Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Efteråret 2014 Foråret 2015"

Transkript

1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Efteråret 2014 Foråret

2 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet for det akademiske år 2014/2015 Hermed præsenteres for syvende gang resultaterne af undervisningsevalueringen på bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi denne gang for efteråret 2014 og foråret Indledning 1.1 Evalueringsprocessen På Økonomiuddannelsen evalueres alle kurser og andre aktiviteter ved hver gennemførelse. Evaluering af kurserne foregår elektronisk. Evalueringsskemaet har været nogenlunde det samme over en årrække, hvilket gør det muligt, at følge udviklingen over tid. Midtvejs i et kursus gennemføres den såkaldte interne evaluering hvor resultaterne primært anvendes af underviser og kursusansvarlige med henblik på drøftelse med de studerende og tilpasninger i forløbet. Mod slutningen af et kursusforløb gennemføres den såkaldte eksterne evaluering, hvor resultaterne tilgår studienævn og studieleder. Bachelorprojekt (3. år af bacheloruddannelsen), speciale, samt sommerskole og økonomiske øvelser (seminar papers på kandidatuddannelsen) evalueres kun eksternt. Øvelserne vil ikke fremgå af denne rapport, da evalueringsformen ikke egner sig til formatet. I henhold til KU s retningslinjer for undervisningsevaluering 1 er udgangspunktet for undervisningsevalueringsrapporten de fælles retningslinjer for undervisningsevaluering, der består af: 1) En minimumstandard for evalueringshyppighed, 2) En tjekliste for fastlæggelse af fakulteternes evalueringsprocedure, 3) En tjekliste for udarbejdelse af konkrete evalueringsplaner på uddannelsesniveau og, 4) En procedure for offentliggørelse af sammenfattende undervisningsevalueringsrapporter. Nærværende rapport er den årligt offentliggjorte kvalitative sammenfatning af resultaterne af undervisningsevalueringerne. I henhold til de af KU bestemte retningslinjer inddeles evalueringerne i tre kategorier: A, B, og C. Sorteringen af evalueringerne i disse kategorier foretages på baggrund af de enkelte fakulteters definition af kategorierne, der dog skal opfylde følgende: I A kategorien samles evalueringer der viser, at undervisningen/fagelementet fungerer særdeles godt og kan være til inspiration for andre. I B kategorien samles evalueringer der viser, at undervisningen/fagelementet fungerer tilfredsstillende. I C kategorien samles evalueringer der viser, at der i undervisningen/fagelementet er behov for flere justeringer

3 Definitionerne på kategorierne A, B, og C er på Økonomisk Institut som følger: ABC-inddeling af undervisningsevalueringen Kategori Evalueringsresultat Svarende til følgende svar A Meget god, God B lig C Dårlig, Meget Dårlig Evalueringsresultaterne for hver undervisningsaktivitet sammenfattes i disse kategorier. I denne sammenfatning vægtes alle spørgsmål ens, og inddeles i kategorierne A, B, og C i henhold til disses definition på Økonomisk Institut foretaget på baggrund af KU s retningslinjer, jf. ovenstående tabel. Det skal bemærkes, at evalueringerne er et gennemsnit over samtlige spørgsmål, inklusive spørgsmål om fysiske rammer og studerendes egen indsats, jf. Appendix I. En række kurser og forelæsninger opnår dog U i det aggregererede resultat, svarende til at svarprocenten har været så lav, at der ikke kan gives et rimelig bud på resultatet af evalueringen. 1.2 Sammenhængen i evalueringssystemet Proceduren i behandlingen af de indkomne evalueringsresultater er, at studienævnets medlemmer hvert semester modtager alt materialet og diskuterer de forløb, medlemmerne måtte ønske. Studielederen foretager i samråd med institutlederen de nødvendige samtaler og personalebeslutninger. Det skal for god ordens skyld præciseres, at der eksisterer et uformelt evalueringssystem ved siden af det formelle. Studerende henvender sig løbende til kursusansvarlige, studieleder, studieadministrationen og studienævnsmedlemmer osv. med synspunkter og klager. Den slags henvendelser vil ofte give anledning til en drøftelse med underviseren. Den omstændighed, at evalueringssystemet er komplekst, betyder at der ofte kan fremkomme modstridende vurderinger af samme aktivitet. I det beskrevne, eksterne evalueringssystem kan samme kursus opfattes forskelligt. Det sker, at nogle studerende opfatter et forløb som meget godt, mens andre vurderer det som dårligt eller endda meget dårligt. Der kan også fremkomme klager over en undervisning, som i gennemsnit vurderes som middel eller bedre. Alene sådanne eksempler antyder, at reaktionerne på evalueringerne skal bruges med en betydelig forsigtighed. På trods af relativt lave svarprocenter i de eksterne evalueringer, giver evalueringerne megen vigtig information om de enkelte undervisningsaktiviteter. Disse resultater beskrives i aggregeret form i denne evaluering. 3

4 1.3 Spørgeskemaet Ved hvert spørgsmål i evalueringsskemaerne har de studerende kunne vælge mellem fem svarmuligheder, hvor ordlyden varierer afhængigt af spørgsmålet. Det kan f.eks. være 1: meget god, 2: god, 3: gennemsnitlig, 4: dårlig, 5: meget dårlig. Spørgsmålenes ordlyd samt svarmuligheder og disses placering på skalaen 1 5 ses i Appendix I. 4

5 2. Resultater 2.1 Svarprocenter Svarprocenterne ligger på 20-60% afhængig af aktivitet, jf. nedenstående tabel. Der er en tendens til, at svarprocenterne falder over studieforløbet, således at måske 75 pct. besvarer skemaerne på 1. år, mens svarprocenten på visse fag på kandidatuddannelsen kan være så lav som 0 %. De lave svarprocenter gør det svært, at drage meget håndfaste konklusioner, idet det er vanskeligt at vide, om det er de særligt positive og motiverede eller de særligt negative, der vælger at udfylde evalueringen. I forhold til sidste år ligger svarprocenten nogenlunde stabilt, med en stigning bacheloropgaven. i svarprocenten for I Appendix II findes svarprocenterne for alle aktiviteterne fra F11 F15. Svarprocenter 2014/2015 E14 F15 Fag i alt 27% 23% Hold i alt 32% 31% Sommerskole - 32% Bachelor 26% 35% Speciale 57% 57% 2.2 ABC-inddeling Samtlige evaluerede aktiviteter bliver sorteret i de i indledningen omtalte A, B, og C kategorier efter hvor positivt undervisningen/fagelementet er blevet evalueret af de studerende. Falder et undervisnings- eller fagelement således i kategorien A er dette i gennemsnit blevet evalueret som værende enten meget godt eller godt. For neden præsenteres evalueringsresultatet for samtlige fag og hold inddelt i kategorierne A, B, og C. Tabellerne viser således antallet af evaluerede fagelementer, der falder i de tre forskellige kategorier. Fag: A B 10 6 C 0 0 For få besvarelser 0 0 I alt E14 F15 5

6 I E14 blev der i alt evalueret 53 fag, hvoraf de 43 opnåede en A evaluering, og de resterende en B evaluering. I F15 blev der evalueret 54 fag hvoraf 48 fag opnåede en A evaluering, og 6 en B evaluering. Langt de fleste fag bliver således evalueret positivt. Hold: A B C 2 2 For få besvarelser 4 0 I alt E14 F15 Holdene evalueres ligeledes overvejende positivt, dog har enkelte også fået en negativ evaluering og i E14 var der fire hold hvor for få studerende besvarede evalueringen til, at denne kunne danne et retvisende billede af holdet. Kursusansvarlige, der har ansvar for holdundervisere, der evalueres systematisk dårligt, vil typisk tage en samtale med den pågældende underviser. Det er også tilfældet, at studieleder inddrages. I nogle tilfælde tilbydes holdunderviseren pædagogisk supervision fra Pædagogisk Center. Holdunderviserne er typisk ansat på 1- eller 3-års-kontrakter. I mange tilfælde bliver holdunderviser ikke tilbudt forlængelse, hvis de har haft dårlige evalueringer over flere semestre. 2.3 Aggregerede, kvantitative resultater vedr. undervisning I dette afsnit præsenteres de aggregerede, kvantitative resultater vedr. forelæsninger og holdundervisning på bacheloruddannelsen og kandidatdelen over en årrække. Ved hvert spørgsmål i evalueringsskemaerne har det studerende kunnet vælge mellem 5 svarmuligheder, hvor ordlyden varierer afhængigt af spørgsmålet. Her er svarene konverteret til en karakter mellem 1 og 5 hvor 1 er meget godt og 5 er meget dårligt. 6

7 Bachelor forelæsninger Faget: F13 E13 F14 E14 F15 Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så fagets tilrettelæggelse, fx fordeling mellem forelæsninger og evt. fordeling mellem teoretiske og anvendte elementer, eksamensform etc.? Hvordan vurderer du fagets koordinering med andre fag? I hvor høj grad lever faget op til dine forventninger? Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af dette fag? Forelæseren: Hvordan vurderer du forelæserens formidling af fagets indhold? Hvordan vurderer du forelæserens forberedelse? Hvordan vurderer du forelæsningernes praktiske gennemførelse? De studerende: Hvordan er dine forudsætninger for at følge faget? Hvordan vurderer du din egen arbejdsindsats i dette fag sammenlignet med dine andre fag i dette semester? Hvor stor en andel af undervisningen har du deltaget i? Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen med dette fag (udover selve undervisningstiden)? Bachelor hold Hvordan vurderer du øvelseslærerens formidling af fagets indhold? Hvordan vurderer du øvelseslærerens forberedelse? Hvordan vurderer du øvelsernes praktiske gennemførelse? F13 E13 F14 E14 F

8 Forelæsninger i fag der kan tages både på BA og KA Faget: F13 E13 F14 E14 F15 Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så fagets tilrettelæggelse, fx fordeling mellem forelæsninger og evt. fordeling mellem teoretiske og anvendte elementer, eksamensform etc? Hvordan vurderer du fagets koordinering med andre fag? I hvor høj grad lever faget op til dine forventninger? Hvordan vurderer du dit samlede udbytte at dette fag? Forelæseren: Hvordan vurderer du forelæserens formidling af fagets indhold? Hvordan vurderer du forelæserens forberedelse? Hvordan vurderer du forelæsningernes praktiske gennemførsel? De studerende: Hvordan er dine forudsætninger for at følge faget? Hvordan vurderer du din egen arbejdsindsats i dette fag sammenlignet med dine andre fag i dette semester? Hvor stor en andel af undervisningen har du deltaget i? Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen med dette fag (udover selve undervisningstiden)? Holdundervisning i fag der kan tages både på BA og KA Hvordan vurderer du øvelseslærerens formidling af fagets indhold? Hvordan vurderer du øvelseslærerens forberedelse? Hvordan vurderer du øvelsernes praktiske gennemførsel? F13 E13 F14 E14 F

9 Kandidat, forelæsninger Faget: F13 E13 F14 E14 F15 Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så fagets tilrettelæggelse, fx fordeling mellem forelæsninger og evt. fordeling mellem teoretiske og anvendte elementer, eksamensform etc? Hvordan vurderer du fagets koordinering med andre fag? I hvor høj grad lever faget op til dine forventninger? Hvordan vurderer du dit samlede udbytte at dette fag? Forelæseren: Hvordan vurderer du forelæserens formidling af fagets indhold? Hvordan vurderer du forelæserens forberedelse? Hvordan vurderer du forelæsningernes praktiske gennemførsel? De studerende: Hvordan er dine forudsætninger for at følge faget? Hvordan vurderer du din egen arbejdsindsats i dette fag sammenlignet med dine andre fag i dette semester? Hvor stor en andel af undervisningen har du deltaget i? Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen med dette fag (udover selve undervisningstiden)? Kandidat, hold F13 E13 F14 E14 F15 Hvordan vurderer du øvelseslærerens formidling af fagets indhold? Hvordan vurderer du øvelseslærerens forberedelse? Hvordan vurderer du øvelsernes praktiske gennemførelse? Bachelorprojekter Vejledningen i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekter, som varetages af enten interne medarbejdere eller eksterne lektorer, er evalueret med nedenstående resultat. Her er indsamlingen af materialet foregået anderledes end ved evalueringen af kurserne, hvorfor resultaterne vises grafisk. 9

10 Evaluering af BA-projekter Meget god God lig Dårlig Meget dårlig Hvordan vurderer du bacheloropgavens koordinering med andre fag? 0% 20% 40% 60% Hvordan vurderer du organiseringen og den praktiske gennemførelse af hele forløbet omkring bacheloropgaven? Meget god God lig Dårlig Meget dårlig 0% 20% 40% 60% Hvordan vurderer du dit samlede udbytte af bacheloropgaven? Hvor relevant synes du introduktionsmødet var? Meget stort Stort ligt Dårligt Meget Dårligt 0% 20% 40% 60% Meget Relevant Relevant Middel Mindre Relevant Irrelevant 0% 20% 40% 60% I hvor høj grad lever forløbet omkring bacheloropgaven op til dine forventninger? Meget bedre end ventet Bedre end ventet Som ventet Dårligere end ventet Meget dåligere end ventet 0% 20% 40% 60% Meget god God lig Hvordan vurderer du vejleders evne til at hjælpe på en forståelig måde? Dårlig Meget dårlig 0% 20% 40% 60% 10

11 Som noget nyt er resultaterne fra bachelorprojektet denne gang suppleret med de studerendes kommentarer, dog kun i de tilfælde hvor kommentarer fra forskellige studerende har haft samme overordnede budskab, og hvor budskaberne har relevans i evalueringssammenhæng. Udvalgte kommentarer fra evalueringen: E14: Det er lidt underligt man ikke får nogen "træning" i at skrive opgaver som denne tidligere på studiet. Det er lidt underligt første gang at stå med hele ansvaret for sin opgaven, hvor man tidligere har fået at vide hvad man skal gøre. Jeg tror derfor det kunne hjælpe, hvis flere opgaver på bacheloren var mere frie, hvilket kunne bidrage til noget erfaring i at skrive individuelle opgaver. Jeg kunne forestille mig at det ville være en succes hvis man havde mulighed for at vælge en "øvelse" som valgfag på bacheloren (der tæller 7,5) lige som man kan have på kandidaten, så man øver sig på at formulere sig til når bacheloren skal skrives. F15: Det kunne være gavnligt at få bedre info om opbygningen af en opgave, hvordan man laver fodnoter/litteraturhenvisninger, hvordan litteraturlisten laves mv. Det er første store skriftlige opgave siden gymnasiet, så vi er på ingen måde oplært i hvordan man går til en opgave. Der var stort set ingen løbende info på absalon om noget af det, der blev snakket om til introduktionskurset, selvom der blev sagt, at det ville der være. Jeg synes, at information omkring formalia ift opgaven var rigtig begrænset. Der blev givet forskellig information om sidetal, afleveringsform, forsiden osv. Kommentar til F15: Der er siden fulgt op og forbedret på netop disse kritikpunkter på bachelorinformationssiden som følge af de kritikpunkter, der blev rejst i denne evaluering. 11

12 Evaluering af Specialevejledningen Specialeevaluering 1. Specialeseminaret ved semestrets begyndelse afklarede mange spørgsmål: 2. Vejledningskontrakt med disposition og arbejdsplan var et positivt element i min specialeproces: 3. Det var let at aftale vejledning med min vejleder: 12

13 4. Min vejleder overholdt indgående aftaler: 5. Jeg overholdt indgående aftaler: 6. Min vejleder var kompetent: 7. Jeg er tilfreds med vejledningsforløbet som helhed: 13

14 8. Specialeadministrationen gav mig den hjælp, jeg havde brug for: 9. Samlet status: Forklaring til søjlediagrammet samlet status ovenfor: Der er i alt udsendt 267 evalueringsskemaer til studerende, heraf har 151 studerende evalueret deres specialeforløb, svarende til 57 %. Kommentar: Specialeevalueringen der her præsenteres har kørt fra E14 E15. 14

15 3. Sammenfatning Svarprocenterne har ligget nogenlunde stabilt over de senere år. Det samlede billede af undervisningen og vejledningen på økonomistudiet er generelt positivt. Langt størstedelen af de evaluerede fag og hold opnåede at havne i A-kategorien, svarende til en meget positiv eller positiv evaluering. Når alle resultater sammenlignes med sidste års resultater, er der ingen nævneværdige forskelle. Det er et mål at højne svarprocenten. Med det formål har Studienævnet forkortet og ændret i spørgeskemaerne med henblik på et mere klart spørgeskema. Denne ændring af spørgeskemaerne trådte i kraft i efteråret 2015 og afspejles således først i næste års evalueringsrapport. Studienævnet har endvidere besluttet med virkning fra foråret 2016 forsøgsvis kun at gennemføre en enkelt evaluering i løbet af semesteret. Denne vil ligge i slutningen af semesteret, men inden undervisningen afsluttes. Studienævnet vil endvidere, som et forsøg, udarbejde en template, som underviserne kan anvende til en mindre og mere uformel intern evaluering gennemført i fx Socrative. En sådan intern evaluering vil højere grad dels kunne skræddersys det enkelte fag, dels kunne bruges mere aktivt i undervisningen og dermed give anledning til en mere målrettet og fokuseret diskussion af undervisningen i de enkelte fag. Det er ambitionen, at disse tiltag skal bidrage til at opnå en højere svarprocent. 15

16 4. Appendix I: Spørgeskema Nedenfor er spørgeskemaerne brugt til samtlige fag- og holdevaluering sammen med de enkelte spørgsmåls svarmuligheder som præsenteret for de studerende i de tilsendte spørgeskemaer. Disse svarmuligheder konverteres til et tal mellem 1 og 5 hvor 1 svarer til meget godt og 5 til meget dårligt. Spørgeskemaet: Fag Svarmuligheder: Generelt om faget: Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget godt Godt Generelt om faget: Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så fagets tilrettelæggelse? Meget godt Godt Generelt om faget: Hvordan vurderer du fagets koordinering med andre fag? Meget godt Godt Meget Generelt om faget: I hvor høj grad lever faget op til bedre end Bedre end dine forventninger? ventet ventet Generelt om faget: Hvordan vurderer du dit samlede udbytte at dette fag? Meget stort Stort Forelæseren: Hvordan vurderer du forelæserens formidling af fagets indhold? Meget god God Forelæseren: Hvordan vurderer du forelæserens forberedelse? Meget god God Forelæseren: Hvordan vurderer du forelæsningernes praktiske gennemførsel? Meget god God Studerende: Hvordan er dine forudsætninger for at følge faget? Meget gode Gode Studerende: Hvordan vurderer du din egen arbejdsindsats i dette fag sammenlignet med dine andre fag i dette semester? Meget aktiv Aktiv ligt Dårligt Meget dårligt ligt Dårligt Meget dårligt ligt Dårligt Meget dårligt Dårligere end Meget dårligere Som ventet ventet end ventet ligt Lille Meget lille ligt Dårlig Meget dårlig ligt Dårlig Meget dårlig ligt Dårlig Meget dårlig ligt Dårlige Meget dårlige ligt Inaktiv Meget inaktiv Studerende: Hvor stor en andel af undervisningen har du deltaget i? % 60-80% 40-60% 20-40% 0-20% Studerende: Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen med dette fag (udover selve undervisningstiden)? Mere end 8 5. Spørgeskemaet: Hold Svarmuligheder: Øvelseslærer: Hvordan vurderer du øvelseslærerens formidling af fagets indhold? Meget god God lig Dårlig Meget dårlig Øvelseslærer: Hvordan vurderer du øvelseslærerens forberedelse? Meget god God lig Dårlig Meget dårlig Øvelseslærer: Hvordan vurderer du øvelsernes praktiske gennemførsel? Meget god God lig Dårlig Meget dårlig 16

17 6. Appendix II: Svarprocenter 40% Svarprocent 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% F11 E11 F12 E12 F13 E13 F14 E14 F15 0% Fag i alt Hold i alt Bachelor 17

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2010 2011 Hermed præsenteres for tredje gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009.

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, foråret 2009. Hermed præsenteres for første gang resultaterne af undervisningsevalueringen på bachelor

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2009 2010 Hermed præsenteres for anden gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016/17 Aarhus BSS, august 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27.

Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS. Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. Procedure til evaluering af vejledningsforløb på BA- og kandidatuddannelser på Aarhus BSS Pilotprojekt 2016 Aarhus BSS, 27. april 2016 1 Indhold 2 Formål med evalueringsproceduren for vejledningsforløb

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning.

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - SCIENCE 15. JULI 2014 Denne

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Plan for evaluering af undervisningen

Plan for evaluering af undervisningen SYDDANSK UNIVERSITET Studienævnet ved Det Tekniske Fakultet December 2007 Plan for evaluering af undervisningen Baggrund I henhold til element 3.3 i Delpolitik for Evaluering udøver Studienævnet det formelle

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet

Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet Plan for undervisningsevaluering på Det Tekniske Fakultet Baggrund I henhold til indikator 6.3.2.3 i Delpolitik for Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning skal der for fakultetets

Læs mere

Evaluering af klinisk kursus i almen medicin. 6. semester kandidat, Medicin. Foråret 2015

Evaluering af klinisk kursus i almen medicin. 6. semester kandidat, Medicin. Foråret 2015 Evaluering af klinisk kursus i almen medicin 6. semester kandidat, Medicin Foråret 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013

TORS Studienævn: Evalueringsrapport for undervisningen på TORS, foråret 2013 TORS Studienævn: Evalueringsrapport E2013 Statistik: Antal kurser udbudt på ToRS i efteråret 2013: 171 Kurser evalueret: 114 Undervisere: 81 Besvarelser: 868 Studienævnets kommentarer: Evalueringer på

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet

Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evalueringsplan for de juridiske kandidatuddannelser og eftervidereuddannelser på Københavns Universitet 2015-16 Evalueringen på alle fakultetets uddannelser

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Evaluering af klinisk kursus i Psykiatri. 4 semester kandidat, Medicin. Samlet. Efterår 2015

Evaluering af klinisk kursus i Psykiatri. 4 semester kandidat, Medicin. Samlet. Efterår 2015 Evaluering af klinisk kursus i Psykiatri 4 semester kandidat, Medicin Samlet Efterår 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016

Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Modul- og semesterevaluering, 4. semester, OID, fora r 2016 Indhold Indledning... 3 Elektronisk modul- og semesterevalueringer... 3 Modul 13: IT som pædagogisk værktøj... 3 Samlet status... 3 Læringsmål

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Procedure for systematiske undervisningsevalueringer og - opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet; Gældende fra studieåret 2009/2010

Procedure for systematiske undervisningsevalueringer og - opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet; Gældende fra studieåret 2009/2010 DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematiske undervisningsevalueringer og - opfølgninger ved Det Naturvidenskabelige Fakultet; Gældende fra studieåret 2009/2010 18.

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Procedure for evaluering på HD, Aarhus BSS. Aarhus BSS, oktober 2016

Procedure for evaluering på HD, Aarhus BSS. Aarhus BSS, oktober 2016 Procedure for evaluering på HD, Aarhus BSS Aarhus BSS, oktober 2016 v. 1.2 Oktober 2016 Indhold 1 Formål med evalueringsproceduren 3 2 Evaluering af kursusforløb og seminarforløb 3 3 Evalueringsspørgsmål

Læs mere

Procedure til evaluering af kursusforløb pa BA- og kandidatuddannelse pa Aarhus BSS

Procedure til evaluering af kursusforløb pa BA- og kandidatuddannelse pa Aarhus BSS Procedure til evaluering af kursusforløb pa BA- og kandidatuddannelse pa Aarhus BSS Godkendt af fakultetsledelsen d. 8. oktober 2015 Indhold Formål med evalueringsproceduren 1 Dataindsamling 1 Databearbejdning

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

DIGITALISERING AF EVALUERING

DIGITALISERING AF EVALUERING DIGITALISERING AF EVALUERING Intern uddannelsesdag om educational-it Aarhus Universitet, 8. oktober 2015 DIGITALISERING AF UNDERVISNING PÅ BSS 1. Implementering af Blackboard i 2013 1. 1.200 undervisere,

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012

Evaluering af kurser/vejledning på kandidatuddannelsen i foråret 2012 Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? Hvis du tænker tilbage på semesterets start, hvor stor interesse

Læs mere

Procedure til evaluering af kursusforløb pa bachelor- og kandidatuddannelser pa Aarhus BSS

Procedure til evaluering af kursusforløb pa bachelor- og kandidatuddannelser pa Aarhus BSS Procedure til evaluering af kursusforløb pa bachelor- og kandidatuddannelser pa Aarhus BSS Indhold Godkendt af fakultetsledelsen på Aarhus BSS 2. september 2016 1 Formål med evalueringsproceduren 2 2 Dataindsamling

Læs mere

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014

Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Evaluering af 4. semester samt uddannelsesevaluering cand.it. fora r 2014 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Samlet status... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejde med evt. casevirksomhed...

Læs mere

Studiehåndbog - Indledning 1

Studiehåndbog - Indledning 1 Studiehåndbog - Indledning 1 Indledning Denne studiehåndbog dækker økonomiuddannelserne ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og er tænkt som et opslagsværk om uddannelserne, hvori man kan finde

Læs mere

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Sagsbehandler: Gitte Duemose Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Møde nr. 12-6, Referat af studienævnsmøde mandag kl. 10:15-12:00 i Seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS.

Møde nr. 12-6, Referat af studienævnsmøde mandag kl. 10:15-12:00 i Seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS. 1 Hanne Bengtsson Studienævnssekretær Økonomisk studienævn Øster Farimagsgade 5, bygn. 25, 1353 K Tlf. + 35 32 30 50 Hanne.Bengtsson@econ.ku.dk 19.09.12 J.nr.. 014-0055/12-2200 Møde nr. 12-6, 24.09.12

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering Jonas Kristoffer Lindeløv Stilling: Psykologi Studerende (+ vejleder og seminarleder på 1. semester, forskningsassistent m.m.) Ansættelsessted: Aalborg Universitet Undervisningsevaluering på Evalueringspraksis

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET REV.

KØBENHAVNS UNIVERSITET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET REV. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 REV. MARTS 2016 SCIENCE har i henhold til KU s fælles kvalitetssikringspolitik

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017

Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Uddannelses- og semesterevaluering, KA, Samfundsfag, forår 2017 Samlet status Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for x studerende. Heraf har 1 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2013 og F2014

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2013 og F2014 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for medicin EVALUERINGSRAPPORT 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Rapport ved Evalueringsrapport

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik

Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark. Evaluering Klinisk Biomekanik Syddansk Unversitet - University of Southern Denmark Evaluering Klinisk Biomekanik November 2013 Indhold Regularitetsplan Bachelor... 3 Regularitetsplan Kandidat... 6 Evalueringsskemaer... 8 Evaluering

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 MFØ/MM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS

Læs mere

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem

Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Evalueringsrapport Anvendt Filosofi 8.sem Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, AF 8. semester, forår 2012 Om evalueringsundersøgelsen

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %.

Kvalitative forskningsmetoder i idræt. 5. semester, BA - Efterår Studienævnets evalueringsskema - Idræt. Svarprocent: 16/22 = 72 %. Studienævnets evalueringsskema - Idræt Kvalitative forskningsmetoder i idræt 5. semester, BA - Efterår 5 Svarprocent: / = 7 %. Jeg er overordnet set tilfreds med kurset/modulet 9% 3 69% 3% % % Læringsmål

Læs mere

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS.

Referat af studienævnsmøde torsdag den 2. december 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS. 1 Hanne Bengtsson Studienævnssekretær Økonomisk studienævn Øster Farimagsgade 5, bygn. 25, 1353 K Tlf. + 35 32 30 50 Hanne.Bengtsson@econ.ku.dk 2. december 2010 Møde nr. 105 02.12.10 Referat af studienævnsmøde

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 21 36,2% 11-15 timer 17 29,3% 16-20 timer 15 25,9% 21-25 timer 3 5,2% Over 25 timer 2 3,4%

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af semestret generelt:

Evaluering af semestret generelt: SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 44 studerende den 1. september 2015. Der er blevet rykket en

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T JANUAR 2014

E V A L U E R I N G S R A P P O R T JANUAR 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T 2 0 1 2 13. JANUAR 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Evaluering af undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

Læs mere

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012

Semesterevaluering: kandidat PAS efteråret 2012 Hvilket semester går du på? Hvilke seminarer har du deltaget i? Modul 1: Organisation og forvaltning - Blev der ved seminarets start informeret om målene for modulet? 1 Modul 1: Organisation og forvaltning

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 6. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 2 Uddannelsens faglige niveau... 2 Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau?...

Læs mere