Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet"

Transkript

1 D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet Finansrådet og Børsmæglerforeningen har den 30. juni 2006 modtaget Finanstilsynets forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber og årsregnskabsloven i høring. Lovene skal gennemføre direktivet for markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet. Lovudkastet giver foreningerne anledning til nedenstående bemærkninger. Amaliegade København K Telefon Fax Generelle kommentarer Indledningsvist ønsker foreningerne at pege på, at det bør fremgå klart af de indledende bemærkninger i lovudkastet, i hvilket omfang Finanstilsynet kan fastsætte supplerende regler til lovudkastet ved bekendtgørelser. Lamfalussy-proceduren, efter hvilken direktiverne og deres tekniske gennemførelsesregler (såkaldte niveau 2-regler) vedtages, indebærer, at der nødvendigvis må implementeres en række centrale bestemmelser i bekendtgørelsesform. Foreningerne mener, at det er væsentligt, at det er klart afgrænset i lovudkastet, hvilke områder Finanstilsynet kan regulere ved bekendtgørelse. I den forbindelse bør det præciseres, om Finanstilsynet agter at udstede bekendtgørelser, der går ud over niveau 2-reglerne, som afventes fra Kommissionen. Som eksempel kan nævnes lovforslagets 2, hvor det af bemærkningerne til nr. 24 fremgår, at Finanstilsynet efter forslaget til stk. 5 kan udstede regler i bekendtgørelsesform om de i 71 nævnte forhold for værdipapirhandlere. Forventer Finanstilsynet at fastsætte nærmere regler udover de, som måtte blive fastsat på niveau 2 af Kommissionen? Herudover mener foreningerne, at de forskellige begreber, der introduceres med lovudkastet, bør defineres i diverse loves indledende bestemmelser. Eksempelvis bør et begreb som "systematisk internalisering" forklares i de indledende bestemmelser til værdipapirhandelsloven. Endelig ønsker foreningerne at pege på, at der tilsyneladende ikke er hjemmel til at fastsætte nærmere regler vedrørende outsourcing i lovudkastet,

2 hvilket formentlig skyldes, at man afventer arbejdet, der pågår i CEPS (Centre for European Policy Studies) vedrørende outsourcing. Side 2 Foreningerne har for overskuelighedens skyld delt bemærkningerne til lovudkastet op i bemærkninger vedrørende MiFID og bemærkninger vedrørende gennemsigtighedsdirektivet. Lovudkastet vedrørende MiFID Lovudkastets generelle bemærkninger Vedrørende pkt. 2.2 giver bemærkningerne grobund for tvivl, når der henvises til reglerne om prospekter i tredje afsnit, idet der ligeledes er prospektpligt ved udbud til offentligheden (i.e. udbud til en større kreds end 100 personer), selvom det pågældende værdipapir ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller påtænkes handlet på en alternativ markedsplads. Henvisningen til prospektreglerne bør derfor udgå. Vedrørende pkt. 2.3, pkt synes det at kunne udledes, at rådgivning om kapitalstrukturer og industristrategier ikke er omfattet af den licensbelagte aktivitet, investeringsrådgivning, hvis denne form for rådgivning kun omfatter den nævnte aktivitet. Samtidig fremgår det, at investeringsrådgivning kan omfatte anden virksomhed, som knytter sig til investeringsrådgivning, herunder rådgivning om kapitalstrukturer og industristrategier. Det er foreningernes opfattelse, at dette kræver en nærmere afgrænsning. Det fremgår af pkt. 2.4, at værdipapirhandleren i forbindelse med en værdipapirhandel skal sikre sin kunde det bedst mulige resultat under de givne forudsætninger. Dette går imidlertid videre end direktivets formulering, hvoraf det følger, at værdipapirhandleren skal træffe alle rimelige forholdsregler for at sikre kunden det bedst mulige resultat, jf. direktivets artikel 21, stk. 1. Bemærkningerne må bringes i overensstemmelse med direktivets ordlyd. Vedrørende pkt. 2.5 er det uklart, hvem der har tilsynsmyndigheden i den situation, hvor en udenlandsk filial udfører "cross border" virksomhed tilbage til hjemlandet. Er det i den situation værtslandet eller hjemlandet som har tilsynskontrollen med reglerne om god forretningsskik? Såfremt det er myndigheden i værtslandet, vil situationen være den, at denne skal udøve tilsyn på hjemlandets territorium og på baggrund af værtslandets regler. Med hensyn til pkt savnes der en henvisning til definitionen af investeringsservice i 5, stk. 1 nr. 4 i FIL. Det fremgår af pkt , at der overordnet er tale om mere detaljerede og skærpede krav til organisation og indretning af virksomheden med henblik på at beskytte kunderne mod interessekonflikter. Der savnes imidlertid en beskrivelse af, hvori skærpelsen består, idet der allerede i dag findes

3 udførlige regler om blandt andet 'chineese walls'. Der henvises i øvrigt til foreningernes bemærkninger til lovudkastets 2 nr. 24. Side 3 Vedrørende pkt er det uklart, hvordan best execution-reglerne kan være relevante for investeringsrådgivere, som ikke må udøve værdipapirhandel, men alene rådgive herom. Best execution-begrebet relaterer sig til transaktioner med værdipapirer. Med hensyn til pkt vedrørende systematisk internalisering henvises til foreningernes bemærkninger til lovudkastets 1 nr. 65 vedrørende 33 a. Det fremgår af pkt. 6.1, at de administrative byrder i forbindelse med lovforslaget vil udgøre over timer for erhvervslivet i forbindelse med implementering af lovforslaget. Dette skøn ligger langt under, hvad det faktisk må forventes at koste erhvervslivet. Herudover er skønnet i forbindelse med implementeringen af gennemsigtighedsdirektivet tilsvarende timer. Det er foreningernes vurdering, at der er væsentlige forskelle i konsekvenserne for erhvervslivet med hensyn til implementeringen af de to direktiver, og det kan således undre, at skønnet ligger på samme timeantal. De timer synes dog mere realistiske i forbindelse med implementeringen af gennemsigtighedsdirektivet. Lovudkastets 1 Vedrørende nr. 4 er det i forbindelse med 2 uklart, hvad der menes med begrebet "partnerskab" jf. 2, nr. 1, litra a. Menes der eksempelvis partnerselskaber, jf. aktieselskabslovens 173? Herudover bør 2, stk. 1, udtømmende gøre op med de finansielle instrumenter, der findes i dag. Finanstilsynet kan efter stk. 2 fastsætte nærmere regler om de instrumenter, som måtte komme til efterfølgende. Foreningerne ser ikke behovet for eksemplificeringen i 2, nr. 1. Vedrørende nr. 6 er bemærkningerne til 4, stk. 2 vanskelige at læse. Der ønskes en mere præcis beskrivelse af, hvilke regler fjernmedlemmer er underlagt, og hvilke bestemmelser hjemlen tænkes anvendt på. Definitionen af alternativ markedsplads i nr. 9 er uklar og ønskes præciseret. I nr. 30 bør det i forbindelse med 18 a præciseres, at det ikke er en omkostningsbetragtning, der er lagt til grund i direktivets regler for prisfastsættelsen, men at man med bestemmelsen ønsker at sikre, at en dominerende status ikke udnyttes. De bagvedliggende konkurrencemæssige hensyn bør præciseres således, at det fremgår klarere, at priser ligeledes kan afspejle forretningsmæssige vilkår. En omkostningsbestemt pligt ville stille danske udbydere i en konkurrencemæssig ufordelagtig situation i forhold til udenlandske udbydere.

4 Vedrørende 18 a og 18 b er det uklart, om der er en forskel i forhold til de situationer, hvor der skal offentliggøres priser efter mv. efter 18 a (førhandelsgennemsigtighed) og de situationer, hvor der skal offentliggøres diverse oplysninger efter 18 b (efterhandelsgennemsigtighed). I 18 a omtales "aktier, der handels i markedets systemer" og i 18 b omtales "aktier, der er optaget til handel på markedet". Kredsen af de i 18 b nævnte aktier synes umiddelbart bredere, som bestemmelsen er formuleret. Spørgsmålet er, om dette er tilsigtet. Side 4 Vedrørende nr. 33 efterlyses til 21, stk. 1, en nærmere definition af frit omsættelige værdipapirer. Definitionen bør placeres i lovens indledende bestemmelser. I relation til nr. 34 vedrørende 23, stk. 1 mener foreningerne, at der bør være en henvisning til de relevante undtagelser fra prospektreglerne. I relation til nr. 65 vedrørende 33 om transaktionsindberetningen ønsker foreningerne at pege på, at Finanstilsynet efter foreningernes vurdering alene kan implementere niveau 2-forordningens fakultative bestemmelse vedrørende kunde-id ved lov. Idet lovforslaget ikke omtaler kunde-id tager foreningerne det som udtryk for, at man i Danmark indtil videre har fravalgt at bruge denne mulighed. Kunde-id vil herefter først kunne indføres ved fornyet lovgivning. Idet indførelse af kunde-id vil være forbundet med økonomiske omkostninger for branchen samt rejser en række persondataetiske spørgsmål, er det centralt, at der ikke indføres krav om kunde-id, før en grundig cost-benefit analyse er foretaget. Vedrørende 33 a mener foreningerne, at lovteksten bør opdeles i definitionen af værdipapirhandlere, der systematisk internaliserer, og som bør fremgå af de indledende bestemmelser til værdipapirhandelsloven, og i den pligt bestemmelsen medfører for de pågældende. Herudover efterlyser foreningerne både i relation til 33 a og b en nærmere præcisering af begrebet "handel uden for et reguleret marked eller MHF". Begrebet "handel uden for et reguleret marked eller MHF" er centralt for bestemmelsens anvendelsesområde, og det er derfor væsentligt, at begrebet er klart defineret. I den forbindelse ønskes det afklaret, om handler gennemført under reglerne, fastsat af det pågældende marked vil være omfattet af beskrivelsen. Af bemærkningerne til 33 a fremgår følgende vedrørende strakshandel: "I hvilket omfang strakshandelsordningerne vil blive berørt, vil først blive afklaret, når Kommissionen har vedtaget nærmere gennemførelsesbestemmelser." Det fremgår videre af næste afsnit: "Der findes ikke regler om førhandelsgennemsigtighed for strakshandelsordninger i den gældende lov. Der foreslås derfor en ny 33 a, der indeholder regler om førhandelsgennemsigtighed for værdipapirhandlere, der foretager systematisk internalisering."

5 Foreningerne har noteret sig, at det på nuværende tidspunkt ikke er afklaret, hvorvidt de danske strakshandelsordninger i det hele taget vil blive omfattet af reglerne for systematisk internalisering og i givet fald i hvilket omfang, de vil blive omfattet. Lovbemærkningerne bør derfor ændres, idet de afspejler den forudopfattelse, at der vil gælde regler om førhandelsgennemsigtighed (systematisk internalisering) for strakshandelsordninger. Side 5 Herudover kan 33 a, stk. 3, læses således, at værdipapirhandlere, der systematisk internaliserer i aktier for størrelser op til normal markedsstørrelse er forpligtet til at stille priser i ikke-likvide aktier, de ikke handler i. Bestemmelsen må forstås således, at det alene er værdipapirhandlere, der systematisk handler i de pågældende illikvide aktier, som også bliver forpligtet til at stille priser i den pågældende aktie. Lovforslagets 2 Vedrørende nr. 10 om afgrænsning af begrebet investeringsservice ønsker foreningerne at pege på den uoverensstemmelse, der er mellem terminologien investeringsservice i 5, stk. 1, nr. 4, og i overskriften "Værdipapirhandlere" i bilag 4, afsnit a, hvortil der henvises i lovbestemmelsen. Begrebet "investeringsservice" indebærer en aktivitet, mens "værdipapirhandlere" relaterer sig til den juridiske person. Foreningerne finder generelt, at der bør være konsistens ved brugen af terminologi og efterlyser en afklaring af forskellen i begreberne "værdipapirer" over for "instrumenter". Foreningen foreslår, at begrebet "værdipapirer" fastholdes konsekvent i såvel værdipapirhandelsloven som i lov om finansiel virksomhed, og at der sker en udvidelse af værdipapirbegrebet således, at det også omfatter de nye typer, som omfattes af reglerne i kraft af MiFID. Det følger af nr. 24 vedrørende 72 i stk. 2, nr. 2, at virksomhederne skal indføre en række organisatoriske ordninger med henblik på at imødegå interessekonflikter. Ordningerne skal blandt andet sikre, at interessekonflikter mellem virksomheden og dens kunder samt kunderne imellem minimeres, og at virksomheden ved udførelse af sin virksomhed tager hensyn til markedets integritet. Det fremgår også, at virksomhederne har pligt til at identificere mulige interessekonflikter, der kan skade kundens interesser og til at indrette virksomheden således, at interessekonflikter begrænses på en effektiv måde. Det fremgår videre, at det vil være op til ledelsen i den enkelte virksomhed ud fra en analyse af de produkter og serviceydelser, kunderne tilbydes og ud fra virksomhedens organisation at identificere mulige interessekonflikter og begrænse den mest muligt. Som bestemmelsen og bemærkningerne hertil er formuleret, lægges der op til, at der er tale om nye forpligtelser på området. Det er imidlertid uklart, hvori disse nye forpligtelser reelt består sammenholdt med de gældende forpligtelser på området. Allerede i dag er der eksempelvis etableret "chinese walls" med henblik på at imødegå interessekonflikter såvel som forbud mod "frontrunning". Som lovforslaget og bemærkningerne hertil er formuleret, kunne det tolkes således, at virksomhederne nødvendigvis må nedbryde disse "chinese walls" med henblik på at identificere potentielle interessekon-

6 flikter for at efterleve de nye regler, hvilket næppe kan være tilfældet. Bemærkningerne skal præciseres således, at det står klart, hvilke nye krav der stilles til virksomhederne sammenholdt med de gældende krav på området herunder som følge af markedsmisbrugsdirektivets regler om investeringsanalyser. I relation til nr. 36 finder foreningerne det uhensigtsmæssigt, at den licensbelagte aktivitet i 343 b er defineret som investeringsrådgivning, da det kun er visse råd om investering, der er omfattet af licenskravet. Endvidere finder foreningerne, at ordene i 343 b "personlig anbefaling til en kunde" bør ændres til "anbefaling til en kunde personligt", idet "personlig anbefaling" er tvetydigt. Endelig ønsker foreningerne, at der gives en udtrykkelig bemyndigelse (i overensstemmelse med niveau 2-reglerne) til Finanstilsynet til at præcisere nærmere, hvilke typer af anbefalinger, der skal være omfattet af den licensbelagte aktivitet. Side 6 Lovudkastets 5 Foreningerne foreslår, at bestemmelsen i Fil-lovens bilag 4 afsnit B, nr. 8) vedrørende formidling og rådgivning om lån og kreditter til gearede investeringer træder i kraft 1. januar 2007, idet denne bestemmelse er uafhængig af implementeringen af MiFID. Lovudkastet vedrørende gennemsigtighedsdirektivet Indledningsvis vedrørende gennemsigtighedsdirektivet ønsker foreningerne at pege på, at der med ikrafttrædelsesdatoen den 1. januar 2007 er tale om en meget kort frist for virksomhederne til at indrette sig efter de nye regler, herunder henset til at en række af reglerne først vil blive udstedt ved bekendtgørelser i løbet af efteråret Reglerne skal ifølge direktivet først træde i kraft 20. januar 2007, hvorfor ikrafttrædelsen bør ændres i overensstemmelse hermed. Det bør dog præciseres i lovteksten, at bestemmelser vedrørende regnskabsinformationer gælder for de regnskabsår, der begynder 1. januar Det er herudover væsentligt, at arbejdet med bekendtgørelsen fremskyndes, da det allerede nu er vanskeligt for virksomhederne at nå fristen den 1. januar Lovudkastets 1 Vedrørende nr. 53 og 54 er der i begge bestemmelser henvist til en 27 a, stk. 4, hvilket umiddelbart synes at bero på en fejl. Herudover i relation til nr. 53 finder foreningerne det hensigtsmæssigt, at 27 a, stk. 2 rettes således, at det fremgår, at oplysningerne skal offentliggøres på en sådan måde, at de hurtigt bliver tilgængelige for offentligheden i Den Europæiske Union m.v., og at man lader ordet "hele" udgå. I og med det ikke er hensigten med reglerne, at oplysningerne skal nå enhver lokalavis, kan det give grobund for tvivl, at det fremgår, at oplysningerne skal

7 gøres tilgængelige i "hele" Den Europæiske Union. En henvisning til Den Europæiske Union må være tilstrækkelig. Side 7 Til nr. 58 om 29 bør lovteksten ændres, således at ordlyden "lade oplysningerne registrere" i stk. 1, andet punktum ændres til, at den pågældende skal sende eller meddele besiddelserne til Finanstilsynet. Terminologien "lade oplysningerne registrere" giver grobund for tvivl, og det bør præciseres, at forpligtelsen for udsteder ikke går videre end at sende oplysningerne til Finanstilsynet. Nr. 60 og 61 vedrører begge en 29 a. Dette må bero på en fejl, og det er uklart, hvordan 29 a skal læses. Det fremgår af bemærkningerne til nr. 68 i relation til, hvornår udstedere har opfyldt deres oplysningsforpligtelse, at det med lovudkastet ikke længere er muligt at fastslå, hvornår offentliggørelse ubetinget må anses for at være sket, og oplysningen dermed ikke længere vil have karakter af intern viden. Det fremgår videre, at dette vil bero på en konkret vurdering af, om der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling. Denne lovbemærkning giver grobund for fortolkningstvivl og bør således udgå. Det er væsentlig at fastholde, at intern viden er behørigt offentliggjort, når der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling. Når dette er sket, har udsteder opfyldt sin oplysningsforpligtelse. Det må herefter afklares, eventuelt i forbindelse med bekendtgørelsen til gennemsigtighedsdirektivet, hvad der udgør en for markedet generel og relevant videreformidling. Der må opstilles nogle kriterier, og det er ikke tilstrækkeligt herunder af retssikkerhedsmæssige hensyn at der alene i lovbemærkningerne opstilles formodninger for, hvornår der er sket en for markedet generel og relevant videreformidling. Der er tale om strafbelagte bestemmelser. Vedrørende nr. 109 om 84 c, stk. 2 nr. 2, fremgår det, at tilsynet kan offentliggøre navnet på en virksomhed eller en fysisk person, som i henhold til 83, stk. 1 meddeles en påtale for overtrædelse af loven eller bestemmelser fastsat i medfør heraf. Som noget nyt kan dette i henhold til 84 c, stk. 2, nr. 2 ske også i sager om overtrædelse af reglerne om offentliggørelse af års- og halvårsrapporter, jf. 27, stk. 7. Foreningerne antager, at bemærkningerne skal læses således, at offentliggørelse af navn kun kan komme på tale, såfremt tidsfristerne for offentliggørelse af års- og halvårsrapporter ikke er overholdt, hvorimod indholdsmæssige mangler i års- /halvårsrapporten ikke legaliserer tilsynets offentliggørelse af navn. Dette bør præciseres. Videre vedrørende nr. 109 om 84 c, stk. 2, nr. 3, bør betegnelsen "foreløbig ledelseserklæring" bringes i overensstemmelse med terminologien "periodemeddelelser", jf. værdipapirhandelslovens 27, stk. 8. Det samme bør ske i bemærkningerne til nr. 109.

8 Lovudkastets 3 Det fremgår af 73, stk. 5, at selskabet skal stille en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for stemmeberettigede aktionærer på generalforsamlingen. Af de generelle bemærkninger i pkt. 4.2 fremgår det alene, at en elektronisk blanket kan stilles til rådighed, hvilket ikke er i overensstemmelse med lovbestemmelsen. Side 8 Lovudkastets 4 Vedrørende nr. 6 om årsregnskabslovens 102, stk. 3, bør ordlyden "usikkerhedsfaktorer, som de står over for" ændres til samme ordlyd som i den foreslåede 185, stk. 1, nr. 3, i FIL (lovforslagets 2, nr. 32) til "usikkerhedsfaktorer, som virksomheden henholdsvis koncernen kan påvirkes af". Samme rettelse bør ske i bemærkningerne hertil. Herudover bør terminologien i bemærkningerne "stillingsbetegnelse" ændres til "funktion i forhold til virksomheden". Såfremt bemærkningerne giver anledning til spørgsmål, står foreningerne selvsagt til rådighed. Med venlig hilsen Sidsel Nordengaard Direkte

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v.

Kap. 6 i værdipapirhandelsloven, jf. bekendtgørelse nr. 479 af 1. juni 2006 af lov om værdipapirhandel m.v. Vejledning for behandling af prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads. Finanstilsynet 5. september 2006 1. Indledning 2. Retsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110, 2100, København Ø Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk 4. oktober 2010 Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. Holte, den 19. februar 2008

Finanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. Holte, den 19. februar 2008 Finanstilsynet Juridisk Kontor Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C. ministerbetjening@ftnet.dk Holte, den 19. februar 2008 Udkast til forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen

Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen Finanstilsynet 18. maj 2017 OPRI J.nr.132-0013 /SUM Høringsnotat vedr. undtagelsesbekendtgørelsen 1. Indledning Der er tale om en ændring af bekendtgørelse nr. 1113 af 9. oktober 2014 om tjenesteydelser,

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer

Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Christine Larsen Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer Resumé Baggrunden for Finanstilsynets vejledning er efter Finans Danmarks vurdering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder

Nyhedsbrev. Kapitalmarkeder Nyhedsbrev Kapitalmarkeder 21.12.2017 DEN NYE PROSPEKT FORORDNING: FÅR VI SÅ FÆRRE OG ENKLERE PROSPEKTKRAV? 21.12.2017 Med den nye prospektforordning følger nye regler. Vi giver her et overblik over de

Læs mere

Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet

Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til: metwin@erst.dk Lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet Resumé Finans Danmark takker for muligheden for

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut

Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø e-mail: hoeringer@ftnet.dk og bjj@ftnet.dk Evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut Resumé Danske realkreditinstitutter er med baggrund i EU-reglerne

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39EF vedrørende registreringskrav Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 298 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. juni 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013, fastsættes: Anvendelsesområde

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

rapporter som intern viden.

rapporter som intern viden. VEJ nr 9973 af 09/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0012 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger m.v.

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Marianne Knudsen København, den 26. maj 2011 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger m.v.

Læs mere

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger.

Ved brev af 21. december 2007 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets og Børsmæglerforeningens bemærkninger. Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 a 1850 Frederiksberg c ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, herunder lov om værdipapirhandel

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 13. december Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) 9. december Nr Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. december 2016 9. december 2016. Nr. 1526. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 6, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1. (Delårsrapportbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 1 (Delårsrapportbekendtgørelsen) I medfør af 134 a og 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven,

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) BEK nr 738 af 13/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ...

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 11. juli 2008 hedder det: ... Kendelse af 8. juni 2009 (J.nr. 2008-0017408) Omtvistet aktivitet vedrørende rådgivning og vejledning om konkrete prospekter opfylder ikke kravet i lov om finansiel virksomhed 9, stk. 2, 2. pkt. Lov om

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Kendelse K ApS mod Finanstilsynet

Kendelse K ApS mod Finanstilsynet Kendelse af 14. oktober 1997. J.nr.96-202.524 Virksomhed med salg af brugte skibsanparter anset for omfattet af tilladelseskravet i lov om fondsmæglerselskaber. Lov om fondsmæglerselskaber 1 og 5, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning

Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Jens Østergaard Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kapitaldækning Finansrådet finder det positivt, at Finanstilsynet

Læs mere

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

2013 Udgivet den 17. december december Nr Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 17. december 2013 13. december 2013. Nr. 1442. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden

Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 253 Offentligt Finanstilsynet 8. juni 2007 Redegørelse vedrørende Finanstilsynets notat om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden Den 20. april 2007 offentliggjorde

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Lov om forsikringsformidling (L 8) Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 8 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-18 L 8 Bilag XX Offentligt xx. november 2017 Af erhvervsministeren tiltrådt af [XXX]: Æ n d

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere