Konsulenter har sat integration af etniske minoriteter på dagsordenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulenter har sat integration af etniske minoriteter på dagsordenen"

Transkript

1 18. februar 2005 L:\TEKST\FORLAG\LO\Artikler\Konsulenter har sat integrationa f etniske minoriteter på dagsordenen.doc/jp Artikel Konsulenter har sat integration af etniske minoriteter på dagsordenen af Leif Olsen akf forlaget februar

2 Fire netværkskonsulenter har medvirket til at få sat folkebibliotekernes rolle i integrationen af etniske minoriteter på dagsordenen samt bidraget til realisering af projekter og udvikling af ideer i løbet af deres toårige projektperiode fra august 2002 til juli Det er hovedresultatet fra akf s evaluering af Biblioteksstyrelsens og Statsbibliotekets/Indvandrerbibliotekets 2 projekt»konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund«. Evalueringen blev gennemført i perioden fra januar 2003 til august 2004 og er netop blevet offentliggjort (Olsen 2005, se 2

3 Visionen bag netværkskonsulenterne Biblioteksstyrelsen bidrog i maj 2002 til at oprette fire deltidskonsulentstillinger for en toårig periode. Formålet var at styrke folkebibliotekernes rolle i arbejdet med integration af etniske minoriteter 3 i det danske samfund. Baggrunden for Biblioteksstyrelsens initiativ var bl.a. viden om bibliotekernes rolle i integrationsarbejdet, der var udsprunget fra to undersøgelser. Undersøgelsen»Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark«(Hvenegaard 2001) viste, at mange kulturinstitutioner gerne ville medtænke etniske minoriteter, men ofte ikke vidste, hvordan de skulle gribe sagen an. Undersøgelsen fremhævede, at bibliotekerne var blandt de kulturinstitutioner, der var nået længst på området og derfor kunne beskrives som mangfoldighedens stifindere. En anden undersøgelse»frirum til integration«(christensen 2001) viste, at de etniske minoriteter i lige så høj grad som den øvrige befolkning var lånere på bibliotekerne. Biblioteksstyrelsen m.fl. konkluderede på den ene side, at de danske folkebiblioteker spiller en vigtig rolle i arbejdet med integration af etniske minoriteter i kraft af deres brede informations- og kulturprofil. På den anden side erkendte man, at arbejdet kunne styrkes gennem yderligere udvikling, hvorfor man valgte at søsætte et initiativ med landsdækkende konsulenter til at styrke, støtte og udvikle indsatserne for etniske minoriteter i de danske folkebiblioteker (Biblioteksstyrelsen 2002). Konsulenter fik ansvar for hver deres del af de fire netværksområder, som landet blev opdelt i. Figur 1 De fire netværk 3

4 Spørgeskemaer til folkebibliotekerne via og internet På baggrund af formålene med konsulentmodellen indgik akf i dialog med projektets styregruppe og projektleder omkring udformningen af en relevant evaluering inden for rammerne af de afsatte midler til evalueringens gennemførelse. Der var mange mulige og relevante indfaldsvinkler til evalueringen afhængig af, hvilke type(r) af viden om henholdsvis processer og resultater man ønskede at sætte fokus på (Rieper 2004). I udgangspunktet var styregruppen og projektlederen interesseret i at få belyst såvel processer som resultater af konsulenternes indsatser og samarbejde med folkebibliotekerne. Rammerne for evalueringen tillod dog ikke at rumme alle aspekter, hvorfor der blev gennemført en prioriteringsproces i forhold til, hvilke aspekter af konsulentmodellen der skulle evalueres. Der skulle således bl.a. vælges mellem at evaluere, i hvor stort omfang folkebibliotekerne blev påvirket af konsulenternes indsatser (breddeanalyse) eller at evaluere processerne i konsulenternes arbejde og deres samarbejde med relativt få udvalgte biblioteker (dybdeanalyse). Valget faldt ud til fordel for en spørgeskemabaseret evaluering af bredden i konsulenternes indsatser. Evalueringen skulle afdække, i hvilket omfang folkebibliotekerne brugte konsulenterne og lod sig påvirke af deres indsatser i forhold til udbygningen af deres biblioteksbetjening af etniske minoriteter. Herudover skulle evalueringen også bidrage til at afdække aktivitetsniveauet og folkebibliotekernes planer for deres fremtidige indsatser i forhold til deres betjening af målgruppen etniske minoriteter. Metodisk er denne del af evalueringen gennemført som to internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt folkebibliotekerne i henholdsvis foråret 2003 og foråret Sideløbende med breddeevalueringen blev det besluttet at gennemføre et supplerende fokusgruppeinterview med konsulenter og udvalgte repræsentanter for folkebibliotekerne. Endelig skulle evaluator deltage i en række møder og relevante konferencer i forbindelse med projektets gennemførelse, hvilket gav evaluator en vis indsigt i processuelle og kvalitative aspekter af projektet og dets gennemførelse. 4

5 Hovedspørgsmål Til brug for spørgeskemaundersøgelsen blev der ud fra hovedspørgsmålene udarbejdet konkrete spørgsmål under følgende temaer, som evalueringsrapporten er bygget op omkring: Folkebibliotekernes kendskab til og kontakt med konsulenterne. Folkebibliotekernes kontakt med etniske minoriteter. Folkebibliotekernes biblioteksbetjening af etniske minoriteter. Folkebibliotekernes viden om biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter. Folkebibliotekernes samarbejde med parter uden for biblioteksverdenen om biblioteksbetjening og integration af etniske minoriteter i det danske samfund. Folkebibliotekernes samarbejde med andre biblioteker om biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter. Svarpersoner og svarprocenter Det var målet at få alle landets folkebiblioteker repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen, da det naturligvis ville give det bredeste og bedste billede af, hvordan der arbejdes med biblioteksbetjening af etniske minoriteter i landet som helhed. I 2003 fik akf, i samarbejde med projektleder Rubina K. Afzal og lederne af folkebibliotekerne, oparbejdet oplysninger om 479 relevante medarbejdere og ledere i de danske folkebiblioteker, som herefter indgik i undersøgelsen. Heraf besvarede 376 (svarprocent 78) det første spørgeskema i maj Disse svarpersoner indgik så videre i den anden del af den samlede spørgeskemaundersøgelse i marts/april 2004, hvor 287 besvarede det andet spørgeskema (svarprocent 76). Den samlede svarprocent for det panel af svarpersoner, der har svaret på begge spørgeskemaer, ud af den oprindelige gruppe af svarpersoner, blev således på 60% (479/287). Bibliotekerne fik hurtigt kendskab til konsulenterne En af de første opgaver for konsulenterne var at få udbredt budskabet til folkebibliotekerne om projektets opstart, formål samt konsulenternes organisatoriske placering og opgaver. Denne markedsføringsindsats bestod i en række tiltag, bl.a. den landsdækkende konference»integration, kultur 5

6 og biblioteker«, der blev afholdt den 3. marts 2003 i København med deltagelse af integrationsminister Bertel Haarder. Herudover blev der udarbejdet pjecer, ligesom de enkelte konsulenter formidlede informationer om projektets opstart. I den første spørgeskemaundersøgelse i maj 2003 spurgte vi derfor, om svarpersonerne havde kendskab til projektet. Det viste sig, at knap 90% af svarpersonerne kendte til projektet, mens godt 10% ikke kendte til projektet, før de fik spørgeskemaet. Spørgeskemaet bidrog således også til, at flere svarpersoner og biblioteker fik kendskab til projektet samt direkte mulighed for at søge yderligere informationer via projektets hjemmeside, hvortil der var et link i den fremsendte følg . Det viste sig, at godt en fjerdedel af svarpersonerne havde fået kendskab til konsulenterne gennem en kollega, og knap en tredjedel havde fået kendskab til konsulenterne via deres arrangementer, mens hver fjerde have fået kendskab til projektet gennem andre kilder, hvor også personlige kontakter træder frem som vigtige. Internettet har haft nogen betydning som informationskilde, idet knap hver ottende har fået kendskab til konsulenterne ad denne kanal. Endelig havde knap hver tyvende fået kendskab til konsulenterne via pjecer. Det kan således konstateres, at markedsføringen af projektet havde haft succes i den forstand, at langt de fleste biblioteker i maj 2003 havde kendskab til projektet og konsulenterne. Det er værd at understrege den store betydning, som formidling via kolleger og konsulenternes arrangementer har haft for udbredelsen af kendskabet til konsulenterne. Godt samarbejde, overvejende relevante tilbud og nogen betydning Der har været et relativt stort antal kontakter og samarbejder (små og større) mellem konsulenterne og folkebibliotekerne. Der er således 44% af svarpersonerne, der melder tilbage, at de har haft kontakt med konsulenterne, hvoraf de fleste betegner kontakterne som samarbejde, hvoraf stort set alle betegnes som gode. Bibliotekerne blev bedt om at vurdere relevansen af de tilbud, konsulenterne havde udbudt, og hertil svarede 24%, at de»kun i ringe grad«havde været relevante, mens 12%»slet ikke«fandt tilbuddene relevante. 6

7 Omvendt mente 41%, at tilbuddene»i nogen grad«havde været relevante, og 23% mente, at tilbuddene»i høj grad«havde været relevante. Det store spørgsmål er herefter, om konsulenterne og deres forskellige indsatser har haft betydning for bibliotekernes arbejde med problemstillinger i forhold til grupperne af etniske minoriteter. Der var 38% af svarpersonerne, der vurderede, at konsulenterne havde haft betydning for deres biblioteksbetjening af etniske minoriteter, mens 62% svarede nej til dette spørgsmål. Det tyder således på, at den praktiske betydning af projektet og konsulenternes indsatser i høj grad opnås gennem samarbejdsrelationer og i mindre grad gennem de generelle formidlingsstrategier via fx internettet. Der er dog hele 59% af svarpersonerne, der svarede ja til, at deres bibliotek havde iværksat aktiviteter med fokus på etniske minoriteter i løbet af det seneste år, da de blev spurgt i marts/april 2004, hvilket svarer til den andel af svarpersonerne, der»i høj grad«mener, at det er bibliotekets opgave at tage del i integrationen af etniske minoriteter såvel i 2003 som i I 2003 angav kun 46%, at deres bibliotek havde påtænkt at iværksætte aktiviteter med fokus på etniske minoriteter i det kommende år. Der var således en væsentlig større andel, der rent faktisk iværksatte aktiviteter på dette område, hvilket sandsynligvis til dels kan tilskrives den opmærksomhed og de aktiviteter, som projekterne og konsulenterne havde bidraget med i det forløbne år. Bibliotekerne tager i nogen grad del i integrationen af etniske minoriteter Vi spurgte også svarpersonerne, om de vurderede, at deres folkebibliotek tog del i integrationen af etniske minoriteter på tilfredsstillende vis. I figur 2 fremgår det, at 8% af svarpersonerne i 2003 vurderede, at deres bibliotek»slet ikke«tog del i integrationen af etniske minoriteter på tilfredsstillende vis, mens dette tal var faldet til 4% i Der er ikke tale om markante tal, men dog en tendens, der går i den rigtige retning for så vidt målet er, at bibliotekerne skal tage del i denne opgave på tilfredsstillende vis. At svarpersonerne mener, at der er brug for at forbedre biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter, fremgår af figur 3, der viser, at 76% af svarpersonerne i 2004 vurderer, at der»i nogen grad«eller»i høj grad«er behov for at forbedre biblioteksbetjeningen for etniske minoriteter mod 79% 7

8 79% i Knap en fjerdedel (23%) vurderer i 2004, at der»i ringe grad«er behov for dette, mod 19% i 2003, hvilket støtter indtrykket af en stigende indsats på området. Figur 2 Tager biblioteket del i integrationen af etniske minoriteter på tilfredsstillende vis? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i ringe grad Nej, slet ikke Figur 3 I hvilken grad vurderer du, at der er behov for at forbedre jeres biblioteksbetjening af etniske minoriteter? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke

9 I lighed med året før så påtænker halvdelen af svarpersonernes biblioteker at iværksætte aktiviteter med fokus på etniske minoriteter i 2004/2005, hvilket fremgår af figur 4. Det forventede aktivitetsniveau er således steget en smule, men ikke markant, medmindre den større andel af svarpersoner, der svarer»ved ikke«, omsættes til flere aktiviteter. Figur 4 Påtænker dit bibliotek at iværksætte aktiviteter med fokus på etniske minoriteter i det kommende år? Ja Nej Ved ikke Som det fremgår af figur 5, så er der sket en markant stigning i antallet af svarpersoner, der kan berette, at der er udarbejdet planer for det kommende års aktiviteter i forhold til etniske minoriteter. I 2004 svarede 72% af svarpersonerne således, at der var udarbejdet planer for disse aktiviteter, mens dette tal i 2003 var 48%, altså en forskel på 24%. Det forekommer meget sandsynligt, at konsulenternes indsatser på dette område har været medvirkende til denne stigning, idet 21% af svarpersonerne svarer ja til, at planerne er udarbejdet i samarbejde med netværkskonsulenten. I det omfang, at udarbejdelse af konkrete planer omsætter sig i højere grad af gennemførelse af påtænkte projekter og deres kvalitet, så kan denne udvikling fortolkes som et løft af folkebibliotekernes indsatser på området. 9

10 Figur 5 Er der der udarbejdet planer for disse aktiviteter? Ja Nej Ved ikke 5 3 Muligheder for øget kontakt med etniske minoriteter Folkebibliotekernes kontakt med og aktiviteter i forhold til målgruppen af etniske minoriteter er på den ene side bl.a. påvirket af bibliotekernes viden og indsigt i målgruppens interesser og behov for biblioteksbetjening og på den anden side påvirket af målgruppens viden og indsigt i, hvad bibliotekerne kan tilbyde dem, og hvad de kan stille krav om og have ønsker til. Ud fra disse to perspektiver dannes grundlaget for aktivt samspil mellem folkebibliotekerne og etniske minoriteter, som kan være en udviklende dynamo for biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter. Vi bad derfor svarpersonerne besvare nogle spørgsmål om bibliotekernes muligheder for at tiltrække flere brugere fra målgruppen. Svarpersonerne finder, at der er en sammenhæng mellem bibliotekernes udbud og antallet af brugere blandt etniske minoriteter. Der er således 8-9% af svarpersonerne, der vurderer, at en udvikling af bibliotekstilbuddene til målgruppen»slet ikke«vil forøge antallet af aktive brugere, mens 7% vurderer, at det»i høj grad«vil være tilfældet. Mere end halvdelen af svarpersonerne vurderer, at bibliotekerne»i nogen grad«vil få flere biblioteksbrugere fra etniske minoriteter, hvis de udvikler bibliotekstilbuddene til disse grupper. Set fra svarpersonernes perspektiv besidder folkebibliotekerne således et potentiale i forhold til at komme i kontakt med flere af de etniske minoriteter. 10

11 Figur 6 Er det din vurdering, at I ville få flere biblioteksbrugere fra etniske minoriteter, hvis I udviklede bibliotekstilbuddene til disse grupper? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i ringe grad Nej, slet ikke Kulturmødet, en aktivitetstype i vækst Folkebibliotekerne har en række forskellige typer af aktiviteter, der retter sig mod etniske minoriteter. Det viste sig, at tilbud om møder og arrangementer over temaet»kulturmødet mellem etniske danskere og etniske minoriteter«er steget i omfang. Der var således 14% færre svarpersoner, der svarede»nej«til, at de havde gennemført sådanne aktiviteter i 2004, end det var tilfældet i I 2003 svarede 69% af svarpersonerne»nej«, mens denne andel var faldet til 55% i I hvilken grad denne stigning i denne aktivitetstype kan tilskrives projektet og konsulenternes indsatser, er umuligt at sige præcist, men det kan konstateres, at der er et fint sammenfald mellem den ønskede udvikling på dette område og den faktiske udvikling i aktivitetsniveauet. Det viser sig, at det primært er foredrag og musik, der har været benyttet som omdrejningspunkt for arrangementerne, og det er denne type arrangementer, der markerer de største stigninger, når vi sammenligner tallene for 2003 og

12 Figur Typer arrangementer gennemført 2003/ Oplæsning Foredrag Debat Udstilling Musik Workshop Andre I 2004 svarer 51% ja til, at deres bibliotek planlægger lignende arrangementer fremover, hvilket er en stigning på 8% i forhold til 2003 og en understregning af, at denne aktivitetstype har fået et målbart løft i projektperioden. Hvad angår fremstillingen af informationsmaterialer målrettet til etniske minoriteter, svarer 2% færre ja til, at de har fremstillet dette, i 2004 i forhold til Der er således stadig ca. en tredjedel af svarpersonerne, der kan bekræfte, at de har fremstillet informationsmateriale af denne karakter inden for det seneste år. Når det gælder opbygningen af materialesamlinger, er der ikke sket nogen bemærkelsesværdige ændringer. 27% svarer således stadig»nej slet ikke«til, at de har arbejdet med dette område. Når det gælder gennemførelse af biblioteksorientering for målgruppen, er der en andel på omkring 40%, der svarer, at deres bibliotek hverken har tilbudt eller gennemført biblioteksorientering specielt for etniske minoriteter inden for det seneste år. En tredjedel af bibliotekerne har afsat ressourcer målrettet til etniske minoriteter Spørgsmålet om folkebibliotekernes betjening af etniske minoriteter handler selvfølgelig også om, hvilke ressourcer der er til rådighed og pri- 12

13 oriteres til formålet. Vi har derfor spurgt bibliotekerne, om de har afsat ressourcer til området. Knap hver tredje svarperson bekræfter, at biblioteket har afsat ressourcer specielt til biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter, hvilket er samme andel som i En anden vigtig dimension i bibliotekernes arbejde med betjening af etniske minoriteter er, om bibliotekerne har udviklet en politik på området. I forhold til dette spørgsmål, så er der 5% flere svarpersoner, der svarer ja til, at biblioteket har en politik i forhold til betjeningen af etniske minoriteter i 2004, hvor den samlede andel kommer op på 22%. Bibliotekernes viden og kompetencer Biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter er naturligvis præget af bibliotekernes viden og kompetencer på området, hvorfor vi har stillet et par spørgsmål til bibliotekernes viden om målgruppen og deres kompetence i relation til denne. Det viser sig, at knap halvdelen af svarpersonerne vurderer, at bibliotekets kendskab til lokalområdets etniske minoriteter»hverken er godt eller dårligt«, mens 39% vurderer, at det enten er»ret godt«eller»meget godt«. Da vi spurgte til bibliotekernes tiltag i forhold til kompetenceudvikling på området, så viste det sig, at 29% af svarpersonerne kunne bekræfte, at deres bibliotek havde gennemført kompetenceudviklende tiltag i forhold til målgruppen. 65% af svarpersonerne svarede nej til, at sådanne tiltag havde været gennemført, og 6% svarede»ved ikke«. Et væsentligt aspekt af bibliotekernes viden og kompetence knytter sig til udnyttelsen af eksterne kilder til viden. Når det gælder etniske minoriteter, er indvandrerbiblioteket en væsentlig del af de eksterne kilder til viden og kompetencer, som 22% af svarpersonerne angiver, at deres bibliotek bruger»ofte«, mens 50% gør det»af og til«i Der er 3% af svarpersonerne, der angiver, at deres bibliotek aldrig benytter sig af indvandrerbibliotekets tilbud og ekspertise. Der er en lille tendens til, at brugen af indvandrerbibliotekets ekspertise er faldende, når det gælder de svarpersoner, der angiver, at deres bibliotek»ofte«bruger indvandrerbiblioteket, idet 6% flere angiver, at de gjorde det i Den fraværende stigning i brugen af indvandrerbibliotekets ekspertise er umiddelbart overraskende, idet konsulenternes indsatser og placeringen af projektets hjemmeside, som en in- 13

14 tegreret del af indvandrerbibliotekets hjemmeside, kunne forventes at øge bibliotekernes opmærksomhed på relevant viden og kompetencer hos indvandrerbiblioteket. En anden potentiel væsentlig ekstern kilde til viden og kompetencer er konsulenternes værktøjskasse, hvor det var hensigten at samle viden af relevans for direkte brug af bibliotekerne via projektets hjemmeside. Det viste sig, at 40% af svarpersonerne kendte netværkskonsulenternes»værktøjskasse«på indvandrerbibliotekets hjemmeside, og 20% heraf har benyttet sig af denne, da de besvarende den anden del af spørgeskemaundersøgelsen i Det svarer til 21 svarpersoner, hvilket er overraskende få, men er forståeligt i forhold til, hvor få værktøjer det var lykkedes at få lagt i værktøjskassen. Problemet blev erkendt af konsulenterne, hvorfor opgaven er blevet prioriteret som et selvstændigt tema med en ansvarlig konsulent i den efterfølgende kampagne»biblioteket en port til det danske samfund«under overskriften»startpakke ideer og værktøjer til biblioteksbetjening af etniske minoriteter«. Evalueringens resultater på dette område medførte, at såvel konsulenterne som indvandrerbiblioteket satte aktiviteten i gang for at udbrede kendskabet til indvandrerbibliotekets ressourcer, såvel over for folkebibliotekerne som for de etniske minoriteter. Bibliotekernes samarbejdspartnere uden for biblioteksverdenen Strategien og ønsket om, at folkebibliotekerne skal styrke deres indsatser i forhold til integration af etniske minoriteter, fordrer bl.a., at samarbejdet med parter uden for biblioteksverdenen, fx med kommunale forvaltninger og andre, skal udbygges. I den anden del af spørgeskemaundersøgelsen svarede 39% af svarpersonerne ja til, at deres bibliotek havde opsøgt nye samarbejdspartnere i løbet af det seneste år, hvilket var en mindre stigning på 3% i forhold til Adspurgt om, hvilke samarbejdspartnere bibliotekerne havde opsøgt, så svarede svarpersonerne, at der særligt havde været tale om frivillige organisationer, sprogcentre og kommunale forvaltninger som mest fremtrædende som opsøgt samarbejdspartner. 14

15 Det fremgår af figur 8, at det er de frivillige organisationer, sprogcentrene og den kommunale forvaltning, der flest gange udpeges som samarbejdspartner, og hvor de største stigninger forekommer i perioden fra % flere udpeger de frivillige organisationer som samarbejdspartnere i 2004, 8% flere nævner sprogcentrene og 21% flere udpeger den kommunale forvaltning som samarbejdspartner i 2004 i forhold til Figur 8 Samarbejdspartnere 2003 og Frivillige organisationer Jobskoler Sprogcentre Asylcentre Kommunal forvaltning Idrætsforeninger Indvandrerklubber Kulturinstitutioner Andre Nej, ingen Men fører disse nye kontakter og samarbejdsrelationer så til noget? I 2004 svarer 9% af svarpersonerne, at der aldrig er udsprunget konkrete initiativer fra samarbejdet, og 17% svarer»ja de fleste gange«, hvilket stemmer nogenlunde overens med besvarelsen for Vi har spurgt svarpersonerne, om det er deres indtryk, at de kommunale forvaltninger ser biblioteket som en relevant samarbejdspart i forhold til integrationen af etniske minoriteter. Svarene viser, at kultur- og fritidsforvaltningerne i højere grad ser bibliotekerne som relevante samarbejdsparter, idet godt 25% flere svarpersoner oplever, at de»i høj grad«ser på 15

16 folkebibliotekerne som relevante samarbejdspartnere, end det er tilfældet i andre forvaltninger. Bibliotekernes samarbejde med andre biblioteker En væsentlig kilde til viden, information og kompetencer i forhold til biblioteksbetjening og integration af etniske minoriteter kan være samarbejde mellem biblioteker indbyrdes. Vi har derfor stillet et par spørgsmål om bibliotekernes samarbejde med andre biblioteker på dette område. Det viste sig, at knap 10% af svarpersonerne angiver, at de»ofte«udveksler erfaringer med andre biblioteker vedrørende etniske minoriteter, mens 13% angiver, at deres bibliotek»aldrig«gør det. Knap 40% samarbejder»af og til«, og omkring 35% gør det»sjældent«. Denne svarfordeling er stabil for både 2003 og 2004, hvorfor projektet og konsulenternes aktiviteter ikke har bidraget til at øge omfanget af samarbejde mellem bibliotekerne indbyrdes. Når det gælder udviklingen i bibliotekernes samarbejde om indkøb af diverse materialer, er der tale om et fald, idet 63% af svarpersonerne i 2004 angiver, at det aldrig finder sted, mod 59% i Knap 5% samarbejder»ofte«på dette område, mens omkring 10% gør det»af og til«, og omkring 15% gør det»sjældent«. Erfaringer med konsulentmodellen Projektbeskrivelsen og startkonferencen den 3. marts 2003 lancerede ambitiøse visioner for bibliotekernes udvikling af deres betjening af etniske minoriteter og konsulenternes rolle heri. Konsulenterne var enige i, at det var vigtigt at arbejde med disse visioner, men stødte i deres praktiske arbejde ind i»virkelighedens verden«, hvor bibliotekerne ikke nødvendigvis tillagde arbejdet med etniske minoriteter førsteprioritet. Der var lydhørhed og accept af arbejdets relevans fra bibliotekernes side, men derfra og til at tage konkrete initiativer og afsætte ressourcer hertil var der et stykke, oplevede konsulenterne. Konsulenterne oplevede således i betydelig udstrækning, at de alene måtte være initiativtagere til at sætte aktiviteter i gang. Der var dog også biblioteker, der straks fra start meldte sig og hurtigt blev aktive og afgørende samarbejdspartnere for konsulenterne. 16

17 Det viste sig at være en vigtig opgave for konsulenterne at få omsat visionerne til realistiske mål, som både biblioteker og konsulenter kunne overkomme at arbejde med i praksis. Det var samtidig en væsentlig udfordring i dette arbejde at undgå, at realismen fik visionerne til at forsvinde ud af aktiviteterne. Konsulenternes møde og samarbejde med bibliotekerne peger på, at vejen til samarbejde mellem netværkskonsulenterne og bibliotekerne blev mere fremkommelig, hvis konsulenterne også indgik i arbejdet med andre af bibliotekernes påtrængende problemer. Det var således en udfordring for konsulenterne at finde veje til at integrere deres specialiserede fokus på etniske minoriteter i bibliotekernes øvrige arbejdsområder. Denne erfaring rejste et dilemma i forhold til konsulenternes håndtering af handleplanerne og succeskriterierne omkring indfrielse af disse. En fast opfattelse af, at konsulenterne alene skulle måles på, om de indfriede deres handleplaner, ville, logisk set, mindske konsulenternes interesse i at tage andre emner op, hvilket igen kunne komme til at stå i vejen for handleplanernes praktiske realisering. En fleksibel opfattelse af handleplanerne, der gav plads for, at det var legitimt for konsulenterne at tage andre emner op og bruge dem som»løftestang«for samarbejdet, kan på den ene side føre frem til nogle af handleplanerne faktisk realiseres. På den anden side er risikoen ved høj grad af fleksibilitet i forhold til handleplanerne, at fokus i konsulenternes arbejde kan forsvinde. Konsulenterne blev ansat på baggrund af deres primære kvalifikationer og kompetencer inden for det biblioteksfaglige område og deres berøringsflader til gruppen af etniske minoriteter. Rollen som konsulent krævede dog også andre kompetencer, som konsulenterne hurtigt efterlyste uddannelse og læring indenfor. Der blev, som resultat heraf og med styregruppens medvirken, derfor etableret et fælles uddannelsesforløb for konsulenterne med sigte på at kvalificere dem yderligere i deres forskellige roller som specialkonsulenter. Konsulenterne oplevede ret hurtigt og entydigt, at den personlige kommunikation med nøglepersoner i bibliotekerne var afgørende for samarbejde og anvendelsen af andre kommunikative virkemidler fx hjemmesider på internettet. Det ser således ud til, at kommunikation og mobilisering i forhold til den specialiserede målgruppe etniske minoriteter forudsætter 17

18 udbygningen af de personlige kontakter mellem henholdsvis biblioteker og konsulent og mellem bibliotekerne indbyrdes omkring emnet. Først da får andre former for kommunikation»rigtig relevans«og kan tages i anvendelse med effekt. Tesen understøttes af bibliotekernes svar i spørgeskemaundersøgelse, hvor det viser sig, at de primært har fået viden om projektet og konsulenterne via personlige kontakter. Referencer Biblioteksstyrelsen (2002): Projektbeskrivelse: Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund august juli Tilgængelig via: Christensen, Lisbeth m.fl. (2001): Frirum til integration: en undersøgelse af de etniske minoriteters brug af bibliotekerne. Statsbiblioteket. Olsen, Leif (2005): Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund. Evalueringsrapport offentliggjort på akf s hjemmeside Hvenegaard Rasmussen, Caspar m.fl. (2001): Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark: en undersøgelse af kunst- og kulturformidlingsinstitutionernes tilbud til og inddragelse af etniske minoriteter. Det Interkulturelle Netværk Rieper, Olaf (2004): Håndbog i evaluering: metoder til at dokumentere og vurdere proces og effekt af offentlige indsatser. akf forlaget. Noter 1. Netværkskonsulenterne fortsætter deres arbejde i endnu et år som en del af Biblioteksstyrelsens kampagne»biblioteket en port til det danske samfund«, hvor de sætter fokus på fire prioriterede temaer, se 2 I den følgende del af teksten omtales Statsbiblioteket/Indvandrerbiblioteket for nemheds skyld som Indvandrerbiblioteket. 3 Afgrænsningen af betegnelsen etniske minoriteter er i denne evaluering foretaget ud fra følgende formulering, som blev brugt ved vores henvendelser til ledere, bibliotekarer og øvrige medarbejdere: Hver gang vi henviser til etniske minoriteter, refererer vi til flygtninge og indvandrere fra lande uden for Norden og EU. 18

Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund

Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund Evalueringsrapport akf s evaluering af projektet: Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt samfund af Leif Olsen akf forlaget februar 2005

Læs mere

KONSULENTER FOR BIBLIOTEKSBETJENING AF ETNISKE MINORITETER. Projektbeskrivelse

KONSULENTER FOR BIBLIOTEKSBETJENING AF ETNISKE MINORITETER. Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Det 2-årige projekt: Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter er blevet forlænget med et år (sept. 04 - aug. 05). Forlængelsen er sket på baggrund

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund

Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund - behov for bibliotekstjenester til urbefolkning, nationale og sproglige minoriteter og det norske majoritetssamfund 25. marts 2006 Det 70. norske

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes. virksomhederne. Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle Overvågning af arbejdsmiljøaktørernes aktiviteter i virksomhederne Hans Sønderstrup-Andersen og Thomas Fløcke Arbejdsmiljøinstituttet Forord Denne pjece henvender sig først og fremmest til de arbejdsmiljøprofessionelle

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Foto: Kurt Pedersen BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 Tårnby Kommunebiblioteker udviklede i 2011 visionen: Levende

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar? I en kort artikel på næste side beretter vi om Henriette, der er bibliotekar i biblioteket og medborgercenteret Hedemarken i Albertslund Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden. November 2012

Lokale og Anlægsfonden. November 2012 Lokale og Anlægsfonden November 2012 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 PROJEKT Lokale og Anlægsfonden NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Evaluering af PSP-samarbejdet i Faxe Kommune 2016

Evaluering af PSP-samarbejdet i Faxe Kommune 2016 Evaluering af PSP-samarbejdet i Faxe Kommune 2016 Januar 2017 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Evalueringsmetode...3 3. Statusrapport... 3 3.1. PSP-møderne...4 3.2. Udbytte af PSP-samarbejdet...4 4. Konklusion...

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Her og nu og hva så?..

Her og nu og hva så?.. Da jeg selv er ordblind er dette et projekt der betyder meget for mig, da jeg virkelig ønsker at gøre en forskel for dem der stadig lader sig hæmme af deres handicap og aldrig nærmer sig et bibliotek eller

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Udviklingsprojektet Ny Læring

Udviklingsprojektet Ny Læring Udviklingsprojektet Ny Læring 2015-2016 Afsluttende rapport - Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre Projektoplysninger Projekttitel: Ny Læring Projektansvarlig: Silkeborg Bibliotekerne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

2. Møde i Kvinde/pigenetværket

2. Møde i Kvinde/pigenetværket 2. Møde i Kvinde/pigenetværket Kvarterhuset / Sundby Bibliotek Torsdag den 22. februar kl. 10 13 8-03-2007 Dias 1 Dagsorden Præsentationsrunde og dagens program Godkendelse af kommissorium 1 time om behovsafdækning

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund. Integrationspolitik og flerkulturalisme

Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund. Integrationspolitik og flerkulturalisme Mangfoldighed og inkludering i det flerkulturelle samfund. Integrationspolitik og flerkulturalisme I de sidste par år har der i Danmark været en meget heftig debat om indvandring og integration af etniske

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hvervning af og støtte til. plejefamilier til etniske minoritetsbørn. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Hvervning af og støtte til. plejefamilier til etniske minoritetsbørn. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Hvervning af og støtte til plejefamilier til etniske minoritetsbørn Resultater af spørgeskemaundersøgelse Oktober 2009 Du modtog som Servicestyrelsens kontaktperson på projektet: Hvervning af og støtte

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Effektmåling 1. Mere attraktive almene boliger?

Effektmåling 1. Mere attraktive almene boliger? Effektmåling 1 Mere attraktive almene boliger? Effektevaluering af Omprioriteringsloven 2000 Effektmålinger Formål med pjecerne Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser,

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ansættelse af integrationsmedarbejdere og udvikling af lærings- og integrationstilbud i bibliotekerne

Projektbeskrivelse. Ansættelse af integrationsmedarbejdere og udvikling af lærings- og integrationstilbud i bibliotekerne Projektbeskrivelse Ansættelse af integrationsmedarbejdere og udvikling af lærings- og integrationstilbud i bibliotekerne DET FORMELLE 3 RESUMÉ 4 PROJEKTBESKRIVELSE 4 BAGGRUND 4 FORMÅL 4 METODE 5 MÅLGRUPPE

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning

Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Januar 2014 Kortlægning af kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup www.energiforumdanmark.dk ENERGIFORUM DANMARKS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere