Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud

2 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit liv. Måske har du også haft en oplevelse af, hvad det vil sige at stå uden for et fællesskab? Inklusion handler om gode fællesskaber, der rummer forskellighed og mangfoldighed i kraft af de mennesker, der udgør fællesskabet ligegyldigt hvilket behov, vi har. Fællesskaber gavner det enkelte menneske, og det beriger fællesskabet som helhed. At arbejde inkluderende er ikke nyt. Fagpersoner på tværs i Egedal Kommune arbejder allerede med inklusion. Det nye er det fokus og den gennemslagskraft, vi ønsker at give dette arbejde: Det skal være tydeligt for enhver, at vi tager arbejdet med inklusion alvorligt, og vi vil arbejde for, at det inkluderende menneskesyn er tydeligt i vores professionelle adfærd og i vores kommunikation med borgerne. Inklusion er et fælles anliggende, så vi må arbejde sammen for at få inklusion til at lykkes. Den fælles tilgang til inklusion er bærende for arbejdet med børn og unge. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal inkludere børn og unge med særligt behov, men i høj grad om, hvordan vi skal løse denne opgave. Den fælles inklusionsstrategi skaber mulighed for, at børn og unge (0 18 år) med særlige behov som udgangspunkt kan blive længst muligt i almenmiljøet/ lokalmiljøet. Det handler således om inklusion på alle niveauer. Det kan du læse om i denne version, som er den overordnede ramme for inklusion på børne- og unge området i Egedal Kommune. Formålet med visionen og efterfølgende strategier at skabe en fælles retning for arbejdet med inklusion. Visionen er et pejlemærke for udviklingen af inklusion i Egedal Kommune. Strategien for både dagtilbud og skoleområdet er overordnet tænkt som en fælles pejling for udviklingen. På samme tid skal den give plads til lokalt og konkret udarbejdede handleplaner i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole. Lad os sammen skabe gode fællesskaber. 2

3 Indhold Vores vision... 4 I Egedal Kommune arbejder vi ud fra denne definition på inklusion:... 4 Vi skaber sammenhæng i arbejdet med inklusion... 5 Vi balancerer faglighed og kvalitet... 5 Vi dokumenterer og evaluerer den igangværende udvikling... 5 Vi udvikler vores kompetencer... 6 Inkluderende fællesskaber i skole og dagtilbud... 7 Mål for inklusion... 7 Hvordan arbejdes der med inklusion i dagtilbud?... 8 For børnene... 8 Medarbejderne... 8 Ledelsen... 9 Fællesskabet... 9 Relationer... 9 Samarbejde Tværfagligt samarbejde Forældre Hvordan arbejdes der med inklusion i skolen? Børnene Medarbejderne Ledelsen Fællesskabet Relationer Samarbejde Tværfagligt samarbejde Forældre Bilag 1: Effektstyringsramme 3

4 Vores vision I Egedal Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og møder alle børn og unge med blik for den enkeltes ressourcer, udfordringer og dannelse. Alle børn og unge sikres en god barndom med omsorg, tryghed, trivsel, læring og udfordringer. Alle børn og unge skal have lige mulighed for at udvikle og udfolde sig i meningsfulde fællesskaber. Alle børn og unge skal mødes af professionelle medarbejdere, der arbejder inkluderende og understøtter mangfoldigheden. I Egedal Kommune arbejder vi ud fra denne definition på inklusion: Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces der øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle børn og unge. Inklusion handler dermed om, at alle børn og unge er i positiv social, personlig og faglig udvikling, og alle børn og unge føler sig inkluderede. Alle børn og unge oplever at være en del af fællesskaberne. 4

5 Vi skaber sammenhæng i arbejdet med inklusion I Egedal Kommune skal borgerne opleve tværgående sammenhænge og en rød tråd i den kommunikation og behandling, de får. Vores tilbud til børn og unge baserer sig på et helhedsorienteret menneskesyn. Vi har fokus på det enkelte barn og unges ressourcer og muligheder for at indgå i meningsfyldte fællesskaber med andre. vi samarbejder på tværs af Egedal Kommunes organisation for at understøtte inklusionsarbejdet. Vi lægger vægt på et tværgående og helhedsorienteret menneskesyn. vi understøtter, at det enkelte barn og unge indgår i fællesskabet i så stor en udstrækning, som det kan lade sig gøre. det er en forudsætning for det gode samarbejde omkring børn, unge og forældre, at det bygger på en konstruktiv, støttende og udviklende dialog. Vi balancerer faglighed og kvalitet Vi vil evaluere på praksis og vurdere om fagligheden og kvaliteten er tilfredsstillende. På den måde vil vi sikre, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og pris i de tilbud, vi giver børn og unge. vi prioriterer en forebyggende og tidlig indsats, og er opmærksomme på, hvis barnet eller den unge er på vej mod eksklusion. vi vurderer indsatser og tilbud til det enkelte barn/ unge, tager vi udgangspunkt i, at det har værdi for det enkelte menneske at være inkluderet i almenområdet. vi sikrer, at indsatserne tager udgangspunkt i en tværfaglig vurdering. vi arbejder løbende på at vurdere kvaliteten af den samlede indsats på børne- og ungeområdet. Vi dokumenterer og evaluerer den igangværende udvikling I Egedal Kommune arbejder vi systematisk med at dokumentere effekten af vores inklusions-indsats. Vi vil synliggøre de fremskridt, vi ser, og vi vil reagere, når en positiv udvikling udebliver. Borgerne skal opleve, at de tilbud de får fra Egedal Kommune er baseret på vores indhentede viden og erfaring med inklusion. vi træffer faglige vurderinger og beslutninger, inddrager vi så vidt muligt viden, der er baseret på erfaring og dokumentation. vi sætter ord på fremskridt og udvikling, som vi observerer i vores daglige arbejde. Der, hvor det giver mening, arbejder vi med at synliggøre og dokumentere effekter og resultater. vi udvikler, deler og anvender viden om vores egne indsatsers effekt med henblik på at skabe en endnu bedre inkluderende praksis. vi opretholder ingen indsatser uden løbende dokumentation og evaluering. 5

6 Vi udvikler vores kompetencer I Egedal Kommune mener vi ikke, der er en færdig opskrift på godt inklusionsarbejde. Vi har viden og erfaring med børn og unge i Egedal Kommune, men vi ved, at vi kan blive endnu bedre til at folde inklusionstankegangen ud i praksis. Vi udvikler viden sammen: Vi er opmærksomme på og drager nytte af det, der virker godt, og det, der ikke virker, udvikles eller afsluttes. Vi bruger den opnåede viden til at skabe endnu bedre inkluderende miljøer for børn, unge og voksne i Egedal Kommune. Vi lærer af andre. Derfor indhenter vi viden ind ved at undersøge erfaringer udefra, som vi kan blive inspireret af. vi arbejder med vores holdninger og tilgang til inklusion, så vi øger vores bevidsthed om, hvad der virker inkluderende og ekskluderende i hverdagen. vi udvikler viden og redskaber, der skaber inkluderende miljøer og berigende fællesskaber. vi deler viden med hinanden på tværs af fagområderne med henblik på at forbedre vores inkluderende praksis. Det er vores fælles ansvar. vi indgår i forpligtende samarbejde på tværs af fagområderne for at udvikle nye løsninger, der passer til det enkelte barn/unge. vi kompetenceudvikler løbende. 6

7 Inkluderende fællesskaber i skole og dagtilbud Mål for inklusion Målet for inklusion i Egedal Kommunes skole og dagtilbud er, at alle børn og unge deltager ligeværdigt i et socialt, meningsfuldt og udviklende fællesskab. Dagtilbud og skole udfordrer alle børn og unge og sikrer trivsel, så de bliver så dygtige, de kan uanset hvilke forudsætninger det enkelte barn har. Alle i fællesskabet har medansvar for at inkludere, respektere og værdsætte hvert enkelt menneske med dets livsvilkår og historie. De fælles bestræbelser på inklusion sikrer, at flest mulige børn og unge profiterer af at forblive i deres lokale miljø. Grundlæggende tilstræbes det at give alle de bedste udviklingsmuligheder ud fra deres forudsætninger og potentialer. Der rettes et særligt fokus mod det forebyggende arbejde og mod tidlig indsats generelt, bl.a. ved at styrke den tværfaglige indsats og et tæt forældresamarbejde. Alle børns overgang fra dagtilbud til skole lykkes. Børn, som allerede i dagtilbuddet er i vanskeligheder, er velbeskrevede og kendte ved skolestart. Dette for at sikre, at barnet og forældrene oplever en sammenhæng og en rød tråd i barnets videre udvikling i skolen. Alle børn og unge har ret til at være en del af et udviklende, udfordrende og meningsfuldt fællesskab. Derfor arbejdes der også på ungeområdet med udgangspunkt i et anerkendende og inkluderende syn, hvor alle unge i Egedal Kommune tilbydes uddannelse eller særligt tilrettelagte tiltag med respekt for den unges behov, ønsker og baggrund. I det efterfølgende beskrives indsatsen i skole og dagtilbud, og dette udmøntes i de enkelte skoledistrikter og dagtilbudområders handleplaner/læreplaner for arbejdet med inklusion. 7

8 Hvordan arbejdes der med inklusion i dagtilbud? For børnene Vi sikrer, at alle børn og unge bliver både dannede og uddannede som hele, robuste og socialt bevidste mennesker, som er i stand til at handle og tage initiativ. Livsduelige børn og unge der har handlekompetence til, at være medskaber af egen læring. Alle med deres forskellige potentialer, som skal udfordres og stimuleres bedst muligt. vi prioriterer en forebyggende og tidlig indsats, som starter allerede i dagtilbuddet. en fælles faglig ramme og værdigrundlag der sikrer, at alle arbejder med udgangspunkt i den anerkendende og ressourceorienteret tilgang til barnet/den unge. det tilstræbes, at alle børn og unge er i udvikling, både læringsmæssigt og socialt. der anvendes differentieret pædagogik og foretages justeringer i hverdagen, der gør det muligt at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. der udarbejdes handleplaner for børn der har brug for en særlig opmærksomhed. Ved overgange fra dagtilbud til skole sikres beskrivelser af barnets potentialer, udfordringer og udviklingsmuligheder. der udarbejdes sprogvurderinger på alle 3 årige, der er med til at indikere nødvendigheden af særlige tiltag i forhold til barnets sproglige udvikling. Medarbejderne Betingelsen for en vellykket inklusionsproces er, når medarbejderne har et vedvarende fokus på en høj grad af deltagelse, fælles forståelse og medejerskab til inklusion. Alle medarbejdere har en vigtig rolle i forbindelse med inklusion og ved hvorfor og hvordan, der arbejdes inkluderende. For, at inklusion bliver en indarbejdet del af praksis, arbejdes der målrettet på at skabe udviklingsorienterede læringsmiljøer. Vi har fokus på helhedstænkning og brobygning. viden, erfaringer og gode idéer deles. vi har og videreudvikler et miljø, hvor didaktik og udfordringer i forbindelse med den pædagogiske hverdag er et fælles anliggende. medarbejderne tilegner sig flere handlemuligheder i forbindelse med inklusion. medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til alle børn og voksne. medarbejderne italesætter de dilemmaer, der er i den pædagogiske praksis. medarbejderne arbejder systematisk og dokumenterer indsatserne. 8

9 Ledelsen Inklusion er et fælles anliggende for hele børne- og ungeområdet. Ansvaret for det helhedsorienterede børnesyn og dermed inklusionsindsatsen er ledelsesmæssigt forankret. Inklusion fremmes af anerkendelse og klare forventninger fra ledelsen. Inklusionsindsatsen og opgaverne fremgår tydeligt for alle involverede. Fælles ejerskab til en inkluderende kultur forudsætter en bred inddragelse af medarbejdere, børn, unge og forældre. ledelsen opstiller, i samarbejde med medarbejderne, lokale mål og indsatser for inklusion i dagtilbud via de pædagogiske læreplaner. mål og indsatser dokumenteres på dagtilbuddets hjemmeside. ledelsen arbejder med kompleksiteten i forhold til inklusionsudfordringerne. ledelsen understøtter løbende udvikling af læringsmiljøet. ledelsen understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling og stiller krav til faglighed der prioriteres tid til kollegial sparring/dialog/refleksion og teamsamarbejde.og refleksion. Fællesskabet Vi arbejder med og sikrer, at alle børn og unge har mulighed for at være fuldgyldige medlemmer af fællesskabet, hver på deres præmisser og med deres udfordringer. alle børn og unge er aktive medskabere og føler sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab. der er etablering af små og store fællesskaber, der er med til at understøtte det enkelte barn/unges udvikling. der hele tiden foretages justeringer og udvikling af de pædagogiske tiltag i hverdagen, som er med til at understøtte barnets/den unges position. tydelig voksenorden og bevidstheden om, hvornår vi går foran, ved siden af og bagved, er med til at danne grundlag for nye betydningsfulde fællesskaber. vi arbejder med et ressourcesyn og et anerkendende sprogbrug, hvor vi sikrer barnets position og succeshistorie i fællesskabet. Relationer Vi sikrer kvalitet i vores relationsarbejde for at sikre nærvær, dybde og fordybelse som grundlag for at barnet/den unge trives, lærer og udvikler sig optimalt. Der er fokus på børn og unges relationskomtetence og evnen til at interagere sammen med andre. 9

10 vi til stadighed arbejder med udvikling af de gode samspilsrelationer. De fysiske og psykiske læringsmiljøer understøtter børn og unges samspil og relationer. der arbejdes systematisk og metodisk i forhold til de pædagogiske læreplaner, der understøtter relationskompetencen hos børn og unge. børn og unge inddrages og har kendskab til, hvordan og hvorfor det er vigtigt at arbejde med fællesskabet og de gode relationer. Samarbejde Vi sikrer, at inklusion gælder for alle, ikke kun en bestemt gruppe børn og unge. Det kræver høj faglighed og specialpædagogisk viden og indsigt, som skal integreres i medarbejderstabens samlede kompetence. Specialpædagogisk arbejde kræver evnen til at samarbejde og undres, for at finde de bedste udviklingsmuligheder for barnet/den unge. : samarbejdet i det enkelte dagtilbud/område styrkes og udvikles. alle medarbejdere føler sig medinddraget og rustet til at løfte inklusionsopgaven. ledelse og medarbejdere opstiller lokale mål og indsatser for samarbejdet og faglig udvikling i det enkelte dagtilbud. Tværfagligt samarbejde Vi samarbejder tværfagligt for at tilgodese mangfoldigheden i børn og unges potentialer. Herigennem sikres rummelighed i de inkluderende læringsfællesskaber. Et tæt tværfagligt samarbejde, problemløsning og nye måder at tænke på, hvor forskellige fagkompetencer skal sikre den bedste løsning for det enkelte barn/børnegrupper. der fortsat er fokus på tidlige og forebyggende indsatser ved hjælp af det tværfaglige samarbejde. fokus rettes mod forebyggende indsatser, hvor målet bl.a. er, at alle børns overgang til skole lykkes. der er sammenhæng og kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole, hvor det forpligtende samarbejdet mellem dagtilbud og skole beskrives og dokumenteres på hjemmesiden. børn i dagtilbuddet, som er i vanskeligheder, er velbeskrevet og kendte for skolen ved skolestart. vi afholder børne- og ungeteammøder ved bekymringer. vi afholder sagsteammøder for at sikre helhed i foranstaltningen. 10

11 andre ressourcepersoner kan involveres i samarbejdet om at løse inklusionsopgaven. Udover forældrene kan det professionelle netværk, inklusionsvejleder, pædagogiske konsulenter, ressourcepædagoger, PPR og ledelse inddrages. Forældre Forældrefællesskabets styrke er afgørende for børn og unges inklusion og trivsel og en vigtig og nødvendig del af de professionelles arbejde. For at inklusionsbestræbelserne lykkes, er det en forudsætning, at de professionelle opfatter forældre som vigtige og nødvendige aktører og samarbejdspartnere og sørger for at finde måder, hvorpå alle forældre er med som inklusionsressource. vi skaber en positiv, åben og anerkendende tilgang til alle forældre. der forventes synlige og tydelige forventninger til forældresamarbejdet, hvor forældre inddrages og oplever sig selv som aktive deltagere og medansvarlige for fællesskabet i dagtilbuddet. inklusion er på dagsordenen i de sammenhænge, hvor forældre og pædagoger mødes omkring børns og unges liv. Særligt i forbindelse med forældremøder er det vigtigt at have fokus på, hvordan forældrefællesskabet styrkes ved aktiv involvering og strategisk styring. Alle forældre er en aktiv ressource i arbejdet med inklusion. 11

12 Hvordan arbejdes der med inklusion i skolen? Børnene Vi sikrer, at alle børn og unge bliver både dannede og uddannet som hele, robuste og socialt bevidste mennesker, som er i stand til at handle, tage initiativ og yde en indsats at de bliver livsduelige. Livsduelighed er en mulighed for til stadighed at gøre sig bedre rustet, bredere funderet og mere beredt på et foranderligt liv. Alle har forskellige potentialer, som skal udfordres og stimuleres bedst muligt. der udarbejdes et fælles værdigrundlag og en målsætning på skolen. medarbejderne har en positiv holdning til inklusion af elever med særlige behov. alle børn og unge er i udvikling, både fagligt og socialt. undervisningen differentieres, så den rummer udfordringer for den enkelte elev. der udarbejdes en skriftlig elevplan for alle elever. Elevplanen tager udgangspunkt i et helhedssyn på barnet. Medarbejderne Betingelsen for en vellykket inklusionsproces er, at medarbejderne og ledelsen har et vedvarende fokus på en høj grad af deltagelse, fælles forståelse og medejerskab til inklusion. Alle medarbejdere har en vigtig rolle i forbindelse med inklusion og ved, hvorfor og hvordan der arbejdes inkluderende. For at inklusion bliver en indarbejdet del af praksis, arbejdes målbevidst. Vi arbejder på at opnå åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer. Vi har fokus på helhedstænkning og brobygning. viden, erfaringer og gode idéer deles. der skabes et miljø, hvor didaktik og udfordringer i forbindelse med undervisning og udfordrende elever bliver et fælles anliggende. medarbejderne tilegner sig flere handlemuligheder i forbindelse med inklusion. medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til alle børn og voksne. medarbejderne italesætter de dilemmaer, der konstant er, i den pædagogiske praksis. medarbejderne arbejder systematisk og dokumenterer indsatserne. 12

13 Ledelsen Inklusion er et fælles anliggende for hele børne- og ungeområdet. Ansvaret for inklusionsindsatsen er ledelsesmæssigt forankret. Inklusion fremmes af anerkendelse og klare forventninger fra ledelsen. Inklusionsindsatsen og opgaverne skal derfor fremgå tydeligt for alle involverede. Fælles ejerskab til en inkluderende kultur forudsætter en bred inddragelse af medarbejdere, børn og unge og forældre i implementeringsprocessen. ledelse og medarbejdere opstiller lokale mål og indsatser for inklusion i skole og fritidstilbud. mål og indsatser dokumenteres på skolens hjemmeside. ledelsen arbejder med kompleksiteten i forhold til inklusionsudfordringerne. ledelsen understøtter udvikling af læringsmiljøet. ledelsen understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling og stiller store krav til faglighed og refleksion. ledelsen prioriterer tid til kollegial sparring/dialog/refleksion og teamsamarbejde. Fællesskabet Vi sikrer, at alle børn og unge har mulighed for at være fuldgyldige medlemmer af fællesskabet, hver på deres præmisser og med deres udfordringer. Samtidig vil vi arbejde for, at fællesskabet styrkes, så det kvalificeret og aktivt inkluderer alle. undervisningen er for alle undervisningen tilpasses, så den passer til alle elever. Det indebærer tilpasning af mål, undervisningsmetoder og evalueringsteknikker. alle børn og unge så vidt muligt skal have et dag- og skoletilbud i deres skoledistrikt. alle børn og unge er aktive medskabere og føler sig som en del af skolens fællesskab. 13

14 Relationer Det sikres, at alle børn og unge får de bedste relationer til andre børn, unge og voksne. Der findes eksakt viden om, at den gode relation er det væsentligste i bestræbelserne på at få alle til at føle sig som fuldgyldige medlemmer af fællesskabet. Dette er en forudsætning for at lære, være og udvikle sig. al udvikling, læring og opdragelse finder sted i samvær med andre. skolen bidrager til at udvikle børn og unges sociale/relationelle kompetencer. skolen etablerer bæredygtige fællesskaber. læringsmiljøet er kendetegnet ved tydelige spilleregler for fællesskabet. Samarbejde Den specialpædagogiske kompetence i en inkluderende skole indgår som en integreret del af medarbejderstabens samlede kompetence, og er ikke målrettet en bestemt elevgruppe. Specialpædagogisk arbejde fordrer derfor evnen til at undres og til at stille spørgsmål for at finde ud af barnets forudsætninger, udfordringer og muligheder. Det er vigtigt, at medarbejderen arbejder selvstændigt, teoretiserende og undersøgende i sin praksis. Forskelligheden hos børn kræver forudsætninger hos medarbejderen, som fordrer samarbejde, problemløsning og innovation. Inklusion er ikke en metode, men en måde at tænke på, og medarbejderen må til stadighed evne at relatere teorier til egen praksis. alle medarbejdere føler sig forpligtet og tager medansvar. alle forældre er en aktiv ressource i arbejdet med inklusion. ledelse og medarbejdere opstiller lokale mål og indsatser for samarbejde om inklusion i skolen. Tværfagligt samarbejde Vi samarbejder tværfagligt for at tilgodese mangfoldigheden i børn og unges potentialer, og dermed sikre forskellighed i inkluderende læringsfællesskaber. vi prioriterer tidlige og forebyggende indsatser ved hjælp af det tværfaglige samarbejde. vi retter fokus mod forebyggende indsatser, hvor målet bl.a. er, at alle børns overgang til skole lykkes. der er sammenhæng og kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole. børn i dagtilbud som er i vanskeligheder, skal være kendte ved skolestart. 14

15 børn i specialtilbud er tilknyttet SFO eller klub. der skal være samarbejde, sammenhæng og kvalitet i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse. der afholdes børne- og ungeteammøder ved bekymringer. der afholder sagsteammøder for at sikre helhed i foranstaltningen. andre ressourcepersoner kan involveres i samarbejdet om at løse inklusionsopgaven. Udover forældrene kan det professionelle netværk, Flyverkorpset, Adfærd-Kontakt- Trivsels-lærere, PPR, socialfaglig rådgiver og ledelse. Forældre Forældre er en vigtig og naturlig samarbejdspartner. Der forventes en synlig forældreopbakning, der forudsætter, at forældre oplever sig selv som aktive deltagere og medansvarlige for hele fællesskabet. Skolen har tydelige forventninger til forældrenes deltagelse, samt deres rolle i fællesskaberne i fritiden. : de professionelle skaber en positiv, åben og anerkendende tilgang til alle forældre. forældrene oplever sig selv/agerer som medansvarlige for hele fællesskabet, og ikke kun for eget barn. forældrenes ansvar udmøntes i holdning og handling. 15

16 Effektstyringsramme Kort sigt (skoleårene ) Mellemlang sigt Lang sigt Effektmål Lærere og pædagoger får et kompetenceløft i forhold til inklusionsopgaven via uddannelsesforløb med UCC Center for Skole og Dagtilbud tilbyder kurser i relationskompetence, klasseledelse og didaktiske overvejelser. Center for Skole og Dagtilbud tilbyder kursus i Den professionelle samarbejdspartner i inklusionens tid. Center for Skole og Dagtilbud tilbyder kursus i det gode skole/hjemsamarbejde. Ressourcefordelingen understøtter inklusion og er implementeret. Alle skoler og institutioner har lavet en handleplan for arbejdet med inklusion - ud fra de kommunale visioner og strategier. Den enkelte leder, lærer, pædagog og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv på børnene: Børn der står i vanskeligheder fremfor børn der er vanskelige. Alle elever trives og føler sig inkluderede, hvor de er. Elevernes trivsel skal fastholdes. Andelen af børn og unge der ekskluderes til specialtilbud er dalet i forhold til PPR og Center for Skole og Dagtilbud understøtter inklusionsopgaven. Flere børn og unge inkluderes. Indikator Starter op august 2014 Kompetenceløftet giver større viden og indsigt i inklusionsopgaven. Medarbejderen får øget bevidsthed om egen praksis og egne relationskompetencer, hvilket bruges til at optimere elevernes læring. Skift mellem teori, praksis og feedback. Øget bevidsthed om samarbejdsrelationer, herunder kommunikationens betydning. Øget bevidsthed om vigtigheden af det gode forældresamarbejde og afsmittende adfærd i skolen. Medarbejderne får konkrete redskaber til at etablere og vedligeholde den nødvendige relation til forældrene. Vedtaget og udmeldt forår 2014 for skoleåret Handleplanen ses på skoler og daginstitutioners hjemmeside 1. januar 2015 Trivselsundersøgelse blandt lærere og pædagoger viser, at de fleste føler sig i stand til at håndtere udfordringerne vedr. inklusion. Trivselsundersøgelse blandt eleverne viser, at de fleste elever føler sig inkluderede. 96 % er inkluderet i Samtidig er andelen af ressourcer til almenområdet steget. Antallet af indstillinger fra skolerne til PPR er faldet i forhold til % er inkluderet. 16

Inklusion i Egedal Kommune. En vision om inkluderende fællesskaber

Inklusion i Egedal Kommune. En vision om inkluderende fællesskaber Inklusion i Egedal Kommune En vision om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit liv. Måske har du også haft

Læs mere

Inklusion i Egedal Kommune En vision om inkluderende fællesskaber

Inklusion i Egedal Kommune En vision om inkluderende fællesskaber Inklusion i Egedal Kommune En vision om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit liv. Måske har du også haft

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Udvalgte emner fra høringssvar Høringssvar Administrationens

Udvalgte emner fra høringssvar Høringssvar Administrationens Inklusionsstrategi høringssvar opdelt i overordnede temaer Udkast til Inklusionsstrategien har været i høring fra den 10.02.2014 26.03.2014 hos Skolebestyrelserne, Områdebestyrelserne, klubbestyrelserne,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune

Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune En introduktion til inklusionsindsatsen på 0-18 års området 2015 Stærke børnefællesskaber i Kalundborg Kommune 1. december 2015 Denne tekst er en introduktion

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Strategi for inklusion. - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune

Strategi for inklusion. - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune Strategi for inklusion - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune Gribskov Kommune sætter inklusion på dagsordenen, fordi forskellighed betragtes som en styrke, der har værdi for alle. Børne- og Ungeområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Inklusion et fælles ansvar

Inklusion et fælles ansvar Inklusion et fælles ansvar Temaoplæg Et godt børneliv et fælles ansvar v. Jytte Lau Disposition Introduktion Hvorfor inklusion? Konventioner, love og politiske mål Ønske og forestilling Hvad er inklusion?

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Inklusion i Solrød. Emne: Handleplan inklusion. Til: Børn og ungeområdet. Dato: 27.03.

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Inklusion i Solrød. Emne: Handleplan inklusion. Til: Børn og ungeområdet. Dato: 27.03. SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Handleplan inklusion Til: Børn og ungeområdet Dato: 27.03.14 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Inklusion i Solrød... 1 Målet... 2 Organisatoriske

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Pædagogiske principper

Pædagogiske principper Pædagogiske principper Dagtilbud Tilst er et dagtilbud i Århus Kommune. Dagtilbuddet er underlagt lov om social service (Bilag 1). Dagtilbuddet ligger i bydelen Tilst, som er en blanding af socialt boligbyggeri

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Handleplan for inklusion 2014

Handleplan for inklusion 2014 Handleplan for inklusion 2014 Højboskolens vision: Alle børn skal opleve at være del af værdifulde fællesskaber, hvor de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Hvert barn skal mødes, hvor det er

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Inklusionsstrategi: Inklusion er den måde vi tænker og er på. Inklusion handler om anerkendelse, deltagelsesmuligheder og fællesskaber

Inklusionsstrategi: Inklusion er den måde vi tænker og er på. Inklusion handler om anerkendelse, deltagelsesmuligheder og fællesskaber Inklusionsstrategi: Stjernevejskolen Udarbejdet: Januar 13 Hvad forstår vi ved inklusion? Inklusion er den måde vi tænker og er på. Inklusion handler om anerkendelse, deltagelsesmuligheder og fællesskaber

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

ISC - Skole- og SFO området

ISC - Skole- og SFO området NOTAT ISC - Skole- og SFO området 21-07-2017 Udkast - Børne- og Ungepolitik Vision I Høje-Taastrup Kommune skal børn og unge udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Inklusionsstrategi

Inklusionsstrategi Inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere