skubbebåde

Særoverenskomst mellem DONG Energy Generation A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i DONGs skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem DONG Energy Generation A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i DONGs skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og DONG Energy Generation A/S

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007 D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T mellem Maskinmestrenes Forening og ERRIA A/S af 1. april 2007 2 0 0 7 2 0 1 0 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE 1. Maskinmestre i skibe tilhørende, eller i management i ovennævnte

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2007. SÆRAFTALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFART Denne ordning er gældende for tjeneste i skibe registeret

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2007-2010 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/) For offshore skibe registreret i Dansk

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

DIS Coaster overenskomst ( ) mellem. Rederiforeningen af F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2017

DIS Coaster overenskomst ( ) mellem. Rederiforeningen af F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2017 DIS Coaster overenskomst (2017-2020) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2017 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2017 1 På-

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020 mellem 3F/SØMÆNDENE og METAL MARITIME og ESVAGT A/S For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS-SÆROVERENSKOMST mellem 3F/Sømændene og Metal

Læs mere

Særoverenskomst mellem. Rederiet A.P. Møller A/S og. Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere. Gældende fra 1. april 2007

Særoverenskomst mellem. Rederiet A.P. Møller A/S og. Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere. Gældende fra 1. april 2007 Overenskomstsituationen 2007/2010 Særoverenskomst mellem Rederiet A.P. Møller A/S og Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere Gældende fra 1. april 2007 Herværende overenskomst er gældende for skibsofficerers

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og METAL MARITIME (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART OVERENSKOMST mellem Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) jfr. DIS-lovens

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen af 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen af 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem Rederiforeningen af 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 19 om Elever. Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3285

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART. Skibsassistenter/skibsmekanikere

OVERENSKOMST. mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART. Skibsassistenter/skibsmekanikere OVERENSKOMST mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Skibsassistenter/skibsmekanikere Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse

Gældende for perioden 1. oktober 2008 til 30. april 2010. 1. - Ansættelse og Opsigelse (midlertidig) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt Cateringpersonale i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. oktober

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

RAMMEAFTALE af 8. AUGUST 2000 (Individuel ansættelse) mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING

RAMMEAFTALE af 8. AUGUST 2000 (Individuel ansættelse) mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER RAMMEAFTALE af 8. AUGUST 2000 (Individuel ansættelse) mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og MASKINMESTRENES FORENING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 1 - Organisationsforhold...

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem Rederiforeningen af 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem Rederiforeningen af 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2010 til 29/2-2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 til

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

OVERENSKOMST. DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2007 til 28. februar

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

[Dato] Dansk Internationalt Skibsregister

[Dato] Dansk Internationalt Skibsregister [Dato] Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem FJORD LINE DANMARK A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING gældende fra 1. marts 2016 for SUPERVISORER Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere