Referat fra generalforsamlingen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen 2013"

Transkript

1 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen heraf flere ægtefæller Dagsorden (ifølge vedtægterne): 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretning om Dansk Agronomforenings virksomhed 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af budget og kontingent 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af legatudvalg 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent og referent Martin Thyssen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg blev valgt som referent. Dirigenten redegjorde herefter for, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og opfordrede folk til at overveje at stille op til bestyrelsen eller legatudvalget, når vi kommer til valgene under punkt 7 til 9. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Som stemmetællere blev Michael og Jens Martin valgt. Ad 3. Beretning om Dansk Agronomforeningens virksomhed. Formand Julie Kurtzmann startede med at sige, at det var dejligt at her kommer mange og dejligt at også festen trækker folk. Bestyrelsen glæder sig over, at folk deltager i foreningens arrangementer. Formandens beretning ligger som bilag 1 til referatet. Side 1 af 9

2 På et spørgsmål om foreningens formueforhold oplyste kasserer Arne Lægaard, at formuen er fordelt med kroner i selve foreningen og kr. i agronomfonden. Kirsten Holst Sørensen svarende på et spørgsmål om, hvorvidt de nye bachelorer er medlem i JA. Kirsten oplyste, at der er et stigende antal studerende medlemmer i JA, og supplere med, at fagnetværkene (som Agronomforeningen) skal udvikle sig, så der er plads til de nye profiler samtidigt med, at vi holder fast i vores traditioner. Også derfor er der startet et strategiarbejde. Dette afføder en bemærkning fra salen om, at Agronomforeningen skal ændre sit navn, så vi nu kan få plads til de nye uddannelser. Agronomforeningen har 2/3 af alle JA s medlemme, fordi man automatisk placeres her, hvis man ikke aktivt har søgt en anden forening. Julie oplyser, at bestyrelsen ikke har talt om ændring af Agronomforeningens navn, blandet andet fordi der, som nævnt, på nuværende tidspunkt foregår et arbejde med at se på JAs struktur med foreningsnetværk m.v. Kirsten Holst Sørgensen fortæller, at JA er lille og administrativ tung med 34 forskellige regnskaber og oplyser, at de nye foreninger/netværk kan klare sig uden en formue. Kirsten spørger, om vi foreningsnetværk mon kan lære af dette? Spørgsmålet er, om vi kan tage historien med og udvikle os samtidigt. Kan vi nedlægge de fire foreninger og f.eks. nøjes med at have ét forenings netværk? JA s formand slutter af med en opfordring til alle om at gå på besøg hos de andre foreninger for at lære dem at kende. Husk at udnytte at alle JA medlemmer har adgang til alle JA arrangementer uanset, hvem der har arrangeret. Ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Arne Lægaard fremlægger regnskabet. Regnskabet i sin helhed har været offentliggjort på JAs hjemmeside før generalforsamlingen. Agronomforeningens generalforsamling og årsbal (på Klarskovgaaard, Korsør) blev meget dyr i 2012, derfor har vi brugt hele trækningsretten, som er den beløbsramme, som JA maksimalt vil støtte Agronomforeningen med. Alle der har søgt Agronomforeningen om støtte til arrangementer, det være sig lokale foreninger, studerende og seniorer har fået støtte efter de gældende regler. Kursgevinsten har medført, at årets resultat er positivt. Side 2 af 9

3 Se regnskabets hovedpunkter på de PowerPoint lysbilleder, som blev vist på generalforsamlingen. Vedr. Mindefonden. Der er for første gang i en del år uddelt legater fra Mindefonden. Der er uddelt kroner, hvilket er, hvad vi kan uddele fra denne fond. Det blev bemærket fra salen, at vi måske ikke skulle overføre de penge, som vi tjente på formueforvaltning til legatfonden, når det var relativt svært at få pengene ud af fonden igen, men ikke svært at bruge dem i selve Agronomforeningen. Vedr. legater. Der har kun været 16 ansøgninger, hvoraf tre ikke fik støtte, fordi de ikke var inden for kriterierne for støtte. Legaterne har som hovedregel været på kr. pr. person. Det gives også legater til bachelorer, hvis ansøgningen er inden for formålet. Herudover er det, som nævnt på generalforsamlingen 2012, muligt at søge legat til karriereskift. Det er kun muligt at søge legater en gang om året, men punktet affødte en diskussion af, om man med fordel kunne have to årlige ansøgningsrunger. Fra salen kom en bemærkning om, at konsulententernes legatudvalget havde uddeling to gange årligt, men alligevel oplevede de også, at der ikke kom relevante ansøgninger nok. Der blev derfor foreslår en fælles profilering. Legatudvalget har efterfølgende vedtaget, at der skal være to årlige ansøgningsrunder Fristen er nu første hverdag i marts og første hverdag i september. Den folkevalgte revisor Hans Henriks Jørgensen havde ikke selv mulighed for at deltage, men havde fremsendt en erklæring. Der var ingen bemærkninger til selve regnskabet, men der var en del bemærkninger til andre forhold, hvoraf de fleste er behandlet i forbindelse med beretning og fremlæggelse af regnskabet. Bemærkningerne fra den folkevalgte revisorer er vedlagt som bilag 2. Regnskabet blev taget til efterretning Ad 5. Behandling af indkomne forslag a. Nedlæggelse af Dansk Agronomforeningens Mindefond (forslag fra Bestyrelsen) Mindefonden er en sammenlægning af 3-4 små mindelegater, og har i gode år kroner at uddele af, mens der i andre år ikke er nogle penge. Hertil kommer, at det er svært at finde ansøgere, som er kvalificerede i henhold til Mindefondens relativt smalle formålsparagraf. Mindefondens formue er på kr. og Civilstyrelsen har fastsat krav om, at formuen skal uddeles i forbindelse med nedlæggelsen. Formuen skal uddeles i henhold til formålsparagraffen. Side 3 af 9

4 Legatudvalget foreslå, at Mindefondens formue uddeles over 3 år, hvorefter en eventuel rest skal overgå til en tilsvarende fond. Da der ikke findes en tilsvarende fond, skal der i så fald ændres i fundatsen for den nuværende Agronomfond, således at Mindefondens formål indbygges her. JA s formand Kirsten gør opmærksom på, at det kan være ledige som ryger ud af dagpenge systemet, også disse opfordres til at søge Mindefondens om legat. Nedlæggelsen af Mindefondens skal vedtages på to Generalforsamlinger. Forslaget blev fremlagt sidste år uden, at dette affødte protester fra de fremmødte. Fremlæggelsen i år betragtes derfor som anden fremlæggelse. Generalforsamlingen vedtog, at Mindefonden nedlæges under hensyn til Civilstyrelsens for betingelser. b. Konsekvensændringer af Agronomfondens vedtægter (forslag fra Bestyrelsen) I forbindelse med strukturændringen og nedlæggelsen af Agronomforeningen repræsentantskab har man ikke ændret vedtægterne i Agronomfonden. Det betyder, at der f.eks. er henvist til repræsentantskabet, når man i dag ville henvise til generalforsamlingen eller i nogle tilfælde henvise til bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog forslaget under hensyn til, at det efterfølgende bliver godkendt, af Civilstyrelsen c. Uddeling af Agronomprisen (Agronomfonden) (forslag fra Bestyrelsen) Agronomprisen er ikke uddel i en årrække. Agronomfondens formål er, at påskønne initiativer af faglig eller kollegial karakter samt at motivere til nytænkning fortsat dygtiggørelse af danske jordbrugsakademikere ( 2). Formålet kan blandet andet søges fremmet ved at udskrive en prisopgave. Prisen er ikke uddelt i en længer årrække. Der blev udtrykt ønske om, at man tænkte bredt i forbindelse med vurderingen af de indkomne indstillinger til agronomprisen, således at prisen ikke bare blev en klassisk belønning for lang og tro tjeneste. Samtidigt blev det nævnt, at hvis man ikke uddeler den hvert år, så kan man give et større beløb. Kirsten Holst Sørensen anfører, at det betyder noget, at få en et skulderklap fra en ligesindet. Generalforsamlingen er enig i, at der nedsættes et prisudvalg. Side 4 af 9

5 d. Valg af ekstern revisor (forslag fra Bestyrelsen) Bestyrelsen foreslår, at 10, stk. 2 vedr. ekstern revision ændres, så Agronomforeningens revisorfirma altid er der samme som JA s. Pointen er, at hvis vi ikke vælger det samme revisionsfirma, så bliver det meget dyrt. Derfor vælger generalforsamlingen altid der firma, som JA s repræsentantskab har valgt til JA. Generalforsamlingen vedtog denne ændring af vedtægterne. Ad 6. Fastsættelse af budget og kontingent Kasserere Arne Lægaard fremlægger budgettet. Se lysbillede nr. 15 i de PowerPoint, som blev vist på generalforsamlingen. Arne minder om, at vi gerne giver mellem og tusinde til arrangementer, hvis nogen skulle have en ide til et arrangement under Agronomforeningens formålsparagraf. Den nye trækningsret til de studerende bliver på krone, som fordeles til de to universiteter. Bestyrelsen havde foreslået kroner samt at dette i første omgang fastsattes til en begrænset periode tre år. I forslaget til budget er regnet med, at vi overfører formueafkastet (fra Kapitalpleje I/S) til Agronomfonden. Beslutningen blev, at pengene beholdes i Agronomforeningen, hvor vi forventer at kunne uddele dem til de studerende. Kirsten Holst Sørensen minde om, at vi tænker fremad og ikke udelukker eventuelt nye studenterforeninger. Generalforsamlingen taler for, at vi ikke her fastsætte en års grænse for trækningsretten til de studerende, men at bestyrelsen får ansvaret for at vurdere dette fra års til år. Pengene til en Agronomprisopgav kommer ikke fra selve Agronomforeningen, men fra Agronomfonden, derfor fremgår de ikke af budgettet. Emnet blev yderligere drøftet under eventuelt. Bestyrelsen indstiller, at der ikke fastsættes kontingent. Budgettet blev godkendt Ad 7. Valg af bestyrelse Valg blev til bestyrelsen for 2 år blev: Christina Reenberg Amalie Sell Side 5 af 9

6 Rikke Lassen Jensen Jesper Overgård Lehmann Valgt som suppleant for 1 år blev: Marie L. Andersson Ad 8. Valg af legatudvalg Legatudvalget består af fire personer, som vælges for to år af gangen. Marie L. Andersson og Arne Lægaard blev begge nyvalgt for to år. Bent U. Sørensen blev valgt som suppleant for et år Ad 9 Valg af revisor Ekstern revisor er ikke længere på valg, jf. ændringen af vedtægternes 10, stk. 2 under generalforsamlingens punk 5. Hans Henrik Jørgensen genvælges som folkevalgt revisor. Ad 10 Eventuelt Beslutningen om at udskrive prisopgaver skal forelægges generalforsamlingen. Generalforsamlingen opfordrede derfor bestyrelsen til at foreslå dette på næsteårs generalforsamling. Kirsten Holst Sørensen, formanden for JA er på valg dette år. Hun opfordre alle agronomer til at deltage i JA s repræsentantskabsmøder, så ikke kun de offentligt ansatte er repræsenteret. Der kom et forslag fra salen om, at vi få rabatordning med IDA, så vi kan tage deres miljøkurser. Kirsten Holst Sørensen oplyser, at IDA fortiden er ikke med i Akademikernes Centralorganisation (AC), derfor har JA ikke aftaler med IDA. Kirsten oplyser, at vi alle har mulighed for at deltage i Dansk Magisterforenings kurser. Johannes P. Christensen orienterede fra senioragronomer. Årsmødet, som samtidigt er 25 år jubilæum, afholdes i Jellinge. De har planlagt to rejser, en til Østpolen og et krydstogt fra skt. Petersborg til Moskva. Hertil kommer et højskoleophold med temaet Sydsverige. Se evt. mere på Agronomforeningens formand Julie I. Kurtzmann takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Frederik L. Weinreich og Michael Nørremark for deres indsats i bestyrelsen. Julie I. Kurtzmann Martin Thysen Christina Reenberg formand dirigent referent Side 6 af 9

7 Bilag 1 Formandens beretning Kære generalforsamling Hvor er det dejligt at se så mange og veloplagte medlemmer af Dansk Agronomforening! Vi kan konstatere, at det igen i år er lykkedes os at tiltrække et rimeligt flot antal medlemmer både til vores generalforsamling og til de faglige og sociale arrangementer vi holder i den forbindelse. Det glæder bestyrelsen endnu mere, at selvom der hvert år kommer gode, kendte ansigter, så kommer der også hvert år nye til, som vi ikke har haft den glæde at hilse på før. Til alle vil bestyrelsen sige mange tak for deltagelsen og vi håber at I fortsat vil sprede det glade budskab om Agronomforeningen til jeres omgangskreds. Og nu til det seneste års begivenheder i Agronomforeningen. Vi har i flere år talt om krise i forhold til vores forståelse af foreningens formål og vores medlemmers behov. Samtidig har vi også i tidligere år talt om udfordringerne med at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. Vi var dog så heldige, at vi ved sidste års generalforsamling fik nogle nye ansigter i bestyrelsen, ligesom det lykkedes bestyrelsen at supplere en tom plads med en person, som tidligere har været studenterrepræsentant. Vi har også haft rigtig god kontakt med de studerendes organisation igennem deres repræsentant. Jeg vil gerne sige tak til hele bestyrelsen for et godt og konstruktivt år, og jeg håber at vi kan fortsætte det gode arbejde også i det kommende år. Efter igen at have afholdt et rigtigt godt og velbesøgt agronombal i Korsør sidste år, tog en gruppe medlemmer på årets sommertur, der gik til Mecklenburg-Vorpommern, hvor vi besøgte godset Gut Dennin og HaGes foderfabrik og kornlager i Neubrandenburg. Det var en fin tur med mange faglige og historiske indtryk fra en tid, da Tyskland var delt af jerntæppet. Her gik moderne teknologi hånd i hånd med gamle traditioner ind i en ny tid. Også toppen af HaGes silo var en oplevelse bulet tagpap med kabler og ingen sikkerhedshegn men hvor var udsigten dog storslået. I løbet af efteråret indgik vi i et samarbejde med de øvrige foreninger og netværk om at stable nogle medlemsarrangementer på benene. Det har resulteret i udsendelsen af en fælles kalender, som I har modtaget med Jord og Viden tidligere på året. Vi synes, at det er blevet et godt resultat og vil bestemt fortsætte konceptet fremadrettet. Vi har allerede afholdt et arrangement sammen med forstkandidaterne, hvor turen gik til Brahe-Trolleborg i det sydfynske i marts måned. Det var en rigtig god tur for deltagerne og en succes for samarbejdet mellem foreningerne. Vi vil derfor gerne opfordre til, at I bruger kalenderen og deltager på kryds og tværs af netværkene; på den måde bliver foreningerne levende og til gavn for jer som medlemmer. I er også meget velkomne til at komme med ideer til ture og arrangementer i fremtiden. Jeg vil i øvrigt gerne gøre lidt reklame for den fælles tur til Samsø fra den 31. maj til den 2. juni, hvor der er rig mulighed for en familietur med faglige og sociale aktiviteter alt efter temperament. På det visionære plan har vi i samarbejde med JA og de andre tre foreninger arbejdet videre med nuværende og fremtidige udfordringer for både netværksforeningerne og JA. På nuværende tidspunkt har vi fået et godt og fælles forståelsesgrundlag for de udfordringer og barrierer, som vi har i foreningerne både i forhold til fortiden og i forhold til fremtiden, og vi er nu parate til at gå et skridt videre og tale om fremtidens perspektiv. Side 7 af 9

8 Derfor vil der også i det kommende år blive arbejdet intenst med at opstille forskellige scenarier for fremtiden, både for JA og for foreningerne, så vi kan komme i gang med at styre derhen, hvor vi gerne vil være, inden udviklingen styrer os. Vi er med den nuværende struktur ikke en egentlig selvstændig og uafhængig forening. Vi er en integreret del af vores alles fagforening JA. Det er her vores primære medlemskab ligger og der, hvor vores kontingent indbetales. JA har på sit seneste repræsentantskabsmøde vedtaget en nødvendig kontingentstigning for fortsat at kunne tilbyde medlemmerne nødvendig bistand, at sikre vores vilkår på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked og at arbejde for at fremme vores faglighed. Det har samtidig været nødvendigt at skære i udgifterne, bl.a. på trækningsretten for de gamle foreningsnetværk. Agronomforeningen har i mange år alene brugt af trækningsretten og vores formue har ikke været rørt nævneværdigt. Set i lyset af, at trækningsretten nu bliver mindre end hidtil og foreningens fremtid ikke per definition er sikret mod strukturændringer, så finder bestyrelsen, at der kan være god mening i at begynde at overveje foreningens formueforhold. Som I vil se af det kommende budgetforslag, så lægger bestyrelsen op til at anvende en begrænset del af formuen til relevante aktiviteter for medlemmerne, så disse aktiviteterne ikke skal begrænses af trækningsretten fra JA. Med hensyn til de øvrige aktiviteter i løbet af året, så har vi som tidligere år ydet økonomisk støtte til aktiviteter afholdt af en del af de studerende, de lokale agronomklubber og senioragronomerne, ligesom vi har bidraget til Travel2Farms 100-års jubilæum. Vi har i en del år talt om behovet for en mere smidig procedure i forbindelse med støtten til de studerendes aktiviteter, og derfor har vi nu valgt at foreslå en slags trækningsret for de studerendes foreninger, således at de selv kan forestå fordelingen til relevante aktiviteter mod behørig reklame for Agronomforeningen naturligvis. Legatudvalget: Legatudvalget uddelte på sit årlige møde i november kr. til rejselegater og kr. i trangslegater. Der var i alt 16 ansøgninger til Agronomfonden og 6 ansøgere til Mindefonden. Som det også fremgik af sidste års generalforsamling, så er der meget begrænsede midler til uddeling fra Mindefonden i år og inden sidste år. Derfor foreslår bestyrelsen, at man nu endelig vedtager nedlæggelsen af Mindefonden, idet der reelt ikke er fornuftige legatportioner at uddele. Det var en kort gennemgang af årets aktiviteter i Agronomforeningen samt et indblik i de fremtidige tanker og aktiviteter. Vi ser frem til en god generalforsamling samt en hyggelig aften i jeres selskab. På bestyrelsens vegne Julie I. Kurtzmann Formand Side 8 af 9

9 Bilag 2 Erklæring fra folkevalgt revisor til Dansk Agronomforenings generalforsamling 19. april 2013 Regnskabet er forelagt for undertegnede og har en blank revisionspåtegning. På det regnskabsmæssige plan er der ikke anledning til bemærkninger. Jeg har anbefalet at regnskabet ledsages af en detaljeret opgørelse af de tilskud på i alt kr., som foreningen i 2012 har ydet til forskellige arrangementer uden for DA s regi. En sådan opgørelse er forelagt mig. Formuen er forrentet med ca. 2,5 pct, i Jordbrugsakademikernes Kapitalpleje, når der ses bort fra kursudsving. Forrentningen i Agronomfonden er til sammenligning 5,5 pct., ligeledes uden kursreguleringer. I forhold til den nuværende finansieringsmodel må det anses for en god anvendelse af renteindtægterne, at de tilgår rejselegaterne, jf. dog nedenfor. Det noteres, at bestyrelsen meget præcist har ramt et udgiftsniveau svarende til den maksimale trækningsret. Det giver anledning til at spørge, om der har været ansøgninger, som ikke kunne støttes, fordi pengene var brugt op? I lyset af de faldne bemærkninger på generalforsamlingen 2012 må det hilses velkommen, at der ved agronomballet i 2013 er indført en beskeden deltagerbetaling. Det er samtidig mit indtryk, at denne betaling ikke har betydet en mindre tilslutning til arrangementet, så jeg vil gerne opfordre til at gå videre ad den vej, Udgiftsposten på sammenlagt mere end kr. til generalforsamling og agronombal 2012 ud af en samlet trækningsret på kr. er meget stor. Der er dels tale om en meget væsentlig budgetoverskridelse, og dels ret præcis en fordobling af udgiften i forhold til Det kan ses som udtryk for en succes i form af en god tilslutning, men er naturligvis også et udtryk for, at disse midler ikke kan anvendes til støtte for andre aktiviteter blandt foreningens medlemmer. Samtidig skal man være opmærksom på, at JA parallelt er tvunget til at gennemføre væsentlige besparelser og deraf følgende begrænsning af aktiviteterne. Så også i foreningsnetværkene er der brug for en nøje prioritering af kontingentmidlernes anvendelse. Jeg skal for en ordens skyld understrege, at en eventuel uudnyttet trækningsret i henhold til de nuværende regler vil blive tilbageført til JA, som dermed vil have øgede midler til aktiviteter, eksempelvis i forhold til ledige og studerende. Med hensyn til rejselegaterne kan man undre sig over, at det relativt beskedne beløb, som har været til disposition, ikke har kunnet uddeles. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er for få ansøgere, og dermed indirekte et for begrænset kendskab til legaterne, eller for snævre uddelingskriterier, således at man giver mange afslag. Jeg har selv tidligere været med til at give studerende øget adgang til legaterne, hvilket umiddelbart gav et forøget antal ansøgninger. Det blev samtidig besluttet, at reservere legaterne til masterstuderende. Hvis den begrænsning stadig eksisterer, kunne den eksempelvis genovervejes i fondsudvalget, så rejser også i Danmark - i forbindelse med bachelorprojekter kunne støttes. Rejselegaterne er en betydningsfuld foranstaltning, som på deres måde bidrager til arbejdet for foreningens formål, at give agronomer viden og kontakter i bredeste forstand. Jeg foreslår, at generalforsamlingen drøfter spørgsmålet og overvejer, hvordan kendskabet til legaterne kan øges. København 18. april 2013 Hans-Henrik Jørgensen Side 9 af 9

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent.

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent. Den 27. april 2010 Referat fra generalforsamlingen 2010 Fredag den 23. april 2010 kl. 16.00 til 17.30 Sted: Sorø Storekro, Ad 1. Valg af dirigent og referent Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina

Læs mere

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN. DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND under afvikling ÅRSREGNSKAB

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN. DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND under afvikling ÅRSREGNSKAB DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND under afvikling ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 15 19 29 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR

DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR DANSK AGRONOMFORENING AGRONOMFONDEN DANSK AGRONOMFORENINGS MINDEFOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 15 19 29 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Referat af MØF-generalforsamling

Referat af MØF-generalforsamling Referat af MØF-generalforsamling Helene Damgaard Nielsen 13-12-2008 kl. 15.15 i aud. D1 Indhold Indhold i 1 Valg af dirigent 1 2 Valg af referent 1 3 Bestyrelsen aflægger beretning 1 4 Regnskabet fremlægges

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling 109 I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 19. mar. 2009 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 56 stemmesedler heraf 15 ved fuldmagt Der var i alt 63 fremmødte

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN

ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN ADVOKATFIRMAET BIRGIT THOMSEN BT J. nr. 30-28866 V ED T Æ G T E R F O R BOV LOKALRÅD 1. Formål: Formålet med lokalrådet er - at arbejde for områdets udvikling, sammenhold, identitet og trivsel, herunder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere