Risikorapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2013 1"

Transkript

1 Risikorapport

2 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og vil være tilgængelige på Nordfyns Banks hjemmeside Oplysningerne vil løbende blive opdateret i det omfang der vil måtte være behov herfor og minimum 1 gang årligt. Det er bankens opfattelse, at de anførte oplysninger opfylder kravene til oplysninger som angivet i kapitaldækningsbekendtgørelsen. 2

3 1. Målsætninger og politik for risikostyring Markedsrisici Strategisk har Nordfyns Bank A/S valgt løbende at foretage en tæt opfølgning af de valgte risikoparametre. Opfølgningen sker ved en tilbagemelding fra direktionen til bestyrelsen om de enkelte risikoparametre. Bestyrelsen fastlægger overordnede politikker, rammer og principper for risikostyring. Bestyrelsen modtager løbende rapportering af udviklingen i risici og udnyttelsen af tildelte risikorammer. Den overordnede økonomi- og risikostyring samt kapitaloptimering foretages i Økonomiafdelingen. Enheden refererer organisatorisk til direktionen og udfører bl.a. funktioner, der har til formål at opgøre, overvåge, analysere, modellere og rapportere koncernens risici og medfølgende kapitalforhold (Risikostyring). Risikostyringsfunktionen er en integreret del af økonomifunktionen. Kreditrisici Nordfyns Bank A/S har valgt en strategi vedr. kreditrisiko der tilsigter at koncernen ikke bliver eksponeret uforholdsmæssigt i bestemte brancher, samt at en stor del af udlånet tilstræbes sikret. Kreditrisikoen opgøres på baggrund af interne systemer, der omfatter et antal parametre, opgørelse af kundens samlede engagement ved en eventuel misligholdelse og fastlæggelse af værdien af stillede sikkerheder ud fra realisationsværdier. Den daglige styring af koncernens kreditrisici foretages af kunderådgivere og filialer. Den overordnede overvågning af koncernens samlede kreditrisici varetages af Kreditafdelingen. Operationelle risici Operationel risiko er en integreret risiko i alle bankens processer og defineres som et muligt tab som følge af operationelle fejl og hændelser, der skyldes mennesker, processer, systemer eller eksterne begivenheder. Definitionen inkluderer også forretnings- og omdømmerisko. Risikoen kan skyldes medarbejderes uhensigtsmæssige adfærd, systemnedbrud, brud på politikker, juridiske risici, manglende overholdelse af myndighedskrav osv. Nordfyns Bank A/S har valgt en strategi til minimering af operationelle risici, der tilsigter at systemer er designet med en høj grad af indbygget sikkerhed, at der er foreskrevet hensigtsmæssige processer, at der er opbygget et effektivt kontrolmiljø, at personalet har et højt uddannelsesmæssigt niveau samt ved at adskille udførelsen af aktiviteter fra kontrollen af disse. Den daglige styring af koncernens større operationelle risici overvåges af intern kontrol, der foretager kontroller for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at principper og procedurer løbende overholdes. 3

4 Resultatet af de løbende kontroller og opfølgninger rapporteres løbende til koncerndirektionen og bestyrelsen. Risiko på basiskapitalen Nordfyns Bank A/S strategi er at have en basiskapital og et kapitalberedskab af en så tilstrækkelig størrelse at selv usandsynlige, men ikke helt utænkelige begivenheder ikke vil efterlade virksomheden med en kapital der gør at banken ikke kan drives videre. Kapitalstyringen sker ved at der til stadighed er de fornødne aftaler om langsigtede fremmedkapitalfinansieringer. Bestyrelsen modtager løbende rapportering af udviklingen i kapitalsammensætningen og de indgåede aftaler om fremmedkapitalfinansiering. 2. Anvendelsesområde Aktieselskabet Nordfyns Bank Adelgade Bogense Fuldt konsoliderede virksomheder: Nordfyns Finans A/S Adelgade Bogense Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber der anvendes til brug for konsolideringen udarbejdes i overensstemmelse med modervirksomhedens regnskabspraksis. Fuld konsolidering Fratrukket basiskapitalen Rbk. 49 Egenkapitalen fratrækkes egne aktier og øvrige egenkapitalinstrumenter Konsolidering til regnskabsmæssigt formål Lovgrundlag Konsolideringsgrundlag Rbk. Alle virksomheder, hvor 139 banken udøver bestemmende indflydelse Lovgrundlag FiL kap. 12 FiL 128 og 171 Konsolidering iht. FiL Konsolideringsgrundlag Alle virksomheder, hvor banken udøver bestemmende indflydelse - med undtagelse af: Der skal ikke konsolideres, hvis den bestemmende indflydelse ikke er reel men kun begrænset til ejerandelen eller stemmerettigheden Der skal kun ske konsolidering af forsikringsselskaber, hvis Finanstilsynet pålægger det Der skal kun ske konsolidering af virksomheder i midlertidig besiddelse, hvis Finanstilsynet pålægger det Basiskapitalen fradrages kapital, der er indbetalt af virksomheder i koncernen, der ikke indgår i den konsoliderede opgørelse for koncernen Der eksisterer ikke hindringer for en hurtig overførsel af kapitalressourcer eller tilbagebetaling af fordringer mellem modervirksomheden og datterselskabet. 4

5 3.Basiskapital Opgørelse af basiskapital 1000 kr. 1. Kernekapital 1.1. Aktiekapital Reserver Overført overskud eller underskud Primære fradrag i kernekapital 2.1. Foreslået udbytte Udskudte aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital der opfylder kravene i 132 i lov om finansiel virksomhed, kapitalen indeholder incitament til indfrielse. 5. Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag 6.3. Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital 8.1. Ansvarlig lånekapital Hybrid kapital der kan medregnes under supplerende kapital Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital: Halvdelen af summen af kapitalandele m.v. > 10 pct Basiskapital efter fradrag Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte Nordfyns Bank A/S individuelle solvensbehov. I Nordfyns Bank A/S har vi implementeret en model til opgørelse af solvensbehovet. I modellen afsættes kapital indenfor 4 risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, operationelle risici og øvrige risici). Den første del af modellen indeholder en række stresstest. I disse stresstest stresses de enkelte regnskabsposter via 7 variable. 5

6 Variable, der er stresstestet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Kapital til dækning af kreditrisici Stigning i tab på kunder Kapital til dækning af markedsrisici Kapital til dækning af risiko på egne ejendomme Kapital til dækning af øvrige risici Aktiekursfald Rentestigning Ejendomsprisfald Generelt fald i indtægterne Stigning i valutakursrisiko Stigning i modpartsrisiko Det er ledelsen, der har defineret, hvilke risici, Nordfyns Bank A/S bør kunne modstå, og dermed hvilke variable, der skal stresstestes. Som udgangspunkt er stresstests et forsøg på at udsætte Nordfyns Banks A/S regnskabstal for en række negative begivenheder for derved at se hvorledes banken reagerer i det givne scenarium. Resultatet af de gennemførte stresstest indgår i solvensbehovsmodellen ved, at Nordfyns Bank A/S som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der ville opstå, såfremt det pågældende scenarium indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte den samlede resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for hvor meget kapital, der skal til for at banken kan overleve det opstillede scenarium. Udover de risikoområder, der medtages via stresstests, er der en lang række risikoområder, som Nordfyns Bank A/S har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet. Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelsen af solvensbehovet Yderligere kapital til dækning af kreditrisici Herunder: Yderligere kapital til dækning af markedsrisici Yderligere kapital til dækning af operationelle risici Yderligere kapital til dækning af øvrige risici Store engagementer Svage engagementer Geografisk koncentration Erhvervsmæssig koncentration Koncentration af sikkerheder Markedsrisiko aktier Renterisiko Operationel risiko og kontrolmiljø Strategisk risici Koncernrisici Herunder: Omdømmerisici Risici i relation til instituttets størrelse og kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Afviklingsrisici Andre forhold Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er beregnet ved, at ledelsen skønsmæssigt har vurderet disse risikoområders indflydelse på opgørelsen af solvensbehovet. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen er, efter Nordfyns Bank A/S opfattelse, dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved 6

7 fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at Nordfyns Bank A/S har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Nordfyns Bank A/S en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor hvert år, hvordan vækstforventningerne påvirker opgørelsen af solvensbehovet. Konkret vil det i modellen betyde, at ledelsen skal skønne over den fremtidige vækstprocent, vækstens gennemsnitlige solvensvægt og indtjeningsmarginal efter skat. Vækstforventningernes beregnede solvensbelastning vil i modellen slå direkte igennem på solvensbehovet i form af et tillæg. Dog ses der bort fra solvensbelastningen i de tilfælde, hvor der allerede er taget initiativ til en kapitaludvidelse, der vil kunne absorbere udlånsvæksten. Risikovægtede eksponeringer kr. Risikovægtede eksponeringer Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Centralregeringer eller centralbanker 0 0 Regionale eller lokale myndigheder 0 0 Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker 0 0 Internationale organisationer 0 0 Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer 0 0 Kortfristede institut- og erhvervseksponeringer mv. 0 0 Kollektive investeringsordninger 0 0 Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Risikovægtede poster med markedsrisiko (CS6 post 2) kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Vægtede poster med markedsrisiko Risikovægtede poster med operationel risiko (CS6 post 9) kr. Risikovægtede poster Kapitalkravet (8% af eksponeringen) Vægtede poster med operationel risiko Nordfyns Bank A/S anvender basisindikatormetoden til at opgøre solvenskravet til den operationelle risiko. Solvenskravet til den operationelle risiko er pr. 31. december 2013 beregnet til tkr. 7

8 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav 5. Proces og metode Proces for opgørelse af det individuelle solvensbehov og basiskapital. Opgørelsen af den tilstrækkelige kapital og solvensbehovet foretages så ofte det findes nødvendigt, dog som minimum 2 gange årligt i forbindelse med aflæggelse af regnskab. Økonomiafdelingen forestår udregningen som godkendes af direktionen, inden den forelægges bestyrelsen. Beregningen af den tilstrækkelige kapital og solvensbehovet skal følge retningslinjerne i denne instruks. Metode til opgørelse af tilstrækkelig basiskapital Kapitaldækningsbekendtgørelsen foreskriver ikke bestemte metoder, som skal anvendes til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Opgørelsesmetoden er valgfri, men skal naturligvis forholde sig til alle væsentlige risici, som banken er eksponeret overfor. Nordfyns Bank har på denne baggrund valgt en metode, hvor solvensbehovet med udgangspunkt i en 8+ tilgang. I 8+ metoden tages der udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I kravet). De normale risici antages at være dækket af 8 pct. kravet, hvorefter der skal tages stilling til, hvorvidt banken har risici derudover, der nødvendiggør et tillæg i solvensbehovet (søjle II kravet). Derved vil overnormale risici samt andre risici, der ikke er omfattet af søjle I, udløse tillæg til de 8 pct. Kapitalbehovet til stresstest af kreditrisiko opgøres til t.kr. udregnet som tkr tkr tkr. 6. Tilstrækkelig kapital og solvens Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet kan ved vægtede aktiver på tkr opgøres til følgende, inddelt i risikokategorier Risiko kategori Kapitalbehov Solvensbehov Søjle 1 kravet Kreditrisiko Markedsrisiko ,0 % 1,0 % 0,9 % Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov i henhold til Lov Om Finansiel virksomhed 124, stk. 1 og stk ,9 % 8

9 7 Indholdet i de forskellige risikokategorier kan specificeres i følgende underpunkter Vægtede aktiver pr. 31. december tkr Kapitalbehov tkr. Solvensbehov Søjle 1 kravet ,0% Kreditrisiko på store kunder med finansielle problemer ,9% Koncentration på individuelle engagementer ,1% Renterisiko ,5% Likviditetsrisiko ,4% Kapitalbehov / Solvensbehov ,9% 8. Lovbestemte krav Uanset størrelsen af det individuelt opgjorte solvensbehov, følger af 124, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed, at solvenskravet altid vil være minimum 8%. Finanstilsynet har ikke overfor Nordfyns Bank fastsat et solvenskrav højere end det her opgjorte. 9. Basiskapital Basiskapitalen er pr. 31/ opgjort til tkr. svarende til en solvensprocent på 15,3, hvilket igen vil sige en overdækning på 5,4 % point til det individuelt fastsatte solvensbehov. 11. Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter Nordfyns Bank A/S anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17. Fastsættelsen af eksponeringens værdi ved markedsværdimetoden for modpartsrisiko følger af nedenstående metode: 1) Kontrakter opgøres til markedsværdi for at opnå den aktuelle genanskaffelsesomkostning for alle kontrakter med en positiv værdi 2) For at nå frem til et tal for den potentielle fremtidige krediteksponering multipliceres kontrakternes nominelle hovedstole eller de underliggende værdier med procentsatser fastsat af Finanstilsynet. Swaps baseret på to variable renter i samme valuta er undtaget herfor, idet kun den aktuelle genanskaffelsesomkostning skal beregnes. 3) Summen af de aktuelle genanskaffelsesomkostninger og de potentielle fremtidige krediteksponeringer udgør eksponeringsværdien. I forbindelse med Nordfyns Bank A/S fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8% af den positive markedsværdi af derivaterne. I bankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. 9

10 Nordfyns Bank A/S anvender ikke kreditderivater til at afdække den del af kreditrisikoen der vedrører modparten. Nordfyns Bank A/S har ikke søgt tilladelse til at anvende interne modeller til at opgøre modpartsrisikoen. 12. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Nordfyns Bank A/S definition af misligholdte og værdiforringede fordringer følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl , som baseres på IAS 39 afsnit 58 65, hvortil der henvises. Den samlede værdi af eksponeringer efter nedskrivninger udgør tkr. Eksponeringernes gennemsnitlige værdi udgør for følgende kategorier Kategori Eksponering 1000 kr. Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksomheder Detailkunder Sikret ved pant i fast ejendom Restance eller overtræk Dækkede obligationer Andre poster Nordfyns Bank A/S er udelukkende eksponeret i Danmark, og en geografisk opdeling af eksponeringskategorierne er ikke relevant. 10

11 Branchefordeling af kreditkategorier kan vises på følgende måde: kr. Centralregeringer eller central banker Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksom heder mv. Detailkunder Ekspone ringer sikret ved pant i fast ejendom Ekspone ringer hvorpå der er restancer eller overtræk Ekspone ringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Offentlige myndigheder Landbrug, jagt skovbrug og fiskeri Industri og råstofudv Energiforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Privatkunder Fordeling af krediteksponeringernes restløbetider: kr. Anfordring 0 3 mdr. 3 mdr. 1 år 1 5 år Over 5 år Centralregeringer eller centralbanker Offentlige enheder Institutter Erhvervsvirksomheder mv Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter

12 Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher kr. Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden Offentlige myndigheder Landbrug, jagt skovbrug 87 Industri og råstofudvinding Energiforsyning 0 Bygge og anlæg 520 Handel Transport, hotel, restaurant 847 Information og kommunikation -263 Finansiering og forsikring 18 Fast ejendom Øvrige erhverv 526 I alt erhverv Private Nordfyns Bank A/S er udelukkende eksponeret i Danmark, og en geografisk opdeling af fordringerne er ikke relevant. 12

13 Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger 1000 kr. Individuelle nedskrivninger/ -hensættelser Gruppevise nedskrivninger/ -hensættelser Nedskrivninger/ hensættelser på tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko Udlån Udlån Udlån Garantidebitorer Garantidebitorer Garantidebitorer Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året 1. Valutakursregulering 2. Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser 5. Værdiregulering af overtagne aktiver 6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) Eksponeringskategorier Ved opgørelse af kreditrisikoen for Nordfyns Bank A/S kategoriserer vi eksponeringerne i følgende hovedgrupper 1) Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker 2) Eksponeringer mod regionale eller lokale myndigheder 3) Eksponeringer mod offentlige enheder 4) Eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker 5) Eksponeringer mod internationale organisationer 6) Eksponeringer mod institutter 13

14 7) Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. 8) Eksponeringer mod detailkunder 9) Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom 10) Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk 11) Dækkede obligationer 12) Securitiseringspositioner 13) Kortfristede instituteksponeringer og erhvervseksponeringer m.v. 14) Eksponeringer mod kollektive investeringsordninger 15) Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter. 14. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRBmetoden Nordfyns Bank A/S anvender ikke IRB-metoden ved opgørelse af kreditrisiko 15. Markedsrisiko Solvenskrav for risici under markedsrisikoområdet Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet Poster med positionsrisiko: Vægtede poster i kr Kapitalkrav i kr. Gældsinstrumenter Aktier mv. (inkl. kollektive investeringsordninger) Råvarer 0 0 Poster med modpartsrisiko 0 0 Leveringsrisiko m.v. 0 0 Samlet valutaposition Specifik renterisiko for securitiseringspositioner Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) Nordfyns Bank A/S har ikke søgt tilladelse til at anvende interne modeller til at opgøre risikoen på positioner i handelsbeholdningen. 17. Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal banken kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Nordfyns Bank A/S anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til: 15 pct. af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. 14

15 Nordfyns Bank A/S gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde herfor under bankens opgørelse af solvensbehovet. 18. Eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen Nordfyns Bank A/S har udelukkende aktier m.v. der indgår i handelsbeholdningen. 19. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Renterisikoen omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Langt den overvejende renterisiko uden for handelsbeholdningen udgøres af bankens fastforrentede indlån, efterstillede kapitalindskud og udlån. Renterisikoen må ved én procents ændring i renten ikke overstige 5% af bankens basiskapital. Ved beregning af renterisikoen finder reglerne i finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse anvendelse Renterisikoen er et udtryk for den resultatmæssige effekt ved en renteændring på 1pct. point. Renterisikoen opgøres månedligt og rapporteres til direktionen 1000 kr. Type position Lang position (tilgodehavende) Kort position (gæld) Renterisiko Balanceførte poster Positioner med specielle renteformler Oplysninger vedrørende securitiseringer. Nordfyns Bank A/S anvender ikke securitiseringer. 21. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRBinstitutter. Nordfyns Bank A/S anvender ikke IRB-metoden til opgørelse af kreditrisiko. 22. Oplysninger vedr. de kreditrisikoreducerende metoder. Nordfyns Bank A/S anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. Politikker og procedurer for forvaltning og værdiansættelse af sikkerheder. Bestyrelsen har i instruks beskrevet hvilke typer af sikkerheder direktionen må acceptere at modtage som sikkerhed med den effekt at kreditrisikoen reduceres. Desuden er direktionen forpligtiget til at sikre, at instruksen efterleves af bankens medarbejdere. 15

16 Hovedkategorier af sikkerhedsstillelse. Som sikkerhedsstillelse der kan reducere et engagements kreditrisiko accepteres følgende hovedkategorier: Indlån, Garantier stillet af visse offentlige institutioner samt pengeinstitutter og forsikringsselskaber, danske stats- og realkreditobligationer, Ultra likvide aktier noteret på Nasdaq Omx Copenhagen sam pant i ejendomme, løsøre og virksomheder. Hovedtyper af modparter samt disses kreditværdighed: Nordfyns Bank A/S accepterer følgende typer af modparter som stillere af garantier: a) Centralregeringer og centralbanker b) Regionale og lokale myndigheder c) Multilaterale udviklingsbanker d) Internationale organisationer, der tildeles en risikovægt på 0 pct. efter standardmetoden for kreditrisiko e) Offentlig enheder, der behandles som institut- eller eksponeringer mod centralregeringer efter standardmetoden for kreditrisiko f) Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber samt tilsvarende udenlandske selskaber Oplysninger om markeds- eller kreditrisikokoncentrationer Nordfyns Bank A/S har ikke sikkerheder der er koncentreret i specielle markeder eller markante nicher. Der er således ikke signifikante koncentrationer i relation til sikkerheder. Samlet værdi af eksponeringerne som er dækket af volatilitetsjusteringer Inden for følgende kategorier er eksponeringerne dækket af volatilitetsjusteringer Eksponeringskategori Volatilitetsjustering i mio. kr. Erhvervsvirksomheder 0,7 CS07 til CS 13 felt 16 Detailkunder 2,3 CS14 15 CS15 15 CS Samlet værdi af eksponeringerne som er dækket af garantier eller kreditderivater Eksponeringskategori Garantier og kreditderivater i mio. kr. Offentlige enheder 0,0 07 til CS09 felt Detailkunder 0,0 CS14 til CS16 felt Oplysninger vedrørende operationel risiko. Nordfyns Bank A/S anvender ikke den avancerede metode til opgørelse af operationel risiko. 16

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikorapport

Risikorapport Risikorapport 2011 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsreglerne i Basel II. Offentliggørelse sker på sparekassens hjemmeside: www.sparekassenballing.dk

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikorapport. Basel II Søjle III Risikorapport. Sparekassen Thy

Risikorapport. Basel II Søjle III Risikorapport. Sparekassen Thy Risikorapport Basel II Søjle III Risikorapport Sparekassen Thy 2008 Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Risikoforhold... 4-5 Anvendelsområde... 6 Basiskapital... 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisiko samt basisindikatormetoden for operationel risiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.

Risikorapport. Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv. Risikorapport 2008 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 Dk-9760 Vrå Tel. +45 98 98 16 00 Fax. +45 98 98 25 51 CVR. nr. 64806815 Mail@sparv.dk www.sparv.dk Anvendelsesområde... 2 Målsætning og risikopolitikker...3

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013 Basel II Søjle III Risikorapport ultimo 2013 Indhold Indledning... 3 Oplysningsforpligtelser... 4 1: Målsætninger og risikopolitikker... 4 Markedsrisici... 4 Kreditrisici... 4 Operationelle risici... 5

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning 2010 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 6 Likviditetsrisiko 6 Operationel

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker Risikorapport 213 Dronninglund Sparekasse I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 skal Sparekassen offentliggøre oplysninger omkring finansielle risici og politikker til styring af disse.

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2012 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 12.02.2013 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere