Referat fra generalforsamlingen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen 2013"

Transkript

1 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen heraf flere ægtefæller Dagsorden (ifølge vedtægterne): 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om Dansk Agronomforenings virksomhed 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af budget og kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af legatudvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent og referent Martin Thyssen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg blev valgt som referent. Dirigenten redegjorde herefter for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og opfordrede folk til at overveje at stille op til bestyrelsen eller legatudvalget, når vi kommer til valgene under punkt 7 til 9. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Som stemmetællere blev Michael og Jens Martin valgt. Ad 3. Beretning om Dansk Agronomforeningens virksomhed. Formand Julie Kurtzmann startede med at sige, at det var dejligt at her kommer mange og dejligt at også festen trækker folk. Bestyrelsen glæder sig over, at folk deltager i foreningens arrangementer. Formandens beretning ligger som bilag 1 til referatet. Side 1 af 9

2 På et spørgsmål om foreningens formueforhold oplyste kasserer Arne Lægaard, at formuen er fordelt med kroner i selve foreningen og kr. i agronomfonden. Kirsten Holst Sørensen svarende på et spørgsmål om, hvorvidt de nye bachelorer er medlem i JA. Kirsten oplyste, at der er et stigende antal studerende medlemmer i JA, og supplere med, at fagnetværkene (som Agronomforeningen) skal udvikle sig, så der er plads til de nye profiler samtidigt med, at vi holder fast i vores traditioner. Også derfor er der startet et strategiarbejde. Dette afføder en bemærkning fra salen om, at Agronomforeningen skal ændre sit navn, så vi nu kan få plads til de nye uddannelser. Agronomforeningen har 2/3 af alle JA s medlemme, fordi man automatisk placeres her, hvis man ikke aktivt har søgt en anden forening. Julie oplyser, at bestyrelsen ikke har talt om ændring af Agronomforeningens navn, blandet andet fordi der, som nævnt, på nuværende tidspunkt foregår et arbejde med at se på JAs struktur med foreningsnetværk m.v. Kirsten Holst Sørgensen fortæller, at JA er lille og administrativ tung med 34 forskellige regnskaber og oplyser, at de nye foreninger/netværk kan klare sig uden en formue. Kirsten spørger, om vi foreningsnetværk mon kan lære af dette? Spørgsmålet er, om vi kan tage historien med og udvikle os samtidigt. Kan vi nedlægge de fire foreninger og f.eks. nøjes med at have ét forenings netværk? JA s formand slutter af med en opfordring til alle om at gå på besøg hos de andre foreninger for at lære dem at kende. Husk at udnytte at alle JA medlemmer har adgang til alle JA arrangementer uanset, hvem der har arrangeret. Ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Arne Lægaard fremlægger regnskabet. Regnskabet i sin helhed har været offentliggjort på JAs hjemmeside før generalforsamlingen. Agronomforeningens generalforsamling og årsbal (på Klarskovgaaard, Korsør) blev meget dyr i 2012, derfor har vi brugt hele trækningsretten, som er den beløbsramme, som JA maksimalt vil støtte Agronomforeningen med. Alle der har søgt Agronomforeningen om støtte til arrangementer, det være sig lokale foreninger, studerende og seniorer har fået støtte efter de gældende regler. Kursgevinsten har medført, at årets resultat er positivt. Side 2 af 9

3 Se regnskabets hovedpunkter på de PowerPoint lysbilleder, som blev vist på generalforsamlingen. Vedr. Mindefonden. Der er for første gang i en del år uddelt legater fra Mindefonden. Der er uddelt kroner, hvilket er, hvad vi kan uddele fra denne fond. Det blev bemærket fra salen, at vi måske ikke skulle overføre de penge, som vi tjente på formueforvaltning til legatfonden, når det var relativt svært at få pengene ud af fonden igen, men ikke svært at bruge dem i selve Agronomforeningen. Vedr. legater. Der har kun været 16 ansøgninger, hvoraf tre ikke fik støtte, fordi de ikke var inden for kriterierne for støtte. Legaterne har som hovedregel været på kr. pr. person. Det gives også legater til bachelorer, hvis ansøgningen er inden for formålet. Herudover er det, som nævnt på generalforsamlingen 2012, muligt at søge legat til karriereskift. Det er kun muligt at søge legater en gang om året, men punktet affødte en diskussion af, om man med fordel kunne have to årlige ansøgningsrunger. Fra salen kom en bemærkning om, at konsulententernes legatudvalget havde uddeling to gange årligt, men alligevel oplevede de også, at der ikke kom relevante ansøgninger nok. Der blev derfor foreslår en fælles profilering. Legatudvalget har efterfølgende vedtaget, at der skal være to årlige ansøgningsrunder Fristen er nu første hverdag i marts og første hverdag i september. Den folkevalgte revisor Hans Henriks Jørgensen havde ikke selv mulighed for at deltage, men havde fremsendt en erklæring. Der var ingen bemærkninger til selve regnskabet, men der var en del bemærkninger til andre forhold, hvoraf de fleste er behandlet i forbindelse med beretning og fremlæggelse af regnskabet. Bemærkningerne fra den folkevalgte revisorer er vedlagt som bilag 2. Regnskabet blev taget til efterretning Ad 5. Behandling af indkomne forslag a. Nedlæggelse af Dansk Agronomforeningens Mindefond (forslag fra Bestyrelsen) Mindefonden er en sammenlægning af 3-4 små mindelegater, og har i gode år kroner at uddele af, mens der i andre år ikke er nogle penge. Hertil kommer, at det er svært at finde ansøgere, som er kvalificerede i henhold til Mindefondens relativt smalle formålsparagraf. Mindefondens formue er på kr. og Civilstyrelsen har fastsat krav om, at formuen skal uddeles i forbindelse med nedlæggelsen. Formuen skal uddeles i henhold til formålsparagraffen. Side 3 af 9

4 Legatudvalget foreslå, at Mindefondens formue uddeles over 3 år, hvorefter en eventuel rest skal overgå til en tilsvarende fond. Da der ikke findes en tilsvarende fond, skal der i så fald ændres i fundatsen for den nuværende Agronomfond, således at Mindefondens formål indbygges her. JA s formand Kirsten gør opmærksom på, at det kan være ledige som ryger ud af dagpenge systemet, også disse opfordres til at søge Mindefondens om legat. Nedlæggelsen af Mindefondens skal vedtages på to Generalforsamlinger. Forslaget blev fremlagt sidste år uden, at dette affødte protester fra de fremmødte. Fremlæggelsen i år betragtes derfor som anden fremlæggelse. Generalforsamlingen vedtog, at Mindefonden nedlæges under hensyn til Civilstyrelsens for betingelser. b. Konsekvensændringer af Agronomfondens vedtægter (forslag fra Bestyrelsen) I forbindelse med strukturændringen og nedlæggelsen af Agronomforeningen repræsentantskab har man ikke ændret vedtægterne i Agronomfonden. Det betyder, at der f.eks. er henvist til repræsentantskabet, når man i dag ville henvise til generalforsamlingen eller i nogle tilfælde henvise til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog forslaget under hensyn til, at det efterfølgende bliver godkendt, af Civilstyrelsen c. Uddeling af Agronomprisen (Agronomfonden) (forslag fra Bestyrelsen) Agronomprisen er ikke uddel i en årrække. Agronomfondens formål er, at påskønne initiativer af faglig eller kollegial karakter samt at motivere til nytænkning fortsat dygtiggørelse af danske jordbrugsakademikere ( 2). Formålet kan blandet andet søges fremmet ved at udskrive en prisopgave. Prisen er ikke uddelt i en længer årrække. Der blev udtrykt ønske om, at man tænkte bredt i forbindelse med vurderingen af de indkomne indstillinger til agronomprisen, således at prisen ikke bare blev en klassisk belønning for lang og tro tjeneste. Samtidigt blev det nævnt, at hvis man ikke uddeler den hvert år, så kan man give et større beløb. Kirsten Holst Sørensen anfører, at det betyder noget, at få en et skulderklap fra en ligesindet. Generalforsamlingen er enig i, at der nedsættes et prisudvalg. Side 4 af 9

5 d. Valg af ekstern revisor (forslag fra Bestyrelsen) Bestyrelsen foreslår, at 10, stk. 2 vedr. ekstern revision ændres, så Agronomforeningens revisorfirma altid er der samme som JA s. Pointen er, at hvis vi ikke vælger det samme revisionsfirma, så bliver det meget dyrt. Derfor vælger generalforsamlingen altid der firma, som JA s repræsentantskab har valgt til JA. Generalforsamlingen vedtog denne ændring af vedtægterne. Ad 6. Fastsættelse af budget og kontingent Kasserere Arne Lægaard fremlægger budgettet. Se lysbillede nr. 15 i de PowerPoint, som blev vist på generalforsamlingen. Arne minder om, at vi gerne giver mellem og tusinde til arrangementer, hvis nogen skulle have en ide til et arrangement under Agronomforeningens formålsparagraf. Den nye trækningsret til de studerende bliver på krone, som fordeles til de to universiteter. Bestyrelsen havde foreslået kroner samt at dette i første omgang fastsattes til en begrænset periode tre år. I forslaget til budget er regnet med, at vi overfører formueafkastet (fra Kapitalpleje I/S) til Agronomfonden. Beslutningen blev, at pengene beholdes i Agronomforeningen, hvor vi forventer at kunne uddele dem til de studerende. Kirsten Holst Sørensen minde om, at vi tænker fremad og ikke udelukker eventuelt nye studenterforeninger. Generalforsamlingen taler for, at vi ikke her fastsætte en års grænse for trækningsretten til de studerende, men at bestyrelsen får ansvaret for at vurdere dette fra års til år. Pengene til en Agronomprisopgav kommer ikke fra selve Agronomforeningen, men fra Agronomfonden, derfor fremgår de ikke af budgettet. Emnet blev yderligere drøftet under eventuelt. Bestyrelsen indstiller, at der ikke fastsættes kontingent. Budgettet blev godkendt Ad 7. Valg af bestyrelse Valg blev til bestyrelsen for 2 år blev: Christina Reenberg Amalie Sell Side 5 af 9

6 Rikke Lassen Jensen Jesper Overgård Lehmann Valgt som suppleant for 1 år blev: Marie L. Andersson Ad 8. Valg af legatudvalg Legatudvalget består af fire personer, som vælges for to år af gangen. Marie L. Andersson og Arne Lægaard blev begge nyvalgt for to år. Bent U. Sørensen blev valgt som suppleant for et år Ad 9 Valg af revisor Ekstern revisor er ikke længere på valg, jf. ændringen af vedtægternes 10, stk. 2 under generalforsamlingens punk 5. Hans Henrik Jørgensen genvælges som folkevalgt revisor. Ad 10 Eventuelt Beslutningen om at udskrive prisopgaver skal forelægges generalforsamlingen. Generalforsamlingen opfordrede derfor bestyrelsen til at foreslå dette på næsteårs generalforsamling. Kirsten Holst Sørensen, formanden for JA er på valg dette år. Hun opfordre alle agronomer til at deltage i JA s repræsentantskabsmøder, så ikke kun de offentligt ansatte er repræsenteret. Der kom et forslag fra salen om, at vi få rabatordning med IDA, så vi kan tage deres miljøkurser. Kirsten Holst Sørensen oplyser, at IDA fortiden er ikke med i Akademikernes Centralorganisation (AC), derfor har JA ikke aftaler med IDA. Kirsten oplyser, at vi alle har mulighed for at deltage i Dansk Magisterforenings kurser. Johannes P. Christensen orienterede fra senioragronomer. Årsmødet, som samtidigt er 25 år jubilæum, afholdes i Jellinge. De har planlagt to rejser, en til Østpolen og et krydstogt fra skt. Petersborg til Moskva. Hertil kommer et højskoleophold med temaet Sydsverige. Se evt. mere på Agronomforeningens formand Julie I. Kurtzmann takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Frederik L. Weinreich og Michael Nørremark for deres indsats i bestyrelsen. Julie I. Kurtzmann Martin Thysen Christina Reenberg formand dirigent referent Side 6 af 9

7 Bilag 1 Formandens beretning Kære generalforsamling Hvor er det dejligt at se så mange og veloplagte medlemmer af Dansk Agronomforening! Vi kan konstatere, at det igen i år er lykkedes os at tiltrække et rimeligt flot antal medlemmer både til vores generalforsamling og til de faglige og sociale arrangementer vi holder i den forbindelse. Det glæder bestyrelsen endnu mere, at selvom der hvert år kommer gode, kendte ansigter, så kommer der også hvert år nye til, som vi ikke har haft den glæde at hilse på før. Til alle vil bestyrelsen sige mange tak for deltagelsen og vi håber at I fortsat vil sprede det glade budskab om Agronomforeningen til jeres omgangskreds. Og nu til det seneste års begivenheder i Agronomforeningen. Vi har i flere år talt om krise i forhold til vores forståelse af foreningens formål og vores medlemmers behov. Samtidig har vi også i tidligere år talt om udfordringerne med at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. Vi var dog så heldige, at vi ved sidste års generalforsamling fik nogle nye ansigter i bestyrelsen, ligesom det lykkedes bestyrelsen at supplere en tom plads med en person, som tidligere har været studenterrepræsentant. Vi har også haft rigtig god kontakt med de studerendes organisation igennem deres repræsentant. Jeg vil gerne sige tak til hele bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, og jeg håber at vi kan fortsætte det gode arbejde også i det kommende år. Efter igen at have afholdt et rigtigt godt og velbesøgt agronombal i Korsør sidste år, tog en gruppe medlemmer på årets sommertur, der gik til Mecklenburg-Vorpommern, hvor vi besøgte godset Gut Dennin og HaGes foderfabrik og kornlager i Neubrandenburg. Det var en fin tur med mange faglige og historiske indtryk fra en tid, da Tyskland var delt af jerntæppet. Her gik moderne teknologi hånd i hånd med gamle traditioner ind i en ny tid. Også toppen af HaGes silo var en oplevelse bulet tagpap med kabler og ingen sikkerhedshegn men hvor var udsigten dog storslået. I løbet af efteråret indgik vi i et samarbejde med de øvrige foreninger og netværk om at stable nogle medlemsarrangementer på benene. Det har resulteret i udsendelsen af en fælles kalender, som I har modtaget med Jord og Viden tidligere på året. Vi synes, at det er blevet et godt resultat og vil bestemt fortsætte konceptet fremadrettet. Vi har allerede afholdt et arrangement sammen med forstkandidaterne, hvor turen gik til Brahe-Trolleborg i det sydfynske i marts måned. Det var en rigtig god tur for deltagerne og en succes for samarbejdet mellem foreningerne. Vi vil derfor gerne opfordre til, at I bruger kalenderen og deltager på kryds og tværs af netværkene; på den måde bliver foreningerne levende og til gavn for jer som medlemmer. I er også meget velkomne til at komme med ideer til ture og arrangementer i fremtiden. Jeg vil i øvrigt gerne gøre lidt reklame for den fælles tur til Samsø fra den 31. maj til den 2. juni, hvor der er rig mulighed for en familietur med faglige og sociale aktiviteter alt efter temperament. På det visionære plan har vi i samarbejde med JA og de andre tre foreninger arbejdet videre med nuværende og fremtidige udfordringer for både netværksforeningerne og JA. På nuværende tidspunkt har vi fået et godt og fælles forståelsesgrundlag for de udfordringer og barrierer, som vi har i foreningerne både i forhold til fortiden og i forhold til fremtiden, og vi er nu parate til at gå et skridt videre og tale om fremtidens perspektiv. Side 7 af 9

8 Derfor vil der også i det kommende år blive arbejdet intenst med at opstille forskellige scenarier for fremtiden, både for JA og for foreningerne, så vi kan komme i gang med at styre derhen, hvor vi gerne vil være, inden udviklingen styrer os. Vi er med den nuværende struktur ikke en egentlig selvstændig og uafhængig forening. Vi er en integreret del af vores alles fagforening JA. Det er her vores primære medlemskab ligger og der, hvor vores kontingent indbetales. JA har på sit seneste repræsentantskabsmøde vedtaget en nødvendig kontingentstigning for fortsat at kunne tilbyde medlemmerne nødvendig bistand, at sikre vores vilkår på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked og at arbejde for at fremme vores faglighed. Det har samtidig været nødvendigt at skære i udgifterne, bl.a. på trækningsretten for de gamle foreningsnetværk. Agronomforeningen har i mange år alene brugt af trækningsretten og vores formue har ikke været rørt nævneværdigt. Set i lyset af, at trækningsretten nu bliver mindre end hidtil og foreningens fremtid ikke per definition er sikret mod strukturændringer, så finder bestyrelsen, at der kan være god mening i at begynde at overveje foreningens formueforhold. Som I vil se af det kommende budgetforslag, så lægger bestyrelsen op til at anvende en begrænset del af formuen til relevante aktiviteter for medlemmerne, så disse aktiviteterne ikke skal begrænses af trækningsretten fra JA. Med hensyn til de øvrige aktiviteter i løbet af året, så har vi som tidligere år ydet økonomisk støtte til aktiviteter afholdt af en del af de studerende, de lokale agronomklubber og senioragronomerne, ligesom vi har bidraget til Travel2Farms 100-års jubilæum. Vi har i en del år talt om behovet for en mere smidig procedure i forbindelse med støtten til de studerendes aktiviteter, og derfor har vi nu valgt at foreslå en slags trækningsret for de studerendes foreninger, således at de selv kan forestå fordelingen til relevante aktiviteter mod behørig reklame for Agronomforeningen naturligvis. Legatudvalget: Legatudvalget uddelte på sit årlige møde i november kr. til rejselegater og kr. i trangslegater. Der var i alt 16 ansøgninger til Agronomfonden og 6 ansøgere til Mindefonden. Som det også fremgik af sidste års generalforsamling, så er der meget begrænsede midler til uddeling fra Mindefonden i år og inden sidste år. Derfor foreslår bestyrelsen, at man nu endelig vedtager nedlæggelsen af Mindefonden, idet der reelt ikke er fornuftige legatportioner at uddele. Det var en kort gennemgang af årets aktiviteter i Agronomforeningen samt et indblik i de fremtidige tanker og aktiviteter. Vi ser frem til en god generalforsamling samt en hyggelig aften i jeres selskab. På bestyrelsens vegne Julie I. Kurtzmann Formand Side 8 af 9

9 Bilag 2 Erklæring fra folkevalgt revisor til Dansk Agronomforenings generalforsamling 19. april 2013 Regnskabet er forelagt for undertegnede og har en blank revisionspåtegning. På det regnskabsmæssige plan er der ikke anledning til bemærkninger. Jeg har anbefalet at regnskabet ledsages af en detaljeret opgørelse af de tilskud på i alt kr., som foreningen i 2012 har ydet til forskellige arrangementer uden for DA s regi. En sådan opgørelse er forelagt mig. Formuen er forrentet med ca. 2,5 pct, i Jordbrugsakademikernes Kapitalpleje, når der ses bort fra kursudsving. Forrentningen i Agronomfonden er til sammenligning 5,5 pct., ligeledes uden kursreguleringer. I forhold til den nuværende finansieringsmodel må det anses for en god anvendelse af renteindtægterne, at de tilgår rejselegaterne, jf. dog nedenfor. Det noteres, at bestyrelsen meget præcist har ramt et udgiftsniveau svarende til den maksimale trækningsret. Det giver anledning til at spørge, om der har været ansøgninger, som ikke kunne støttes, fordi pengene var brugt op? I lyset af de faldne bemærkninger på generalforsamlingen 2012 må det hilses velkommen, at der ved agronomballet i 2013 er indført en beskeden deltagerbetaling. Det er samtidig mit indtryk, at denne betaling ikke har betydet en mindre tilslutning til arrangementet, så jeg vil gerne opfordre til at gå videre ad den vej, Udgiftsposten på sammenlagt mere end kr. til generalforsamling og agronombal 2012 ud af en samlet trækningsret på kr. er meget stor. Der er dels tale om en meget væsentlig budgetoverskridelse, og dels ret præcis en fordobling af udgiften i forhold til Det kan ses som udtryk for en succes i form af en god tilslutning, men er naturligvis også et udtryk for, at disse midler ikke kan anvendes til støtte for andre aktiviteter blandt foreningens medlemmer. Samtidig skal man være opmærksom på, at JA parallelt er tvunget til at gennemføre væsentlige besparelser og deraf følgende begrænsning af aktiviteterne. Så også i foreningsnetværkene er der brug for en nøje prioritering af kontingentmidlernes anvendelse. Jeg skal for en ordens skyld understrege, at en eventuel uudnyttet trækningsret i henhold til de nuværende regler vil blive tilbageført til JA, som dermed vil have øgede midler til aktiviteter, eksempelvis i forhold til ledige og studerende. Med hensyn til rejselegaterne kan man undre sig over, at det relativt beskedne beløb, som har været til disposition, ikke har kunnet uddeles. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er for få ansøgere, og dermed indirekte et for begrænset kendskab til legaterne, eller for snævre uddelingskriterier, således at man giver mange afslag. Jeg har selv tidligere været med til at give studerende øget adgang til legaterne, hvilket umiddelbart gav et forøget antal ansøgninger. Det blev samtidig besluttet, at reservere legaterne til masterstuderende. Hvis den begrænsning stadig eksisterer, kunne den eksempelvis genovervejes i fondsudvalget, så rejser også i Danmark - i forbindelse med bachelorprojekter kunne støttes. Rejselegaterne er en betydningsfuld foranstaltning, som på deres måde bidrager til arbejdet for foreningens formål, at give agronomer viden og kontakter i bredeste forstand. Jeg foreslår, at generalforsamlingen drøfter spørgsmålet og overvejer, hvordan kendskabet til legaterne kan øges. København 18. april 2013 Hans-Henrik Jørgensen Side 9 af 9

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere