EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen"

Transkript

1 INKLUSION Et pædagogisk udviklingsarbejde EN PROCES Lisbeth Mortensen, Jeanne Jacobsen og Helle Jørgensen 1

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Problemformulering 4 Metode 4 Kulturanalyse 5 Inklusion Et teoretisk perspektiv (Jeanne) 7 Pædagogisk udviklingsarbejde (Lisbeth) 10 Praksisfortællinger (Helle) 13 Konklusion 16 Perspektivering 17 2

3 Indledning I vores samfund bliver der rettet mere og mere opmærksomhed på vores pædagogiske faglighed, via love og politiske beslutninger. Der er kommet mere fokus på, at pædagoger skal udvikle og dokumentere den pædagogiske praksis i takt med moderniseringen af pædagoguddannelsen og hele professionsbachelorbegrebet. Men hvem er vi? Hvem vil vi gerne være? Og hvad vil vi være kendt for? Vi synes selv, vi er en af grundstenene i børnenes opvækst. Dette må vi bevise, og vi skal sætte fokus på at højne fagligheden også med henblik på inklusion. For at blive anerkendt som profession må vi have fokus på at skabe en balance mellem profession og person. På baggrund af Salamanca erklæringen fra 1994 er det politisk vedtaget, at inklusion skal være vores pædagogiske indsatsområde i Greve kommune. 1 Vi skal tage udgangspunkt i det enkelte individ og gøre plads til forskelligheder. Vi mener selv at have et bredt kendskab til personalegruppen, da vi er ansat henholdsvis i vuggestue, børnehave og som leder i Solstrålen. Vi har en fornemmelse af, at Bourdieu s begreb habitus 2, hos os spiller en essentiel rolle i vores tilgang til og arbejde med børnene. Eks.: vi spiser frokost i vuggestuen og får suppe. En dreng på knap 2 år, med særlige behov, spiser med fingrene, hvilket han altid gør, da han viser vanskeligheder ved at holde på skeen. Det komplicerede i denne situation er, for nogle, at det er svært at tage udgangspunkt i det enkelte individ og anerkende, at netop dette barn på nuværende tidspunkt har brug for at spise suppe med fingrene. Når vi i Solstrålen taler om inklusion, handler det om alle børn på alle niveauer, dette er en grundholdning. For at danne klarhed over, hvordan vi i vores opgave tænker de børn, som vi skal have særlig fokus på at inkludere, har vi valgt at definere dem som børn med særlige behov. Ifølge Bourdieu er habitus princippet bag alle de menneskelige handlinger, som ikke er resultat af bevidste, rationelle overvejelser, men som tværtimod udføres på rygraden. 3 Det er med afsæt i dette, at vi må forsøge at skabe et fælles fagligt sprog. Vi skal se på, hvad der er bedst for barnet frem for at lade os styre af vores egen habitus. Vi bør agere professionelt! 1 Se Definition, bilag 1 2 Gregersen, Camilla Ingen arme, ingen kager Pierre Bourdieu en introduktion s Ibid. 3

4 Dette leder frem til følgende problemformulering: Problemformulering Hvordan kan vi opkvalificere fagligheden i vores italesættelse af den daglige praksis for derved at skabe en fælles forståelse for det inkluderende arbejde? Metode For at kunne udvikle og forandre må vi først se på Solstrålens kultur. Vi har valgt at støtte os til organisationspsykolog Edgar H. Schein s kulturanalyse. Schein siger at Den kultur, som arbejdet med praksisfortællinger i personalegruppen fordrer, er en organisationskultur, der er læringsorienteret 4 Vi vil igangsætte et udviklingsprojekt, som skal have til formål at opkvalificere og udvikle vores fælles faglige sprog for dermed at få en fælles forståelse af inklusionsarbejdet. Vi vil se på betydningen af habitus for bedre at kunne møde og rumme andre. Til at belyse dette vil vi benytte os af Bourdieu og Lene Lind, (1990). Vi vil ydermere få udarbejdet en præference- og typetest, JTI 5 på hele personalegruppen, for at alle derigennem kan få en fornemmelse af egen habitus og dermed institutionens Doxa 6. Vi vil støtte os til SMTTE-modellen, (Boye Andersen, Frode 2000) i gennemførelsen af udviklingsprojektet. Vi vil bruge praksisfortællinger med reflekterende team som metode til at blive klogere på vores egen praksis med fokus på inklusion. Til dette vil vi benytte Susanne Idun Mørch og Hermansen, Løw og Petersen. 4 Mørch, Susanne Idun, Pædagogiske praksisfortællinger s.28 5 Greve kommune benytter sig af denne typetest, som er udarbejdet af de norske psykologer Hallvard E. Ringstad og Thor Ødegård. 6 Gregersen, Camilla Ingen arme, ingen kager Pierre Bourdieu en introduktion s.147 4

5 Kulturanalyse Schein s kulturanalysemodel fokuserer på de værdier og antagelser, der ligger bag ved handlinger i institutionen såvel både organisatorisk som pædagogisk. Når man analyserer efter denne model, er det ikke nødvendigvis kun kulturen i institutionen, vi analyserer, men også måden hvorpå kulturen kommer til udtryk. Vi vil tænke alle 3 kulturniveauer med, når vi ser på vores institution i forbindelse med vores udviklingsprojekt. 7 Artefakter (symptomer) Skueværdier (synlige værdier) Grundlæggende, (underlæggende) antagelser Artefakter, 8 symptomer. De eksplicitte værdier. Dette er det mest synlige, tydelige og konkrete niveau, det man hører, føler og ser, når man træder ind i vores institution. Her sendes der signaler til omverdenen om, hvilke grundlæggende værdier og holdninger, der er i institutionen. Schein siger dog, at en tolkning siger mindst lige så meget om iagttagerens egne grundlæggende antagelser som det iagttagne. 9 Vi mener også, at iagttagers egen habitus spiller en rolle, i det man ser. Artefakter kan nemt blive en tolkning af ens egne holdninger og antagelser. Derfor er det også vigtigt ikke at konkludere kun ud fra artefakter men gå videre til 7 Mørch, Susanne Idun, Den pædagogiske kultur s Ibid. side Ibid. side 159 5

6 Skueværdier, 10 synlige værdier. Dette er institutionens pædagogiske og officielle holdning. Greve Kommunes inklusionsprincipper hører også under her. Netop inden for vores fag, hvor udviklingen går rigtig stærkt, og hvor inklusion er en af vores kerneværdier, mærker vi, hvor vigtigt det er, at personalet i institutionen både er enige om værdierne og har en fælles linje i det pædagogiske arbejde, dermed også enige om etik og moral. Vi mener dog, at det internt i gruppen har stor betydning, at vi er bevidste om, at andre kan have nogle anderledes værdier med sig end én selv og det, at erkende dette vil kunne øge vores rummelighed. Dette til sammen vil igen øge følelsen af at være en stærk faglig gruppe, som giver os en oplevelse af, at vi er rustet til at møde de udfordringer, der kan komme, både organisatorisk Top down 11 og fagligt, som f.eks. nye pædagogiske udviklingsprojekter, Buttom up 12 De grundlæggende antagelsers niveau. 13 De uskrevne regler, normativt. De grundlæggende antagelser er selvfølgeligheder, forståelse af virkeligheden, som forekommer indiskutable for medlemmer af kulturen 14 noget vi altid har gjort, doxa. Det kan være rigtig svært for andre, der ikke er inde i den givne kultur, at agere i denne. Der er ting, som gøres, føles og menes, uden at der nødvendigvis bliver reflekteret over situationen (habitus). 10 Mørch, Susanne Idun, Den pædagogiske kultur s Christensen, Søren Kai, Powerpoint, diasshow fra undervisning d.22/1 12 Ibid. 13 Mørch, Susanne Idun, Den pædagogiske kultur, side Ibid. side 161 6

7 Inklusion Et teoretisk perspektiv Lige livschancer for alle børn er titlen på en artikel af Ole Gregersen, skrevet på baggrund af et projekt, som havde til formål at øge pædagogernes viden og handlekompetencer i forhold til inklusion af børn i alderen 0-6 år i lærende og udviklende fællesskaber 15, hvilket ligger ganske tæt på udgangspunktet for vores udviklingsprojekt. Inklusion er, ifølge Bent Madsen 16, at undgå eksklusion. Vi har længe været vant til at skulle integrere i de danske daginstitutioner, og ser man nærmere på begrebet integration, forstås det tydeligt hvorfor det kan være svært at inkludere: Fra integrationsperspektiv til inklusionsperspektiv - Integrationsperspektiv - Inklusionsperspektiv - Medicinsk perspektiv - Pædagogisk perspektiv - Barnets mangler - Barnets kompetencer - Forskellighed som problem - Forskellighed som ressource - Social tilpasning - Anerkendende fællesskaber - Børn tilpasses ressourcer - Ressourcer tilpasses børn 17 Set ud fra denne skitse er vores vurdering, at vi tidligere har haft en pædagogisk tilgang til børnene, som kunne virke ekskluderende. I særlig grad det at fokusere på det enkelte individs mangler frem for ressourcer og tilstræbe at barnet tilpasser sig fællesskabet frem for omvendt. Med dette in mente har vi derfor valgt at se på, hvad der skal til for at kunne mestre opgaven, Inklusion. Til det har vi valgt at se nærmere på Habitus og Doxa. Den franske Sociolog, Pierre Bourdieu opererer bl.a. med begrebet habitus. Habitus er en betegnelse for den sociale historie inkorporeret i den biologiske krop. 18 Det kan være ud fra denne overbevisning, vi møder nogle barrierer i forbindelse med inklusionsarbejdet i Solstrålen. Det giver mening, at habitus spiller en central rolle i, hvorfor det kan være svært at overføre teori til 15 Gregersen, Ole, 2011, Lige livschancer for alle børn Ude af sammenhæng s Leder af Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE), Professionshøjskolen UCC 17 Powerpoint diasshow fra undervisning d Gregersen, Camilla Ingen arme, ingen kager Pierre Bourdieu en introduktion s.144 7

8 praksis. Vi ser, hvordan vores egne dannelsesbegreber kolliderer med barnets tarv. Vi ser også, hvordan der bliver begået Symbolsk vold. 19 Symbolsk vold kan blandt andet komme til udtryk i Solstrålen ved at lade samfundets og institutionens herskende værdier være de endegyldige sande værdier, som alle bør underlægge sig, idet de herskende værdier anses for sande. 20 Vi ser, hvordan vi kan komme til at arbejde modstridende og skabe forvirring hos barnet, hvis vi arbejder ud fra egne normer, frem for at få et fælles fagligt sprog og måske endda en drejebog i arbejdet med at inkludere børn med særlige behov. Ydermere kan der være personale, som trækker sig fra inklusionsarbejdet, hvis de føler, det strider mod deres egen habitus. Pædagog Lene Lind bruger begrebet blinde pletter om det, der er ubevidst i ens habitus. Det vil sige, at alle mennesker har områder af deres personlighed, som er ukendte for dem selv og måske også ukendt for andre. Lene Lind er desuden fortaler for, at pædagoger skal arbejde med sig selv og deres personlighed for derigennem at komme frem til, hvilken betydning blinde pletter har for kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 21 Et andet centralt begreb i Bourdieu s praxeologiske teori er Doxa. Et begreb vi også må forholde os til i arbejdet med pædagogisk udvikling. Doxa, er vores felts 22, i dette tilfælde Solstrålens, fælles bevidsthed. Denne doxa virker som normen i feltet, og den vil ikke være eksplicit men ligge implicit i vores måde at gøre tingene på. Doxaen kan være en barriere for udvikling. 23 I et udviklingsarbejde er det nødvendigt at ændre på institutionens Doxa. Dette kan gøres via refleksion over praksis, men også via nye kollegaers og studerendes iagttagelser af og spørgsmål til hverdagen i institutionen. En anden måde at ændre Doxaen på kan være, at have fokus på forandring og udvikling på det individuelle plan, som eksempel at være mere undersøgende på den enkelte medarbejder ved brug af videooptagelser eller anden form for observation. Observationer som skal være tilgængelige for hele gruppen, for derved at skabe refleksion og mulighed for ændring af doxa. 24 Vores overbevisning om at habitus og doxa har betydning for vores inkluderende arbejde, kan relateres til Christian Quvang s teori om den femte diskurs. En diskurs som bl.a. fokuserer på 19 Ibid. s Gregersen, Ole, 2011, Lige livschancer for alle børn Ude af sammenhæng s Mørch, Susanne Idun, Den pædagogiske kultur s Gregersen, Camilla Ingen arme, ingen kager Pierre Bourdieu en introduktion 23 Nørgaard, Britta, 2005, Sociologiens inspiration til pædagogisk udviklingsarbejde. I Det man siger, er man selv. s Ibid. s.154 8

9 vigtigheden af at man, som professionel, må arbejde med sig selv og sit eget liv, for at kunne påtage sig et professionelt ansvar for andre, i mødet 25 mellem den professionelle og barnet. Quvang beskriver 3 bidrag til den femte diskurs.: 1. Der arbejdes med det lille narrativ, barnets biografi, samtidig med at den professionelle har fokus på egen biografi. 2. Materialisering, som i vores kontekst handler om at interessere sig aktivt for den andens liv på et konkret, forpligtende niveau, hvor der arbejdes på at skabe, udvikle og fastholde inklusion som mål 3. Mestring af dagligdagens opgaver, særlige udfordringer og uundgåelige konflikter, der er et fælles vilkår Quvang, Christian, Specialpædagogik S Quvang, Christian, Specialpædagogik S

10 Pædagogisk udviklingsarbejde Pædagogisk udviklingsarbejde er som beskrevet i artiklen pædagogisk udviklingsarbejde en introduktion fra Pedersen og Foged et systemisk arbejde man iværksætter med henblik på at ville forandre eller udvikle pædagogisk praksis (i fremtiden) 27. Vores udviklingsarbejde er et besluttet forløb 28, der sigter mod at gøre praksis mere inkluderende samt at opkvalificere fagligheden i vores italesættelse af den daglige praksis. Pædagogisk udviklingsarbejde handler om at udvikle det pædagogiske arbejde i praksis og retter sig imod større eller mindre grupper på samme arbejdsplads. De indgår i en række initiativer og virksomheder, der stræber efter at forandre og forbedre de pædagogiske indsatser 29 Vi tager udgangspunkt i den konkrete praksis og i de relationer, der er i institutionen, og som er genstand for udviklingen. Greve kommune har sat inklusion på dagsordenen, og definerer det således Børn og unge skal sikres mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab inden for almenområdet eller så tæt på som muligt. Det er forældrenes og medarbejdernes ansvar at skabe fleksible fællesskaber, der understøtter det enkelte barns og børnegruppens faglige, sociale og personlige udvikling. 30 Alle medarbejdere har været på kursus i inklusion, og dette mener jeg som leder er et godt afsæt til at have fokus på inklusion i hverdagen. På denne måde kan man sige, at medarbejderne har et fælles udgangspunkt. Der er forskellige typer af udviklingsprojekter Praksisudviklende projekter 2. Organisationsudviklende projekter 3. Dokumentations og kvalitetsprojekter 4. Kompetence og kundskabsudviklende projekter Udviklingsprojektet i Solstrålen er kompetence og kundskabsudviklende. Forandringen skabes ved at eksplicitere og italesætte grundlaget for det pædagogiske arbejde. Via dette modul i pædagogisk 27 Pedersen, Peter Møller & Foged, Britta, Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde s Ibid s Ibid s www Greve.dk 31 Pedersen, Peter Møller & Foged, Britta, Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde s

11 udviklingsarbejde er vi blevet bevidste om, at egne og kollegaernes habitus spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvordan udviklingsprocessen vil forløbe og blive implementeret. Da det er vigtigt for mig, at dette udviklingsarbejde sker ud fra et ønske fra medarbejderne og ikke udelukkende ud fra mit ønske som leder, vil jeg arbejde ud fra et Bottom up princip med den hensigt, at medarbejderne ser nødvendigheden af forandringen og derved kommer med ideer, løsninger og nye handlemåder. Det, at vi tager afsæt i allerede eksisterende ressourcer, herunder kendskab til praksisfortællinger, kan være medvirkende til at højne medarbejdernes arrangement og motivation. Når vi i solstrålen skal iværksætte et pædagogisk udviklingsarbejde, er det nødvendigt at være projektstyret. Dette kan gøres ved at inddrage SMTTE modellen, som skaber mulighed for, at alle undervejs kan få indflydelse på processen og arbejde aktivt. Modellen kan bruges til at konkretisere og fokusere på, hvad det er, vi vil opnå og er dynamisk således, at man kan springe frem og tilbage mellem de 5 grundelementer, konkretisere mål og fokusere på, hvad og hvordan vi løbende kan justerer tiltag for at nå målet. Grundelementerne er som vist i modellen: Pedersen, Peter Møller & Foged, Britta, Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde og 11

12 S: Sammenhæng. Hvad er udgangspunktet og baggrunden for målet? M: Mål. Hvad vil vi opnå og hvad er den pædagogiske indsats? T: Tegn. Hvad skal vi se efter for at registrere, om vi er på rette vej mod målet? T: Tiltag. Hvad vil vi sætte i gang for at nå målet? E: Evaluering. Skal ske løbende via praksis. Der skal registreres og reflekteres over, hvor langt i processen, vi er nået for at nå målet for vores pædagogiske indsats. Modellen har sin styrke i, at den tvinger projektdeltagerne til at tænke i konkrete og beskrivende termer frem for at tænke mere abstrakt i ideologiske termer. 33 Pædagogiske udviklingsarbejder sigter mod at udvikle og forandre. Det er orienteret mod at gøre og at kunne. 34 For at alle skal kunne arbejde efter samme mål, inklusion, er det vigtigt, at vi har en definition af inklusion, institutionens kultur, doxa og kollegaers og eget habitus med i vores overvejelser. Ved at bruge SMTTE modellen og tænke i konkrete og beskrivende termer kan vi se tegnene på inklusion i mange forskellige sammenhænge. Tegn på inklusion i eksempelvis den fri leg, i spisesituationen, i samling, i garderoben, på legepladsen, i pige- og drengegruppen. Når vi bruger praksisfortællinger som metode, kræver det, at vi forholder os til egen praksis. En sådan kritisk refleksion kan være en svær proces, og derfor er det vigtigt, at proceslederen er erfaren i både at stille gode spørgsmål og styre processen. På baggrund af dette vil jeg i starten gøre brug af en konsulent som procesleder. 33 Pedersen, Peter Møller & Foged, Britta, Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde s Ibid. s.35 12

13 Praksisfortællinger Vi har brug for at kommunikere og fortælle for at skabe fælles forståelse og mening. Forstår vi opgaven, vi er sammen om på samme måde? Vi har valgt at bruge praksisfortællinger som metode, fordi vi ønsker at blive klogere på vores egen praksis og derigennem få større viden om, hvad det er i Solstrålens indre og ydre kontekst, der i særlig grad virker fremmende eller hæmmende på vores arbejde med inklusion. Vi tager udgangspunkt i Pædagogiske praksisfortællinger af Susanne Idun Mørch. Praksisfortællinger er fortællinger om praksis, fortalt af praktikere. 35 Fortællinger deler en fortid og anerkender det enkelte individs oplevelser. Praksisfortællinger er altid subjektive fortalt ud fra ens eget synspunkt og tillagt mening gennem den habitus, som denne person har. Praksisfortællinger sætter fokus på hverdagslivet 36 og skal forstås i den sammenhæng, de opstår i. Vi bruger også praksisfortællingen til at gøre en tynd historie tyk. Endvidere mener vi, at fortællingerne vil kunne hjælpe os med at sætte fokus på det positive, de gode oplevelser samt ressourcerne i vores arbejdet. Det vi taler om, er det vi giver liv, det vi vil se, er det vi ser. Cand. Psyk John Andersen definerer praksisfortællingen således: Vi kan sige, at hverdagslivet kommer i fokus det levede liv kommer i centrum som noget centralt og vigtigt. Den enkelte historie afspejler den måde, vi oplever verden, vores faglige viden, arbejdsmæssige erfaringer, personlige erfaringer og arbejdspladsens kultur. 37 Praksisfortællinger rummer både lærings- og udviklingspotentiale for den der fortæller, og dem der lytter. Fortællingen er med til at skabe et fællesskab mellem mennesker, der ikke har fælles faglig baggrund, hvilket vi skal tage højde for i Solstrålen, da der både er pædagoger og medhjælpere ansat. Vi vil støtte os til den Amerikanske psykolog David A. Kolb s læringsmodel, læringscirklen 38, der sætter fortællingen i en læringsteoretisk ramme. Vi har indsat praksisfortælling i stedet for oplevelse 39 og vil bruge dette som teoretisk baggrund for vores udviklingsprojekt. 35 Mørch, Susanne Idun, Pædagogiske praksisfortællinger s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Solstrålens inklusionsguide 13

14 Kolb definerer læring som en proces, hvor viden bliver skabt gennem transformationen af erfaring. 40 Når vi arbejder ud fra ovennævnte model, skal vi være opmærksomme på, at vi arbejder med begreberne, det hårde paradigme og det bløde paradigme inden for viden, problemløsning og læring. Det hårde paradigme kendetegnes ved en opfattelse af viden som noget objektivt, teknisk rationalitet i problemløsning og formidling af videnskabelig viden som grundlag for indlæring. Heroverfor har vi det bløde paradigme, kendetegnet ved fremhævelse af, at viden har en subjektiv og personlig karakter, at intuitionen har betydning i problemløsning, og at den personlige erfaring skal danne grundlag for læreprocessen. 41 Endvidere mener vi, at praksisfortællinger kan være med til at udvikle det psykosociale arbejdsmiljø og at det vigtigste, forud for et udviklingsprojekt, er at skabe tryghed. I det hele taget ser vi det sociale arbejdsmiljø som en væsentlig faktor for, at vi kan udvikle os selv og vores institution. Hvis ikke vi sørger for at skabe mening samt udviklende og trygge forudsætninger, vil vi kunne møde modstand mod vores udviklingsprojekt. Vi er opmærksomme på, at dette vil være en proces. 40 Mørch, Susanne Idun, Pædagogiske praksisfortællinger s Ibid. s.93, 94 14

15 Vi mener, at praksisfortællinger er et godt redskab til at give alle et ejerskab af en given problemstilling, da alle har mulighed for at kunne fortælle ud fra personlige erindringer, alle har erfaringer, der kan fortælles om. Praksisfortællinger kan deles op i mange typer 42, vi har valgt at arbejde med 6: - Solskinshistorien - Succesfortællingen - Vendepunktshistorien - Vanefortællingen - Brølere/Nederlagsfortællingen - Dilemmahistorien Udfordringen kan i Solstrålen ligge i at bevæge sig fra Solskinshistorier over i de andre kategorier, hvor der bliver mulighed for mere refleksion som f.eks. vendepunktshistorien, der er farvet af nye opdagelser med barnet og bringer fortælleren på nye tankebaner 43. Det er vores mål, at praksisfortællinger med reflekterende team skal være med til at danne ejerskab af de problemstillinger, der kan være aktuelle. Ligeledes skal de, som et redskab i vores udviklingsprojekt, være med til at udvikle egen praksis hos alle og udvikle nye syn på børnene, med særligt henblik på kontekstens betydning for barnets inklusion. Dette mener vi kan relateres til Socialministeriets vejledning om dagtilbud Serviceloven. 44 Når vi i Solstrålen skal arbejde med reflekterende team, mener vi, at man via intervision, der defineres som en aftalebestemt samtaleform mellem fagfæller. Der er tale om en særlig iscenesættelse, som giver deltagerne mulighed for at undersøge deres arbejdsmæssige situation med henblik på gensidig støtte og erfaringslæring om egen fagpersonlige forholdemåder 45 kan skabe en proces, der giver den enkelte medarbejder mulighed for at reflektere og evt. ændre sit perspektiv via de spørgsmål, det reflekterende team stiller. 42 Mørch, Susanne Idun, Pædagogiske praksisfortællinger s Ibid. s Se bilag 1 45 Hermansen, Løw & Petersen, Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, s122 15

16 Konklusion Vi har i denne arbejdsproces erfaret, hvilken betydning dialog har i forhold til at udvikle vores fælles faglige sprog. Vi har ligeledes oplevet, at gensidig respekt og tillid er vigtig i en proces, som den vi har været igennem. Plads til refleksion i vores dialoger og diskussioner har gjort det lettere at koble teori på praksis, hvorfor vi nu er opmærksomme på vigtigheden af, at vi skaber lignende betingelser for personalegruppen, når vi skal implementere vores udviklingsprojekt, for derigennem at opkvalificere fagligheden. Vi er ligeledes opmærksomme på, at vi kan møde både med-, mod- og paspillere. Vi er indstillet på, at dette udviklingsprojekt, med alt hvad det indebærer, som f.eks. forståelse af egen habitus og inklusionstanken, vil strække sig over længere tid. Udvikling tager tid, og det er vigtigt, at vores kollegaer kan se mening med udviklingsarbejdet, for at dette bliver en succesfuld del af vores daglige praksis. Fokus på kulturen i Solstrålen mener vi endvidere vil kunne hjælpe os med at blive klogere på den adfærd, de normer og værdier samt den virkelighedsopfattelse, der kan være i vores institution. Vi kan stille spørgsmål til det selvfølgelige og gøre det ikke-bevidste bevidst 46. Vi tror, at arbejdet med praksishistorier vil være med til at skabe bedre forståelse for inklusion og at vi ligeledes, ved at ændre på og udvikle kulturen, vil kunne stræbe mod at skabe lige livschancer for alle børn Mørch, Susanne Idun, Den pædagogiske kultur, side Gregersen, Ole, 2011, Lige livschancer for alle børn Ude af sammenhæng s

17 Perspektivering Tales der om inklusion i daginstitutionerne, forledes mange til at tænke på børn med særlige behov. Det er vores klare holdning, at alle børn skal have lige vilkår, men der vil være situationer, hvor de lige vilkår forsvinder i inklusionstanken. Dette ser vi specielt i relation til den samfundsmæssige udvikling og de udefra kommende beslutninger omkring betingelserne for inklusion såvel i skole som daginstitutioner. Hvad er det for en diskurs der er den styrende? Vi mener, inklusion er den rigtige tænkemåde, men vi kan godt nikke genkendende til det Susan Tetler, professor i specialpædagogik fra Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, udtrykker i 21 søndag d.24.2, Hvis vi mener det her alvorligt, så bliver vi nødt til at klæde lærerne på og sætte efteruddannelse i gang ude på skolerne. Hvis det ikke bliver gjort, så er jeg lidt bekymret for, at vi taber en lang række elever på gulvet. 48 Dette kunne ligeså godt handle om pædagoger i daginstitutionerne. Der er hos os ingen tvivl om, at et stort ansvar for en ændret samfundsholdning til inklusion frem over ligger hos os pædagoger og en forudsætning for, at vi kan løfte denne opgave rigtigt, vil bl.a. være mere uddannelse. Post.doc Camilla Brørup Dyssegaard fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning udtaler sig i samme udsendelse Hvis lærerne ikke har den fornødne viden, risikerer den inklusionsproces man ønsker at starte at ende med, at eleverne bliver ekskluderede eller i hvert fald føler sig stigmatiserede i forhold til deres klassekammerater. 49 Ud fra alt dette kan vi ikke lade være at stille et spørgsmål: Er inklusion kun en opgave for fagpersoner? Vi mener, at forældre har en afgørende rolle i deres børns liv og derfor også har stor indflydelse på inklusion. Børn lærer først og fremmest af deres forældre. Er de inkluderende, rummelige og anerkendende, viser de vejen for deres børn. 50 Vi tror på, at pædagoger, med den rette uddannelse, en kontinuerlig reflektering hos den enkelte pædagog og institution samt de rigtige intentioner fra politisk side, udvikling i stedet for besparelser, vil kunne rykke begrebet integration til begrebet inklusion og gøre en forskel for de fleste børn med særlige behov Ibid. 50 Greve Kommune: Inklusion, For jeres børn og unges skyld 17

18 Litteraturliste Bøger: Christiansen, Jørgen, Mårtensson, Brian Degn og Pedersen, Torben, 2011, Specialpædagogik en grundbog Hans Reitzels forlag 1. udgave, Gregersen, Ole, 2011, Lige livschancer for alle børn. I Villumsen, Anne Marie, 2011, Ude af sammenhæng- om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner, Forlaget VIA SYSTEME. Gregersen, Camilla, Pierre Bourdieu en introduktion i Ingen arme, ingen kager, Forlaget Unge pædagoger. Hæftet 2007, 1. udgave Hermansen, Mads, Løw, Ole og Petersen, Vibeke, Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, København, Akademisk forlag 2004, 2.udgave, 10 oplag 2012 Mørch, Susanne Idun, Den pædagogiske kultur Grundbog i Kommunikation, Organisation og Ledelse, Forlaget Systime Academic, 1. udgave, 5. oplag, Mørch, Susanne Idun, (red.) Pædagogiske praksisfortællinger, Forlaget Academica 2004, 1. udgave, 2. oplag 2008 Nørgaard, Britta, 2005, Sociologiens inspiration til pædagogisk udviklingsarbejde. I Næsby, Torben, 2005, Skipper Clement forlag Det man siger, er man selv 1.udgave. Pedersen, Peter Møller & Foged, Britta, 2010, Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde, Forlaget VIA SYSTEME 1. udgave, 1. oplag. Internet: Powerpoint: Christensen, Søren Kai, Powerpoint, diasshow fra undervisning d.22/1 Folder: Inklusionsguide til forældre i Greve Kommune Greve kommune, Børne- og ungeområdet Solstrålens inklusionsguide,

19 Bilag 1 Børnene skal i dagtilbuddene have mulighed for at få medbestemmelse og indflydelse på deres dagligdag afhængig af alder og udvikling. Hensigten hermed er at medvirke til, at barnet udvikler selvstændighed, lærer og tage et medansvar og udvikler evner til at samarbejde og indgå i forpligtende fællesskaber. 19

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere