Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning"

Transkript

1 Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet

2 Indholdsfortegnelse Indledning Retningslinjer vedrørende ansøgning Krav til ansøgninger Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskema... 3 Ad punkt 1: Oplysninger om ansøger... 4 Ad punkt 2: Ansøgningen vedrører... 4 Ad punkt 4: Formål og indhold... 4 Ad punkt 5: Bilag til ansøgningen... 5 Ad punkt 6: Tidsplan... 5 Ad punkt 7: Budget... 5 Ad punkt 8: Særlige oplysninger Behandling af ansøgninger Retningslinjer til modtagere af bevillinger Bevillinger Udbetaling Ændringer i projekt Offentliggørelse af materiale Krav til afrapportering for bevilling Bortfald af bevilling Tilbagebetaling Tilbagebetaling af restbevilling Tilbagebetaling, hvis bevillingen ikke er anvendt til formålet Tilbagebetaling, hvis afrapportering ikke indsendes Hvordan tilbagebetales Inddrivelse fra bevillingsmodtager... 8 Bilag Bekendtgørelse nr. 769 af 29. august 2003 om regnskab og revision af tips- og lottomidler fordelt af Undervisningsministeriet til undervisning og folkeoplysning... 9 Kapitel 1: Område... 9 Kapitel 2: Regnskabsaflæggelse... 9 Kapitel 3: Revision Kapitel 4: Ikrafttrædelsesregler

3 Indledning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af tips- og lottomidler til undervisning er en vejledning til ansøgere og bevillingsmodtagere om gældende regler og praksis i forbindelse med behandling af ansøgninger og administration af bevillinger af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning Der ansøges om støtte via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på Det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projektet gøres offentligt tilgængeligt, jf. punkt 3.4. Offentliggørelse af materiale Krav til ansøgninger Ved vurdering af ansøgninger om støtte af ministeriets tips- og lottomidler lægges der især vægt på: Undervisningsrelevans. Projektet skal have klare fagpædagogiske og fagdidaktiske mål. For at sikre den bedst mulige udbredelse af projektet skal det tilrettelægges, så det er umiddelbart klart, hvordan materialet kan indgå i undervisningen/aktiviteten og medvirke til opfyldelse af aktuelle mål for området. Der skal være henvisninger til relevante vejledninger og læreplaner. Formidlingsmaterialet (f.eks. bøger, film m.m.) skal suppleres med en undervisningsvejledning, så det nemt kan indgå i undervisningen/aktiviteten. Relevans for målgruppen og indsatsområdet. Målgruppen for projektet skal være klart defineret. Valget af målgruppen skal være begrundet. Der skal være sammenhæng mellem projektets indhold, målgruppen og indsatsområdet. Materialets nyhedsværdi. Materialet skal kunne tilføje nye faglige, pædagogiske eller didaktiske vinkler til eksisterende materiale om emnet. Materialets nyhedsværdi skal argumenteres og, hvis dette er muligt, dokumenteres. Gennemførelse af projektet. Der lægges vægt på, at det enkelte projekt er bredt økonomisk funderet med flere bidragsydere og en væsentlig medfinansiering. Formidling af materialet. Materialet skal kunne anvendes landsdækkende og landsdelsdækkende. Ansøgeren bør på forhånd overveje, hvordan materialet skal gøres tilgængeligt Punkt for punkt gennemgang af ansøgningsskema Følgende er en gennemgang af ansøgningsskemaet med kommentarer og vejledning til de centrale punkter. Ansøgningsskemaet findes på 3

4 Ad punkt 1: Oplysninger om ansøger I princippet kan alle søge, men der er dog nogle begrænsninger: 1) Statsinstitutioner, selvejende institutioner, organisationer, foreninger o.l., hvis virksomhed får tilskud efter gældende lovbestemmelser eller finanslovsbevillinger, kan ikke søge om tilskud til formål, som institutionen, organisationen, foreningen o.l. efter loven skal varetage og får bevilling til. Begrundelsen er, at tips- og lottomidlerne ikke skal erstatte eller supplere offentlige tilskud til formål, som institutionen, organisationen eller foreningen har til opgave at varetage. 2) Ansøgninger fra ansøgere vil blive afvist, hvis ansøgerne: - Ikke har afsluttet igangværende støttede projekter til tiden eller ikke har aftalt en forlængelse med ministeriet. - Ikke har reageret på krav om tilbagebetaling af tips- og lottostøtte fra ministeriet. - Eller i øvrigt har misligholdt igangværende projekter. CPR- eller CVR-nummer: CPR- eller CVR-nummer skal oplyses, da eventuel støtte vil blive udbetalt til den NemKonto, der er tilknyttet CPR- eller CVR-nummeret. Når CVR-nummeret indtastes, vises tilgængelige P-numre. Ansøgeren bedes vælge det P-nummer, som hører til den institution eller den gren af virksomheden, som ansøger kommer fra, og navne- og adressefelterne udfyldes derefter automatisk. Som privatperson bør man være opmærksom på, at det alene er modtageren af bevillingen, som hæfter for midlerne. adresse og kontaktpersonsmail: Ansøgeren skal være opmærksom på, at den største del af korrespondance vedrørende ansøgningen forgår digitalt. Derfor skal den oplyste adresse være en adresse, som anvendes af ansøgeren jævnligt. Ad punkt 2: Ansøgningen vedrører Indsatsområde: Der skal i ansøgningen vælges et af de gældende indsatsområder, som findes på Hvis ingen af indsatsområderne passer, vælges Andet. Ansøgninger, der vedrører et indsatsområde, prioriteres normalt forud for ansøgninger i kategorien Andet. Målgruppe: Der skal i ansøgningen kun anføres den målgruppe, som projektet primært er rettet imod. I projektbeskrivelsen kan andre målgrupper anføres, hvis projektet har relevans for flere målgrupper. Ansøgningsrunde: Ansøgninger skal indsendes til den årlige fordeling (hovedfordelingen). Ansøgningsperioden er normalt 1. oktober 1. december. Tidsskriftspuljen bevilges ved det årlige aktstykke til delvis finansiering af trykning af tidsskrifter med pædagogisk formål m.v. Ad punkt 4: Formål og indhold Beskrivelsen af projektets formål og indhold skal være kort og præcis og bør svare på nedenstående: 1. Hvad er projektets formål? 4

5 2. Hvilket produkt ønskes udviklet? 3. Hvilken relevans har materialet for undervisning? Ad punkt 5: Bilag til ansøgningen Bilag som skal vedlægges ansøgningen: 1. Projektbeskrivelse som tager udgangspunkt i ministeriets krav til projekter, jf. punkt 1.1. i retningslinjerne. 2. Projektplan som omfatter en beskrivelse af de tidsmæssige faser i projektet. 3. Formidlingsplan som viser, hvor og hvordan produktet skal gøres tilgængeligt. 4. Detaljeret budget, jf. punkt 1.2, ad punkt 7: Budget. 5. CV, hvis ansøgeren er en privat person. 6. Udkast til undervisningsvejledning (evt.) Ad punkt 6: Tidsplan Der ydes ikke støtte til projekter eller aktiviteter, der allerede er gennemført eller afholdt. Projektets slutdato skal angive den dato, hvor produkt og regnskab forventes indsendt til ministeriet. Ad punkt 7: Budget Ministeriet støtter køb af tjenesteydelser. Det vil sige ydelser købt ude i byen, f.eks. gives der tilskud til trykning af materiale, leje af udstyr og andet, annoncering, produktion af hjemmesider, online spil, DVD er, CD-rom er, film, køb af ekstern konsulentbistand m.v. Dette skyldes, at formålet med ministeriets tips- og lottomidler er at støtte projekter og formidling heraf. Ministeriet yder normalt ikke støtte til: - Løn, honorarer og andre løbende driftsudgifter. - Skolerejser, klasserejser, ekskursioner og udvekslingsrejser. - Kursusforløb eller andre årligt tilbagevendende begivenheder. - Etableringer og ombygninger. - Rejser og studieophold. - Formål af lokal karakter. - Anskaffelser. Af praktiske grunde ydes der ikke støtte til løn m.v., da ministeriet dels ikke har kompetence til at vurdere lønnens størrelse, dels ikke ønsker at administrere lønudbetalinger med bidrag til skat, ATP og feriepenge. Løn til egen arbejdsindsats kan f.eks. indgå som egenfinansiering, jf. pkt. 8 nedenfor. Ansøgt beløb: Det ansøgte beløb skal angives. Der ydes normalt ikke støttebeløb på under kr. Ministeriet stiller følgende krav til opsætning af budgettet: 1. Budgettet skal indeholde udgiftsposterne (enkeltvis) for hele den tilskudsudløsende aktivitet. 2. Udgifterne skal være opdelt i ansøgerens egne udgifter og køb af tjenesteydelser, dvs. der vil foreligge faktura efterfølgende. 3. De udgiftsposter, som ansøgeren især ønsker at opnå støtte til, skal fremgå klart af budgettet. 5

6 4. Budgettet skal indeholde finansieringsplan for hele den tilskudsudløsende aktivitet. Det skal være tydeligt, om finansiering fra anden side allerede er opnået. Da ministeriet stiller som forudsætning for tilskuddet, at materialet offentliggøres ved afslutning af projektet, jf. punkt 3.4. Offentliggørelse af materiale, bør den eventuelle udgift til konvertering af materialet fremgå af budgettet. Ad punkt 8: Særlige oplysninger Andre finansieringskilder: Der kan f.eks. være tale om tilskud fra andre ministerier, fonde o.l. Ministeriet har ikke mulighed for at fuldfinansiere, derfor stilles der krav om medfinansiering i form af egenfinansiering eller støtte fra anden side ved større projekter. 2. Behandling af ansøgninger Ansøgninger indgår i en samlet prioritering. Ansøgninger inden for gældende indsatsområder prioriteres højst. Derudover prioriteres gratis materiale højere ved tildeling af støtte end materiale, der skal sælges. Svar på ansøgninger forventes sendt i juni året efter, når Folketingets Finansudvalg har godkendt fordelingen af tips- og lottomidlerne. Før det tidspunkt kan ministeriet hverken skriftligt eller mundtligt oplyse om status for behandling af ansøgningen. Ansøger har mulighed for at få sagen genoptaget efter modtagelsen af afgørelsen, hvis der fremkommer nye oplysninger, som ikke tidligere har været ministeriet bekendt, og som kan bevirke, at ministeriet må genoverveje ansøgningen. Henvendelsen skal være modtaget senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Den efterfølgende afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, da afgørelsen bliver truffet på ministerens vegne. 3. Retningslinjer til modtagere af bevillinger 3.1. Bevillinger Der gives enkeltbevillinger som projekttilskud til konkrete formål/budgetposter. Bevillingen må kun anvendes på de af ministeriet godkendte udgiftsposter, jf. punkt Tilbagebetaling, hvis bevillingen ikke er anvendt til formålet Udbetaling Bevillingen udbetales på de(n) i bevillingsbrevet anførte dato(er). Ministeriet udbetaler tilskuddet til bevillingsmodtagers NemKonto. Udbetalingen af bevillingen skal følge projektets udgiftsforløb. Bevillinger over 0,3 mio. kr. udbetales i rater Ændringer i projekt Hvis der undervejs ønskes foretaget ændringer i det oprindelige budget, tidsplan eller omfang af projektet m.v., skal ministeriet godkende ændringerne. Hvis projektet overdrages til en ny part, skal dette ligeledes godkendes af ministeriet. I forbindelse med overdragelsen af projektet skal følgende indsendes til ministeriet: 6

7 1. Erklæring om overdragelsen af bevillingen underskrevet af begge parter. Det skal fremgå af erklæringen, at den part, som overtager bevillingen, hæfter for bevillingen efter overdragelsen og accepterer betingelserne anført i bevillingsbrevet. 2. Status for projektet, dvs. hvor langt er man i processen, hvornår forventer man at kunne afslutte projektet, og om projektet samt budgettet er justeret/ændret i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse. Hvis produktionen af materialet ikke er påbegyndt, kan overdragelsen af bevillingen ikke godkendes og bevillingen skal tilbagebetales til ministeriet. Det er muligt at fremsende en ny ansøgning til ministeriet efterfølgende. Ansøgningen vil blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger Offentliggørelse af materiale Det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projektet gøres offentligt tilgængeligt. Bevillingsmodtageren skal i denne sammenhæng sørge for, at materialet støttet af ministeriets tips- og lottomidler bliver registreret (omtalt) på Materialeplatformen. Ministeriet stiller følgende krav til registrering af materialet: 1. Det skal være muligt at finde en omkostningsfri brugbar digital udgave af materialet (e-bog, web-film, fil m.m.). Materialet kan uploades direkte til Materialeplatformen, eller der kan indsættes et link til materialet. 2. Materialet skal kunne kopieres eller gengives i mekanisk, elektronisk eller anden form med forudsætning om, at anvendelse af materialet sker under iagttagelse af ophavsretsloven. Det er bevillingshaverens ansvar, at materialet ikke krænker tredjemands ophavsrettigheder, og at persondataloven efterleves. 3. Der skal henvises til Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler gennem emneord. 4. Registreringen skal i øvrigt opfylde materialeplatformens vilkår og retningslinjer for registrering af materialet. Materialeplatformen findes på og administreres af UNI-C. I forbindelse med registreringen af materialet på Materialeplatformen oprettes man som producent og tildeles brugernavn og adgangskode (UNI-Login) Krav til afrapportering for bevilling Afrapportering for anvendelsen af bevillingen tager udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 769 af 29. august 2003 om regnskab og revision af tips- og lottomidler fordelt af Undervisningsministeriet til undervisning og folkeoplysning (se bilag 1). Inden for den fastsatte frist for afslutning af projektet skal der indsendes følgende materiale til ministeriet: 1. Regnskab for projektet. Regnskabet skal være underskrevet af tilskudsmodtageren eller tilskudsmodtagerens ledelse. Derudover skal regnskaber for bevillinger over kr. revideres og underskrives efter regler fastsat i bekendtgørelsen, kapitel 3: Revision (se bilag 1). 2. En kortfattet beretning om anvendelsen af bevillingen, hvoraf det skal fremgår, hvordan og i hvilken grad formålet med bevillingen er blevet opfyldt. 3. Produkt i to eksemplarer med angivelse af projekt- eller sagsnummer. Fremsendelsen bør primært ske i forbindelse med fremsendelse af regnskabet. Af materialet skal det fremgå, at materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler. 4. Link til registrering af materialet på Materialeplatformen, jf. punkt 3.4., og tilladelse til ministeriet til at kunne udtrække statistikoplysninger om materialet fra Materialeplatformen. 7

8 Ministeriet stiller følgende krav til opsætning af regnskabet: 1. Regnskabet skal indeholde udgiftsposterne (enkeltvis) for hele den tilskudsudløsende aktivitet. 2. Regnskabet skal være sammenlignelig med det godkendte budget. 3. De udgiftsposter, som ministeriet har givet støtte til, skal fremgå klart af regnskabet og være identiske med bevillingsbrevet. 4. Regnskabet skal indeholde finansieringsposterne for hele den tilskudsudløsende aktivitet. 5. Ved medfinansiering fra anden side skal det angives, om tilskuddet dækker bestemte udgiftsposter i regnskabet Bortfald af bevilling Hvis bevillingen ikke er blevet anvendt inden 2 år fra bevillingsdatoen, bortfalder den, medmindre andet skriftligt er aftalt med ministeriet. Er bevillingen udbetalt, skal den tilbagebetales Tilbagebetaling Tilbagebetaling af restbevilling Et eventuelt restbeløb af bevillingen skal tilbagebetales til ministeriet Tilbagebetaling, hvis bevillingen ikke er anvendt til formålet Bevillingen skal anvendes til det i bevillingsbrevet angivne formål (udgiftsposter jf. det indsendte budget), medmindre ministeriet skriftligt har godkendt en ændret anvendelse. I modsat fald vil bevillingen eller den del af bevillingen, som er anvendt til dækning af udgiftsposter, der ikke er i overensstemmelse med bevillingsbrevet, blive krævet tilbagebetalt til ministeriet Tilbagebetaling, hvis afrapportering ikke indsendes Modtager ministeriet ikke den krævede afrapportering, jf. punkt 3.5. Krav til afrapportering for bevilling, vil bevillingen blive krævet tilbagebetalt Hvordan tilbagebetales Bevillingen/del af bevillingen tilbagebetales til ministeriet på reg. nr. 0216, konto , Danske Bank med angivelse af bevillingens sagsnummer Inddrivelse fra bevillingsmodtager Modtager ministeriet efter en rykkerprocedure ikke en krævet tilbagebetaling, vil sagen uden videre varsel blive overdraget til SKAT med anmodning om inddrivelse. 8

9 Bilag 1 Bekendtgørelse nr. 769 af 29. august 2003 om regnskab og revision af tips- og lottomidler fordelt af Undervisningsministeriet til undervisning og folkeoplysning I medfør af 7 B i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 8. maj 2002, som ændret ved lov nr. 204 af 17. august 2008 om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, fastsættes: Kapitel 1: Område 1. Bekendtgørelsen omfatter regnskabsaflæggelse og revision af tilskud efter lovens 6 C, stk. 1, nr. 3, til undervisning og folkeoplysning, som Undervisningsministeriet fordeler i medfør af lovens 6 C, stk. 4. Kapitel 2: Regnskabsaflæggelse 2. Tilskudsmodtager skal aflægge regnskab for tilskud modtaget efter lovens 6 C, stk. 1, nr. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet. Tilskud m.v. fra anden side til samme projekt eller aktivitet skal specificeres i regnskabet. Stk. 3. Inden for den i bevillingsbrevet fastsatte frist indsender tilskudsmodtager følgende materiale til Undervisningsministeriet: 1) Regnskab for projektet eller aktiviteten underskrevet af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse. Hvis tilskudsmodtager er en selvejende undervisningsinstitution skal regnskabet være revideret og påtegnet af institutionens revisor. 2) En kortfattet beretning om anvendelsen af tilskudsmidlerne, hvoraf det skal fremgå, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt. 3) Ved tilskud til udgivelser eller produktioner i form af bøger, blade, film, Cd er, videoer m.v. skal der indsendes to eksemplarer heraf til Undervisningsministeriet. Stk. 4. Ved projekter eller aktiviteter, der løber over længere tid end 12 måneder, og hvor tilskuddet er på kr. og derover, skal tilskudsmodtager senest 31. marts året efter det regnskabsår, hvor tilskuddet er udbetalt, indsende delregnskab, jf. stk. 3, nr. 1, og delberetning, jf. stk. 3, nr. 2, til Under- 9

10 visningsministeriet. Ved projektets eller aktivitetens afslutning indsender tilskudsmodtager materiale til Undervisningsministeriet som fastsat i stk. 3. Stk. 5. Alle regnskabsbilag skal i overensstemmelse med bogføringsloven opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret og på begæring fremsendes til Undervisningsministeriet. Kapitel 3: Revision 3. Revisionens omfang er afhængigt af tilskuddets størrelse. Stk. 2. Regnskab for tilskudsbeløb under kr. revideres ikke. Stk. 3. Regnskab for tilskudsbeløb mellem kr. og kr. gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person, som ikke behøver at være revisoruddannet. Revisor skal være uafhængig af tilskudsmodtagers virksomhed og må ikke have nogen personlig eller økonomisk interesse i revisionens udfald. Hvis tilskudsmodtager er en selvejende undervisningsinstitution revideres og påtegnes regnskabet af institutionens revisor. Stk. 4. Regnskab for tilskudsbeløb på kr. og derover revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Revision eller af andre kommunale revisionsorganer. 4. Revision foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om 1) regnskabet er rigtigt, og 2) de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Stk. 3. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne midler, som regnskabet omfatter. Stk. 4. I tilfælde af revisorskift i løbet af regnskabsåret skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen. 5. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. 6. Ved revisionen skal revisor efterprøve, 1) om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, 10

11 2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder vilkår i bevillingsbrevet, 3) om tilskuddet er anvendt efter formålet, 4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og 5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Undervisningsministeriet om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede. Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser. 7. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv. 8. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at denne inden 3 uger giver ministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere ministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at aktivitetens eller projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. 9. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning efter den for revisor gældende erklæringsbekendtgørelse, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 6. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol. Stk. 3. Revisionsberetningen eller revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Undervisningsministeriet sammen med det påtegnede regnskab. Kapitel 4: Ikrafttrædelsesregler 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2003 og har virkning for tilskud, der bevilges efter denne dato. Undervisningsministeriet, den 29. august 2003 P.M.V. Lars Mortensen Styrelseschef /Henning Kraiberg Knudsen 11

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer 2014 for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Puljesekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger...

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Retningslinjer 2010 for ansøgning og bevilling af tips- og lottomidler til undervisning og folkeoplysning

Retningslinjer 2010 for ansøgning og bevilling af tips- og lottomidler til undervisning og folkeoplysning Retningslinjer 2010 for ansøgning og bevilling af tips- og lottomidler til undervisning og folkeoplysning Tipssektionen Lone Kyhl/Charlotte Tang Oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Retningslinjer vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. 17. august 2016.

Lovtidende A. 17. august 2016. Lovtidende A 2016 17. august 2016. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Bornholms Regionskommune Ullasvej 17 3700 Rønne Att. Lulu-Ann Jacobsen Michael Hansen Bager Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter BEK nr 1151 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 4480-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2016 fastsættes: Afsnit Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608002 Egedal Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.25.22. til

Læs mere

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen

Tårnby Kommune. Elisabeth Jessen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Tårnby Kommune Elisabeth Jessen omsorg@taarnby.dk Dato: 6. april 2017 Sagsbeh.: DEPMVK Sags nr.: 1702603 Vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus BEK nr 1242 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 550-0002 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser

Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Vejledning om Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser Ansøgningsfrist: 28. november 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge BEK nr 142 af 02/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8048 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven for finansåret 2017 i

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen

Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Norddjurs Kommune Velfærdsforvaltningen, Socialområdet Torvet 3 8500 Grenaa Att. Bo Lindballe og Hanne Nielsen Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsens satspulje om fremme af unges mentale

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR BEK nr 1026 af 31/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne-og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5145 Senere ændringer til

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Afsnit

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Hold-an vej 7 2750 Ballerup Att. Benedicte Bang Michelsen og Eva Borg

Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Hold-an vej 7 2750 Ballerup Att. Benedicte Bang Michelsen og Eva Borg Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Hold-an vej 7 2750 Ballerup Att. Benedicte Bang Michelsen og Eva Borg Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen fra satspuljen Sundhedsfremme målrettet

Læs mere

Region Nordjylland, Psykiatrien Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, Klinik Nord Hjørringvej Brønderslev Att. Helle K.

Region Nordjylland, Psykiatrien Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, Klinik Nord Hjørringvej Brønderslev Att. Helle K. Region Nordjylland, Psykiatrien Brønderslev Psykiatrisk Sygehus, Klinik Nord Hjørringvej 180 9700 Brønderslev Att. Helle K. Jakobsen Mail: h.jakobsen@rn.dk; ankrh@rn.dk; m.kjoelbye@rn.dk 30. august 2013

Læs mere

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne

Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Vejledning om Pulje til Ledelsesudvikling i praksis (LIP) på erhvervsskolerne Ansøgningsfrist: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 12.00 Indholdsfortegnelse 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Baggrunden

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler Den 16. september 2016 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen, der opfylder

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vedrørende ansøgning om støtte fra puljen til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte/akutte tilbud

Vedrørende ansøgning om støtte fra puljen til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen praksis vedr. subakutte/akutte tilbud Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland Kresten Philipsens Vej 15 6200 Aabenraa Att. Ditte Thinggaard kontakt@shs.regionsyddanmark.dk Kopi til: Aabenraa Kommune Att. Jakob Kyndal post@aabenraa.dk 20. december

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Albertslund Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Albertslund Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 5. juli 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1605413 Albertslund Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har modtaget 34 ansøgninger dækkende 60 kommuner. Disse kommuner har tilsammen søgt for et samlet beløb på 71,1 mio. kr.

Sundhedsstyrelsen har modtaget 34 ansøgninger dækkende 60 kommuner. Disse kommuner har tilsammen søgt for et samlet beløb på 71,1 mio. kr. Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Att. Rune Winther Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Tak for ansøgningen til at deltage i at styrke den kommunale indsats på alkoholområdet gennem

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere