Budget-i-Balance Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance Side 2-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6"

Transkript

1 Budget-i-Balance Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre er der link til de respektive beskrivelser. I menuen "bogmærker" til ventre vises forslagene udvalgsopdelt - ligeledes med link til forslagene. Side 7-27 Skemaer, uddybning af forslagene Side

2 Kommunaldirektøren Rådhuset Byrådet Torvegade Esbjerg Dato 27. august 2012 Sags ID Direktionens forslag til Budget-i-Balance ( ) Måltallene i den økonomiske politik Traditionen tro har Ø konomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til Budget-i-Balance, som kan undergives en politisk prioritering i forhandlingsudvalget i løbet af september. Dette års forslag tager afsæt i den økonomiske politik, som Økonomiudvalgsmødet i marts måned besluttede, skulle anvendes som arbejdsgrundlag for budget Det betyder, at der styres efter 5 centrale måltal for likviditet, finansiel egenkapital (balance mellem gæld og likviditet), og ikke mindst for overskuddet på den ordinære drift, således at der over tid kan skabes en tilstrækkelig finansiering til prioriterede anlægsinvesteringer og afdrag på d en langfristede skattefinansierede gæld. Økonomiudvalget har netop oversendt et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 27. august, som indeholder et kassetræk på ca. 870 mio. kr. over budgetperioden. Budgetforslaget resulterer dermed i en ultimo kassebeholdning på m inus ca. 640 mio. kr. i slutningen af 2016, hvilket er markant lavere end målsætning om, at kassebeholdningen (ultimo året) skal balancere omkring nul. Hertil kommer, at den gennemsnitlige kassebeholdning, som kommunen løbende indberetter til Indenrigsministeriet, forventes at gå i minus 69 mio. kr. med udgangen af Der er en indbygget træghed i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning, fordi den opgøres som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Det betyder, at det tager lang tid at rette op på den gennemsnitlige kassebeholdning, hvis den først udviser en faldende tendens. Telefon Telefax

3 Fællesforvaltning Økonomi Derfor er der også i den økonomiske politik indarbejdet en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal stabilisere sig på den positiv side af målstregen, nærmere bestemt med et overskud på ca. 450 mio. kr. På det niveau er der en vis sikkerhed for, at kommunen i god tid kan rette op på den gennemsnitlige kassebeholdning, hvis likviditeten kommer under uventet pres. Niveauet for den gennemsnitlige kassebeholdning skal også ses i lyset af, at der er tale om en transaktions-kassebeholdning, hvor en lang række midler i princippet er reserveret til fremadrettede forpligtelser/forskydninger, herunder eksempelvis Udbetaling DK. Den primære årsag til den pressede likviditet i budgetforslaget skal findes på den ordinære drift, som per definition er i strukturel ubalance, fordi driftsudgifterne vedvarende overstiger indtægterne. Driftsudgifterne på de store kerneområder er stort set uændrede i det tekniske budgetgrundlag med undtagelse af mindre ændringer, der bl.a. følger af årets lov- og cirkulæreprogram, den nye befolkningsprognose og det seneste pris- og lønskøn. Forklaringerne på d en strukturelle ubalance skal derfor primært ses i lyset af faldende indtægter. Overordnet set er indtægtssiden forværret med ca. 100 mio. kr./år siden sidste års budgetlægning, hvilket bl.a. skyldes forårets udligningsreform, omlægning af beskæftigelsesreformen, og sommerens stramme økonomiaftale mellem KL og Regeringen. De ændrede rammevilkår - og de faldende indtægter - påvirker i høj grad måltallene i den økonomiske politik, og det gælder ikke mindst for overskuddet på den ordinære drift, som er faldet fra et overskud på ca. 28 mio. kr. til et underskud på ca. 64 mio. kr. i Til sammenligning fastlægger den økonomiske politik, at der bør være et overskud på ca. 200 mio. kr., under forudsætning af, at anlægsprogrammet ligger på ca. 170 mio. kr. i gennemsnit. Direktionens arbejde med Budget-i-Balance (mål og principper) Direktionens arbejde med Budget-i-Balance har i høj grad haft fokus på at genoprette den strukturelle ubalance på den ordinære drift, og dermed indirekte måltallene for kommunens kassebeholdning. På den korte bane har kommunerne kun meget få muligheder for at påvirke indtægtssiden, fordi der er meget snævre rammer for lånoptagelse og yderligere beskatning

4 Fællesforvaltning Økonomi Derfor indeholder direktionens forslag til Budget-i-Balance også en lang række forslag til driftsbesparelser. Samlet set indeholder Budget-i-Balance nettobesparelser for ca. 70 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 220 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til ca. 4 procent af kommunens samlede serviceramme, når det er fuldt indfaset. Heri er modregnet en række konkrete udviklingsforslag, som Direktionen har vurderet som værende så væsentlige, at de bør indgå i et kommende Budget-i-Balance. Direktionen har s å vidt muligt prioriteret god borgernær service, men en besparelse på ca. 4 procent af servicerammen har ikke kunnet realiseres uden mærkbare serviceniveau-reduktioner på en lang række kerneområder. Budget-i-Balance indeholder også en lang række forslag til effektivisering og optimering af den kommune opgaveopløsning. I forbindelse med budgetstrategien besluttede økonomiudvalget, at der i de kommende år s kulle sættes ekstra fokus på nyttige, bæredygtige og rentable investeringer, der kunne udvise en klar og hurtig bundlinjeforskel på kommunens drift. T il det formål blev der politisk afsat en symbolsk ramme på 2 gange 50 mio. kr. i perioden Processen omkring de intelligente investeringer har på m ange måder været befordrende for direktionens arbejde med Budget-ibalance, fordi der har været et særligt fokus på langsigtede strukturelle investeringer, rentabilitet og generel nytænkning af driften. I praksis har det imidlertid været svært at adskille de intelligente investeringer, som typisk handler om at gøre tingene på en anden, smartere og mere omkostningseffektiv måde, fra de mere klassiske strukturelle investeringer, der eksempelvis handler om større enheder og mere fleksible institutionsbyggerier. Ikke desto mindre er der til dette års budgetlægning udarbejdet 8-10 ændringsforslag, som kan rummes indenfor betegnelse intelligente investeringer. Forslagene må overordnet betegnes som yderst rentable, idet der med en engangsinvestering på c a. 50 mio. kr. har kunnet realiseres et afkast på ca. 8 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 30 mio. kr. fra 2015 og frem. Direktionen er overbevist om, at mulighederne for at foretage nye investeringer i fremtidige driftsbesparelser endnu ikke er fuldt udtømte. Direktionen vil derfor anbefale, at der også i de kommende år arbejdes videre med den samme metodik, fordi tilgangen giver mulighed for at u ndgå procentvise besparelser efter grønthøsterme

5 Fællesforvaltning Økonomi toden ved i stedet at foretage målrettede investeringer i nye og ofte mere driftsøkonomiske løsningsforslag. Det tager imidlertid tid at få beskrevet de nye løsningsmodeller, og få beregnet de nødvendige business cases. Derfor indeholder dette års budget-i-balance også fortsat enkelte forslag med procentvise besparelser, herunder eksempelvis forslag om, at al le rammebelagte områder skal reduceres med ½ procent i 2013 stigende til 1 procent fra En del af denne rammebesparelse vil blive søgt udmøntet via effektiviseringstiltag. Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er afsat penge til intelligente investeringer i de kommende år. Det skal endvidere bemærkes, at Direktionen har udarbejdet en realistisk investeringsoversigt indenfor rammerne af de nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Kvalitetsfondsmidlerne er udnyttet bedst muligt, og alle lånemuligheder er bragt i anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af Budget-i-Balance. Økonomiaftalens vilkår og den faseopdelte budgetlægning Direktionens forslag til Budget-i-Balance overholder vilkårene i årets økonomiaftale, herunder den tilladte vækst for servicerammen og skattestoppet. Den nyligt indgåede økonomiaftale for 2013 lægger stramme rammer for såvel service- og anlægsudgifterne i de kommende budgetter for Det stiller derfor store krav til det fælleskommunale samarbejde at undgå, at hverken service- eller anlægssanktionen kommer i anvendelse. Dette gælder særligt i forhold til anlægsudgifterne, hvor der er aftalt et loft på 15,5 mia kr., hvilket er betydeligt lavere end kommunernes anlægsbudgetter for Fordelingen af anlægsloftet drøftes på borgmestermøderne (i KLregi) i løbet af august og september. Anlægsniveauet i Budget-i- Balance vil kunne afholdes indenfor det anlægsbehov, der foreløbigt er indberettet til KL. Foreløbigt har Esbjerg Kommune indberettet et niveau svarende til kommunes befolkningsandel (bruttoanlæg på ca. 320 mio.). I forbindelse med den nye udligningsreform er der oprettet en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med mange borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug, lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og/eller kriminalitetsproblemer. Direktionen har valgt at indarbejde en forventning om, at Esbjerg Kommune vil modtage et årligt tilskud på ca. 12 mio. kr. fra puljen. Økonomi- og Indenrigsmini

6 Fællesforvaltning Økonomi steriet har tilkendegivet, at de vil bestræbe sig på at give svar på kommunens ansøgning senest den 31. august. Det bemærkes, at ad ministrationen har f remsendt en låneansøgning til den ordinære lånepulje, som udgør 200 mio. kr. på landsplan. Der er ansøgt om låneadgang til investeringer i forbindelse med etablering af aflastningspladser i Tarp. Der forventes også en tilbagemelding fra ministeriet i denne sag i slutningen af august måned. Indholdet i Budget-i-Balance vil blive gennemgået for Byrådet umiddelbart efter byrådsmødet den 27. august, og igen på budgetseminaret den 4. og 5. september. På budgetseminaret vil der samtidig være en gennemgang af anlægsprogrammet. Som den del af dette års budgetstrategi har Økonomiudvalget besluttet, at direktionens forslag til Budget-i-Balance skal offentliggøres på kommunens hjemmeside allerede den 27. august om aftenen, således at b orgerne har adgang til de forslag, der senere skal drøftes politisk. Afslutningsvis kan nævnes, at medarbejdersiden ligeledes får en gennemgang af budgetforslaget og Direktionens forslag til Budget-i-Balance på Hovedudvalgets møde den 28. august. På vegne af direktionen Otto Jespersen - 5 -

7 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total kr. Generelt , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 G-1 Indkøb - Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler, drift G-2 Fundraising. Ekstra indsats ifht fundraising, Politisk forslag, drift , , , , ,0 x x - G-3 Kørselsanalyse, drift , , , , ,0 x - G-4 Eksterne lejemål. Bedre udnyttelse af egne og lejede lokaler forventes at kunne give en huslejebesparelse, drift G-5 Rammebesparelse på 1% af de rammebelagte områder, drift -500, , , , ,0 x , , , , ,0 x Udviklingsforslag 1.000, , ,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg 1.000, , ,0 x Økonomiudvalget 4.620, , , , , ØU (10-50) Byudvikling 4.216, ,0 Udviklingsforslag 4.216, ,0 Familieboliger på Slåenvej, Politisk forslag, anlæg 4.216, ,0 x ØU (10-51) Familieboliger i Storegade, Politisk forslag, anlæg , ,0 Brand & Redning -421,0-794,0-845,0-897, ,0 Spareforslag -421,0-794,0-845,0-897, ,0 ØU (20-1) Personalereduktion, drift -421,0-794,0-845,0-897, ,0 x Administration -174, , , , ,3 Spareforslag , , , , ,3 ØU (40-1) Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, drift , , , , ,0 x ØU (40-2) ØU (40-3) Administrationsbygninger - nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., drift Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, drift -62,1-447,9-442,7-489, ,9 x -491, , , , ,7 x ØU (40-4) Besparelse på IT: drift og telefoni, drift -911, , , , ,7 x ØU (40-5) Besparelse på annoncering under T&M, drift -200,0-200,0-200,0-200,0-800,0 x - ØU (40-6) ØU (40-7) Forhøjelse af byggesagsgebyrer under T&M, drift Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, drift ,0-600,0-600,0-600, ,0 x ,0-550,0-550,0-550, ,0 x , kl. 15:08

8 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total ØU (40-8) Administrative besparelser på B&A, drift , , , , ,0 x - Jobcenter , , , , ,0 - Borgerservice -700, , , , ,0 - Social & Tilbud -250,0-500,0-480,0-490, ,0 - Sekretariatet -150,0-300,0-450,0 - ØU (40-9) Lægeerklæringer, drift -170,0-286,0-280,0-270, ,0 x - ØU (40-10) Velfærdsteknologi, besparelsen udmøntes på 1.000, ,0-780, ,0 50,0 x kt. 5 og 6, drift - Udvikling, drift 1.000, , ,0 - Besparelse, drift , , ,0 ØU (40-11) Udmeldt spareramme adm. B&K, drift , , , , ,0 x - ØU (40-12) Besparelser på konto 6 i S&O, drift -436,0-824,0-878,0-933, ,0 x - ØU (40-13) Opfølgning på REN FREMTID 2, drift , , , , ,0 x - Udviklingsforslag 9.035, , , , ,0 ØU (40-50) Opnormering med 13 socialrådgivere/adm.medarbejdere samt 1 kvalitetschef i relation til Myndighed i Familieafd., drift 5.975, , , , ,0 x - - ØU (40-51) Etablering af Udbetaling Danmark (UDK) og Esbjerg Kommunes andel af administrationsbidrag, drift 3.060, , , , ,0 x - ØU (40-52) Mellembyplaner (Plan), Politisk forslag, drift 175,0 175, ,0 - ØU (40-53) ØU (40-54) Udviklingsprojekt vedr. registrering af vandløb og søer og indlæsning i GIS (Vej & Park), Politisk forslag, drift Varmedæmpning af Rådhushallen, Politisk forslag 400,0 400, , ,0 125,0 125,0 125, ,0 - - Anlæg 3.000, ,0 - Drift 50,0 125,0 125,0 125,0 425,0 Erhverv og Turisme 2.000, , ,0 150, ,0 Udviklingsforslag 2.000, , ,0 150, ,0 ØU (50-50) Udviklingsprojekt - tilflyttere, drift 2.000, , , ,0 x - ØU (50-51) Forhøjelse af puljen for køb af markedsføringsydelser hos eliteidrætsklubber, drift - Køb af markedsføringsydelser hos eliteidrætsklubber, drift - Køb af markedsføringsydelser hos Esbjerg Sports College 500,0 650,0 650,0 650, ,0 500,0 500,0 500,0 500, ,0-150,0 150,0 150,0 450,0 x ØU (50-52) Tilskud til Peters Jul, drift 200, ,0 ØU (50-53) Bortfald af besparelse på EEU, drift 250,0 250,0 250,0 250, ,0 ØU (50-54) Ansøgning om DMO turismebevilling, drift 580,0 580, ,0 ØU (50-55) Ansøgning om tilskud til juleaktiviteter i Bramming, drift 680, , , kl. 15:08

9 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Finansiering ,0-950,0-900,0-850, ,0 Spareforslag ,0-950,0-900,0-850, ,0 ØU (60-1) Lavere forrentning af mellemværende med affald som følge af Kommunens bankaftale, drift ,0-950,0-900,0-850, ,0 x , kl. 15:08

10 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Plan & Miljøudvalget 4.857, , , , ,0 Byfornyelse Udviklingsforslag PM (10-50) Udvikling på byfornyelse, Politisk forslag 187,5 482,3 868, , ,7 - Anlæg 3.000, , , , ,0 - Statsrefusion , , , , ,0 - Drift 112,5 262,5 450,0 750, ,0 - Lån , , , , ,0 - Renter - 62,8 160,1 296,8 519,7 - Afdrag - 57,0 133,0 228,0 418,0 PM (20-1) Miljø 4.857, , , , ,0 Spareforslag -143, ,0 153,0 141, ,0 Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariatet, drift -143,0-189,0-197,0-209,0-738,0 x PM (20-2) Opløsning af Modtagestationen i ,0 350,0 350, ,0 PM (20-50) - Drift, egenkapital , ,0 x - Mistet adm. bidrag, drift - 350,0 350,0 350, ,0 x - Udviklingsforslag 5.000, , , , ,0 Investeringer i ht. Klima- og bæredygtighedsplanen, Politisk forslag, drift 2.500, , , , ,0 x - PM (20-51) Fjernelse af stemmeværk ved Jedsted Mølle Dambrug,Politisk forslag, drift 2.500, ,0 x - PM (20-52) Fastholdelse af service i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug, Politisk forslag, drift - 800,0 800,0 800, , , kl. 15:08

11 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Teknik & Forsyningsudvalget 5.614, , , , ,9 Veje og grønne områder 5.614, , , , ,9 Spareforslag , , , , ,0 TF (20-1) Effektiviseringer hos entreprenøren, drift -800, , , , ,0 x - TF (20-2) Kollektiv trafik, effektivisering/ændring i køreplan, drift , , , , ,0 x - TF (20-3) Gadelys, udskiftning til LED, drift , , , , ,0 x - TF (20-4) TF (20-50) Effektivisering i form af funktionsudbud og byrdefordeling/administrationsbidrag på kollektiv trafik mv., drift , , , ,0 x Udviklingsforslag 9.054, , , , ,1 Renovering af Kongensgade i Esbjerg, Politisk 1.200,0 933,0 398,9 422, ,1 forslag - Anlæg byfornyelsesmidler , ,0 x - - Anlæg 1.200, , ,0 x - Drift - 18,0 169,5 169,5 357,0 x - Drift Byfornyelse ,0-540,0-540, ,0 x - Lån , ,0 x - Renter ,6 446,9 870,5 x - Afdrag ,8 345,8 691,6 x - TF (20-51) Kloakering af kolonihaver i Esbjerg, Politisk 2.854, , , , ,0 forslag - drift - lejeforhøjelse -187,5-520,4-857, , ,0 x - anlæg 3.042, , , , ,0 x - TF (20-52) Vinterforanstaltninger som selvstændigt politikområde. Politisk forslag, drift x - TF (20-53) Infrastruktur Nørremarkskolen / Valdemarkskolen, Politisk forslag, anlæg 5.000, , ,0 x TF (20-54) Renovering af Skolegade, Bramming, Politisk forslag 800,0 9,0 9,0 9,0 827,0 - - Anlæg 800, ,0 - Afledt drift - 9,0 9,0 9,0 27,0 - TF (20-55) Renovering af middelaldergaderne i Ribe, 2.600, , , , ,5 Politisk forslag - Anlæg 2.600, , , , ,0 - Afledt drift - 39,0 82,4 128,1 249,5 - TF (20-56) TF (20-57) Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, Politisk forslag, anlæg Natursti langs Holsted å, Politisk forslag, anlæg 5.400,0 800, , , , , kl. 15:08

12 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Socialudvalget ,0-584, , , ,8 SU (10-1) SU (10-2) Sociale Ydelser , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension, drift Reduktion af udgifter som følge af udbud af lægekørsel, drift , , , , ,0 x -653,0-653, ,0 x Handicappede , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 SU (20-1) 0,9 % takstreduktion, drift , , , , ,0 x SU (20-2) SU (20-3) Reduktion i ledelsen af sociale tilbud i forhold til masterplanen, drift Reduktion af overførte midler fra 2011 til 2013, drift -350, , , , ,0 x , ,0 x SU (20-4) Besparelser på Socialudvalget , , , , ,8 - SU (20-4.1) CSV - Center for Specialundervisning for Voksne, drift - SU (20-4.2) Sindhuset. Afholdelse af driftsudgifter ophører, drift - SU (20-4.3) Reducere antallet af pladser til aktivitets- og samværdstilbud med 20 pladser, drift -217,0-435,0-435,0-435, ,0 x , , , ,8 x , , , , ,0 x SU (20-5) Samling af op til ,0-800,0-800, ,0 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud Politisk forslag, drift - Anlæg , ,0 x - Afledt drift ,0-800, ,0 x - SU (20-50) Udviklingsforslag , , , , ,0 Fortsat drift af 10 eksterne pladser til Skjoldbo, forudsætning i Hjemløseplanen, drift 460, ,0 x SU (20-51) Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe , ,0 - anlæg 3.000, ,0 x - finansieres af projektet: Ribelund, botilbud til , ,0 x 12 udviklingshæmmede SU (20-52) Etablering af botilbud med 18 tidssvarende , , ,0 boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere - anlæg 2.000, , ,0 x - finansieres af projektet: 12 erstatningsboliger på Ribelunds areal , ,0 x SU (20-53) Etablering af 20 tidssvarende , , ,0 erstatningsbotilbud samt adm. Til Udviklingsc. Esbjerg - anlæg 3.000, , ,0 x - finansieres af projektet: Edelsvej, gårdprojekt samt Kornvangen, ombygning , ,0 x , kl. 15:08

13 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total SU (20-54) Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved ny- og ombygning , , , ,0 - anlæg , , ,0 x - finansieres af tidligere anlægsforslag , ,0 x SU (20-55) Forankring af Fønix akuttilbud, Politisk forslag, drift 2.500, , , , ,0 SU (20-56) Fortsat drift af Idrætskraftcentret, projekt med ekstern finansiering, Politisk forslag, drift 850,0 850,0 850,0 850, , , kl. 15:08

14 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Arbejdsmarkedsudvalget , , , , ,0 - AM (10-1) Arbejdsmarked , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Reduktion af tilgang antal personer på -50, , , , ,0 ledighedsydelse/fleksjob, drift - Ansættelse af 3 jobkonsulenter, drift 1.350, , ,0 x - Besparelse, drift , , , , ,0 x AM (10-2) Danskundervisning, besparelse udbud, drift , , , , ,0 x AM (10-3) Besparelse på forsørgelsesudgifter, når langtidsfravær reduceres, drift -300,0-500,0-800, , ,0 x AM (10-50) Udviklingsforslag -324,0-324,0-324,0-324, ,0 Etablering af 10 ekstra kommunale fleksjobstillinger i 9 mdr. for personer på ledighedsydelse, drift -324,0-324,0-324,0-324, ,0 x , kl. 15:08

15 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Børn & Familieudvalget , , , , ,9 BF (10-1) BF (10-2) Skoler , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 Aflevering af frigjort økonomi efter skolelukninger (Der er fortsat midler til bygn.drift af nedlagte skoler), drift Frigjort økonomi ved fusion mellem Nørremarkskolen og Valdemarskolen, drift ,0-158, , , ,0 x , , , ,3 x - BF (10-3) Ændret skolestruktur fra , drift , , , , ,0 x BF (10-4) Styrkelse af inklusionsopgaven i folkeskolen og fjernelse af overlapstimerne i helhedsskolen, drift , , , , ,1 x - BF (10-5) Fjernelse af timer i helhedsskolen, udvidelse af åbningstiden i skolefritidsordningerne (SFO) og omlægning af SFO taksterne fra , drift -540, , , , ,0 x BF (10-6) BF (10-7) Fusion mellem Blåbjerggårdskolen og 500, , , , ,6 Vestervangskolen herunder udbygning af Vestervangskolen - Afledte driftsudgifter , , ,5 x - Frigjort økonomi ved lukning af , , ,9 x Blåbjerggårdskolen, drift - Anlæg 1.000, , , ,0 x - Kvalitetsfondsmidler -500, , , ,0 x - Reduktion af skolernes budgetter til finansiering af tekniske serviceledere- /medarbejdere (pedeller), drift -400, , , , ,0 x BF (10-8) BF (10-9) Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), drift Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Udvikling (PU), drift -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x - BF (10-10) Reduktion af personalenormeringen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), drift -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x BF (10-11) Reduktion af personalenormeringen i skolefritidsordningerne (SFO) med 5 %, drift , , , , ,0 x BF (10-12) Heldagstilbud på Bakkeskolen nedlægges, drift , , , , ,0 x BF (10-50) Udviklingsforslag 250,0 250,0 250,0-750,0 Vidensstrategi - uddannelse af science og læringsambasadører på tværs af Dagtilbud og Skole mm., drift 250,0 250,0 250,0-750,0 x BF (10-51) Anlægspulje til ud- og ombygning af skoler til , , ,0 opfyldelse af sektorplanens mål, Politisk forslag - Anlæg , , ,0 - Kvalitetsfondsmidler , , ,0 - Drift ,0 650,0 950, , kl. 15:08

16 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Dagtilbud 6.267, , , , ,1 Spareforslag 5.342, , , , ,1 BF (20-1) Daginstitution på Beredskabsgrunden, 6.500, ,0-536, ,7 foreløbigt skøn for rationale, idet anlægsprojektets omfang ikke kendes endnu - herunder berørte institutioner, drift - Flytning af Teknik & Miljø til nye rammer, 5.100, ,0 x anlæg - Kvalitetsfondsmidler , ,0 x - Bygningsgenopretning af daginstitution, 2.800, ,0 x anlæg - Salgsindtægt , ,0 x - Drift ,0-536,3-806,3 x BF (20-2) Udvidelse i Sønderris, Rationale ved opførelse af større daginstitutioner, vurdering, drift ,3-548,5-822,8 x - BF (20-3) Afvikle hytterne Guldagervej 68, drift -68,0-68,0-68,0-68,0-272,0 x - BF (20-4) BF (20-5) BF (20-6) Ændre ressourcepladskonceptet, således at der i højere grad bygges på projekt indsats i lokalområder mv., drift Ændre i niveauet for den forebyggende indsats via reduktion i antallet af støttepædagoger, drift Ændre i niveauet for den forebyggende indsats ved at lade 2 støttepædagoger erstatte pædagoger i udvalgte institutioner, drift -400,0-850,0-850,0-850, ,0 x ,0-300,0-300,0-300, ,0 x ,0-600,0-600,0-600, ,0 x BF (20-7) Ændring af udflytteren i Jernved og lægge Degnehaven under Børnegården Gredstedbro som udflytter og dermed skabe kapacitet til at vuggestuebørn kan "huses" I Børnegården excl. Pavillon, drift -50,0-50,0-50,0-50,0-200,0 x - - BF (20-8) Ændring af satellitten i Roager til mobil modtagerbase, drift -40,0-40,0-40,0-40,0-160,0 x Udviklingsforslag 925,0 0,0 0,0 0,0 925,0 BF (20-50) Hardware til dagtilbuddene, Politisk forslag 0, Skærme, Ipad, pc mv til institutionerne med henblik på udnyttelse af dagtilbudsintra - 1 sæt pr. institution uanset størrelse og indretning - institutionerne må herefter anskaffe resterende hardware, anlæg 2.000, ,0 x - Kvalitetsfondsmidler , ,0 x - Medfinansiering fra digitaliseringspuljen, drift -500, ,0 x - Medfinansiering fra Dagtilbud, drift -500, ,0 x - BF (20-51) Ændring af dækningsprocenten, drift 925, ,0 x - BF (20-52) Ny større institution på Nørremarken , ,0-523,9-523, ,2 sammenlægning på Ribe Nørremark, Politisk forslag - Kvalitetsfondsmidler , , ,0 - Anlæg 2.000, , ,0 - Salgsindtægt , ,0 - Afledt besparelse ,9-523, , , kl. 15:08

17 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Familie 584, , , , ,0 Spareforslag , , , , ,2 BF (30-1) Reduktion på Sundhedsplejen -694,3-694,3-694,3-694, ,2-3a. Nedlæggelse af 15 måneders besøget -278,3-278,3-278,3-278, ,2 x - 3b. Nedlæggelse af 2 grp.arrangementer for familien - 3c. Reduktion af åben telefon konsultation til 1 time dagtligt - 3d. Reduktion af Åbent Hus arrangementer til 1 time ugentligt - 4 steder i kommunen -278,0-278,0-278,0-278, ,0 x -57,0-57,0-57,0-57,0-228,0 x -81,0-81,0-81,0-81,0-324,0 x BF (30-2) Færre boligombygningssager, drift , , , , ,0 x - - BF (30-3) BF (30-50) 1% reduktion af budgettet til døgninstitutionerne - besparelse hos anbringende myndighed, drift -500,0-500,0-500,0-500, ,0 x Udviklingsforslag 3.778, ,3-821,7-921, ,2 Udbygning af Tilbudsviften for at imødekomme målsætningen om at skabe lokale løsninger - såvel forebyggende som anbringende, anlæg 2.000, , , , ,0 - - Anlæg 2.000, , , , ,0 x - Afledt besparelse ,0-200,0-300,0-600,0 x BF (30-51) Barselsbesøg af Sundhedsplejerske, drift 278,3 278,3 278,3 278, ,2 x - - BF (30-52) Lokale aflastningspladser (Tarp Ældrecenter) 1.500, , , , ,0 Politisk forslag - Anlæg 1.500, , ,0 x - Afledt besparelse , , ,0 x BF (30-53a) BF (30-53b) Fortsættelse af deleelement 4F i projekt SOFIE. Satspuljemidlerne stopper pr. 1. juni 2013, Politisk forslag, drift Fortsættelse af deleelement Hang Out i projekt SOFIE. Satspuljemidlerne stopper pr. 1. juni 2013, Politisk forslag, drift 938, , , , ,0-294,0 504,0 504,0 504, , , kl. 15:08

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere