Samfund og specialpædagogik modul oktober Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen"

Transkript

1 Samfund og specialpædagogik modul oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Vores problemformulering er...3 Valg af teori...3 Begrebs definitioner...4 Kvalitativ interviewundersøgelse...5 Sociologisk perspektiv...6 Teori...6 Diskussion...7 Delkonklusion...8 Det anerkendende relationelle perspektiv...8 Teori...8 Diskussion...9 Delkonklusion Kommunikative perspektiv Teori Diskussion Delkonklusion...11 Konklusion...11 Perspektivering Litteraturliste Bilag Interview i Vuggestuen Grantoften den 4. oktober Interview på Hedegårdsskolen 4. oktober

3 Indledning Ballerup Kommune har i forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar, bl.a. ønsket at sætte fokus på en øget inkluderende praksis. En af metoderne til gennemførelse af dette er at uddanne et bestemt antal personer, med det formål at disse bl.a. skal medvirke til at formidle og udvikle inklusiv praksis. Disse kaldes for Inklusionsformidlere. Ballerup Kommune beskriver arbejdsopgaverne i følgende fem punkter: Medvirke til at udvikle konkret viden om hvilke handlinger/metoder, der kan sikre inklusion af børn med særlige behov Medvirke til at udvikle inkluderende pædagogiske indsatser i almenmiljøet I samarbejde med ledelsen være omdrejningspunkt for et tværfagligt samarbejde om den inkluderende praksis. Deltage i netværksgrupper (af henholdsvis Inklusionsformidlere og de lokale projektledere i distriktet) med det formål bl.a. at være med til at skabe overblik og helhed i de pædagogiske indsatser. Samarbejde med programledelsen Klare tendenser i samfundet peger mod større individualisering, den enkelte har ansvar for egen læring og udvikling. Dette står i kontrast til den inklusive praksis, som bl.a. kræver ansvar for hinanden, plads til forskelligheder og fællesskaber. Er der måske et indbygget modsætningsforhold mellem samfundets øgede krav om kvalifikationer, faglige krav, test og på den anden side visionen om det inkluderende samfund med plads til alle? Er det overhovedet muligt at arbejde med inklusion med de nuværende økonomiske ressourcer? Meget vil afhænge af hvordan budskabet om den inkluderende praksis modtages, og dette afhænger igen af afsenderen. Der findes et utal af spørgsmål og vinkler. Vi har valgt at afgrænse disse til selve rollen som formidlere. Hvordan syntes vi bedst at kunne varetage denne opgave, således at vore kollegaer ikke betragter udfordringen som umulig at honorere. Vores problemformulering er Hvordan kan vi i rollen som Inklusionsformidlere opnå at arbejde kollegialt inkluderende? Valg af teori Til at belyse dette har vi valgt at bruge Giddens samfundsforståelse, samt Bent Madsen om social inklusion. Til belysning af kommunikation, formidling og anerkendelse vil vi bruge Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen. Af empirisk materiale vil vi bruge inklusionsevalueringsrapporten Må jeg låne en finger fra Ballerup Kommune og Udviklingsprogrammet Et godt børneliv herunder beskrivelsen af krav til Inklusionsformidlerne. Egne kvalitative interviews med seks ansatte i Ballerup Kommune vil også indgå i opgaven. Al ovenstående empiri samt teori har vi valgt at benytte i en voksen voksen sammenhæng. 3

4 Dette vil vi belyse gennem tre hovedperspektiver: samfundsmæssigt relationelt anerkendende kommunikativt Begrebs definitioner Med ressourcesyn mener vi det modsatte af mangelsyn, at pege på personens forcer, stærke sider og egne forudsætninger. Med læringsdifferentiering mener vi pædagogisk virksomhed, der bygger på samarbejde og medtænker kollegernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og motiver med henblik at nå såvel individuelle som fælles læringsmål 1. Med Inklusionsformidler forstår vi i flg. Ballerup Kommune, en person som skal kunne sætte Et godt børneliv på dagsordenen, og medvirke til at gennemføre intentionerne i dette. Ligeledes skal personen sætte udviklingsprojekter i gang, fungere som sparringspartner, have og udvikle stor viden på området. De skal medvirke til at udvikle konkrete metoder til inkludering af børn med særlige behov, samt udvikle inkluderende indsatser i det almenpædagogiske miljø og i samarbejde med ledelsen være omdrejningspunkt for det tværfaglige samarbejde. Med anerkendende relationer mener vi at anerkende et andet menneske som et medmenneske betyder, at man møder den anden, der hvor han eller hun er, og man giver den anden rum til at være forskellig fra en selv. Man viser personen respekt som et medmenneske, selv om man ikke nødvendigvis er enig med vedkommendes holdninger og handlinger eller billigere disse. At anerkende den anden indebærer, at man med et åbent sind giver den anden betydning ved at give ham/hende sin opmærksomhed 2. 2 definitioner på inklusion: Inklusion betyder, at det enkelte individ har ret til deltagelse i fællesskabet, fordi det er gennem fællesskabet, at vi som mennesker udvikler os. Opmærksomheden flyttes fra barnets ret til udvikling til barnets ret til deltagelse, fordi deltagelse i fællesskabet antages at være en forudsætning for udvikling 3. Inklusion er et perspektiv, hvorigennem vi betragter de fleste aktiviteter og sociale sammenhænge. Perspektivet gælder alle niveauer, både forældre, børn og personale. Inklusion er ikke et forsøg på at normalisere. Men at vi via fælles forståelsesramme og anerkendelse har som mål at kunne rumme hinanden, se og respektere hinandens forskelligheder. Således at hvert enkelt individs potentiale, ressourcer og muligheder får bedst mulige betingelser i gruppen. Inklusion er ikke nødvendigvis betinget samme fysiske placering, men kan en del af tiden være et fællesskab og tilhørsforhold. At 1 Sprogvurderingsmateriale til 3 årige. Familie- og forbrugsministeriet. 2 Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side 75 3 Carsten Schou & Carsten Pedersen: Samfundet i pædagogisk perspektiv side 177 4

5 kunne fastholde inklusionsperspektivet som en løbende daglig proces betinges af opkvalificering og udvikling, engagement og motivation. En høj grad af vidensdeling, dertil tid og ressourcer. 4 Kvalitativ interviewundersøgelse Vi har interviewet tre pædagoger og tre lærere (se bilagene), og det fremgår tydeligt, at der er stor forskel på de to verdener, som de arbejder i. Vi har sammenfattet de seks interviews i nedenstående fem punkter, da overvejelser i disse går igen hos alle. Begrebsforståelse: Det er dog ret klart, at begrebet inklusion ikke er nemt at forholde sig til for hverken lærere eller pædagoger, selvom det virker, som om pædagogerne har størst forståelse og allerede er i gang med at tænke inkluderende. Generelt kan man sige, at pædagogerne er mere positivt stemt for inklusionstanken, end lærerne er. Den økonomiske vinkel: Der er stor skepsis over for at inklusionstanken er endnu en besparelse, hvor man vil have personalet til at løfte flere opgaver, uden at ressourcerne følger med. Det at skulle inkludere kræver tid og menneskelige ressourcer, siger både lærere og pædagoger. Fokus på den samlede opgave contra fokus på det enkelte barn: Pædagogerne beskrev, det handler om at have fokus på kompetencer og ressourcer både hos børnene men også i personalegruppen, og at man skal være fagprofessionel. Menneskesyn og anerkendelse er begreber som bliver brugt hyppigt i deres interview. Lærerne har meget fokus på, at den enkelte kan ødelægge det for gruppen og den enkelte skal lære at opføre sig ordentligt, hvis han skal være inkluderet i klassen! Hjælp udefra: Pædagogerne taler meget positivt om at få faglig rådgivning og eksperter ind udefra for at hjælpe og rådgive, og de udtrykker ikke noget specifikt ønske om, hvem det er der skal rådgive, men specielt en lærer tilkendegiver, at det skal være lærere, der skal rådgive dem. Lærerne beskriver også hjælpen, som det forstyrrende element skal tages ud af sammenhængen, men der er også lærere, der taler for, at der skal være flere lærere om undervisningen sammen (dobbeltlærertimer). De er dog ikke meget for støttepersoner generelt. Nysgerrighed: Det er kun pædagoger, der tilkendegiver, at de er nysgerrige på den nye opgave, og der er én, der klart understreger, at for hende er inklusion et positivt begreb, da der foregår så meget eksklusion. Diskussion: Når vi sammenholder resultatet af vores undersøgelse med intentionerne i Et godt børneliv - et fælles ansvar og evalueringsrapporten Må jeg låne en finger (MJLEF), kan vi konstatere, at der stadig er et behov for at få afklaret, hvad der ligger i begreberne rummelighed og inklusion. Når vi skal indgå i et kollegialt og tværfagligt samarbejde som Inklusionsformidlere, er det af stor vigtighed, at vi har en fælles forståelsesramme for kernebegreberne. Denne forståelse skal vi gennem vores formidling være med til at skabe. Den økonomiske vinkel afspejles ligeledes i begge undersøgelser. Frygten for endnu en arbejdsbyrde, som lægges ud på skoler og institutioner, uden at der følger ressourcer med. Ikke desto mindre oplever mange medarbejdere sig under et krydspres, fordi de oplever, at 4 Regnbuen i Ballerup 5

6 de ikke har og får ressourcer til at leve op til de krav, der stilles til dem via programmet. 5 Begge undersøgelser afspejler også, at der er stor forståelse for tanken om inklusion i institutionsverdenen, hvor man traditionelt er vant til at arbejde med forpligtende fællesskaber og gennem flere år har haft anerkendelse og ressourcesyn som fokuspunkter, hvorimod vi ikke ser den samme forståelse i skoleverdenen, hvilken efter evalueringsrapporten kan skyldes de sociale rammer og kulturen i skolen. Vi ser et udtalt ønske om faglig rådgivning, vidensdeling, kollegialt og tværfaglig samarbejde, et ønske om at blive taget alvorligt og inddraget som ligeværdige partnere blandt institutionspersonalet. I det hele tages gives udtryk for et behov tid og rum for faglig refleksion. 6 Delkonklusion på interview: Vi har valgt at lave interviews to så forskellige steder for at vise, at de nuværende krav og arbejdsbetingelser er meget forskellige. Vi forventede at få forskellige svar, hvilket vi også gjorde. Det at arbejde alene i en klasse med mange elever gør det svært for læreren at kunne se inklusion positivt, hvorimod pædagogerne i vuggestuen i forvejen har rummet mange forskellige børn og problematikker og derfor er bedre forberedt på opgaven. Sociologisk perspektiv Teori I dette afsnit vil vi først redegøre for - og derefter diskutere dele af Anthony Giddens teorier samt begreber om det senmoderne samfund, som vi finder relevante i forhold til vores problemformulering. Ifølge Giddens er det senmoderne samfund kendetegnet ved en aftraditionalisering. Man fødes ikke længere ind i et fællesskab og handler ikke længere udelukkende på baggrund af traditionen men er i høj grad selv ansvarlig for sit liv. Individet er frisat og kan selv vælge til og fra blandt de mange tilbud og muligheder, men i denne frisætttelse ligger også en indbygget usikkerhed for den enkelte kampen for at undgå usikkerhed og skabe mest mulig tryghed udkæmpes på det individuelle plan og giver anledning til helt nye former for individualisering. Der sker en individualisering af de samfundsskabte risici. 7 For at kunne magte denne frisættelse er refleksivitet ifølge Giddens en nødvendig kompetence i det senmoderne samfund. Vi er nødt til hele tiden at forholde os til de valg vi træffer, og de muligheder vi stilles overfor Refleksivitet er en permanent proces, der foregår ved at enhver social praksis konstant undersøges, vurderes og omformes i lyset af den nye viden der vedvarende strømmer ind i alle former for social praksis, der således løbende ændrer karakter. 8 Som nævnt medfører refleksiviteten en vis usikkerhed, hvorfor vi ifølge Giddens ofte søger viden hos ekspertsystemer. Disse systemer (eks. læger, pædagoger, lærere, vejledere osv.) besidder ofte en viden, som den enkelte har brug for. Hermed etableres et afhængigheds- 5 Må jeg låne en finger side 34 6 Må jeg låne en finger side 34 7 Bent Madsen: Socialpædagogik side 88 8 Bent Madsen: Socialpædagogik side 79 6

7 forhold, hvor tillid og tiltro er af afgørende betydning 9 - både til systemet og dets personlige repræsentanter 10. Disse forventes at repræsentere en ekspertise, der gør deres handlinger troværdige. Det betyder, at ekspertsystemer jo også er underlagt andre ekspertsystemer og den hurtigt skiftende viden. Eksempelvis Må pædagoger for det første leve med at deres diskursive og praktiske bevidsthed udfordres af ny ekspertviden. For det andet må de leve med at disse nye indsigter på paradoksalvis skaber større usikkerhed - forøget risiko for at vælge forkert - frem for en mere overskuelig social verden 11. Som med de fleste andre forhold i det senmoderne samfund er relationerne menneskene imellem også ifølge Giddens karakteriseret ved tilvalg. Relationen eksisterer kun så længe, som begge parter får et udbytte af den, og oplever den som meningsfyldt. Dette er selve måden at være i relationer på i det moderne samfund, og det kan kun læres gennem socialiseringsprocesser, hvor der vindes erfaringer med tillid, social tilknytning og troværdighed 12. Om vi mestrer at indgå i sociale relationer er ifølge Giddens af afgørende betydning for vores liv. Når moderne relationer er kendetegnet ved personlige tilvalg, udstilles også deres sociale skyggeside. Nogle personer bliver genstand for systematisk fravalg, fordi vi aldrig får lært at opføre sig refleksivt, anerkendende, forhandlende og indlevende i intime og nære relationer 13. Diskussion Vi oplever et modsætningsforhold mellem Giddens betragtninger om en stigende individualisering i det senmoderne samfund og selve inklusionstanken. Hvis visionen om inklusionen skal blive en realitet, er fællesskabet en forudsætning. Alle implicerede parter (lærere, pædagoger, børn, forældre mv.) må udvikle en gensidig respekt og anerkendelse samt arbejde for et inkluderende fællesskab, hvilket som sagt er en modsatrettet tendens, den der i øjeblikket gør sig gældende, hvor enhver er sig selv nærmest. Det betyder, at vi i rollen som Inklusionsformidlere skal arbejde på at få budskabet om inklusion udbredt som et fælles ansvar. Eksempelvis udtaler en lærer man kan jo ikke gøre det alene (inkludere) og en pædagog siger vi skal bakkes op, vi kan ikke klare os selv, det bliver de nødt til. Heri ser vi også en udfordring, idet relationerne i dag i flg. Giddens er kendetegnet ved tilvalg. Børn i dag kan legalt vælge til og fra i forhold til sociale arenaer, fællesskaber og venskaber. Derfor ligger der en opgave i at gøre børnene bevidste om hinandens ressourcer og vigtigheden af at respektere og anerkende hinanden. Ligeledes er forældre vant til at agere i et forbrugssamfund, hvor man stiller store krav til de offentlige institutioner for at optimere ens eget barns muligheder for vækst og udvikling. Det betyder, at vi godt kan møde en vis modstand fra denne side, idet nogle forældre måske kan se visse børns tilstedeværelse som en hæmsko for deres eget barn. Derfor er adgangsporten også et rum, hvor skepsis, tvivl og kritik kommer til udtryk fra dem, der er afhængige af systemet Carsten Schou & Carsten Pedersen: Samfundet i pædagogisk arbejde side Bent Madsen: Socialpædagogik side Carsten Schou & Carsten Pedersen: Samfundet i pædagogisk arbejde side Bent Madsen: Socialpædagogik side Bent Madsen: Socialpædagogik side Bent Madsen: Socialpædagogik side 82 7

8 Udfordringen heri ligger i at vende synet på forskellighed til en ressource. Som Giddens også nævner, handler vi ikke længere udelukkende på baggrund af traditionen. Det får den konsekvens, at når man som pædagog, lærer eller Inklusionsformidler arbejder med inklusion, er det mere eller mindre et bevidst valg, der skal begrundes - både overfor os selv, kollegaer, forældre m.v. Det mener vi også øger presset på den enkelte og risikoen for at ansvaret for en eventuelt mislykket inklusion placeres hos den enkelte er tilstede, hvilket vi mener aldrig må ske. Inklusion er et fælles ansvar. Ligeledes forestiller vi os, at vi må være beredt på en vis modstand, idet vi i vores virke som Inklusionsformidlere skal præsentere vores kollegaer for endnu en teori, de skal forholde sig til og praktisere. Jvf. Giddens betragtninger om de hastigt skiftende informationer. Det opleves af mange som et pres og usikkerheden om hvorvidt det stadig gælder i morgen vil være tilstede. Endvidere kunne vi forestille os, at flere af vores kollegaer vil føle sig usikre på motiverne for indførslen af inklusion. Følgende er udtalt i forbindelse hermed i vores interview: Den (rummeligheden) er jo bare puttet ned over hovederne på os, Jeg bliver faktisk også vred over det (inklusionstanken), fordi jeg synes, at på mig virker det som om, det udelukkende er af sparehensyn her i Ballerup Kommune, Det er vigtigt, at det ikke smager af besparelser. Vi er vant til at forholde os kritiske overfor en politisk dagsorden, når vi føler os usikre på motiverne. Delkonklusion For os er det utrolig vigtigt at huske, at vi i rollen som Inklusionsformidlere repræsenterer det Giddens benævner ekspertsystemer. Det stiller store krav til vores fremtræden. Det er yderst følsomt, at vi indgår en form for afhængighedsforhold 15 til vores kollegaer. Hvis processen skal være konstruktiv, er det utrolig vigtigt, at relationen bærer præg af tillid og tiltro, hvorfor vi finder det vigtigt, at arbejde anerkendende relationelt og kommunikativt. Det anerkendende relationelle perspektiv Teori At anerkende et andet menneske som et medmenneske betyder, at man møder den anden, der hvor han eller hun er, og man giver den anden rum til at være forskellig fra en selv. Man viser personen respekt som et medmenneske, selv om man ikke nødvendigvis er enig med vedkommendes holdninger og handlinger eller billigere disse. At anerkende den anden indebærer, at man med et åbent sind giver den anden betydning ved at give ham/hende sin opmærksomhed. 16 Med dette som udgangspunkt for teoriforståelsen er det nødvendigt, at de professionelle møder sine samarbejdspartnere anerkendende for at kunne etablere kontakt, som efterfølgende kan føre til udveksling af information og synspunkter også om det, der kan være problematiske emner, som skal debatteres. 15 Carsten Schou & Carsten Pedersen: Samfundet i pædagogisk arbejde side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side 75 8

9 Hvis der er tale om asymmetri i relationen, fordi den ene part har en vejledende rolle, så er den professionelle ansvarlig for processen, selvom alle deltagere er medskabere af relationen. Det er vigtigt at kunne analysere relationen og den kulturelle kontekst i forhold til hvordan magtrelationen, forventninger, værdier og forforståelser indgår i relationen 17. Den procesansvarlige skal kunne bringe sig selv i metaposition i forhold til den proces, han/hun er en del af 18. Det gøres bl.a. ved at lægge mærke til både egen og samtalepartnernes reaktioner og kommentere på dem ved at stille åbne spørgsmål. Man skal kunne rumme både sig selv og den anden i samarbejdet for at kunne være anerkendende, men derudover også anerkende sig selv, erkende sig selv og vedkende sig selv 19. Det er en vigtig proces at arbejde med at blive bevidst om egne blinde pletter for at kunne optræde professionelt, så man formidler faglighed og fagredskaber og ikke det personlige i de kollegiale relationer. Vores rolle som Inklusionsformidlere må vi se som procesansvarlige for den kollegiale vejledning, hvilket betyder, der vil være asymmetri i vores samarbejde, som kræver at vi arbejder med respekt for de andres forståelsesramme. Diskussion Vi er forberedt på, at vi, som Inklusionsformidlere, vil komme til at stå over for kolleger, der vil udtrykke mange forskellige følelser, og vi kan på baggrund af vores interview analysere os frem til, at der vil være meget usikkerhed, modstand og vrede forbundet med inklusionstanken. I et af vores interviews siger en pædagog: Processen kan ikke begynde fra pædagoggruppen, men skal klart signaleres ud fra ledelsen. Dette samarbejde med lederne ser vi meget frem til at få etableret. Hvis vores opgave skal lykkes, er det derfor vigtigt, at vi anerkende disse følelser, men også at vi arbejder på, at gøre debatten fagprofessionel og ikke følelsesladet. Vi skal møde vores kolleger med respekt, der hvor de er, og så skal vi sammen med dem udvikle inklusionsforståelse, så alle medarbejder kommer til at få ejerskab til det projekt, som Ballerup Kommune har sagt i gang med Et godt børneliv. Netop denne betragtning problematiseres i Må jeg låne en finger : Via vores interviews kan vi konstatere, at mange medarbejdere ikke føler sig inddraget i kommunikationen omkring udviklingsprogrammet. Der efterspørges ejerskab og viden, og der udtrykkes et behov for at forstå udviklingsprogrammets målsætninger, inden man forventes at bidrage til det. 20 Det er dog vigtigt, at vi er opmærksomme på den asymmetri, der er i vores relation, når vi kommer ud og møder kolleger. Det er os, der har ansvaret for at sætte processer i gang. Der vil måske være en skepsis over for vores ekspertise, bl.a. siger en lærer: Jeg brug for nogle mennesker, der ligner mig. Det kan ikke nytte noget, man sætter nogle mennesker sammen med mig for at hjælpe med inklusion, der har en hel anden opfattelse. Den udfordring må vi være i stand til at rumme, uden at vi tager det som et personligt angreb på vores identitet. 17 Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Vibeke Schrøder m.fl. Må jeg låne en finger, evalueringsrapport side 33 9

10 Delkonklusion Vi skal formå at få en personalegruppe til at se de ressourcer, de allerede har i gruppen, så de sammen kan udvikle deres ressource- og menneskesyn hen imod en inkluderende praksis. Det at ændre sin praksis fra at være god til at fejlfinde og fokusere på mangler til at have ressourcesyn og anerkende er en lang proces, som ikke kan hvile på Inklusionsformidlernes skuldre alene. Kommunikative perspektiv Teori Kommunikation (af latin) betyder At gøre fælles, At have forbindelse med 21. Mennesket kommunikerer på to forskellige måder: 22 Digitalt, dvs. via ord og tegn Analogt, dvs. via tonefald, gestus og kropsholdning Begge dele er parallelle niveauer i kommunikationen, hvilket kan forklares ved, at man på det digitale niveau formidler information, og det analoge niveau fortæller noget om hvordan informationen opfattes. Dvs. det analoge beskriver relationen mellem dem, der kommunikerer. Al kommunikation sker i relationer, der enten er symmetriske eller komplementære (asymmetriske) 23. Kommunikationen i en komplementær relation kan godt være ligeværdig og respektfuld så længe parterne respekterer det! 24 Det fælles Tredje er emnet vi taler om! Hver part forholder sig til indholdet/ Det fælles Tredje ud fra sit eget perspektiv. Perspektivanlæggelse er fundamentet i menneskelig interaktion og kommunikation 25 Det er ved at anskue sagen fra den andens perspektiv, der bliver skabt mulighed for at forstå hinanden. Gensidig forståelse, at forstå det samme, ved det samme 26. Det kan besværliggøres, hvis man ikke har Det fælles Tredje det betyder, at parterne taler forbi hinanden, og at de har hver deres opfattelse af, hvad de taler om. Værdsættende samtaler 27 At værdsætte vil sige at tillægge værdi, som handler om at se det gode, det skønne, det meningsfulde. I samtalen bliver det vigtigt at få øje på små positive eller vellykkede situationer. Hvis vi har vores opmærksomhed rettet på ressourcer og det værdifulde, så bliver vi eksperter i at finde muligheder og ressourcer. Når vi spejler vores samtalepartner som værdifuld, vil det have en positiv og inspirerende effekt på modtagerens evne til at se sig selv som værdifuld. 21 Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side 91 10

11 At værdsætte er også at anerkende, og er det sagt ærligt og oprigtigt og ikke bare som automatiseret ros, så kan det være med til at styrke os selv og vores selvværd 28. Diskussion. I vores kommende rolle som Inklusionsformidlere er det vigtigt, at vi er meget opmærksomme på, hvordan vi bruger vores kommunikative kompetencer, når vi møder vores kolleger. Det er i det møde, som er på voksen - voksen niveau, vi skal være bevidste om, hvordan budskabet formidles. Som udgangspunkt vil dialogen være komplementær, og dermed bliver det afgørende, at kommunikationen bliver anerkendende og med udgangspunkt i modpartens perspektiv. Gør vi det, så vil vi lettere forstå og respektere hinandens synspunkter og holdninger. Vi skal bruge vores kollegers egne eksempler fra den daglige praksis for at sikre, at den enkelte socialarbejder vil føle sig hørt og medinddraget i selve inklusionsprocessen. Som en pædagog udtrykker det i et af vores interviews, så er det vigtigt at forandringen sker i det tempo, der passer for den enkelte, dvs. respekt for, at det nye ukendte vi kommer med kun langsomt kan blive implementeret i den fremtidige praksis. Kommunikationsteorien taler om vigtigheden af at finde Det fælles Tredje i samtalen, og det vil være en velegnet metode for at hjælpe os selv til at holde fokus, når vi f.eks. møder skepsis, vrede eller modstand hos modparten. Hvis vi ikke har italesat Det fælles Tredje risikerer vi, at vi taler forbi hinanden og modstanden opstår eller øges. Afhængigt af hvilken faggruppe vi kommunikerer med og dennes forudsætninger, vil der være stor forskel på, hvordan vi vil blive mødt, for der er stor forskel på hvordan vores interviewede personer anskuer Inklusionsformidlerens rolle. Vi ved ikke sikkert, om vi vil blive modtaget som en ressourceperson for personalegruppen, eller om man snarere ser os negativt som Kommunens budbringere med en besparelse som målsætning. Det fremgår også tydeligt, at flere udtrykker tvivl om, hvorfra inklusionstanken egentlig udspringer, og hvad hensigten er. En pædagog udtaler: Jeg er bekymret for motiverne bag inklusion. Vi vil derfor nok også opleve store forskelle i, hvordan inklusionsbegrebet fremover indarbejdes i vores distrikter. Deri ligger den store udfordring for os, når vi skal til at brede budskabet ud både på skolerne og i de forskellige daginstitutioner. Delkonklusion Derfor kan vi konkludere, at vi i vores arbejde som Inklusionsformidlere må arbejde både anerkendende og værdsættende. Det kan vi bl.a. gøre ved at hjælpe vores kolleger til at få øje på små positive eller vellykkede situationer og forstørre dem op. Når vi sammen finder de små succeser, så finder vi også ressourcerne, og på den måde opdager vi sammen alt det værdifulde arbejde, vore kolleger udfører. Måske udfører de allerede en inkluderende praksis, som de bare indtil nu ikke har været fuldt ud opmærksomme på. Konklusion Som udgangspunkt for opgaven ønskede vi at få besvaret, hvorvidt vi i rollen som Inklusionsformidlere kan opnå at arbejde kollegialt inkluderende. 28 Mads Hermansen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer side 92 11

12 Ved hjælp af A. Giddens teorier er vi blevet bevidste om de udfordringer og modsætninger, der ligger mellem begrebet inklusion og de samfundsmæssige tendenser, vi i øjeblikket oplever. På flere områder bevæger vi os væk fra en fællesskabstanke, som er en forudsætning for inklusion og hen imod en stigende individualisering. Afhængigt af hvilken faggruppe og dennes forudsætning, vil det være vidt forskelligt, hvordan vi bliver mødt i rollen som Inklusionsformidlere. Vi ved ikke sikkert, om vi vil blive modtaget som ressourcepersoner, eller om man snarere vil se os som kommunens budbringere? Vi må altså være forberedt på en del modstand samtidig med, at vi må være særdeles bevidste om vores rolle som repræsentanter for ekspertsystemet og derfor optræde fagprofessionelt. Det er vores ansvar at opbygge en relation til vores kolleger, der bærer præg af tillid og tiltro. Vi må i rollen som Inklusionsformidlere arbejde både anerkendende og værdsættende. Omdrejningspunktet må være den enkelte kollegas oplevelse og perspektiv. Alle skal ikke kunne det samme, idet forskellighed skal ses som en ressource for fællesskabet. Inklusion skal ses som en løbende proces. Via ovenstående ser vi mulighed for, at Inklusionsformidleren i denne proces undgår ekskludering af kolleger. Perspektivering I det videre arbejde med dette område, er der i særdeleshed nogle yderligere perspektiver, vi gerne vil gøre opmærksomme på: Bl.a. mener vi, det bliver vigtigt at inddrage yderligere faggrupper i de lokale netværk f.eks. talepædagoger, sagsbehandlere og støttepædagoger. I formidlerrollen ligger en voksenpædagogisk opgave, som vi endnu ikke er klædt på til at varetage. Ballerup Kommune ønsker en omfordeling af de økonomiske ressourcer i forhold til f.eks. inkluderede børn - hvordan forestiller man sig mere konkret denne proces? Som Inklusionsformidlere komme vi til at befinde os i et dilemma. Vi skal dels være loyale overfor vores kolleger og støtte dem i denne udviklingsproces, med respekt for den tid det vil tage, og dels loyale overfor at få Et godt børneliv implementeret. 12

13 Litteraturliste Primær litteratur. Bent Madsen: Socialpædagogik integration og inklusion i det moderne samfund. Socialpædagogisk bibliotek Hans Reitzels forlag 2005 Kap. 3 og 6 Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea 2007 Side Carsten Schou & Carsten Pedersen: Samfundet i pædagogisk arbejde Et sociologisk perspektiv. Gyldendal bogklub 2007 Side Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen: Et godt børneliv et fælles ansvar. Ballerup Kommune 2005 Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby: Må jeg låne en finger? Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion Sekundær litteratur Red. Af Jens Andersen: Den rummelige skole et fælles ansvar. Kroghs forlag 2004 Side 8 (Pia) Marianna Estelle Nysom Egebrønd: Negativ social arv Inklusion vs. Assimilation. Frydenlund 2007 (Vibeke) Mads Hermansen, Ole Løw og Vibeke Petersen: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Alinea 2007 Side (Dorit) 13

14 Bilag Interview i Vuggestuen Grantoften den 4. oktober 2007 Leder i vuggestuen Hvad tænker du, når jeg siger rummelighed? Jeg tænker inklusion, og så tænker jeg på et bredt menneskesyn, det er positivt ladet, det betyder at man lukker andre ind, det modsatte af at udelukke. Jeg syntes også vi har et rummeligt arbejdsmiljø, vi har 2 kulturelle ansat. Det er vigtigt for mig at understrege at det for mig er et positivt begreb, fordi man ofte hører det modsatte. Det betyder osse at få mange nuancer med. Hvad tænker du, når jeg siger inklusion? Begreberne hænger tæt sammen, det handler om at lukke ind/åbne op for andre end mig selv, jeg tænker det positivt, men hvor er afgrænsningen. Det er vigtigt at det ikke smager af besparelser, det er i hvert fald ikke min tanke. Det er vigtigt i vores praksis at vi rummer andet end små lyserøde mennesker, har alle godt af at blive inkluderet? Nej det tror jeg ikke. Det vigtigt at vi forholder os fagligt, så vi ikke bliver ekskluderende, hvilket hindrer udvikling. Hvad kan du gøre i dit arbejde for at sikre, at inklusionen bliver en realitet? Det er afgørende med en høj faglig tilgang, jeg kan arbejde på udvikling og anerkendelse, og individuel udvikling. Altså tage udgangspunkt i det enkelte barn. F.eks. Ved samling, skal alle have samling kl. 9? Vi skal hele tiden have fokus på den enkeltes kompetencer, i stedet for at fejlfinde. Jeg kan bidrage til høj faglig bevidsthed. Vi har et eksempel med autist som vi kunne rumme i en periode, men derefter måtte flytte videre, fordi det var bedst for ham. Vi skal turde differentiere mellem børnene. Hvad har du brug for fra andre, for at kunne arbejde inkluderende? Vi har brug for afklaring af økonomiske spørgsmål, mulighed for faglig rådgivning/ vejledning, evt. mere specifikt. Vi har brug for tid og ressourcer, man må se på det enkelte barns tidsforbrug. Det er nødvendigt med fokus på begrebet, og at arbejde teoretisk med det så alle bliver tvunget til at forholde sig til f.eks. anerkendelse og inklusion. Til personalet kunne jeg tænke mig supervision, vejledning, konstant løbende fagligt fokus. Ellers ekskluderer vi indenfor rammerne. Andre skal have respekt for vores udsagn, omkring hvad vi siger, kan rummes. Jeg er bekymret for motiverne bag inklusion. Det er vigtigt at vi gør det med hjertet. Jeg syntes også det er samfundsmæssigt modsætningsfyldt Interview af pædagog 1 Hvad tænker du, når jeg siger rummelighed? At kunne rumme alle slags børn. Tænker her især på deres adfærd og ikke på børn med diagnoser. At arbejde bevidst med at være anerkendende i forhold til børnene og være opmærksom på de børn, der opfører sig lidt anderledes for at hjælpe dem med at trives i gruppen. Har selv oplevet nogle gange hvordan man kan ændre på synet af et barn ved at arbejde me- 14

15 get bevidst med opmærksom/kontakt og anerkendelse og se hvordan et barn pludselig kan forandre en ellers negativ adfærd til en positiv. Hvad tænker du, når jeg siger inklusion? Igen at kunne favne bredt, og her handler det om at rumme børn med særlige behov, herunder også børn med diagnoser. Opfatter dette begreb som dækkende for børn med forskellige vanskeligheder. Anvende den samme metode med anerkendelse og opmærksomhed. Synes begge begreber lapper over hinanden, og er bekendt med inklusionstanken. Hvad kan du gøre i dit arbejde for at sikre, at inklusionen bliver en realitet? Det er vigtigt, at man i det daglige pædagogiske arbejde arbejder bevidst med disse begreber. F.eks vigtigt, at skabe succesoplevelser for det enkelte barn og på den måde styrke barnets selvværd. At arbejde anerkendende både via krop og ord ( ex: Jeg roser aldrig det enkelte barn ved at sige: DYGTIG, nej så hellere fortælle at man synes barnet klarede den situation rigtigt flot )- Altså rose på en anerkendende måde! At være sig sit fag bevidst og være engageret spiller også ind. Hvad har du brug for fra andre, for at kunne arbejde inkluderende? For at arbejde mere inkluderende, eller bevidst med inklusion er det vigtigt at lederen medinddrager personalet. Det skal gøres håndgribeligt for medarbejderne og med synlige forventninger og så er det også vigtigt med anerkendelse fra lederen. Dvs processen kan ikke begynde fra pæd.gruppen,men skal klart signaleres ud fra ledelsen. Inklusion er ikke lig med at der skal tilføres flere ressourcer til institutionen, det handler snarere om holdninger i personalegruppen. Det er det væsentligt at være opmærksom på, at forandringen der skal ske, skal foregå i et tempo hvor alle er med, og det kan være helt forskelligt for de enkelte i gruppen. Vigtigt at der ikke kommer yderligere nedskæringer på området! Interview af pædagog 2 Hvad tænker du, når jeg siger rummelighed? Pædagog: Jo, jeg tænker, at rummelighed det skal være mere plads. Og ikke kun plads, jeg synes det handler også tid også (tænkepause) lyst. Vibeke: Hvordan mener du lyst? Pædagog: Jo, du kan få rummelighed, men du skal have tid til at rumme, det der rummelighed, og du skal have lyst til at være der i det der rummelighed. Vibeke: Det er det, du tænker, når vi snakker rummelighed. Rummelighed er jo et begreb, vi har brugt i vores verden i nogle år. Pædagog: Jo de bruger det meget, jo det er rigtig, men jeg tror nok det handler om så meget, når du snakker ja, om rummelighed. For mig er det tid og lyst og det skal være plads, ikke. Det er sådan, jeg har forstået rummelighed. Hvad tænker du, når jeg siger inklusion? Pædagog: Inklusion? er det Including?(på engelsk). Ohh, jo når du siger inklusion, det betyder at, ja vi skal alle sammen være med, ja alle sammen føle, at vi kender hinanden, betyder noget for hinanden, ja alle skal være med, og ingen skal føler sig uden for, ikke. Vibeke: Når du siger, at ingen skal føle sig uden for, er det så børn, voksne eller både børn og voksne? 15

16 Pædagog: Jeg synes det er både børn og voksne. For hvis jeg arbejder med en kollega, hun skal følge med, og hun får og lov til at være med i den gruppe. Børnene selvfølgelig det er mit arbejde, de har min første prioritet, det er barnet, der er ingen der skal sidde på jorden og være glemt. Så det er på den måde. Selv om, hvis vi er for mange, så skal vi være helt sikre, hvis vi har øjenkontakt, så hun føler, hun er med, så er det godt nok, så hun føler, hun er med. Det er børnene først, og de voksne selvfølgelig for det er dem, jeg arbejder sammen med. Hvad kan du gøre i dit arbejde for at sikre, at inklusionen bliver en realitet? Pædagog: Hvad skal jeg gøre på mit arbejde? Inklusion det betyder alle dem, der kan være med - jeg tænker hvad skal jeg tænke? Vibeke: Du må gerne tænke helt ned i små dagligdags situationer, du behøver ikke at tænke sådan meget abstrakt. Pædagog: Jeg kan ikke lade være at tænke skal vi bygge om, eller? Nej, jeg synes! Hvordan skal vi inkludere, jeg kan ikke lade være at tænke på handicappede, og det kommer an på, hvordan den handicappede er. Hvordan kan vi få det barn til at være med, hvad han har brug for, vi skal se på hans behov, og så gør vi det efter det. F.eks. hvad skal vi sige? Hvis vi nu får en blind dreng, så kommer det der ekspert i blinde og fortæller, hvad vi skal gøre for at få ham med i den her hverdag, så han kan rumme det, uden at være speciel, så alle kikker på ham som blind og holder ham i hånden. Så kan vi få et eller andet redskab måske, vi kan finde ud af, så den der person kan få ham til at være med i gruppen. Vibeke: Kan du komme med nogen eksempler på, hvordan du kan gøre det i dagligdagen? Pædagog: Hvordan kan jeg gøre i dagligdagen? Selvfølgelig skal vi komme tættere på de personer, og lærer de signaler, der er. Er det det, han gerne vil vide, jeg mener, er det det, der kan hjælpe det barn, så han kan være med. Jeg har bare den ide, som jeg bliver nødt til at tænke på, at hvis jeg får en f.eks. en blind, for jeg kan ikke tænke længe, ja en blind dreng skal jeg helt sikker snakke med ham og følge med, og føle at han oplever de ting på sin egen måde, men han er med til oplevelse. Men selvfølgelig vi skal også have redskab fra de mennesker, som er ekspert, for at han føler, at han høre til, høre hjemme. Det tænker jeg! Hvad tænker jeg mere? Jeg kan ikke tænke mere. Vibeke: Det jeg hører, du siger, er at du synes godt, vi kan have børn med forskellige grader af handicap, og du kan godt have dem inde, du kan godt inkludere dem samtidig med du har de andre Pædagog: Jo, det kommer an på, hvad det er for en slags handicap. Jeg synes nogle gange, det kan være svært. Jeg tænker på, at det ikke er svært at passe dem, med det er svært at gøre de ting, så de føler at de høre til her. Så når jeg sige handicap, så tænker jeg ikke de dybe handicap, jeg tænker lidt mere et eller andet, nej jeg ved ikke. Jeg tænker hvis vi får et barn med kørestol, som skal komme herover, hvordan kan vi hjælpe hende. Selvfølgelig kan vi prøve toiletterne skal være anderledes ja toiletterne øh ja, så mange ting skulle vi have for at få det barn her ellers hvad er det, du spøger mig om? Jo, jeg siger, det kan vi da godt, det kommer an på handicappet, hvad er det, som skal inkluderes, det er det jeg tænker på. Så det må være jeg kan ikke se ja det kommer an på hvordan de er, hvor handicappede de er. De almindelige handicap kan vi sagtens klare. Jeg tænker på, kan man kalde mongolbørn handicappet, det tror jeg nok, vi kan klare. Vi skal bare holde ham i hånden og vejlede ham, jeg mener holde ham i hånden og fortælle ham, hvad vi oplever vi skal have stor tålmodighed jo. Det kan man godt. Vibeke: Det kan man godt? Pædagog: Jo, det kan man godt! 16

17 Vibeke: Så nu Ballerup Kommune godt vil inkludere flere børn, så mener du, at det kan vi godt? Pædagog: Nu du siger Kommunen, så tænker jeg støttepædagog, så tænker jeg alle de der ting, det skal med, ja det tænker jeg på, men når du spørge mig om det første spørgsmål, så tænker jeg på mig personligt. Vibeke: Det er også dig som person, der skal svare Pædagog: Så nu det kommer langt væk. Så det er lidt dybere end jeg bare tænkte, men man skal selvfølgelig have støtte og alle de der ting med, for at vi kan passe det der barn, som vi skal inkludere. Det behøver ikke at være handicappede, det kan også være indvandrere eller et eller andet (griner) Vibeke: Der behøver vi vel ikke at tænke støttepædagog? Pædagog: Nej vi behøver ikke støttepædagog, men vi skal have talepædagog eller jeg mener tolk og alle de der ting. Det får vi jo, men det der får der skal bakke os op, vi kan ikke klare os selv, det bliver de nødt til. Hvad har du brug for fra andre, for at kunne arbejde inkluderende? Pædagog: Jo, jo, vi skal bruge de mennesker der er ekspert til de typer af handicaps, det tror jeg, jeg har sagt før. Blinde mennesker der skal være en, der ved noget om hvordan vi skal behandle den her person, en der skal vejlede os eller vejlede mig, om hvordan jeg skal gøre det for at gøre det godt nok, for at den person kan følge med. Selvfølgelig kommer mine følelser og min tålmodighed, men jeg bliver nødt til at få en der kan komme og vejlede os. Det kan godt være dem som vi kalder støttepædagoger eller dem der ved noget om det, de skal komme og vejlede om, hvad vi skal gøre. Eller vi skal gå ud og finde vejledning selvfølgelig, selv om vi kan læse bøger og det hele, så er det dejligt, at få mund til mund vejledning. Vibeke: Ansigt til ansigts vejledning? Pædagog: Ja, ansigt til ansigt under fire øjne vejledning fra de eksperter, der kender noget til det, så kan vi godt klare det. Vibeke: Også selv om de kun kommer og giver vejledning og ikke er her i dagligdagen. Pædagog: Du snakker om Kommunen, jeg skal ikke sige ja, og så får vi ikke nogen hjælp, ikke? Det er forskelligt fordi, hvis du kommer til at være tre på stuen med et handicappet, det kan vi ikke klare. Vi bliver nødt til at have nummer fire for at hjælpe. Selvfølgelig skal vi være der, men hvad med resten, så kommer de til at blive glemt, så bliver de ikke inkluderet. Det hjælper ikke at vi inkluderer en og glemmer de andre, a-ha, det går ikke. Den holder ikke, så selv om jeg føler det er mine tanker, så føler jeg ligesom du ved noget om det her område, så behøver jeg ikke at sige, ok vi skal have hjælp: Vibeke: Du skal tale, som om jeg ikke ved noget? Pædagog: Jeg taler for mig selv, du ved ingen ting! Godt! Vi kan godt klare det men vi skal have en hjælpende hånd for ikke at glemme nogen andre. Ellers bliver det svært, så glemmer vi nogen. Der er også mange andre børn, der har brug for en hånd. Det kan godt være de ikke er handicappede på den måde, som jeg snakkede om før, men når vi snakker om at inkludere så er der også almindelige børn, der skal bliver inkluderet i gruppen, så hvis vi koncentrerer os kun om en og glemmer resten, det dur ikke. Vi skal have en god hjælp og have vejledning til det barn, og skal der komme en anden en og hjælpe til. Vi skal også være med til at forstå, hvorfor hun gør det, vi skal også være med til at hjælpe til, for vi er også en del at det barns liv. Så vi skal også være med. Nå, næste spørgsmål! 17

18 Vibeke: Ja, det var det, men jeg kunne godt tænke mig at uddybe det lidt, fordi nu er jeg jo i gang med en uddannelse som Inklusionsformidler og vi får jo en rolle bagefter, kunne du forestille dig, hvordan du kunne bruge mig. Pædagog: Ja, når du kommer tilbage? Jo, først vil jeg gerne høre, ja, lige som jeg siger ekspert. I er også blevet undervist i, hvad er inkluderet, og hvad skal vi gøre for at kunne følge med alle sammen. Jeg kan godt lide det her med, at alle sammen skal blive inkluderet, så jeg er allerede nysgerrig på hvad vi skal gøre, og du skal fortælle os, hvad vi skal gøre. F.eks. hvis vi skal finde ud af et eller andet, så har du måske et eller andet om, at vi herovre kan ringe til en eller anden, så han kan forklare det til os. Ellers kan du give os det du har oplevet, eller det du har lært. Selvfølgelig kan vi bruge dig, det er helt sikkert. Vi er helt sikkert nysgerrige, hvad er det I har snakket om. Det vi ikke gør til hverdag (griner) forstår du hvad jeg mener? Jo det må være noget specielt noget når I har fået speciel undervisning i det. I fordyber jer mere end det vi gør, så det bliver spændende at høre, hvad I har lært, så I kan give det til os også. Så vi kan klare det med vores inkluderende alle sammen, så det kan sidde bag i vores hoved i gruppen eller når vi passer nogen eller når vi bare er blandt voksne. Vi skal være opmærksomme på at alle sammen er med, så det er dejligt, at vi kan bruge dig. Så du kan fortælle os noget, så vi har noget i vores hjerte, som vi kan tage med, fordi det handler om hver dag, det der inkludering. Vibeke: Det jeg kan høre er, at du taler for inklusionen, du synes, det er en god ide, at vi skal inkludere? Pædagog: Jo, det synes jeg. Jeg kender det fra mig selv, ikke (griner) Vibeke: Du må gerne sige, hvad du tænker. Pædagog: Jeg tænker for mig selv, jeg synes det er dejligt at føle, at du er en del af gruppen eller en del af noget, så du ikke bliver glemt, ikke. Jeg kan godt lide det, så synes jeg, hvordan er det vi siger, æhh, hvordan er det? ordsprog - ordsprog, hvordan siger man det? Det du kan lide ved andre næ, never mind! Jeg kan ikke huske det, men jeg kan godt lide det, så når jeg godt kan lide det, så de andre kan tage mig med og jeg skal tage andre med, så jeg kan godt lide det inkludering. 18

19 Interview på Hedegårdsskolen 4. oktober 2007 Interview af lærer 1. Hvad tænker du, når vi siger rummelighed? Ja, så tænker jeg på, at i der i folkeskolen skal være plads til alle slags børn. Jeg kan gi det eksempel, at en dreng, jeg har i min 3. kl, som er diagnosticeret med noget damp, autisme eller noget asberger, de kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er og han er heller ikke særlig udtalt udtalt syg på den måde, og ham mener jeg, der skal være plads til. Og så er rummeligheden så, at vi skal sørge for, at der bliver gjort plads og det er ikke kun fra de voksne, men også fra børnenes side. Så rummelighed for mig er også, at de andre børn kan rumme den slags børn. Det er rummelighed for mig. Ikke noget med det faglige, men børn, der er anderledes. Men rummelighed har en grænse, for jeg vil f. eks ikke acceptere, at man tager spastiske børn eller børn, der måske kun kan ligge ned ind i folkeskolen, for det mener jeg ikke, man gør nogen nogen tjeneste ved. Men jeg synes godt, man kan have mildere grader af psykiske sygdomme eller hvad det nu kan være. Altså, jeg har haft en blind dreng for mange år siden. Ham havde jeg i 10 år. Der var der ikke nogle, der snakkede om rummelighed. Men han var der. Nu var han altså også kvik. Men på den måde. Der skal være plads til, og det er det, jeg kalder rummelighed. Selvfølgelig er rummelighed også noget fagligt. Det kan det i hvert fald godt være. Og der har det nok også nogle grænser. Jeg mener stadig, at der skal være noget, der hedder specialklasser til de børn, som virkelig ikke kan være med. Hvad tænker du så på, når vi siger inklusion? Se, det er straks lidt værre. For det har jeg det lidt svært med. Det har jeg ikke vænnet mig til endnu. Men det er vel også noget med at man skal kunne lukke dem inde i de grupper, der nu er. At de skal kunne være der. I virkeligheden er det vel det samme. Eller hvad? Men når jeg hører ordet inklusion, så tænker jeg rummelighed. Hvad kan du så gøre i dit arbejde for at sikre, at inklusion bliver en realitet? Jeg kan jo prøve at skabe nogle rammer, trygge rammer, for de børn, som jeg har med at gøre, sådan så man ikke opdager, at der er nogen, der er anderledes, hvis det kan lade sig gøre. Ham, jeg snakkede om før, ham opdager man, er anderledes, fordi han har nogle voldsomme vredesudbrud, men de andre børn har også lært at tage hensyn til ham. Det er stadigvæk mere rummelighed end inklusion. Men gi dem nogle muligheder, arbejde på en måde, der passer til det, de skal. Jeg synes godt nok, det er flot at vi skal udvikle sociale kompetencer, det gør vi vel hele tiden som lærere og pædagoger. Og selvfølgelig skal man det. Snak meget med de der børn. Tryghed, tror jeg, er kodeordet for mig. Og humor. Hvis man kan grine sammen, kan man komme langt. Og det kan børn også. De skal grine med hinanden og ikke af hinanden. Det tror jeg er vigtigt. Hvad har du så brug for fra andre, for at kunne arbejde inkluderende? Jeg brug for nogle mennesker, der ligner mig. Det kan ikke nytte noget, man sætter nogle mennesker sammen med mig for at hjælpe med inklusion, der har en hel anden opfattelse. Det er noget med noget menneske- et eller andet, som kan blive et problem. Hvis ens menneskesyn og i det hele taget måde at gøre tingene på i min verden, som er skoleverdenen, hvis jeg får et andet menneske ind, som er helt anderledes end mig, så bliver det da et problem, men det 19

20 kræver da også nogle menneskelige ressourcer. Man skal da have noget hjælp. Jeg tror også, det er vigtigt, at man har nogle, man kan spille bold med omkring nogle af de ting om de børn, nogen at snakke med. Det tror jeg er rigtigt vigtigt. Og det er jo ressourcer, det er penge, det koster noget. Man kan ikke bare lave det her sådan her, det koster noget. Og det er jo det, man har gjort med rummelighed fra starten af. Den har man jo bare lavet. Den er jo bare puttet ned over hovedet på os. Så finder de jo nok ud af det, alle de der dumme lærere. Og det gør de jo nok også. Men det vil da være noget med nogle ekstra ressourcer, og det er måske også noget helt konkret som nogle møbler, som er anderledes end dem, vi har. Det har jeg ikke det store behov for, men det kunne jeg da godt forestille mig. At man i det hele taget lavede om på omgivelserne. Det kunne også være, at man bedre kunne inkludere nogle børn, hvis man arbejdede på tværs, f.eks. af et klassetrin. Det kunne være, at der var børn i den anden klasse, som kunne være med til at udvikle nogle sociale kompetencer. Hvis man klinger sammen med nogle børn i en anden klasse, kunne det være, at det kunne hjælpe, ikke at man skulle flytte klasse, men det er jo også, at de menneskelige rammer skal være i orden. Hvad tænker du specielt ind, når du siger, at der skal ressourcer til? Så skulle det da være lærere, flere mennesker på, og det koster jo også i ressourcer, så snart du sætter et menneske til på. Og lige så snart du sætter nogle mennesker sammen, som skal udføre et stykke arbejde omkring nogle børn, så kræver det også ressourcer i form af samarbejdstid. Så det er dyrt. Og det er lige præcis der, det nogle gange halter. Det har det da i hvert fald været i forhold til vores indskolingsprojekt, da jeg var i indskolingen. Det er en 3. klasse, jeg har nu. Jeg har været i indskolingen i 2 år. Og der er det da, at nogle af problemerne er da omkring samarbejdet med at der ikke er nok tid til samarbejdet. Så det synes jeg er en del af det også. Og det kan da godt være at det også kræver nogle ressourcepersoner, som havde forstand på tingene, som man kunne spørge til råds Hvad gør man, når man har et barn, der eller mange børn og det kunne være sådan nogle som jer, jo. Og det ville du have det fint med? Ja, jeg har det fint med ressourcepersoner. Jeg synes, det der fedt, når man kan gå hen og spørge nogle, når de ved, hvad de snakker om, i stedet for at man får en eller anden halvfærdig vise fra en eller anden, der tror nok, at det er godt at gøre sådan og sådan. Det er da altid godt, hvis folk bliver kloge, altså, så man kan bruge deres klogskab til noget. Så det vil da være fint nok for mig. Interview lærer 2. Hvad tænker du, når vi siger rummelighed? Rummelighed. Så tænker jeg først og fremmest på, at jeg har 5. og en 7. klasse og jeg er meget visuel og jeg ser simpelthen nogle af eleverne for mig som rummelige, som fylder meget, som også skal være til stede i klassen, som også skal få noget ud af det uden at, som de jo gør, at ødelægge det for de andre. Og bl.a. ødelægge det for den type, som jeg også skal rumme, som vi bruger meget af i mit team på, dem vi nemlig glemmer. De små stille piger bør vi også rumme, og selv om vi har været i et team fra 1. til 10. klasse og arbejdet meget tæt sammen, så skal vi stadig huske at sige til hinanden, at vi også lige skal rumme de der, og det er altså svært. Det er for mig rummelighed. Hvad tænker du, når vi siger inklusion? 20

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere