Omsorg og rehabilitering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorg og rehabilitering"

Transkript

1 Omsorg og rehabilitering Indhold Definition af omsorg Definition af rehabilitering Giver det mening at modstille omsorg og rehabilitering? Når rehabilitering lyser, hvilke skygger kaster den så? Konklusion Lilly Jensen. Ergoterapeut, MSc

2 Moderne omsorg? Fattiggaard Forsorg Omsorg Rehabilitering 1708 Fattigloven tvangsarbejde, tugthuse 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse værdigt trængende 1921 Invaliderentelov ingen begrænsning i borgerrettigheder 1933 Socialreform Økonomisk støtte ved social begivenhed 1961 Lov om offentlig forsorg - invalid, ulykke, sygdom, alder, arbejdsløshed. Begrænsninger i borgerrettigheder afskaffes 1976 Bistandsloven, alle skal have hjælp uanset årsag 1998 Lov om social service, pligt til at udnytte arbejdsevnen Fattiggård Understøttelse Forsorg Bistand Service I serviceloven nævnes omsorg på linie med behandling, træning pleje: altså en indsats/service

3 Definition af omsorg Psykologen En relation mellem mennesker, hvor et menneske retter sin opmærksomhed mod et andet menneske og handler på en måde, som det andet menneske har brug for og som tjener dets velbefindende. (Diderichsen, A.: Børns omsorgsbehov - set gennem børns egne udtryk. Omsorg for de 2-3 årige, bind 2. København: Danmarks Pædagogiske Institut, 1991). Filosoffen Det er et menneskeligt træk at bekymre sig om sine nærmeste, at interessere sig for og involvere sig i andre mennesker. Det er en del af menneskets væren i verden, en tilstand som alle mennesker er indfældet i. (Heidegger M. Væren og tid. Klim 2007)

4 Definition af omsorg Almindelig menneskelig omsorg: Når mennesker i hverdagslivet er i samspil med hinanden, så tager de hensyn, støtter og hjælper gerne andre, når disse umiddelbart ses at have brug for hjælp. Omsorg i tætte familie eller venskabs relationer: En omsorgsdimension, hvor parterne bestræber sig på at opfange og tilgodese de andres behov og interesser, især når en af parterne er fx træt, belastet, syg eller på anden måde ude af balance. Professionel omsorg: I offentlige sociale hjælpeforanstaltninger ses en professionel omsorg, der består af en professionel omsorgsgiver og en privat omsorgsmodtager. Omsorgen har som mål at bidrage til fx trivsel, læring, udvikling eller at skabe selvstændighed og meningsfuldhed for borgeren i hverdagen. For at professionelle indsatser skal virke så må borgeren opleve den professionelles omsorg i form af interesse, engagement, anerkendelse og empatiske indstilling. Omformuleret med baggrund i viden fra

5 menneske. Det er derfor vigtigt, at man i det sociale arbejde vægter og værdisætter "gøren" med mennesket, og ikke kun det der kommer ud af denne gøren. En nok så effektiv og virkningsfuld behandling, der ikke indeholder omsorg, udviser ligegyldighed og ikke ansvarlighed for det enkelte menneske. (Brandt, Preben. Socialpsykiatri - Psykiatri på humanistisk grundlag, Dafolo Forlag 1995) Hvordan omsorgomsorg vises i det, mennesker gør med eller for et andet

6 Hvordan omsorg Omsorg i gøren mellem professionelle og borgere er en forudsætning for opbygning af gode samarbejdsrelationer: Det anbefales, at medarbejderen: viser åbenhed, imødekommenhed, tillid, engagement samt forståelse og vilje til at hjælpe borgeren lytter og spørger til borgerens opfattelse af sin situation med det formål at kende borgeren og forstå betydningen af sygdommen for borgerens hverdag sætter sig ind i og accepterer borgeren tanker, følelser, værdier og holdninger. giver borgeren mulighed for spontant at udtrykke tanker og følelser i den daglige kontakt Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Århus Amt, Kvalitetsafdelingen. Juni 2003 Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, Dansk Sygeplejeråd, De Samvirkende Invalideorganisationer, Den Almindelige Danske Lægeforening, Forbrugerrådet, Hjerteforeningen, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsforeningen Bedre Psykiatri, Landsforeningen SIND, Patientforeningen Danmark og Scleroseforeningen.

7 Hvordan omsorg Over halvdelen af klagerne over sygehusvæsenet har med de bløde værdier at gøre. De drejer sig om information, kommunikation, kontinuitet, omsorg, etik, individualisering, medinddragelse og empati. (Krag E Sundhedsstyrelsens bud på kvalitetsudvikling. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, juni nr. 5: ). I den nationale strategi for kvalitetsudvikling indgår derfor omsorg og herved den professionelle relation som mål for god kvalitet. Der lægges vægt på, at sætte yderligere fokus på udvikling af indikatorer også inden for de mere bløde værdier. Hansen MN. Omsorg i de mellemmenneskelige relationer i sundhedsvæsenet. Et kvalitetsudviklingsperspektiv Århus Amt Kvalitetsafdelingen 2003

8 Hvordan omsorg Eksempler på de bløde værdiers udtryksformer Borgerens oplevelser imødekommenhed engagement anerkendelse venlighed fællesskab samarbejde interesse åbenhed Individuel tilpasning tillid fleksibilitet forståelse for særegne situation indflydelse accept af beslutning mv. Den professionelle oplevelser bekymre sig for den anden være nærværende være åben for den andens følelser samarbejde med den anden sætte sig ind i den andens sted følsom for den andens usagte behov for hjælp give sig tid i spontaniteten åbne op for tydning bruge sine sanser tyde den andens sprog tilpasse individuelle behov acceptere/anerkende beslutninger styrke motivation og livsmod faglig hensynsfuldt helhedssyn. Tilpasset på baggrund af: De bløde værdiers udtryksformer. Hansen MN De bløde værdiers fremkomst i kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet. Den sociale kandidatuddannelse, Specialeopgave: Ålborg Universitet.)

9 Det centrale i rehabilitering Formål: At personen efter egen vurdering føler sig som et ligeværdigt medlem af det danske samfund: Ikke føler sig undertrykt Kan udføre ønskede aktiviteter Kan se en ny fremtid en livskarriere Alle indsatser udføres i samarbejde med borgeren og ud fra hans ønsker og præmisser. (Dialog konference: Rehabilitering i i fokus 2001)

10 Definition af rehabilitering Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. (MarselisborgCentret. Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark. Århus: MarselisborgCentret: 2004.) 10

11 REHABILITERING og RECOVERY Recovery Er det enkelte menneskes egen oplevede proces med at komme sig og komme videre i livet Rehabilitering Er den hjælp, støtte samt redskaber og metoder, som professionelle bruger eller kan stille til rådighed for borgren. D.v.s. borgerens og de professionelles samarbejde om recoveryprocessen. 11

12 Hvordan rehabilitering Rehabilitering Organisering Redskaber Metoder Anerkendende og ligeværdigt samarbejde Indsatser Samarbejde Referenceramme

13 Hvordan rehabilitering Ligeværdig Alle mennesker har krav på at blive behandlet med værdighed selv om de ikke besidder samme evner, viden, økonomiske ressourcer, indflydelse, skønhed, fysisk eller formel magt som deres medmennesker i almindelighed. (Jensen L. Jensen SE. Samarbejde og værdighed. Om borgersamarbejde i den offentlige sektor. Munksgaard Danmark 2007) Anerkendelse Selvværd og selvtillid er dybt påvirket af andres måder at behandle én på. (Honneth, A. (2006). Kampen om anerkendelse - sociale konflikters moralske grammatik. København: Hans Reitzels Forlag.) Interesse Borgeren oplever den professionelle som et interesseret, engageret og forstående menneske vedrørende hans/hendes person og situation. Miller, S.,D., Duncan, B.,l., Hubble, M.,M. (1997). The escape from Babel. Toward a unifying language for psychotherapy practice. New York. USA: W.W. Norton & company.

14 Hvordan rehabilitering Centrale elementer i rehabilitering Fagfolkene skal kunne samarbejde og kommunikere ligeværdigt med borgeren for at kunne få en forståelse af borgerens og de pårørendes situation, værdier og leveforhold Tiltagene udøves koordineret og i sammenhæng med den enkelte borgers værdigrundlag, hverdagsliv og fremtidsperspektiver Værdier og tilgange for rehabilitering Medborgerskab, ligeværdighed, demokrati, empowerment, mestring, motivation og læring, deltagelse, borgersamarbejde. (Hvidbog om rehabilitering, kapitel 5.)

15 Giver det mening at modstille omsorg og rehabilitering? Nej, det giver ikke mening: Rehabilitering er en referenceramme eller tilgang, som omfatter begrebet omsorg, der indgår som nødvendig ingrediens i rehabiliteringsprocesserne.

16 Giver det mening at modstille omsorg og rehabilitering? Nej, det giver ikke mening: Rehabilitering kan ikke udføres i samarbejde med mennesker, der fx er svækkede, syge, skadede, belastede eller som har nedsatte kognitive/mentale funktioner uden almindelig eller professionel omsorg

17 Rehabilitering og omsorg Forudsætningen for, at omsorgen kan modtages og bruges af borgeren, er at: den gives med respekt for og accept af det enkelte menneskes behov og ønsker. den sociale indsats tilrettelægges så det er muligt for borgeren at leve mere i overensstemmelse med egne ønsker. samarbejdet skal kunne bære omfanget af forandring i borgerens liv. Nogle gange skal der ventes på det tidspunkt, som giver borgeren mulighed for at forstå og overskue en forandringsproces. (Ehrenreich D. Nyboe J. Thomsen O. Lov til et bedre liv. Retssikkerhed for socialt udsatte. VFC Socialt Udsatte 2004)

18 Rehabilitering = omtanke og omsorg med rettidig omhu og vidensbaseret indsats Overgreb Omklamring Usikkerhed Afhængighed Omsorg Omtanke Selvværd Frihed Overse Omsorgsvigt Sæt GPS en på: Borgerens udsagn Angst,, aggressiv Udelukkelse

19 Når rehabilitering lyser, hvilke skygger kaster den så? Rehabiliteringens lys afdækker, hvor der fx er mangel på ligeværdigt samarbejde, anerkendelse og omsorg. Denne mangel kaster skygger!.

20 Konklusion anerkendelse tryghed medborgerskab sammenhæng Omsorg (almindelig og professionel) indgår altid i en rehabiliteringsproces deltagelse ligeværdighed samarbejde omsorg

21 Et genrebillede på omsorg. Dette billede har fået likes på Internettet. Et eksempel på dagligdags enkel og ægte omsorg. I sin banalitet rummer billedet rigtig mange træk ved en omsorgssituation. (Knud Ramian på linkedin)

Hvor der er håb, er der liv

Hvor der er håb, er der liv Side 1 af 9 Hvor der er håb, er der liv Af ergoterapeut Lilly Jensen, marts 2015. I ethvert menneskes liv går den indre flamme ud ind i mellem. Flammen kan vokse og gnistre igen ved et møde med et andet

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere