Lovtidende A Udgivet den 2. juli Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni Nr. 840.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840."

Transkript

1 Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli juni Nr Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk. 3, 12 c, stk. 2, og 15 e i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, 3, stk. 5, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. august 2013, 2, stk. 2, i lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i hfuddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avuloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1. Vejledning efter denne bekendtgørelse varetages af kommunalbestyrelsen gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at vejledning til elever i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages af ungdomsskolen. Vejledningen skal i givet fald følge reglerne i denne bekendtgørelse. Kapitel 2 Målgrupper 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede eleverne i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, jf. 5. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede årige unge, jf. 6 og 7. Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilbyde årige unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse, og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, jf. 6 og 8. Stk. 4. Forpligtelsen efter stk. 2-3 omfatter unge, der har bopæl i det geografiske område, Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter. Stk. 5. Vejledning til elever på frie grundskoler (friskoler og private grundskoler) og efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, som gives af kommunalbestyrelsen, jf. 4 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., følger reglerne i denne bekendtgørelse og tilrettelægges efter aftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at alle de af kommunens borgere, som har forældremyndighed over årige unge, bliver orienteret om den uddannelses- og erhvervsvejledning, som kommunen tilbyder de unge, og om hvilke uddannelsesmuligheder de unge har efter at have opfyldt undervisningspligten. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at alle de af kommunens borgere, som har forældremyndighed over årige unge, bliver orienteret om mulige konsekvenser af, at pligten efter 1, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes, jf. lov om en børne- og ungeydelse. Stk. 3. Har den unges forældre et andet modersmål end dansk, skal kommunalbestyrelsen så vidt muligt sørge for en orientering, der sprogligt er målrettet forældrene. Stk. 4. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilrettelægge vejledningen af unge under 18 år således, at forældremyndighedens indehaver inddrages i vejledningen og i den unges uddannelsesplanlægning. Kapitel 3 Differentieret vejledning 4. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger, således at en særlig vejledningsindsats gives til elever, der ikke er uddannelsesparate, jf. stk. 2. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter en særlig vejledningsindsats overfor ikke-uddannelsesparate elever, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Den særlige indsats iværksættes i samarbejde med skolens leder, således at vejledningsindsatsen kan understøtte den indsats, som skolens leder iværksætter for, at eleven kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. Undervisningsmin., j.nr S.541 AT004919

2 30. juni Nr Stk. 3. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning bliver bekendt med, at en ung har funktionsnedsættelse i form af specifikke læse- og skrivevanskeligheder, som ikke tidligere er identificeret, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætte screening af den unge for ordblindhed for at afdække eventuelt støttebehov ved gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Resultatet af screeningen stilles til rådighed for den ungdomsuddannelsesinstitution, som den unge søger optagelse på, ved anvendelse af den digitale løsning, som ministeriet stiller til rådighed til dette formål. Dette gælder også dokumentation for andre former for funktionsnedsættelse, som Ungdommens Uddannelsesvejledning er bekendt med. Kapitel 4 Indhold af vejledningen Indholdet af vejledningen i folkeskolen 5. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv i folkeskolen, herunder kommunale 10. klasser, tilrettelægges, så den omfatter følgende aktiviteter: 1) Kollektiv vejledning i klasse samt i 10. klasser. 2) Forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. 3) Introduktion til ungdomsuddannelser. 4) Informationsmøder for elever og forældre. 5) Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne, herunder for- og efterbehandling, jf. 2 i bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. 6) Brobygningsforløb i 9. klasse for elever, der er vurderet ikke- uddannelsesparate i 8. klasse, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. 7) Brobygningsforløb i 10. klasse, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. 8) Særlige initiativer, jf. folkeskolelovens 9, stk. 4, og 33, stk ) Mentorer i 9. og 10. klasse, jf. 11 og ) Praktikforløb, jf. folkeskolelovens 9, stk. 3 og 4, og 33, stk. 5. Stk. 2. Vejledningen skal ses i sammenhæng med og bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen. Stk. 3. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver kollektiv vejledning til alle elever i og 10. klasse. Stk. 4. Kollektiv vejledning er klassebaserede (eller tilsvarende) vejledningsaktiviteter, som har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag. I den kollektive vejledning indgår som minimum de vejledningsaktiviteter, som er nævnt i stk. 5, og som samlet skal bidrage til at kvalificere elevernes valg af uddannelse og job og sammentænkes med undervisningen i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job, jf. stk. 2. Stk. 5. I den kollektive vejledning skal indgå: 1) indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf, 2) vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse, 3) introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til evejledningen, jf 9, og 4) orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job. Stk. 6. Vejledningsforløbet, jf. stk. 1, herunder den kollektive vejledning skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder. Stk. 7. Gruppevejledning og individuel vejledning gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Ungdommens Uddannelsesvejledning tilrettelægger vejledningen på en måde, der tager udgangspunkt i denne elevgruppes særlige behov for vejledning. I tilrettelæggelsen vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning konkret, hvordan gruppevejledning og individuel vejledning kan supplere hinanden. Hvor gruppevejledning med fordel kan anvendes for blandt andet at understøtte valgparathed hos den enkelte, benyttes denne. Indholdet af vejledningen efter grundskolen og 10. klasse 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere en 30 timer om ugen (fuldtidsbeskæftigelse). Stk. 2. Vejledningen skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionen også tilbydes unge, der er i risiko for at afbryde et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed, jf. 17, stk. 3. Stk. 3. Vejledningen koordineres med andre kommunale vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der er beskæftiget med den unge. Stk. 4. Vejledningen omfatter gruppevejledning og individuel vejledning samt bistand til at løse praktiske problemer i forbindelse med den unges bestræbelser på at begynde på en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Stk. 5. Hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med den unge skriftligt, elektronisk eller telefonisk, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at der rettes personlig henvendelse til den unge.

3 30. juni Nr Stk. 6. Hvis den unge ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, skal vejledningen tillige omfatte en målgruppevurdering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. kapitel 7. Stk. 7. Hvis den unge anmoder om et uddannelsestilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, sørger Ungdommens Uddannelsesvejledning for at tilvejebringe det nødvendige grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning herom, jf. kapitel Vejledningen af årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Stk. 2. I vejledningen kan anvendes de tilbud, der fremgår af bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 8. Vejledningen af årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, jf. 4, stk. 1, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan på initiativ fra og finansieret af jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg. Stk. 2. Vejledningen skal tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse. Stk. 3. Vejledningen bygger på den vejledning, som den unge tidligere har modtaget, herunder en tidligere udarbejdet uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Stk. 4. I vejledningen kan indgå udarbejdelse af en ny eller revideret uddannelsesplan, jf. dog Kapitel 5 Uddannelsesguiden og den nationale vejledningsenhed evejledningen 9. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal sørge for, at den nationale virtuelle vejledningsportal, og den nationale vejledningsenhed, som tilbyder personlig vejledning gennem virtuelle kommunikations og vejledningsværktøjer (evejledningen), anvendes i vejledningen. Herunder skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i relevant omfang sørge for at henvise unge til Uddannelsesguiden og evejledningen, jf. 5 stk. 5. Kapitel 6 Særlige vejledningsinitiativer Vejledningsinitiativer ved overgangen til ungdomsuddannelse 10. Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter for ikke-uddannelsesparate elever fra 8. klasse i samarbejde med skolens leder en målrettet indsats, jf. 4. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der igennem Ungdommens Uddannelsesvejledning for elever i folkeskolens 9. og 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, etableres en mentorordning, jf. 11, eller i helt særlige tilfælde en anden indsats i overgangen til ungdomsuddannelse. Stk. 3. Den særlige anden indsats kan gives til elever, som er vurderet uddannelsesparate sent i skoleforløbet, og hvor det vurderes, at der er en stærkt forøget risiko for, at eleven ikke påbegynder uddannelsen. Mentorer i 9. og 10. klasse 11. Mentorer yder en personlig støtte, der kan tilbydes elever i 9. og 10. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelse. Stk. 2. På kommunalbestyrelsens initiativ etableres et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og områdets ungdomsuddannelsesinstitutioner om anvendelse af mentorer. Det lokale samarbejde skal sikre et tæt samspil med andre mentorordninger og kommunen og blandt andet medvirke til, at eleven kan have den samme mentor i 9. klasse, 10. klasse og de indledende dele af ungdomsuddannelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at den enkelte mentor er tilstrækkelig forberedt på den aktuelle mentoropgave, og at vedkommende har de nødvendige forudsætninger for at kunne løfte opgaven til gavn for den unge. 12. Den unge skal give sit samtykke til at få en mentor tilknyttet, og for unge under 18 år skal forældremyndighedens indehaver ligeledes give sit samtykke hertil. Kapitel 7 Vejledning om optagelse på produktionsskole 13. Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, om unge med bopæl i kommunen, der agter at ansøge eller har ansøgt om optagelse på en produktionsskole, tilhører produktionsskolernes målgruppe, jf. lov om produktionsskoler. Stk. 2. Vurderingen udføres efter anmodning fra den unge eller fra produktionsskolen på den unges vegne. Stk. 3. Vurderingen skal foretages umiddelbart og senest 14 dage efter den unges eller produktionsskolens henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Stk. 4. Den unge har efter anmodning krav på at få foretaget en ny vurdering 6 måneder efter, at en tidligere vurdering har fundet sted. Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager vurderingen, jf. stk. 1, ud fra en helhedsvurdering af den un-

4 30. juni Nr ges kort- og langsigtede uddannelsesmæssige muligheder, hvor den unges erfaringer fra gennemførte og eventuelt afbrudte skole-, uddannelses- og beskæftigelsesforløb inddrages. Der gennemføres mindst en samtale med den unge. Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal i forbindelse med vurderingen tillige tilbyde den unge vejledning og udarbejdelse af en uddannelsesplan, jf. 6. Stk. 7. Vurderingen, jf. stk. 1, skal være skriftlig. Stk. 8. Inden for de første 6 måneder efter vurderingen skal Ungdommens Uddannelsesvejledning ved henvendelse fra en produktionsskole, som den unge ansøger om optagelse på, oplyse om resultatet af vurderingen efter stk. 1. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge tilhører målgruppen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning tillige sende kopi af vurderingen til produktionsskolen, hvis der anmodes herom. Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1 8 finder tilsvarende anvendelse for unge, der er udgået fra en dansk skole i Sydslesvig, jf. produktionsskolelovens 1, stk. 6, 2. pkt. Opgaverne påhviler Ungdommens Uddannelsesvejledning i den ansøgte produktionsskoles beliggenhedskommune. Kapitel 8 Vejledning i forbindelse med optagelse på almen voksenuddannelse og folkehøjskoler m.v. 14. Unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, kan ansøge om at modtage undervisning efter lov om almen voksenuddannelse, hvis uddannelsesforløbet indgår i en uddannelsesplan, som den unge har udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. 15. Unge uden en kompetencegivende uddannelse, der er mindst 17½ år og endnu ikke fyldt 25 år, kan ansøge om at få et kursusophold med mentorstøtte på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, jf. lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges bopælskommune skal vurdere, om den unge, der ansøger om kursusophold efter stk. 1, tilhører målgruppen af unge, der med fordel kan tage et kursus på en fri kostskole med mentorstøtte. Stk. 3. Hvis den unge tilhører målgruppen, jf. stk. 2, udarbejdes en uddannelsesplan i samarbejde med den unge og forældremyndighedens indehaver, hvis den unge ikke er fyldt 18 år. Af uddannelsesplanen skal det fremgå, at den unge med fordel kan tage kursus på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole med mentorstøtte. Uddannelsesplanen sendes til den folkehøjskole m.v., hvorpå den unge søger optagelse. Kapitel 9 Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Kapitel 10 Underretningspligt 17. Når en ung under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed, skal uddannelsesinstitutionen underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, herom. Stk. 2. Ved indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler efter lov om erhvervsuddannelser underretter den skole, der foretager registreringen af uddannelsesaftalen eller ophævelsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, herom. Stk. 3. Når uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed uden at påbegynde et nyt, skal institutionen straks tage kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret, med henblik på at fastholde den unge i uddannelse, jf. 6, stk. 2. Stk. 4. Når den unge er under 18 år, og uddannelsesinstitutionen foretager underretning efter stk. 1-2 og kontakt efter stk. 3, skal uddannelsesinstitutionen tillige underrette forældremyndighedens indehaver. Stk. 5. Underretningen efter stk. 1 og 2 og kontakt efter stk. 3 skal ske elektronisk via Undervisningsministeriets fælles datagrundlag, jf. 18, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, og skal ske uden unødigt ophold. Underretningen af forældremyndighedens indehaver, jf. stk. 4, skal ske samtidigt med underretningen af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kapitel 11 Undervisningsministeriets fælles datagrundlag 18. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at oplysninger på individniveau om unges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status elektronisk bliver indberettet til det fælles datagrundlag i Undervisningsministeriet, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Kapitel 12 Samarbejde 19. Med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og koordineret vejledningsindsats skal Ungdommens Uddannelsesvejledning indgå i et samarbejde med de regionale

5 30. juni Nr vejledningscentre (Studievalg), ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, skoler og institutioner, der udbyder folkeoplysende aktiviteter, institutioner, der udbyder uddannelse og undervisning til unge med særlige behov, skoleforvaltningen, herunder pædagogisk psykologisk rådgivning, socialforvaltningen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) samt Ungdommens Uddannelsesvejledning i andre geografiske områder, hvor dette samarbejde er relevant. Stk. 2. Samarbejdet skal omfatte konkrete vejledningsaktiviteter samt udvikling, tilrettelæggelse og koordinering af den samlede vejledningsindsats. Stk. 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af vejledningsaktiviteterne, jf. kapitlerne 3 og 4, skal ske i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og de uddannelsesinstitutioner og virksomheder m.v., der står for gennemførelsen af aktiviteterne. Samarbejdet omfatter bl.a. aktiviteternes formål, indhold og varighed og tidsmæssig placering på året. 20. Med henblik på at tilvejebringe et helhedsorienteret vejledningsforløb i folkeskolen tilrettelægges indsatsen i henhold til kapitel 4 i samarbejde med skolens leder. Stk. 2. Skolens leder sikrer, at vejledningsforløbet sker i tilknytning til folkeskolens løbende interne evaluering, jf. folkeskolelovens regler herom. Stk. 3. Skolens leder sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevens undervisningstid. Stk. 4. Skolens leder stiller egnede lokaler til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor samtaler kan finde sted, undervisnings- og vejledningsmaterialer kan opbevares, og IT-udstyr kan anvendes. Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning. Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning afholder møder med grundskolerne, udbyderne af 10. klasse og ungdomsuddannelsesinstitutionerne på baggrund af underretningen fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne om elevernes udbytte af undervisningen, jf. kapitel 3 a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Kapitel 13 Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og resultatmål 21. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den vejledning, der udbydes. Systemet skal, med udgangspunkt i de i henhold til kapitel 1 og 10, stk. 1, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., opstillede mål og rammer, som minimum belyse vejledningens omfang, resultater og effekter samt samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre aktører, jf. 19, stk Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder årligt en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre den udvikling af vejledningen, som resultaterne af kvalitetssikringssystemet giver anledning til. 23. Som en del af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indgår som minimum følgende: 1) Overgangsfrekvenser for overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet for de elever, der vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning. 2) En årlig brugerundersøgelse, der omfatter de personer, der er modtagere af vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning. 3) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning kontakter den unge, jf. 11, stk. 1, i bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 4) Opgørelse over antallet af dage fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet bekendt med, at en årig ikke følger sin uddannelsesplan, til Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder den unge en ny aktivitet, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 5) Andel af årige unge, der af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes ikke-uddannelsesparate. 24. Ungdommens Uddannelsesvejledning offentliggør en beskrivelse af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring og de opnåede resultater på en lettilgængelig måde på de berørte kommuners hjemmesider. Kapitel 14 Uddannelseskrav til vejlederne 25. Vejledningen efter denne bekendtgørelse skal varetages af personer, der har enten en professionsbacheloruddannelse i forvaltning med studieretning i uddannelses- og erhvervsvejledning, en diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i uddannelsesog erhvervsvejledning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Vejledningen kan endvidere varetages af: 1) Personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser: a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole m.fl.). b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.). c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse). d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet).

6 30. juni Nr e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet). 2) Personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelsesog erhvervsvejledning. 3) Personer, der kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering. Stk. 3. Ved alle nyansættelser skal ansøgeren opfylde uddannelseskravet eller dokumentere sine kompetencer efter stk. 1 eller 2. Er det ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i kommunalbestyrelsens efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal have en plan for, hvornår alle vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2. Kapitel 15 Ikrafttræden 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 4, stk. 3, træder dog først i kraft den 1. januar Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv ophæves den 1. august Undervisningsministeriet, den 30. juni 2014 P.M.V. LARS MORTENSEN / Lone Basse

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv BEK nr 840 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr 1051 af 01/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr 270 af 23/03/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. oktober 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/03572 Senere ændringer til forskriften LOV nr 706 af

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

LF /10 Status: Vedtaget

LF /10 Status: Vedtaget Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v. LF 194 09/10 Status: Vedtaget Lovforslag nr. L194 Folketingsåret 2009/2010 Vurdering af uddannelsesparathed,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Beskæftigelsesregion Midtjylland oktober 2010 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Hvem har ansvar og opgaver i forhold til de unge?...4 1.1. Den overordnede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål

Organisation og Kvalitet. Tænkning, struktur og mål Organisation og Kvalitet Tænkning, struktur og mål UU Sjælland Syd - 2012 Indledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd (i teksten fremover benævnt UUSS) er etableret i et fællesskab mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Ansvar & opgaver i ungeindsatsen

Ansvar & opgaver i ungeindsatsen Ansvar & opgaver i ungeindsatsen Beskæftigelsesregion Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 1. Hvem har ansvar og opgaver i forhold til de unge? 4 1.1 Den overordnede ansvarsfordeling mellem

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov om uddannelses- og erhvervsvejledning Marcus Dalro og Claus Kleemann Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Baggrund Koalitionsaftalens målsætninger om uddannelsesniveau

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

2009/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag.

2009/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. 2009/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle

UTA-strategi Ungdomsuddannelse ttil aalle UTA-strategi Ungdomsuddannelse til alle Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål 3 Målgruppe 4 Aktører omkring unge og uddannelse 4 UTA-strategiens fire temaer 6 1. Fokus på den unges faglige og sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv og forskellige andre love Fremsat den {FREMSAT} af Undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv og forskellige andre love (Vurdering af uddannelsesparathed, pligt

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere