OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011"

Transkript

1 OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

2 indhold 2 Forord 3 Indledning 4 Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser 8 Bygningsreglement 9 Etageejendomme 12 Villaer og rækkehuse 15 Fritidshuse

3 2 Forord Denne kundehåndbog henvender sig til alle, som har behov for at vide mere om mål, placering og udformning på brevkasse og brevkasseanlæg, alt efter om man bor i villa/rækkehus, fritidshus eller i etageejendom. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Post Danmarks Kundeservice på

4 3 INDLEDNING Brevkassebestemmelserne blev indført ved en ændring af Postloven pr. 1. juli Oprindelig omfattede bestemmelserne kun nybyggeri, men ved en ændring af Postloven i 1983 er bestemmelserne udvidet med fritidshuse. Herefter er det generelt en forudsætning for, at der omdeles postforsendelser til et fritidshus, at der er opstillet brevkasse. Postloven er senest revideret i Krav om opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg kan findes i Postloven, 8. Fra og med den 1. januar 2012 skal alle villaer og rækkehuse have placeret brevkassen ved indgangen til den enkelte parcel. BYGNINGS- OG STÆRKSTRØMSREGLEMENT Bygningsreglementet og Stærkstrømsreglementet indeholder regler, der skal overholdes ved placering af brevkasser. Bestemmelserne er primært rettet mod krav om pladsforhold af hensyn til brandmyndighederne. Disse regler er indarbejdet under de relevante afsnit. Denne kundehåndbog indeholder en række anvisninger om opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg. Anvisningerne bygger endvidere på Dansk Standard, DS/EN Postale tjenester åbninger i private brevkasser og brevsprækker krav og testmetoder.

5 4 GENERELLE FORHOLD FOR BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG En enkeltbrevkasse er en brevkasse til ophængning på stolpe, mur, plankeværk eller lignende. Et brevkasseanlæg er et fælles anlæg med en brevkasse for hver husstand/erhvervsvirksomhed i ejendommen (opgangen). I fritidshusområder svarer et fælles anlæg med en brevkasse, for hvert fritidshus i området, til et brevkasseanlæg.

6 5 H. Hansen, 2.TH Assistent Hanne Hansen, 2.TH 16, 2th Hanne Hansen Rikke Hansen Lotte Hansen Jørgen Damgård NAVNESKILT Brevkassen eller brevindkastet skal være forsynet med navneskilt, som er placeret ved brevindkastet. Hvis angivelserne på navneskiltet kan udviskes af regn eller fugt, skal det være beskyttet af et glasklart materiale. Navneskiltet skal være forsvarligt fastgjort. Det kan generelt siges, at jo fl ere oplysninger der er på navneskiltet om hver enkelt beboer, jo mindre er risikoen for, at Post Danmark afl everer en forsendelse forkert. Det kan være vanskeligt for Post Danmark at sikre høj kvalitet i afl everingen, såfremt navneskiltet kun indeholder ganske få oplysninger. I stedet for navneskilt kan oplysningerne klæbes på brevkassen ved hjælp af selvklæbende bogstaver af en vejrbestandig type. Navneskiltet skal indeholde oplysning om postmodtagerens efternavn, samt evt. stilling, fornavn eller forbogstaver. Ægtefælle og eventuelle børn eller logerende bør medtages.

7 6 BREVINDKAST I DØR Brevindkast placeres vandret og i en højde på mindst 65 cm fra dørens underkant. Der skal opsættes et navneskilt ved brevindkastet. FASTGØRELSE AF BREVKASSER Enkeltbrevkasser og brevkasseanlæg skal monteres således, at de ikke kan fjernes af uvedkommende. BELYSNING Brevkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, så postbuddet til enhver tid let kan orientere sig om adresseangivelsen på forsendelserne henholdsvis brevkassernes navneskilte. NEDBØR Enkeltbrevkasser og brevkasseanlæg, som helt eller delvis placeres udendørs, skal udformes, så forsendelserne ikke kan blive fugtige. SIKRING For at sikre, at forsendelser ikke kan fjernes af uvedkommende, skal brevkasser kunne aflåses. Ved udformning og placering af brevindkastet skal det sikres, at uvedkommende ikke kan tage forsendelser ud gennem brevindkastet.

8 7 ANSVAR FOR OPSTILLING Ejeren (bygherren) har ansvaret for at opstille brevkasseanlæg, brevkasser og brevindkast. I fritidshusområder er det den, der får meddelt myndighedernes udstykningstilladelse, der har ansvaret for at afsætte det nødvendige areal til brevkasseanlæg. Fritidshusejere skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget. Post Danmark kan undlade at omdele post til husstande, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller brevindkast. Forsendelserne til de pågældende husstande returneres til afsenderen. AFLEVERING AF POST Almindelige brevforsendelser, blade, reklamer m.m. afleveres i brevkasser opstillet efter anvisningerne i denne håndbog. Forsendelser, som modtageren skal kvittere for, og forsendelser, der på grund af størrelsen ikke kan afleveres i brevkassen, søges afleveret på modtagerens bopæl. Kan forsendelsen ikke afleveres på bopælen, anmeldes den til afhentning på posthuset. Derudover giver Postlovens 28 mulighed for bødeanvendelse, hvis bestemmelserne om opstilling af brevkasser ikke opfyldes.

9 8 BYGNINGSREGLEMENTET KAPITEL 4 Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 130 cm. Hvis der ikke er plads til opsætning i opgangen eller lignende, anbringes brevkassen uden for den pågældende opgang. Trappe Gange, reposer og ramper Min. 100 cm (90 cm) Min. 130 cm

10 9 Brevkasseanlæg Enkeltbrevkasser og brevkasseanlæg i række Max.175 cm Min cm Gulv, fortorv, vej ETAGEEJENDOMME Bestemmelserne gælder for alle afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.) i en etageejendom. DEFINITION Et brevkasseanlæg er et fælles anlæg med en brevkasse for hver husstand/erhvervsvirksomhed i ejendommen (opgangen). Brevkasseanlæg skal opstilles i hver opgang i etageejendomme, som har flere afleveringssteder (husstande, kontorer m.v.). PLACERING Brevkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommens/opgangens hovedindgangsdør/-døre på et sted i stueetagen, hvortil postbuddet har let og uhindret adgang, og hvor han uden besvær kan aflevere forsendelser i anlægget. Brevkasseanlæggets nederste indkast skal være mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast skal være højst 175 cm over gulv, fortov eller vej. Hvis ejeren etablerer aflåsning af ejendommens (opgangens) hoveddør/-døre, hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal ejeren af ejendommen give postvirksomheden adgang til anlægget.

11 10 OPSTILLINGSORDEN De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelserne på de enkelte etager. Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Sektionsvis opstilling Algade 8 4. tv 4. th 3. tv 3. th 2. tv 2. th 1. tv 1. th St. tv St. th Naturtro opstilling 9. tv 8. tv 7. tv 6. tv 5. tv 9. th 8. th 7. th 6. th 5. th Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt. På det enkelte navneskilt anføres desuden etage, tv., mf. eller th. samt eventuelt værelses- eller lejlighedsnummer. Hvis der er mere end tre afleveringssteder på en etage, skal der oplyses lejlighedsnummer. Vestergade 5 1., lejl. 3 3., lejl. 2 1., lejl. 2 3., lejl. 1 1., lejl. 1 2., lejl. 4 St., lejl. 4 2., lejl. 3 St., lejl. 3 2., lejl. 2 5., lejl. 1 4., lejl. 4 4., lejl. 3 4., lejl. 2 4., lejl. 1 6., lejl. 4 6., lejl. 3 6., lejl. 2 6., lejl. 1 5., lejl. 4 8., lejl. 3 8., lejl. 2 8., lejl. 1 7., lejl. 4 7., lejl. 3 St., lejl. 2 2., lejl. 1 3., lejl. 4 5., lejl. 3 7., lejl. 2 St., lejl. 1 1., lejl. 4 3., lejl. 3 5., lejl. 2 7., lejl. 1

12 11 POSTLEVERING TIL DØREN Der findes en undtagelse fra reglen om, at dagens post afleveres i brevkassen ved indgangen til parcellen eller brevkasseanlægget. Bevægelseshæmmede eller handicappede kan få post leveret til døren, hvis de ikke selv kan tømme deres brevkasse. Det er kommunen, der indstiller til Post Danmark, om beboeren får dispensation fra de almindelige regler for afl evering af post. Når dispensationen er givet, skal postbuddet have mulighed for at aflevere posten i en brevkasse eller i en brevsprække i beboerens dør.

13 12 VILLAER OG RÆKKEHUSE Brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v. En enkeltbrevkasse er en brevkasse til ophængning på stolpe, mur, plankeværk el.lign. PLACERING Enkeltbrevkasser skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen (typisk skellet) til den enkelte parcel. Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til villaen/rækkehuset. Der må ikke være bevoksning eller anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske uden besvær eller gener for postbuddet. Vær opmærksom på, at regn gør grene fra planter tungere, så de kan være til gene for postbuddet, når forsendelserne skal afl everes. Hvis en bygning indeholder flere selvstændige beboelser (tofamiliehuse og/eller erhverv), skal der opstilles en brevkasse for hver selvstændig beboelse. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, når de pågældende er enige om det. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

14 13 Ejendomme hvortil der hører Landbrugsjord eller er beliggende i landzone Brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommen, dog således at afstanden mellem bolig og brevkasse højst må udgøre 50 meter målt fra ejendommens bolig (stuehuset), medmindre ejeren selv måtte ønske en placering længere væk fra boligen, eksempelvis ved begyndelsen af indkørslen eller overgangen til privat fællesvej eller offentlig vej. Afgørende er dog i alle tilfælde, at der er fri og uhindret adgang til brevkassen, så posten kan afleveres i brevkassen direkte fra et køretøj.

15 14 Enkeltbrevkasser og anlæg, der består af et antal brevkasser i en vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm. Stolpe, stakit eller mur Stolpe, stakit eller mur cm cm Brevkasse vinkelret mod adgangsvej Offentlig sti eller vej eller privat fællesvej Brevkasse parallel med adgangsvej

16 Fritidshuse Fortløbende opstilling Haveforeningen Tusindfryd 15 Bøgevej 6 Egevej 5 Birkevej 5 Elmevej 1 Elmevej 7 Bøgevej 5 Egevej 4 Birkevej 4 Pilevej 3 Elmevej 6 Bøgevej 4 Egevej 3 Birkevej 3 Pilevej 2 Elmevej 5 Bøgevej 3 Egevej 2 Birkevej 2 Pilevej 1 Elmevej 4 Bøgevej 2 Egevej 1 Birkevej 1 Birkevej 7 Elmevej 3 Fælleshus Bøgevej 1 Bøgevej 7 Opstilling i række Egevej 6 Birkevej 6 Elmevej 2 Elmely Sommerby Elmevej 1 Elmevej 2 Elmevej 3 Elmevej 4 Elmevej 5 FRITIDSHUSE Brevkasseanlæg skal opstilles i samlede fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar Ved udstykning af nye fritidshusområder skal der tilvejebringes det fornødne areal til etablering af brevkasseanlæg. For at der omdeles post til et fritidshus, skal der være opsat brevkasse eller brevkasseanlæg. FØR 1. JANAUR 1973 Enkeltbrevkasser ved fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt før den 1. januar 1973, skal placeres således, at forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen (skellet) til den enkelte parcel. Brevindkastet skal som udgangspunkt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangs- vejen kan dog anvendes, såfremt den normale placering generer adgangen til fritidshuset. Der må ikke ved eller i forbindelse med brevkassen være bevoksning eller anden form for afspærring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske let og uden særlige vanskeligheder fra adgangsvejen. Enkeltbrevkasser og anlæg, der består af et antal brevkasser i en vandret række, skal opstilles, så afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm. Hvis en parcel indeholder flere selvstændige fritidshuse, skal der opstilles en brevkasse for hvert fritidshus. En brevkasse kan dog anvendes af to eller flere beboelser, såfremt de pågældende er enige herom. I givet fald skal brevkassen være forsynet med selvstændig navneangivelse for hver beboelse. To eller flere brevkasser skal opstilles umiddelbart ved siden af hinanden.

17 16 Fritidshuse Fælleshus EFTER 1. JANAUR 1973 Et brevkasseanlæg er et fælles anlæg med en brevkasse for hvert fritidshus i området. En enkeltbrevkasse er en brevkasse til ophængning på stolpe, mur, plankeværk el.lign. På navneskilte ved fritidshuse anbefales det at anføre gade- eller vejnavn, husnummer og eventuelt navn på fritidshuset. På brevkasser ved fritidshuse, hvor der bor forskellige postmodtagere (fx ved udlejning) i kortere eller længere tid, skal navneskiltet desuden indeholde oplysning om aktuelle beboere. Stolpe, stakit eller mur Stolpe, stakit eller mur cm cm Brevkasse vinkelret mod adgangsvej Offentlig sti eller vej eller privat fællesvej Brevkasse parallel med adgangsvej

18 17 PLACERING Brevkasseanlæg skal placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted, fx ved fællesarealer, hvortil alle beboere har adgang. Der kan placeres to eller flere brevkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette. Eventuelle henvendelser om dette rettes til den lokale distributionschef. Brevkasseanlæggets nederste indkast skal være mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast skal være højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

19 18 Kundehåndbøgerne er en let og overskuelig genvej til Post Danmarks muligheder. Serien omfatter Håndbogen om breve Adresseløse forsendelser Frankeringsmaskiner Erhvervspakker og Privatpakker (kun på postdanmark.dk) Lokale ugeaviser (kun på postdanmark.dk) Blade med Post Danmark (kun på postdanmark.dk) Magasinpost (kun på postdanmark.dk) F 185 (05-11) ISBN Udgiver: Post Danmark Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri A/S Papir: Zanders Mega Matt 50% genbrugsfibre og 50% cellulose Layout: KP2 Illustrationer: Damsgaard & Lange

20 Post Danmark Kundehåndbøger Maj

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere