Budget-i-Balance Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance Side 2-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6"

Transkript

1 Budget-i-Balance Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre er der link til de respektive beskrivelser. I menuen "bogmærker" til ventre vises forslagene udvalgsopdelt - ligeledes med link til forslagene. Side 7-27 Skemaer, uddybning af forslagene Side

2 Kommunaldirektøren Rådhuset Byrådet Torvegade Esbjerg Dato 27. august 2012 Sags ID Direktionens forslag til Budget-i-Balance ( ) Måltallene i den økonomiske politik Traditionen tro har Ø konomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til Budget-i-Balance, som kan undergives en politisk prioritering i forhandlingsudvalget i løbet af september. Dette års forslag tager afsæt i den økonomiske politik, som Økonomiudvalgsmødet i marts måned besluttede, skulle anvendes som arbejdsgrundlag for budget Det betyder, at der styres efter 5 centrale måltal for likviditet, finansiel egenkapital (balance mellem gæld og likviditet), og ikke mindst for overskuddet på den ordinære drift, således at der over tid kan skabes en tilstrækkelig finansiering til prioriterede anlægsinvesteringer og afdrag på d en langfristede skattefinansierede gæld. Økonomiudvalget har netop oversendt et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 27. august, som indeholder et kassetræk på ca. 870 mio. kr. over budgetperioden. Budgetforslaget resulterer dermed i en ultimo kassebeholdning på m inus ca. 640 mio. kr. i slutningen af 2016, hvilket er markant lavere end målsætning om, at kassebeholdningen (ultimo året) skal balancere omkring nul. Hertil kommer, at den gennemsnitlige kassebeholdning, som kommunen løbende indberetter til Indenrigsministeriet, forventes at gå i minus 69 mio. kr. med udgangen af Der er en indbygget træghed i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning, fordi den opgøres som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Det betyder, at det tager lang tid at rette op på den gennemsnitlige kassebeholdning, hvis den først udviser en faldende tendens. Telefon Telefax

3 Fællesforvaltning Økonomi Derfor er der også i den økonomiske politik indarbejdet en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal stabilisere sig på den positiv side af målstregen, nærmere bestemt med et overskud på ca. 450 mio. kr. På det niveau er der en vis sikkerhed for, at kommunen i god tid kan rette op på den gennemsnitlige kassebeholdning, hvis likviditeten kommer under uventet pres. Niveauet for den gennemsnitlige kassebeholdning skal også ses i lyset af, at der er tale om en transaktions-kassebeholdning, hvor en lang række midler i princippet er reserveret til fremadrettede forpligtelser/forskydninger, herunder eksempelvis Udbetaling DK. Den primære årsag til den pressede likviditet i budgetforslaget skal findes på den ordinære drift, som per definition er i strukturel ubalance, fordi driftsudgifterne vedvarende overstiger indtægterne. Driftsudgifterne på de store kerneområder er stort set uændrede i det tekniske budgetgrundlag med undtagelse af mindre ændringer, der bl.a. følger af årets lov- og cirkulæreprogram, den nye befolkningsprognose og det seneste pris- og lønskøn. Forklaringerne på d en strukturelle ubalance skal derfor primært ses i lyset af faldende indtægter. Overordnet set er indtægtssiden forværret med ca. 100 mio. kr./år siden sidste års budgetlægning, hvilket bl.a. skyldes forårets udligningsreform, omlægning af beskæftigelsesreformen, og sommerens stramme økonomiaftale mellem KL og Regeringen. De ændrede rammevilkår - og de faldende indtægter - påvirker i høj grad måltallene i den økonomiske politik, og det gælder ikke mindst for overskuddet på den ordinære drift, som er faldet fra et overskud på ca. 28 mio. kr. til et underskud på ca. 64 mio. kr. i Til sammenligning fastlægger den økonomiske politik, at der bør være et overskud på ca. 200 mio. kr., under forudsætning af, at anlægsprogrammet ligger på ca. 170 mio. kr. i gennemsnit. Direktionens arbejde med Budget-i-Balance (mål og principper) Direktionens arbejde med Budget-i-Balance har i høj grad haft fokus på at genoprette den strukturelle ubalance på den ordinære drift, og dermed indirekte måltallene for kommunens kassebeholdning. På den korte bane har kommunerne kun meget få muligheder for at påvirke indtægtssiden, fordi der er meget snævre rammer for lånoptagelse og yderligere beskatning

4 Fællesforvaltning Økonomi Derfor indeholder direktionens forslag til Budget-i-Balance også en lang række forslag til driftsbesparelser. Samlet set indeholder Budget-i-Balance nettobesparelser for ca. 70 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 220 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til ca. 4 procent af kommunens samlede serviceramme, når det er fuldt indfaset. Heri er modregnet en række konkrete udviklingsforslag, som Direktionen har vurderet som værende så væsentlige, at de bør indgå i et kommende Budget-i-Balance. Direktionen har s å vidt muligt prioriteret god borgernær service, men en besparelse på ca. 4 procent af servicerammen har ikke kunnet realiseres uden mærkbare serviceniveau-reduktioner på en lang række kerneområder. Budget-i-Balance indeholder også en lang række forslag til effektivisering og optimering af den kommune opgaveopløsning. I forbindelse med budgetstrategien besluttede økonomiudvalget, at der i de kommende år s kulle sættes ekstra fokus på nyttige, bæredygtige og rentable investeringer, der kunne udvise en klar og hurtig bundlinjeforskel på kommunens drift. T il det formål blev der politisk afsat en symbolsk ramme på 2 gange 50 mio. kr. i perioden Processen omkring de intelligente investeringer har på m ange måder været befordrende for direktionens arbejde med Budget-ibalance, fordi der har været et særligt fokus på langsigtede strukturelle investeringer, rentabilitet og generel nytænkning af driften. I praksis har det imidlertid været svært at adskille de intelligente investeringer, som typisk handler om at gøre tingene på en anden, smartere og mere omkostningseffektiv måde, fra de mere klassiske strukturelle investeringer, der eksempelvis handler om større enheder og mere fleksible institutionsbyggerier. Ikke desto mindre er der til dette års budgetlægning udarbejdet 8-10 ændringsforslag, som kan rummes indenfor betegnelse intelligente investeringer. Forslagene må overordnet betegnes som yderst rentable, idet der med en engangsinvestering på c a. 50 mio. kr. har kunnet realiseres et afkast på ca. 8 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 30 mio. kr. fra 2015 og frem. Direktionen er overbevist om, at mulighederne for at foretage nye investeringer i fremtidige driftsbesparelser endnu ikke er fuldt udtømte. Direktionen vil derfor anbefale, at der også i de kommende år arbejdes videre med den samme metodik, fordi tilgangen giver mulighed for at u ndgå procentvise besparelser efter grønthøsterme

5 Fællesforvaltning Økonomi toden ved i stedet at foretage målrettede investeringer i nye og ofte mere driftsøkonomiske løsningsforslag. Det tager imidlertid tid at få beskrevet de nye løsningsmodeller, og få beregnet de nødvendige business cases. Derfor indeholder dette års budget-i-balance også fortsat enkelte forslag med procentvise besparelser, herunder eksempelvis forslag om, at al le rammebelagte områder skal reduceres med ½ procent i 2013 stigende til 1 procent fra En del af denne rammebesparelse vil blive søgt udmøntet via effektiviseringstiltag. Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er afsat penge til intelligente investeringer i de kommende år. Det skal endvidere bemærkes, at Direktionen har udarbejdet en realistisk investeringsoversigt indenfor rammerne af de nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Kvalitetsfondsmidlerne er udnyttet bedst muligt, og alle lånemuligheder er bragt i anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af Budget-i-Balance. Økonomiaftalens vilkår og den faseopdelte budgetlægning Direktionens forslag til Budget-i-Balance overholder vilkårene i årets økonomiaftale, herunder den tilladte vækst for servicerammen og skattestoppet. Den nyligt indgåede økonomiaftale for 2013 lægger stramme rammer for såvel service- og anlægsudgifterne i de kommende budgetter for Det stiller derfor store krav til det fælleskommunale samarbejde at undgå, at hverken service- eller anlægssanktionen kommer i anvendelse. Dette gælder særligt i forhold til anlægsudgifterne, hvor der er aftalt et loft på 15,5 mia kr., hvilket er betydeligt lavere end kommunernes anlægsbudgetter for Fordelingen af anlægsloftet drøftes på borgmestermøderne (i KLregi) i løbet af august og september. Anlægsniveauet i Budget-i- Balance vil kunne afholdes indenfor det anlægsbehov, der foreløbigt er indberettet til KL. Foreløbigt har Esbjerg Kommune indberettet et niveau svarende til kommunes befolkningsandel (bruttoanlæg på ca. 320 mio.). I forbindelse med den nye udligningsreform er der oprettet en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med mange borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug, lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og/eller kriminalitetsproblemer. Direktionen har valgt at indarbejde en forventning om, at Esbjerg Kommune vil modtage et årligt tilskud på ca. 12 mio. kr. fra puljen. Økonomi- og Indenrigsmini

6 Fællesforvaltning Økonomi steriet har tilkendegivet, at de vil bestræbe sig på at give svar på kommunens ansøgning senest den 31. august. Det bemærkes, at ad ministrationen har f remsendt en låneansøgning til den ordinære lånepulje, som udgør 200 mio. kr. på landsplan. Der er ansøgt om låneadgang til investeringer i forbindelse med etablering af aflastningspladser i Tarp. Der forventes også en tilbagemelding fra ministeriet i denne sag i slutningen af august måned. Indholdet i Budget-i-Balance vil blive gennemgået for Byrådet umiddelbart efter byrådsmødet den 27. august, og igen på budgetseminaret den 4. og 5. september. På budgetseminaret vil der samtidig være en gennemgang af anlægsprogrammet. Som den del af dette års budgetstrategi har Økonomiudvalget besluttet, at direktionens forslag til Budget-i-Balance skal offentliggøres på kommunens hjemmeside allerede den 27. august om aftenen, således at b orgerne har adgang til de forslag, der senere skal drøftes politisk. Afslutningsvis kan nævnes, at medarbejdersiden ligeledes får en gennemgang af budgetforslaget og Direktionens forslag til Budget-i-Balance på Hovedudvalgets møde den 28. august. På vegne af direktionen Otto Jespersen - 5 -

7 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total kr. Generelt , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 G-1 Indkøb - Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler, drift G-2 Fundraising. Ekstra indsats ifht fundraising, Politisk forslag, drift , , , , ,0 x x - G-3 Kørselsanalyse, drift , , , , ,0 x - G-4 Eksterne lejemål. Bedre udnyttelse af egne og lejede lokaler forventes at kunne give en huslejebesparelse, drift G-5 Rammebesparelse på 1% af de rammebelagte områder, drift -500, , , , ,0 x , , , , ,0 x Udviklingsforslag 1.000, , ,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg 1.000, , ,0 x Økonomiudvalget 4.620, , , , , ØU (10-50) Byudvikling 4.216, ,0 Udviklingsforslag 4.216, ,0 Familieboliger på Slåenvej, Politisk forslag, anlæg 4.216, ,0 x ØU (10-51) Familieboliger i Storegade, Politisk forslag, anlæg , ,0 Brand & Redning -421,0-794,0-845,0-897, ,0 Spareforslag -421,0-794,0-845,0-897, ,0 ØU (20-1) Personalereduktion, drift -421,0-794,0-845,0-897, ,0 x Administration -174, , , , ,3 Spareforslag , , , , ,3 ØU (40-1) Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, drift , , , , ,0 x ØU (40-2) ØU (40-3) Administrationsbygninger - nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., drift Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, drift -62,1-447,9-442,7-489, ,9 x -491, , , , ,7 x ØU (40-4) Besparelse på IT: drift og telefoni, drift -911, , , , ,7 x ØU (40-5) Besparelse på annoncering under T&M, drift -200,0-200,0-200,0-200,0-800,0 x - ØU (40-6) ØU (40-7) Forhøjelse af byggesagsgebyrer under T&M, drift Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, drift ,0-600,0-600,0-600, ,0 x ,0-550,0-550,0-550, ,0 x , kl. 15:08

8 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total ØU (40-8) Administrative besparelser på B&A, drift , , , , ,0 x - Jobcenter , , , , ,0 - Borgerservice -700, , , , ,0 - Social & Tilbud -250,0-500,0-480,0-490, ,0 - Sekretariatet -150,0-300,0-450,0 - ØU (40-9) Lægeerklæringer, drift -170,0-286,0-280,0-270, ,0 x - ØU (40-10) Velfærdsteknologi, besparelsen udmøntes på 1.000, ,0-780, ,0 50,0 x kt. 5 og 6, drift - Udvikling, drift 1.000, , ,0 - Besparelse, drift , , ,0 ØU (40-11) Udmeldt spareramme adm. B&K, drift , , , , ,0 x - ØU (40-12) Besparelser på konto 6 i S&O, drift -436,0-824,0-878,0-933, ,0 x - ØU (40-13) Opfølgning på REN FREMTID 2, drift , , , , ,0 x - Udviklingsforslag 9.035, , , , ,0 ØU (40-50) Opnormering med 13 socialrådgivere/adm.medarbejdere samt 1 kvalitetschef i relation til Myndighed i Familieafd., drift 5.975, , , , ,0 x - - ØU (40-51) Etablering af Udbetaling Danmark (UDK) og Esbjerg Kommunes andel af administrationsbidrag, drift 3.060, , , , ,0 x - ØU (40-52) Mellembyplaner (Plan), Politisk forslag, drift 175,0 175, ,0 - ØU (40-53) ØU (40-54) Udviklingsprojekt vedr. registrering af vandløb og søer og indlæsning i GIS (Vej & Park), Politisk forslag, drift Varmedæmpning af Rådhushallen, Politisk forslag 400,0 400, , ,0 125,0 125,0 125, ,0 - - Anlæg 3.000, ,0 - Drift 50,0 125,0 125,0 125,0 425,0 Erhverv og Turisme 2.000, , ,0 150, ,0 Udviklingsforslag 2.000, , ,0 150, ,0 ØU (50-50) Udviklingsprojekt - tilflyttere, drift 2.000, , , ,0 x - ØU (50-51) Forhøjelse af puljen for køb af markedsføringsydelser hos eliteidrætsklubber, drift - Køb af markedsføringsydelser hos eliteidrætsklubber, drift - Køb af markedsføringsydelser hos Esbjerg Sports College 500,0 650,0 650,0 650, ,0 500,0 500,0 500,0 500, ,0-150,0 150,0 150,0 450,0 x ØU (50-52) Tilskud til Peters Jul, drift 200, ,0 ØU (50-53) Bortfald af besparelse på EEU, drift 250,0 250,0 250,0 250, ,0 ØU (50-54) Ansøgning om DMO turismebevilling, drift 580,0 580, ,0 ØU (50-55) Ansøgning om tilskud til juleaktiviteter i Bramming, drift 680, , , kl. 15:08

9 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Finansiering ,0-950,0-900,0-850, ,0 Spareforslag ,0-950,0-900,0-850, ,0 ØU (60-1) Lavere forrentning af mellemværende med affald som følge af Kommunens bankaftale, drift ,0-950,0-900,0-850, ,0 x , kl. 15:08

10 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Plan & Miljøudvalget 4.857, , , , ,0 Byfornyelse Udviklingsforslag PM (10-50) Udvikling på byfornyelse, Politisk forslag 187,5 482,3 868, , ,7 - Anlæg 3.000, , , , ,0 - Statsrefusion , , , , ,0 - Drift 112,5 262,5 450,0 750, ,0 - Lån , , , , ,0 - Renter - 62,8 160,1 296,8 519,7 - Afdrag - 57,0 133,0 228,0 418,0 PM (20-1) Miljø 4.857, , , , ,0 Spareforslag -143, ,0 153,0 141, ,0 Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariatet, drift -143,0-189,0-197,0-209,0-738,0 x PM (20-2) Opløsning af Modtagestationen i ,0 350,0 350, ,0 PM (20-50) - Drift, egenkapital , ,0 x - Mistet adm. bidrag, drift - 350,0 350,0 350, ,0 x - Udviklingsforslag 5.000, , , , ,0 Investeringer i ht. Klima- og bæredygtighedsplanen, Politisk forslag, drift 2.500, , , , ,0 x - PM (20-51) Fjernelse af stemmeværk ved Jedsted Mølle Dambrug,Politisk forslag, drift 2.500, ,0 x - PM (20-52) Fastholdelse af service i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug, Politisk forslag, drift - 800,0 800,0 800, , , kl. 15:08

11 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Teknik & Forsyningsudvalget 5.614, , , , ,9 Veje og grønne områder 5.614, , , , ,9 Spareforslag , , , , ,0 TF (20-1) Effektiviseringer hos entreprenøren, drift -800, , , , ,0 x - TF (20-2) Kollektiv trafik, effektivisering/ændring i køreplan, drift , , , , ,0 x - TF (20-3) Gadelys, udskiftning til LED, drift , , , , ,0 x - TF (20-4) TF (20-50) Effektivisering i form af funktionsudbud og byrdefordeling/administrationsbidrag på kollektiv trafik mv., drift , , , ,0 x Udviklingsforslag 9.054, , , , ,1 Renovering af Kongensgade i Esbjerg, Politisk 1.200,0 933,0 398,9 422, ,1 forslag - Anlæg byfornyelsesmidler , ,0 x - - Anlæg 1.200, , ,0 x - Drift - 18,0 169,5 169,5 357,0 x - Drift Byfornyelse ,0-540,0-540, ,0 x - Lån , ,0 x - Renter ,6 446,9 870,5 x - Afdrag ,8 345,8 691,6 x - TF (20-51) Kloakering af kolonihaver i Esbjerg, Politisk 2.854, , , , ,0 forslag - drift - lejeforhøjelse -187,5-520,4-857, , ,0 x - anlæg 3.042, , , , ,0 x - TF (20-52) Vinterforanstaltninger som selvstændigt politikområde. Politisk forslag, drift x - TF (20-53) Infrastruktur Nørremarkskolen / Valdemarkskolen, Politisk forslag, anlæg 5.000, , ,0 x TF (20-54) Renovering af Skolegade, Bramming, Politisk forslag 800,0 9,0 9,0 9,0 827,0 - - Anlæg 800, ,0 - Afledt drift - 9,0 9,0 9,0 27,0 - TF (20-55) Renovering af middelaldergaderne i Ribe, 2.600, , , , ,5 Politisk forslag - Anlæg 2.600, , , , ,0 - Afledt drift - 39,0 82,4 128,1 249,5 - TF (20-56) TF (20-57) Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, Politisk forslag, anlæg Natursti langs Holsted å, Politisk forslag, anlæg 5.400,0 800, , , , , kl. 15:08

12 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Socialudvalget ,0-584, , , ,8 SU (10-1) SU (10-2) Sociale Ydelser , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension, drift Reduktion af udgifter som følge af udbud af lægekørsel, drift , , , , ,0 x -653,0-653, ,0 x Handicappede , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 SU (20-1) 0,9 % takstreduktion, drift , , , , ,0 x SU (20-2) SU (20-3) Reduktion i ledelsen af sociale tilbud i forhold til masterplanen, drift Reduktion af overførte midler fra 2011 til 2013, drift -350, , , , ,0 x , ,0 x SU (20-4) Besparelser på Socialudvalget , , , , ,8 - SU (20-4.1) CSV - Center for Specialundervisning for Voksne, drift - SU (20-4.2) Sindhuset. Afholdelse af driftsudgifter ophører, drift - SU (20-4.3) Reducere antallet af pladser til aktivitets- og samværdstilbud med 20 pladser, drift -217,0-435,0-435,0-435, ,0 x , , , ,8 x , , , , ,0 x SU (20-5) Samling af op til ,0-800,0-800, ,0 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud Politisk forslag, drift - Anlæg , ,0 x - Afledt drift ,0-800, ,0 x - SU (20-50) Udviklingsforslag , , , , ,0 Fortsat drift af 10 eksterne pladser til Skjoldbo, forudsætning i Hjemløseplanen, drift 460, ,0 x SU (20-51) Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe , ,0 - anlæg 3.000, ,0 x - finansieres af projektet: Ribelund, botilbud til , ,0 x 12 udviklingshæmmede SU (20-52) Etablering af botilbud med 18 tidssvarende , , ,0 boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere - anlæg 2.000, , ,0 x - finansieres af projektet: 12 erstatningsboliger på Ribelunds areal , ,0 x SU (20-53) Etablering af 20 tidssvarende , , ,0 erstatningsbotilbud samt adm. Til Udviklingsc. Esbjerg - anlæg 3.000, , ,0 x - finansieres af projektet: Edelsvej, gårdprojekt samt Kornvangen, ombygning , ,0 x , kl. 15:08

13 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total SU (20-54) Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved ny- og ombygning , , , ,0 - anlæg , , ,0 x - finansieres af tidligere anlægsforslag , ,0 x SU (20-55) Forankring af Fønix akuttilbud, Politisk forslag, drift 2.500, , , , ,0 SU (20-56) Fortsat drift af Idrætskraftcentret, projekt med ekstern finansiering, Politisk forslag, drift 850,0 850,0 850,0 850, , , kl. 15:08

14 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Arbejdsmarkedsudvalget , , , , ,0 - AM (10-1) Arbejdsmarked , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Reduktion af tilgang antal personer på -50, , , , ,0 ledighedsydelse/fleksjob, drift - Ansættelse af 3 jobkonsulenter, drift 1.350, , ,0 x - Besparelse, drift , , , , ,0 x AM (10-2) Danskundervisning, besparelse udbud, drift , , , , ,0 x AM (10-3) Besparelse på forsørgelsesudgifter, når langtidsfravær reduceres, drift -300,0-500,0-800, , ,0 x AM (10-50) Udviklingsforslag -324,0-324,0-324,0-324, ,0 Etablering af 10 ekstra kommunale fleksjobstillinger i 9 mdr. for personer på ledighedsydelse, drift -324,0-324,0-324,0-324, ,0 x , kl. 15:08

15 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Børn & Familieudvalget , , , , ,9 BF (10-1) BF (10-2) Skoler , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 Aflevering af frigjort økonomi efter skolelukninger (Der er fortsat midler til bygn.drift af nedlagte skoler), drift Frigjort økonomi ved fusion mellem Nørremarkskolen og Valdemarskolen, drift ,0-158, , , ,0 x , , , ,3 x - BF (10-3) Ændret skolestruktur fra , drift , , , , ,0 x BF (10-4) Styrkelse af inklusionsopgaven i folkeskolen og fjernelse af overlapstimerne i helhedsskolen, drift , , , , ,1 x - BF (10-5) Fjernelse af timer i helhedsskolen, udvidelse af åbningstiden i skolefritidsordningerne (SFO) og omlægning af SFO taksterne fra , drift -540, , , , ,0 x BF (10-6) BF (10-7) Fusion mellem Blåbjerggårdskolen og 500, , , , ,6 Vestervangskolen herunder udbygning af Vestervangskolen - Afledte driftsudgifter , , ,5 x - Frigjort økonomi ved lukning af , , ,9 x Blåbjerggårdskolen, drift - Anlæg 1.000, , , ,0 x - Kvalitetsfondsmidler -500, , , ,0 x - Reduktion af skolernes budgetter til finansiering af tekniske serviceledere- /medarbejdere (pedeller), drift -400, , , , ,0 x BF (10-8) BF (10-9) Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), drift Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Udvikling (PU), drift -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x - BF (10-10) Reduktion af personalenormeringen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), drift -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x BF (10-11) Reduktion af personalenormeringen i skolefritidsordningerne (SFO) med 5 %, drift , , , , ,0 x BF (10-12) Heldagstilbud på Bakkeskolen nedlægges, drift , , , , ,0 x BF (10-50) Udviklingsforslag 250,0 250,0 250,0-750,0 Vidensstrategi - uddannelse af science og læringsambasadører på tværs af Dagtilbud og Skole mm., drift 250,0 250,0 250,0-750,0 x BF (10-51) Anlægspulje til ud- og ombygning af skoler til , , ,0 opfyldelse af sektorplanens mål, Politisk forslag - Anlæg , , ,0 - Kvalitetsfondsmidler , , ,0 - Drift ,0 650,0 950, , kl. 15:08

16 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Dagtilbud 6.267, , , , ,1 Spareforslag 5.342, , , , ,1 BF (20-1) Daginstitution på Beredskabsgrunden, 6.500, ,0-536, ,7 foreløbigt skøn for rationale, idet anlægsprojektets omfang ikke kendes endnu - herunder berørte institutioner, drift - Flytning af Teknik & Miljø til nye rammer, 5.100, ,0 x anlæg - Kvalitetsfondsmidler , ,0 x - Bygningsgenopretning af daginstitution, 2.800, ,0 x anlæg - Salgsindtægt , ,0 x - Drift ,0-536,3-806,3 x BF (20-2) Udvidelse i Sønderris, Rationale ved opførelse af større daginstitutioner, vurdering, drift ,3-548,5-822,8 x - BF (20-3) Afvikle hytterne Guldagervej 68, drift -68,0-68,0-68,0-68,0-272,0 x - BF (20-4) BF (20-5) BF (20-6) Ændre ressourcepladskonceptet, således at der i højere grad bygges på projekt indsats i lokalområder mv., drift Ændre i niveauet for den forebyggende indsats via reduktion i antallet af støttepædagoger, drift Ændre i niveauet for den forebyggende indsats ved at lade 2 støttepædagoger erstatte pædagoger i udvalgte institutioner, drift -400,0-850,0-850,0-850, ,0 x ,0-300,0-300,0-300, ,0 x ,0-600,0-600,0-600, ,0 x BF (20-7) Ændring af udflytteren i Jernved og lægge Degnehaven under Børnegården Gredstedbro som udflytter og dermed skabe kapacitet til at vuggestuebørn kan "huses" I Børnegården excl. Pavillon, drift -50,0-50,0-50,0-50,0-200,0 x - - BF (20-8) Ændring af satellitten i Roager til mobil modtagerbase, drift -40,0-40,0-40,0-40,0-160,0 x Udviklingsforslag 925,0 0,0 0,0 0,0 925,0 BF (20-50) Hardware til dagtilbuddene, Politisk forslag 0, Skærme, Ipad, pc mv til institutionerne med henblik på udnyttelse af dagtilbudsintra - 1 sæt pr. institution uanset størrelse og indretning - institutionerne må herefter anskaffe resterende hardware, anlæg 2.000, ,0 x - Kvalitetsfondsmidler , ,0 x - Medfinansiering fra digitaliseringspuljen, drift -500, ,0 x - Medfinansiering fra Dagtilbud, drift -500, ,0 x - BF (20-51) Ændring af dækningsprocenten, drift 925, ,0 x - BF (20-52) Ny større institution på Nørremarken , ,0-523,9-523, ,2 sammenlægning på Ribe Nørremark, Politisk forslag - Kvalitetsfondsmidler , , ,0 - Anlæg 2.000, , ,0 - Salgsindtægt , ,0 - Afledt besparelse ,9-523, , , kl. 15:08

17 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Familie 584, , , , ,0 Spareforslag , , , , ,2 BF (30-1) Reduktion på Sundhedsplejen -694,3-694,3-694,3-694, ,2-3a. Nedlæggelse af 15 måneders besøget -278,3-278,3-278,3-278, ,2 x - 3b. Nedlæggelse af 2 grp.arrangementer for familien - 3c. Reduktion af åben telefon konsultation til 1 time dagtligt - 3d. Reduktion af Åbent Hus arrangementer til 1 time ugentligt - 4 steder i kommunen -278,0-278,0-278,0-278, ,0 x -57,0-57,0-57,0-57,0-228,0 x -81,0-81,0-81,0-81,0-324,0 x BF (30-2) Færre boligombygningssager, drift , , , , ,0 x - - BF (30-3) BF (30-50) 1% reduktion af budgettet til døgninstitutionerne - besparelse hos anbringende myndighed, drift -500,0-500,0-500,0-500, ,0 x Udviklingsforslag 3.778, ,3-821,7-921, ,2 Udbygning af Tilbudsviften for at imødekomme målsætningen om at skabe lokale løsninger - såvel forebyggende som anbringende, anlæg 2.000, , , , ,0 - - Anlæg 2.000, , , , ,0 x - Afledt besparelse ,0-200,0-300,0-600,0 x BF (30-51) Barselsbesøg af Sundhedsplejerske, drift 278,3 278,3 278,3 278, ,2 x - - BF (30-52) Lokale aflastningspladser (Tarp Ældrecenter) 1.500, , , , ,0 Politisk forslag - Anlæg 1.500, , ,0 x - Afledt besparelse , , ,0 x BF (30-53a) BF (30-53b) Fortsættelse af deleelement 4F i projekt SOFIE. Satspuljemidlerne stopper pr. 1. juni 2013, Politisk forslag, drift Fortsættelse af deleelement Hang Out i projekt SOFIE. Satspuljemidlerne stopper pr. 1. juni 2013, Politisk forslag, drift 938, , , , ,0-294,0 504,0 504,0 504, , , kl. 15:08

18 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Kultur og Fritidsudvalget -741, , , , ,3 Kultur og fritid -741, , , , ,3 Spareforslag , , , , ,4 Børn & Kultur Sekretariatet: KF (10-1) KF (10-2) Lokaletilskud - bortfald af den årlige prisfremskrivning af nugældende aktivitetstimesatser der afviger fra KL's minimumssats i perioden (jf. Bilag 1 til Foreningsguiden), drift Reduktion af lokaletilskudskontoen fra 2013 på baggrund af evaluering af forsøgsperioden, drift -215,7-427,2-634,5-837, ,2 x ,0-600,0-600,0-600, ,0 x - KF (10-3) Tobakken -552,0-509,1-509,1-509, ,3 KF (10-4) - Tilskudsreduktion (budgetværdi, svarende til 1,0 mio. kr. i udbetalt værdi i 2013 med nedjust. fra 2014). Betydning for Regionalt Spillested, drift - Tilbagekøb svarende til kr. i udbetalt værdi for at bevare aktivitets-niveauet, regionalt spillested, drift Svømmestadion Danmark - tilskudsreduktion (budgetværdi), drift -920,0-877,1-877,1-877, ,3 x 368,0 368,0 368,0 368, ,0 x ,0-400,0-400,0-400, ,0 x KF (10-5) Gadepræst - bortfald af tilskud fra 2014 (budgetværdi), drift ,2-103,2-103,2-309,6 x KF (10-6) KF (10-7) KF (10-8) KF (10-9) Musikhuset Esbjerg - tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), drift Tobakken - tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), drift Reduktion af pulje til stævner og begivenheder, drift Kultur- og Fritidshuset - reduktion af budgetrammen, drift Kultur & Udvikling -120,0-240,0-240,0-240,0-840,0 x ,0-240,0-240,0-240,0-840,0 x - -50,0-150,0-150,0-150,0-500,0 x - -50,0-100,0-100,0-100,0-350,0 x - - KF (10-10) Natur- & Kulturformidlingscenter Myrthuegård - reduktion af informationsmateriale, vedligehold af udeanlæg og faciliteter samt neddrosling af engagement i Nationalpark Vadehavet (økonomisk genoprettet fra budgetår 2012), drift -43,9-82,6-87,6-93,1-307,2 x - KF (10-11) Udskifte den ene bogbus med lille 500,0-350,0-350,0-350,0-550,0 enmandsbetjent bogbus (evt. lille éngangsindtægt ved salg) - Afledt besparelse -350,0-350,0-350,0-350, ,0 x - Investering i lille enmandsbetjent bogbus, drift 850, ,0 x KF (10-12) KF (10-13) Nedlæggelse af blå bogbus (evt. lille éngangsindtægt ved salg), drift Ophør med faguddannet betjening af Ældrecentre (erstattes af depotordning, book en bogbus og Bogen Kommer ordning), drift ,0-925,0-925,0-925, ,0 x ,0-120,0-120,0-120,0-480,0 x - KF (10-14) Yderligere reduktion af betjent åbningstid fx 1 time/uge pr. bibliotek, drift -175,0-175,0-175,0-175,0-700,0 x , kl. 15:08

19 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total KF (10-15) Yderligere reduktion af bemandingsgrad på Hovedbiblioteket i den betjente åbningstid, drift -125,0-125,0-125,0-125,0-500,0 x - KF (10-16) Esbjerg Byhistoriske Arkiv - personalereduktion, nedsat portoforbrug, opkrævning af gebyr på indlån af arkivalier, øget ekstern finansiering af arkivkonsulent, drift -99,9-187,8-199,1-211,5-698,3 x - KF (10-17) Esbjerg Kulturskole: -241,1-455,8-484,0-514, ,3 a) Forhøjelse af elevbetalingen for billedkunst, teater og ballet, drift b) Brugerbetaling på grundkurserne - TGK, FGK og BGK med kr. pr. elev, drift c) Personalereduktion musikundervisning (lærere 20 timer/uge fra 2013 og yderligere 9,5 timer/uge fra 2014), drift -81,5-81,5-81,5-81,5-326,0 x -108,0-108,0-108,0-108,0-432,0 x -51,6-266,3-294,5-324,9-937,3 x - KF (10-18) Eliteidræt -14,4-26,8-28,2-30,0-99,4 a) reduktion beløb til markedsføring, drift -14,4-15,0-15,0-15,0-59,4 x b) reduktion beløb til mentorordning, drift - -11,8-13,2-15,0-40,0 x - Familie & Forebyggelse - KF (10-19) Reduktion af tilskuddet til Projekt 3i1, drift -20,1-38,1-40,6-43,1-141,9 x - KF (10-20) Struktur på fritids- og ungdomsklubområdet, herunder også hensyntagen til områder med nedlagte skoler - der er nedsat en arbejdsguppe der arbejde med dette , , , , ,4 a) Lukning af ungdomsklubben i Guldager, drift b) Lukning af fritids- og ungdomsklubben i Vester Nebel - kan også ses i sammenhæng med at bygge ny klub i Tarp (se udviklingsforslag KF (10-71) ) -189,4-189,4-189,4-189,4-757,6 x -662,4-662,4-662,4-662, ,6 x c) Lukning af Hunderup -84,1-84,1-84,1-84,1-336,4 x KF (10-21) KF (10-22) d) Lukning af Hedelundgård - eller alternativt opklassificere ejendommen se udvikingsforslag. Det kan overvejes om bygnigerne afhændes til boligforeningen, se udviklingsforslag KF (10-72) Nedlæggelse af Tjekpoint - samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen, klubområdet og SSP & Forebyggelse, drift Ungdomsskolen - Ikke genbesætte vakant lederstilling, drift -735,7-735,7-735,7-735, ,8 x ,3-226,6-226,6-226,6-793,1 x ,7-400,0-400,0-400, ,7 x - KF (10-23) KF (10-50) SSP & Forebyggelse - reduktion af SSP konsulent med 0,3 årsværk i gl. Esbjerg Kommune, drift -30,0-121,0-121,0-121,0-393,0 x Udviklingsforslag 4.612, , , , ,1 Børn & Kultur Sekretariatet: Vadehavscentret - kommunal overtagelse af 230,6 130,6 130,6 130,6 622,4 udvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af omkringliggende arealer, Politisk forslag - Facadeopretning, drift 100, ,0 x - - Årlig udvendig bygningsvedligeholdelse. Drift - Vedligeholdelse udenomsarealer (ekskl. tilskudsmoms - tilskud forhøjes til Vadehavscentret), drift 84,6 84,6 84,6 84,6 338,4 x 46,0 46,0 46,0 46,0 184,0 x , kl. 15:08

20 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total KF (10-51) Ansøgning fra EGF-hallen om rente- og afdragsfrihed på 2 stk. pantebreve for perioden Imødekommes forslaget vil budget til afdrag under Økonomiudvalgets område skulle reduceres. Politisk forslag, drift 40,0 166,4 166,4 166,4 539,2 x - KF (10-52) KF (10-53) Sydvestjyske Museer / Historisk samling fra besættelsestiden - fusion m. flytning og indretning af lokaler på Esbjerg Museum. Kommunalt anlægsprojekt (herudover arbejde udført af museets egne håndværkere - ikke prissat), anlæg Farup - jf. notat til ØU besluttet at medtage projekt Farup Landsbyfælles til budgetdrøftelserne for (pt. tal fra tillægsbudget anvendt her) (Anlægspuljen) - Anlæg (nybyggeri af aktivitets- og mulithus, hvor skolebygning bibeholdes) - Egenfinansiering fra Farup (der er fratrukket 17,5% moms til udligningsordningen - beløbet er ikke fremskrevet) 380, ,0 x ,1 440,0 440, , , ,6 x , ,0 x - Reduktion af Ejendommes budget. Fremtidig driftsbudget for Ejendomme er indregnet i årlige driftsudgifter, drift - Afledte årlige driftsudgifter hele projektet fra 1. juli ,5-120,9-120,9-302,3 x - 283,0 560,9 560, ,8 x KF (10-54) Fiskeri- og Søfartsmuseet 1.543,8 475,0 475,0 475, ,8 a) Inkorporering af Skalling-Laboratoriet mht. Alarmsystemer, tyverisikring, nøglesystemer, drift b) Projektering af nye permanente udstillinger, drift 475, ,0 x 475, ,0 c) Marketingsmedarbejder, drift 475,0 475,0 475,0 475, ,0 d) Natur- og kulturvejledningsprojekt for Grådyb (projektsum i alt 0,5 mio. kr. - der søges også beløb fra Fanø Kommune og Friluftsrådet), drift 118, ,8 KF (10-55) Ribe Kunstmuseum 874,1 966,9 966,9 966, ,8 KF (10-56) a) Forhøjelse af driftstilskud til 2 mio. kr. (krav for at opnå statstilskud), drift b) Tilskud til oprettelse af 3. faglig stilling, drift c) Tilskud til alm. vedligehold og drift af bygning, drift Renovering af kommunal boldbane i Endrup pga. vandproblemer (har været rejst i Lokalrådssammenhæng), anlæg 53,0 53,0 53,0 53,0 212,0 x 380,0 380,0 380,0 380, ,0 441,1 533,9 533,9 533, ,8 120, ,8 - Anlæg 241, ,5 x - Kvalitetsfondsmidler -120, ,8 x KF (10-57) KF (10-58) Ansøgning fra Gørding Kultur & Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til nedbringelse af kassekreditten. Behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den Finansieres af pulje til deponering, drift Sydvestjyske Museer - anlægstilskud til magasinbyggeri (1.000 m2 råhal) med henblik på udflytning fra Tobakken. (OBS - "genbrug" af Tobakkens lokaler til andre formål skal behandles konkret, da det skal undersøges om lokalerne kan godkendes til ønskede formål.), anlæg , , , kl. 15:08

Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013

Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013 Budgetaftale 2013 EnergiMetropol Esbjerg indgået den 17. september 2012 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Direktionens forslag til "budget-i-balance" 2011-14 (x) Generelt 52.824,9 51.470,9 52.370,9 56.270,9 212.937,6

Direktionens forslag til budget-i-balance 2011-14 (x) Generelt 52.824,9 51.470,9 52.370,9 56.270,9 212.937,6 Direktionens forslag til "budgetibalance" 201114 (x) Nr. Aktivitet 2011 2012 2013 2014 Total 1.000 kr. Generelt 52.824,9 51.470,9 52.370,9 56.270,9 212.937,6 Generelt 1 Besparelse indarbejdet i overslagsårene

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere