POLITIMÆSSIGT OG STRAFFERETLIGT SAMARBEJDE. 1. Politisamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIMÆSSIGT OG STRAFFERETLIGT SAMARBEJDE. 1. Politisamarbejde"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: Dok.: AHS40055 OVERSIGT OVER GÆLDENDE RETSAKTER PÅ OMRÅDET FOR RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER, SOM ER VEDTAGET EFTER SØJLE 3, SOM DANMARK ER FORPLIG- TET AF POLITIMÆSSIGT OG STRAFFERETLIGT SAMARBEJDE Retsakt Retsgrundlag 1. Politisamarbejde 97/339/RIA: Rådets fælles aktion af 26. maj 1997 vedrørende samarbejde om offentlig orden og sikkerhed. 2002/348/RIA: Rådets afgørelse af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe. 2002/956/RIA: Rådets afgørelse af 28. november 2002 om oprettelse af et europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer. 2003/170/RIA: Rådets afgørelse af 27. februar 2003 om fælles benyttelse af forbindelsesofficerer udsendt af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder. 2003/725/RIA: Rådets afgørelse af 2. oktober 2003 om ændring af bestemmelserne i artikel 40, stk. 1 og 7, i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser. 2004/919/EF: Rådets afgørelse af 22. december 2004 om bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet. TEU artikel K.3, stk. 2, litra b. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og b. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og c. TEU artikel 30, stk. 1, litra a, b og c og art. 30, stk. 2, litra c. TEU artikel 32 og 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1, litra a, og artikel 34, stk. 2, litra c.

2 2005/511/RIA: Rådets afgørelse af 12. juli 2005 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ved udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af eurofalskmøntneri. 2005/681/RIA: Rådets afgørelse af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (CEPOL) og ophævelse af rådsafgørelse 2000/820/RIA. 2007/412/RIA: Rådets afgørelse af 12. juni 2007 om ændring af afgørelse 2002/348/RIA om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe. 2007/543/EF: Rådets afgørelse af 23. juli 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse Europol-konventionen. 2008/615/RIA: Rådets afgørelse af 23. januar 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (Prüm-afgørelsen). 2008/616/RIA: Rådets afgørelse af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. 2008/617/RIA: Rådets afgørelse af 23. juni 2008 om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer. TEU artikel 30, stk. 1, litra b, og artikel 34, stk. 2, litra c, TEU artikel 30, stk. 1, litra c, og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og b, og artikel 34, stk. 2, litra c. Tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 3, stk. 4. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og b, artikel 31, litra a, artikel 32 samt artikel 34, stk. 2, litra c. Rådets afgørelse 2008/615/RIA artikel 33. TEU artikel 30, stk. 1, litra a, b og c, artikel 32 samt artikel 34, stk. 2, litra c. 2008/633/RIA: Rådets afgørelse af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. TEU artikel 30, stk. 1, litra og b, samt artikel 34, stk. 2, litra c. 2009/371/RIA: Rådets afgørelse af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol). 2009/796/RIA: Rådets afgørelse af 4. juni 2009 om ændring af afgørelse 2002/956/RIA om oprettelse af et europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer. TEU artikel 30, stk. 1, litra b, artikel 32, stk. 2, og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og c, og artikel 34, stk. 2, litra c. 2. Samarbejde i straffesager 95/C 316/03: Rådets retsakt af 26. juli 1995 om udarbejdelse af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. TEU artikel K.3, stk. 2, litra c. 2

3 96/277/RIA: Rådets fælles aktion af 22. april 1996 om udveksling af retsembedsmænd som forbindelsespersoner med henblik på at forbedre det retlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. 96/C 313/01: Rådets retsakt af 27. september 1996 om udarbejdelse af en protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. 97/C 221/02: Rådets retsakt af 19. juni 1997 om udarbejdelse af anden protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. 97/827/RIA: Rådets fælles aktion af 5. december 1997 vedrørende indførelse af en ordning for evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater. 98/C 216/01: Rådets retsakt af 17. juni 1998 om udarbejdelse af konventionen om afgørelser om frakendelse af førerretten. 2000/C 197/01: Rådets retsakt af 29. maj 2000 om udarbejdelse i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union af konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. 2001/C 326/01: Rådets retsakt af 16. oktober 2001 om udarbejdelse i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union af protokollen til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater. 2002/187/RIA: Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet. 2002/584/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne. 2002/465/JAI: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om fælles efterforskningshold. 2003/169/RIA: Rådets afgørelse af 27. februar 2003 om fastsættelse af de bestemmelser i 1995-konventionen om forenklet udleveringsprocedure mellem medlemsstaterne i Den Europæiske Union og i 1996-konventionen om udlevering mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, der udgør en udvikling af Schengen-reglerne i henhold til aftalen om Republikken Islands og Kongeriget Norges associering i anvendelsen, gennemførelsen og udviklingen af Schengen-reglerne. 2003/516/EF: Rådets afgørelse af 6. juni 2003 om undertegnelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager. TEU artikel K.3, stk. 2, litra b. TEU artikel K.3, stk. 2, litra c. TEU artikel K.3, stk. 2, litra c. TEU artikel K.3, stk. 2, litra b. TEU artikel K.3, stk. 2, litra c. TEU artikel 31, litra a og og artikel 34, stk. 2, litra d. TEU artikel 31, litra a og artikel 34, stk. 2, litra d. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 31, litra a og b. TEU artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31, litra b, og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 24 og 38. 3

4 2003/577/RIA: Rådets rammeafgørelse af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale. 2003/659/RIA: Rådets afgørelse af 18. juni 2003 om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet. 2005/212/RIA: Rådets rammeafgørelse af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold. 2005/214/RIA: Rådets rammeafgørelse af 24. februar 2005 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe. 2005/876/RIA: Rådets afgørelse af 21. november 2005 om udveksling af oplysninger fra strafferegistre. 2006/783/RIA: Rådets rammeafgørelse af 6. oktober 2006 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af afgørelser om konfiskation. 2008/978/RIA: Rådets rammeafgørelse af 18. december 2008 om en europæisk bevissikringskendelse med henblik på fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager. 2008/909/RIA: Rådets rammeafgørelse af 27. november 2008 om anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltning med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union. 2008/675/RIA: Rådets rammeafgørelse af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag. 2008/976/RIA: Rådets afgørelse af 16. december 2008 om Det Europæiske Retlige Netværk. 2009/299/RIA; Rådets Rammeafgørelse af 26. februar 2009 om ændring af rammeafgørelse 2002/584/RIA, rammeafgørelse 2005/214/RIA, rammeafgørelse 2006/783/ RIA, rammeafgørelse 2008/909/RIA og rammeafgørelse 2008/947/RIA samt styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder og fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen. 2009/315/RIA: Rådets rammeafgørelse af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udveksling af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne. 2009/316/RIA: Rådets afgørelse af 6. april 2009 om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2009/315/RIA. TEU artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 29, artikel 31, stk. 1, litra c, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31, litra a, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 31, litra a, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31, stk. 1, litra a, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 31, stk. 1, litra a, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. 4

5 2009/426/RIA: Rådets afgørelse af 16. december 2008 om styrkelse af Eurojust og om ændring af afgørelse 2002/187/RIA om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet 2009/902/RIA: Rådets afgørelse af 30. november 2009 om oprettelse af et europæisk kriminalpræventivt net (EUCPN) og om ophævelse af afgørelse 2001/427/RIA. 2009/905/RIA: Rådets rammeafgørelse af 30. november 2009 om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelse, der udfører laboratorieaktiviteter. 2009/935/RIA: Rådets afgørelse af 30. november 2009 om fastsættelse af listen over de tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler. 2009/948/RIA: Rådets rammeafgørelse af 3. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager. Artikel 31, stk. 2, og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1, litra a) og c), og artikel 34, stk. 2, litra b). Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) særlig artikel 26, stk. 1, litra a. TEU artikel 31, stk. 1, litra c og d, og artikel 34, stk. 2, litra b. 2009/C 295/01: Rådets resolution af 3. november 2009 om en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager. 3. Materiel strafferet 98/C 195/01: Rådets retsakt af 26. maj 1997 om udarbejdelse af en konvention om bekæmpelse af bestikkelse, der involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater. 2000/383/RIA: Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen. 2001/220/RIA: Rådets rammeafgørelse af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager. 2001/413/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter. 2001/500/RIA: Rådets rammeafgørelse af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold. 2001/888/RIA: Rådets rammeafgørelse af 6. december 2001 om ændring af rammeafgørelse 2000/383/RIA om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen. TEU artikel K.3, stk. 2, litra c. TEU artikel 31, litra e, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31, litra a, c og e, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 31, litra e og artikel 34, stk. 2, litra b. 5

6 2002/629/RIA: Rådets rammeafgørelse af 19. juli 2002 om bekæmpelse af menneskehandel. 2002/946/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold. 2003/568/RIA: Rådets rammeafgørelse af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor. 2004/68/RIA: Rådets rammeafgørelse af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. 2005/212/RIA: Rådets rammeafgørelse af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold. 2005/222/RIA: Rådets rammeafgørelse af 24. februar 2005 om angreb på informationssystemer. 2008/913/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. november 2001 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen. TEU artikel 29, 31, stk. 1, litra e og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 29, artikel 31, stk. 1, litra e og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 29, artikel 31, stk. 1, litra e og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 29, artikel 31, litra e og artikel 34, stk. 2. TEU artikel 29, artikel 31, litra c og artikel 34, stk. 2, litra b TEU artikel 29, 30, stk. 1, litra a, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 29, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b. 4. Organiseret kriminalitet mv. 2000/375/RIA: Rådets afgørelse af 29. maj 2000 om bekæmpelse af børnepornografi på internettet. 2000/642/RIA: Rådets afgørelse af 17. oktober 2000 om samarbejdsordninger mellem medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder for så vidt angår udveksling af oplysninger. 2000/261/RIA: Rådets afgørelse af 27. marts 2000 om forbedring af oplysninger med henblik på bekæmpelse af falske rejsedokumenter. 2001/515/RIA: Rådets afgørelse af 28. juni 2001 om indførelse af et tilskyndelses-, udvekslings-, uddannelses- og samarbejdsprogram inden for forebyggelse af kriminalitet (Hippokrates). 2001/748/EF: Rådets afgørelse af 16. oktober 2001 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, der er knyttet til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. TEU artikel 34, stk. 2, litra c) samt Fælles Aktion 97/154/ RIA. TEU artikel 34, stk. 2. TEU artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1, og artikel 31. TEF artikel 300, stk. 2. 6

7 2001/887/RIA: Rådets afgørelse af 6. december 2001 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri. 2002/494/RIA: Rådets afgørelse af 13. juni 2002 om oprettelse af et europæisk net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. 2003/335/RIA: Rådets afgørelse af 8. maj 2003 om efterforskning og strafforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. 2006/960/RIA: Rådet afgørelse af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (det svenske initiativ). 2007/845/RIA: Rådets afgørelse af 6. december 2007 om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet. 2008/841/RIA:Rådets rammeafgørelse af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet. 2008/977/RIA: Rådets rammeafgørelse af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politimæssige og strafferetlige samarbejde i kriminalsager. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30 og 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1 litra a og b og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 30, stk. 1, litra a g b og artikel 34, stk. 2 litra c. TEU artikel 29, artikel 31, stk. 1 litra e og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 30, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b. 5. Narkotikabekæmpelse 96/699/RIA: Rådets fælles aktion af 29. november 1996 vedrørende udveksling af oplysninger om kemiske narkotikaprofiler med det formål at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne om bekæmpelse af narkotikahandel. 96/750/RIA: Rådets fælles aktion af 17. december 1996 vedrørende indbyrdes tilnærmelse af Den Europæiske Unions medlemsstaters lovgivning og praksis med henblik på bekæmpelse af narkotikamisbrug samt forebyggelse og bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. TEU artikel K.3, stk. 2, litra b. TEU artikel K.1, nr. 4, og K.3, stk. 2, andet led, litra b. Den Europæiske Unions narkotikastrategi ( ). TEU artikel 29 og /615/RIA: Rådets afgørelse af 13. september 1999 om definition af 4-MTA som en ny form for syntetisk narkotika, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner. 2001/419/RIA: Rådets afgørelse af 28. maj 2001 om fremsendelse af udtagne prøver af kontrollerede stoffer. TEU/Fælles aktion 97/396/ RIA af 16. juni 1997, særlig artikel 5, stk. 1. TEU artikel 30, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. 7

8 2002/188/RIA: Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hensyn til det nye syntetiske narkotika PMMA. Rådets resolution af 28. november 2002 om generisk klassificering af nye former for syntetisk narkotika. TEU/Fælles aktion 97/396/ RIA af 16. juni 1997, særlig artikel 5, stk. 1. TEU/Fælles aktion 97/396/ RIA af 16. juni /847/RIA: Rådets afgørelse af 27. november 2003 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hensyn til de nye former for syntetisk narkotika 2C- I, 2C-T-2, 2C-T-7 og TMA-2. TEU/Fælles aktion 97/396/RIA af 16. juni 1997, særlig artikel 5, stk /757/RIA: Rådets rammeafgørelse af 25. oktober 2004 om fastsættelse af mindsteregler for gerningsindholdet i strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor. 2005/387/RIA: Rådets afgørelse af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer. 2008/206/RIA: Rådets afgørelse af 3. marts 2008 om definition af 1-benzylpiperazin (BZP), som en ny form for syntetisk narkotika, der skal underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger. 2008/C 326/09: Den Europæiske Unions narkotikahandlingsplan ( ). TEU artikel 31, litra e, og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 29, artikel 31, stk. 1, litra e, og artikel 34, stk. 2, litra c, Rådets afgørelse 2005/387/ RIA af 10. maj 2005 særlig artikel 8, stk. 3. Den Europæiske Unions narkotikastrategi/ TEU artikel 29 og Terrorisme 2002/475/RIA: Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme. 2002/996/RIA: Rådets afgørelse af 28. november 2002 om oprettelse af en ordning til evaluering af retssystemerne og deres nationale anvendelse i bekæmpelsen af terrorisme. TEU artikel 29, 31, stk. 1, litra e og artikel 34, stk. 2, litra b. TEU artikel 29 og artikel 34, stk. 2, litra c). 2003/48/RIA: Rådets afgørelse af 19. december 2002 om anvendelse af specifikke foranstaltninger inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde til bekæmpelse af terrorisme i overensstemmelse med artikel 4 i fælles holdning 2001/931/ FUSP. 2005/671/RIA: Rådets afgørelse af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger. TEU artikel 30, 31 og artikel 34, stk. 2, litra c). TEU artikel 29, artikel 30, stk. 1, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. 8

9 2007/125/RIA: Rådets afgørelse af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden af særprogrammet forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme og andre sikkerhedsrelateret risici som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder. 2008/919/RIA: Rådets rammeafgørelse af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme. TEU artikel 30 og 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 29, artikel 31, stk. 1, litra e, og artikel 34, stk. 2, litra b). 7. Schengen (generelle foranstaltninger) 1999/437/EF: Rådets afgørelse af 17. maj 1999 om indgåelse af en aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne. 1999/435/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om definition af Schengen-reglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne. 1999/436/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengen-reglerne. 1999/438/EF: Rådets afgørelse af 20. maj 1999 om den fælles tilsynsmyndighed, der indføres ved artikel 115 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet den 19. juni /586/RIA: Rådets afgørelse af 28. september 2000 om indførelse af en procedure til ændring af artikel 40, stk. 4 og 5, artikel 41, stk. 7, og artikel 65, stk. 2, i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser. 2000/641/RIA: Rådets afgørelse af 17. oktober 2000 om oprettelse af et sekretariat for de fælles tilsyns-/kontrolorganer vedrørende databeskyttelse, der er oprettet i henhold til konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen), konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet og konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (Schengen-konventionen). Schengen-protokollens artikel 2 og artikel 6. Schengen-protokollens artikel 2, stk. 1. Schengen-protokollens artikel 2, stk. 1. Schengen-protokollens artikel 2. TEU artikel 31, litra b), artikel 32 og artikel 34. TEU artikel 30 og 34, stk. 2, litra c. 9

10 2000/777/RIA: Rådets afgørelse af 1. december 2000 om en fuldstændig gennemførelse af Schengen-reglerne i Danmark, Finland og Sverige samt i Island og Norge Erklæringer. 2001/886/RIA: Rådets afgørelse af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). 2002/192/EF: Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne. 2008/149/RIA (2008/146/EF): Rådets afgørelse af 28. januar 2008, om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne. 2008/261/EF / 2008/262/EF: Rådets afgørelse af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne. 2005/211/RIA: Rådets afgørelse af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse. 2007/533/RIA: Rådets afgørelse af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). 2008/839/RIA: Rådets afgørelse af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). 2009/724/RIA: Kommissionens afgørelse af 17. september 2009 om fastsættelse af datoen for den endelige overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II). Schengen-protokollens artikel 2, stk. 2. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og b, artikel 31, litra a og b, og artikel 34, stk. 2, litra c). Schengen-protokollens artikel 4. TEU artikel 24 og 38. TEU artikel 24 og 38. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og b, artikel 31, litra a og b, og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 30, stk. 1, litra a og b, artikel 31, stk. 1, litra a og b, og artikel 34, stk. 2, litra c. Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 særlig artikel 11, stk. 2. Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 særlig artikel 11, stk Toldsamarbejde 10

11 97/C 151/02: Rådets Retsakt af 29. november 1996 om udarbejdelse af en protokol på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet. 98/C 24/01: Rådets retsakt af 18. december 1997 om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen). 2003/C 139/01: Rådets retsakt af 8. maj 2003 om udarbejdelse af en protokol til ændring af konventionen om brug af informationsteknologi på toldområdet for så vidt angår oprettelse af et elektronisk sagsregister på toldområdet. 1999/C 91/01: Rådets retsakt af 12. marts 1999 om hvidvaskning af udbyttet om kriminalitet. 2009/917/RIA: Rådets afgørelse af 30. november 2009 om brug af informationsteknologi på toldområdet. TEU artikel K.3, stk. 2, litra c). TEU artikel K.3, stk. 2, litra c TEU artikel 34, stk. 2, litra d. TEU artikel K.3, stk. 2, litra c). TEU artikel 30, stk. 1, litra a, og artikel 34, stk. 2, litra c. 9. Andet 2007/125/RIA; Rådets afgørelse af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden af særprogrammet Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet som en del af det generelle program om sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder. 2007/126/RIA: Rådets afgørelse af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden af særprogramet Strafferet som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed. 98/429/RIA: Rådets fælles aktion af 29. juni 1998 om en mekanisme for kollektiv evaluering af ansøgerlandenes iværksættelse, anvendelse og faktiske gennemførelse af gældende ret i Den Europæiske Union på området retlige og indre anliggender. TEU artikel 30, 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c. TEU artikel K 3, stk. 2, litra b. 11

12 OVERSIGT OVER GÆLDENDE EU-RETSAKTER PÅ OMRÅDET FOR RETLIGE OG IN- DRE ANLIGGENDER, SOM ER VEDTAGET EFTER TEF AFSNIT 4, OG SOM DANMARK IKKE ER OMFATTET AF CIVILRETLIGT SAMARBEJDE Samarbejdet er overstatsligt. Danmark deltog ikke i vedtagelserne og er ikke bundet heraf. Retsakt Retsgrundlag 1. Jurisdiktion samt anerkendelse og fuldbyrdelse af civile retsafgørelser Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs (Konkursforordningen) som ændret senest ved Rådets forordning (EF) nr. 788/2008 af 24. juli 2008 om ændring af listerne over bobehandlinger i bilag A og B til konkursforordningen og om kodificering af denne forordnings bilag A, B og C. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1869/2005 af 16. november 2005 om udskiftning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 52/2008 af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område. (Mæglingsdirektivet). 12

13 Rådets afgørelse (EF) nr. 430/2009 af 27. november 2008 om indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Ny Luganokonvention) Rådets afgørelse (EF) nr. 397/2009 af 26. februar 2009 om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse af konventionen om værnetingsaftaler. 2. Samarbejde i civile retssager Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (Bevisoptagelses-forordningen) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1103/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse (EF) nr. 468/1999 af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i artikel 251 i traktaten, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol. Rådets forordning (EF) nr. 743/2002 af 25. april 2002 om fastlæggelse af en generel fællesskabsramme for aktiviteter med henblik på at lette iværksættelsen af det civilretlige samarbejde. Rådets direktiv (EF) nr. 8/2003 af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art (Retshjælpsdirektivet). 3. Familieret Rådets beslutning af 19. december 2002 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Fællesskabets interesse at undertegne Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse samt om samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige. Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2116/2004 af 2. december 2004 for så vidt angår traktater med Pavestolen (Bruxelles II-forordningen). 13

14 Rådets forordning (EF) nr. 664/2009 af 7. juli 2009 om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af aftaler mellem medlemsstater og tredjelande om kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af domme og retsafgørelser i ægteskabssager, sager om forældreansvar og sager om underholdspligt samt lovvalgsregler vedrørende underholdspligt. 4. Andet Rådets afgørelse (EF) nr. 719/2006 af 5. oktober 2006 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Haagerkonferencen om International Privatret. Rådets beslutning (EF) nr. 435/2007 af 28. maj 2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område, som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets beslutning (EF) nr. 568/2009 af 18. juni 2009 om ændring af Rådets beslutning (EF) nr. 470/2001 om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område. TEF artikel 61, litra c og d. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontraktsforhold (Rom II). Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1149/2007/EF af 25. september 2007 om et særprogram om civilret for perioden som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 662/2009 af 13. juli 2009 om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af visse aftaler mellem medlemsstater og tredjelande vedrørende lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser og forpligtelser uden for kontraktforhold. 14

15 OVERSIGT OVER GÆLDENDE EU-RETSAKTER PÅ OMRÅDET FOR RETLIGE OG IN- DRE ANLIGGENDER, HVOR DANMARK HAR TILSLUTTET SIG VIA EN PARALLELAF- TALE Retsakt Retsgrundlag Parallelaftale Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen) som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 280/2009 af 6. april 2009 om ændring af bilag I, II, III og IV til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område. Rådets afgørelse (EF) nr. 325/2006 af 27. april 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område som senest ændret ved Rådets afgørelse (EF) nr. 942/2009 af 30. november 2009 med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i ovennævnte aftale. Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle anliggender (Forkyndelsesforordningen) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle anliggender og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj Forordningen er omfattet af Rådets afgørelse (EF) 325/2006 om Bruxelles I- forordningen i det omfang forordning 4/09 ændrer Bruxelles I-forordningen. Rådets afgørelse (EF) nr. 326/2006 af 27. april 2006 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager som senest ændret ved Rådets afgørelse (EF) nr. 943/2009 af 30. november 2009 med henblik på fastsættelse af en procedure til gennemførelse af artikel 5, stk. 2, i ovennævnte aftale. 15

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG I UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union m Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2005 Forord 21 Kapitel

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union

Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union This page intentionally left blank Ingeborg Gade, Rikke Freil Laulund, Katrine Schjønning og Lykke Sørensen Det politimæssige og strafferetlige

Læs mere

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0414 (COD) 9718/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9280/17 Komm. dok. nr.: 15782/16 Vedr.:

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter 31 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Bilag 6 Almindelige bestemmelser Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. Rådets forordning 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning 2424/2001

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. april 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTE fra: dato: 19. marts 2015 til: Vedr.: Hr. generaldirektør Alfonso Dastis, ambassadør og fast

Læs mere

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold

Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Justitsministeriet kra@jm.dk jm@jm.dk Høring over vedtagne retsakter inden for det civil-, handels- og familieretlige område, der er omfattet af det danske retsforbehold Til brug for arbejdet i analysegruppen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte forslag til EU-retsakter Dato: 1. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 4. <T2>4.1. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ( 1 )

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 4. <T2>4.1. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed ( 1 ) KOMMISSIONENS BERETNING Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 4 Kapitel IV Unionsborgerskab og livskvalitet Afsnit 1 4.1. Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets

Læs mere

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) 15571/1/11 REV 1 COPEN 272 PARLNAT 278 CODEC 1695 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

I. Vedtagne foranstaltninger

I. Vedtagne foranstaltninger Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Den 15. april 2008 UDENRIGSMINISTERIET MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTE- GRATION JUSTITSMINISTERIET B I L A G Oversigt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE (1)

EUROPÆISK ARRESTORDRE (1) EUROPÆISK ARRESTORDRE (1) Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B

7687/17 ADD 1 1 GIP 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7687/17 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 16 JAI 283 COMIX 224 3528. samling i Rådet for Den Europæiske Union (retlige og indre

Læs mere

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1

EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 EUROPÆISK ARRESTORDRE 1 Denne arrestordre er udstedt af en kompetent judiciel myndighed. Der anmodes om, at nedenstående person anholdes og overgives med henblik på strafforfølgning eller fuldbyrdelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (1. samling) EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. december 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

PUBLIC. Bruxeles,den16.juli2002(13.08) (OR.fr) 9958/02 LIMITE JAI138

PUBLIC. Bruxeles,den16.juli2002(13.08) (OR.fr) 9958/02 LIMITE JAI138 ConseilUE RÅDETFOR DENEUROPÆISKEUNION Bruxeles,den16.juli2002(13.08) (OR.fr) PUBLIC 9958/02 ADD1REV1 LIMITE PV/CONS33 JAI138 REVIDERETADDENDUM TILUDKASTTILPROTOKOL 1 Vedr.: 2436.samlingiRådet(retligeogindreanliggendersamtcivilbeskytelse)

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 118 Offentligt Civilafdelingen Dato: 2. november 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Kenny Rasmussen Sagsnr.: 2016-4000-0265 Dok.: 1922881 Notat om forhandlingerne

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET HVAD STEMMER VI OM BIND 2 Bilag til folkeafstemningen om retsforbeholdet Jens- Peter Bonde Den kan downloades gratis af private

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 138/14 Den Europæiske Unions Tidende 4.6.2009 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2009/426/RIA

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. marts 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0042 (NLE) 6720/15 FORSLAG fra: modtaget: 2. marts 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: SPORT 6 MI 131 COMPET

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 27. oktober 2015 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE 20.2.2009 DA C 42/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

III RÅDETS AFGØRELSE 2008/633/RIA. af 23. juni 2008

III RÅDETS AFGØRELSE 2008/633/RIA. af 23. juni 2008 13.8.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 218/129 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om tilnærmelse, gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner i EU

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om tilnærmelse, gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner i EU Europaudvalget KOM (2004) 0334 - Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)334 endelig. GRØNBOG om tilnærmelse, gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 DAPIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2011 (12.12) (OR. en) 17762/11 JAI 892 PIX 163 CRIMORG 233 ENFOPOL 441 ENFOCUSTOM 160 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: Coreper/Rådet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 616 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 17. maj 2006 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2006-3061/1-0019 Dok.: CDH41208 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 16-17/6 2005 Bilag 5 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2005 (OR. fr) 9809/1/05 REV 1 LIMITE JAI 208 ECOFIN 187 TRANS 114 RELEX 293

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 448 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2962 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 31. august 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2009-3061/1-0059 Dok.: SJE42789 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Aftale. mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed. om operativt og strategisk samarbejde

Aftale. mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed. om operativt og strategisk samarbejde Aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed (herefter de kontraherende parter ) 1. I betragtning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere