Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk."

Transkript

1

2 Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer hvad med hensyn til pengene. Du finder også ud af, hvordan budgettet lægges, og hvad din rolle er i processen. Du vil også kunne se retningslinjerne for forbrug i URK og de formularer, du skal bruge til at få refunderet dine udgifter. Kort sagt hvad du ikke finder her, finder du heller ikke andre steder. Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på Indhold Introduktion...2 FAQ til hurtig navigation...3 Ansvar for økonomien...4 Budgetlægning...5 Fundraising...6 Retningslinjer for forbrug...7 Landsstyrelsens økonomiske beslutninger...10 Procedure for refusioner af bilag...19 Refusionsseddel...21 Økonomimanual // side 2 af 22

3 FAQ til hurtig navigation Hvem bestemmer når det handler om penge? Alle frivillige er med til at bestemme hvordan pengene skal bruges. Ønsker man at afsætte penge til noget, skal det med i et godkendt budget. Læs på side 4 om hvor ansvaret ligger. Læs på side 5 om budgetlægning. Hvad må man få penge til? Som udgangspunkt kan man bruge penge på alt, så længe udgifterne indgår i et godkendt budget. Landsstyrelsen har dog vedtaget en række retningslinjer for at sikre, at URKs midler primært kommer sårbare børn og unge til gode snarere end de frivillige. Du kan se retningslinjer for forbrug på side 7. Min aktivitet skal bruge flere penge end tidligere forventet. Hvad nu? Hvis din aktivitet hører under en lokal udviklingsråd, så kontakt rådet for at ansøge om flere penge. Hvis din aktivitet hører under en styregruppe, så kontakt styregruppen for at høre om der kan rykkes rundt på nogle udgifter i budgettet. Er dette ikke muligt, så ansøg om budgetudvidelse hos landsstyrelsen. Læs på side 10 om landsstyrelsens beslutningsproces. Hvordan får jeg penge tilbage for mine udlæg? Refusion af udlæg sker tre steder. Den økonomiansvarlige for det lokale udviklingsråd udbetaler penge for rådets udgifter og mindre aktiviteter under dem. Ferielejrens koordinator udbetaler penge for udgifter til lejren. Konsulenterne på sekretariatet udbetaler udgifter til aktiviteter under styregrupperne. Læs mere om proceduren på side 19. Find refusionsskemaer på side Error! Bookmark not defined. og frem. Hvordan ser økonomien ud i store træk? Til hvert landsmøde beretter landskassereren om foreningens økonomiske tilstand ud fra årsregnskabet. Læs mere om årsregnskabet og læs den seneste årsberetning på side 11. Økonomimanual // side 3 af 22

4 Ansvar for økonomien URK s medlemmer besluttede i oktober 2009 en ny struktur for Fremtidens URK. Du kan læse mere om beslutningen på Fremtidens URK medfører, at det økonomiske ansvar i URK fremover er fordelt på følgende måde: Den samlede økonomi Landsstyrelsen har ansvar for URK s samlede økonomi med ansvar over for landsmødet som organisationens øverste myndighed. Landsstyrelsen godkender budgetterne for aktivitetsområderne og temaudvalgene. De enkelte aktivitetsområders økonomi (f.eks. Solskinsunge) Styregruppen for aktivitetsområdet har ansvar for det samlede aktivitetsområdes økonomi med ansvar over for landsstyrelsen. Styregrupperne godkender budgetterne for styregruppens aktivitetsgrupper. Den enkelte aktivitets økonomi Aktivitetsgruppen (aktivitetslederen) har ansvar for aktivitetens økonomi som hidtil med ansvar over for styregruppen for aktivitetsområdet. Det enkelte temaudvalg Det enkelte temaudvalg har ansvar for sit eget møde- og rejsebudget. De lokale udviklingsråd (lokalgrupper) De lokale udviklingsråd har som hidtil ansvar for deres egen økonomi og kan fundraise selvstændigt til eksempelvis de kommunale 18-midler. I 2010 fortsætter økonomien for de lokale udviklingsråd som hidtil, men der kan ske ændringer på længere sigt, hvor aktivitetsgrupperne økonomi bliver en del af de enkelte styregruppers økonomi. Nogle aktiviteter finder kun sted ét sted i landet, og deres økonomi hører derfor ind under det lokale udviklingsråds økonomi. Økonomimanual // side 4 af 22

5 Budgetlægning Man kan afholde en udgift, hvis den indgår i et godkendt budget. I november måned bliver der lagt budget for det kommende år, hvor de enkelte styregrupper og temaudvalg lægger budget sammen med deres konsulent. Målet er at komme frem til et realistisk budget, der trækker på erfaringerne med behovet og forbruget. Budgettet skal samtidig afspejle forventninger til den videre strategiske udvikling af de enkelte aktiviteter i det kommende år. Landsstyrelsen behandler det samlede udkast til budget på deres møde i december. Tidsplan for budget 2010 November 2009: Udsending af Budgetlægning for 2010 Konsulenterne gør deres udvalg og projekter opmærksomme på budgetprocessen og på deadlines for input. Den 8. november: Den nye landsstyrelse mødes Landskassereren og souschefen orienterer Landsstyrelsen om budgetprocessen. Start/midt november: Styregrupper og udvalg udarbejder budgetforslag Udvalg og styregrupper udarbejder forslag til budget sammen med konsulenterne. Budgetterne skal være realistiske. Der bliver udarbejdet budgetter til fundraisingbrug for relevante projekter. Den 1. december: Fælles budgetskema bliver færdigt Konsulenterne lægger forslag til budget for deres områder ind i fælles budgetskema pr. 1. december. Den 7. december: Udkast til budget for 2010 Souschefen sender et udkast til budget til landsformanden og landskassereren, hvorefter landssekretæren, landsformanden og landskassereren holder budgetmøde og kommer med udkast til ændringer af det første budgetudkast. Den 9. december: Budgetmateriale til Landsstyrelsen Budgetmaterialet bliver sendt til Landsstyrelsen. Den 19. december: Landsstyrelsesmøde Budgetudkastene bliver diskuteret af Landsstyrelsen. Landsstyrelsen ender med at vedtage et budget, evt. et betinget budget, hvis der er uafklarede spørgsmål. Hvis landsstyrelsen ikke bliver enige om et budget på deres møde i december måned, så vedtager forretningsudvalget (landsformand, næstformænd og landskasserer) et midlertidigt budget. Økonomimanual // side 5 af 22

6 Fundraising URK s mange aktiviteter er afhængige af økonomiske midler fra private fonde, offentlige puljer, virksomheder og andre finansieringskilder. Det er derfor helt centralt, at vi er rigtig dygtige til at fundraise midler, så hvis du har kontakter i en fondsbestyrelse eller anden vigtig viden om fundraising, så skynd dig at skrive til landskassereren på Det er som udgangspunkt styregrupperne for de forskellige aktivitetsområder, der er ansvarlige for at fundraise midler til at gennemføre aktiviteterne, og de er også ansvarlige for at skaffe midler til at organisere aktiviteterne (f.eks. møde- og lønudgifter). Sekretariatets konsulenter støtter aktiviteterne i at fundraise, så hvis du vil vide mere om fundraisingen til din aktivitet, så tag kontakt til konsulenten på sekretariatet. Økonomimanual // side 6 af 22

7 Retningslinjer for forbrug Der er vedtaget en række retningslinjer for forbrug i URK. Retningslinjerne er gældende for frivilliges forbrug i hele organisationen. Husk at udgiften kun kan dækkes, hvis den indgår i et godkendt budget, eller landsstyrelsen på anden vis har godkendt det. Mere information om budgetlægning og dispensationer kan findes andetsteds i denne manual. Transport Alle frivillige rejser med offentlig transport på Standard. Der gøres i så høj grad som muligt brug af rabatordninger (f.eks. orange-billetter). Personer under 26 år eller på SU køber DSB ungdomsrabatkort eller Wundercard, hvis dette medfører en samlet besparelse på rejseomkostningerne. Kun transportudgifter, der udgør minimum kr. 50 per aktivitet/møde dækkes. Transport i egen bil dækkes efter særlig URK-takst, i ,90 kr. per kørt kilometer. Der refunderes dog ikke et større beløb end prisen på en standard togbillet for den samme rejse pr. person i bilen. Overnatning i Danmark sker privat. Såfremt dette ikke er muligt, kan der betales for overnatning på vandrehjem el.lign. Særligt for Landsstyrelsen Medlemmer af landsstyrelsen kan efter ansøgning til landskassereren få dækket andre URK-relaterede rejseomkostninger i en periode med ekstraordinær mødeaktivitet. Ved rejser til udlandet benyttes tog eller fly afhængigt af situationen. Der rejses på standard/økonomiklasse. Rejserne arrangeres af URKs rejsebureau. Ved rejser i udlandet sker overnatning efter forholdene i den givne situation. Særligt for Udvalgene Arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg nedsat af udvalgene kan modtage rejserefusion indenfor rammerne af udvalgenes eget budget. Andre Deltagere i kurser, møder og lignende får dækket transporten inklusiv siddeplads eller kørselsgodtgørelse efter ovennævnte retningslinier. Udgifter til overnatning og fortæring dækkes som hovedregel ikke. Eneste undtagelse kan være deltagelse i arrangementer i udlandet. Forplejning Der kan refunderes udgifter til forplejning til møder og aktiviteter, såfremt dette er budgetteret. Til møder og aktiviteter på mindst 3 timer kan der købes forplejning for højst 50 kr. per person. Økonomimanual // side 7 af 22

8 Til heldagsmøder og -aktiviteter (mindst 7 timer) kan der købes forplejning for højst 150 kr. per person. Forplejning til sociale aktiviteter, det vil sige uden fagligt indhold, bliver som udgangspunkt ikke refunderet. Der gøres i så høj grad som muligt brug af økologiske fødevarer. Udgifter til alkohol og tobak refunderes aldrig. Kurser Transport og forplejning følger de ovenstående retningslinjer. Oplægsholdere må højst koste 150 kr. per dag per deltager. Kontorhold må højst koste 50 kr. per dag per deltager. Indkvartering foregår typisk på skoler. Prisen for indkvartering må maksimalt være kr. 170 per person per overnatning. Deltagergebyr Røde Kors-kurser er der ikke deltagergebyr på. Det inkluderer kurser, der handler om Røde Kors-bevægelsen herunder introduktionskurser til URK. Værktøjskurser, forårskursus og landsmøde koster 150 kr. per deltager. Lederkurser skal have et deltagergebyr på minimum 150 kr., da disse kurser oftest er dyrere at afholde. Prisen bliver fastlagt af det relevante udvalg eller styringsgruppe. Deltagergebyret for alle arrangementer skal være 100 kr. højere for ikkemedlemmer end for medlemmer. Projekter og udvalg er velkomne til at dække deltagergebyret for deres frivillige, hvis de har budgetteret midler til det. Indsendelse af bilag af den frivillige Man udfylder et bilagsomslag med tydeligt navn, registrerings- og kontonummer i feltet Til og vedhæfter bilaget bag på bilagsomslaget. Ved transportudgifter udfylder den frivillige et rejserefusionsskema med alle oplysninger og vedhæfter bilaget bag på. Bilagsomslag/ rejserefusionsskema sendes til sekretariatet med navnet på projektet og konsulenten. For lokale udviklingsråd og ferielejrene Bilag til udlæg skal sendes til den økonomiansvarlige på projektet eller for det lokale udviklingsråd hurtigst muligt, og senest 2 uger efter aktivitetens afholdelse. Såfremt dette ikke er muligt skal den økonomiansvarlige informeres. For centralt refunderede udgifter Økonomimanual // side 8 af 22

9 Bilag til udlæg skal sendes til konsulenten på sekretariatet hurtigst muligt, og senest 2 uger efter aktivitetens afholdelse. Såfremt dette ikke er muligt skal konsulenten informeres. Dispensation Man kan til enhver tid ansøge landsstyrelsen om at dispenseres fra disse retningslinjer. Økonomimanual // side 9 af 22

10 Landsstyrelsens økonomiske beslutninger Landsstyrelsen beskriver i sin forretningsorden en række principper for de økonomiske beslutninger i landsstyrelsen. Du kan finde landsstyrelsens gældende forretningsorden på Den økonomiske del af landsstyrelsens forretningsorden indeholdte i november 2009 følgende: Budget Landsstyrelsen vedtager i december et budget for det efterfølgende kalenderår. I tilfælde af, at dette ikke er muligt vedtager landsformand, næstformænd og landskasserer et foreløbigt budget, og eventuelle spørgsmål afklares hurtigst muligt. Det endelige budget vedtages på det første landsstyrelsesmøde i det nye år. Til hvert andet møde foretages budgetopdateringer, hvor ønsker til budgetændringer er indskrevet i et samlet, revideret budget. Ændringer i forhold til det foregående budget skal begrundes. Forøgelser i poster skal behandles efter samme procedure som ved bevillinger. To gange årligt gennemføres en større budgetopfølgning, hvor alle afholdte udgifter gøres op. Dette gøres for at give et billede af, om budgettet er retvisende i forhold til forbrug. Hvis en aktivitet ønsker at flytte midler fra en eksisterende budgetpost til en anden eksisterende budgetpost, skal dette godkendes af landskassereren. Denne vil vurdere om sagen kræver behandling i forretningsudvalget eller landsstyrelsen. Landskassereren kan ikke give tilladelse til at nye budgetposter oprettes dette kræver som minimum behandling i forretningsudvalget. Økonomiske beslutninger Bevillinger, herunder alle beslutninger, som har direkte indflydelse på økonomien, kan kun foretages, hvis der foreligger en motivation og konkrete tal for beslutningens betydning for økonomien samt hvis sekretariatet har haft mulighed for at kommentere. Det skal ligeledes fremgå klart for alle beslutningstagerne, hvor pengene kommer fra. Bevillinger behandles i udgangspunktet kun under budgetopdateringer. Forretningsudvalget kan bevilge op til kr. Forretningsudvalget kan godkende bevillinger per . Landskassereren kan bevilge op til kr. Bevillinger på over kr. kan kun foretages efter behandling i LS i henhold til den i forretningsordenen beskrevne procedure. Ansøgninger på vegne af URK til midler på over kr. skal godkendes på forhånd af landskassereren og over kr. af landsstyrelsen. Dette gælder dog ikke, hvis midlerne kun skal dække udgifter, som allerede er godkendt i budgettet. Med i landsstyrelsens beslutningsgrundlag skal der indgå en beskrivelse af, hvordan midlerne skal bruges. Økonomimanual // side 10 af 22

11 Sekretariatsledelsen disponerer over budgetposterne til sekretariatet ( ) og kan prioritere mellem udgiftskonti for beløb op til kr., så længe de samlede budgetposter ikke bliver overskredet. Kommunikation af økonomiske beslutninger Alle økonomiske beslutninger skal føres til landsstyrelsens beslutningsliste og løbende offentliggøres for resten af organisationen. Landskassereren refererer til hvert landsstyrelsesmøde de økonomiske beslutninger, som er truffet imellem møderne. Disse føres til referat. Landskassereren har ansvar for den økonomiske del af forretningsordenen, budgetopfølgning og regnskab og samarbejder med sekretariatets souschef i denne henseende. Både næstformænd og landskassereren arbejder altid i tæt kontakt med landsformanden. Årsregnskab og økonomisk årsberetning URK s udarbejder hvert kalenderår et årsregnskab for hele organisationen, hvor man kan se det samlede, økonomiske forbrug for URK i det seneste kalenderår. De lokale udviklingsråd udarbejder deres egne årsregnskaber, og de bliver fremlagt på årsmødet i det lokale udviklingsråd i januar eller februar måned. Landsstyrelsen vælger en statsautoriseret revisor, der reviderer årsregnskabet, og det har de sidste mange år været KPMG, der stod for det. Landsmødet vælger to interne revisorer, der har til opgave at foretage en kritisk revision af årsregnskabet. Den overordnede plan for årsregnskabet er følgende: Sekretariatet og Dansk Røde Kors økonomisektion udarbejder udkast til årsregnskab (december-januar) De interne revisorer kommer med kommentarer til udkastet til årsregnskab (februar) Der bliver udarbejdet endeligt årsregnskab (marts) KPMG reviderer årsregnskabet (marts) Landsstyrelsen behandler og godkender årsregnskabet (april) Landsmødet behandler det godkendte årsregnskab (på landsmødet) Økonomisk årsberetning Herunder er det seneste årsberetning fra landsmødet i oktober Årsregnskaber for alle år kan skaffes ved at kontakte sekretariatet på Til medlemmerne af URK De fleste af os har en ambivalent holdning til regnskaber. På den ene side anerkender vi deres betydning og de vigtige informationer om foreningen, som de indeholder. På den anden side får vi en større eller mindre hovedpine af at bladre rundt i side efter side med tal og tabeller. Evolutionen har simpelthen programmeret vores hjerner til at fokusere på vigtigere ting, som at skaffe mad og beskytte vores børn. Vi har derfor forsøgt at formidle de vigtige informationer i årsregnskabet til jer i et letforståeligt format, med så få tal som muligt. Vi har også prøvet at forklare, hvad tallene ikke siger og aldrig kan sige noget om. Vi håber, at I alle vil få glæde af en bedre forståelse af foreningens økonomiske situation, og at I bliver godt rustet til at tage stilling til vigtige emner for URK. Økonomimanual // side 11 af 22

12 Vi ses til landsmødet! Økonomimanual // side 12 af 22

13 Hvordan skal årsregnskabet læses? Side 3 til 5 - De statsautoriserede revisorer kommenterer deres revision og konklusioner herpå. Vigtigst er det at notere nederst på side 4 og side 5, hvor revisorerne skriver, at de anser regnskabet for at være retvisende og ikke har nogen forbehold. Side 7 til 9 - Ledelsen giver en kortfattet oversigt over URKs aktiviteter i løbet af 2008 og forventninger til Side 10 - Her er en oversigt over regnskabspraksis. Side 11 - Her er diagrammer over fordelingen af indtægter og udgifter. Jeg vil kommentere disse senere. Side 12 - Dette er det vigtigste ark med tal. Her kan man se indtægterne og udgifterne til hvert område. Man kan også se hvor mange penge, der er overført fra året før og til året efter. Kolonnen 'resultater' dækker over forskellen på indtægter, udgifter og overførelser. Det er den direkte indflydelse på kistebunden. I de næste kolonner kan man se budgettet og resultaterne de to forrige år. I hele regnskabet betyder en parentes, at tallet er negativt, dvs. en udgift for URK. Side 13 - Her er en oversigt over aktiver og passiver. Løst sagt dækker det over, hvad vi skylder til folk, hvad de skylder til os, og hvad vi har i lagere og beholdninger. Her kan man også se egenkapitalen, som er, hvad vi har at gøre godt med ved årets afslutning. Side 14 til 31 - Noterne udpensler indtægterne og udgifter fra oversigten på side 10. Her kan man se i detaljer, hvor pengene til de forskellige områder kommer fra, og hvad de er brugt på. Økonomimanual // side 13 af 22

14 Foreningens omsætning (det samlede forbrug) Foreningens forbrug er steget markant siden Årsagen er først og fremmest en udvidelse af aktivitetsniveau. Af de nye indsatsområder har især de følgende haft stor indflydelse på regnskabet: sundheds- og idrætsaktiviteter læringsaktiviteter Solskinsunge samarbejde med virksomheder (CSR) indtægtsgenererende aktiviteter Udgifterne til disse tre områder var i 2008 på omkring 6 millioner kroner. Resten af stigningen siden 2006 skyldes hovedsaligt mindre stigninger i mange forskellige aktiviteter. Der er blevet oprettet 3 nye ferielejre. Projekter som Ung På Linje / Ung OnLine og Børns Rettigheder har forøget forbruget markant på grund af øget aktivitetsniveau. Yderligere har vi udvidet vores indsats i Uganda og arbejdet på at finde nye samarbejdslande. Forbrug af frie midler Foreningen modtager penge fra mange forskellige kilder, og nogle bidragsydere stiller større krav til, hvad pengene bruges på, end andre. Det er derfor nyttigt at dele URKs midler i to kategorier - frie og bundne. De bundne midler skal bruges på bestemte aktiviteter, imens de frie midler står til landsstyrelsen at distribuere. De frie midler bliver brugt på udgifter der ikke kan fundraises til. Dette er først og fremmest de organisatoriske udgifter - løn til sekretariatsledelse og forkontor, kontorhold, husleje, landsmødet, landsstyrelsen, de organisatoriske udvalg, PR, etc. I alt brugte vi knap fire millioner kroner fra de frie midler i Indtægterne hertil kom primært fra generelle driftstilskud fra Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi vil kigge nærmere på dem i et senere afsnit. Økonomimanual // side 14 af 22

15 I de seneste år har landsstyrelsen valgt at satse på at generere flere frie midler igennem initiativer som Cafe Zusammen på Frederiksberg og SkyLine Bar på Roskilde Festival. Sidstnævnte har skabt et stort overskud, imens førstnævnte havde et betydeligt underskud i Man kan se på diagram 2 at dette belaster de frie midler en hel del. Vi vil senere kigge på, hvad der bliver gjort for at ændre på situationen. Lønudgifter En stor del af foreningens udgifter bruges på løn, hvilket er naturligt, da mange af vores aktiviteter kører uden særligt store materielle udgifter. Lønudgifter bliver finansieret igennem både de bundne og de frie midler. Når vi får en bevilling til et projekt går en del at pengene til løn (såkaldt konsulentbidrag), svarende til sekretariatets tidforbrug på projektet. De lønudgifter, der ikke kan finansieres med konsulentbidrag, tages så af de frie midler. Selvom de samlede udgifter til løn er steget markant siden 2006, er forbruget af de frie midler forblevet på nogenlunde samme niveau. Lønudgifter til Cafe Zusammen tages naturligvis af de frie midler, men disse kan i høj grad ses som nødvendige investeringer i forbindelse med at drive en forretning. Foruden Cafe Zusammen skyldes stigningen siden 2006 først og fremmest en opgradering af forkontoret og en række projektansættelser finansieret af bundne midler. Diagram 4 viser forholdet imellem lønudgifter og de samlede udgifter. Stigningen i lønudgifter de seneste år svarer i høj grad til stigningen i omsætningen. På trods af en stigning fra 2007 til 2008 er niveauet lavere end i Det er landsstyrelsens forventning for 2009, at denne procentsats ikke stiger væsentligt i forhold til URKs lønniveau er sammenligneligt med, hvad andre ungdomsorganisationer bruger. Økonomimanual // side 15 af 22

16 Diagram 5 viser, at udgifter til ansatte i URK ligger på samme niveau som Red Barnet Ungdom og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Andre organisationer ligger både lavere og højere. Vi skal være utroligt forsigtige med at konkludere på personalesituationen ved udelukkende at bruge oversigtstallene. Specifikt er der ikke nogen direkte sammenhæng imellem lønudgifter og forholdet imellem de frivillige og de ansatte. Sygdom eller barsel kan påvirke udgifterne uden at påvirke frivilligforholdet. Tilsvarende kan man justere frivilligforholdet uden at ændre på udgifterne. Vi skal også erkende, at flere ansatte ikke nødvendigvis underminerer, at URK på alle niveauer bliver ledet af de frivillige. Der er ingen tvivl om at URK både nu og i fremtiden skal være en frivilligdrevet organisation. Men vi må samtidigt anerkende det uvurderlige bidrag, som kompetente ansatte kan levere for os. Foreningens indtægter På side 10 i årsregnskabet er der et diagram over forholdet imellem de forskellige indtægtskilder for foreningen. De følgende tre blokke udgør tilsammen 90% af indtægterne: generel driftstilskud fra Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd offentlige og private puljer til bestemte aktiviteter egne indtægtskilder (SkyLine Bar, Cafe Zusammen, medlemskontingenter) Driftstilskud - afhængighed af tipsmidler De frie midler kommer primært fra tilskudene fra Dansk Røde Kors og Dansk Ungdoms Fællesråd. Indtægterne herfra svarer til ca. 75% af de udgifter, som tages af de frie midler. Disse tilskud er derfor fortsat essentielle i driften af vores organisation. Tilskuddet fra Dansk Røde Kors er reguleret af en samarbejdsaftale, der fornyes hver tredje år. Det nuværende tilskudsniveau på 1,7 millioner kroner står fast til og med Dansk Ungdoms Fællesråd fordeler tipsmidler fra Danske Spil til deres medlemsorganisationer efter faste satser. Tilskuddet afhænger udelukkende af antallet af medlemmer og lokalgrupper. Derudover refunderes 75% af transportudgifterne til internationale møder og lignende. Medlemstallet spiller derfor fortsat en stor rolle for URKs indtægter. Diagram 6 viser hvordan medlemstallet har steget i se seneste år, og der er god grund til optimisme for de kommende år. Hvor stor en rolle spiller tilskuddene egentlig? Diagram 7 viser, at de kun udgør ca. 20% af de samlede indtægter, Økonomimanual // side 16 af 22

17 modsat 30-40% for få år siden. Aktiviteter og projekter er nu mindre afhængige af disse tilskud end tidligere. På den anden side er tilskuddene på nuværende tidspunkt nødvendige for organisationens centrale organer som vist i Diagram 2. På den lange bane er det langt fra sikkert at tilskuddene ligger på nuværende niveau. DRK går dårlige tider i møde, og deres bidrag til os vil formentlig reduceres efter Det danske spilmonopol, og dermed tipsmidlerne, er under pres fra EU. Ophæves monopolet, vil tilskuddet fra DUF stå i en meget usikker situation. I de seneste år har landsstyrelsen derfor prioriteret at finde alternative indtægtskilder til de frie midler. Det er vigtigt at dette arbejde fortsætter, hvis URK skal have gode vilkår mange år frem. Egne indtægtskilder - Zusammen og SkyLine Projekterne Zusammen og SkyLine startede begge i 2007 med formål om at tjene frie midler til URK. SkyLine Bar på Roskilde Festival har kørt i nu tre år med stor succes. Projektet tjente henholdsvis og kroner i 2007 og Overskuddet i 2009 er endnu højere end i Cafe Zusammen åbnede den 1. februar 2008 for offentligheden, og de første 11 måneder har ført til et underskud på driften på kroner. Dette er især utilfredsstillende, da resultatet var væsentlig dårligere end budgetteret. På trods af den dårlige start er det stadig landsstyrelsens vurdering, at cafeen kan tjene penge i det lange løb. Med den nuværende økonomiske situation har vi imidlertid ikke råd til at køre med underskud mange år frem. En række omfangsrige ændringer er derfor blevet lavet for at nedbringe udgifterne. Yderligere har landsstyrelsen vedtaget minimumsgrænser for resultaterne de kommende år på basis af en faglig vurdering. Underskuddet i 2009 må ikke overstige kroner, i 2010 må den ikke overstige kroner. I 2011 skal cafeen levere et overskud. Bliver en af disse målsætninger ikke opnået, vil cafeen ikke længere eksistere i dens nuværende form. De nuværende data fra 2009 ser ud til at vise, at resultatet i år bliver betydeligt bedre end minimumsgrænsen. Et overskud allerede i 2010 er også inden for realistisk rækkevidde. Resultat, egenkapital og finansiel sikkerhed Når alle indtægter og udgifter er talt sammen, finder vi frem til et resultat, som viser forskellen imellem kistebunden ved året start og årets afslutning. Bundne midler bliver så vidt muligt overført til næste år. Resultatet kan derfor ses som forskellen imellem indtægter og udgifter af de frie midler. Resultatet siger i sig selv ikke noget om, hvor godt økonomien har det. URK er ikke nogen profitvirksomhed, hvor formålet er at tjene penge. Penge for os er kun et af midlerne til at udføre vores mission. Hvor resultatet betyder noget, er dets direkte indflydelse på egenkapitalen. Økonomimanual // side 17 af 22

18 Egenkapitalen angiver nemlig de samlede midler i kisten, når året slutter. Et underskud er nogle gange acceptabel, somme tider endda fornuftig, hvis egenkapitalen er stor nok. Omvendt kan et overskud tyde på, at vi er for dårlige til at omsætte vores penge til bedre vilkår for børn og unge. Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at have en vis egenkapital. Formålet med det er primært de følgende. Vi skal sikre: at kunne finansiere aktiviteter, hvis der ikke kan findes penge andre steder. at udgifter kan dækkes, selvom indtægterne først kommer ind senere på året at kunne betale udestående regninger i tilfældet af at alle indtægter stopper Kort sagt skal egenkapitalen sikre økonomisk stabilitet. Ved at have en solid egenkapital viser vi dermed ansvarlighed over for vores donorer. På den anden side er det vigtigt at foreningens egenkapital ikke er for høj. URKs formål er at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge, og overflødig kapital kunne bruges bedre end at stå på en bankkonto. På baggrund af disse overvejelser har landsstyrelsen valgt et mål om, at egenkapitalen skal ligge på 10-25% af omsætningen. Diagram 8 viser at vi er inden for intervallet. Dog har vi ikke råd til at køre med underskud flere år frem. Konklusion Overordnet set ser foreningens økonomi fornuftig ud. Der er vækst i organisationen inden for gamle aktiviteter, men der er også plads til nye indsatsområder. På nuværende tidspunkt kan vi uden problemer understøtte dem alle sammen. Imidlertid er der også udfordringer, både her og nu og længere ude på horisonten. Som forvaltere af URKs mange millioner er det vores fornemste opgave, at gode aktiviteter kan drives med stabilitet. De glade børn og unge på vores ferielejre skal kunne regne med, at lejren ikke bliver lukket næste år. Skoleeleverne i vores lektiehjælp skal kunne regne med, at hjælpen også vil være tilstede når eksamenstiden kommer. Derfor skal vi sikre, at foreningen ikke er afhængig af nogle få, store bidragsydere. Vi skal kunne stå på egne ben. I de seneste år er indtægten kommet fra mange flere kilder end tidligere, men vi skal stadig være bedre til at finde frie midler til vores centrale organer. Uafhængighed betyder også mere end at kunne sikre vores nuværende aktiviteter. Der er også mange grupper i samfundet, som ikke får den nødvendige opmærksomhed, og for hvem der derfor ikke er penge til aktiviteter. En solid, autonom økonomi sikrer, at vi også kan skabe aktiviteter for de grupper og tale deres sag. Økonomimanual // side 18 af 22

19 Procedure for refusioner af bilag Hvis du har haft en udgift, der er budgetteret og opfylder retningslinjerne for forbrug, så mangler du blot at få refunderet dine udgifter. På de enkelte ferielejre er det ferielejrens koordinator, der står for refusionen. I de lokale udviklingsråd er det den økonomiansvarlige, der refunderer dine udgifter. Hvis din aktivitets økonomi bliver kørt centralt, så gælder nedenstående procedure for refusioner af bilag. 1. Indsendelse af bilag af den frivillige a. Udfylder en refusionsseddel med tydeligt navn, registrerings- og kontonummer i feltet Til og vedhæfter bilaget bag på refusionssedlen. (se refusionsseddel herunder). b. Ved transportudgifter udfylder den frivillige et refusionsseddel med alle oplysninger og vedhæfter bilaget bag på. Der skal bilag/ billetter på alle refusioner (se refusionsseddel herunder). c. Refusionssedlen sendes til sekretariatet med navnet på projektet og konsulenten. 2. Kontering af konsulenten for udvalget/ aktiviteten (sker senest to dage efter) a. Konterer refusionssedlen og skriver tekst på. Teksten bør indeholde navn og dato for afholdelsen af udgiften. b. Konsulenten underskriver refusionssedlen. c. Afleverer refusionssedlen med påhæftet bilag i sekretariatslederens dueslag. 3. Attestering af sekretariatsledelsen (sker tirsdag og torsdag morgen med intern post) a. Refusionssedlen bliver attesteret. b. Refusionssedlen bliver sendt via intern post til DRK. 4. Overførelse af Dansk Røde Kors bogholderi (sker senest to hverdage efter) a. Pengene bliver overført til den frivilliges angivne konto. 5. Den frivillige kan se pengene på sin konto (sker dagen efter ved Danske Bank og op til to hverdage efter for andre banker) Du kan se herunder, hvor lang tid de enkelte arbejdsgange tager, og samlet kan der altså gå op til 9 hverdage, før pengene står på den frivilliges konto. Det sker eksempelvis, hvis refusionssedlen bliver indsendt mandag, så kommer det med intern post senest torsdag, bliver overført senest mandag og står så på kontoen senest onsdag, se nedenstående (med forbehold for mindre forsinkelser i forbindelse med ferie og helligdage). Økonomimanual // side 19 af 22

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013 Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012

Parasollen, Struer. Søndergade 10, 7600 Struer. Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012. Balance pr. 31/12 2012 k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere