Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling"

Transkript

1 Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik på at afhjælpe og begrænse de sociale, fysiske og psykiske problemer, som følger af et stofmisbrug. Stofmisbrugsbehandling baserer sig på frivillighed og borgerens motivation for behandling. Det er derfor afgørende for resultaterne af behandlingen, at behandlingsforløbene planlægges i samarbejde med borgeren og ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Unge under 25 år udgør en stadig stigende andel af personer i stofmisbrugsbehandling, og der er ofte tale om et misbrug af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer som fx kokain. Mange unge har behov for at kunne fortsætte deres uddannelse eller fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet samtidig med, at de får hjælp til at håndtere deres stofmisbrug. De senere år er antallet af personer i døgnbehandling faldet. Det kan blandt andet hænge sammen med, at unge med et misbrug af cannabis (hash mv.) fylder mere i den samlede gruppe af personer i behandling. Men der vil fortsat være personer, som har brug for døgnbehandling, hvor de kommer væk fra deres vante miljø og kan koncentrere sig fuldt og helt om deres behandling. Det gælder både blandt unge og ældre i behandling for stofmisbrug. Der er tegn på, at resultaterne af stofmisbrugsbehandlingen er blevet bedre de senere år. Flere afslutter deres behandling som stoffrie eller med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug. Blandt de behandlingsforløb, der blev afsluttet i 2015, afsluttede 46 pct. som stoffrie eller med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug. Det er en stigning på 6 procentpoint i forhold til 2013, hvor andelen var 40 pct. Personer, der har været i døgnbehandling, afslutter oftere end personer i dag- eller ambulant behandling deres behandling som stoffrie eller med reduceret eller stabiliseret misbrug. Personer i ambulant behandling og dagbehandling ser imidlertid ud til i højere grad at fastholde de positive resultater af behandlingen. Når personer i døgnbehandling kan have sværere ved at fastholde de positive resultater af behandlingen kan det blandt andet skyldes, at døgnbehandlingen ofte foregår langt væk fra borgerens sædvanlige miljø. Resultaterne skal dog også ses i lyset af, at borgere i døgnbehandling som helhed er væsentligt mere belastede end borgere i ambulant behandling og dagbehandling. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

2 Personer i social stofmisbrugsbehandling Stofmisbrug er et uautoriseret forbrug af rusmidler, der medfører sociale, fysiske eller psykiske problemer for brugeren. Ofte vil psykologiske, økonomiske og sociale faktorer have betydning for, at en person udvikler et behandlingskrævende stofmisbrug, samtidig med at mange af de samme faktorer kan være en konsekvens af misbruget. Kommunerne er ifølge serviceloven forpligtiget til at tilbyde social stofmisbrugsbehandling til borgere med et behandlingskrævende stofmisbrug. Den sociale stofmisbrugsbehandling retter sig mod ophør, reduktion eller stabilisering af stofmisbruget med henblik på at afhjælpe og begrænse de sociale, fysiske og psykiske problemer, som følger af misbruget. Regeringen har et mål om, at flere skal afslutte deres behandlingsforløb som stoffrie, eller med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug. Målet skal bane vejen for, at vi i højere grad gør det, der virker for den enkelte. Det er afgørende, at de indsatser, der er virksomme og har en dokumenteret effekt, bliver udbredt, så flere får en indsats, der gør en forskel. Det er kommunerne, som visiterer borgeren til social stofmisbrugsbehandling, men behandlingen kan leveres af både private, kommunale og regionale leverandører. Behandlingstypen og intensiteten af behandlingen varierer fra behandlingsforløb til behandlingsforløb, og afhænger i høj grad af den enkeltes behov og ønsker. Denne analyse fokuserer på udviklingen i sammensætningen af personer i social stofmisbrugsbehandling, udvikling i former for behandling og resultaterne af behandlingen. Analysen er baseret på oplysninger om personer, som efter serviceloven er visiteret til social stofmisbrugsbehandling af kommunen, jf. bilag 1. Fra 2015 er kommunerne også forpligtiget til at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling til personer med et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der kan ydes hjælp til voksne efter serviceloven. Personer i anonym behandling indgår ikke i analysen, da der ikke findes centralt tilgængelige registeroplysninger om personer i anonym behandling. Analysen omfatter heller ikke personer, som modtager stofmisbrugsbehandling ved Kriminalforsorgen. Det er personer i alle aldersgrupper, som påbegynder et behandlingsforløb for stofmisbrug, men en meget stor gruppe er unge. I 2015 begyndte omkring personer i et behandlingsforløb for stofmisbrug. Heraf var omkring mellem 18 og 24 år, svarende til 41 pct., jf. figur 1. 2 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

3 Figur 1 Alder på personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug i 2015 Anm.: 18 år og derover ultimo året. Nogle personer har påbegyndt mere end ét behandlingsforløb i løbet af året. I alt omfatter også nogle få personer over 64 år. Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på andre udtrækskriterier og bearbejdninger af data end på de udtrækskriterier og databehandlinger som Sundhedsstyrelsen foretager, hvorfor resultaterne i de to opgørelser ikke er fuldstændig ens. Se bilag 1 om opgørelse af personer i social stofmisbrugsbehandling. Antallet af personer, der er registreret med et påbegyndt stofmisbrugsbehandlingsforløb, er faldet de seneste år. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det samlede antal personer, der påbegynder stofmisbrugsbehandling, er faldet de seneste år. Faldet kan blandt andet skyldes, at en række kommuner af forskellige årssager ikke har indberettet data eller har indberettet ukomplette data i 2015, jf. også bilag 1 om opgørelse af personer i social stofmisbrugsbehandling. Antallet af personer, der er registreret som påbegyndt i stofmisbrugsbehandling, steg fra 2008 til Fra 2012 til 2015 er der imidlertid sket et fald, jf. figur 2. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

4 Figur 2 Personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug, Figur 3 Udvikling blandt personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug, Anm.: Se anmærkningen til figur 1. Ser man på kommunernes samlede udgifter til stofmisbrugsbehandling, har der i samme periode, som der har været i fald i antallet af personer, der er registreret som påbegyndt i stofmisbrugsbehandling, været en været en svag stigning i udgifterne til stofmisbrugsbehandling (se i øvrigt boks 1, side 10). Selvom det samlede antal er faldet fra 2008 til 2015, er der registret flere unge (18-24-årige) i stofmisbrugsbehandling, jf. figur 3. De sociale, fysiske og psykiske problemer, som følger af et stofmisbrug, er i høj grad forbundet med de stoffer, der misbruges. Når et stofmisbrugsbehandlingsforløb iværksættes, angiver borgeren det stof, som hovedsageligt skaber problemer for borgeren (hovedstoffet). Cannabis er langt det hyppigste hovedstof. Blandt de personer, som påbegyndte stofmisbrugsbehandling i 2015, havde omkring halvdelen cannabis (hash mv.) som hovedstof. I størrelsesordenen pct. havde enten kokain og amfetamin mv. eller heroin og illegal metadon mv. som hovedstof, jf. figur 4. 4 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

5 Figur 4 Hovedstof blandt personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug i 2015 Anm.: En person kan modtage flere behandlingsforløb. Opgørelsen omfatter hovedstof ved alle påbegyndte behandlingsforløb i En af almindeligste former for cannabis er hash. Kokain, amfetamin mv. omfatter centralstimulerende stoffer, herunder amfetamin, kokain og ecstacy. Heroin, illegal metadon mv. omfatter såkaldte opioider, herunder heroin, illegal metadon og buprenorphin. Kan ikke angive hovedstof mv. omfatter dels personer, der ikke kan angive hovedstof ved behandlingsstart, dels personer med mindre udbredte stoffer som hovedstof (benzodiazepiner, hallucinogener, opløsningsmidler mv.). Uoplyst omfatter personer, hvor der ikke findes oplysninger om hovedstof. Sundhedsstyrelsen opgørelser af hovedstof omfatter ikke personer med uoplyst hovedstof, eller personer der ikke kan angive et hovedstof. Se i øvrigt anmærkningen til figur 1. For i størrelsesordenen pct. af de personer, der påbegyndte et behandlingsforløb i 2015, var det ikke muligt at angive et hovedstof. Det kan blandt andet skyldes, at der er tale om et misbrug af flere forskelige stoffer samtidig, hvor der ikke kan peges på et dominerende stof. Det kan også være borgere, som overgår fra et behandlingstilbud til et andet, herunder personer, som er blevet stoffri i løbet af behandlingen eller borgere som modtager substitutionsbehandling med legale stoffer (der registreres kun hovedstof ved forbrug af illegale rusmidler). Det er særligt unge, der har problemer med cannabis. Jo ældre personerne i stofmisbrugsbehandling er, desto flere har heroin, illegal metadon mv. som hovedstof eller kan ikke angive et hovedstof. Blandt årige har op mod 70 pct. cannabis som hovedstof, jf. figur 5. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

6 Figur 5 Hovedstof blandt personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug i 2015 Anm.: Se anmærkningen til figur 4. Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata. Blandt årige og årige er det i størrelsesordenen pct., der enten har heroin, illegal metadon mv. som hovedstof eller ikke kan angive et hovedstof. Unge udgør en stadig stigende andel af de personer, som starter i stofmisbrugsbehandling, og der er ofte tale om et misbrug af cannabis og/eller centralstimulerende stoffer som fx kokain. Andelen af borgere, der starter i stofmisbrugsbehandling, med et misbrug af heroin, illegal metadon mv., er derimod faldende. Det er vigtigt at være opmærksom på udviklingen i sammensætningen af gruppen af personer i misbrugsbehandling, idet de ofte har forskellige behov for behandling og støtte alt efter alder, hovedstof og de konsekvenser misbruget har for den enkelte. Andelen af personer, der angiver cannabis som hovedstof, er steget fra knap 30 pct. i 2008 til omkring 50 pct. i I samme periode er andelen, der angiver kokain og amfetamin mv. som hovedstof nogenlunde uændret, jf. figur 6. 6 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

7 Figur 6 Udvikling i hovedstof blandt personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug, Anm.: Se anmærkningen til figur 4. Andelen af personer med heroin og illegal metadon mv. som hovedstof er faldet fra omkring 25 pct. i 2008 til lidt over 10 pct. i Den sociale stofmisbrugehandling er tæt forbundet med den lægelige stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven, idet nogle modtager substitutionsbehandling i forbindelse med den sociale stofmisbrugsbehandling. Substitutionsbehandling sigter på ophør af et misbrug af illegale stoffer eller på en reduktion eller stabilisering af stofmisbruget. Det er hovedsageligt personer med et misbrug af heroin og illegal metadon mv., der modtager substitutionsbehandling. Personer, der modtager substitutionsbehandling og anden medicinsk behandling modtager som udgangspunkt også socialbehandling i form af fx undervisning, forskellige former for samtaleforløb, samt praktisk støtte, når det er relevant. Udviklingen i hovedstoffet blandt personer, der starter i stofmisbrugsbehandling, afspejler sig i den type af behandling, som borgeren modtager. Faldet i antallet personer med heroin og illegal metadon mv. som hovedstof har medført et fald i antallet af personer, der modtager substitutionsbehandling. Andelen af personer, der modtager substitutionsbehandling, er faldet fra omkring 30 pct. i 2008 til omkring 10 pct. i 2015, jf. figur 7. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

8 Figur 7 Behandlingstype blandt personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug i 2015 Anm.: 18-årige og derover som påbegyndte et eller flere behandlingsforløb for stofmisbrug i En person kan i løbet af et behandlingsforløb have modtaget flere forskellige typer af behandlinger. Anden medicinsk behandling omfatter bl.a. abstinensbehandling for benzodiacepiner. Det bemærkes, at personer, der kun kommer i substitutionsbehandling kan være underrapporteret, idet de institutioner, der kun tilbyder lægelig stofmisbrugsbehandling, ikke kan indberette til Stofmisbrugsdatabasen, da de ikke er godkendt på Tilbudsportalen. Intensiteten af stofmisbrugsbehandlingen afhænger i høj grad af borgerens behov og målet med behandlingen. Der skelnes typisk mellem ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Ambulant behandling kan karakteriseres som et lav-intensitetstilbud, hvor borgeren modtager behandling 2-8 gange om måneden afhængig af den enkeltes situation og behov. Dagbehandling er et mere struktureret behandlingsforløb, som tilbydes borgere mere end otte gange om måneden, typisk 5-8 timer om dagen 3-5 dage om ugen. Ydelsen afpasses efter den enkelte borgers behov og kan omfatte en kombination af aktiviteter, individuelle samtaler og gruppesamtaler, undervisning, aktivering og sociale støttetilbud. Døgnbehandling er det mest omfattende behandlingstilbud, og retter sig generelt mod de mest belastede borgere med stofmisbrug. Fælles for gruppen af personer i stofmisbrugsbehandling er, at stofmisbruget har medført en række problemer. Problemerne vil ofte være mere udtalte blandt personer med et opioidmisbrug, dvs. et misbrug af såkaldte opioider som fx heroin eller illegal metadon. Denne gruppe modtager derfor oftere døgnbehandling end personer med fx cannabis- eller kokainmisbrug. I forhold til det samlede antal personer i behandling, er der en klar overrepræsentation af personer med opioid-misbrug i døgnbehandling. Men der er også personer med cannabis- og kokainmisbrug i døgnbehandling. Det skyldes, at der også blandt den unge gruppe med cannabis- og kokainmisbrug er personer med svæ- 8 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

9 re problemer. Behandlingsbehovet kan derfor godt være det samme for to personer med hver sit hovedstof og to vidt forskellige livssituationer. Samlet set modtager de fleste ambulant behandling. De seneste år er der sket en udvikling i retning af, at flere modtager dagbehandling, mens antallet af personer i døgnbehandling er faldet. Når antallet af personer i døgnbehandling er faldet, kan det blandt andet skyldes, at en større del af gruppen i behandling er unge med cannabismisbrug. Men der vil fortsat være personer, som har brug for døgnbehandling, hvor de kommer væk fra deres vante miljø, og hvor de kan koncentrere sig fuldt og helt om deres behandling. Det gælder både blandt unge og ældre i behandling for stofmisbrug. Andelen af personer, der modtager dagbehandling, er fordoblet fra 4 pct. i 2008 til 8 pct. i 2015, mens andelen af personer i døgnbehandling er godt og vel halveret fra omkring 9 pct. i 2008 til ca. 4 pct. i 2015, jf. figur 8. Figur 8 Behandlingsintensitet blandt personer, der påbegyndte et behandlingsforløb for stofmisbrug, Anm.: 18-årige og derover, som påbegyndte et eller flere behandlingsforløb for stofmisbrug i En person kan i løbet af et behandlingsforløb have modtaget flere forskellige intensitetsniveauer. Se boks 1 på side 10 for opgørelse af unikke personer i døgnbehandling. I hele perioden fra 2008 til 2015 har i størrelsesordenen pct. af de personer, som startede i stofmisbrugsbehandling, modtaget ambulant behandling. Ændringen i fordelingen af tilbud, som borgerne tilbydes, afspejler sig også i fordelingen af de offentlige udgifter til stofmisbrugsbehandlingen. De samlede offentlige udgifter til stofmisbrugsbehandling har været nogenlunde stabile fra 2009 til 2016, men i samme periode er udgifterne til døgnbehandling faldet, jf. boks. 1. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

10 Boks 1 Offentlige udgifter til stofmisbrugsbehandling De samlede offentlige udgifter til stofmisbrugsbehandling er faldet fra ca. 1 mia. kr. kr. i 2009 til omkring 960 mio. kr. i I samme periode er udgifterne til døgnbehandling faldet fra 285 mio. kr. i 2009 til omkring 140 mio. kr. i 2016, jf. tabel a. Tabel a Udgifter til stofmisbrugsbehandling, Ambulant og dagbehandling Mio. kr Døgnbehandling I alt Anm.: 2017-PL. Det bemærkes, at udgifter til stofmisbrugsbehandling for personer under 18 år i 2009 og 2010 er konteret for sig selv og indgår ikke i opgørelsen. Fra og med 2013 kontores ledelse og administration særskilt i den kommunale kontoplan. Ændringer fra 2012 til 2013 kan derfor skyldes konteringsmæssige forhold. Se i øvrigt bilag 1 for opgørelse af de samlede offentlige udgifter til stofmisbrugsbehandling. Kilde.: Egne beregninger på Danmarks Statistiks registerdata mv. Faldet i udgifter til døgnbehandling svarer i høj grad til det fald, der har været i det antal personer, som i løbet af de enkelte år har været i døgnbehandling. I 2008 var der omkring personer, som i løbet af året havde været i døgnbehandling. I 2015 var antallet lidt under 600 personer, jf. tabel b. Tabel b Personer i døgnbehandling, Personer i døgnbehandling Anm.: Resultaterne er udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning. En personer kan have modtaget flere døgnbehandlingsforløb. Kilde.: Stofmisbrugsdatabasen, DANRIS. Næste afsnit ser nærmere på resultaterne af den sociale stofmisbrugsbehandling, når man sammenligner personer i døgnbehandling med personer, der har været i ambulant eller dagbehandling. Resultaterne af den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling sigter mod stoffrihed, reduktion eller stabilisering af stofmisbruget med henblik på at afhjælpe og begrænse de sociale, fysiske og psykiske pro- 10 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

11 blemer, som følger af et stofmisbrug. Men det er langt fra alle, der færdiggør behandlingen og når deres behandlingsmål. Og mange oplever tilbagefald efter behandlingen er afsluttet. Stofmisbrugsbehandlingen baserer sig på frivillighed og borgerens motivation for behandling. Det er derfor afgørende for resultaterne af behandlingen, at behandlingsforløbene planlægges i samarbejde med borgeren og ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens livsituation, ressourcer og ønsker, så borgeren i højere grad er stand til at gennemføre behandlingen og opnå og fastholde sit mål for behandlingen. Alle borgere med et behandlingskrævende stofmisbrug har ret til at få tilbud om social stofmisbrugsbehandling senest 14 dage efter, at de har anmodet om at komme i behandling også kaldet behandlingsgarantien. Når borgeren har anmodet om behandling skal det vurderes, om borgeren har behov for behandling, hvorfor der igangsættes en afdækning af borgerens ressourcer og udfordringer. Senest inden for 14 dage skal borgere med et behandlingskrævende stofmisbrug visiteres til det tilbud, som de har brug for. Behandlingen startes derefter på grundlag af en behandlingsplan, der udarbejdes på baggrund af oplysninger fra afdækningen af borgerens ressourcer, udfordringer og behov for behandling. Behandlingsplanen skal blandt andet sikre et målrettet, effektivt, koordineret og helhedsorienteret behandlingsforløb, der modsvarer borgerens behandlingsbehov og ønsker. Af behandlingsplanen fremgår det, om målet med behandlingen er ophør, reduktion eller stabilisering af stofmisbruget. Blandt de personer, der startede stofmisbrugsbehandling i 2015, havde ca. 78 pct. som mål at blive stoffri, mens ca. 9 pct. havde et mål om at reducere stofmisbruget, og ca. 14 pct. havde et mål om at stabilisere misbruget, dvs. stabilisere en tilstand opnået gennem tidligere stofmisbrugsbehandling, jf. figur 8. Figur 8 Formål med stofmisbrugsbehandlingen blandt påbegyndte behandlingsforløb i 2015 Anm.: 18-årige og derover, som påbegyndte et eller flere behandlingsforløb for stofmisbrug i En person kan i løbet af året have påbegyndt flere behandlingsforløb. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

12 Regeringen har et mål om, at flere personer, der har afsluttet et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug, jf. boks 2. Boks 2 10 mål for social mobilitet Regeringen har sat 10 mål for social mobilitet og et af målene er at opnå større effekt med stofmisbrugsbehandlingen. Målet for personer med stofmisbrug er, at flere personer, der har afsluttet et behandlingsforløb for stofmisbrug skal være stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug. Det er en del af målet, at antallet af narkorelaterede dødsfald skal nedbringes. Midlerne til at nå de sociale mål er viden og samarbejde. Målene skal udgøre baggrundstæppet for udviklingen af samlede indsatser, der skaber social mobilitet med viden som drivkraft. Regeringen offentliggør en overordnet status på de sociale mål med en årlig Socialpolitiske Redegørelse, som Børne- og Socialministeriets udarbejder. Det er vigtigt, at målene er forankret i et stærkt ejerskab i kommunerne, både for at sikre det fælles arbejde om retningen på den sociale indsats og sikre gode rammer for implementering og opfølgning. Derfor formidler KL de kommunefordelte tal om de sociale mål til kommunerne. Se sm.dk for mere information. Det er langt fra alle, der opnår målet for deres behandling. Men de seneste år er der tegn på, at resultaterne af stofmisbrugsbehandlingen er blevet bedre. Blandt de behandlingsforløb, der blev afsluttet i 2015, afsluttede 46 pct. som stoffrie, eller med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug. Det er en stigning på 6 procentpoint i forhold til 2013, hvor 40 pct. af behandlingsforløbene blev afsluttet som stoffrie, eller med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug, jf. figur Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

13 Figur 9 Status ved afsluttet behandlingsforløb, 2015 Anm.: Opgørelsen omfatter alle forløb, hvor borgeren har anmodet kommunen om stofmisbrugsbehandling (kontaktforløb). Opgørelsen omfatter ikke forløb, hvor afslutningsstatus er uoplyst eller ukendt. Den samme person kan have afsluttet flere forløb i løbet af året. Hvis man opdeler resultaterne af behandlingen på intensiteten af den behandling, som borgerne har modtaget, har flest opnået målene om stoffrihed, eller reduceret eller stabiliseret stofmisbruget, når de har været i døgnbehandling. Blandt de behandlingsforløb, der blev afsluttet i 2015, og hvor borgeren havde været i døgnbehandling, afsluttede ca. 56 pct. behandlingen som stoffrie eller med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug. I de behandlingsforløb, hvor borgeren havde været i ambulant eller dagbehandling, var andelen ca. 47 pct., jf. figur 10. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

14 Figur 10 Status ved afsluttet behandlingsforløb, opdelt efter behandlingsintensitet, 2015 Anm.: Forløb, hvor personen har modtaget behandling med flere forskellige intensiteter, er behandlingsintensiteten hierarkiseret efter intensitetsniveau (1. Døgnbehandlings, 2. Dagbehandling, 3. Ambulant behandling). Se i øvrigt anmærkningen til figur 9. Når flere af de behandlingsforløb, hvor borgeren havde været i døgnbehandling, sluttede med positive resultater, kan det skyldes, at døgnbehandling er et højintensitetstilbud og et oplagt valg for borgere, der har brug for at komme væk fra deres vante miljø og personlige relationer for at kunne koncentrere sig om deres behandling. Det betyder dog ikke, at døgnbehandling vil være den mest oplagte behandling for alle borgere. Mange vil drage fordel af at være i deres hjemlige miljø, mens de modtager social stofmisbrugsbehandling. Det gælder blandt andet personer, der er i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Her vil det være afgørende for dem, at stofmisbruget ikke bliver en barriere for at kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og til det uddannelsesforløb, som de er startet, samtidig med, at de for løst deres stofmisbrug. Det er således væsentligt at understøtte muligheden for at gå i social stofmisbrugsbehandling samtidig med, at man har et ønske om at være i uddannelse eller arbejde. Blandt de personer, der blev indskrevet i behandling i 2015, var 44 pct. i gang med uddannelse eller i beskæftigelse, da de påbegyndte deres stofmisbrugsbehandling, jf. figur Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

15 Figur 11 Personer i uddannelse eller beskæftigelse ved påbegyndt behandlingsforløb, 2015 Anm.: Opgjort på baggrund af DREAM og elevregistret på baggrund af den samlede aktivitet blandt personer, der påbegyndte et behandlingsforløb i I uddannelse eller beskæftigelse ved påbegyndt behandlingsforløb er opgjort på baggrund af uddannelses- og beskæftigelsesstatus den uge, hvor personen påbegyndte behandlingsforløbet. Omfatter også fleksjob og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Opgjort ved første behandlingsforløb blandt personer med flere behandlingsforløb. Se i øvrigt anmærkningen til figur 1. Det gælder særligt blandt de yngre aldersgrupper. Jo yngre personerne i stofmisbrugsbehandling er, desto flere var i gang med uddannelse eller i beskæftigelse, da de påbegyndte deres behandling. Omkring 55 pct. af de årige, som startede i stofmisbrugsbehandling i 2015, var i beskæftigelse eller under uddannelse, da de begyndte deres behandling, jf. figur 12. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

16 Figur 12 I uddannelse eller beskæftigelse ved påbegyndt behandlingsforløb, 2015 Anm.: Se anmærkningen til figur 11. Der er ofte gode resultater af den sociale stofmisbrugsbehandling for personer, som gennemfører deres behandling, og som arbejder ud fra den behandlingsplan, der er lagt for deres stofmisbrugsbehandling. Det er imidlertid en udfordring for mange at fastholde de positive resultater, når behandlingen er afsluttet. En stor del falder tilbage i stofmisbrug og får brug for endnu et forløb i social stofmisbrugsbehandling. Det afspejler sig i gruppen af personer, der efter et afsluttet behandlingsforløb igen får brug for at starte i et behandlingsforløb. Lidt under 20 pct. af de personer, der afsluttede deres behandling som stoffrie, eller med reduceret eller stabiliseret stofmisbrug i 2014, vendte tilbage til stofmisbrugsbehandling inden for ét år, jf. figur Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

17 Figur 13 Personer med afsluttet behandlingsforløb for stofmisbrug i 2014, som vender tilbage til behandling inden for et år. Anm.: Opgørelsen omfatter det først afsluttede behandlingsforløb for personer, so har afsluttet mere end ét behandlingsforløb. Øvrige afsluttet omfatter behandlingsforløb, hvor afslutningsstatus er Tilbagefald eller Ikke færdigbehandling, herunder uoplyst og ukendt status. Se i øvrigt anmærkningen til figur 9. Det er i særligt personer, som har modtaget døgnbehandling, der har svært ved at fastholde de positive resultater fra stofmisbrugsbehandlingen. Døgnbehandling ydes typisk i private eller selvejende institutioner. Der arbejdes ud fra forskellige behandlingstilgange og med forskellige metodiske tilgange, men målet med behandlingen er ofte stoffrihed. Der findes også døgntilbud, hvor målet med opholdet kan være stabilisering af stofmisbruget. Når personer i døgnbehandling kan have sværere ved at fastholde de positive resultater af behandlingen kan det blandt andet skyldes, at døgnbehandlingen ofte foregår langt væk fra borgerens sædvanlige miljø. Det kan derfor være svært for behandlerne at understøtte borgeren i at forberede en hverdag uden stoffer, efter behandlingen afsluttes. Den ambulante behandling tilrettelægges i højere grad i borgerens vante miljø. Der er derfor bedre muligheder for at arbejde med at styrke borgerens personlige identitet, som ikke er knyttet til stofmisbruget, herunder at understøtte opbygningen af netværk. Sammenlignet med den ambulante behandling kan der derfor være større risiko for tilbagefald efter behandlingen for personer i døgnbehandling, fordi behandling i mindre grad har løst problemerne med stofmisbruget i de omgivelser, som borgeren vender tilbage til efter behandlingen. Blandt de personer, der modtog ambulant eller dagbehandling og afsluttede deres behandlingsforløb som enten stoffrie, med et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug, vendte ca. 19 pct. tilbage til behandling inden for ét år. Blandt personer i døgnbehandling var det ca. 28 pct., der vendte tilbage, jf. figur 14. Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

18 Figur 14 Personer med afsluttet behandlingsforløb som stoffri, reduceret eller stabiliseret stofmisbrug i 2014, som vender tilbage til behandling inden for et år. Anm.: Se anmærkning til figur 13 og figur 10. Resultaterne skal dog også ses i lyset af, at døgnbehandling oftest tilbydes personer, hvor stofmisbruget har medført de mest omfattende sociale, fysiske og psykiske problemer. Ud fra den indledende screening af borgerens problemer og ressourcer fremgår det, at borgere i døgnbehandling som helhed er væsentligt mere belastede end borgere i ambulant behandling og dagbehandling. Særligt i forhold til stof, alkohol og kriminalitet er belastningen højere for borgere indskrevet i døgnbehandling. Borgere i døgnbehandling er også mere belastede psykisk og somatisk i forhold til personer i ambulant behandling. Se Center for Rusmiddelforskning ( DanRIS 2015 STOF, Dansk Registrerings- og InformationsSystem, 2017) for mere information. Bilag 1 giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan personer med stofmisbrug er afgrænset i analysen. 18 Velfærdspolitisk Analyse Nr. 12 September 2017

19 Bilag 1: Opgørelse af personer i social stofmisbrugsbehandling Velfærdspolitisk Analyse Analysen baserer sig på oplysninger om personer i stofmisbrugsbehandling, der har modtaget stofmisbrugsbehandling mindst 1 dag efter servicelovens 101, og er registreret i registret Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS). Opgørelsen omfatter ikke personer i anonym stofmisbrugsbehandling eller personer, som modtager behandling ved Kriminalforsorgen. Kommunerne indberetter alle behandlingsforløb til Stofmisbrugsdatabasen, herunder register for ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere (VBGS) og Sundhedsdatastyrelsens register for stofmisbrugere i behandling (SIB). Oplysninger om personernes hovedstof og behandlingstype kommer fra SIB. Det bemærkes, at personer, der kun kommer i substitutionsbehandling kan være underrapporteret, idet de institutioner, der kun tilbyder lægelig stofmisbrugsbehandling, ikke kan indberette til Stofmisbrugsdatabasen, da de ikke er godkendt på Tilbudsportalen. Det bemærkes, at opgørelsen er baseret på andre udtrækskriterier og bearbejdninger af data end på de udtrækskriterier og databehandlinger som Sundhedsstyrelsen foretager, hvorfor resultaterne i de to opgørelser ikke er fuldstændig ens. Socialstyrelsen har i forbindelse med indberetninger for 2015 foretaget en gennemgang af kommunernes indberetningsstatus. De kommuner der ikke har indberettet data eller indberettet ukomplette data er Skive, Ringsted, Mariagerfjord, Dragør, Brønderslev, Frederiksberg, Gribskov, Lejre, Halsnæs, Lyngby-Taarbæk, Høje-Taastrup, Gentofte, Rødovre og Aarhus Kommune. Kriterierne for at overnævnte kommuner vurderes at have indberettet ukomplet er, at mindst 2 af følgende kriterier er opfyldt: 1) Kommuner bør ikke have færre behandlingsforløb end 50 pct. af gennemsnittet for perioden ) Kommuner bør indberette mindst ét behandlingsforløb i løbet af ) Hvis forskellen i absolutte tal mellem antal behandlingsforløb i 2015 og gennemsnittet for er mindre end 6, anses det som almindelig udsving i antallet af behandlingsforløb. Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (REGK53). Udgifterne til ambulant og dagbehandling er opgjort på baggrund af inklusiv en forholdsmæssig andel af udgifterne på , og Udgifterne til døgnbehandling er opgjort på baggrund af , inklusiv en forholdsmæssig andel af udgifterne på , og Udgifterne til døgnbehandling omfatter også udgifter til samt 102 i forbindelse med stofmisbrugsbehandlingen. Det bemærkes, at udgifter til stofmisbrugsbehandling for personer under 18 år i 2009 og 2010 er konteret for sig selv og indgår ikke i opgørelsen. Fra og med 2013 kontores ledelse og administration særskilt i den kommunale kontoplan. Ændringer fra 2012 til 2013 kan derfor skyldes konteringsmæssige forhold Velfærdspolitisk Analyse nr. 12 September

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2014 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017

DanRIS 2015 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 DanRIS 2015 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2017 Kontaktpersoner: Kirsten Søndergaard Frederiksen Michael Mulbjerg Pedersen Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stofmisbrugsbehandling af voksne i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem. Ambulant behandling DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant behandling Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Ambulant

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print 20. marts 2012 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares af den kommunale

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Indsatser mod misbrug til unge og voksne

Indsatser mod misbrug til unge og voksne Temaoplæg Udvalget for Velfærd Sundhed Indsatser mod misbrug til unge og voksne Kristian Jepsen, Center for Socialt Udsatte - CSU & John Voigt Jensen, Ungecentret 28.1.2015 1 Indsatser mod misbrug til

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Velfærdspolitisk Analyse Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Narkotikasituationen i Danmark 2017 NATIONALE DATA

Narkotikasituationen i Danmark 2017 NATIONALE DATA Narkotikasituationen i Danmark 2017 NATIONALE DATA 2017 Nationale data Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4 1.2 Hvem skal indberette? Og hvad skal indberettes?... 4 2. Brugerprofiler (afløses efterår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2014/1 LSF 34 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere