LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER"

Transkript

1 LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER AKADEMISK FORLAG

2

3 Professionelle relationer Lis Møller Akademisk Forlag

4 Professionelle relationer af Lis Møller 2014 Lis Møller og Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. Forlagsredaktion: Lone Fredensborg Omslag: Lonnie Hamborg/Imperiet Foto af Lis Møller til omslag: Kenneth Ploug Tilrettelægning og sats: Tine Christoffersen, C-Grafik Tryk: Livonia Print 1.udgave, 1. oplag 2014 ISBN:

5 Og det tomme vender sit ansigt mod os og hvisker Jeg er ikke tom, jeg er åben Tomas Tranströmer 1989

6

7 Indhold Indledning 13 Bogens indhold 18 Eksempler fra praksis 25 Professionelle relationer en optakt 26 Individ og relation 29 Den hjælpsøgende det er dig og mig 31 Kapitel 1 Personlige kvaliteter og viden 35 Viden stimulerer kreativitet og indlevelse 38 At se bag om adfærd og opretholde åbenhed 39 At have viden er ikke at have en bestemt viden 41 Fordomme og forforståelser 45 Egne forforståelser 48 Specifik viden 49 Når faglige begreber dækker over manglende faglighed 50 Personfokusering og udgrænsning af viden 53 Det personlige og ændring i autoritetsopfattelse 54 Kapitel 2 Hvad er viden? 57 Evidensbaseret viden 57 Viden eller pseudoviden 59

8 8 Professionelle relationer Hverken skæbne eller frit valg 60 Relationer uden for familien 63 Evidens og menneskers forandringsprocesser 66 Hvad blev der af fordybelsen? 68 Erfaringsbaseret viden 70 Fra oplevelse til erfaring 73 Erfaringsudveksling 74 Erfaringsbaseret læring 76 Praksisfortællinger 76 Kapitel 3 Når viden ikke er bevidst 83 Tavs viden 84 Tavs viden i funktion 86 Hvordan ved vi at...? 88 Verbalsprogets grænser 89 Tavs viden og forforståelser 90 Tavs relationel viden 92 Hvordan ved vi i samspil at Udvikling af tavs relationel viden 97 Et er, hvad vi siger til hinanden, noget andet er Stilhed og tavs viden 100 Stilhed, støj og væren 101 Stilhed og small talk 103 Stilhed, pause og ord 104 Stilhed, støj og evidens 106 Kapitel 4 Ligeværd, asymmetri og det ubevidste i relationen 109 Asymmetriske relationer 110

9 Indhold 9 Overføring og modoverføring 114 Overføring 114 Modoverføring 117 Fortid og nutid vævet sammen 119 Overføring eller? 122 Overføring i et relationelt perspektiv 126 Relationelle forsvar 130 Projektiv identifikation 131 Omformning 135 Kapitel 5 Gode relationer og mentalisering 139 Relationer 141 Gode relationer 146 Den gode relations kendetegn 148 Relationelle kvaliteter i enkeltstående samspil 152 Relationer kan mærkes og mærker samspillet 153 Når samspil bliver til relationer 155 Relationsevne 160 Mentalisering 163 Vi kan ikke vide sikkert og vist 166 Implicit og eksplicit mentalisering 171 Når mentaliseringsevnen svigter 173 Mentaliseringsevne udvikles i relationer 176 Pesudomentalisering 178 Form og professionelle mulighedsrum 180 Når form og begrænsning giver mulighed 181 Kapitel 6 Privat og professionel det samme menneske 187

10 10 Professionelle relationer Privat, personlig, professionel eller hvad? 191 Det personlige nærvær 193 Personlig eller privat 195 Autenticitet 196 Sym- og antipatier 198 At være til stede som sig selv 199 Når det private bliver professionelt 201 Kapitel 7 Asymmetriens muligheder og smerter 207 Generalisering distancering og for ringe personlig involvering 210 Generaliseringens mulighed 213 Identifikation manglende afgrænsning og for privat involvering 215 Gensidighed at rumme egne fejltrin 217 Skam, skyld, ligeværd og subjektivitet 219 Skyld, magt og ansvar 221 Skam, værdighed og accept 223 Skam, skyld og selvbevidsthed 225 Den hjælpsøgende 227 Skyld og skam i hjælperelationen 230 Kapitel 8 Anerkendelse 235 Anerkendelse og professionelle relationer 238 At være anerkendende 243 Anerkendelse og kærlighed 244 Anerkendelse og enighed 247 Anerkendelsens delelementer 248

11 Indhold 11 Anerkendelsestrenden 249 Anerkendelse og kritik 251 Strategi og tab af subjektivitet 254 Hvad er det, vi taler om? 256 Kapitel 9 Dem og os eller mødet mellem mennesker 261 Jeg-Du og Jeg-Det 265 Den anden 266 Assimilation og kategorisering 269 Den helt anden forstyrrer hjemmets fred 270 Den andens ansigt 271 Vi mødes i øjeblikket 275 Nu-øjeblikket 276 Nuet kan ændre fortiden 278 Kapitel 10 Adskilte og forbundne 285 Spejlneuroner 286 Indre tilstande kan smitte 287 Altercentrisk delagtighed 289 Det sociale resonansrum 291 Intersubjektivitet 293 En vej til intersubjektivitet 295 Mødet på broen 301 Når vi ikke mødes 303 Empati 305 Empati, sympati og antipati 307 Empati hvad er det, vi taler om? 309 Det ydre er ikke det indre 310

12 12 Professionelle relationer I det godes tjeneste eller? 312 Den empatiske proces 313 Kan man have for megen empati? 315 Empati og affektiv afstemning 317 At indstille sig på en anden og lytte 318 At lytte 319 Kapitel 11 Den professionelles forventninger og livsindstilling 321 Positive forventninger og anerkendelse 322 Anerkendelse, positive forventninger og håb 323 Metode, person og relation 327 Selvobjekter 329 Et nødvendigt stillads 331 Hvorfra kommer vores forventninger? 332 Rosenthal-effekten 333 Placebo og nocebo 336 Den enes forventning vedrører den andens 338 Når komplekse processer forenkles 341 Primere 342 Mere-viden eller bedre-viden 346 Afslutning 349 Litteratur 353 Stikord 363

13 Indledning At være professionel stiller sig i modsætning til at være privat og være amatør, og at være professionel er ofte knyttet til en specifik uddannelse og profession. Set på denne måde er det enkelt at definere professionalisme. Det bliver langt mere komplekst, når det handler om professionelle relationer, hvor vores arbejde på mange forskellige måder kædes sammen med vores evne til at indgå i relationer med andre mennesker. Det drejer sig om områder, hvor den professionelles opgave er at bidrage til andre menneskers udvikling, læring, trivsel og sundhed. Her sker der en professionalisering af vores almenmenneskelige evne til at forbinde os med andre mennesker. En evne, der fra fødslen er afgørende for ethvert menneskes trivsel og overlevelse. Alt efter sammenhæng og hvordan det bliver sagt, kan det betyde noget helt forskelligt at tale om en person som meget professionel. Det kan betyde, at den professionelle opleves som vidende og med personlig integritet og lydhørhed, eller det kan betyde, at man oplever distance, kulde og forretningsmæssig fremtræden. Hvis vi derimod karakteriserer en anden som uprofessionel, er vi ikke i tvivl. Det er entydigt negativt, selv om også det kan bero på meget forskellige oplevelser. Typisk kan der være tale om oplevelser af den professionelle som uvidende, mentalt fraværende, uden overblik, efterladende, sjusket, med manglende distance til sin egen privathed, opfyldt af egne behov eller følelsesmæssigt overvældet og uafgrænset i forhold til den andens situation. Og uden øje for opgaven.

14 14 Professionelle relationer Når vi er i situationer, hvor vi af den ene eller anden grund har brug for professionel hjælp, vil den ofte opleves som ubrugelig, af og til grænsende til det krænkende, hvis den professionelle optræder bedrevidende og nedladende, distanceret og forretningsmæssig eller omvendt som følelsesmæssigt overvældet eller upassende psykologiserende og motivtolkende. Det gælder, uanset om man er barn eller voksen, og det gælder, uanset om behovet er ekstra støtte til fx skolearbejdet, hjælp ved sygdom, psykologisk rådgivning, psykoterapi, samtaler om vores børn i børnehaven eller samtaler med professionelle på plejehjemmet, hvor vores gamle bor. Den professionelles evne til at være personligt til stede afstemt efter situationen, opgaven og den andens behov og signaler er helt afgørende for kvaliteten af samspillet. Alligevel associeres professionalisme oftest umiddelbart til fænomener som viden, neutralitet, overblik og distance og sjældnere til medmenneskelighed, anerkendelse, indlevelse, nærhed og følsomhed. Denne umiddelbare forståelse kommer også til udtryk i professionelle hjælperes kollegiale erfaringsudveksling, hvor formuleringer som: Nu er det på tide, vi bliver mere professionelle typisk dækker over behov for distance eller overholdelse af regler og færre individuelle hensyn snarere end mobilisering af mere indlevelse, nærhed, individuelle hensyn og større opmærksomhed på det specifikke i den konkrete situation. Indlevelse, nærhed og individuelle hensyn er menneskelige kvaliteter, vi umiddelbart forbinder med private relationer og vores individuelle personlighed, og når de skal forbindes med professionalisme, udfordres vores evne til at adskille det personlige fra det private. Imidlertid er det personlige nærvær og den personlige involvering og vurdering det grundstof, menneskelige relationer er gjort af, og på den måde afgørende også i de professionelle relationer. Professionelle relationer kan have mange former og udtryk. Der er tale om interpersonelle oplevelser og forbindelser, der hele tiden unddrager sig endelig definering. Jeg har skrevet bogen for at inspirere og bidrage til afklaring og udvikling af en professionel måde

15 Indledning 15 at være til stede på i samspil og relationer, hvor forskellige former for viden og menneskelige kvaliteter er integrerede. Det stiller sig i modsætning til forståelser af relationens betydning som løsrevet fra betydningen af viden. På den måde er bogen også et bidrag til en integreret forståelse af betydningen af fagspecifik viden og personlige kvaliteter. I velfungerende professionelle relationer styrker de to sider gensidigt hinanden. Professionalisme i relationer forudsætter integration, og god professionalisme er at have viden og løbende tilegne sig viden og fastholde åbenhed og bevidsthed om, at det enkelte menneske altid er særligt og aldrig helt passer ind i teoretiske forestillinger, statistikker og undersøgelsesresultater. Både teoretisk og empirisk viden og vores erfaringsbaserede viden er nødvendig for, at vi kan forholde os professionelt til andre mennesker. Det gennemgående spørgsmål i bogen er, hvad det vil sige at være til stede i relationer med andre mennesker, hvor den ene (den professionelle) har det som sit erhverv at bidrage til den andens trivsel, udvikling, læring og sundhed. I alle de relationer, vi indgår i, uanset om det er med børn, unge, voksne eller gamle, aktiveres grundlæggende menneskelige kvaliteter og personlighedstræk, udviklet og afstemt i vores individuelle socialisering. Det gælder også i de professionelle relationer, hvor det særlige er, at den ene har det som sit erhverv at være til stede i samspil på en måde, så fokus er rettet mod, hvad der gavner den anden, og mod den opgave, den professionelle har. At kunne være personligt til stede under den betingelse er lettere sagt end gjort, for i ethvert professionelt samspil påvirkes vi af den andens bidrag, af samspillets dynamik, af vores forforståelser, vores indre tilstande, vores egne behov og af vores specifikke faglige viden. Og den professionelle påvirkes af de rammer og vilkår, der er for indsatsen. På den måde er bogen en opfordring til den professionelle om også at rette søgelyset mod sig selv og sit eget bidrag i samspillet. Jeg benævner gennemgående den professionelle som hun. Der kunne hele vejen igennem lige så godt have stået han. Hvor jeg beskriver den professionelle i generelle vendinger, karakteriserer jeg

16 16 Professionelle relationer hende som hjælper, og de mennesker, hun er professionelt sammen med, som hjælpsøgende, og jeg karakteriserer typisk relationen som hjælperelation. Det er vanskeligt at finde overbegreber, og jeg har valgt disse, fordi der i enhver professionel relation er et aspekt af hjælp, uanset om det er relationen mellem børn og voksne i børnehaver og skoler, eller der er tale om samtaler med voksne, der måske har mere rådgivende karakter. At tale om hjælper og hjælpsøgende i relationen mellem pædagoger og børn, mellem lærere og børn eller mellem fx forældre og lærere svarer ikke til de betegnelser, vi almindeligvis bruger, men bogens sigte er bredt, så derfor har jeg valgt henholdsvis hjælper og hjælpsøgende som generel betegnelse for parterne i samspillet og relationen. Bogen henvender sig til alle, der har et professionelt ansvar i kontakten med andre mennesker. Det er ikke afgørende, hvilke mennesker den professionelle arbejder med, ligesom den specifikke hjælpeprofession heller ikke er afgørende. Der kan være tale om pædagoger, socialrådgivere, lærere og psykologer, ligesom der kan være tale om læger, sygeplejersker og andre, der, uanset deres uddannelsesmæssige baggrund, har det som en bærende del af deres profes sion at indgå i samspil og relation med andre mennesker. Ulla Holms (1995 og 2003) samlende betegnelse er professionelt hjælpearbejde, Per Fibæk Laursens (2003) menneskeprofessioner, og Morten Ejrnæs (2008) definerer gruppen som relationsprofessioner. Holms fokus er primært sundhedsvæsnet og hendes empiriske grundlag er læger, Laursen og Ejrnæs afgrænser gruppen uddannelsesmæssigt til at bestå af de mellemlange videregående professionsuddannelser. De nævnte professioner er selvsagt forskellige, og inden for hver af dem er der forskel på professionsidentitet og opgave, men der er også ligheder. Fælles for de professionelle er, at deres bidrag i samspil og relationer kan have afgørende betydning for andre menneskers liv. Fælles er, at deres professionalisme er sammensat af både generaliserbar viden i form af indsigt i teoretisk viden og specifikke undersøgelsesresultater, praksisviden, specifikke færdigheder og personlige kvali-

17 Indledning 17 teter. Alt sammen med forskellig vægtning og i forskellig udformning alt efter profession, specifik opgave og konkret situation. Fælles er også, at relationen er asymmetrisk, og at den kan aktivere stærke følelser som skyld og skam. At have med asymmetriens muligheder og smerter at gøre er en udfordring i enhver hjælperelation. Bogen kan derfor være relevant for enhver hjælpeprofession. Min forståelse af professionalisme i relationer kan i overordnede træk udpindes på følgende måde: At man har og vedvarende tilegner sig viden og relevante færdigheder, reflekterer over og forholder sig til egne og andre menneskers erfaringer, er personligt til stede, involverer sig og handler afstemt efter det andet menneske og opgaven. At man i praksis bestræber sig på at lade sig styre af det, der gavner den anden på kort og på langt sigt, og evner at lukke op for og være til stede i den kraft, der er i et møde mellem mennesker. At man er i stand til at indgå i samspil og relationer og bidrage afstemt efter det andet menneske og ens opgave og kan forholde sig til forskellige niveauer af menneskelig virkelighed. At man kontinuerligt udvikler og skærper sin evne til selvrefleksion og anerkendelse af andre menneskers oplevelsesverden. Bogen er struktureret, så den udfolder, analyserer og diskuterer de enkelte dele. Kapitlerne er tænkt som en sammenhængende helhed, men det er muligt at læse dem som selvstændige fremstillinger af specifikke temaer, og det er muligt at læse dem i en anden rækkefølge, end de er præsenteret i bogen. Som en del af bogens indledning og umiddelbart før kapitel 1 er afsnittet Professionelle relationer en optakt. Jeg kan anbefale læseren at begynde med det, uanset om man læser bogen i den rækkefølge, de enkelte kapitler er præsenteret, om man læser i en anden rækkefølge, eller blot læser udvalgte kapitler.

18 18 Professionelle relationer Bogens indhold I kapitel 1, Personlige kvaliteter og viden, diskuterer jeg, hvordan viden hænger sammen med personlige kvaliteter som empati, nærvær, rummelighed, kreativitet etc. Viden og personlige kvaliteter kan beskrives hver for sig, men i den professionelle hænger det sammen og udgør den enkeltes fagpersonlige fundament. Når den professionelle mangler viden, vil hun typisk også få problemer med at være personligt til stede i mødet med den hjælpsøgende, for hun vil blive mindre indlevende og kreativ og mere præget af fordomme og ureflekterede grundantagelser, der både kan basere sig på private holdninger og teoretiske klicheer. Manglende viden kan forhindre den professionelle i at se mening og sammenhæng i den hjælpsøgendes initiativer og reaktioner. Det hæmmer åbenhed og forståelse og derved også den professionelles evne til at reagere og handle passende. Viden bidrager til, at den professionelle forstår, at adfærd ofte er komplekst motiveret, og at vide også er at vide, at vi ikke kan vide sikkert og vist i forhold til den konkrete situation og det enkelte menneske. Kapitel 2, Hvad er viden? retter søgelyset mod forskellige former for viden, og i kapitlet argumenterer jeg for, at viden er afhængig af tid, af kontekst og af menneskers fortolkninger. Det gælder også såkaldt evidensbaseret viden. Det er et vilkår, at viden løbende forkastes eller modificeres, og at viden ikke er værdifri. Og det er et vilkår, at nogle former for viden kan sige noget om det generelle, men meget lidt om det specifikke og omvendt. Såkaldt gængs viden må løbende være genstand for refleksion, og som illustration af denne nødvendighed inddrager jeg begrebet social arv. Dets betydning er omdiskuteret, men den gængse anvendelse er et eksempel på, hvordan et fagligt begreb kan udvandes og i praksis anvendes ureflekteret til kategoriseringer, der ikke er dækning for, og bidrage til stigmatisering af de mennesker, det er den erklærede hensigt at hjælpe og støtte. I kapitlet diskuterer jeg også evidenstankens muligheder og begrænsninger. Den professionelles erfaringer og fortællinger er

19 Indledning 19 også viden og har afgørende betydning for praksis. Jeg præsenterer en model, der kan anvendes til at arbejde med praksisfortællinger. At arbejde med praksisfortællinger er at arbejde fænomenologisk. Det adskiller sig fra bestræbelser på at indfange og skildre en objektiv sandhed for i stedet at arbejde med de magtfulde selvfortællinger, der er aktive i vores praksis. Kapitel 3, Når viden ikke er bevidst, handler om den viden, vi har, som ikke er bevidst og sprogliggjort. Fokus er særligt rettet imod fænomenerne tavs viden og tavs relationel viden. Tavs viden har at gøre med viden, vi har, men ikke ved vi har, og med det vi kan, men ikke ved vi kan. Tavs relationel viden har at gøre med vores ikke bevidste viden om samspil og relationer mellem mennesker. Der er tale om viden, der er integreret i den professionelles måde at handle på og hendes måde at være til stede på. Størstedelen af vores viden om samspil og relationer er tavs, og uden denne form for viden ville vores bidrag i samspil med andre mennesker være uafstemt og kunstigt. Vores evne til at handle umiddelbart og direkte udgøres for en stor del af tavs viden, hvor erfaringer viser, at vi kan handle hensigtsmæssigt uden præcist at kunne redegøre for alle enkeltelementer i handlingen og tankerne bag. Vores tavse viden er imidlertid ikke uden udtryk, den kommer til syne i vores handlinger, kropssprog, tonefald og den kommunikation, der i øvrigt er mellem mennesker uden om verbalsproget. Til sidst i kapitlet belyses betydningen af stilhed. At stoppe op, være stille og lytte er forudsætningen for, at vi kan lade virkeligheden og andre mennesker gøre indtryk på os. Modsætningen til stilhed er ikke lyde, men den støj, der er uden for os og inden i os i form af tanker i øst og vest, informationsstrøm, fragmenterede krav og adspredende snak, som forhindrer os i at få tilstrækkelig god kontakt med os selv og andre mennesker. I kapitel 4, Ligeværd, asymmetri og det ubevidste i relationen, er grundopfattelsen, at vi i samspil gensidigt skaber hinandens forudsætninger samtidig med, at vi hver især er til stede som individ.

20 20 Professionelle relationer På den måde deler hjælper og hjælpsøgende vilkår: Ingen af dem er uafhængig af den andens bidrag. Ligesom parterne som menneske og individ er ligeværdige. Samtidig er ethvert professionelt samspil og enhver professionel relation asymmetrisk, og den professionelle har hovedansvaret for samspillets og relationens kvalitet. På den måde er hjælper og hjælpsøgende ikke ligestillet, selv om de som mennesker er ligeværdige. Den professionelle må kunne justere sine kontakt- og kommunikationsmønstre og være empatisk og anerkendende til stede, selv om den hjælpsøgende ikke er det. Det vil af og til være en udfordring for de fleste professionelle. I ethvert samspil og enhver relation vil vores bidrag have at gøre med vores individualitet, den anden, konteksten og den konkrete situation og med dynamikken i samspillet. Og både bevidste og ubevidste erfaringer og behov vil aktiveres. Vores ubevidste reaktioner og påvirkninger af hinanden kan være både en mulighed og en begrænsning, og kommunikationen af det ubevidste kan forstås og begrebsliggøres på forskellige måder. I kapitlet redegøres for fænomenet overføring/modoverføring, og der tages kritisk stilling til en traditionel forståelse af fænomenet, der i dette kapitel bliver forankret i en nyere relationel og interpersonel forståelse. Jeg præsenterer en række refleksionsspørgsmål, som professionelle direkte kan anvende i praksis. Til sidst i kapitlet præsenteres forskellige former for relationelle forsvar, der forstås som ubevidst kommunikation, den professionelle må være opmærksom på. Kapitel 5, Gode relationer og mentalisering, tager udgangspunkt i, at vi som mennesker er relationelle individer, og at relationen har substantiel betydning i hjælpearbejde. Forskellen mellem samspil og relationer defineres, og relationens særlige kendetegn udfoldes. Forskellige former for relationer præsenteres, og den gode relation defineres som den gode nok relation. Dens særlige kendetegn udfoldes, ligesom også kategorien bærende relation introduceres. Grundlæggende er det i kraft af menneskelige og medmenneskelige kvaliteter, at vores samspil kan udvikle sig til gode relationer også

21 Indledning 21 i professionelle sammenhænge hvilket ikke stiller sig i modsætning til den enkelte professions viden eller den enkelte professionelles viden. Begrebet relationsevne defineres og introduceres som et begreb, der er nærmere vores oplevelse og som en erstatning for relationskompetence. Vores relationsevne hænger snævert sammen med mentaliseringsevne, forstået på den måde, at uden en vis stabilitet og robusthed i vores mentaliseringsevne vil vi ikke kunne etablere og bidrage til vedligeholdelse af gode relationer. Fænomenet mentalisering og de forskellige former for præmentalisering og mentaliseringssvigt beskrives, og jeg giver en række eksempler på forskellige måder, mentaliseringssvigt kan komme til udtryk på. Til sidst i kapitlet belyser jeg forskellen mellem private og professionelle relationer, og den professionelle relations begrænsninger og særlige muligheder og styrker indkredses. I kapitel 6, Privat og professionel det samme menneske, diskuterer jeg forskellige opfattelser af skillelinjen mellem det private og det professionelle, og jeg argumenterer imod en opdeling mellem privat, personlig og professionel. At være professionel indebærer at være personligt til stede, og man er ikke nødvendigvis mere sig selv, når man er privat, end når man er professionel; men man er sig selv på forskellige måder. I begge sammenhænge kan man være mere eller mindre sig selv, og i hvilket omfang man oplever at være sig selv, har blandt andet at gøre med, om man er nærværende og autentisk tilstede. Professionelle relationer er i deres grundlag asymmetriske, og gode professionelle relationer er kendetegnet ved, at den ene (den professionelle) er der for den anden og retter sin opmærksomhed mod den anden. Den fælles opmærksomhed må vedrøre den hjælpsøgendes situation og behov. Det betyder ikke, at ethvert bidrag fra den professionelle om hendes eget liv er uprofessionelt eller uhensigtsmæssigt. Tværtimod kan det være kontakt- og tillidsskabende. Det afgørende er, hvorfor, hvornår og hvordan den professionelle inddrager sine egne erfaringer, og om det tjener den hjælpsøgende.

22 22 Professionelle relationer Kapitel 7, Asymmetriens muligheder og smerter, undersøger den asymmetriske relation nærmere. Den professionelles evne til at være til stede i en passende balance mellem distance og involvering, afstemt efter den anden, opgaven og situationen vil af og til udfordres. I kapitlet rettes fokus mod de generaliseringer, der kan skabe for stor distance, og også mod identifikation, der kan indebære uafgrænset involvering. Omvendt kan begge dele også være både kontakt- og relationsskabende. Hvornår der typisk sker det ene eller det andet, analyseres i kapitlet. Den asymmetriske relation og dette at være hjælpsøgende aktiverer ofte, bevidst eller ubevidst, følelser af skam og skyld, ligesom selve hjælperelationen, hvor den ene (den hjælpsøgende) viser mere af sig selv end den anden (hjælperen), er en situation, der har skam indbygget. Skam knytter sig til væren, skyld knytter sig til gøren, og begge følelser kan også aktiveres i den professionelle hjælper i forhold til hendes måde at være til stede på og i forhold til hendes handlinger eller mangel på samme. Der er tale om stærke følelser, der knytter sig til vores selvbevidsthed og til, at vi som mennesker er sociale og relationelle individer, der kan række ud over os selv. På den måde er der tale om nødvendige følelser, som det er vigtigt, at vi lærer at omgås, for de kan forvrænges, overvælde os, være ødelæggende og løsrevet fra realiteter. Når det sker, bliver der tale om indre tilstande, der hæmmer vores trivsel og udvikling og vores evne til at lære. Hjælperens evne til at omgås skyld og skam har betydning for hendes bidrag i samspillet og for den hjælpsøgendes mulighed for at få den hjælp, han eller hun har brug for. Hensigtsmæssige reaktionsmåder i forhold til skam og skyld belyses. I kapitel 8, Anerkendelse, præsenteres anerkendelse som hovedingrediensen i gode relationer. Men anerkendelse er et komplekst begreb, der forstås og bruges meget forskelligt. Det betyder også, at der er forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være anerkendende. Min forståelse af anerkendelse knytter sig direkte til Anne-Lise Løvlie Schibbyes. Anerkendelse er ifølge hende hverken en bestemt

23 Indledning 23 metode eller strategi. At være anerkendende er derimod en bestræbelse på at være åben for den andens oplevelsesverden og møde den anden med en nærværende, accepterende og respekterende indstilling samtidig med, at man ikke slipper taget i sin egen oplevelse. At blive mødt med anerkendelse er livet igennem afgørende for vores evne til at skelne mellem forskellige følelser og indre tilstande og for vores selvrefleksion og perspektivbevidsthed. På den måde er oplevelsen af at blive anerkendt styrkende for vores mentaliseringsevne. I kraft af den andens anerkendelse kommer vi i kontakt med os selv og med den anden. Vores behov for anerkendelse er grundlæggende, og i dette kapitel knyttes anerkendelse direkte sammen med kærlighed og lægger afstand til, hvad jeg betegner som anerkendelsestrenden, der samlet set står i risiko for at hæmme menneskers nødvendige kritiske sans og bidrage til, at mennesker taler sig væk fra sig selv. Til sidst i kapitlet redegør jeg kort for forskellige fagtraditioners forståelse af anerkendelse. Kapitel 9, Dem og os eller mødet mellem mennesker, redegør for, hvordan kategoriseringen dem og os er en menneskelig tilbøjelighed, der stimulerer vores sociale identitet, men hæmmer vores åbenhed over for andre mennesker. På den ene side giver det tryghed at være ligesom nogle (os), på den anden side kan det bidrage til udvikling af fjendebilleder og stigmatisering af de andre (dem), som vi oplever at adskille os markant fra. I professionelle hjælperelationer er dem og os -kategoriseringen værd at vise opmærksomhed, for der er tale om en grundform, der kan forhindre os i at møde det andet menneske åbent og anerkendende. Når der sker et møde mellem mennesker, kan dem og os -kategoriseringen overskrides spontant. Det viser blandt andet Martin Buber og Emanuel Levinas, der på hver deres måde har analyseret mødet mellem mennesker og forholdet til den anden. I dette kapitel inddrages Bubers skelnen mellem jeg-det-relationen og jeg-du-relationen, og Levinas radikale forståelse af mødet med den andens ansigt inddrages som filosofisk underbygning af betydningen af det menneskelige møde. Hos

24 24 Professionelle relationer Levinas er det tale om et møde med den helt anden, der som individ er unik, og hverken kan kategoriseres eller forudsiges. Et møde mellem mennesker er noget, der sker her og nu i tiden i øjeblikket. Afslutningsvis inddrager jeg Daniel N. Sterns analyse af forskellige niveauer af interpersonelle samspil, som han betegner som det nuværende øjeblik, nu-øjeblik og mødeøjeblik. At være til stede i et mødeøjeblik kan betyde forandring i vores tavse relationelle viden. Den professionelles måde at være til stede på har afgørende betydning for, om det kan ske. Schibbyes forståelse af undren i dialoger indgår som perspektiv på Sterns analyser. Kapitel 10, Adskilte og forbundne, retter fokus mod spejlneuroner, altercentrisk delagtighed, intersubjektivitet og empati. I samspil og relationer er vi både adskilte og forbundne. Vi er til stede som individualitet, og samtidig skaber vi gensidigt hinandens forudsætninger for tilstedeværelse og bidrag i samspillet. Vores gensidige forbindelse og påvirkning kommer til udtryk i kommunikation med ord, men den kommer også til udtryk uden om verbalsproget på forskellige måder. Det kan begreber som spejlneuroner, altercentrisk delagtighed, intersubjektivitet og empati vise. Der er tale om begreber, der griber vores oplevelser af kontakt eller ikke-kontakt med andre mennesker. Det kan være vanskeligt at redegøre for med ord, men kontakt og forbindelse med andre mennesker kan mærkes, og det kan mærkes, når det er fraværende. Med de nævnte begreber kan almenmenneskelige erfaringer flyttes ind i et vidensparadigme og vise, hvordan den nonverbale forbindelse udgør fundamentet for relationen, også i professionelle hjælperelationer. I kapitel 11, Den professionelles forventninger og livsindstilling, retter jeg opmærksomheden mod, hvad den professionelles perspektiv og forventninger betyder for den hjælpsøgende. De øvrige kapitler har haft som grundpræmis, at den hjælpsøgendes forestillings- og oplevelsesverden må være i fokus i det relationelle, og den professionelles bidrag må være afstemt herefter, må kunne vige og sættes i parentes for en tid afhængigt af, hvilken hjælpeprofession

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11

INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT. Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 INKLUSION GENNEM PÆDAGOGISK IDRÆT Afleveringsdato 13. juni 2013 University College Nordjylland Bachelorprojekt 7.semester Anslag: 95.169 Vejleder: David Hundebøll Gruppe nr. 11 Jeanette Stokholm Nielsen

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere