Budget-i-Balance Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance Side 2-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6"

Transkript

1 Budget-i-Balance Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre er der link til de respektive beskrivelser. I menuen "bogmærker" til ventre vises forslagene udvalgsopdelt - ligeledes med link til forslagene. Side 7-27 Skemaer, uddybning af forslagene Side

2 Kommunaldirektøren Rådhuset Byrådet Torvegade Esbjerg Dato 27. august 2012 Sags ID Direktionens forslag til Budget-i-Balance ( ) Måltallene i den økonomiske politik Traditionen tro har Ø konomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til Budget-i-Balance, som kan undergives en politisk prioritering i forhandlingsudvalget i løbet af september. Dette års forslag tager afsæt i den økonomiske politik, som Økonomiudvalgsmødet i marts måned besluttede, skulle anvendes som arbejdsgrundlag for budget Det betyder, at der styres efter 5 centrale måltal for likviditet, finansiel egenkapital (balance mellem gæld og likviditet), og ikke mindst for overskuddet på den ordinære drift, således at der over tid kan skabes en tilstrækkelig finansiering til prioriterede anlægsinvesteringer og afdrag på d en langfristede skattefinansierede gæld. Økonomiudvalget har netop oversendt et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budgettet den 27. august, som indeholder et kassetræk på ca. 870 mio. kr. over budgetperioden. Budgetforslaget resulterer dermed i en ultimo kassebeholdning på m inus ca. 640 mio. kr. i slutningen af 2016, hvilket er markant lavere end målsætning om, at kassebeholdningen (ultimo året) skal balancere omkring nul. Hertil kommer, at den gennemsnitlige kassebeholdning, som kommunen løbende indberetter til Indenrigsministeriet, forventes at gå i minus 69 mio. kr. med udgangen af Der er en indbygget træghed i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning, fordi den opgøres som et gennemsnit over de seneste 365 dage. Det betyder, at det tager lang tid at rette op på den gennemsnitlige kassebeholdning, hvis den først udviser en faldende tendens. Telefon Telefax

3 Fællesforvaltning Økonomi Derfor er der også i den økonomiske politik indarbejdet en målsætning om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal stabilisere sig på den positiv side af målstregen, nærmere bestemt med et overskud på ca. 450 mio. kr. På det niveau er der en vis sikkerhed for, at kommunen i god tid kan rette op på den gennemsnitlige kassebeholdning, hvis likviditeten kommer under uventet pres. Niveauet for den gennemsnitlige kassebeholdning skal også ses i lyset af, at der er tale om en transaktions-kassebeholdning, hvor en lang række midler i princippet er reserveret til fremadrettede forpligtelser/forskydninger, herunder eksempelvis Udbetaling DK. Den primære årsag til den pressede likviditet i budgetforslaget skal findes på den ordinære drift, som per definition er i strukturel ubalance, fordi driftsudgifterne vedvarende overstiger indtægterne. Driftsudgifterne på de store kerneområder er stort set uændrede i det tekniske budgetgrundlag med undtagelse af mindre ændringer, der bl.a. følger af årets lov- og cirkulæreprogram, den nye befolkningsprognose og det seneste pris- og lønskøn. Forklaringerne på d en strukturelle ubalance skal derfor primært ses i lyset af faldende indtægter. Overordnet set er indtægtssiden forværret med ca. 100 mio. kr./år siden sidste års budgetlægning, hvilket bl.a. skyldes forårets udligningsreform, omlægning af beskæftigelsesreformen, og sommerens stramme økonomiaftale mellem KL og Regeringen. De ændrede rammevilkår - og de faldende indtægter - påvirker i høj grad måltallene i den økonomiske politik, og det gælder ikke mindst for overskuddet på den ordinære drift, som er faldet fra et overskud på ca. 28 mio. kr. til et underskud på ca. 64 mio. kr. i Til sammenligning fastlægger den økonomiske politik, at der bør være et overskud på ca. 200 mio. kr., under forudsætning af, at anlægsprogrammet ligger på ca. 170 mio. kr. i gennemsnit. Direktionens arbejde med Budget-i-Balance (mål og principper) Direktionens arbejde med Budget-i-Balance har i høj grad haft fokus på at genoprette den strukturelle ubalance på den ordinære drift, og dermed indirekte måltallene for kommunens kassebeholdning. På den korte bane har kommunerne kun meget få muligheder for at påvirke indtægtssiden, fordi der er meget snævre rammer for lånoptagelse og yderligere beskatning

4 Fællesforvaltning Økonomi Derfor indeholder direktionens forslag til Budget-i-Balance også en lang række forslag til driftsbesparelser. Samlet set indeholder Budget-i-Balance nettobesparelser for ca. 70 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 220 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til ca. 4 procent af kommunens samlede serviceramme, når det er fuldt indfaset. Heri er modregnet en række konkrete udviklingsforslag, som Direktionen har vurderet som værende så væsentlige, at de bør indgå i et kommende Budget-i-Balance. Direktionen har s å vidt muligt prioriteret god borgernær service, men en besparelse på ca. 4 procent af servicerammen har ikke kunnet realiseres uden mærkbare serviceniveau-reduktioner på en lang række kerneområder. Budget-i-Balance indeholder også en lang række forslag til effektivisering og optimering af den kommune opgaveopløsning. I forbindelse med budgetstrategien besluttede økonomiudvalget, at der i de kommende år s kulle sættes ekstra fokus på nyttige, bæredygtige og rentable investeringer, der kunne udvise en klar og hurtig bundlinjeforskel på kommunens drift. T il det formål blev der politisk afsat en symbolsk ramme på 2 gange 50 mio. kr. i perioden Processen omkring de intelligente investeringer har på m ange måder været befordrende for direktionens arbejde med Budget-ibalance, fordi der har været et særligt fokus på langsigtede strukturelle investeringer, rentabilitet og generel nytænkning af driften. I praksis har det imidlertid været svært at adskille de intelligente investeringer, som typisk handler om at gøre tingene på en anden, smartere og mere omkostningseffektiv måde, fra de mere klassiske strukturelle investeringer, der eksempelvis handler om større enheder og mere fleksible institutionsbyggerier. Ikke desto mindre er der til dette års budgetlægning udarbejdet 8-10 ændringsforslag, som kan rummes indenfor betegnelse intelligente investeringer. Forslagene må overordnet betegnes som yderst rentable, idet der med en engangsinvestering på c a. 50 mio. kr. har kunnet realiseres et afkast på ca. 8 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 30 mio. kr. fra 2015 og frem. Direktionen er overbevist om, at mulighederne for at foretage nye investeringer i fremtidige driftsbesparelser endnu ikke er fuldt udtømte. Direktionen vil derfor anbefale, at der også i de kommende år arbejdes videre med den samme metodik, fordi tilgangen giver mulighed for at u ndgå procentvise besparelser efter grønthøsterme

5 Fællesforvaltning Økonomi toden ved i stedet at foretage målrettede investeringer i nye og ofte mere driftsøkonomiske løsningsforslag. Det tager imidlertid tid at få beskrevet de nye løsningsmodeller, og få beregnet de nødvendige business cases. Derfor indeholder dette års budget-i-balance også fortsat enkelte forslag med procentvise besparelser, herunder eksempelvis forslag om, at al le rammebelagte områder skal reduceres med ½ procent i 2013 stigende til 1 procent fra En del af denne rammebesparelse vil blive søgt udmøntet via effektiviseringstiltag. Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er afsat penge til intelligente investeringer i de kommende år. Det skal endvidere bemærkes, at Direktionen har udarbejdet en realistisk investeringsoversigt indenfor rammerne af de nye budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Kvalitetsfondsmidlerne er udnyttet bedst muligt, og alle lånemuligheder er bragt i anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen af Budget-i-Balance. Økonomiaftalens vilkår og den faseopdelte budgetlægning Direktionens forslag til Budget-i-Balance overholder vilkårene i årets økonomiaftale, herunder den tilladte vækst for servicerammen og skattestoppet. Den nyligt indgåede økonomiaftale for 2013 lægger stramme rammer for såvel service- og anlægsudgifterne i de kommende budgetter for Det stiller derfor store krav til det fælleskommunale samarbejde at undgå, at hverken service- eller anlægssanktionen kommer i anvendelse. Dette gælder særligt i forhold til anlægsudgifterne, hvor der er aftalt et loft på 15,5 mia kr., hvilket er betydeligt lavere end kommunernes anlægsbudgetter for Fordelingen af anlægsloftet drøftes på borgmestermøderne (i KLregi) i løbet af august og september. Anlægsniveauet i Budget-i- Balance vil kunne afholdes indenfor det anlægsbehov, der foreløbigt er indberettet til KL. Foreløbigt har Esbjerg Kommune indberettet et niveau svarende til kommunes befolkningsandel (bruttoanlæg på ca. 320 mio.). I forbindelse med den nye udligningsreform er der oprettet en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med mange borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug, lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og/eller kriminalitetsproblemer. Direktionen har valgt at indarbejde en forventning om, at Esbjerg Kommune vil modtage et årligt tilskud på ca. 12 mio. kr. fra puljen. Økonomi- og Indenrigsmini

6 Fællesforvaltning Økonomi steriet har tilkendegivet, at de vil bestræbe sig på at give svar på kommunens ansøgning senest den 31. august. Det bemærkes, at ad ministrationen har f remsendt en låneansøgning til den ordinære lånepulje, som udgør 200 mio. kr. på landsplan. Der er ansøgt om låneadgang til investeringer i forbindelse med etablering af aflastningspladser i Tarp. Der forventes også en tilbagemelding fra ministeriet i denne sag i slutningen af august måned. Indholdet i Budget-i-Balance vil blive gennemgået for Byrådet umiddelbart efter byrådsmødet den 27. august, og igen på budgetseminaret den 4. og 5. september. På budgetseminaret vil der samtidig være en gennemgang af anlægsprogrammet. Som den del af dette års budgetstrategi har Økonomiudvalget besluttet, at direktionens forslag til Budget-i-Balance skal offentliggøres på kommunens hjemmeside allerede den 27. august om aftenen, således at b orgerne har adgang til de forslag, der senere skal drøftes politisk. Afslutningsvis kan nævnes, at medarbejdersiden ligeledes får en gennemgang af budgetforslaget og Direktionens forslag til Budget-i-Balance på Hovedudvalgets møde den 28. august. På vegne af direktionen Otto Jespersen - 5 -

7 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total kr. Generelt , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 G-1 Indkøb - Fokus på om alle indkøb foretages indenfor indkøbsaftaler (compliance) samt fokus på indgåelse af nye og billigere indkøbsaftaler, drift G-2 Fundraising. Ekstra indsats ifht fundraising, Politisk forslag, drift , , , , ,0 x x - G-3 Kørselsanalyse, drift , , , , ,0 x - G-4 Eksterne lejemål. Bedre udnyttelse af egne og lejede lokaler forventes at kunne give en huslejebesparelse, drift G-5 Rammebesparelse på 1% af de rammebelagte områder, drift -500, , , , ,0 x , , , , ,0 x Udviklingsforslag 1.000, , ,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg 1.000, , ,0 x Økonomiudvalget 4.620, , , , , ØU (10-50) Byudvikling 4.216, ,0 Udviklingsforslag 4.216, ,0 Familieboliger på Slåenvej, Politisk forslag, anlæg 4.216, ,0 x ØU (10-51) Familieboliger i Storegade, Politisk forslag, anlæg , ,0 Brand & Redning -421,0-794,0-845,0-897, ,0 Spareforslag -421,0-794,0-845,0-897, ,0 ØU (20-1) Personalereduktion, drift -421,0-794,0-845,0-897, ,0 x Administration -174, , , , ,3 Spareforslag , , , , ,3 ØU (40-1) Besparelser på løn i Fællesforvaltningen, drift , , , , ,0 x ØU (40-2) ØU (40-3) Administrationsbygninger - nedsættelse af vedligeholdelsestakt, ingen ombygninger mv., drift Besparelse på fælleskonti i Fællesforvaltningen, drift -62,1-447,9-442,7-489, ,9 x -491, , , , ,7 x ØU (40-4) Besparelse på IT: drift og telefoni, drift -911, , , , ,7 x ØU (40-5) Besparelse på annoncering under T&M, drift -200,0-200,0-200,0-200,0-800,0 x - ØU (40-6) ØU (40-7) Forhøjelse af byggesagsgebyrer under T&M, drift Rammebesparelse med personalekonsekvenser i T&M, drift ,0-600,0-600,0-600, ,0 x ,0-550,0-550,0-550, ,0 x , kl. 15:08

8 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total ØU (40-8) Administrative besparelser på B&A, drift , , , , ,0 x - Jobcenter , , , , ,0 - Borgerservice -700, , , , ,0 - Social & Tilbud -250,0-500,0-480,0-490, ,0 - Sekretariatet -150,0-300,0-450,0 - ØU (40-9) Lægeerklæringer, drift -170,0-286,0-280,0-270, ,0 x - ØU (40-10) Velfærdsteknologi, besparelsen udmøntes på 1.000, ,0-780, ,0 50,0 x kt. 5 og 6, drift - Udvikling, drift 1.000, , ,0 - Besparelse, drift , , ,0 ØU (40-11) Udmeldt spareramme adm. B&K, drift , , , , ,0 x - ØU (40-12) Besparelser på konto 6 i S&O, drift -436,0-824,0-878,0-933, ,0 x - ØU (40-13) Opfølgning på REN FREMTID 2, drift , , , , ,0 x - Udviklingsforslag 9.035, , , , ,0 ØU (40-50) Opnormering med 13 socialrådgivere/adm.medarbejdere samt 1 kvalitetschef i relation til Myndighed i Familieafd., drift 5.975, , , , ,0 x - - ØU (40-51) Etablering af Udbetaling Danmark (UDK) og Esbjerg Kommunes andel af administrationsbidrag, drift 3.060, , , , ,0 x - ØU (40-52) Mellembyplaner (Plan), Politisk forslag, drift 175,0 175, ,0 - ØU (40-53) ØU (40-54) Udviklingsprojekt vedr. registrering af vandløb og søer og indlæsning i GIS (Vej & Park), Politisk forslag, drift Varmedæmpning af Rådhushallen, Politisk forslag 400,0 400, , ,0 125,0 125,0 125, ,0 - - Anlæg 3.000, ,0 - Drift 50,0 125,0 125,0 125,0 425,0 Erhverv og Turisme 2.000, , ,0 150, ,0 Udviklingsforslag 2.000, , ,0 150, ,0 ØU (50-50) Udviklingsprojekt - tilflyttere, drift 2.000, , , ,0 x - ØU (50-51) Forhøjelse af puljen for køb af markedsføringsydelser hos eliteidrætsklubber, drift - Køb af markedsføringsydelser hos eliteidrætsklubber, drift - Køb af markedsføringsydelser hos Esbjerg Sports College 500,0 650,0 650,0 650, ,0 500,0 500,0 500,0 500, ,0-150,0 150,0 150,0 450,0 x ØU (50-52) Tilskud til Peters Jul, drift 200, ,0 ØU (50-53) Bortfald af besparelse på EEU, drift 250,0 250,0 250,0 250, ,0 ØU (50-54) Ansøgning om DMO turismebevilling, drift 580,0 580, ,0 ØU (50-55) Ansøgning om tilskud til juleaktiviteter i Bramming, drift 680, , , kl. 15:08

9 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Finansiering ,0-950,0-900,0-850, ,0 Spareforslag ,0-950,0-900,0-850, ,0 ØU (60-1) Lavere forrentning af mellemværende med affald som følge af Kommunens bankaftale, drift ,0-950,0-900,0-850, ,0 x , kl. 15:08

10 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Plan & Miljøudvalget 4.857, , , , ,0 Byfornyelse Udviklingsforslag PM (10-50) Udvikling på byfornyelse, Politisk forslag 187,5 482,3 868, , ,7 - Anlæg 3.000, , , , ,0 - Statsrefusion , , , , ,0 - Drift 112,5 262,5 450,0 750, ,0 - Lån , , , , ,0 - Renter - 62,8 160,1 296,8 519,7 - Afdrag - 57,0 133,0 228,0 418,0 PM (20-1) Miljø 4.857, , , , ,0 Spareforslag -143, ,0 153,0 141, ,0 Nedsættelse af kontingent til Vadehavssekretariatet, drift -143,0-189,0-197,0-209,0-738,0 x PM (20-2) Opløsning af Modtagestationen i ,0 350,0 350, ,0 PM (20-50) - Drift, egenkapital , ,0 x - Mistet adm. bidrag, drift - 350,0 350,0 350, ,0 x - Udviklingsforslag 5.000, , , , ,0 Investeringer i ht. Klima- og bæredygtighedsplanen, Politisk forslag, drift 2.500, , , , ,0 x - PM (20-51) Fjernelse af stemmeværk ved Jedsted Mølle Dambrug,Politisk forslag, drift 2.500, ,0 x - PM (20-52) Fastholdelse af service i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug, Politisk forslag, drift - 800,0 800,0 800, , , kl. 15:08

11 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Teknik & Forsyningsudvalget 5.614, , , , ,9 Veje og grønne områder 5.614, , , , ,9 Spareforslag , , , , ,0 TF (20-1) Effektiviseringer hos entreprenøren, drift -800, , , , ,0 x - TF (20-2) Kollektiv trafik, effektivisering/ændring i køreplan, drift , , , , ,0 x - TF (20-3) Gadelys, udskiftning til LED, drift , , , , ,0 x - TF (20-4) TF (20-50) Effektivisering i form af funktionsudbud og byrdefordeling/administrationsbidrag på kollektiv trafik mv., drift , , , ,0 x Udviklingsforslag 9.054, , , , ,1 Renovering af Kongensgade i Esbjerg, Politisk 1.200,0 933,0 398,9 422, ,1 forslag - Anlæg byfornyelsesmidler , ,0 x - - Anlæg 1.200, , ,0 x - Drift - 18,0 169,5 169,5 357,0 x - Drift Byfornyelse ,0-540,0-540, ,0 x - Lån , ,0 x - Renter ,6 446,9 870,5 x - Afdrag ,8 345,8 691,6 x - TF (20-51) Kloakering af kolonihaver i Esbjerg, Politisk 2.854, , , , ,0 forslag - drift - lejeforhøjelse -187,5-520,4-857, , ,0 x - anlæg 3.042, , , , ,0 x - TF (20-52) Vinterforanstaltninger som selvstændigt politikområde. Politisk forslag, drift x - TF (20-53) Infrastruktur Nørremarkskolen / Valdemarkskolen, Politisk forslag, anlæg 5.000, , ,0 x TF (20-54) Renovering af Skolegade, Bramming, Politisk forslag 800,0 9,0 9,0 9,0 827,0 - - Anlæg 800, ,0 - Afledt drift - 9,0 9,0 9,0 27,0 - TF (20-55) Renovering af middelaldergaderne i Ribe, 2.600, , , , ,5 Politisk forslag - Anlæg 2.600, , , , ,0 - Afledt drift - 39,0 82,4 128,1 249,5 - TF (20-56) TF (20-57) Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, Politisk forslag, anlæg Natursti langs Holsted å, Politisk forslag, anlæg 5.400,0 800, , , , , kl. 15:08

12 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Socialudvalget ,0-584, , , ,8 SU (10-1) SU (10-2) Sociale Ydelser , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Reduktion af antal nytilkendelser af førtidspension, drift Reduktion af udgifter som følge af udbud af lægekørsel, drift , , , , ,0 x -653,0-653, ,0 x Handicappede , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 SU (20-1) 0,9 % takstreduktion, drift , , , , ,0 x SU (20-2) SU (20-3) Reduktion i ledelsen af sociale tilbud i forhold til masterplanen, drift Reduktion af overførte midler fra 2011 til 2013, drift -350, , , , ,0 x , ,0 x SU (20-4) Besparelser på Socialudvalget , , , , ,8 - SU (20-4.1) CSV - Center for Specialundervisning for Voksne, drift - SU (20-4.2) Sindhuset. Afholdelse af driftsudgifter ophører, drift - SU (20-4.3) Reducere antallet af pladser til aktivitets- og samværdstilbud med 20 pladser, drift -217,0-435,0-435,0-435, ,0 x , , , ,8 x , , , , ,0 x SU (20-5) Samling af op til ,0-800,0-800, ,0 enkeltmandsforanstaltninger i specialtilbud Politisk forslag, drift - Anlæg , ,0 x - Afledt drift ,0-800, ,0 x - SU (20-50) Udviklingsforslag , , , , ,0 Fortsat drift af 10 eksterne pladser til Skjoldbo, forudsætning i Hjemløseplanen, drift 460, ,0 x SU (20-51) Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger i specialbotilbud på Udviklingscenter Ribe , ,0 - anlæg 3.000, ,0 x - finansieres af projektet: Ribelund, botilbud til , ,0 x 12 udviklingshæmmede SU (20-52) Etablering af botilbud med 18 tidssvarende , , ,0 boliger på Udviklingscenter Ribe til multihandicappede borgere - anlæg 2.000, , ,0 x - finansieres af projektet: 12 erstatningsboliger på Ribelunds areal , ,0 x SU (20-53) Etablering af 20 tidssvarende , , ,0 erstatningsbotilbud samt adm. Til Udviklingsc. Esbjerg - anlæg 3.000, , ,0 x - finansieres af projektet: Edelsvej, gårdprojekt samt Kornvangen, ombygning , ,0 x , kl. 15:08

13 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total SU (20-54) Etablering af 24 tidssvarende boliger på Udviklingscenter Ribe ved ny- og ombygning , , , ,0 - anlæg , , ,0 x - finansieres af tidligere anlægsforslag , ,0 x SU (20-55) Forankring af Fønix akuttilbud, Politisk forslag, drift 2.500, , , , ,0 SU (20-56) Fortsat drift af Idrætskraftcentret, projekt med ekstern finansiering, Politisk forslag, drift 850,0 850,0 850,0 850, , , kl. 15:08

14 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Arbejdsmarkedsudvalget , , , , ,0 - AM (10-1) Arbejdsmarked , , , , ,0 Spareforslag , , , , ,0 Reduktion af tilgang antal personer på -50, , , , ,0 ledighedsydelse/fleksjob, drift - Ansættelse af 3 jobkonsulenter, drift 1.350, , ,0 x - Besparelse, drift , , , , ,0 x AM (10-2) Danskundervisning, besparelse udbud, drift , , , , ,0 x AM (10-3) Besparelse på forsørgelsesudgifter, når langtidsfravær reduceres, drift -300,0-500,0-800, , ,0 x AM (10-50) Udviklingsforslag -324,0-324,0-324,0-324, ,0 Etablering af 10 ekstra kommunale fleksjobstillinger i 9 mdr. for personer på ledighedsydelse, drift -324,0-324,0-324,0-324, ,0 x , kl. 15:08

15 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Børn & Familieudvalget , , , , ,9 BF (10-1) BF (10-2) Skoler , , , , ,8 Spareforslag , , , , ,8 Aflevering af frigjort økonomi efter skolelukninger (Der er fortsat midler til bygn.drift af nedlagte skoler), drift Frigjort økonomi ved fusion mellem Nørremarkskolen og Valdemarskolen, drift ,0-158, , , ,0 x , , , ,3 x - BF (10-3) Ændret skolestruktur fra , drift , , , , ,0 x BF (10-4) Styrkelse af inklusionsopgaven i folkeskolen og fjernelse af overlapstimerne i helhedsskolen, drift , , , , ,1 x - BF (10-5) Fjernelse af timer i helhedsskolen, udvidelse af åbningstiden i skolefritidsordningerne (SFO) og omlægning af SFO taksterne fra , drift -540, , , , ,0 x BF (10-6) BF (10-7) Fusion mellem Blåbjerggårdskolen og 500, , , , ,6 Vestervangskolen herunder udbygning af Vestervangskolen - Afledte driftsudgifter , , ,5 x - Frigjort økonomi ved lukning af , , ,9 x Blåbjerggårdskolen, drift - Anlæg 1.000, , , ,0 x - Kvalitetsfondsmidler -500, , , ,0 x - Reduktion af skolernes budgetter til finansiering af tekniske serviceledere- /medarbejdere (pedeller), drift -400, , , , ,0 x BF (10-8) BF (10-9) Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), drift Reduktion af personalenormeringen i Pædagogisk Udvikling (PU), drift -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x - BF (10-10) Reduktion af personalenormeringen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), drift -200,0-500,0-500,0-500, ,0 x BF (10-11) Reduktion af personalenormeringen i skolefritidsordningerne (SFO) med 5 %, drift , , , , ,0 x BF (10-12) Heldagstilbud på Bakkeskolen nedlægges, drift , , , , ,0 x BF (10-50) Udviklingsforslag 250,0 250,0 250,0-750,0 Vidensstrategi - uddannelse af science og læringsambasadører på tværs af Dagtilbud og Skole mm., drift 250,0 250,0 250,0-750,0 x BF (10-51) Anlægspulje til ud- og ombygning af skoler til , , ,0 opfyldelse af sektorplanens mål, Politisk forslag - Anlæg , , ,0 - Kvalitetsfondsmidler , , ,0 - Drift ,0 650,0 950, , kl. 15:08

16 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Dagtilbud 6.267, , , , ,1 Spareforslag 5.342, , , , ,1 BF (20-1) Daginstitution på Beredskabsgrunden, 6.500, ,0-536, ,7 foreløbigt skøn for rationale, idet anlægsprojektets omfang ikke kendes endnu - herunder berørte institutioner, drift - Flytning af Teknik & Miljø til nye rammer, 5.100, ,0 x anlæg - Kvalitetsfondsmidler , ,0 x - Bygningsgenopretning af daginstitution, 2.800, ,0 x anlæg - Salgsindtægt , ,0 x - Drift ,0-536,3-806,3 x BF (20-2) Udvidelse i Sønderris, Rationale ved opførelse af større daginstitutioner, vurdering, drift ,3-548,5-822,8 x - BF (20-3) Afvikle hytterne Guldagervej 68, drift -68,0-68,0-68,0-68,0-272,0 x - BF (20-4) BF (20-5) BF (20-6) Ændre ressourcepladskonceptet, således at der i højere grad bygges på projekt indsats i lokalområder mv., drift Ændre i niveauet for den forebyggende indsats via reduktion i antallet af støttepædagoger, drift Ændre i niveauet for den forebyggende indsats ved at lade 2 støttepædagoger erstatte pædagoger i udvalgte institutioner, drift -400,0-850,0-850,0-850, ,0 x ,0-300,0-300,0-300, ,0 x ,0-600,0-600,0-600, ,0 x BF (20-7) Ændring af udflytteren i Jernved og lægge Degnehaven under Børnegården Gredstedbro som udflytter og dermed skabe kapacitet til at vuggestuebørn kan "huses" I Børnegården excl. Pavillon, drift -50,0-50,0-50,0-50,0-200,0 x - - BF (20-8) Ændring af satellitten i Roager til mobil modtagerbase, drift -40,0-40,0-40,0-40,0-160,0 x Udviklingsforslag 925,0 0,0 0,0 0,0 925,0 BF (20-50) Hardware til dagtilbuddene, Politisk forslag 0, Skærme, Ipad, pc mv til institutionerne med henblik på udnyttelse af dagtilbudsintra - 1 sæt pr. institution uanset størrelse og indretning - institutionerne må herefter anskaffe resterende hardware, anlæg 2.000, ,0 x - Kvalitetsfondsmidler , ,0 x - Medfinansiering fra digitaliseringspuljen, drift -500, ,0 x - Medfinansiering fra Dagtilbud, drift -500, ,0 x - BF (20-51) Ændring af dækningsprocenten, drift 925, ,0 x - BF (20-52) Ny større institution på Nørremarken , ,0-523,9-523, ,2 sammenlægning på Ribe Nørremark, Politisk forslag - Kvalitetsfondsmidler , , ,0 - Anlæg 2.000, , ,0 - Salgsindtægt , ,0 - Afledt besparelse ,9-523, , , kl. 15:08

17 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Familie 584, , , , ,0 Spareforslag , , , , ,2 BF (30-1) Reduktion på Sundhedsplejen -694,3-694,3-694,3-694, ,2-3a. Nedlæggelse af 15 måneders besøget -278,3-278,3-278,3-278, ,2 x - 3b. Nedlæggelse af 2 grp.arrangementer for familien - 3c. Reduktion af åben telefon konsultation til 1 time dagtligt - 3d. Reduktion af Åbent Hus arrangementer til 1 time ugentligt - 4 steder i kommunen -278,0-278,0-278,0-278, ,0 x -57,0-57,0-57,0-57,0-228,0 x -81,0-81,0-81,0-81,0-324,0 x BF (30-2) Færre boligombygningssager, drift , , , , ,0 x - - BF (30-3) BF (30-50) 1% reduktion af budgettet til døgninstitutionerne - besparelse hos anbringende myndighed, drift -500,0-500,0-500,0-500, ,0 x Udviklingsforslag 3.778, ,3-821,7-921, ,2 Udbygning af Tilbudsviften for at imødekomme målsætningen om at skabe lokale løsninger - såvel forebyggende som anbringende, anlæg 2.000, , , , ,0 - - Anlæg 2.000, , , , ,0 x - Afledt besparelse ,0-200,0-300,0-600,0 x BF (30-51) Barselsbesøg af Sundhedsplejerske, drift 278,3 278,3 278,3 278, ,2 x - - BF (30-52) Lokale aflastningspladser (Tarp Ældrecenter) 1.500, , , , ,0 Politisk forslag - Anlæg 1.500, , ,0 x - Afledt besparelse , , ,0 x BF (30-53a) BF (30-53b) Fortsættelse af deleelement 4F i projekt SOFIE. Satspuljemidlerne stopper pr. 1. juni 2013, Politisk forslag, drift Fortsættelse af deleelement Hang Out i projekt SOFIE. Satspuljemidlerne stopper pr. 1. juni 2013, Politisk forslag, drift 938, , , , ,0-294,0 504,0 504,0 504, , , kl. 15:08

18 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total Kultur og Fritidsudvalget -741, , , , ,3 Kultur og fritid -741, , , , ,3 Spareforslag , , , , ,4 Børn & Kultur Sekretariatet: KF (10-1) KF (10-2) Lokaletilskud - bortfald af den årlige prisfremskrivning af nugældende aktivitetstimesatser der afviger fra KL's minimumssats i perioden (jf. Bilag 1 til Foreningsguiden), drift Reduktion af lokaletilskudskontoen fra 2013 på baggrund af evaluering af forsøgsperioden, drift -215,7-427,2-634,5-837, ,2 x ,0-600,0-600,0-600, ,0 x - KF (10-3) Tobakken -552,0-509,1-509,1-509, ,3 KF (10-4) - Tilskudsreduktion (budgetværdi, svarende til 1,0 mio. kr. i udbetalt værdi i 2013 med nedjust. fra 2014). Betydning for Regionalt Spillested, drift - Tilbagekøb svarende til kr. i udbetalt værdi for at bevare aktivitets-niveauet, regionalt spillested, drift Svømmestadion Danmark - tilskudsreduktion (budgetværdi), drift -920,0-877,1-877,1-877, ,3 x 368,0 368,0 368,0 368, ,0 x ,0-400,0-400,0-400, ,0 x KF (10-5) Gadepræst - bortfald af tilskud fra 2014 (budgetværdi), drift ,2-103,2-103,2-309,6 x KF (10-6) KF (10-7) KF (10-8) KF (10-9) Musikhuset Esbjerg - tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), drift Tobakken - tilskudsreduktion musiksteder generelt (budgetværdi), drift Reduktion af pulje til stævner og begivenheder, drift Kultur- og Fritidshuset - reduktion af budgetrammen, drift Kultur & Udvikling -120,0-240,0-240,0-240,0-840,0 x ,0-240,0-240,0-240,0-840,0 x - -50,0-150,0-150,0-150,0-500,0 x - -50,0-100,0-100,0-100,0-350,0 x - - KF (10-10) Natur- & Kulturformidlingscenter Myrthuegård - reduktion af informationsmateriale, vedligehold af udeanlæg og faciliteter samt neddrosling af engagement i Nationalpark Vadehavet (økonomisk genoprettet fra budgetår 2012), drift -43,9-82,6-87,6-93,1-307,2 x - KF (10-11) Udskifte den ene bogbus med lille 500,0-350,0-350,0-350,0-550,0 enmandsbetjent bogbus (evt. lille éngangsindtægt ved salg) - Afledt besparelse -350,0-350,0-350,0-350, ,0 x - Investering i lille enmandsbetjent bogbus, drift 850, ,0 x KF (10-12) KF (10-13) Nedlæggelse af blå bogbus (evt. lille éngangsindtægt ved salg), drift Ophør med faguddannet betjening af Ældrecentre (erstattes af depotordning, book en bogbus og Bogen Kommer ordning), drift ,0-925,0-925,0-925, ,0 x ,0-120,0-120,0-120,0-480,0 x - KF (10-14) Yderligere reduktion af betjent åbningstid fx 1 time/uge pr. bibliotek, drift -175,0-175,0-175,0-175,0-700,0 x , kl. 15:08

19 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total KF (10-15) Yderligere reduktion af bemandingsgrad på Hovedbiblioteket i den betjente åbningstid, drift -125,0-125,0-125,0-125,0-500,0 x - KF (10-16) Esbjerg Byhistoriske Arkiv - personalereduktion, nedsat portoforbrug, opkrævning af gebyr på indlån af arkivalier, øget ekstern finansiering af arkivkonsulent, drift -99,9-187,8-199,1-211,5-698,3 x - KF (10-17) Esbjerg Kulturskole: -241,1-455,8-484,0-514, ,3 a) Forhøjelse af elevbetalingen for billedkunst, teater og ballet, drift b) Brugerbetaling på grundkurserne - TGK, FGK og BGK med kr. pr. elev, drift c) Personalereduktion musikundervisning (lærere 20 timer/uge fra 2013 og yderligere 9,5 timer/uge fra 2014), drift -81,5-81,5-81,5-81,5-326,0 x -108,0-108,0-108,0-108,0-432,0 x -51,6-266,3-294,5-324,9-937,3 x - KF (10-18) Eliteidræt -14,4-26,8-28,2-30,0-99,4 a) reduktion beløb til markedsføring, drift -14,4-15,0-15,0-15,0-59,4 x b) reduktion beløb til mentorordning, drift - -11,8-13,2-15,0-40,0 x - Familie & Forebyggelse - KF (10-19) Reduktion af tilskuddet til Projekt 3i1, drift -20,1-38,1-40,6-43,1-141,9 x - KF (10-20) Struktur på fritids- og ungdomsklubområdet, herunder også hensyntagen til områder med nedlagte skoler - der er nedsat en arbejdsguppe der arbejde med dette , , , , ,4 a) Lukning af ungdomsklubben i Guldager, drift b) Lukning af fritids- og ungdomsklubben i Vester Nebel - kan også ses i sammenhæng med at bygge ny klub i Tarp (se udviklingsforslag KF (10-71) ) -189,4-189,4-189,4-189,4-757,6 x -662,4-662,4-662,4-662, ,6 x c) Lukning af Hunderup -84,1-84,1-84,1-84,1-336,4 x KF (10-21) KF (10-22) d) Lukning af Hedelundgård - eller alternativt opklassificere ejendommen se udvikingsforslag. Det kan overvejes om bygnigerne afhændes til boligforeningen, se udviklingsforslag KF (10-72) Nedlæggelse af Tjekpoint - samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen, klubområdet og SSP & Forebyggelse, drift Ungdomsskolen - Ikke genbesætte vakant lederstilling, drift -735,7-735,7-735,7-735, ,8 x ,3-226,6-226,6-226,6-793,1 x ,7-400,0-400,0-400, ,7 x - KF (10-23) KF (10-50) SSP & Forebyggelse - reduktion af SSP konsulent med 0,3 årsværk i gl. Esbjerg Kommune, drift -30,0-121,0-121,0-121,0-393,0 x Udviklingsforslag 4.612, , , , ,1 Børn & Kultur Sekretariatet: Vadehavscentret - kommunal overtagelse af 230,6 130,6 130,6 130,6 622,4 udvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af omkringliggende arealer, Politisk forslag - Facadeopretning, drift 100, ,0 x - - Årlig udvendig bygningsvedligeholdelse. Drift - Vedligeholdelse udenomsarealer (ekskl. tilskudsmoms - tilskud forhøjes til Vadehavscentret), drift 84,6 84,6 84,6 84,6 338,4 x 46,0 46,0 46,0 46,0 184,0 x , kl. 15:08

20 + = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt Esbjerg Kommune Nr. Aktivitet Total KF (10-51) Ansøgning fra EGF-hallen om rente- og afdragsfrihed på 2 stk. pantebreve for perioden Imødekommes forslaget vil budget til afdrag under Økonomiudvalgets område skulle reduceres. Politisk forslag, drift 40,0 166,4 166,4 166,4 539,2 x - KF (10-52) KF (10-53) Sydvestjyske Museer / Historisk samling fra besættelsestiden - fusion m. flytning og indretning af lokaler på Esbjerg Museum. Kommunalt anlægsprojekt (herudover arbejde udført af museets egne håndværkere - ikke prissat), anlæg Farup - jf. notat til ØU besluttet at medtage projekt Farup Landsbyfælles til budgetdrøftelserne for (pt. tal fra tillægsbudget anvendt her) (Anlægspuljen) - Anlæg (nybyggeri af aktivitets- og mulithus, hvor skolebygning bibeholdes) - Egenfinansiering fra Farup (der er fratrukket 17,5% moms til udligningsordningen - beløbet er ikke fremskrevet) 380, ,0 x ,1 440,0 440, , , ,6 x , ,0 x - Reduktion af Ejendommes budget. Fremtidig driftsbudget for Ejendomme er indregnet i årlige driftsudgifter, drift - Afledte årlige driftsudgifter hele projektet fra 1. juli ,5-120,9-120,9-302,3 x - 283,0 560,9 560, ,8 x KF (10-54) Fiskeri- og Søfartsmuseet 1.543,8 475,0 475,0 475, ,8 a) Inkorporering af Skalling-Laboratoriet mht. Alarmsystemer, tyverisikring, nøglesystemer, drift b) Projektering af nye permanente udstillinger, drift 475, ,0 x 475, ,0 c) Marketingsmedarbejder, drift 475,0 475,0 475,0 475, ,0 d) Natur- og kulturvejledningsprojekt for Grådyb (projektsum i alt 0,5 mio. kr. - der søges også beløb fra Fanø Kommune og Friluftsrådet), drift 118, ,8 KF (10-55) Ribe Kunstmuseum 874,1 966,9 966,9 966, ,8 KF (10-56) a) Forhøjelse af driftstilskud til 2 mio. kr. (krav for at opnå statstilskud), drift b) Tilskud til oprettelse af 3. faglig stilling, drift c) Tilskud til alm. vedligehold og drift af bygning, drift Renovering af kommunal boldbane i Endrup pga. vandproblemer (har været rejst i Lokalrådssammenhæng), anlæg 53,0 53,0 53,0 53,0 212,0 x 380,0 380,0 380,0 380, ,0 441,1 533,9 533,9 533, ,8 120, ,8 - Anlæg 241, ,5 x - Kvalitetsfondsmidler -120, ,8 x KF (10-57) KF (10-58) Ansøgning fra Gørding Kultur & Fritidscenter om tilladelse til optagelse af lån ved Kommunekredit med kommunegaranti til nedbringelse af kassekreditten. Behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den Finansieres af pulje til deponering, drift Sydvestjyske Museer - anlægstilskud til magasinbyggeri (1.000 m2 råhal) med henblik på udflytning fra Tobakken. (OBS - "genbrug" af Tobakkens lokaler til andre formål skal behandles konkret, da det skal undersøges om lokalerne kan godkendes til ønskede formål.), anlæg , , , kl. 15:08

Forlig 17-09-2012. Udviklingsforslag 500,0 500,0 - - 1.000,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg

Forlig 17-09-2012. Udviklingsforslag 500,0 500,0 - - 1.000,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg Budget 201316 = mindreudgift/merindtægt Forlig 17092012 Nr. Aktivitet 2013 2014 2015 2016 Total 1.000 kr. Generelt 37.798,0 60.843,0 61.667,0 61.978,0 222.286,0 Spareforslag 38.298,0 61.343,0 61.667,0

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013

Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013 Budgetaftale 2013 EnergiMetropol Esbjerg indgået den 17. september 2012 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Bilag 2 Noter til overførsel af ufobrugte driftsmidler fra 2015 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. udvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (budget )

Direktionens forslag til budget-i-balance (budget ) Direktionens forslag til budget-i-balance (budget 2016-2019) Økonomiudvalget har i lighed med tidligere år anmodet direktionen om at udarbejde et forslag til budget-ibalance, der kan undergives en politisk

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere