EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the Rights of Trainee Doctors, om hospitalslægers arbejdsforhold i Belgien 1. Sammendrag Andrageren udtrykker bekymring over hospitalslægers urimelige arbejdsforhold i det belgiske sundhedsvæsen, hvor det ofte kræves, at de arbejder 36 timer i træk. Andrageren mener, at de belgiske sundhedsmyndigheder med deres aktuelle politik vedrørende hospitalslægers arbejdstider krænker såvel Rådets direktiv 93/104/EF om visse aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstiden og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om visse aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstiden. I overensstemmelse hermed anmoder han om handling fra Europa-Parlamentets side for at få forbedret belgiske hospitalslægers arbejdsforhold. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4). 3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november "Andragendet Andrageren anfører, at læger under uddannelse på belgiske hospitaler er forpligtet til regelmæssigt at arbejde meget længe, hvilket omfatter vagter på op til 36 timer i træk (herunder vagtperiode om natten) og op til 80 timers afbrudte vagter (over en ikke specificeret periode). Han mener, at disse arbejdsforhold resulterer i uacceptable træthedsniveauer for læger under uddannelse og er i strid med kravene i direktiv 93/104/EF, 2000/34/EF og 2003/88/EF om arbejdstiden for læger under uddannelse. CM\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 Ifølge andrageren blev den belgiske foranstaltning til gennemførelse af fællesskabsrettens krav på dette område (kongelig anordning af 16. juni 2003) annulleret ved en beslutning truffet af det belgiske forvaltningsråd (dom nr. 127 af 9. februar 2004), og siden da er der ikke truffet nogen foranstaltninger for atter at gennemføre de relevante fællesskabskrav i national lovgivning. Kommissionens bemærkninger Fællesskabsbestemmelser Arbejdstiden for læger under uddannelse reguleres på fællesskabsplan af arbejdstidsdirektivet 1, som konsoliderer og erstatter de tidligere direktiver 93/104/EF og 2000/34/EF. Læger under uddannelse blev oprindeligt udtrykkeligt udelukket fra direktiv 93/104/EF's anvendelsesområde. Dette blev imidlertid ændret ved direktiv 2000/34/EF, som udvidede direktivets anvendelsesområde til at dække læger under uddannelse. Dette krav skulle gennemføres i national lovgivning senest inden den 1. august Bestemmelserne i arbejdstidsdirektiver gælder således nu for læger under uddannelse på samme måde som de gælder for arbejdstagere generelt. De væsentligste bestemmelser er: a) begrænsningerne i gennemsnitlig ugentlig arbejdstid I henhold til direktivet må den ugentlige arbejdstid (herunder eventuel overtid) ikke gennemsnitligt overstige et loft. Loftet er normalt 48 timer om ugen, for læger under uddannelse er loftet i øjeblikket 56 timer om ugen, eftersom overgangsbestemmelser stadig er gældende 2. b) de daglige og ugentlige minimumshvileperioder Direktivet indeholder bestemmelse om en daglig minimumshvileperiode på 11 timer i træk for hver 24 timers periode og en ugentlig sammenhængende minimumshvileperiode på 24 timer for hver syvdagesperiode. Undtagelser er mulige i forbindelse med aktiviteter, som kræver kontinuerlige ydelser som f.eks. på hospitaler, herunder vedrørende læger under uddannelse, på betingelse af, at de pågældende arbejdstagere ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. Men ifølge EF- Domstolens dom i Jaegersagen (sag C-151/02) skal kompenserende hvileperioder følge umiddelbart efter den pågældende arbejdstid. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EUF L 299 af I henhold til artikel 17.5 i arbejdstidsdirektivet er loftet for gennemsnitlig ugentlig arbejdstid for læger under uddannelse i øjeblikket 56 timer om ugen, som gennemsnit over højst seks måneder. Fra 1. august 2009 er loftet 48 timer. Der er begrænset mulighed for yderligere berettigede undtagelser efter den 31. juli 2009 ved ansøgning til Kommissionen: Hvor der opnås en undtagelse, må arbejdstiden under alle omstændigheder ikke overstige 52 timer om ugen i gennemsnit over en periode på højst seks måneder. PE v /7 CM\ doc

3 Anvendelse Belgien oplyste i september 2003 Kommissionen om, at det havde gennemført direktiv 2000/34/EF vedrørende arbejdstid for læger under uddannelse ved kongelig anordning af 16. juni 2003, og at denne foranstaltning ændrede Loi sur le Travail af 16. marts 1971, ved at bestemme, at arbejdstiden for læger under uddannelse ikke kunne overstige et gennemsnit på 48 timer om ugen beregnet i løbet af en referenceperiode på højst otte uger. Det ser dog ud til at være korrekt, at den kongelige anordning efterfølgende blev annulleret af en dom fra forvaltningsrådet af 9. februar Kommissionen har skrevet til de nationale myndigheder for at få en præcision og har fået oplyst, at der ikke er vedtaget nogen yderligere gennemførelsesforanstaltning, og at arbejdstiden for læger under uddannelse som følge af annulleringen af den kongelige anordning i øjeblikket reguleres af en ministeriel anordning af 20. april 1999 om tilsyn med læger under uddannelse. For det første synes der at opstå et spørgsmål om, hvorvidt den ministerielle anordnings bestemmelser i praksis lovligt kunne håndhæves af en læge under uddannelse, så den udgør en effektiv gennemførelse af direktivet. For det andet fastlægger denne anordning nogle regler om arbejdstidsbegrænsninger: Den tilsynsførende skal sikre, at arbejdstiden for læger under uddannelse ikke overstiger ni timer om dagen og 48 timer om ugen i et gennemsnit beregnet over otte uger. Disse lofter gælder dog ikke for vagtperioder. Læger under uddannelse kan blive bedt om at tage én vagtperiode fra den ene dag til den anden på arbejdsstedet i hver femdagesperiode, og højst én weekendvagtperiode på arbejdsstedet (fra lørdag middag til mandag morgen) hver tredje weekend. Ifølge EF-Domstolens afgørelser i SIMAP-sagen og Jaegersagen skal vagtperioden på arbejdsstedet tælles time for time som arbejdstid i henhold til direktivet. At udelukke vagtperioder på arbejdsstedet ved beregning af begrænsninger i arbejdstid harmonerer derfor ikke med dommene i SIMAP-sagen og Jaegersagen. For det tredje ville et krav til en læge under uddannelse om at arbejde sammenhængende (herunder vagtperioder på arbejdsstedet) i 36 timer involvere, at lægen gik glip af en daglig minimumshvileperiode, som direktivet kræver, uden at få en tilsvarende kompenserende hvileperiode inden for den umiddelbart efterfølgende periode som krævet ved dommen i Jaegersagen. Nærværende andragende lader til at rejse spørgsmål både om omfanget af manglende overholdelse af SIMAP-sagen og Jaegersagen og om medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre direktiv 2000/34/EF i national lovgivning. Konklusioner Kommissionen er opmærksom på de problemer, som andrageren har taget op om manglende gennemførelse i Belgien af direktiv 2003/88/EF (tidligere direktiv 2000/34/EF) om CM\ doc 3/7 PE v02-00

4 arbejdstiden for læger under uddannelse og har allerede taget kontakt til medlemsstaten om dette anliggende. Kommissionen er i færd med at færdiggøre sin analyse af overensstemmelse, hvad angår situationen i Belgien, og vil holde Parlamentet underrettet herom. Kommissionen forbeholder sig ret til at træffe yderligere foranstaltninger, hvis det bliver nødvendigt. Nærmere oplysninger om situationen vedrørende læger under uddannelse i alle medlemsstater vil også blive medtaget i Kommissionens kommende rapport om anvendelsen af arbejdstidsdirektivet, som skal vedtages før udgangen af 2008." 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 17. december Der bør gøres opmærksom på den seneste udvikling vedrørende grænserne for den ugentlige arbejdstid for læger under uddannelse. I artikel 17, stk. 5, i arbejdstidsdirektivet fastsættes overgangsordninger for den ugentlige arbejdstid for læger under uddannelse. I henhold til disse ordninger må den ugentlige arbejdstid ikke overstige 56 timer (beregnet som gennemsnit i højst seks måneder) fra den 1. august 2007 til den 31. juli Fra den 1. august 2009 finder den normale grænse i henhold til direktivet (højst 48 timer om ugen beregnet som gennemsnit pr. uge) anvendelse på læger under uddannelse ligesom på andre arbejdstagere. Direktivet åbner mulighed for en undtagelse. I artikel 17, stk. 5, fastsættes, at en medlemsstat, som har vanskeligheder med at opfylde grænsen på 48 timer fra den 1. august 2009 i forbindelse med deres ansvar for at tilrettelægge og yde sundhedstjenester, kan anvende en yderligere overgangsperiode (52 timer i gennemsnit i stedet for 48) indtil den 31. juli For at anvende denne mulighed skulle medlemsstaten imidlertid underrette Kommissionen herom inden den 31. januar Det har Belgien ikke gjort. Derfor bør arbejdstiden for læger under uddannelse i Belgien ikke overstige 56 timer om ugen beregnet som gennemsnit fra den 1. august 2007 til den 31. juli 2009 og 48 timer om ugen beregnet som gennemsnit med virkning fra den 1. august Alle de andre bestemmelser i arbejdstidsdirektivet, herunder bestemmelserne om daglige og ugentlige minimumshvileperioder, gælder allerede fuldt ud for læger under uddannelse fra den 1. august Denne supplerende meddelelse omhandler Kommissionens yderligere undersøgelse af, hvorvidt situationen i Belgien er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen på grundlag af yderligere oplysninger, Kommissionen har modtaget, samt det yderligere materiale, som andrageren har fremsendt i februar Yderligere udvikling og Kommissionens vurdering Den ministerielle anordning af 30. april fastsætter regler for udnævnelse af maîtres de stage og deres opgaver (rådgivende læger, der fører tilsyn med læger under uddannelse). I artikel 5, punkt 17-23, i anordningen fastsættes forskellige regler, som de tilsynsførende skal overholde, når de tilrettelægger en sådan lægeuddannelse. Navnlig: 1 Ministeriel anordning af 30. april 1999, Moniteur Belge, 29. maj 1999 (også kaldet "arrêté Colla"). PE v /7 CM\ doc

5 - Den tilsynsførende skal sikre, at arbejdstiden for læger under uddannelse ikke overstiger ni timer om dagen og 48 timer om ugen beregnet som gennemsnit i en referenceperiode på otte uger. - Alle vagtperioder (defineret som perioder med sammenhængende rådighed, i hvilke lægen normalt yder lægetjenester) er imidlertid udtrykkeligt udelukket fra disse samlede timetal. - Ud over de allerede nævnte timer kan læger under uddannelse blive bedt om at tage én vagtperiode fra den ene dag til den anden på arbejdsstedet i hver femdagesperiode, og højst én kontinuerlig weekendvagtperiode på arbejdsstedet (fra lørdag middag til mandag morgen) hver tredje weekend. - Efter en vagtperiode på arbejdsstedet har en læge under uddannelse altid ret til 12 timers hvile (det anføres ikke, om denne skal være kontinuerlig, eller hvornår den skal gives). - Med forbehold af de allerede nævnte andre regler bør en læge under uddannelse højst påtage sig en kontinuerlig sammenhængende vagtperiode på 24 timer, herunder enhver vagtperiode. - Der er ingen klare bestemmelser for tilsvarende kompenserende hvileperioder som fastsat i direktivet, hvis en læge under uddannelse er nødt til at udsætte hele eller en del af en daglig eller ugentlig minimumshvileperiode. For det første fremgår det af de oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, at den ministerielle anordning ikke er juridisk bindende for en læge under uddannelse, hvis tilsynsførende tillader, at han eller hun bliver tildelt arbejdstider, som overstiger dem, der er fastsat i direktivet, eller hvis de ikke får de minimumshvileperioder, direktivet sikrer. I en sådan situation indebærer den manglende korrekte gennemførelse, at en læge under uddannelse ikke har effektive midler i national lovgivning til at håndhæve hans eller hendes rettigheder i henhold til direktivet, enten direkte eller indirekte ved hjælp af en klage til de myndigheder, der er ansvarlige for arbejdsmarkedslovgivningen. For det andet fremgår det klart af de oplysninger, Kommissionen har modtaget, bl.a. erklæringer fra de nationale myndigheder, at ret mange offentlige hospitaler forlanger, at læger under uddannelse i visse specialområder skal have en arbejdstid, som ikke er i overensstemmelse med direktivet. Der er forlydender om meget lange kontinuerlige skift på arbejdsstedet (op til 38 timers kontinuerlig aktivt arbejde, somme tider op til 84 timers sammenhængende perioder uden en hvileperiode) og om alt for lange arbejdstider (op til 130 timer om ugen i visse uger). Dette er en klar overskridelse af de timeantal, der er forudsat i den ministerielle anordning. Oplysningerne til Kommissionen er stadig ikke præcise med hensyn til de generelle arbejdsmønstre, og det er derfor vanskeligt at vurdere det fulde omfang af den manglende overensstemmelse. Det er f.eks. ikke klart, hvilke evt. aftaler der indgås i praksis for tilsvarende kompenserende hvileperioder efter et udvidet skift, eller hvilken gennemsnitlig CM\ doc 5/7 PE v02-00

6 ugentlig arbejdstid der fremkommer i forhold til den referenceperiode, der er fastsat i direktivet, hvis en læge under uddannelse i nogle uger arbejder i 130 timer. Der er imidlertid tilstrækkelig dokumentation til at slå fast, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden og minimumshvileperioderne i mange tilfælde, der vedrører offentlige hospitaler, ikke ser ud til at opfylde kravene i direktivet. For det tredje er den udtrykkelige udelukkelse af vagtperioder på arbejdsstedet fra beregningen af arbejdstiden for læger under uddannelse ikke i overensstemmelse med EF- Domstolens retspraksis i en række sager 1. Kommissionen er bekendt med de problemer, som visse medlemsstater kan have med at levere offentlige sundhedstjenester, som er tilstrækkeligt bemandet hele døgnet, samtidig med at de til fulde overholder disse regler. Den arbejdstid, der rent faktisk kræves af læger under uddannelse, ser imidlertid ud til at overskride det, direktivet tillader, selv om der kun tages højde for den såkaldt aktive arbejdstid. Endvidere skal der også tages hensyn til virkningerne på de berørte arbejdstageres sundhed og sikkerhed. Konklusioner Det fremgår af Kommissionens oplysninger, at: - Belgien ikke har gennemført bestemmelserne i arbejdstidsdirektivet med hensyn til læger under uddannelse i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, - der er tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at de offentlige hospitalers generelle praksis med hensyn til arbejdstiden og minimumshvileperioderne for læger under uddannelse ikke ser ud til at opfylde kravene i direktivet, - der er tilstrækkelig dokumentation til at konkludere, at den arbejdstid, der rent faktisk kræves af læger under uddannelse, rejser alvorlig tvivl om beskyttelsen af de berørte arbejdstageres sundhed og sikkerhed, - at læger under uddannelse i praksis ikke har en retsgyldig ret i henhold til den nationale lovgivning til begrænsning af deres arbejdstid, - at læger under uddannelse i praksis ikke har en retsgyldig ret i henhold til den nationale lovgivning til at få de daglige eller ugentlige minimumshvileperioder, der er fastsat i direktivet, - vagtperioder på arbejdsstedet ikke medregnes som arbejdstid i henhold til EF-Domstolens relevante retspraksis. Kommissionen er i løbende kontakt med de belgiske myndigheder med henblik på at få rettet op på denne situation, og den vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens udvikling. 1 SIMAP, sag C-303/98; Jaeger, sag C-151/02: Pfeiffer, sag C-398/01; Dellas, sag C-14/04. PE v /7 CM\ doc

7 CM\ doc 7/7 PE v02-00

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0709/2007 af Paulina Sikorska-Radek, polsk statsborger, om arbejdsforholdene for polske læger,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 11.2.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0885/2007 af Krzysztof Bukiel, polsk statsborger, for "OZZL (National Doctors Trade Union)", og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Udvalget for Andragender 30.7.04 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0098/03 af Ferran Rosa Gaspar, spansk statsborger, om fri bevægelighed i Europa og kravene til stipendier

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 3.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0885/2007 af Krzysztof Bukiel, polsk statsborger, for "OZZL (National Doctors Trade Union)", og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.10.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0770/2004 af Frantisek Brychta, tjekkisk statsborger, om en utæt kloak i Moravské Budějovice i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0323/2011 af Alejandro Sanchez, spansk statsborger, for "Fundacion Equo" (Equo-stiftelsen),

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 31.7.2017 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 2657/2013 af Denis Dugré, fransk statsborger, om den franske stats opkrævning af afgift på

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 29.11.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1087/2002 af Panagiotis Hatzis, græsk statsborger, for den græske forening for elektroniske spil,

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1831/2008 af Mustafa Irkan, britisk statsborger, om de svenske myndigheders indirekte forskelsbehandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.9.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1240/2013 af Rodica Ionela Bazgan, rumænsk statsborger, om fri bevægelighed i Den Europæiske Union

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.09.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0359/2012 af Maria Elena Solís Yánez, spansk statsborger, om tilladelse til olieefterforskning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.2.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0480/2005 af Eric Støttrup Thomsen, dansk statsborger, for Romanoforeningen, om påstået krænkelse

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 11. januar 2007 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 11. januar 2007 * VOREL DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 11. januar 2007 * I sag 0437/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Okresní soud v Českém Krumlově (Den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0802 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2010 KOM(2010) 802 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.6.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1253/2012 af F.T., italiensk statsborger, om overtrædelser af EU-lovgivningen på en række italienske

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.7.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1278/2013 af Ole Seelenmeyer, tysk statsborger, for den tyske forening af pop- og rockmusikere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.8.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 3.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0301/2008 af Rosa Maria Fernandez Jiménez, spansk statsborger, for "Plataforma para la defensa del

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Fælles holdning RÅDETS FÆLLES HOLDNING af 15. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

L 283/36 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 283/36 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 283/36 Den Europæiske Unions Tidende 28.10.2008 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1012/2007 af Miguel Gersol Fernandez, spansk statsborger, for en faglig organisation i Banca Santander,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 30.1.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0728/2012 af Rudi Clemens, tysk statsborger, om tekniske og ergonomiske standarder for jordbearbejdningsmaskiner

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 195/41 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/34/EF af 22. juni 2000 om ændring af Rådets direktiv 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, for at omfatte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 7. september 2006 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 23.

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 7. september 2006 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 23. DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-484/04, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 23. november 2004, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2018 Sag 141/2017 (1. afdeling) Lærernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Beskæftigelsesministeriet (advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 12.7.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0986/2006 af Theodoros Dalmaris, græsk statsborger, om påstået overtrædelse i Grækenland af EU's

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1716/2012 af Maria Iancu, rumænsk statsborger, om hendes ansættelseskontrakt i Italien og påstået

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.08.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0363/2007 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske myndigheders påståede krænkelser af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1315/2015 af Zoltan Lomnici, ungarsk statsborger, og 4 medunderskrivere, om den slovakiske lov

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.3.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0941/2008 af Nicolae Danut Ilea, rumænsk statsborger, om påstået overtrædelse af miljølovgivningen

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93

RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 19. 6. 93 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 148/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EURATOM) Nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

Mødedokument ERRATUM. til betænkning

Mødedokument ERRATUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 9.1.2018 A8-0395/2017/err01 ERRATUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg Notat om tilvalg af forordningen om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af visse aftaler mellem medlemsstater og tredjelande vedrørende lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.3.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0160/2014 af Ottó Hermann, ungarsk statsborger, om klassificering af et fuglepar avlet i fangeskab

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0336 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0336 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0336 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.6.2002 KOM(2002) 336 endelig 2002/0131 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende nr. 1253/2013 af Anna Gerometta, italiensk statsborger, på vegne af Genitori antismog, om luftkvalitetsdirektivet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.1.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0095/2012 af Julio Martín De Eugenio Manglano, spansk statsborger, for "Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 20.9.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1577/2012 af J.C., britisk statsborger, om tandblegning udført af ikkedentale kosmetiske virksomheder

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 30.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Rumæniens deputeretkammer om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere