Inspirationsmateriale til undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet Udviklet af: Kirsten Sofiendal Kolding Pædagogseminarium Dyrehavevej Kolding Tlf.: Januar 2008

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Kollegial supervision hører til i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2688 Patientrelateret service på sygehusene 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde 2726 Arbejde på klubområdet og i kulturhuse Uddannelsen er relevant for alle målgrupper i de fire FKB er. Inden for det pædagogiske område er det pædagogmedhjælpere, dagplejere, plejefamilier, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter og klubmedarbejdere. Inden for social- og sundhedsområdet er det social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, værkstedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og beskæftigelsesvejledere. Inden for den patientrelaterede service er det portører og serviceassistenter. Kompetenceudviklingen har derfor fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: daginstitutioner, dagplejehjem, skolefritidsordninger, opholdssteder, døgninstitutioner, klubområdet, sygehuse, virksomheder, som udfører omsorgsopgaver og personlig rettet service, fx ældreplejen, og institutioner for udviklingshæmmede. FKB erne kan findes på htt://www.efteruddannelse.dk. Arbejdsfunktioner Det er organiseringen på den enkelte arbejdsplads, som er bestemmende for medarbejderens ansvars- og kompetenceområde, men generelt er områderne kendetegnet ved en høj grad af selvstændigt arbejde. Samtidig vil medarbejderne ofte indgå i tæt samarbejde med andre faggrupper. Arbejdet inden for de nævnte relationsorienterede fagområder er i de seneste år generelt blevet mere professionaliseret, hvilket stiller større krav til den enkelte medarbejder. Medarbejderen har fået større ansvar, samtidig med at brugergrupperne er blevet mere krævende. Der stilles øgede krav til kvaliteten af serviceydelser, og i forlængelse heraf stilles der krav om, at medarbejderen skal udvikle faglige og personlige kompetencer. Det betyder, at medarbejdere i højere grad har brug for at kunne reflektere over og få sat ord på egen praksis for at kunne kvalificere de faglige handlinger. Hvor har jeg min styrke? Hvad skal jeg ændre? Hvordan kan jeg udvikle min praksis? 1 af 32

3 Deltagerforudsætninger Med hensyn til deltagernes faglige forudsætninger i forhold til uddannelsesmålet er det hensigtsmæssigt, at deltagerne har en vis arbejdserfaring inden for eget fagområde. Det er en fordel, hvis flere medarbejdere fra samme arbejdsplads deltager i det samme kursusforløb, således at kurset kan være udgangspunkt for iværksættelse af et kollegialt supervisionsforløb på arbejdspladsen. Dette fordrer, at såvel deltagere samt deres respektive arbejdsgivere stiller sig positive over for at etablere et kollegialt supervisionsforløb for medarbejderne inden for egen eller tilsvarende arbejdspladser og institutioner. Struktur Det vil afhænge af deltagernes forudsætninger, hvilke uddannelsesmål det er relevant at have gennemgået forud for det aktuelle uddannelsesmål. Dette forslag er derfor alene vejledende: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet Videndeling og læring for medarbejdere Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 2. Ideer til tilrettelæggelse Kollegial supervision kan udfoldes på mange måder. Det anbefales, at uddannelsesforløbet afholdes over 3 dage, og herefter som splitforløb, hvor deltagerne kan få støtte i deres kollegiale supervisionsproces 4 gange ½ dag. For at tage udgangspunkt i en fælles forståelsesramme defineres kollegial supervision i denne sammenhæng som en særlig samtaleform, hvor kolleger hjælper hinanden med at løse faglige problemstillinger ved at stille spørgsmål og reflektere på en systematisk og aftalebe- 2 af 32

4 stemt måde. Der er med andre ord tale om, at ligestillede kolleger samvirker om at skabe fælles og større bevidsthed om den praksis, de hver især udøver, med sigte på at udvikle og kvalificere deres faglige praksis. I professionelle sammenhænge er kollegial supervision præget af den teoritilgang, som den enkelte underviser eller supervisor står for. På dette kursus kan der naturligvis også anlægges forskellige teoretiske vinkler på kollegial supervision, men det vil være oplagt at lade kurset inspirere af en systemteoretisk og konstruktivistisk tænkning. En sådan tilgang har betydning for, hvordan vi forstår dilemmaer og problemstillinger, hvordan vi stiller spørgsmål, og hvordan vi møder hinanden i dialog om dilemmaer og problemer. Der kan henvises til Mads Hermansen et. al. (2006): Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, for uddybning af de to tilgange. Temaer For at deltagerne gennem kurset kan opnå forudsætninger for at give og modtage kollegial supervision, er det en forudsætning, at de får kendskab til de grundlæggende principper og metoder. Ligeledes er det en forudsætning, at deltagerne får mulighed for at træne kollegial supervision og de forskellige roller i et supervisionsforløb. Der er i dette forløb fokus på kollegial supervision, der foregår i en gruppe, hvor der arbejdes med reflekterende team. Men kollegial supervision mellem to kolleger bør også trænes i forløbet. Principperne i kollegial supervision er stort set de samme, uanset om der er tale om supervision mellem to kolleger eller i en gruppe. Det kan anbefales, at træning i at give og modtage kollegial supervision tager afsæt i deltagernes egne praksiserfaringer. Anvendelse af en eller anden form for logbog i forbindelse med supervisionsforløbet befordrer refleksionsprocessen og illustrerer den faglige/personlige læring og udvikling. Logbogen kan være elektronisk eller i papirform. Det er ikke alle de nedenstående temaer, der behøver at have lige stor fylde i uddannelsesforløbet. Afhængigt af målgruppen, deres erfaringer og kompetencer, vil jeg foreslå underviseren at gå i dybden med det, der er mest relevant. Tema 1 Introduktion til kollegial supervision. Tema 2 Rammer og faser i kollegial supervision. Tema 3 Udvikling af supervisionskontrakt. Tema 4 Faldgruber i kollegial supervision. 3 af 32

5 Tema 5 Anerkendende kommunikation, dialog, kropssprog og spørgeprocesser. Tema 6 Dialogbaseret arbejdspladskultur. Tema 7 Menneskesyn, etik og magtforhold. Tema 8 Afslutning af forløbet og aftaler for splitforløb. Tema 1. Introduktion til kollegial supervision Hensigten med dette tema er at give deltagerne indsigt i, hvordan de fagligt og personligt kan bruge og profitere af kollegial supervision på deres arbejdsplads. Som indledning til kurset er det relevant at spørge til deltagernes egne erfaringer med supervision, samt deres ønsker og behov, før en overordnet præsentation af kollegial supervision og målet med dette forløb. Hvad er kollegial supervision (eksempler på definitioner i bilag 1)? Med udgangspunkt i den handlingsorienterede målformulering drøftes: Hvad er målet med dette forløb kollegial supervision? Fordele ved kollegial supervision (bilag 2). Kollegial supervision og dens grænseområder (bilag 3). Hvad kan man tage op i kollegial supervision (bilag 4)? Tema 2. Rammer og faser i kollegial supervision Under dette tema gennemgås en model til brug ved kollegial supervision, som kan give deltagerne kendskab til de grundlæggende principper og metoder. Der er i denne beskrivelse taget udgangspunkt i en model for kollegial supervision, hvor der arbejdes med grupper på 4 8 fagpersoner. En model for kollegial supervision mellem to fagpersoner/kolleger er beskrevet i bilag 5. I den kollegiale supervision benyttes særlige rammer, roller og faser. For nogle kan det virke unaturligt at skulle kommunikere inden for bestemte rammer, men det er netop disse rammer og metoden, der skaber forskellen fra en almindelig samtale mellem kolleger. I kollegial supervision er det kollegaen, der er i centrum med sin problematik. De andre hjælper kollegaen til refleksion over et fagligt dilemma eller et fagligt problem (herefter også kaldet sagen). Det er, som tidligere nævnt, vigtigt, at deltagerne får mulighed for flere gange i uddannelsesforløbet at prøve kollegial supervision. Hvis det er muligt, vil det væ- 4 af 32

6 re en god ide, at alle deltagere prøver at være i alle 3 roller, som fokusperson, supervisor og reflekterende team. Men det er naturligvis en forudsætning, at såvel roller som rammer er præsenteret for deltagerne, før de kaster sig ud i det. Der arbejdes i kollegial supervision med: Fokusperson Fokuspersonen er den person, der ønsker supervision. Det er fokuspersonen, der bestemmer, hvad der skal arbejdes med. Fokuspersonen fremlægger sin sag, og supervisor hjælper med at afdække og afklare dilemmaet/problematikken på en sådan måde, at fokuspersonen hele tiden beholder oplevelsen af selv at eje sagen og selv at komme frem til eventuelle løsnings- og handleforslag. Det er fokuspersonens ansvar at være villig til, i denne læringsproces, at fortælle om, belyse og reflektere over sagen. Ligeledes er det vigtigt, at fokuspersonen siger til og fra i processen. Tillid til de andre i processen er vigtig, hvis fokuspersonen trygt skal kunne fremlægge sin sag. Fokuspersonen skal desuden være sikker på, at tavshedspligten overholdes, så det, der tales om, bliver inden for supervisionsgruppens rammer. Fokuspersonen skal være villig til at lære og villig til at se på sin egen rolle i forhold til sagen. Supervisor Supervisor er den kollega, der hjælper fokuspersonen med at finde frem til netop den problemstilling, som han/hun vil arbejde med i supervisionen. Det sker ved at være lyttende, iagttagende og spørgende. Det er supervisers ansvar at samarbejde med fokuspersonen og gruppen. Ligeledes er det supervisors opgave at skabe et så tilpas trygt og tillidsfuldt rum, at der er mulighed for en faglig og personlig læreproces. Supervisor sørger for at have overblik over processen i supervisionen og sørger for, at denne afsluttes, så fokuspersonen oplever, at sagen er rundet af på en måde, der opleves rigtig for vedkommende. Reflekterende team Det reflekterende team har ansvar for at give deres opmærksomhed til fokuspersonen og dennes valgte emne. Teamet skal være med til at perspektivere for fokuspersonen og supervisor ved at lytte og reflektere over sagen. Teamet må kun tale, når de bliver inviteret til det af supervisor. Refleksionerne skal være korte, undrende, spørgende, evt. fremsat som hypoteser. Det er bedst ikke at komme med gode råd, personlige meninger om, hvad der er godt eller dårligt, fordomme eller egne eksempler. Det er vigtigt, at teamet anerkender fokuspersonen og fokuspersonens valg af problem/dilemma. Det reflekterende team skal være i stand til at tilsidesætte egne behov for at kunne imødekomme fokuspersonen. 5 af 32

7 Det er min erfaring, at der skal arbejdes en del med det at være et reflekterende team og refleksionsøvelser. Når der arbejdes med reflekterende team, er det derfor relevant at fordybe sig i, hvad det vil sige at reflektere (se bilag 6). Rammerne i kollegial supervision Der er behov for at organisere rammer for supervisionssamtalen. Der skal være afsat tid, rum og ro, fx ingen forstyrrende mobiltelefoner. Rummet skal gerne være indrettet hyggeligt med plads til at sætte borde og stole til side og sidde over for hinanden eller i en rundkreds med supervisor over for fokuspersonen og teamet lidt med siden til. Rollerne skal fordeles. Hvem ønsker supervision, hvem skal være supervisor osv. Det anbefales, at man starter med en runde, hvor alle præsenterer den sag, de ønsker vejledning på. Der udvælges den sag, der er mest presserende, eller den, der er mest læring i at arbejde med for alle. For at give deltagerne en oplevelse af rammerne i supervisionssamtalen kan det være en fordel kort at præsentere rammerne for derefter at demonstrere en kollegial supervision med en gruppe af kursusdeltagerne. Det er oplagt at tage udgangspunkt i en aktuel problemstilling, som en af deltagerne præsenterer. Men hvis deltagerne er tilbageholdende i starten, kan det være en fordel at bruge en fiktiv case. Det anbefales at vælge en problemstilling, der ikke er for personligt involverende, til demonstrationen. I bilag 7 er der et forslag til rammer og struktur i en kollegial supervision. Tema 3. Udvikling af supervisionskontrakt. Som en del af rammerne og etikken i kollegial supervision er det vigtigt, at deltagerne bliver præsenteret for en supervisionskontrakt. Set ud fra et eksemplarisk princip kan der være en ide i at udarbejde en kontrakt med deltagerne på kurset. Det giver mulighed for at drøfte etikken og det værdigrundlag, der ligger til grund for den kollegiale supervision. Ved at have en egentlig kontrakt sikrer man sig, at alle er klar over, hvad der skal foregå, og man sikrer, at eventuelle ændringer bliver synlige for alle. Det giver overblik og tryghed for deltagerne. En kontrakt vil indeholde formelle oplysninger om, hvem der skal deltage, hvor, hvornår, hvordan det skal organiseres, og hvem der er den ansvarlige tovholder. Dernæst skal kontrakten indeholde etiske retningslinjer som et fælles værdigrundlag for deltagerne. Fx: 6 af 32

8 Alle deltagere har tavshedspligt. Fokuspersonens integritet må ikke overskrides. Vedkommende har ret til ikke at besvare spørgsmål, der går for tæt på. Dilemmaet/problemstillingen skal være af faglig karakter og må ikke have privat eller personlig karakter. Det er forbudt at give kritik og gode råd. Der fokuseres på at udvikle evner, ressourcer og handlemuligheder. Når supervisionen er afsluttet, må der ikke spørges ind til sagen. Kun fokuspersonen kan tage sagen op igen. Sagen tilhører fokuspersonen. Hvis der i forbindelse med supervisionen viser sig at være forhold, som lederen bør have kendskab til, eller forhold, der skal indberettes, lægges en plan for, af hvem og hvordan sagen videregives, og der aftales en plan for opfølgning. For at sikre gruppens ligeværdighed forpligter alle sig til på skift at være fokusperson, supervisor og deltager i det reflekterende team. Alle skal have en sag med til hver supervision. Andre forhold, der vedrører et fælles værdigrundlag, kan skrives ind i kontrakten. Det kan anbefales, at deltagerne udarbejder en supervisionskontrakt med de kolleger, som de vil udføre kollegial supervision sammen med, i forbindelse med afslutning af forløbet eller efter endt kursus. Se eksempel på supervisionskontrakt i bilag 8. Tema 4. Faldgruber i kollegial supervision. Som i alle andre kommunikative sammenhænge vil der også i kollegial supervision være en risiko for, at kommunikationen løber af sporet. Det kan handle om en skjult modstand mod supervision eller modstand mod forandring. En måde at arbejde med modstand og faldgruber på er at bede deltagerne i mindre grupper reflektere over deres oplevelse af modstand og faldgruber. Efterfølgende kan der laves en opsamling, eksempelvis ud fra en række kendte faldgruber (bilag 9). Tema 5. Anerkendende kommunikation, dialog, kropssprog og spørgeprocesser. Målet med dette tema er, at deltagerne opnår forudsætninger for gennem refleksion og spørgeprocesser at medvirke til at udvikle personlige og faglige kompeten- 7 af 32

9 cer, både hos sig selv og kolleger. Ligeledes skal deltagerne kunne bidrage til at udvikle en dialogbaseret arbejdspladskultur. I denne proces kan anerkendende kommunikation bruges som udgangspunkt. Dette kan kombineres med, at deltagerne får mulighed for at øve spørgeprocesser og aktiv lytning, som er fundamentalt vigtige i supervision. Kropssprogets betydning for kommunikationen kan indgå som en del af øvelserne. Teknikkerne bag aktiv lytning er gennemgået i bilag 10. Spørgeprocesser er beskrevet i bilag 11. Forslag til gruppeopgave, hvor aktiv lytning trænes, i bilag 12. Øvelse til træning af refleksive spørgeprocesser beskrevet i bilag 13. Disse tre komponenter: anerkendende kommunikation, aktiv lytning og spørgeprocesser udgør grundstammen i kollegial supervision og i dialogen. Dette fører naturligt over til at arbejde med, hvad vi forstår ved at være i dialog. Tema 6. Dialogbaseret arbejdspladskultur For at deltageren kan bidrage til at udvikle en dialogbaseret arbejdspladskultur, kan det være relevant at gennemgå, hvad der forstås ved dialog og en dialogbaseret arbejdspladskultur. Her vil jeg henvise til Benedicte Madsens (1997): Organisationens dialogiske rum. Men før der præsenteres teori, kan kursusdeltagerne komme med bud på, hvad de forstår ved dialog. Benedicte Madsen taler om dialogen som en samtale gennemsyret af bestræbelsen på at nå frem til gensidig forståelse. En nysgerrig, udforskende og udfordrende samtale. Dialogen er en værensform og en erkendemåde, der kan være en vej til afklaring, indsigt og forståelse. Dialogen forudsætter, at parterne er villige til at forholde sig reflekterende til sig selv, den anden og det fælles tredje. Når man er tæt på og har aktier i sagen og det har man som hovedregel er det svært at se alle aspekter af en sag. Ved at komme på refleksiv afstand og gøre sig midlertidigt fri af interessens enøjethed, kan man opnå klarhed (Madsen, 1997, s.10). Ifølge Benedicte Madsen kan væsentlige dele af samarbejde, ledelse, beslutningsprocesser og informationsformidling foregå dialogisk. Det dialogiske rum kan være afgrænsede perioder som fx konferencer, workshops, temadage, stop-op-dage, udviklingssamtaler eller kollegial supervision. 8 af 32

10 I grundmodellen for en samtale kommunikationstrekanten - er der to parter, der taler sammen om noget et fælles tredje. Model af kommunikationstrekanten (Madsen, 1997, s. 12) i bilag 14. Tema 7. Menneskesyn, etik og magtforhold. Deltagerne skal i løbet af kurset arbejde med de etiske forhold, der er forbundet med kollegial supervision. Hvilket menneskesyn og værdigrundlag skal supervision bygge på, og hvordan spiller magtforholdet mellem mennesker ind i forhold til kollegial supervision. Dette tema ligger i naturlig forlængelse af det foregående, og det vil være oplagt at fortsætte på eksemplarisk vis med dialogbaseret undervisning, hvor deltagernes synspunkter bringes i spil. Der kan foregå en dialog ud fra følgende: Menneskesyn og værdigrundlag skal bygge på: En ægte interesse for den andens perspektiv og for andre mennesker. Tro på, at andre har nogle værdier/potentialer, som er værdifulde og interessante at få frem. Respekt for og interesse i forskelligheden. (Laursen, 2002, s. 16). Etik: Etikkens mål er at løse moralske konflikter ved at udvikle handlingsnormer, som kan generaliseres og som derfor gælder for alle parter (Thyssen, 1999, s. 136). Etik er baseret på de værdier, som parterne i fællesskab bliver enige om og forpligter sig til at leve op til (Thyssen, 1999). Magtforhold Der er altid en eller anden form for magt i relationer. Hvilke personer er involveret? Hvordan er deres indbyrdes relation? Hvem har magten? Er der tale om formel magt eller uformel magt? Hvad betyder opgaverne for relationen? Hvilke følelsesmæssige forhold indgår i relationen? Der er magt i sproget og magt i måden at spørge på. Hvis ikke man er opmærksom på det, kan supervisor føre fokuspersonen derhen, hvor supervisor ønsker, ved at stille de tilpas konfronterende spørgsmål (Skau, 2001). 9 af 32

11 Tema 8. Afslutning af forløbet og aftaler for splitforløb Det vil formentlig være meget forskelligt, hvordan deltagerne vil bruge kurset efterfølgende. Det vil derfor være hensigtsmæssigt i dette tema at sætte deltagerne i grupper ud fra individuelle behov. Det er hensigten, at deltagerne, så vidt muligt, skal tilbage på deres respektive arbejdspladser og arbejde med kollegial supervision. Det er ønskeligt, hvis en samlet personalegruppe har deltaget i kurset og dermed kan bruge kurset til at få lavet rammer, aftale og kontrakt for det kollegiale supervisionsforløb. Her er det oplagt at bruge afslutningen til konkrete aftaler, samt at underviseren laver aftaler om logbog og splitforløb, hvor deltagerne kan få støtte i processen og få hjælp til at løse evt. problemer. De deltagere, der ikke har haft kolleger med på kurset, skal muligvis hjem og introducere kollegial supervision til deres kolleger. Her er det hensigtsmæssigt at støtte dem i at udvikle en plan for, hvordan de kommer i gang. Også her kan der tilbydes deltagelse i splitforløb. Enkelte deltagere ønsker muligvis at bruge kurset som forudsætning for, gennem refleksion og spørgeprocesser, at medvirke til at udvikle personlige og faglige kompetencer, både hos sig selv og kolleger. Her kan det være hensigtsmæssigt at reflektere over, hvordan disse forudsætninger fastholdes i hverdagen i den daglige praksis. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Bilag 1. Definition af kollegial supervision. Bilag 2. Fordele ved kollegial supervision. Bilag 3. Kollegial supervision og dens grænseområder. Bilag 4. Hvad kan man tage op i kollegial supervision? Bilag 5. Model for, hvordan man kan arbejde med kollegial supervision mellem to eller tre fagpersoner/kolleger. Bilag 6. Hvad vil det sige at reflektere? Bilag 7. Forslag til rammer, form og struktur i kollegial supervision. 10 af 32

12 Bilag 8. Eksempel på supervisionskontrakt. Bilag 9. Faldgruber i kollegial supervision. Bilag 10. Aktiv lytning. Bilag 11. Spørgeprocesser. Bilag 12. Gruppeopgave til træning af aktiv lytning. Bilag 13. Eksempel på øvelse i brugen af refleksive spørgsmål. Bilag 14. Model af kommunikationstrekanten. 4. Litteraturliste mv. Andersen, John & Weiss, Susan: Pædagogen i centrum om kollegial supervision, Forlaget Børn & Unge, Kbh Andersen, Tom: Reflekterende processer, samtaler og samtaler om samtaler. Dansk psykologisk forlag, Kbh Bøhm, Birthe: Supervision kollegial supervision, Forlaget CVU Vita, Holstebro, Hermansen, Mads et.al.: Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer, Forlaget Alinea, Kbh Laursen, Jørn: Supervision, Forlaget Jeslau Media, Hellerup, Madsen, Benedickte: Organisationens dialogiske rum. I: Organisationsudvikling gennem dialog, (red.) Helle Alrø, 1997, Ålborg Universitetsforlag. Rogers, R. Rogers & Parson, E. Ricard: Aktiv lytning, Teknologisk institut, Kbh Skau, Greta Maria: Mellem magt og hjælp. Socialpædagogisk bibliotek, Kbh Thyssen, Ole: Kommunikation, kultur og etik, Handelshøjskolens forlag, Kbh Tomm, Karl: Er hensigten at stille lineære, cirkulære, strategiske eller refleksive spørgsmål?, Forum 4/ af 32

13 Bilag 1. Eksempler på definitioner af kollegial supervision. Kollegial supervision er en særlig samtaleform, hvor kolleger hjælper hinanden med at løse faglige problemstillinger ved at stille spørgsmål og reflektere på en systematisk og aftalebestemt måde. Der er med andre ord tale om, at ligestillede kolleger samvirker om at skabe fælles og større bevidsthed om den praksis, de hver især udøver, med sigte på at udvikle og kvalificere deres faglige praksis. (Kirsten Sofiendal (2007), AMU-kursus-udvikler) Kollegial supervision kan defineres som en metode, som er problemafklarende, udforskende og handlingsudviklende, og som derved bliver en læreproces, hvor en person, ved hjælp af en Supervisor, bliver bedre i stand til at reflektere over faglige problemstillinger, kundskaber og holdninger. Dette bevirker, at hun/han bliver bedre i stand til kvalificeret handling. (Bøhm, Birthe, 2004, s.11). Den kollegiale supervision kan defineres som kontraktmæssige og tidsafgrænsede, støttende og igangsættende processer mellem fagfæller, med henblik på at give den enkelte mulighed for at udvikle og kvalificere sin faglige praksis. (Andersen,1993, s.19). Hermansen taler om kollegial supervision eller intervision som en aftalebestemt samtaleform mellem fagfæller. Der er tale om en særlig iscenesættelse, som giver deltagerne mulighed for at undersøge deres arbejdsmæssige situation med henblik på gensidig støtte og erfaringslæring om egne fagpersonlige forholdemåder. (Hermansen, 2006, s. 122). 12 af 32

14 Bilag 2. Fordele ved kollegial supervision: Kollegial supervision er en systematiseret metode i forhold til selvrefleksion. Kollegial supervision er en proces over tid. Kollegial supervision giver tid og rum til eftertanke. Kollegial supervision kan styrke den personlige og faglige udvikling. Gennem supervision kan man finde nye og bedre handlemuligheder. Gennem supervision kan man bringe sig på meta-plan og se på arbejdslivet fra andre synsvinkler. Kollegial supervision kan give overblik over egne ressourcer. Kollegial supervision kan hjælpe til at træffe valg af metode og konsekvenserne heraf. Der kan gennem supervision gives feedback på egne reaktioner. Kollegial supervision tager altid udgangspunkt i den enkeltes egen oplevelse af sit problem eller dilemma. Gennem supervision får vi mulighed for at se på, hvordan vi bruger vores personlighed professionelt i jobbet, og på vores professionelle samspil med hinanden. Kollegial supervision er tidsafgrænset. 13 af 32

15 Bilag 3. Kollegial supervision og dens grænseområder. Terapi: Den vejledte som privatperson er i fokus; hensigten er at give mulighed for at udvikle personligheden. Bevidste og ubevidste traumer/følelser kan bearbejdes. Sjælesorg: Her inddrages den åndelige og religiøse forståelse i samtalen for at opnå trøst og/eller erkendelse. Faglig vejledning: Meget lig kollegial supervision, men med primær fokus på den faglige udvikling og i mindre grad med fokus på den personlige indvirkning på det faglige perspektiv. En vis grad af kundskabsformidling kan finde sted. Undervisning: I undervisning formidles kundskab i supervision åbnes døren til den superviseredes egen forståelse og latente kundskab via dialog og refleksion. Konsultation og rådgivning: Faglig specifik viden, som formidles i forhold til en sag i afgrænsede situationer. Her fortæller du den anden, hvad det, efter din mening, er bedst at gøre. Coaching: Coaching betyder træning, øvelse og bruges ofte i forbindelse med læreprocesser, der kræver, at der fremkommer særlige resultater af processen. Coaching betragtes ofte som et ledelsesværktøj. Coaching stammer fra sportsverdenen, hvor coachen går ind og lægger strategi, taktik eller handleplaner og støtter gennemførelse af disse. 14 af 32

16 Bilag 4. Hvad kan man tage op i kollegial supervision? Alle typer af arbejdsmæssige forhold, som den enkelte ønsker at få nuanceret for at finde nye muligheder for handling. Fx situationer fra kontakt med klienten/patienten/borgeren/pårørende. Samarbejde og ledelse. Situationer fra den daglige praksis. Personlige dilemmaer i faglige sammenhænge. Situationer fra praksis, som vi gerne vil have belyst: Belysning af dilemmaet/ problemstillingen Refleksioner Handlemuligheder/ perspektiver Hvad foregik der? Hvilke sammenhænge? Hvem var involveret? Hvilke følelser satte det i gang? Hvilke handlinger? mangel på samme? Konsekvenser? Hvordan skal vi forstå det? hypoteser? Hvad tænker vi om det? Hensigten? (kort- og langsigtede mål) Hvilken teori udtænker vi/har vi brugt/kan vi bruge? Undersøgelse af forskellige handlemuligheder og dilemmaer? Hvilke nye ideer og tanker har du fået under supervisionen? Hvilke nye handlemuligheder har du eventuelt fået? Er der noget, du vil gøre anderledes i fremtiden? 15 af 32

17 Bilag 5. Model for, hvordan man kan arbejde med kollegial supervision mellem to eller tre fagpersoner/kolleger. Den særlige rammesættelse af samtalen, som finder sted i den kollegiale supervision, kan måske forekomme den erfarne medarbejder både kunstig og unødvendig. Hvad skulle der, med hans kommunikative kompetence, være i vejen for at føre en almindelig kollegial samtale? Umiddelbart intet, men en sådan samtale vil ofte være løsnings- eller handlingsrettet. Sigtet med den kollegiale supervision er at undersøge et dilemma eller en problemstilling med henblik på at blive klogere på den professionelle virkelighed. Den er forståelses- eller læringsrettet. For det andet vil en almindelig kollegial samtale sjældent være præget af kommunikative mønstre, der fremmer aktiv spørgen, lytten og kritisk refleksion. Det er altså min erfaring, at refleksion over egen praksis fordrer strukturerede samtaleformer. Der gælder de samme regler og rammer for kollegial supervision mellem to eller tre kolleger som for kollegial supervision i større grupper. Forskellen er, at der ikke er et reflekterende team. Supervisionen finder sted mellem to parter: supervisor og fokuspersonen om noget tredje: sagen, et dilemma (se nedenstående illustration). Supervisor styrer samtalen med fokuspersonen. Sidstnævnte fremlægger sine problemstillinger, og supervisor stiller afklarende, åbne og procesorienterede spørgsmål. Den kollegiale supervision mellem to kolleger kan også foregå på den måde, at supervisor følger fokuspersonen i en faglig situation for derefter at give kollegial supervision ud fra det observerede. Hvis der er en tredje kollega med til den kollegiale supervision, kan vedkommende deltage som observatør eller som en slags co-supervisor, som supervisor kan reflektere med som et alternativ til det reflekterende team (se nedenstående illustration). 16 af 32

18 Bilag 6. Hvad vil det sige at reflektere? Dette afsnit er skrevet med inspiration fra Tom Andersens bog: Reflekterende processer i samtaler og samtaler om samtalerne. Refleksion er: at bøje kaste tilbage at overveje grunde over tage i betragtning de analytiske overvejelser, man gør sig under mødet en form for metaposition. Refleksioner indeholder i denne beskrivelse to niveauer. Først indtrykkene, så det tænkte på grundlag af indtrykkene. Derefter giver man som reflekterende sine ideer om de sammenhænge det bevægelige billede, der har dannet sig af det omtalte. Der må ikke være en diskussion om, hvad der er rigtigt og forkert, men derimod en anerkendelse af problemet. Ved brug af det reflekterende team gives der den, der får vejledning, mulighed for via andre øjne at se problemet det omtalte udefra i et metaperspektiv. Det giver mulighed for at opdage den forskel, som måske kan medvirke til at skabe forandringer. Man kan også udtrykke det på den måde, at den, der modtager supervision, kommer i en observationsposition til sig selv, da vedkommende ofte opnår en synliggørelse af egne tanker og ideer. Refleksionerne må gerne tage form som en dialog i det reflekterende team. Kom med kommentarer til hinanden, og spørg hinanden, om de andre har tænkt noget uddybende eller noget andet. Når man starter med at arbejde med det reflekterende team, kan samtalen i teamet ofte tage form af lange enetaler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Efterhånden får man større øvelse i at koble sig på hinandens ideer, stille nye spørgsmål til de spørgsmål, som allerede er stillet, konstruere metaforer, så samtalen i det reflekterende team udvikler sig til refleksioner fulde af overvejelser. Man kan starte sine refleksioner med at sige: Jeg får den ide. Jeg kan se et dilemma Jeg kan se både dette og dette. Jeg er ikke sikker på. Det du siger får mig til at tænke på Jeg undrer mig over. Jeg bliver nysgerrig på.. 17 af 32

19 Hvad mon der ville ske, hvis. Jeg tænker om.. Gad vide, om den anden er klar over. Medlemmerne i det reflekterende team har ansvar for hinanden. Hjælp hinanden med at udforske ideer; og det er vigtigt at koble sig på hinandens ideer, før man evt. kommer med nye. Tom Andersen lægger i sin bog vægt på, at de reflekterende processer i hovedsagen er et skift mellem menneskers indre og ydre samtaler. Når den, der modtager supervision, fremlægger sit materiale via netop den ydre samtale, modtager de reflekterende nogle indtryk, der i første omgang bliver til indre samtaler, hvorefter der i processen, hvor der lukkes op for det reflekterende team, igen sker et skift mellem indre og ydre samtale. Når fokuspersonen efter teamets refleksioner bliver opfordret til at kommentere brugbarheden af det reflekterende teams refleksioner, lægges der ofte vægt på åbenheden den tryghed, det netop giver, at der bliver tænkt højt, hvilket betyder, at man undgår fantasier om, hvad de andre mon tænker, når de fortæller deres historie. Det at mærke respekt, omsorg og accept på ens beskrivelser giver måske i sig selv mod på at tænke og dermed handle anderledes. Pauser er vigtige. Det er i pausen vi undrer os, tænker efter. Pausen er forudsætning for refleksion. 18 af 32

20 Bilag 7. Forslag til rammer, form og struktur i kollegial supervision. En supervision vil typisk rumme 5 faser, der i det følgende vil blive uddybende beskrevet. Når der efter runden er fordelt roller - supervisor, fokusperson og reflekterende team - skal fokuspersonen i korte træk fortælle om sin sag. Problembestemmelse (ca min.) I denne fase findes frem til, hvilket tema eller hvilken problematik, der ønskes supervision i forhold til. Fokuspersonen fortæller om problematikken, og supervisor stiller uddybende spørgsmål. Der fremkommer ofte flere vigtige temaer. Det er derfor nødvendigt at få klarhed over, hvor fokuspersonen har størst behov for at sætte fokus. Ofte sker der det, at de øvrige problemstillinger opløses, når den vigtigste er bearbejdet. Typisk har man brug for at vide: Hvad skete der? Hvad var baggrunden for det skete? Hvordan var dine arbejdsbetingelser? Hvad vil du gerne sætte fokus på i supervisionen? Undersøgelse (ca min.) Når fokuspersonen og supervisor er enige om, hvad supervisionen skal handle om, spørges der uddybende ind til netop dette tema/denne problemstilling, så det bliver tydeligt, hvad det handler om, før det reflekterende team inddrages. Der kan fx spørges: Hvad er problemet? Hvilke dilemmaer ser du i problemstillingen? Hvad gør det ved dig positivt? Negativt? Hvornår er problemet der ikke? Hvad har du gjort? Hvad ville du ønske du kunne? Osv. Når fokus for problemet er fundet, inddrages det reflekterende team (ca. 3 5 min.). Fokuspersonen vender ryggen til (tid til indre dialog). Teamet vender sig fysisk mod hinanden, så de har øjenkontakt. Det er en god ide at lade refleksionerne forme sig som en samtale med korte sætninger. Anerkend problemet. Find dilemmaer i problemstillingen. Undgå at give gode råd og løsningsforslag, med mindre der bliver bedt om det. Undgå kritik. Teammedlemmerne kan fx starte sætningen med: Det du siger får mig til at tænke på, om det kan handle om.jeg undrer mig over..jeg bliver nysgerrig på.hvad mon der ville ske, hvis Status (ca min.) Når teamet har reflekteret, kan supervisor tage fat i refleksionerne og spørge fokuspersonen, om der er noget af det, han/hun har hørt, der giver sagen andre/nye perspektiver? Der arbejdes med disse nye perspektiver. Udvikling (10 15 min.) Denne fase er afhængig af, hvad fokuspersonen har fået ud af supervisionen indtil nu. Er der dukket noget nyt op? Hvad er der brug for? Der kan være behov for at undersøge nye aspekter ved problemstil- 19 af 32

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen

Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Praktikvejledere ved Socialrådgiveruddannelsen 1 Indholdet i dag Retningslinjer for læringssamtaler Hvad er supervision Opskrift på supervision Spørgsmålstyper

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Temadag. om supervision til praktikanter. Rikke Lund Ehrenreich Marts Gør tanke til handling VIA University College. Rikke Lund Ehrenreich

Temadag. om supervision til praktikanter. Rikke Lund Ehrenreich Marts Gør tanke til handling VIA University College. Rikke Lund Ehrenreich Gør tanke til handling VIA University College Temadag om supervision til praktikanter Marts 2018 1 2 Dagens program Kl. 9.00-9.10 Kl. 9.10-10.00 Kl. 10.00-10.45 Kl. 10.45-11.30 Kl. 11.30-12.00 Kl. 12.10-13.40

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne

Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Dialog Forum Team Nurten,Laila og Janne Selandia CEU Bredahlsgade 1 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, www.selandia-ceu.dk Muligheder med mere DFT på Selandia Tre DFT på EUD Et på gymnasierne (HHX-HTX)

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 3 Mosede, Strand, Holmeager, Tune Om vejledningskompetence 2 18. januar 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Vejledere Greve Skolevæsen

Vejledere Greve Skolevæsen Vejledere Greve Skolevæsen Hold 1, Arena, Damager, Karlslunde Om vejledningskompetence 2 17. marts 2016 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skoleledelse/ materialer-til-forloeb/greve-kommune Den samlede

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

Temadag om supervision Rikke Lund Ehrenreich Oktober 2017

Temadag om supervision Rikke Lund Ehrenreich Oktober 2017 Gør tanke til handling VIA University College Temadag om supervision Oktober 2017 1 Dagens program Kl. 9.00-9.10 Kl. 9.10-10.00 Kl. 10.00-10.45 Velkommen Ta en kop kaffe/the og en croissant Den refleksive

Læs mere

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på

Janne Risager Jensen DialogForumTeam på Janne Risager Jensen DialogForumTeam på DFT`S METODER På Selandia har vi tre DFT: Målet er supervision og faglig sparring gennem håndtering af konkrete problemstillinger om elever eller grupper af elever.

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver

Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Coaching af elever i forhold til større skriftlige opgaver Hvordan kan vi sikre os at store skriftlige opgaver kan blive elevernes projekter, samtidig med at eleverne får en professionel vejledning? Hanne

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Program Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro Kl. 10.15-11.20:

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser:

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Refleksion 2 Vigtigt at reflektere og fordybe Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Du klarede ikke opgaven, som du skulle; bare du havde sagt noget andet; du havde

Læs mere

Formål med undervisningen

Formål med undervisningen Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Superbruger Guide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Indledning Denne superbrugerguide er til dig, der skal være superbruger, og som derfor skal varetage sidemandsoplæring

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

SUPERVISIONSSAMTALEN

SUPERVISIONSSAMTALEN SUPERVISIONSSAMTALEN - en undersøgelse af en sag med henblik på at uddrage en læring. Personale intern supervision er en aftalt og struktureret proces mellem to ligestillede parter samt et reflekterende

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET

Afdeling for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET SAMTALETRÆNING I TRIADER I TERAPI, RÅDGIVINING OG VEJLEDNING København og Aarhus 2016 Copyright Anders Dræby The State and University Library Aarhus University Aarhus University Scholarly Publishing DOI:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

MENTALISÉR DIN KOLLEGA

MENTALISÉR DIN KOLLEGA MENTALISÉR DIN KOLLEGA (inspireret af Bevington & Fuggle, 2012) Formålet med værktøjet er: Dels at skabe et fast rum til refleksion i hverdagen for at understøtte personalets evne til at mentalisere. Dels

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Program Underviser: Timo Klindt Bohni Dag 1 09.00 Velkomst og præsentationer Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Målet med dette delemne

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg kommune 2013 1 Formål Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere