Referat fra generalforsamlingen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen 2013"

Transkript

1 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen heraf flere ægtefæller Dagsorden (ifølge vedtægterne): 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om Dansk Agronomforenings virksomhed 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af budget og kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af legatudvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent og referent Martin Thyssen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg blev valgt som referent. Dirigenten redegjorde herefter for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og opfordrede folk til at overveje at stille op til bestyrelsen eller legatudvalget, når vi kommer til valgene under punkt 7 til 9. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Som stemmetællere blev Michael og Jens Martin valgt. Ad 3. Beretning om Dansk Agronomforeningens virksomhed. Formand Julie Kurtzmann startede med at sige, at det var dejligt at her kommer mange og dejligt at også festen trækker folk. Bestyrelsen glæder sig over, at folk deltager i foreningens arrangementer. Formandens beretning ligger som bilag 1 til referatet. Side 1 af 9

2 På et spørgsmål om foreningens formueforhold oplyste kasserer Arne Lægaard, at formuen er fordelt med kroner i selve foreningen og kr. i agronomfonden. Kirsten Holst Sørensen svarende på et spørgsmål om, hvorvidt de nye bachelorer er medlem i JA. Kirsten oplyste, at der er et stigende antal studerende medlemmer i JA, og supplere med, at fagnetværkene (som Agronomforeningen) skal udvikle sig, så der er plads til de nye profiler samtidigt med, at vi holder fast i vores traditioner. Også derfor er der startet et strategiarbejde. Dette afføder en bemærkning fra salen om, at Agronomforeningen skal ændre sit navn, så vi nu kan få plads til de nye uddannelser. Agronomforeningen har 2/3 af alle JA s medlemme, fordi man automatisk placeres her, hvis man ikke aktivt har søgt en anden forening. Julie oplyser, at bestyrelsen ikke har talt om ændring af Agronomforeningens navn, blandet andet fordi der, som nævnt, på nuværende tidspunkt foregår et arbejde med at se på JAs struktur med foreningsnetværk m.v. Kirsten Holst Sørgensen fortæller, at JA er lille og administrativ tung med 34 forskellige regnskaber og oplyser, at de nye foreninger/netværk kan klare sig uden en formue. Kirsten spørger, om vi foreningsnetværk mon kan lære af dette? Spørgsmålet er, om vi kan tage historien med og udvikle os samtidigt. Kan vi nedlægge de fire foreninger og f.eks. nøjes med at have ét forenings netværk? JA s formand slutter af med en opfordring til alle om at gå på besøg hos de andre foreninger for at lære dem at kende. Husk at udnytte at alle JA medlemmer har adgang til alle JA arrangementer uanset, hvem der har arrangeret. Ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Arne Lægaard fremlægger regnskabet. Regnskabet i sin helhed har været offentliggjort på JAs hjemmeside før generalforsamlingen. Agronomforeningens generalforsamling og årsbal (på Klarskovgaaard, Korsør) blev meget dyr i 2012, derfor har vi brugt hele trækningsretten, som er den beløbsramme, som JA maksimalt vil støtte Agronomforeningen med. Alle der har søgt Agronomforeningen om støtte til arrangementer, det være sig lokale foreninger, studerende og seniorer har fået støtte efter de gældende regler. Kursgevinsten har medført, at årets resultat er positivt. Side 2 af 9

3 Se regnskabets hovedpunkter på de PowerPoint lysbilleder, som blev vist på generalforsamlingen. Vedr. Mindefonden. Der er for første gang i en del år uddelt legater fra Mindefonden. Der er uddelt kroner, hvilket er, hvad vi kan uddele fra denne fond. Det blev bemærket fra salen, at vi måske ikke skulle overføre de penge, som vi tjente på formueforvaltning til legatfonden, når det var relativt svært at få pengene ud af fonden igen, men ikke svært at bruge dem i selve Agronomforeningen. Vedr. legater. Der har kun været 16 ansøgninger, hvoraf tre ikke fik støtte, fordi de ikke var inden for kriterierne for støtte. Legaterne har som hovedregel været på kr. pr. person. Det gives også legater til bachelorer, hvis ansøgningen er inden for formålet. Herudover er det, som nævnt på generalforsamlingen 2012, muligt at søge legat til karriereskift. Det er kun muligt at søge legater en gang om året, men punktet affødte en diskussion af, om man med fordel kunne have to årlige ansøgningsrunger. Fra salen kom en bemærkning om, at konsulententernes legatudvalget havde uddeling to gange årligt, men alligevel oplevede de også, at der ikke kom relevante ansøgninger nok. Der blev derfor foreslår en fælles profilering. Legatudvalget har efterfølgende vedtaget, at der skal være to årlige ansøgningsrunder Fristen er nu første hverdag i marts og første hverdag i september. Den folkevalgte revisor Hans Henriks Jørgensen havde ikke selv mulighed for at deltage, men havde fremsendt en erklæring. Der var ingen bemærkninger til selve regnskabet, men der var en del bemærkninger til andre forhold, hvoraf de fleste er behandlet i forbindelse med beretning og fremlæggelse af regnskabet. Bemærkningerne fra den folkevalgte revisorer er vedlagt som bilag 2. Regnskabet blev taget til efterretning Ad 5. Behandling af indkomne forslag a. Nedlæggelse af Dansk Agronomforeningens Mindefond (forslag fra Bestyrelsen) Mindefonden er en sammenlægning af 3-4 små mindelegater, og har i gode år kroner at uddele af, mens der i andre år ikke er nogle penge. Hertil kommer, at det er svært at finde ansøgere, som er kvalificerede i henhold til Mindefondens relativt smalle formålsparagraf. Mindefondens formue er på kr. og Civilstyrelsen har fastsat krav om, at formuen skal uddeles i forbindelse med nedlæggelsen. Formuen skal uddeles i henhold til formålsparagraffen. Side 3 af 9

4 Legatudvalget foreslå, at Mindefondens formue uddeles over 3 år, hvorefter en eventuel rest skal overgå til en tilsvarende fond. Da der ikke findes en tilsvarende fond, skal der i så fald ændres i fundatsen for den nuværende Agronomfond, således at Mindefondens formål indbygges her. JA s formand Kirsten gør opmærksom på, at det kan være ledige som ryger ud af dagpenge systemet, også disse opfordres til at søge Mindefondens om legat. Nedlæggelsen af Mindefondens skal vedtages på to Generalforsamlinger. Forslaget blev fremlagt sidste år uden, at dette affødte protester fra de fremmødte. Fremlæggelsen i år betragtes derfor som anden fremlæggelse. Generalforsamlingen vedtog, at Mindefonden nedlæges under hensyn til Civilstyrelsens for betingelser. b. Konsekvensændringer af Agronomfondens vedtægter (forslag fra Bestyrelsen) I forbindelse med strukturændringen og nedlæggelsen af Agronomforeningen repræsentantskab har man ikke ændret vedtægterne i Agronomfonden. Det betyder, at der f.eks. er henvist til repræsentantskabet, når man i dag ville henvise til generalforsamlingen eller i nogle tilfælde henvise til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog forslaget under hensyn til, at det efterfølgende bliver godkendt, af Civilstyrelsen c. Uddeling af Agronomprisen (Agronomfonden) (forslag fra Bestyrelsen) Agronomprisen er ikke uddel i en årrække. Agronomfondens formål er, at påskønne initiativer af faglig eller kollegial karakter samt at motivere til nytænkning fortsat dygtiggørelse af danske jordbrugsakademikere ( 2). Formålet kan blandet andet søges fremmet ved at udskrive en prisopgave. Prisen er ikke uddelt i en længer årrække. Der blev udtrykt ønske om, at man tænkte bredt i forbindelse med vurderingen af de indkomne indstillinger til agronomprisen, således at prisen ikke bare blev en klassisk belønning for lang og tro tjeneste. Samtidigt blev det nævnt, at hvis man ikke uddeler den hvert år, så kan man give et større beløb. Kirsten Holst Sørensen anfører, at det betyder noget, at få en et skulderklap fra en ligesindet. Generalforsamlingen er enig i, at der nedsættes et prisudvalg. Side 4 af 9

5 d. Valg af ekstern revisor (forslag fra Bestyrelsen) Bestyrelsen foreslår, at 10, stk. 2 vedr. ekstern revision ændres, så Agronomforeningens revisorfirma altid er der samme som JA s. Pointen er, at hvis vi ikke vælger det samme revisionsfirma, så bliver det meget dyrt. Derfor vælger generalforsamlingen altid der firma, som JA s repræsentantskab har valgt til JA. Generalforsamlingen vedtog denne ændring af vedtægterne. Ad 6. Fastsættelse af budget og kontingent Kasserere Arne Lægaard fremlægger budgettet. Se lysbillede nr. 15 i de PowerPoint, som blev vist på generalforsamlingen. Arne minder om, at vi gerne giver mellem og tusinde til arrangementer, hvis nogen skulle have en ide til et arrangement under Agronomforeningens formålsparagraf. Den nye trækningsret til de studerende bliver på krone, som fordeles til de to universiteter. Bestyrelsen havde foreslået kroner samt at dette i første omgang fastsattes til en begrænset periode tre år. I forslaget til budget er regnet med, at vi overfører formueafkastet (fra Kapitalpleje I/S) til Agronomfonden. Beslutningen blev, at pengene beholdes i Agronomforeningen, hvor vi forventer at kunne uddele dem til de studerende. Kirsten Holst Sørensen minde om, at vi tænker fremad og ikke udelukker eventuelt nye studenterforeninger. Generalforsamlingen taler for, at vi ikke her fastsætte en års grænse for trækningsretten til de studerende, men at bestyrelsen får ansvaret for at vurdere dette fra års til år. Pengene til en Agronomprisopgav kommer ikke fra selve Agronomforeningen, men fra Agronomfonden, derfor fremgår de ikke af budgettet. Emnet blev yderligere drøftet under eventuelt. Bestyrelsen indstiller, at der ikke fastsættes kontingent. Budgettet blev godkendt Ad 7. Valg af bestyrelse Valg blev til bestyrelsen for 2 år blev: Christina Reenberg Amalie Sell Side 5 af 9

6 Rikke Lassen Jensen Jesper Overgård Lehmann Valgt som suppleant for 1 år blev: Marie L. Andersson Ad 8. Valg af legatudvalg Legatudvalget består af fire personer, som vælges for to år af gangen. Marie L. Andersson og Arne Lægaard blev begge nyvalgt for to år. Bent U. Sørensen blev valgt som suppleant for et år Ad 9 Valg af revisor Ekstern revisor er ikke længere på valg, jf. ændringen af vedtægternes 10, stk. 2 under generalforsamlingens punk 5. Hans Henrik Jørgensen genvælges som folkevalgt revisor. Ad 10 Eventuelt Beslutningen om at udskrive prisopgaver skal forelægges generalforsamlingen. Generalforsamlingen opfordrede derfor bestyrelsen til at foreslå dette på næsteårs generalforsamling. Kirsten Holst Sørensen, formanden for JA er på valg dette år. Hun opfordre alle agronomer til at deltage i JA s repræsentantskabsmøder, så ikke kun de offentligt ansatte er repræsenteret. Der kom et forslag fra salen om, at vi få rabatordning med IDA, så vi kan tage deres miljøkurser. Kirsten Holst Sørensen oplyser, at IDA fortiden er ikke med i Akademikernes Centralorganisation (AC), derfor har JA ikke aftaler med IDA. Kirsten oplyser, at vi alle har mulighed for at deltage i Dansk Magisterforenings kurser. Johannes P. Christensen orienterede fra senioragronomer. Årsmødet, som samtidigt er 25 år jubilæum, afholdes i Jellinge. De har planlagt to rejser, en til Østpolen og et krydstogt fra skt. Petersborg til Moskva. Hertil kommer et højskoleophold med temaet Sydsverige. Se evt. mere på Agronomforeningens formand Julie I. Kurtzmann takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Frederik L. Weinreich og Michael Nørremark for deres indsats i bestyrelsen. Julie I. Kurtzmann Martin Thysen Christina Reenberg formand dirigent referent Side 6 af 9

7 Bilag 1 Formandens beretning Kære generalforsamling Hvor er det dejligt at se så mange og veloplagte medlemmer af Dansk Agronomforening! Vi kan konstatere, at det igen i år er lykkedes os at tiltrække et rimeligt flot antal medlemmer både til vores generalforsamling og til de faglige og sociale arrangementer vi holder i den forbindelse. Det glæder bestyrelsen endnu mere, at selvom der hvert år kommer gode, kendte ansigter, så kommer der også hvert år nye til, som vi ikke har haft den glæde at hilse på før. Til alle vil bestyrelsen sige mange tak for deltagelsen og vi håber at I fortsat vil sprede det glade budskab om Agronomforeningen til jeres omgangskreds. Og nu til det seneste års begivenheder i Agronomforeningen. Vi har i flere år talt om krise i forhold til vores forståelse af foreningens formål og vores medlemmers behov. Samtidig har vi også i tidligere år talt om udfordringerne med at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. Vi var dog så heldige, at vi ved sidste års generalforsamling fik nogle nye ansigter i bestyrelsen, ligesom det lykkedes bestyrelsen at supplere en tom plads med en person, som tidligere har været studenterrepræsentant. Vi har også haft rigtig god kontakt med de studerendes organisation igennem deres repræsentant. Jeg vil gerne sige tak til hele bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, og jeg håber at vi kan fortsætte det gode arbejde også i det kommende år. Efter igen at have afholdt et rigtigt godt og velbesøgt agronombal i Korsør sidste år, tog en gruppe medlemmer på årets sommertur, der gik til Mecklenburg-Vorpommern, hvor vi besøgte godset Gut Dennin og HaGes foderfabrik og kornlager i Neubrandenburg. Det var en fin tur med mange faglige og historiske indtryk fra en tid, da Tyskland var delt af jerntæppet. Her gik moderne teknologi hånd i hånd med gamle traditioner ind i en ny tid. Også toppen af HaGes silo var en oplevelse bulet tagpap med kabler og ingen sikkerhedshegn men hvor var udsigten dog storslået. I løbet af efteråret indgik vi i et samarbejde med de øvrige foreninger og netværk om at stable nogle medlemsarrangementer på benene. Det har resulteret i udsendelsen af en fælles kalender, som I har modtaget med Jord og Viden tidligere på året. Vi synes, at det er blevet et godt resultat og vil bestemt fortsætte konceptet fremadrettet. Vi har allerede afholdt et arrangement sammen med forstkandidaterne, hvor turen gik til Brahe-Trolleborg i det sydfynske i marts måned. Det var en rigtig god tur for deltagerne og en succes for samarbejdet mellem foreningerne. Vi vil derfor gerne opfordre til, at I bruger kalenderen og deltager på kryds og tværs af netværkene; på den måde bliver foreningerne levende og til gavn for jer som medlemmer. I er også meget velkomne til at komme med ideer til ture og arrangementer i fremtiden. Jeg vil i øvrigt gerne gøre lidt reklame for den fælles tur til Samsø fra den 31. maj til den 2. juni, hvor der er rig mulighed for en familietur med faglige og sociale aktiviteter alt efter temperament. På det visionære plan har vi i samarbejde med JA og de andre tre foreninger arbejdet videre med nuværende og fremtidige udfordringer for både netværksforeningerne og JA. På nuværende tidspunkt har vi fået et godt og fælles forståelsesgrundlag for de udfordringer og barrierer, som vi har i foreningerne både i forhold til fortiden og i forhold til fremtiden, og vi er nu parate til at gå et skridt videre og tale om fremtidens perspektiv. Side 7 af 9

8 Derfor vil der også i det kommende år blive arbejdet intenst med at opstille forskellige scenarier for fremtiden, både for JA og for foreningerne, så vi kan komme i gang med at styre derhen, hvor vi gerne vil være, inden udviklingen styrer os. Vi er med den nuværende struktur ikke en egentlig selvstændig og uafhængig forening. Vi er en integreret del af vores alles fagforening JA. Det er her vores primære medlemskab ligger og der, hvor vores kontingent indbetales. JA har på sit seneste repræsentantskabsmøde vedtaget en nødvendig kontingentstigning for fortsat at kunne tilbyde medlemmerne nødvendig bistand, at sikre vores vilkår på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked og at arbejde for at fremme vores faglighed. Det har samtidig været nødvendigt at skære i udgifterne, bl.a. på trækningsretten for de gamle foreningsnetværk. Agronomforeningen har i mange år alene brugt af trækningsretten og vores formue har ikke været rørt nævneværdigt. Set i lyset af, at trækningsretten nu bliver mindre end hidtil og foreningens fremtid ikke per definition er sikret mod strukturændringer, så finder bestyrelsen, at der kan være god mening i at begynde at overveje foreningens formueforhold. Som I vil se af det kommende budgetforslag, så lægger bestyrelsen op til at anvende en begrænset del af formuen til relevante aktiviteter for medlemmerne, så disse aktiviteterne ikke skal begrænses af trækningsretten fra JA. Med hensyn til de øvrige aktiviteter i løbet af året, så har vi som tidligere år ydet økonomisk støtte til aktiviteter afholdt af en del af de studerende, de lokale agronomklubber og senioragronomerne, ligesom vi har bidraget til Travel2Farms 100-års jubilæum. Vi har i en del år talt om behovet for en mere smidig procedure i forbindelse med støtten til de studerendes aktiviteter, og derfor har vi nu valgt at foreslå en slags trækningsret for de studerendes foreninger, således at de selv kan forestå fordelingen til relevante aktiviteter mod behørig reklame for Agronomforeningen naturligvis. Legatudvalget: Legatudvalget uddelte på sit årlige møde i november kr. til rejselegater og kr. i trangslegater. Der var i alt 16 ansøgninger til Agronomfonden og 6 ansøgere til Mindefonden. Som det også fremgik af sidste års generalforsamling, så er der meget begrænsede midler til uddeling fra Mindefonden i år og inden sidste år. Derfor foreslår bestyrelsen, at man nu endelig vedtager nedlæggelsen af Mindefonden, idet der reelt ikke er fornuftige legatportioner at uddele. Det var en kort gennemgang af årets aktiviteter i Agronomforeningen samt et indblik i de fremtidige tanker og aktiviteter. Vi ser frem til en god generalforsamling samt en hyggelig aften i jeres selskab. På bestyrelsens vegne Julie I. Kurtzmann Formand Side 8 af 9

9 Bilag 2 Erklæring fra folkevalgt revisor til Dansk Agronomforenings generalforsamling 19. april 2013 Regnskabet er forelagt for undertegnede og har en blank revisionspåtegning. På det regnskabsmæssige plan er der ikke anledning til bemærkninger. Jeg har anbefalet at regnskabet ledsages af en detaljeret opgørelse af de tilskud på i alt kr., som foreningen i 2012 har ydet til forskellige arrangementer uden for DA s regi. En sådan opgørelse er forelagt mig. Formuen er forrentet med ca. 2,5 pct, i Jordbrugsakademikernes Kapitalpleje, når der ses bort fra kursudsving. Forrentningen i Agronomfonden er til sammenligning 5,5 pct., ligeledes uden kursreguleringer. I forhold til den nuværende finansieringsmodel må det anses for en god anvendelse af renteindtægterne, at de tilgår rejselegaterne, jf. dog nedenfor. Det noteres, at bestyrelsen meget præcist har ramt et udgiftsniveau svarende til den maksimale trækningsret. Det giver anledning til at spørge, om der har været ansøgninger, som ikke kunne støttes, fordi pengene var brugt op? I lyset af de faldne bemærkninger på generalforsamlingen 2012 må det hilses velkommen, at der ved agronomballet i 2013 er indført en beskeden deltagerbetaling. Det er samtidig mit indtryk, at denne betaling ikke har betydet en mindre tilslutning til arrangementet, så jeg vil gerne opfordre til at gå videre ad den vej, Udgiftsposten på sammenlagt mere end kr. til generalforsamling og agronombal 2012 ud af en samlet trækningsret på kr. er meget stor. Der er dels tale om en meget væsentlig budgetoverskridelse, og dels ret præcis en fordobling af udgiften i forhold til Det kan ses som udtryk for en succes i form af en god tilslutning, men er naturligvis også et udtryk for, at disse midler ikke kan anvendes til støtte for andre aktiviteter blandt foreningens medlemmer. Samtidig skal man være opmærksom på, at JA parallelt er tvunget til at gennemføre væsentlige besparelser og deraf følgende begrænsning af aktiviteterne. Så også i foreningsnetværkene er der brug for en nøje prioritering af kontingentmidlernes anvendelse. Jeg skal for en ordens skyld understrege, at en eventuel uudnyttet trækningsret i henhold til de nuværende regler vil blive tilbageført til JA, som dermed vil have øgede midler til aktiviteter, eksempelvis i forhold til ledige og studerende. Med hensyn til rejselegaterne kan man undre sig over, at det relativt beskedne beløb, som har været til disposition, ikke har kunnet uddeles. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er for få ansøgere, og dermed indirekte et for begrænset kendskab til legaterne, eller for snævre uddelingskriterier, således at man giver mange afslag. Jeg har selv tidligere været med til at give studerende øget adgang til legaterne, hvilket umiddelbart gav et forøget antal ansøgninger. Det blev samtidig besluttet, at reservere legaterne til masterstuderende. Hvis den begrænsning stadig eksisterer, kunne den eksempelvis genovervejes i fondsudvalget, så rejser også i Danmark - i forbindelse med bachelorprojekter kunne støttes. Rejselegaterne er en betydningsfuld foranstaltning, som på deres måde bidrager til arbejdet for foreningens formål, at give agronomer viden og kontakter i bredeste forstand. Jeg foreslår, at generalforsamlingen drøfter spørgsmålet og overvejer, hvordan kendskabet til legaterne kan øges. København 18. april 2013 Hans-Henrik Jørgensen Side 9 af 9

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere