Kommunikation mellem radiografer og studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation mellem radiografer og studerende"

Transkript

1 _ B a c h e l o r o p g a v e _ Kommunikation mellem radiografer og studerende Modul 14 opgave Radiograf uddannelsen: PH Metropol Afleveret 1. juni anslag (med mellemrum) Udarbejdet af Nabilla Ahmed (12979) Claudiu Serban ( ) Vejledt af Lene Gerberg Denne opgave må gerne udlånes

2 Abstrakt Formål Opgavens formål er at undersøge, hvilken betydning kommunikationen mellem den studerende og radiografen har, samt at undersøge hvilke forventninger de hver især har til hinanden i forhold til den studerendes læring. Metode For at indsamle vores empiri har vi anvendt en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med supplerede kvalitative delelementer. Undersøgelsen er indsamlet fra to hospitaler, og er baseret på studerende og radiografers besvarelser på hvert hospitals røntgenafdeling. På begge røntgenafdelinger er der uddelt 35 spørgeskemaer, hvor vi har fået 28 besvarelser fra røntgenafdeling A og 21 besvarelser fra røntgenafdeling B. Hermed har vi fået 5 besvarelser fra studerende fra afdeling A og 3 besvarelser fra røntgenafdeling B ud fra 6 uddelte spørgeskemaer i begge afdelinger. Resultaterne er opstillet i histogrammer, og er derefter analyseret samt diskuteret. Konklusion Der kan konkluderes, at en god kommunikation mellem den studerende og radiografen er essentiel for deres samarbejde. En god kommunikation skabes ved at få afklaret gensidige forventninger til hinanden, så den studerende føler sig tryg til selv at tage initiativ til røntgenundersøgelser og radiografen opnår tillid til den studerende. Derved skabes de bedste rammer for den studerendes læring i professionen. 2 / 73

3 Underskriftsblad I henhold til bekendtgørelse om prøver og eksaminer i erhvervsrettede uddannelser nummer 782 fra den 17. august 2009, bekræfter undertegnede eksaminander med sine underskrifter, at opgaven er udfærdiget uden hjælp (jt. 19, stk. 1 og 2). Nabilla Ahmed (NA): Dato: Claudiu Serban (CS): Dato: 3 / 73

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemfelt Problemafgrænsning Problemformulering Litteraturvalg Metode Kvantitativ metode (CS) Kvalitativ metode (NA) Etiske overvejelser Ressourcepersoner Valg af hospitaler Skriftlige henvendelser Spørgeskemaundersøgelse Teori Kommunikation (CS) Læring (NA) Rollemodel (NA) Empiri Røntgenafdelingerne Svar fra spørgeskemaerne Bias Analyse & diskussion Spørgeskemaerne Kommunikation Læring Forventninger Rollemodel Konklusion Perspektivering Litteraturhenvisning Bilag Skriftlige henvendelser Spørgeskemaer De udformede spørgeskemaer Sammenligning af besvarelserne / 73

5 1. Indledning Vi har fået inspiration til udformning af denne opgave gennem egne erfaringer i klinikperioder. Vi har erfaret at samarbejdet med radiografer i røntgenrummene ikke altid har været velfungerende, og det har resulteret i en kold stemning i rummet, hvor vi ikke har følt professionel tilknytning til radiografen og derved ikke har fået taget initiativ til udførelse af røntgenundersøgelser. Der er fortaget en undersøgelse som viser, at studerende ønsker at indgå i et fællesskab, hvor de føler sig værdsat, hvor forventningerne imødekommes og de får tilbagemeldinger på deres handlinger når de er i klinik (Holmsen 2010). Et godt samarbejde, og evnen til at indgå i fællesskab med andre, forekommer af måden vi kommunikerer med hinanden på, fordi kommunikation finder sted i alle sammenhænge mellem mennesker. Derfor udgør kommunikation med modparten, nøglen til et godt samarbejde, hvor ønsker og forventninger kan imødekommes (Petersen et al 2006). Vi vil derfor gerne undersøge, hvilken betydning kommunikation har for samarbejdet mellem radiografen og den radiografstuderende, og se nærmere på hvilke forventninger de har til hinanden indbyrdes. Dette har vi valgt at undersøge gennem spørgeskemaer, som uddeles til både de studerende i klinik samt radiograferne på to større hospitaler. 5 / 73

6 2. Problemfelt I samfundet er kommunikation et redskab, der bruges til interaktion mellem mennesker. Hvis vi kigger nærmere på sundhedssektoren, særlig med henblik indenfor hospitaler og sygehuse, er patientpleje, patientforløbene, samarbejdet mellem tværfaglige professionelle og sygehusorganisationen drevet af kommunikation. Udfaldet af kommunikationen mellem deltagerne er, at der opnås en fælles fortolkning af situationen, som har udviklet sig som et af de største problemløsende midler i sundheds-væsnet (Horsbøl & Sørensen 2010). På røntgenafdelinger arbejder radiografer tæt sammen, hvor deres fælles beslutninger har den afgørende effekt på patientforløbene. Desuden modtager radiografstuderende (studerende) klinisk undervisning på røntgenafdelinger, og de studerende skal lære at engagere sig i samspil med radiografer. Som studerende i faget Radiografi er det en udfordring at komme i daglig rutine med øvrige radiografer når det gælder med læring og udøvelse af professionen. Det er derfor vigtigt at tale sammen for at få en dybere forståelse for hinanden, hvor kommunikationen er grundstenen i et godt forhold i professionen (Horsbøl & Sørensen 2010). Kommunikation har en essentiel betydning for interaktionen mellem personer i sundhedsvæsnet, og skal derfor indgå i undervisningen på sundhedsfaglige uddannelser, men bliver den gennemgået dybdegående nok, så studerende kan handle i praksis ud fra deres teoretiske viden? På radiografuddannelsen (uddannelsen) er faget kommunikation inddraget med 10 ECTS point ud af 210 ECTS point for gennemførelse af studiet (Studieordning 2009). Dette er muligvis ikke hensigtsmæssigt for de studerende, da kommunikation er en naturlig del af hverdagen for radiografer, hvor kontroverser og konflikter nemt kan opstå. Udvikling af kommunikative færdigheder under uddannelsen er derfor et vigtigt element for, at den studerende er ordentligt udrustet til arbejdslivet. For studerende er de kliniske perioder på røntgenafdelinger anset til at udgøre seks ud af fjorten moduler på radiografuddannelsen (Studieordning 2009). 6 / 73

7 Den studerende står derfor ofte sammen med en radiograf, hvor et godt kommunikativt forhold skal etableres for udøvelse af den bedste røntgenundersøgelse. Kommunikationen mellem radiografen og den studerende har også en betydning for patienten, som er i en særlig situation, ofte præget af et sygdomsforløb, hvor patienten skal føle sig tryg under undersøgelsen (Nielsen & Rom 2006). For den modulopbygget studieordning findes et læringsudbytte på modul 8, hvor kommunikation mellem studerende og radiografer bliver inddraget (Studieordningen 2009). Hvordan et godt kommunikationsforhold kan etableres mellem fagprofessionelle, bliver inddraget i klasseundervisningen på modul 1 i radiograf-uddannelsen (Phmetropol 2011). Vi har igennem vores uddannelse på skolen og i praksis, erfaret, at kommunikation spiller en vigtig rolle hvis radiografer vil skabe kvalitet og helhed i undersøgelserne. Kommunikation er et vigtigt element, derfor er det vigtigt at være tydelig og konkret så der ikke opstår uklarheder (Eide & Eide 2007). Det er derfor særlig vigtigt at ligge, vægt på faget kommunikation, indenfor sundhedsfaglige uddannelser, for at udruste de studerende til at udøve professionelt samspil med kollegaer. Hvorfor er dette fag, med udgangspunkt i relationen mellem kollegaer, så ikke inddraget oftere gennem uddannelsen? Gennem egne praksiserfaringer har vi oplevet, at der har eksisteret manglende sammenspil mellem den studerende og den tilstedeværende radiograf ved diverse røntgenundersøgelser. For eksempel ved at have undladt at etablere en god kontakt fra første møde mellem den studerende og radiografen, har det ført til en dårlig stemning under røntgenundersøgelserne, som har påvirket arbejdsgangen til det negative. På grund af samspillets udvikling mellem radiografen og den studerende, var mødet med patienten påvirket af den dårlige stemning. Dette kunne have resulteret i en utryg situationsfornemmelse hos patienten, tab af informationsgivning eller i værste tilfælde øget patientdosis. For at undgå at situationer udvikles som den omtalte, er det vigtigt at anse hinanden som professionelle og skabe god kontakt. Ved at være opsøgende kan forholdets nuværende kurs ændres til det bedre og gevinsten er at samarbejdet fremmes (Jensen & 7 / 73

8 Ulleberg 2011). Hvordan er det så mest hensigtsmæssigt at opsøge sin kollega på, så uoverensstemmelser undgås? I Norge er der udført en undersøgelse blandt sygeplejerskestuderende, som fortæller at de studerende mangler at få konstruktiv feedback og støtte til at føle sig tilpas under deres klinikperioder (Holmsen 2010). I Norge får de kliniske vejledere en oversigt over de teorier og færdigheder de studerende har gennemgået i klasseundervisningerne. Den uddannelsesansvarlige fra skolen følger de studerende ud i praksis, hvor der afholdes en samtale i fællesskab med en praksis vejleder om de læringsmål, som de studerende skal opnå under klinikperioderne. Gennem klinikperioderne bliver der afholdt midtvejsevalueringer, hvor studerende kan fortælle om egne erfaringer og refleksioner. Refleksioner både med kollegaer og studerende, er dokumenteret som nyttig læring (Lauvås & Lauvås 2004). De studerende giver dog udtryk for, at hverdagene er præget af højt arbejdspres og lav bemanding af personale, hvor mulighed for refleksion over undersøgelserne ofte ikke er muligt. Når de studerende føler sig observerede, og der gives tilbagemeldinger på deres handlinger, indebærer det, at de føler sig trygge til selv at udføre undersøgelserne selv. I artiklen udtaler en studerende sig således: Jeg opplevede min veileder svært dyktig. Jeg følte meg så trygg i lag med henne. Hun slapp mig til, ga meg ansvar, var med meg når jeg skulle gjøre ting jeg var usikker på. Neste gang sto hun uten at jeg visste det i døren eller bak meg og observerede. Jeg verken så eller hørte hende. I ettertiden sa hun kjempebra. Det ga meg selvtillit og gjorde at jeg våget å gå inn i nye situasjoner (Holmsen 2010, S:26) De studerende vil gerne have klarlagt gensidige forventninger fra klinikstedet, og få kontinuerligt feedback undervejs i klinikperioderne viser undersøgelsesresultaterne. Ifølge de studerende, skulle dette bidrage til større tryghed og bedre indlæringsevne (Holmsen 2010). I vores klinikperioder har vi oplevet tilfælde, hvor vi følte os overset. Selvom vi har portfoliosamtaler på vores uddannelse, som ligner de norske refleksionssamtaler med klinisk vejleder, så savner vi refleksionstid i røntgenrummet med den tilstedeværende radiograf. Gennem praksiserfaringer synes vi, at radiografen i røntgenrummet har stor betydning for vores læring og selvsikkerhed. Men kender radiograferne vores situation 8 / 73

9 og er de interesserede i at videregive erfaringer og kompetencer, samt forholde sig positivt til vores undring? Gennem klinikforløbene er det hensigten, at de studerende skal udvikle sig personligt, tilegne sig kundskaber ved praktisk deltagelse, blive lærdomsberiget og dermed opfylde de påkrævede læringsudbytter (Studieordningen 2009). Det er især de mellemmenneskelige kundskaber som kommunikation og pædagogik, der bedst kan erfares gennem Hands-on -princippet, som bliver en større udfordring for de studerende. De fleste studerendes pædagogiske evner er på forhånd begrænsede som nye i uddannelsen, og det kan være svært at håndtere nogle episoder med patienterne i begyndelsen. Som tidligere nævnt er teori, omkring kommunikation for samspil mellem studerende og radiografer, begrænset. Når tiden ved røntgenundersøgelserne er snævre, skal samtaleperioderne holdes korte hvilket kan være svært i begyndelsen. I klinik bliver nogle radiografer opfattet som rollemodeller for de studerende på grund af deres faglige kompetencer og erhvervserfaringer. Radiografens handlinger og kommunikation indlæres af den studerende gennem observation og deltagelse, som over tid former den studerendes identitet (Larsen 2006). Det fremgår i artiklen: Final-year Diagnostic Radiography Students Perception of Role Models within the profession, at studerende i starten af uddannelsen oftest vælger radiografer med tekniske kompetencer som rollemodeller. Når de studerende undervejs i uddannelsen får udviklet deres egne tekniske kompetencer, vælges rollemodeller på baggrund af deres imødekommenhed og personlighed. Det er særligt de radiografer, som er interesseret i at lære de studerende egne erfaringer og vigtige kommunikationsredskaber i almen benyttede praksis, som de studerende knytter sig til (Robinson et al 2008). Opfatter radiograferne også dem selv som værende rollemodeller for de studerende? Og har deres egen opfattelse en betydning for de studerendes læring og udvikling i professionen? 9 / 73

10 2.1. Problemafgrænsning Formålet med denne opgave er, at sætte fokus på kommunikationen mellem radiografer og studerende i klinik. Kommunikation i praksis spiller en afgørende rolle i forhold til røntgenundersøgelsen som helhed og den studerendes faglige udvikling i professionen. Vi ønsker derfor at undersøge radiografernes og de studerendes holdninger til fælles samspil i røntgenrummet. Det er væsentligt for begge parter at få kendskab til hinandens forventninger, da situationerne i praksis skyldes forhåndsantaget forventninger. Ved at give forventninger til at kende, vil et bedre samarbejdsforhold finde sted (Petersen et al 2006). Der tages udgangspunkt i dette emne for at undersøge nærmere, hvad der skaber tryghed hos de studerende ved samspil med radiograferne. Desuden undersøges om tryghed giver de studerende et bedre selvværd, så de selv tager initiativ til udførsel af røntgenundersøgelser. Derudover vurderes om tilbagemeldinger og refleksion fra radiograferne bidrager til større tryghed. I modsætning til det vil vi også undersøge radiografernes holdninger om det omtalte, og hvilken holdning de har til de studerendes udvikling og læring i professionen Problemformulering Afgrænsningen munder ud i denne problemformulering: Hvilken betydning har kommunikationen for samarbejdet mellem radiografen og den studerende, samt hvilke forventninger har de til hinanden i forhold til den studerendes læring? Nøglebegreber Kommunikation: Radiografer: Forventninger: Læring: Kommunikation set som et relationsredskab for et godt samarbejdsforløb (Petersen et al 2006). Den tilstedeværende radiograf i rummet. Kun praktiserende radiografer. Ved forventninger forstås, ønsker fra modparten som giver den studerende mulighed for læring. Udøvelse af professionen og mulighed for egen læring. Refleksion over egne kompetencer og handlinger i praksis. 10 / 73

11 3. Litteraturvalg Litteraturen til denne opgave er baseret på grunddannende teori fra bøger og relevante videnskabelige artikler. Grunden til dette valg skyldes, at opgaven ude fra den valgte problemstilling er en dataindsamlingsopgave, hvor empiri er indsamlet ved udførsel af spørgeskemaundersøgelse. I den sammenhæng er det nødvendigt med teoretisk viden omkring det valgte emne og vejledning til udformning af spørgeskema. I det følgende vil den hyppigst benyttede litteratur blive præsenteret i form at bøger, artikler og søgninger. Bøger Kvantitative forskningsmetoder - i psykologi og tilgrænsende fag af Emil Kruuse. Denne bog har vi anvendt til videnskabsteoridelen, fordi den indeholder relevant afsnit om positivistiske videnskabelighedskriterier, som er brugt til udformningen af vores kvantitative metodeafsnit. Bogen henvender sig til studerende, som beskæftiger med faget psykologi, medicin og sundhedsfaglige uddannelser. Videnskabesteori en grundbog af Jacob Birkler. Bogen er brugt som supplement til den videnskabsteoretiske del, da den gennemgår videnskabsteoretiske retning i hermeneutik. Jacob Birkler er Cand. Mag. i filosofi og psykologi. Blandt andet underviser forfatteren i videnskabsteori og forskningsmetodologi ved CVU-Vest. Denne bog henvender sig til studerende indenfor sundhedssektoren. Den reflekterende praktiker - hvordan professionelle tænker, når de arbejder af Donald A. Schön. Donald A. Schön var amerikansk uddannelsesforsker og filosof. Denne bog er relevant for afsnittet om læring, da den handler om, hvordan professionelle tænker i deres handling, og når de står overfor faglige udfordringer. Bogen beskriver endvidere forskellige former for refleksion i praksis. Kommunikation i praksis Relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde af Tom Eide og Hilde Eide. Bogen gennemgår kommunikations- og relationsteorier mellem fagprofessionelle i praksis. Den har været hyppigt brugt gennem hele opgaven, fordi 11 / 73

12 den giver læseren en stor teoretisk viden med eksempler fra praksis. Dette kan vi koble på vores valgte problemstilling. Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer af Petersen et al. Denne bog bliver også benyttet til kommunikationsdelene i opgaven, da den giver et dybere perspektiv og gennemgår andre brugbare emner indenfor kommunikation mellem fagprofessionelle. Spørgeskemaundersøgelser Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene Af Merete W. Boolsen. Bogen bliver brugt til udformning af spørgeskemaundersøgelsen. Den giver en grundig introduktion og guider forskeren let og forståeligt omkring de vigtigste områder til udformning af spørgeskemaer og analyse af svarene. Videnskabelige Artikler Pubmed er en international database, hvor der udgives videnskabelige artikler. Den blev brugt i forbindelse med vores opgave til artikelsøgning omhandlende kommunikation mellem fagprofessionelle og studerende i sundhedsvæsnet. Vi benyttede følgende søgekriterier til at finde vores artikler: communication, students, radiographers, role models. Hvad påvirker sykepleierstudentenes trygghet og læring i klinisk praksis? af Tove L. Holmsen. Denne artikel har været yderst brugbar i vores opgave, da den omhandler studerendes læring og tryghed i praksis. Den gennemgår endvidere de studerendes forventninger og mangler i samarbejde med fagprofessionelle i praksis. Artiklens undersøgelse er fortaget i Norge, og kan derfor relateres til det danske miljø indenfor sundhedsvæsnet. Final-year Diagnostic Radiography Students Perception of role Models within the profession af Alinya Conway et al. Denne artikel fra Australien fordyber sig i hvem radiografstuderende opfatter som rollemodeller i praksis. I opgaven blev den anvendt som supplement til den norske artikel, da den forklarer hvordan studerende opfatter radiografer som rollemodeller i praksis. 12 / 73

13 4. Metode I dette afsnit præsenteres, hvilke metoder der er taget i brug til udformning af opgaven. Der argumenteres for valg af kvantitativ metode, og hvorfor vi yderligere har inddraget kvalitativ metode som supplement til den kvantitative metode. Vi vil desuden redegøre for valg af spørgeskemaundersøgelse og dennes resultater. Afsnittet bygger på videnskabelig metodiske dele, og vores tilgang til spørgeskemaet er baseret på etiske principper Kvantitativ metode (CS) Kvantitativ metode er, i modsætning til kvalitativ metode, en metode som bygger på indsamling af hårde data, som kan kvantificeres og analyseres ved hjælp af matematiske formler (Kruuse 2007). Indsamling af hårde data kan karakteriseres som værende tal eller, hvor svarmuligheder kan oversættes til talstørrelser (Boolsen 2007). Målet med en kvantitativ metode er blandt andet at generalisere, teste hypoteser og måle tendenser i forhold til et udvalgt undersøgelsesfænomen (Kruuse 2007). Resultaterne af det undersøgte fænomen, vil derfor være baseret på gennemsnitlige forhold, som vi har indsamlet viden omkring. I opgaven har vi valgt at udarbejde et spørgeskema, som metode til vores dataindsamling. Da vi ønsker information om radiografernes kommunikative interaktion med radiografstuderende, vil vi stille spørgsmål som kan besvares med forhåndsbestemte svar. Ved opstilling af lukkede svarmuligheder, om menneskelige handlinger, er det muligt at oversætte svarene til talstørrelser for at generalisere svarene. Derfor vil de informationer vi indsamler fra spørgeskemaer bidrage med viden om det fænomen, som vi ønsker at undersøge på en naturvidenskabelig måde. Ved brug af en naturvidenskabelig metode er denne vi mere neutralt stillet, og dette vil i mindre grad påvirke respondenternes svar. 13 / 73

14 Positivisme Positivismen refereres til det iagttagelige, som udledes fra det positive, og hører under det naturvidenskabelige paradigme, hvor empiri udgør hårde kvantitative data (Kruuse 2010). Positivismen blev grundlagt af filosoffen August Comte ( ), som hævder at kun erfaringsvidenskab kan give erkendelse af den virkelige virkelighed (Boolsen 2008). Ved denne påstand forstås, at al viden er baseret på empiriske data, som er systematisk indsamlet. Den viden, som skal indsamles, bygger på den grundsætning at vi kun kan danne mening med data, som er erfaret gennem sanserne (Kruuse 2010). Positivismen behandler dermed målbare data, hvor systematisk forarbejdning finder sted, og der er mulighed for at verificere eller falsificere. Brug af positivistisk metode stræber efter objektivitet ved undersøgelse af fænomener i den videnskabelige verden. Derfor udelukkes subjektive udsagn, hvor den virkelige virkelighed er upræget af forskeren, idet forskerens rolle er neutral for omgivelserne (Kruuse 2007). Vi har udarbejdet et spørgeskema, som er opbygget med lukkede svarmuligheder, hvor den indsamlede empiri kan udgøres i kvantitative data. Derfor vælges en positivistisk metode til denne opgave. For at sikre gyldigheden af vores undersøgelse, og at den positivistiske metode bliver korrekt efterlevet, skal de ni videnskabskriterier for den positivistiske metode være opfyldt (Kruuse 2007). I det følgende gennemgås derved de ni videnskabskriterier, og hvordan vi efterlever dem: Kontrol Ved kontrol forstås at der undgås prægning af tilfældigheder, som kan påvirke svarene og dermed medvirke til bias i informationer. Bias kan forårsage skævheder i empirien, som ved analysen kan give forkerte resultater, og derved lede til forkert konklusion (Kruuse 2007). Ved at uddele individuelle spørgeskemaer til alle respondenter kan vi undgå prægning af andres udsagn. Præcision Ved at have en nøjagtig og præcis beskrivelse af arbejdsprocessen, den brugte metode, litteratur, teorier, testpersoner, udformning af spørgeskema, målinger, analysen og 14 / 73

15 fortolkningen af resultaterne vil det have indvirk på opfattelsen (Kruuse 2007). I vores opgave beskrives alle afsnit præcist og detaljeret. Reproducerbarhed Præcision giver andre muligheder for at reproducere arbejdet og opnå tilsvarende resultater (Kruuse 2007). Ved præcis formulering, og inddragelse af brugbare detaljer, får opgaves læsere mulighed for at reproducere undersøgelsen, og nå til den tilsvarende konklusion. Objektivitet Med objektivitet menes, erkendelsens virkelighedsforhold uden prægning af tilfældigheder (Kruuse 2007). Den sande virkelighed for kommunikationen mellem radiografer og radiografstuderende, stræber vi så vidt muligt at få gennem spørgeskemaer. Spørgsmålene leder op til flere svarmuligheder. Vores tolkning af spørgeskemaanalysen baseres udelukkende på respondenternes svar, som sikrer objektivitet. I analysen og diskussionen bruges grafer og teorier, som udelukker subjektiv tilgang. Kvantificerbarhed Kvantificerbarhed giver anledning til at undersøgelsens empiri kan kvantificeres i tal (Kruuse 2007). I spørgeskemaet skal respondenterne markere og prioritere de felter, som de bedst kan relatere sig selv til. Det er muligt at lave procentdiagrammer og enighedstabeller, hvor svarene kan opstilles som numeriske værdier og derved kvantificeres. Repræsentativt Repræsentativt er tæt forbundet med ens stikprøve, da det sjældent er muligt at undersøge en hel population. Derfor udtages en stikprøve af alle de potentielle deltagere, der eksisterer til ens undersøgelse. Stikprøvens deltager udvælges på baggrunden af deres relevans for populationen (Kruuse 2007). En stikprøve siges at være repræsentativ for en population, hvis udvælgelsen fortages ved hjælp af metoder, 15 / 73

16 der sikrer hver enhed i populationen en kendt grad af sandsynlighed for at indgå i stikprøven (Kruuse 2007, S: 43) I forhold til udvælgelsen af respondenter til vores stikprøve, vil respondenterne være udvalgt baseret på det enkelte hospital, og dermed være tilfældigt udvalgt. Derfor kan det ikke sikres, at hver respondent i stikprøven opfylder sin rolle for at være repræsentativ i forhold til hele populationen. Hvis vi henvender os til tilstrækkelig mange radiografer og radiografstuderende, håber vi at vores stikprøve kan blive repræsentativ i forhold til hele populationen. Sandsynligheden for stikprøvens repræsentativhed af populationen er ukendt, og derfor vil stikprøven ikke være fri for bias. Bias hænger sammen med validiteten af en undersøgelse og betyder skævhed. Jo færre bias der optræder i en opgave, desto færre fejlkilder, og opgaven præges derved af større validitet. Validitet Validitet betyder gyldighed, troværdighed og sandhed. Validitet inddeles i intern og ekstern validitet. Intern validitet vurderer om man har fået den ønskede information og om resultaterne er sande, så der er sammenhæng i opgavens problemformulering og konklusion. Ekstern validitet siger noget om resultaterne kan overføres i andre sammenhænge (Harboe 2010). Validiteten af undersøgelsen er god, hvis der er god sammenhæng mellem problem, metode, diskussion og konklusion. Vi foretager et pilotforsøg, så vi kan opdage fejl og mangler i udformning, af vores spørgeskema. Dette styrker gyldigheden ved at svarene givet i forhold til spørgsmålenes egentlige betydninger og respondentens korrekte forståelse, gives til udtryk. Dette vil styrke validiteten på svarerne. Vi har begrundet teorivalg, inddragelse af litteratur og andre opstillingsmodeller, hvilket tager højde for opgavens validitet (Kruuse 2007). Reliabilitet Reliabilitet betyder præcision eller konsistens, og siger noget om, om vi kan stole på de data, der er indsamlet. (Kruuse 2007). Vi har valgt at udføre pilotforsøg på spørgeskemaerne for at kende til spørgsmålenes relevans for det valgte emne. Spørgsmålene er opstillet i en bestemt rækkefølge for at opnå sammenhæng mellem spørgsmålene, som 16 / 73

17 gør spørge-skemaet mere pålideligt. Generaliserbarhed Generaliserbarhed indebærer, at man kan drage slutninger ud fra et enkelt eller nogle få tilfælde til samtlige tilfælde (Kruuse 2007, s. 65) Ved at få de nødvendige deltagere i undersøgelsen, kan svarene generaliseres til resten af populationen. Repræsentativbarheden blandt respondenterne spiller en afgørende rolle, for at kunne generalisere. Gruppen af respondenter skal bestå af flest forskellige personligheder blandt deltagerne, for at gøre den generaliserende for samtlige radiografer og radiografstuderende (Kruuse 2007). Derfor kan der herske tvivl, om vi har modtaget svar fra de nødvendige respondenter til at generalisere til samtlige radiografer og radiografstuderende Kvalitativ metode (NA) Kvalitativ metode benyttes når man vil finde mening, forståelse eller oplevelsen af et fænomen. Kvalitativ metode konstruerer ikke data, som kan måles i tal eller generaliseres, men prøver at finde frem til det særlige gennem fortolkning og subjektive meninger (Dalland 2000). Derfor kaldes kvalitativ metode for bløde data, da disse data ikke kan overføres til tal (Harboe 2010). Ved kvalitativ metode konstrueres data med nærhed til feltet, så forskeren er deltagende og analyserer hele sammenhængen (Dalland 2001). Som metode til dataindsamlingen udformer vi spørgeskemaer, hvor der hyppigst indgår lukkede spørgsmål, men i enkelte spørgsmål er der som svarmulighed, mulighed for at tilføje egne bemærkninger. Disse svarmuligheder vil tolkes som åbne spørgsmål. Formålet med åbne spørgsmål er, at give respondenten mulighed for selv at udtrykke sin mening. På denne måde får vi uddybende svar, hvorved vi kan opdage områder, som vi ikke selv havde forudset. Hermeneutik Vi har i vores opgave valgt at anvende hermeneutisk tilgang, hvor kvalitativ metode udspringer fra. Hermeneutik betyder fortolkningskunst eller forståelseslære, og stammer fra det græske ord hermeneuein, hvilket betyder at fortolke eller udlægge (Birkler 17 / 73

18 2007). Forståelse er et grundlæggende element i hermeneutik. Den tyske filosof Hans- Georg Gadamer mener, at hermeneutikken består af menneskers forståelse af hinanden og er et grundvilkår som mennesket lever med, og som ikke kan fravælges. Hermeneutik vægter mennesket som et bevidst subjekt med tanker og følelser, relateret til den verden som det er en del af, hvor viden skabes gennem en forståelse. Det handler om at overføre oplevelser fra en anden verden til ens egen (Birkler 2007). Forforståelsen ligger i menneskets opfattelse, erfaring og forventninger, der tilsammen konstituerer en forståelseshorisont. Gennem ens forforståelse dannes der en personlig horisont, hvor man som menneske erkender verden. Et menneskes forståelseshorisont dannes gennem livet, og tager udgangspunkt i livserfaringer, som er opsamlet og agerer som fremadrettede forventninger. Vores forforståelse sker gennem den horisont, hvor fordomme og forventninger dannes gennem vores erfaring (Jacobsen & Madsen 2003) Etiske overvejelser I forbindelse med vores problemformulering har vi valgt at tage udgangspunkt i empirisk spørgeskemaundersøgelse. I den sammenhæng er det vigtigt, at gøre os etiske overvejelser omkring spørgeskemaundersøgelsen. For at få tilladelse til at uddele spørgeskema har vi sendt brev til to afdelingsradiografer og to uddannelsesvejledere. Vi vil i spørgeskemaundersøgelsen, og i denne opgave, sikre respondenternes autonomi samt repræsentativitet. Respondenterne vil blive informeret om, at deltagelsen til undersøgelsen er frivillig, at der vil blive lagt vægt på anonymitet, samt at de har ret til at trække sig tilbage fra deltagelse. Yderligere vil respondenterne blive informeret om at alt datamateriale vil blive behandlet fortroligt. Vi har valgt at inddrage Etik for radiografer i Danmark i forbindelse med vores kvantitative empiriindsamling. Med relevans i vores spørgeskema, vil vi se nærmere på disse fire etiske principper: Stiller sig til rådighed for at diskutere faget, dets udøvelse og udvikling Påtager sig et fagligt og personligt ansvar for egne handlinger Viser respekt for egne kollegaer og kollegaer på tværs af faggrupper Støtter kollegaer i vanskelige dilemmaer (EFRID 2009) 18 / 73

19 Vi vil med udgangspunkt i de fire etiske principper efterleve dem således i vores spørgeskemaundersøgelse: Gøre spørgsmålene i spørgeskemaet relevante for vores opgave, så resultaterne kan bruges til videre udvikling af profession Ved analyse af respondenters svar, vil vi prøve så vidt muligt at holde os objektive i tolkningen, og undgå at forurette hverken de studerende eller radiograferne 4.4. Ressourcepersoner Til udarbejdelse af denne opgave gøres brug af bachelorvejleder til rådgivning og gennemlæsning af enkelte afsnit i opgaven. Vi efterfølger hendes råd for bedst muligt at holde et skarpt fokus på den valgte problemformulering, og muliggøre for læseren at følge den røde tråd gennem hele opgaven. Efter at spørgeskemaerne er udformet, tager vi kontakt til to uddannelsesvejledere på de valgte røntgenafdelinger. Ligeledes retter vi henvendelse til to afdelingsradiografer. Dette gøres for at henvende os på den mest hensigtsmæssige måde til de røntgenafdelinger, som vi ønsker at indsamle empiri hos Valg af hospitaler Vi har valgt at rette henvendelse til to større hospitalers røntgenafdelinger, som i denne opgave benævnes røntgenafdeling A og røntgenafdeling B. Dette gøres, da vi ønsker flest potentielle respondenter til vores spørgeskemaundersøgelse. Radiografstuderende udgør ofte en minoritetsgruppe på røntgenafdelingerne, som er grunden til at vi henvender os til mere end et hospital. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser er det vigtigt at få et så stort antal respondenter som muligt, da ens analyse og konklusion beror på de oplysninger, som vi modtager (Boolsen 2008) Skriftlige henvendelser Vi har via kontaktet uddannelsesansvarlig og afdelingsradiograf på de to røntgenafdelinger. I en giver vi en kort præsentation af os selv og vores problemstilling (Bilag 1). Et eksemplar af spørgeskemaerne er ligeledes sendt via e- 19 / 73

20 mail, for at give de ledende overradiografer og kliniske uddannelsesansvarlige indblik i, hvordan spørgsmålene er udformet før udeling. Dette gøres for at skabe en god kontakt fra første henvendelse, da vi giver dokumentation for troværdighed omkring opgavens mål (Rask 2009) Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse er valgt som metode for opgaven, fordi problemformuleringen har fokus på kommunikationen mellem fagprofessionelle. Dette giver anledning til udførsel af spørgeskema med lukkede spørgsmål. Denne metode til empiriindsamling er kvantitativ, og giver os mulighed for at nå ud til et stort antal respondenter. På grund af flere deltagere i undersøgelsen, bliver resultaterne også mere pålidelige (Boolsen 2008). Ved benyttelse af lukkede spørgsmål er det muligt for respondenten at forholde sig til de svarmuligheder, som vi giver. Da vi ikke kan være sikre på, at respondenten er enig i vores valg af svarmuligheder giver vi dem mulighed, til at komme med andre bemærkninger, i nogle spørgsmål. Derved bliver der inddraget mulighed for selvbestemmelse, hvor kvalitative svar kan forekomme. Ved anvendelse af denne fremgangsmåde opnår vi flere svarmuligheder (Boolsen 2008). Spørgeskemaets spørgsmålstyper er afhængig af undersøgelsens formål (Boolsen 2008). I dette tilfælde ønsker vi indsigt i radiografers kommunikation med de studerende og omvendt, hvor spørgsmålene er holdningsbetonet. Ved at kende til undersøgelsens spørgsmålstype, kan vi sikre at spørgsmålene forbliver indenfor sammen fokus i spørgeskemaet (Boolsen 2008). Udvælgelse af respondenter Respondenter er personer, der skal besvare spørgeskemaet (Boolsen 2008). Denne opgaves respondenter er radiografstuderende og radiografer, som har interaktion med studerende. På de røntgenafdelinger, vi henvender os til, giver vi respondenter to dage til at besvare spørgeskemaerne, hvorefter spørgeskemaerne indsamles. 20 / 73

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant

Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn. Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Tidlig Tilknytning mellem den unge sårbare mor og hendes spædbarn Early attachment between the young vulnerable mother and her infant Navn: Tanya Treu Jensen 11.500 & Stine Munthe Persson 11.701 Hold:

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere