ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S"

Transkript

1 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

2 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S ( Saxo Privatbank ) gælder for ethvert mellemværende mellem Saxo Privatbank og dig, medmindre andet skriftligt er aftalt. Betingelserne suppleres af de øvrige aftaler, som du indgår med Saxo Privatbank. Aftalerne kan blandt andet bestå af indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler, pensionsaftaler og/eller derivathandelsaftaler. Betingelserne er altid tilgængelige på Saxo Privatbanks hjemmeside 1. DEFINITIONER I Betingelserne har nedenstående termer følgende betydning, medmindre andet fremgår af sammenhængen: Aftale eller Aftalerne betyder aftaler, som du indgår med Saxo Privatbank, herunder indlånsaftaler, udlånsaftaler, kreditaftaler, pensionsaftaler og/eller derivathandelsaftaler. API betyder Application Programming Interface til understøttelse af alternative handelsadgange og platforme. Bankdag betyder dage, hvor Saxo Privatbank holder åbent, dvs. alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage, herunder grundlovsdag, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Corporate Action betyder aktiesplits / aktiesammenlægninger, sletning og ophør, fondskodeskift, indløsningstilbud, fortegningsretsemissioner, udstedelse af fondsaktier og nytegning, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for eksisterende aktionærer og/eller obligationsejere, samt lignende hændelser og begivenheder. Erhvervskunder betyder kunder, der er juridiske personer eller virksomheder. Garantiformuen betyder Garantiformuen for indskydere og investorer. Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen betyder bekendtgørelse nr. 984 af 6. august 2013 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. "Kontrakt" betyder enhver mundtlig eller skriftlig kontrakt, vedrørende køb eller salg af enhver vare, værdipapir, valuta eller andet finansielt instrument eller ejendom, herunder ethvert derivat eller anden transaktion i forbindelse hermed, som er aftalt mellem dig og Saxo Privatbank. Privatkunder betyder kunder, der er fysiske personer. Saxo Bank Koncernen omfatter alle enheder, herunder hovedkvarter, underafdelinger, datterselskaber, repræsentationskontorer og alle øvrige enheder som angivet på Saxo Bank A/S hjemmeside Systemet betyder Saxo Privatbanks til enhver tid værende netbank og handelssystemer. 1.1 Etablering af et kundeforhold Når du bliver kunde i Saxo Privatbank, skal du oplyse navn, adresse og personnummer (CPR-nr.). Navn, adresse og CPR-nr. skal dokumenteres med kopi af billedlegitimation med fortrykt CPR-nr. udstedt af en offentlig myndighed. Virksomheder skal fremvise oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. dokumenteret i form af en udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller anden tilsvarende legitimation. I tillæg hertil kræves det efter hvidvaskloven, at alle virksomheder oplyser om virksomhedens ejer- og kontrolstruktur, ligesom fuldmagtshavere, tegningsberettigede og reelle ejere skal indlevere legitimationsoplysninger. Side 2 af 15

3 1.2 Erkendelse og accept af risiko Du anerkender, accepterer og forstår: 1. at handel med værdipapirer og valuta kan være forbundet med betydelige risici, 2. at gevinst og tab i forbindelse med handel med værdipapirer og valuta afhænger af udsving i værdipapirets, det underliggende aktivs eller valutaens værdi, 3. at historiske afkast ikke uden videre kan benyttes til at danne forventninger om fremtidige afkast, og 4. at al handel med værdipapirer og valuta i Saxo Privatbank som følge heraf sker på din regning og risiko. Der henvises herudover til Saxo Privatbanks risikoadvarsel, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside 2. INDHENTELSE OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER OM DIG 2.1 Indsamling og brug af personoplysninger Saxo Privatbank kan bruge oplysninger indhentet om dig til udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring. Saxo Privatbank kan i overensstemmelse med gældende lovgivning blandt andet kræve, at du oplyser om dit kendskab til og erfaring med investering i værdipapirer. Din beholdning af værdipapirer, foretagne handler m.v. registreres løbende hos Saxo Privatbank med henblik på at gøre oplysningerne tilgængelige for dig samt at kunne opfylde lovgivningsmæssige krav, herunder Saxo Privatbanks indberetningsforpligtelse til SKAT. Ved oprettelse af en konto skal du oplyse om dit tilknytningsforhold, herunder gennem ægteskab, samliv, koncernforhold eller på anden vis, til andre personer eller virksomheder, der er kunder i et selskab i Saxo Bank Koncernen. Hvis du efter etablering af kundeforhold med Saxo Privatbank får en sådan tilknytning eller et sådant forhold ophører, skal Saxo Privatbank orienteres omgående. Ved brug af betalingstjenester, herunder brug af kredit- og betalingskort, netbank m.v., indhentes oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Disse oplysninger indhentes alene for, at Saxo Privatbank kan gennemføre betalingen korrekt og udarbejde kontoudskrifter og lignende. Saxo Privatbank indhenter endvidere løbende oplysninger blandt andet fra CPR-registret (f.eks. med henblik på opdatering af adresseoplysninger) samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre, såsom kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre godkendt af Datatilsynet (herunder bl.a. fra Kreditvagten og Aktiv Kreditsikring). Du kan altid ved henvendelse til Saxo Privatbank få oplysning om, hvorfra oplysninger indhentes. Saxo Privatbank benytter i overensstemmelse med gældende lovgivning dine kontaktoplysninger til orientering om nye produkter, kampagner og lignende. 2.2 Tavshedspligt Medmindre andet følger af Betingelserne, må ingen part videregive oplysninger, der er tilknyttet den anden parts forretning, investeringer, finanser eller andre forhold af fortrolig karakter, som parten måtte komme i besiddelse af under udførelsen af sine forpligtelser eller på anden vis, og hver part skal gøre alle rimelige bestræbelser på at forhindre enhver sådan videregivelse. Dette gælder dog ikke, hvis parten er forpligtet hertil som følge af gældende lov eller af en lovgivende eller tilsynsførende myndighed eller af anden person, der ifølge loven er berettiget til at kræve videregivelse, eller for at sætte parten tilstrækkeligt i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Betingelserne. 2.3 Videregivelse af oplysninger Når du accepterer disse Betingelser, bemyndiger du Saxo Privatbank til at videregive sådanne oplysninger om dig, som det kræves af enhver lov, regel eller lovgivende myndighed, herunder enhver gældende markedsregel uden forudgående varsel til dig. Saxo Privatbank kan endvidere videregive ønsket og rele- Side 3 af 15

4 vant information om dig til tredjeparter indenfor eller udenfor Danmark, når dette sker for at muliggøre overførsel af midler ved brug af kreditkort, som er iværksat af dig. Misligholder du dine forpligtelser over for Saxo Privatbank, kan Saxo Privatbank indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. 2.4 Videregivelse af oplysninger inden for Saxo Bank Koncernen Med dit samtykke giver du Saxo Privatbank tilladelse til at videregive personlige oplysninger om dig indgivet til eller indhentet af Saxo Privatbank, til enhver juridisk enhed inden for Saxo Bank Koncernen. Saxo Bank Koncernen kan videregive sådanne personlige oplysninger med henblik på overholdelse af regulering (herunder hvidvaskningsloven), ydelse af investeringsrådgivning, investeringsservices og andre services, som Saxo Bank Koncernen yder, markedsføring og styring af kundeforholdet. Sådanne personlige oplysninger kan blive videregivet til selskaber inden for Saxo Bank Koncernen i lande, hvis databeskyttelseslove ikke nødvendigvis giver samme grad af beskyttelse som efter dansk lovgivning. Yderligere accepterer du, at Saxo Bank Koncernen kan dele persondataene med mediebureauer og lignende, der på vegne af Saxo Bank Koncernen udarbejder kundeanalyser til brug for Saxo Bank Koncernens salg og marketingaktiviteter og med en eventuel anden finansiel virksomhed, der måtte arbejde på vegne af Saxo Bank Koncernen med det formål at gennemføre due diligence og godkendelse af din ansøgning. Du kan altid tilbagekalde et samtykke ved at kontakte Saxo Privatbank. 2.5 Indsigt i Saxo Privatbanks behandling af personoplysninger og eventuelle fejl i Saxo Privatbanks oplysninger Dine personlige oplysninger vil ikke blive lagret længere, end hvad der er nødvendigt for udførelsen af de i Betingelserne anførte formål. Du har ret til at anmode om korrigering, supplering, sletning eller spærring af sådanne personlige oplysninger, hvis disse er forkerte, ufuldstændige eller uden relevans for formålet med behandlingen, eller hvis de behandles på nogen måde, som ikke er lovlig. Du kan endvidere under visse omstændigheder med gyldig grund gøre indsigelse mod behandlingen af sådanne personlige oplysninger i overensstemmelse med de i de gældende databeskyttelsesregler anførte procedurer og gøre brug af sådanne andre retsmidler, som måtte være tilgængelige i forbindelse med behandlingen af oplysningerne. 2.6 Indsigelse mod markedsføring Du kan til enhver tid meddele Saxo Privatbank, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Saxo Bank Koncernen. 2.7 Klage over Saxo Privatbanks behandling af oplysninger Hvis du er utilfreds med Saxo Privatbanks behandling af personoplysninger m.v., kan du klage til Saxo Privatbank eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 3. KUNDEKATEGORI I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og implementeringen heraf i Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen kategoriserer Saxo Privatbank sine kunder som enten detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Som foreskrevet i lovgivningen tillægger Saxo Privatbank kunder inden for hver kategori forskellige grader af beskyttelse. Detailkunder nyder den højeste beskyttelse, professionelle kunder og godkendte modparter anses som mere erfarne, velinformerede og sofistikerede med viden og erfaring til at vurdere potentielle risici, og de nyder derfor reduceret eller ingen beskyttelse. Saxo Privatbank giver sine kunder mulighed for at anmode om at skifte kategori og således øge eller reducere graden af beskyttelse. Såfremt du anmoder om en anden kategorisering (enten generelt eller på Side 4 af 15

5 produktniveau), skal du opfylde visse kvantitative og kvalitative kriterier, der fremgår af Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. På baggrund af din anmodning foretager Saxo Privatbank en vurdering af din ekspertise, erfaring og viden for at opnå rimelig sikkerhed for, at du er kompetent til at tage egne investeringsbeslutninger og forstå de involverede risici. Hvis de ovennævnte kriterier ikke opfyldes, forbeholder Saxo Privatbank sig ret til ikke at ændre din kategori i henhold til anmodningen. 4. RENTER 4.1 Rentevilkår Renten for de enkelte indlån, lån og kreditter er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Saxo Privatbank kan ændre rentesatsen. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens til enhver tid værende saldo. Rentekonventionen er faktisk/faktisk medmindre andet fremgår af det konkrete lånedokument. Du kan få oplysninger om rentesatser, herunder rentespænd, for de enkelte typer af indlån, lån og kreditter via de prislister eller skilte, der er fremlagt i Saxo Privatbanks ekspeditionslokale, på Saxo Privatbanks hjemmeside eller på forespørgsel. 4.2 Ændring af variable rentesatser Saxo Privatbank kan altid ændre variable rentesatser, hvis ændringen er til fordel for dig. Variable rentesatser på indlån kan nedsættes og variable rentesatser på lån og kreditter kan forhøjes, hvis: 1. ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Saxo Privatbank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, 2. anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Saxo Privatbank, 3. ændringer i skatter og afgifter har betydning for Saxo Privatbank, 4. de forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelse af dine rentevilkår, ændrer sig, eller 5. Saxo Privatbank ændrer sin generelle rente og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Saxo Privatbanks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. 4.3 Varsel og meddelelse om renteændringer Indlån Saxo Privatbank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til din fordel samt i de i punkt 4.2 nr. 1)-3) angivne tilfælde. I de i punkt 4.2 nr. 4) og 5) angivne tilfælde vil renteændringer ske med én måneds varsel. Du får enten oplysning om ændring af variable rentesatser ved brev, elektronisk eller ved annoncering i dagspressen efterfulgt af oplysning herom, når Saxo Privatbank udsender det første kontoudtog (eller kontooversigt) efter annonceringen Lån og kreditter Du modtager underretning om renteændringer inden de træder i kraft. I de i punkt 4.2 nr. 4) og 5) angivne tilfælde, vil du modtage underretning én måned før ændringen træder i kraft. For etablerede boliglån kan Saxo Privatbank af samme årsager kun sætte sine priser op med 3 måneders varsel. Dog er Saxo Privatbank ikke forpligtet til at underrette dig ved nedsættelse af rentesatser på kassekreditter. Du får underretning om renteændringer ved brev eller elektronisk. I forbindelse med underretning om renteændringer får du samtidig meddelelse om størrelsen på fremtidige ydelser og om eventuelle ændringer i ydelsernes antal og hyppighed. For kassekreditter er Saxo Privatbank alene forpligtet til at give dig besked om stigning i renten. Ved refinansiering af lån og kreditter med variable Side 5 af 15

6 rentesatser og med pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse (SDO-lån), kan ændringer i rentesatserne meddeles efter ændringens ikrafttræden. 4.4 Ret til opsigelse af indlånskonti ved renteændringer Hvis en variabel rentesats på en indlånskonto nedsættes, kan du i 14 dage efter renteændringen opsige kontoen og få udbetalt det indestående beløb straks uden hensyn til et aftalt opsigelsesvarsel og uden betaling af aftalt dekort. 5. RENTEDATO OG RENTETILSKRIVNING Dette afsnit finder ikke anvendelse for dine betalingskonti - se Vilkår for betalingskonti. En betalingskonto er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. Eksempelvis vil din løn- og budgetkonto være omfattet af begrebet. En bankdag er en dag, hvor betalerens eller betalingsmodtagerens relevante udbyder, der er involveret i gennemførelsen af en betalingstransaktion, holder åbent som påkrævet for gennemførelsen af en betalingstransaktion. Se definitionen i afsnit 1 for en beskrivelse af hvilke dage, der er bankdage i Saxo Privatbank. Rentedatoen er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af renter på en konto. Der gælder følgende: 1. når du indbetaler kontant, med check modtaget fra udlandet eller Dankort på en konto i Saxo Privatbank, er rentedatoen indbetalingsdagen, 2. når du hæver fra en konto i Saxo Privatbank, er rentedatoen udbetalingsdagen, 3. når du modtager løn, offentlige ydelser m.v. er bogføringsdagen rentedato, 4. når du modtager andre overførsler fra en konto i et dansk pengeinstitut, er bogføringsdagen rentedato. 5.1 Tilskrivning af renter Saxo Privatbank tilskriver renter én gang årligt for indlån. Det sker ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og indsætte det samlede beløb på din konto. Første bankdag efter tilskrivningen er rentedato. Saxo Privatbank tilskriver renter for lån og kreditter enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Renteterminen fremgår af lånedokumentet. Rentetilskrivningen foregår ved at lægge de daglige renteberegninger sammen og hæve det samlede beløb på din konto. Første bankdag efter tilskrivning er rentedato. Tilskrivningen af renter fremgår af kontoudtog eller anden opgørelse. 6. KURTAGE, GEBYRER OG ANDRE OMKOSTNINGER Du er forpligtet til at betale den kurtage og de gebyrer, der fremgår af Saxo Privatbanks prisliste, til Saxo Privatbank. Prislisten er tilgængelig i Saxo Privatbanks ekspeditionslokale, på Saxo Privatbanks hjemmeside og udleveres til dig på anmodning. Saxo Privatbank er berettiget til at ændre sådanne kurtager og gebyrer uden varsel, når ændringen er til fordel, eller ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som Saxo Privatbank ikke har indflydelse på. Sådanne forhold er: 1. ændringer i forholdet med Saxo Privatbanks modparter, som påvirker Saxo Privatbanks omkostningsstrukturer, eller 2. ændringer i kurtager og gebyrer fra børser, clearingcentraler, informationsudbydere eller andre eksterne leverandører, som sendes videre til dig af Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er berettiget til at ændre kurtager og gebyrer med en måneds varsel, hvis: 1. markedsmæssige forhold, herunder blandt Side 6 af 15

7 andet konkurrencemæssige forhold, giver grund til en ændring i Saxo Privatbanks betingelser, 2. Saxo Privatbank ønsker at ændre sin generelle kurtage- og gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, eller 3. der er sket væsentlige ændringer i dine forhold, som har været grundlag for individuelle betingelser tildelt dig. Udover sådanne kurtager og gebyrer er du forpligtet til at betale al gældende moms og andre skatter, opbevarings- og leveringsgebyrer, gebyrer til børser og clearinghuse og alle andre gebyrer, som Saxo Privatbank er forpligtet til at afholde i forbindelse med en aftale og/eller i forbindelse med kundeforholdet med dig. Saxo Privatbank er derudover berettiget til at stille krav om, at følgende udgifter betales særskilt af dig: 1. alle ekstraordinære omkostninger som følge af kundeforholdet, for eksempel telefon, telefax, kurer og postudgifter i tilfælde, hvor du udbeder dig trykte kopier af handelsnotaer, kontoudtog osv., som Saxo Privatbank kunne have leveret i elektronisk form i medfør af punkt 11 nedenfor, 2. alle udgifter for Saxo Privatbank, som skyldes manglende opfyldelse af dine forpligtelser, herunder et gebyr, der fastlægges af Saxo Privatbank i forbindelse med fremsendelse af rykkere, juridisk assistance m.v., 3. alle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder, herunder et gebyr, der fastlægges af Saxo Privatbank i forbindelse med fremsendelse af udskrifter og bilag og for udarbejdelse af kopier, 4. administrationsgebyrer i forbindelse med deponering af værdipapirer og eventuelle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med et pant, hvis det er tilvejebragt, herunder eventuel betaling af forsikringspræmie, og 5. alle udgifter for Saxo Privatbank i forbindelse med revisors kommentarer/rapporter, hvis sådanne ønskes af dig. Gebyrer opkræves enten som et fast beløb, svarende til de effektuerede betalinger, eller som procentdel eller timebetaling svarende til den udførte serviceydelse. Timebetalingen fremgår af prislisten. Beregningsmetoderne kan kombineres. Saxo Privatbank forbeholder sig ret til at indføre nye gebyrer. Saxo Privatbank er berettiget til at debitere kurtager, gebyrer, provisioner, renter m.v. hver for sig, månedsvis eller kvartalsvis. 7. OVERTRÆKSRENTE OG RYKKERGEBYRER M.V. Hvis din konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen, kan Saxo Privatbank kræve overtræksrente/-provision eller morarente, gebyr for at udsende rykkerbreve, samt udgifter ved juridisk bistand til inkasso m.v. Størrelsen af rykkergebyret samt overtræksrenten fremgår af prislisten, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside. Saxo Privatbank kan til enhver tid på misligholdte fordringer administrativt og regnskabsmæssigt vælge at standse rentetilskrivningen. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med dig, kan ikke betragtes som et afkald fra Saxo Privatbank på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt dig ved kontoudtog eller lignende. 8. INDBETALINGER OG HÆVNINGER 8.1 Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på din konto, der ikke sker kontant, sker med forbehold af, at Saxo Privatbank modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling ved checks modtaget fra udlandet. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Hvis en check modtaget fra udlandet f.eks. viser sig Side 7 af 15

8 at være dækningsløs, hæver Saxo Privatbank beløbet på din konto igen. Hvis der hæves på din konto, får du besked fra Saxo Privatbank. Saxo Privatbank kan tilbageføre beløb, der er indsat på din konto ved en åbenbar fejl fra Saxo Privatbanks side, f.eks. hvis det samme beløb indsættes to gange. 8.2 Anvendelse af indbetalinger Enhver indbetaling på et lån eller kredit anvendes først til dækning af rente og provision. Det gælder uanset om du selv indbetaler, eller indbetalingerne stammer fra en kautionist eller pantsætter. Øvrige indbetalinger anvendes dernæst til betaling af afdrag. 8.3 Regulering af ydelsen på lån Saxo Privatbank er berettiget - men ikke forpligtet - til at forhøje ydelsen i takt med stigende renteniveau, provision eller lignende. 8.4 Udskrifter Når du modtager papir- eller elektroniske kontoudskrifter, skal du straks kontrollere, om der er bevægelser på kontoen, som du ikke kan vedkende dig. Er det tilfældet, skal du straks kontakte Saxo Privatbank. En udskrift fra Saxo Privatbanks registre skal til enhver tid betragtes som gyldigt bevis for gældens størrelse. 9. OPSIGELSE, MODREGNING OG ÆNDRING AF VIL- KÅR 9.1 Ændring af aftalevilkårene Er der aftalt særlige vilkår med dig er disse angivet i aftalen med dig. Ved fastsættelse af vilkår for dit engagement har Saxo Privatbank lagt vægt på det samlede forretningsomfang med dig. Foretages der derfor ændringer i forretningsomfanget, som ikke er aftalt med Saxo Privatbank, forbeholder Saxo Privatbank sig ret til samtidig at ændre aftalevilkårene. 9.2 Opsigelse Kundeforholdet løber, indtil det opsiges. Du er berettiget til straks at opsige kundeforholdet ved skriftligt varsel til Saxo Privatbank. Over for Privatkunder er Saxo Privatbank berettiget til at opsige kundeforholdet med to måneders varsel, og opsigelsen skal være sagligt begrundet. Over for Erhvervskunder er Saxo Privatbank berettiget til at opsige kundeforholdet med en måneds varsel. Disse varslingsperioder gælder kun, hvis ikke andet er aftalt. Saxo Privatbank varsler opsigelsen på et varigt medium. Opsigelse påvirker ikke allerede opståede rettigheder og forpligtelser. Ved opsigelse er du og Saxo Privatbank forpligtet til at færdiggøre alle de kontrakter, der er indgået eller er under afvikling, og vilkårene i Betingelserne er fortsat bindende i forbindelse med sådanne transaktioner. Saxo Privatbank er berettiget til at fratrække alle skyldige beløb inden overførsel af eventuelle kreditsaldi på en konto til dig og er berettiget til at udskyde en sådan overførsel, indtil alle kontrakter mellem dig og Saxo Privatbank er afsluttet. Desuden er Saxo Privatbank berettiget til at stille krav om, at du betaler eventuelle gebyrer, som er påløbet i forbindelse med overførsel af dine investeringer. Når kundeforholdet ophører, kan Saxo Privatbank opsige garanti- og kautionsforpligtelser, herunder forpligtelser i fremmed valuta, samt frigøre sig for andre forpligtelser, der måtte være indgået for dig. Du er forpligtet til at frigøre Saxo Privatbank for alle forpligtelser indgået på dine vegne samt om nødvendigt at stille sikkerhed herfor. 9.3 Modregning Saxo Privatbank kan uden forudgående meddelelse til dig modregne ethvert forfaldent tilgodehavende som Saxo Privatbank eller et andet selskab i Saxo Bank Koncernen har mod dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Saxo Privatbank, medmindre andet er aftalt med Saxo Privatbank. Saxo Privatbank modregner ikke i den del af din løn eller offentlige ydelser m.v., som er nødvendige til at dække dine almindelige leveomkostninger. Saxo Privatbank modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen eller særlig aftale er Side 8 af 15

9 sikret mod kreditorforfølgning. 10. BRUG AF SYSTEMET Hvis Saxo Privatbank ikke kan komme i kontakt med dig eller mangler kundedokumentation for f.eks. identitet, bopæl, skatte-, fuldmagts- eller ejerforhold, forbeholder Saxo Privatbank sig retten til at spærre dine konti og adgang til Systemet, indtil der henholdsvis er etableret kontakt til dig eller den relevante dokumentation er indsendt. Er du en virksomhed og ændrer denne status i henhold til et officielt virksomhedsregister, forbeholder Saxo Privatbank sig ligeledes retten til at spærre dine konti og adgang til Systemet, indtil kunden har klarlagt baggrunden for statusskiftet over for Saxo Privatbank, herunder f.eks. dokumenteret ejerskabsforhold og lignende Indsigelser Hvis du er Privatkunde og bliver opmærksom på, at en transaktion er uautoriseret eller fejlbehæftet, skal du snarest mulig og senest 13 måneder efter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering af transaktionen gøre indsigelse herover. Ved vurderingen af, om du har henvendt dig rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto. Hvis du er Erhvervskunde og bliver opmærksom på, at en transaktion er uautoriseret eller fejlbehæftet, skal du snarest mulig og senest 1 måned efter Saxo Privatbanks debitering eller kreditering af transaktionen gøre indsigelse herover. Ved transaktioner i forbindelse med aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg, f.eks. bestillinger over internettet, skal indsigelser dog fremsættes snarest muligt efter du er blevet bekendt med eller burde være blevet bekendt med, at debitering er sket uretmæssigt. Hvis du ikke gør indsigelse inden udløbet af ovennævnte frister, fortaber du retten til at gøre indsigelsen gældende over for Saxo Privatbank. I øvrigt henvises til de specifikke indsigelses- og ansvarsregler gældende for Saxo Privatbanks netbank og hæve-/kreditkort. Reglerne fremgår af henholdsvis de Generelle regler for selvbetjening og de gældende kortregler for de enkelte kort. Alle reglerne er tilgængelige på Saxo Privatbanks hjemmeside Login og spærring af adgang til systemet. For at få adgang til systemet anvender du NemID. Reglerne for NemID findes på Såfremt du har mistanke om, at nogen har mulighed for at anvende dit NemID, skal du straks spærre din adgang. Du kan læse i Reglerne for NemID, hvordan du spærrer din adgang Tilbagekaldelse af ordrer En ordre i relation til en betalingstransaktion eller om køb/salg af værdipapirer anses for afgivet, når du i Saxo Privatbank handel godkender transaktionen, købet eller salget af værdipapiret. Har du afgivet en ordre i relation til en betalingstransaktion eller om køb/salg af værdipapirer, som du efterfølgende fortryder, har du mulighed for at rette forespørgsel om at få slettet ordren, frem til det tidspunkt, hvor ordren er effektueret. Du er bekendt med, at Saxo Privatbank ikke er forpligtet til at slette ordren. En forespørgsel om sletning af en ordre kan foretages via Systemet eller via telefonisk henvendelse til Saxo Privatbank. Du kan ikke anse en ordre for slettet, før du har modtaget en bekræftelse heraf. Der henvises i øvrigt til Saxo Privatbanks særlige Betingelser for betalingstjenester, jf. nedenfor Saxo Privatbanks ansvar Ved en udbetaling fra din konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af udbetalingen. Ved en indbetaling til din konto er Saxo Privatbank ansvarlig for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af indbetalingen, når Saxo Privatbank har modtaget beløbet. Saxo Side 9 af 15

10 Privatbank er ikke ansvarlig for indirekte tab Privatkunders ansvar Hvis Systemet bruges af Privatkunder, gælder følgende bestemmelser om dit ansvar ved misbrug eller anden uberettiget anvendelse af Systemet: 1. Du hæfter med op til kr. for tab som følge af tredjemands uberettigede brug af Systemet, når dit NemID er blevet anvendt. 2. Kan Saxo Privatbank godtgøre at: a. Du eller nogen, som du har overladt dit NemID til, ved groft uforsvarlig adfærd har gjort tredjemands uberettigede brug mulig, eller b. Du eller nogen, som du har overladt dit NemID til, ikke har underrettet Saxo Privatbank snarest muligt efter, at du har fået kendskab til, at dit NemID er kommet til tredjemands kendskab, eller c. den uberettigede brug er foretaget af nogen, der af dig har fået oplyst dit NemID, uden at forholdet er omfattet af punkt 3) nedenfor, hæfter du med op til kr. for tab som følge af tredjemands uberettigede brug af Systemet. 3. Du hæfter uden beløbsbegrænsning, hvis den uberettigede brug er foretaget af nogen, som du bevidst har overladt dit NemID til under omstændigheder, hvor du indså eller burde have indset, at der var nærliggende risiko for misbrug som følge af videregivelsen. Du er ikke ansvarlig for uberettiget brug af Systemet, der finder sted, efter at du har underrettet Saxo Privatbank Erhvervskunders ansvar Såfremt du er Erhvervskunde, accepterer du alene at benytte Saxo Privatbanks systemer, herunder konti og depoter hos Saxo Privatbank, i erhvervsmæssigt øjemed. Du er ansvarlig for ethvert misbrug, hvis dit NemID har været brugt, herunder af tredjemand. Du er ansvarlig for at sikre, at kun de personer, som er bemyndiget til at underskrive for dig, handler gennem Saxo Privatbank. Såfremt bemyndigelsen blandt dine medarbejdere ændres, skal Saxo Privatbank straks underrettes. Frem til det tidspunkt, hvor der gives meddelelse til Saxo Privatbank om, at dit NemID skal spærres, er Saxo Privatbank ikke ansvarlig for noget misbrug af konti og depoter, hvis dit NemID har været benyttet. 11. KOMMUNIKATION Du skal omgående underrette Saxo Privatbank skriftligt om fejl og mangler ved handelsnotaer, kontoudtog m.v., der er sendt til dig elektronisk eller med almindelige post. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for tab, der kunne have været undgået, hvis underretning var sket omgående Kommunikation til kunder med Saxo Privatbank handel Saxo Privatbank etablerer i forbindelse med kundeoprettelsen en elektronisk brevkasse på dine vegne. Saxo Privatbank er berettiget til at sende al korrespondance til dig, til denne brevkasse eller til den e- mailadresse, som du har oplyst i forbindelse med kundeoprettelsen (som efterfølgende ændret af dig). Saxo Privatbank kan give dig alle oplysninger i elektroniskform, uanset om der i andre aftaler, vilkår m.v. bruges ord som brev, kontoudskrift, skriftligt m.v. Elektroniske breve og dokumenter har samme retsvirkning, som breve modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk på samme måde, som almindelig post. Hvis du ikke ønsker at modtage breve og dokumenter fra Saxo Privatbank elektronisk, kan du aftale dette med os. Saxo Privatbank er berettiget til at opkræve gebyr for at sende breve og dokumenter med almindelig post. Saxo Privatbank kan i visse tilfælde vælge at sende breve og dokumenter med almindelig post. I disse tilfælde er banken ikke berettiget til at opkræve gebyr. Side 10 af 15

11 Elektroniske handelsnotaer vil ligge i din elektroniske brevkasse hurtigst muligt efter en handels gennemførelse, dog i forhold til detailkunder senest den første Bankdag efter gennemførelsen. Hvis du foretrækker at modtage handelsnotaer med almindelig brev, skal du skriftligt oplyse Saxo Privatbank herom. Gebyr herfor fremgår af den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside Saxo Privatbank opbevarer dokumenter i den elektroniske postkasse, så længe du er kunde plus fem år. Du bedes dog være opmærksom på, at dokumenterne bliver slettet, hvis du skifter pengeinstitut, eller hvis din netbank bliver lukket ned. Hvis du ønsker at opbevare dokumenterne til senere brug, kan du selv udskrive dem eller gemme dem på din computer Udskrifter og båndoptagelse af telefonsamtaler Du accepterer, at udskrifter fra Systemet af konti og depoter udgør tilstrækkelig dokumentation for beløb på dine konti og værdipapirer i depoter hos Saxo Privatbank. Du accepterer, at udskrifter fra Systemet kan fremlægges under en retssag, og at disse skal tillægges samme bevisvægt som underskrevne dokumenter. Du accepterer desuden, at det skal lægges til grund, at modtagelse har fundet sted på det tidspunkt, som Saxo Privatbanks mailsystem og Systemet har registreret henholdsvis modtagelsen eller afsendelsen, medmindre du beviser andet. Du vil altid kunne se opdaterede konti og depoter på Systemet via internettet. Oplysning om indestående på konti og depoter kan fås gennem Systemet eller ved telefonisk henvendelse. Ved telefonisk henvendelse om depotoversigter og konti skal du være opmærksom på, at der kan være posteringer, der endnu ikke er indgået på kontoen og/eller depotet. Du accepterer, at Saxo Privatbank kan optage al telefonisk kommunikation med dig, samt at Saxo Privatbank opbevarer optagelsen i et af Saxo Privatbank fastlagt tidsrum. Optagelserne kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. 12. INTERESSEKONFLIKTER Saxo Privatbank, dennes forretningsforbindelser eller andre personer eller selskaber, der er tilknyttet Saxo Privatbank, kan have en interesse, et forhold eller et arrangement, der er af væsentlig betydning i forhold til enhver transaktion eller effektueret kontrakt. Du henvises i den forbindelse til Saxo Privatbanks interessekonfliktpolitik, der er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside SAMARBEJDSPARTNERE Du gøres opmærksom på, at Saxo Privatbank får provision fra nogle af de investeringsforeninger, som du kan handle gennem Systemet. Provisionen kan bestå af: 1. Formidlingsprovision for nytegning. 2. Beholdningsprovision af dine samlede beholdning. 3. Performanceafhængig provision. Oplysning om Saxo Privatbanks provisioner er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside Saxo Privatbank gør endvidere opmærksom på, at Saxo Privatbank i andre tilfælde får provision eller andet vederlag, når der henvises til eller sælges en samarbejdspartners produkter, eksempelvis ved formidling af realkreditlån og forsikringer eller ved henvisning til en ejendomsmægler. Oplysning om Saxo Privatbanks samarbejdspartnere er tilgængelig på Saxo Privatbanks hjemmeside SAXO PRIVATBANKS ANSVAR Side 11 af 15

12 Medmindre andet er anført i Betingelserne eller følger af ufravigelige regler, vil Saxo Privatbank i forbindelse med misbrug af Systemet kun være ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for det tab, der kan henføres til fejl og forsømmelser hos Saxo Privatbank. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for drifts- eller følgetab af nogen art, herunder tidstab og tab af avance. Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for tab som følge af: 1. Afbrydelser i adgangen til Systemet. 2. Forsinkelse, forvanskning eller manglende modtagelse af købs- eller salgsordrer. 3. Forvanskninger af data på grund af dårlig eller fejlbehæftede telefon- eller data forbindelser. 4. At indgangen til Saxo Privatbanks server eller en af Saxo Privatbank valgt samarbejdspartner er optaget, således at nye forespørgsler må foretages. 5. Fejl i datatransmissionsforbindelsen eller som følge af tredjemands indtrængen på Saxo Privatbanks server eller en af Saxo Privatbank valgt samarbejdspartner, på datatransmissionsforbindelsen eller i din computer. 6. Komplikationer i din computer. 7. Virusangreb. 8. Skattemæssige forhold, idet Saxo Privatbank ikke rådgiver om og ikke har indsigt i dine skattemæssige forhold. 9. Tab eller skader på grund af manglende eller fejlagtig Corporate Actions i et værdipapir, såsom aktiesplits, fondskodeskift, sletning og ophør, indløsningstilbud, udstedelse af fondsaktier og nytegning m.v. 10. Tab eller skader på grund af eventuelle fejl eller mangler i kursinformation, analysemateriale, historisk kursinformation, oplysninger om indholdet af dine depoter og konti, bekræftelser af forskellig art og/eller andre tillægsydelser, som hidrører fra dig. 15. DRIFTSFORSTYRRELSER Saxo Privatbank vil via sin hjemmeside søge at informere om eventuelle forstyrrelser af Systemet, men Saxo Privatbank har ikke pligt til at give denne information eller ansvar for den afgivne information. 16. FORCE MAJEURE Saxo Privatbank er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terrorisme, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Saxo Privatbank selv er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af Saxo Privatbanks funktioner, afbrydelse af elektricitets- eller strømforbindelser, eller andre forhold uden for Saxo Privatbanks kontrol. 17. MISLIGHOLDELSE Hver af følgende begivenheder anses som misligholdelsestilfælde i forhold til samtlige dine Kontrakter, marginhandler, værdipapirer og øvrige engagementer med Saxo Privatbank (uanset om misligholdsen kun måtte vedrøre dele af engagementet med Saxo Privatbank): 1. såfremt du undlader at foretage nogen betaling eller undlader at udføre nogen anden handling, der kræves ifølge Betingelserne eller af Saxo Privatbank efter dennes rimelige skøn; 2. såfremt du undlader at fremsende beløb, der er nødvendige for, at Saxo Privatbank kan modtage levering i henhold til enhver Kontrakt på første forfaldsdato; 3. såfremt du undlader at tilvejebringe aktiver til levering eller aftage aktiver i henhold til enhver Kontrakt på den første forfaldsdato; 4. såfremt Kunden dør eller bliver umyndiggjort; 5. såfremt der indgives enhver anmeldelse for dig ifølge den danske konkurslov eller enhver anden tilsvarende lov, som er gældende for dig, eller, i tilfælde af et partnerskab, for en eller flere af partnerne, eller, i tilfælde af et selskab, Side 12 af 15

13 at der udpeges en bobestyrer, kurator, administrator eller lignende; 6. såfremt der indgives en begæring om likvidation eller konkursbehandling over for dig; 7. såfremt der udstedes et dekret eller tages beslutning om likvidation eller konkursbehandling af dig (undtagen med henblik på sammenslutning eller rekonstruktion med forudgående skriftlig godkendelse fra Saxo Privatbank); 8. såfremt der foretages udpantning, udlæg eller anden retsskridt i relation til din ejendom og virkningerne heraf ikke fjernes, opfyldes eller betales inden for syv dage; 9. såfremt en sikkerhed, der er oprettet i form af et pant eller en behæftelse, kan realiseres over for dig, og indehaveren af sådant pant eller behæftelse tager skridt til at realisere den stillede sikkerhed; 10. såfremt din (eller enhver af dennes datter, søster, koncern eller associerede selskabers) gæld umiddelbart forfalder til betaling, eller kan erklæres således forfalden til betaling forud for den anførte forfaldstid på grund af din (eller enhver af dennes datter, søster, koncern eller associerede selskabers) misligholdelse, eller du (eller enhver af dennes datter, søster, koncern eller associerede selskaber) undlader at indfri gæld på dennes forfaldsdato; 11. såfremt du undlader at opfylde forpligtelser i henhold til Betingelserne eller enhver Kontrakt, herunder undlader at opfylde marginbetingelserne; 12. såfremt enhver form for erklæring eller garanti, der er afgivet af dig, er eller bliver ukorrekt; 13. såfremt Saxo Privatbank eller du af en kontrollerende myndighed anmodes om at lukke en Kontrakt (eller enhver del af en Kontrakt); eller 14. såfremt Saxo Privatbank rimeligt begrundet anser det som nødvendigt med henblik på beskyttelse af egne eller forretningspartneres interesser. 18. FORSKELLIGE BESTEMMELSER 18.1 Disponering og fuldmagt Du kan kun disponere på de konti og depoter, til hvilke du er oprettet med adgang, eller til hvilke du har fået fuldmagt. Såfremt du ønsker at give fuldmagt til tredjemand til på dine vegne at disponere og indgå aftaler hos Saxo Privatbank, sker dette på en separat fuldmagtsblanket. Ved fuldmagten bemyndiger du fuldmagtshaver til i alle forhold at disponere på samme måde, som var det dig, der disponerede. Fuldmagten kan ikke begrænses. Såfremt behørigt brugernavn og/eller adgangs- og handelspassword er brugt, hæfter du for enhver disposition foretaget af bemyndigede personer på samme måde, som hvis du selv havde disponeret over konti og depoter Fælleskontohavers dødsfald I forbindelse med en medkontohavers eller fuldmagtsgivers død sender Saxo Privatbank konto- og depotudtog til Skifteretten. Saxo Privatbank sender tillige meddelelse til den efterlevende medkontohaver eller fuldmagtshaver om, at fælleskontoen er blevet spærret. Kontoen og depotet genåbnes ved medkontohaverens eller fuldmagtshaverens præsentation af en skifteretsattest over for Saxo Privatbank Kundegarantier og -erklæringer Du garanterer og erklærer, at: 1. Du ikke er underlagt nogen juridiske restriktioner eller underlagt nogen lov eller bestemmelse, der forhindrer din opfyldelse af Betingelserne eller nogen Aftale, 2. Du har indhentet alle nødvendige samtykker og har bemyndigelse til at agere under disse Betingelser (og såfremt du er Erhvervskunde, at du er tilstrækkeligt bemyndiget og har opnået den nødvendige selskabsretlige eller anden bemyndigelse i overensstemmelse med de organisatoriske og vedtægtsmæssige krav), 3. investeringer og andre aktiver, der tilvejebringes af dig til ethvert formål ifølge Betingelserne og/eller Aftalerne, til enhver tid er fri for nogen behæftelse, tilbageholdsret, pant eller byrde og ejes fuldstændigt af dig, Side 13 af 15

14 4. Du overholder alle love, som du er underlagt, herunder uden begrænsning alle skattelove og - bestemmelser, valutabestemmelser og registreringskrav, og 5. de oplysninger, du har meddelt Saxo Privatbank, er fuldstændige, nøjagtige og ikkevildledende på alle væsentlige punkter. Ovennævnte garantier og erklæringer anses for at være gentaget, hver gang du i kundeforholdets løbetid giver Saxo Privatbank instruktioner og anvender Systemet Forretninger i udlandet Hvis Saxo Privatbank på dine vegne skal udføre forretninger i udlandet, vælger Saxo Privatbank en forretningsforbindelse, medmindre andet er aftalt. Saxo Privatbank er uden ansvar for fejl, der begås af det benyttede pengeinstitut, samt for dettes kreditværdighed. Hvis du har depot af udenlandske værdipapirer gennem Saxo Privatbank, er Saxo Privatbank ansvarlig for den udenlandske forretningsforbindelses mulige fejl og for dennes kreditværdighed, medmindre du selv har valgt forretningsforbindelsen. Retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser kan i udlandet være meget forskellige fra, hvad der gælder i Danmark. I det omfang Saxo Privatbank er underkastet udenlandske retsregler, sædvaner eller forretningsbetingelser, gælder de også for dig Klager Hvis du har spørgsmål, bemærkninger m.v. til dit kundeforhold i Saxo Privatbank, anmoder vi om, at du i første omgang henvender dig til vores kundeservice eller din rådgiver. Mener du ikke, at henvendelsen til kundeservice eller din rådgiver har givet dig et tilfredsstillende svar eller resultat, kan du sende en klage til Saxo Privatbanks klageansvarlige. Du kan anmode kundeservice eller din rådgiver om at blive henvist til den klageansvarlige, eller du kan få oplysninger om den klageansvarlige på Saxo Privatbanks hjemmeside eller forretningssteder. Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2., 1256 København K, Tlf , EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på Ved indgivelse af en klage skal Saxo Privatbanks e- mail adresse angives Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet Når du overfører penge til udlandet, skal du være opmærksom på, at der kan blive givet oplysninger til de amerikanske myndigheder. SWIFT som gennemfører betalingerne er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning Garantiformuen for Indskydere og Investorer Som kunde i Saxo Privatbank er du gennem Garantiformuen for Indskydere og Investorer i et vist omfang sikret mod tab, hvis Saxo Privatbank rammes af konkurs eller betalingsstandsning. Garantiformuen dækker bl.a. navnenoterede indskud og børneopsparinger i pengeinstitutter med et beløb svarende til euro pr. indskyder. Pensionskonti dækkes uden beløbsgrænse. Garantiformuen dækker også, hvis du som investor lider tab, fordi Saxo Privatbank ikke kan tilbagelevere de værdipapirer, som opbevares, administreres eller forvaltes af Saxo Privatbank. Der erstattes med op til euro pr. investor. Garantiformuen for Indskydere og Investorer har udgivet en brochure, hvori du kan læse mere om i hvilket omfang, du er sikret. Du kan rekvirere brochuren på Tilsyn Saxo Privatbank er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf , og registreret under FT-nr og CVR-nr Kontaktoplysninger Side 14 af 15

15 Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup Kommunikation med Saxo Privatbank foregår på dansk Ændringer Saxo Privatbank er berettiget til at ændre Betingelserne (inklusive tillæg) til gunst for dig uden varsel. Ændringer til ugunst for dig kan til enhver tid ske med en måneds varsel over for Erhvervskunder og to måneders varsel over for Privatkunder. Saxo Privatbank varsler ændringer ved brev eller ved annoncering i dagspressen. Du anses for at have accepteret ændringerne, såfremt du ikke inden datoen for ændringernes ikrafttræden har meddelt Saxo Privatbank, at du ikke kan godkende ændringerne. Saxo Privatbank er berettiget, men ikke forpligtet, til at anse en sådan meddelelse som en opsigelse. 19. LOVVALG OG VÆRNETING Alle tvister angående overholdelsen eller fortolkningen af enhver aftale med Saxo Privatbank og/eller Betingelserne er underlagt dansk ret og føres om muligt ved Sø- og Handelsretten i København eller alternativt Københavns Byret. SAXO PRIVATBANK A/S PHILIP HEYMANS ALLÉ HELLERUP CVR. NR Side 15 af 15

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR KUNDER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVAT Gældende fra den 01-01-2018 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-01-2018 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVAT Gældende fra den 26-06-2017 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 30.06.2017 04.08.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Frøs Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 19. september 2016 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. juli 2017. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Vestjysk Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Vestjysk Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 26. oktober 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 26. oktober 2017. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER # et godt sted at være ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERV Gældende fra den 26-06-2017 Frøs Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 26. oktober 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Nørre Nebel Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Nørre Nebel Sparekasse, medmindre

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den

Almindelige forretningsbetingelser. Gældende fra den Almindelige forretningsbetingelser Gældende fra den 15.02.2016 20.05.2016 Side 2/9 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem GrønlandsBANKEN og dig, medmindre der udtrykkeligt

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 26-06-2017 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Jutlander Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Jutlander Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 12-09-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Den Jyske Sparekasse gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i

Almindelige forretningsbetingelser. for erhvervskunder i Almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Gældende fra september 2012 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 12

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 12 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Side 1 af 12 Disse almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S ( Saxo Privatbank ) består af generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere