Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl Lokale AUD C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C"

Transkript

1 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår 2011 Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Eksamensform: SOC 2010 Hold X og Y Frank Nielsen, Gitte Duus, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh og Hermann Christmann Målet for fagområdet Socialt Arbejde er, at de studerende opnår kundskaber fra fagområdets teoretiske og forskningsmæssige grundlag og fra socialt arbejdes praksis for dermed at kunne forstå socialt arbejdes vilkår og muligheder, herunder metoder og metodevalg. Derudover skal fagområdet samle og integrere kundskaber fra eget fagområde og fra uddannelsens øvrige fagområder, hvorved de studerende skal opnå forandrings- og handlekompetencer som socialrådgivere, jf. BKG 9. Læringsmålet på 3. semester er, at den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i basale praktiske socialfaglige kundskaber, således at den studerende sikres viden og færdigheder til at fortsætte på 4. og 5. semester, der danner ramme for henholdsvis uddannelsespraktik og praksisstudie. Desuden er det målet, at de studerende på dette semester opnår særlig viden og færdigheder indenfor temaet Voksenliv i arbejde og forsørgelse. På 3. Semester er der fokus på tilegnelse af praksisfærdigheder samt teoretisk og vidensmæssig refleksivitet i forhold til disse. Semestret begynder med en introduktion til de forskellige læringsrum, der anvendes gennemgående på dette semester. 3. Semester danner ramme om en fordybelse i de fire fællesmetodiske principper. 3. semester afsluttes med udarbejdelsen af en problemorienteret caseopgave. Denne udgør en intern prøve, der skal bestås for at fortsætte på 4. semesters praktik. 6. september, kl Arbejdsevnemetoden, Funktionsevnemetoden og Matchgruppeplacering v/ Frank Nielsen Socialt arbejde inden for beskæftigelsesområdet. Hvilke faktorer har været bestemmende for denne udvikling for store dele af socialt arbejdes praksisfelt. Med inddragelse af pensum fra 1. semester.

2 Status på fagområdets metoder i forhold til 2. semesters pensum. Præsentation af fagområdet på 3. semester. Gennemgang af Arbejdsevnemetoden, Funktionsevnemetoden og Matchgruppeplacering. Socialrådgiveren som beskæftigelsespolitisk aktør mellem borger og arbejdsmarked med inddragelse af eksempler på samarbejdspartnere og rammer for dette samarbejde. Obligatorisk litteratur: mraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fleksydelse.ashx s september, kl Handicapbegrebet. Funktionsnedsættelse i forhold til arbejdsmarkedet v/ Frank Nielsen og konsulent Hermann Christmann Med afsæt i den foregående dags program, arbejdes der med handicapbegrebet generelt og efterfølgende sættes der fokus på mennesker med handicap og disses arbejdsmarkedstilknytning. 3., 4. og 5. oktober kl Professionel kommunikation og samtale v/ Gitte Duus, Kirsten Mejlvig, Lise Rytter Krogh Den professionelle samtale og kommunikation har en central placering i socialrådgiverens arbejdsfunktion. I dette 3-dages modul arbejdes med at få indblik i og træne fundamentale redskaber i den mundtlige kommunikation og kontakt med borgere. De tre dage bygges op omkring forskellige relevante begreber, som udfoldes og kobles til respektive teorigrundlag. Eksempelvis som følger: Systematik i Professionel samtale Proces og program Kontraktetablering Aktiv Lytning Konktaktformer Spejling, gensvar Anerkendelse Kommunikation i samarbejde

3 Undervisningsformen kommer til at bestå af henholdsvis forelæsninger, videofremvisning, træning i grupper og praksisgrupper samt individuelt refleksionsarbejde. Individuel skriftlig tilmelding til kurset skal ske til sekretær Anja Filtenborg Pedersen, mail senest mandag d. 19. september kl Dag 1: Grundlæggende modeller og redskaber i kommunikation Hovedspørgsmålene denne dag er: Hvad kendetegner god kommunikation i en professionel socialfaglig praksis? Hvordan kan man på baggrund af kommunikationsmodeller forstå det, der sker i en professionel samtale? Med baggrund i forståelsen trænes basis redskaber i kommunikation. Obligatorisk Litteratur: Eide, T og H (2007): Kommunikation i praksis. Klim. Kap 1, 3, 6 og 7.(14 s s + 41 s = 80 s) (GB) Metze. E. m.fl Gensvarsmodeller s (8 sider) (SK) Videooptagelse m. Carl Rogers I alt 88 sider Sekundær Litteratur: Kokkin, J. (2. Udgave 2005, seneste opl. 2008): Profesjonelt sosialt arbeid. kap sider (GB) Dag 2: At strukturere og styre en socialfaglig samtale Strukturering og styring af en samtale kan være afgørende for udbyttet af en samtale, både for den professionelle og for borgeren. Der arbejdes dels med at forberede sig på en samtale på baggrund af konteksten for samtalen og dels med at styre en samtale under processen. Obligatorisk Litteratur: Eide, T og H (2007): Kommunikation i praksis. Klim. Kap 2, 8, 9 og 10, (39 s + 41 s = 80 s) (GB) Kristiansen, Marianne (2003): Hjælper mellem fag-person, relation og kontekst. I Weicher, I & Fibæk Laursen, P. (red): Person og Profession. Billesø og Baltzer. S (16 s) (SK) I alt 96 sider Sekundær litteratur: Fra 2. semester: Hutchinson, Gunn Strand og Siv Oltedal (2006): Kapitel 2 (s 41-88) Psykodynamiske modeller i socialt arbejde og kapitel 6 (s ) Systemteoretiske modeller i socialt arbejde. Modeller i Socialt arbejde. Tano. Læs evt. igen: Senge, P. M. (1999): Den femte disciplin. Klim. Kap. 12: Teamlæring, (30 s)

4 Dag 3: Teoretiske perspektiver og dertil hørende praksis implikationer Der præsenteres forskellige teoretiske tilgange. Der arbejdes med at identificere og anvende redskaber, der relaterer til den teoretiske forståelse. - Psykodynamiske relations- og tilknytningsteorier - Humanistisk psykologisk perspektiv - Det eksistentielle perspektiv - Systemiske og konstruktivistiske perspektiver (inkl. anerkendelse) Obligatorisk litteratur: Eide, T og H (2007): Kommunikation i praksis. Klim. Kap 5 og 11, 12 og 13 (27 s + 39 s = 66 s) (GB) Hermansen, Mads, Ole Løw og Vibeke Petersen (2007): (s 24-43) Kommunikation og samarbejde- i professionelle relationer. (19 sider) (GB) I alt 85 sider Sekundær litteratur: Fra 2 semester: Hutchinson, Gunn Strand og Siv Oltedal (2006): Kapitel 2 (s 41-88) Psykodynamiske modeller i socialt arbejde og kapitel 6 (s ) Systemteoretiske modeller i socialt arbejde. Modeller i socialt arbejde. Tano Etik og menneskesyn i socialt arbejde v/ lektor Kirsten Mejlvig (Soc 2010 Hold X og Hold Y) 10. november, kl Forelæsningen har som formål at sætte fokus på etik som overordnet og bærende element i socialt arbejdes praksis. De studerende opnår viden på forskellige områder: Hvordan det personlige værdigrundlag påvirker valget af teorier og metoder i fagets praktiske udøvelse. At etik i socialt arbejde er central i analyse og vurderingsarbejdet fordi handlinger og beslutninger præges heraf. At etiske refleksioner er vigtige for det professionelle møde mellem socialrådgiver og klient. Der fokuseres på, hvordan det etiske grundlag bevidstgøres og der arbejdes med træning og begyndende færdighed i at forholde sig til etiske dilemmaer eksempelvis socialrådgiverens hjælpe- og kontrolrolle. Undervisningsformen er forelæsning, arbejde med cases og opgaver samt formidling.

5 11. november, kl Lokale AUD B Efterfølgende lokale 59 (hold X) og 43/45, KS5 (hold Y) Etik og menneskesyn i socialt arbejde v/ lektor Kirsten Mejlvig og Lise Rytter Krogh (Soc 2010 Hold X og Hold Y) Forelæsningen viderefører indholdet fra første dags forelæsning og der fokuseres på arbejde med cases og formidling. Litteratur: Lingås, Lars Gunnar: Etik for social- og sundhedsarbejdere. Hans Reitzels Forlag.(GB) Etisk Råd i Dansk socialrådgiverforening (februar 2010): Socialrådgiverens rolle og respekt for klientens integritet. Udtalelse i sag. www. Socialrdg.dk/ (4 sider) 29. og 30. november og 1. december, kl Systematisk Sagsarbejde v/lise Rytter Krogh og Frank Nielsen Systematisk sagsarbejde er en faglig dynamisk proces, der repræsenterer en rækkefølge, således at et element er en forudsætning for det efterfølgende. Der præsenteres perspektiver på systematisk arbejdsmetode i tænkning, faglig forståelse, planlægning og handling. Der arbejdes med at skabe bevidsthed om den studerendes forforståelse og teoretiske perspektiver, således at tolkninger af personers livsverden funderes i faglige analyser og vurderinger. De studerende undervises og trænes i journalens forskellige funktioner i socialrådgivningsarbejdet, bl.a. journalen som dokumentation, som beslutningsgrundlag for ydelser, som retssikkerhedsdokument og som tænkeredskab og aktivt redskab i behandling. Desuden journalen som grundlag for evaluering og forskning. Undervisningsforløbet i systematisk sagsarbejde omfatter grundlæggende komponenter heri og desuden konkrete færdigheder i arbejdet med netværk, journalskrivning samt de lovbundne metoder. I forbindelse med forelæsningerne arbejdes med konkret omsætning gennem cases og demonstartioner. Systematisk Sagsarbejde Overordnet systematik Undersøgelse, beskrivelse, fund

6 Analyse Vurdering Udarbejdelse af netværkskort Journalskrivning Lovbundne metoder Individuel skriftlig tilmelding til kurset skal ske til sekretær Anja Filtenborg Pedersen, mail senest mandag d. 15. november kl Dag 1: Systematisk sagsarbejde som overordnet princip i socialt arbejde Begrebet systematisk sagsarbejde udfoldes gennem forståelse af socialrådgivning, sagsarbejde og social behandling. Der arbejdes med cases, og bl.a. trænes brugen netværkskort som eksempel på perspektiver i analyser. Obligatorisk Litteratur Posborg, Rikke (2009): Kapitel 4: Socialrådgivning og socialt sagsarbejde. i Posborg, Nørrelykke og Antczak (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde - en grundbog. Hans Reitzels Forlag. s (37 sider) (SK) Egelund, T. & Hillgaard (1993): Social Rådgivning og Social Behandling: Socialpædagogisk bibliotek. Kap 4 (62-82) (20 s) (SK) Kokkin, J. (2. Udgave 2005, seneste opl. 2008): Profesjonelt sosialt arbeid kap. 4. s (13 sider) (GB) Materiale til selvkopiering I alt 70 sider Dag 2: Systematik i det skriftlige arbejde herunder journalskrivning Obligatorisk litteratur: Etisk råd i Dansk Socialrådgiverforening (februar 2010): Socialrådgiverens rolle og respekt for klientens integritet. Udtalelse i sag. (4 sider) Cases til kopiering Dag 3: De lovbundne metoders kobling til systematisk sagsarbejde. Det systematiske sagsarbejde sættes i relation til de lovbundemetoder og der arbejdes med eksempler og øvelser i relation til Ressourceprofil, Funktionsevnemetode og 50 undersøgelse. Obligatorisk Litteratur: Case til selvkopiering

7 6.-8. december 2011, kl Introduktion til og udlevering af skriftelig caseopgave v/ Lise Rytter Krogh Forløbet indeholder introduktion til en mindre skriftelig caseopgave indeholdende beskrivelse, analyse, vurdering og forslag til handling Opgaven afleveres efter 3 dage Opgaven følges op af en individuel samtale kombineret med portfoliosamtale, hvor underviserne giver hver enkelt studerende feedback. Case til selvkopiering Samlet litteraturoversigt: Grundbøger (GB): Eide, T og H (2007): Kommunikation i praksis. Klim. Hermansen, Mads, Ole Løw og Vibeke Petersen (2007): Kommunikation og samarbejde- i professionelle relationer. Lingås, Lars Gunnar: Etik for social- og sundhedsarbejdere. Hans Reitzels Forlag. Kokkin, J. (2. Udgave 2005, seneste opl. 2008): Profesjonelt sosialt arbeid Selvkopiering (SK): Metze. E. m.fl Gensvarsmodeller s Kristiansen, Marianne (2003): Hjælper mellem fag-person, relation og kontekst. I Weicher, I & Fibæk Laursen, P. (red): Person og Profession. Billesø og Baltzer. S Posborg, Rikke (2009): Kapitel 4: Socialrådgivning og socialt sagsarbejde. i Posborg, Nørrelykke og Antczak (2009): Socialrådgivning og socialt arbejde - en grundbog. Hans Reitzels Forlag. s Egelund, T. & Hillgaard (1993): Social Rådgivning og Social Behandling: Socialpædagogisk bibliotek. Kap 4 (62-82)

8 Diverse cases Materiale fra internettet: gelsesomraadet/ydelser/arbejdsevnemetode_fleksydelse.ashx s Etisk Råd i Dansk socialrådgiverforening (februar 2010): Socialrådgiverens rolle og respekt for klientens integritet. Udtalelse i sag. www. Socialrdg.dk/ (4 sider)

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Kirsten Henriksen og Christine Hemme. Illustration af perspektiver i socialt arbejde

Kirsten Henriksen og Christine Hemme. Illustration af perspektiver i socialt arbejde Kirsten Henriksen og Christine Hemme Illustration af perspektiver i socialt arbejde DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS - 2004 Forord Den Sociale Højskole i Aarhus - 2004 Anledningen til at udforme dette hæfte

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening

Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening ærdighed etfærdighed ntegritet nsvar Professionsetik Dansk Socialrådgiverforening PB Pro fessi ons etik Professionsetik er udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforenings resolutionsudvalg på baggrund af oplæg

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere