Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud"

Transkript

1 Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud

2 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit liv. Måske har du også haft en oplevelse af, hvad det vil sige at stå uden for et fællesskab? Inklusion handler om gode fællesskaber, der rummer forskellighed og mangfoldighed i kraft af de mennesker, der udgør fællesskabet ligegyldigt hvilket behov, vi har. Fællesskaber gavner det enkelte menneske, og det beriger fællesskabet som helhed. At arbejde inkluderende er ikke nyt. Fagpersoner på tværs i Egedal Kommune arbejder allerede med inklusion. Det nye er det fokus og den gennemslagskraft, vi ønsker at give dette arbejde: Det skal være tydeligt for enhver, at vi tager arbejdet med inklusion alvorligt, og vi vil arbejde for, at det inkluderende menneskesyn er tydeligt i vores professionelle adfærd og i vores kommunikation med borgerne. Inklusion er et fælles anliggende, så vi må arbejde sammen for at få inklusion til at lykkes. Den fælles tilgang til inklusion er bærende for arbejdet med børn og unge. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal inkludere børn og unge med særligt behov, men i høj grad om, hvordan vi skal løse denne opgave. Den fælles inklusionsstrategi skaber mulighed for, at børn og unge (0 18 år) med særlige behov som udgangspunkt kan blive længst muligt i almenmiljøet/ lokalmiljøet. Det handler således om inklusion på alle niveauer. Det kan du læse om i denne version, som er den overordnede ramme for inklusion på børne- og unge området i Egedal Kommune. Formålet med visionen og efterfølgende strategier at skabe en fælles retning for arbejdet med inklusion. Visionen er et pejlemærke for udviklingen af inklusion i Egedal Kommune. Strategien for både dagtilbud og skoleområdet er overordnet tænkt som en fælles pejling for udviklingen. På samme tid skal den give plads til lokalt og konkret udarbejdede handleplaner i det enkelte dagtilbud og på den enkelte skole. Lad os sammen skabe gode fællesskaber. 2

3 Indhold Vores vision... 4 I Egedal Kommune arbejder vi ud fra denne definition på inklusion:... 4 Vi skaber sammenhæng i arbejdet med inklusion... 5 Vi balancerer faglighed og kvalitet... 5 Vi dokumenterer og evaluerer den igangværende udvikling... 5 Vi udvikler vores kompetencer... 6 Inkluderende fællesskaber i skole og dagtilbud... 7 Mål for inklusion... 7 Hvordan arbejdes der med inklusion i dagtilbud?... 8 For børnene... 8 Medarbejderne... 8 Ledelsen... 9 Fællesskabet... 9 Relationer... 9 Samarbejde Tværfagligt samarbejde Forældre Hvordan arbejdes der med inklusion i skolen? Børnene Medarbejderne Ledelsen Fællesskabet Relationer Samarbejde Tværfagligt samarbejde Forældre Bilag 1: Effektstyringsramme 3

4 Vores vision I Egedal Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og møder alle børn og unge med blik for den enkeltes ressourcer, udfordringer og dannelse. Alle børn og unge sikres en god barndom med omsorg, tryghed, trivsel, læring og udfordringer. Alle børn og unge skal have lige mulighed for at udvikle og udfolde sig i meningsfulde fællesskaber. Alle børn og unge skal mødes af professionelle medarbejdere, der arbejder inkluderende og understøtter mangfoldigheden. I Egedal Kommune arbejder vi ud fra denne definition på inklusion: Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces der øger mulighederne for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt læringsmæssigt udbytte for alle børn og unge. Inklusion handler dermed om, at alle børn og unge er i positiv social, personlig og faglig udvikling, og alle børn og unge føler sig inkluderede. Alle børn og unge oplever at være en del af fællesskaberne. 4

5 Vi skaber sammenhæng i arbejdet med inklusion I Egedal Kommune skal borgerne opleve tværgående sammenhænge og en rød tråd i den kommunikation og behandling, de får. Vores tilbud til børn og unge baserer sig på et helhedsorienteret menneskesyn. Vi har fokus på det enkelte barn og unges ressourcer og muligheder for at indgå i meningsfyldte fællesskaber med andre. vi samarbejder på tværs af Egedal Kommunes organisation for at understøtte inklusionsarbejdet. Vi lægger vægt på et tværgående og helhedsorienteret menneskesyn. vi understøtter, at det enkelte barn og unge indgår i fællesskabet i så stor en udstrækning, som det kan lade sig gøre. det er en forudsætning for det gode samarbejde omkring børn, unge og forældre, at det bygger på en konstruktiv, støttende og udviklende dialog. Vi balancerer faglighed og kvalitet Vi vil evaluere på praksis og vurdere om fagligheden og kvaliteten er tilfredsstillende. På den måde vil vi sikre, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og pris i de tilbud, vi giver børn og unge. vi prioriterer en forebyggende og tidlig indsats, og er opmærksomme på, hvis barnet eller den unge er på vej mod eksklusion. vi vurderer indsatser og tilbud til det enkelte barn/ unge, tager vi udgangspunkt i, at det har værdi for det enkelte menneske at være inkluderet i almenområdet. vi sikrer, at indsatserne tager udgangspunkt i en tværfaglig vurdering. vi arbejder løbende på at vurdere kvaliteten af den samlede indsats på børne- og ungeområdet. Vi dokumenterer og evaluerer den igangværende udvikling I Egedal Kommune arbejder vi systematisk med at dokumentere effekten af vores inklusions-indsats. Vi vil synliggøre de fremskridt, vi ser, og vi vil reagere, når en positiv udvikling udebliver. Borgerne skal opleve, at de tilbud de får fra Egedal Kommune er baseret på vores indhentede viden og erfaring med inklusion. vi træffer faglige vurderinger og beslutninger, inddrager vi så vidt muligt viden, der er baseret på erfaring og dokumentation. vi sætter ord på fremskridt og udvikling, som vi observerer i vores daglige arbejde. Der, hvor det giver mening, arbejder vi med at synliggøre og dokumentere effekter og resultater. vi udvikler, deler og anvender viden om vores egne indsatsers effekt med henblik på at skabe en endnu bedre inkluderende praksis. vi opretholder ingen indsatser uden løbende dokumentation og evaluering. 5

6 Vi udvikler vores kompetencer I Egedal Kommune mener vi ikke, der er en færdig opskrift på godt inklusionsarbejde. Vi har viden og erfaring med børn og unge i Egedal Kommune, men vi ved, at vi kan blive endnu bedre til at folde inklusionstankegangen ud i praksis. Vi udvikler viden sammen: Vi er opmærksomme på og drager nytte af det, der virker godt, og det, der ikke virker, udvikles eller afsluttes. Vi bruger den opnåede viden til at skabe endnu bedre inkluderende miljøer for børn, unge og voksne i Egedal Kommune. Vi lærer af andre. Derfor indhenter vi viden ind ved at undersøge erfaringer udefra, som vi kan blive inspireret af. vi arbejder med vores holdninger og tilgang til inklusion, så vi øger vores bevidsthed om, hvad der virker inkluderende og ekskluderende i hverdagen. vi udvikler viden og redskaber, der skaber inkluderende miljøer og berigende fællesskaber. vi deler viden med hinanden på tværs af fagområderne med henblik på at forbedre vores inkluderende praksis. Det er vores fælles ansvar. vi indgår i forpligtende samarbejde på tværs af fagområderne for at udvikle nye løsninger, der passer til det enkelte barn/unge. vi kompetenceudvikler løbende. 6

7 Inkluderende fællesskaber i skole og dagtilbud Mål for inklusion Målet for inklusion i Egedal Kommunes skole og dagtilbud er, at alle børn og unge deltager ligeværdigt i et socialt, meningsfuldt og udviklende fællesskab. Dagtilbud og skole udfordrer alle børn og unge og sikrer trivsel, så de bliver så dygtige, de kan uanset hvilke forudsætninger det enkelte barn har. Alle i fællesskabet har medansvar for at inkludere, respektere og værdsætte hvert enkelt menneske med dets livsvilkår og historie. De fælles bestræbelser på inklusion sikrer, at flest mulige børn og unge profiterer af at forblive i deres lokale miljø. Grundlæggende tilstræbes det at give alle de bedste udviklingsmuligheder ud fra deres forudsætninger og potentialer. Der rettes et særligt fokus mod det forebyggende arbejde og mod tidlig indsats generelt, bl.a. ved at styrke den tværfaglige indsats og et tæt forældresamarbejde. Alle børns overgang fra dagtilbud til skole lykkes. Børn, som allerede i dagtilbuddet er i vanskeligheder, er velbeskrevede og kendte ved skolestart. Dette for at sikre, at barnet og forældrene oplever en sammenhæng og en rød tråd i barnets videre udvikling i skolen. Alle børn og unge har ret til at være en del af et udviklende, udfordrende og meningsfuldt fællesskab. Derfor arbejdes der også på ungeområdet med udgangspunkt i et anerkendende og inkluderende syn, hvor alle unge i Egedal Kommune tilbydes uddannelse eller særligt tilrettelagte tiltag med respekt for den unges behov, ønsker og baggrund. I det efterfølgende beskrives indsatsen i skole og dagtilbud, og dette udmøntes i de enkelte skoledistrikter og dagtilbudområders handleplaner/læreplaner for arbejdet med inklusion. 7

8 Hvordan arbejdes der med inklusion i dagtilbud? For børnene Vi sikrer, at alle børn og unge bliver både dannede og uddannede som hele, robuste og socialt bevidste mennesker, som er i stand til at handle og tage initiativ. Livsduelige børn og unge der har handlekompetence til, at være medskaber af egen læring. Alle med deres forskellige potentialer, som skal udfordres og stimuleres bedst muligt. vi prioriterer en forebyggende og tidlig indsats, som starter allerede i dagtilbuddet. en fælles faglig ramme og værdigrundlag der sikrer, at alle arbejder med udgangspunkt i den anerkendende og ressourceorienteret tilgang til barnet/den unge. det tilstræbes, at alle børn og unge er i udvikling, både læringsmæssigt og socialt. der anvendes differentieret pædagogik og foretages justeringer i hverdagen, der gør det muligt at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. der udarbejdes handleplaner for børn der har brug for en særlig opmærksomhed. Ved overgange fra dagtilbud til skole sikres beskrivelser af barnets potentialer, udfordringer og udviklingsmuligheder. der udarbejdes sprogvurderinger på alle 3 årige, der er med til at indikere nødvendigheden af særlige tiltag i forhold til barnets sproglige udvikling. Medarbejderne Betingelsen for en vellykket inklusionsproces er, når medarbejderne har et vedvarende fokus på en høj grad af deltagelse, fælles forståelse og medejerskab til inklusion. Alle medarbejdere har en vigtig rolle i forbindelse med inklusion og ved hvorfor og hvordan, der arbejdes inkluderende. For, at inklusion bliver en indarbejdet del af praksis, arbejdes der målrettet på at skabe udviklingsorienterede læringsmiljøer. Vi har fokus på helhedstænkning og brobygning. viden, erfaringer og gode idéer deles. vi har og videreudvikler et miljø, hvor didaktik og udfordringer i forbindelse med den pædagogiske hverdag er et fælles anliggende. medarbejderne tilegner sig flere handlemuligheder i forbindelse med inklusion. medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til alle børn og voksne. medarbejderne italesætter de dilemmaer, der er i den pædagogiske praksis. medarbejderne arbejder systematisk og dokumenterer indsatserne. 8

9 Ledelsen Inklusion er et fælles anliggende for hele børne- og ungeområdet. Ansvaret for det helhedsorienterede børnesyn og dermed inklusionsindsatsen er ledelsesmæssigt forankret. Inklusion fremmes af anerkendelse og klare forventninger fra ledelsen. Inklusionsindsatsen og opgaverne fremgår tydeligt for alle involverede. Fælles ejerskab til en inkluderende kultur forudsætter en bred inddragelse af medarbejdere, børn, unge og forældre. ledelsen opstiller, i samarbejde med medarbejderne, lokale mål og indsatser for inklusion i dagtilbud via de pædagogiske læreplaner. mål og indsatser dokumenteres på dagtilbuddets hjemmeside. ledelsen arbejder med kompleksiteten i forhold til inklusionsudfordringerne. ledelsen understøtter løbende udvikling af læringsmiljøet. ledelsen understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling og stiller krav til faglighed der prioriteres tid til kollegial sparring/dialog/refleksion og teamsamarbejde.og refleksion. Fællesskabet Vi arbejder med og sikrer, at alle børn og unge har mulighed for at være fuldgyldige medlemmer af fællesskabet, hver på deres præmisser og med deres udfordringer. alle børn og unge er aktive medskabere og føler sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab. der er etablering af små og store fællesskaber, der er med til at understøtte det enkelte barn/unges udvikling. der hele tiden foretages justeringer og udvikling af de pædagogiske tiltag i hverdagen, som er med til at understøtte barnets/den unges position. tydelig voksenorden og bevidstheden om, hvornår vi går foran, ved siden af og bagved, er med til at danne grundlag for nye betydningsfulde fællesskaber. vi arbejder med et ressourcesyn og et anerkendende sprogbrug, hvor vi sikrer barnets position og succeshistorie i fællesskabet. Relationer Vi sikrer kvalitet i vores relationsarbejde for at sikre nærvær, dybde og fordybelse som grundlag for at barnet/den unge trives, lærer og udvikler sig optimalt. Der er fokus på børn og unges relationskomtetence og evnen til at interagere sammen med andre. 9

10 vi til stadighed arbejder med udvikling af de gode samspilsrelationer. De fysiske og psykiske læringsmiljøer understøtter børn og unges samspil og relationer. der arbejdes systematisk og metodisk i forhold til de pædagogiske læreplaner, der understøtter relationskompetencen hos børn og unge. børn og unge inddrages og har kendskab til, hvordan og hvorfor det er vigtigt at arbejde med fællesskabet og de gode relationer. Samarbejde Vi sikrer, at inklusion gælder for alle, ikke kun en bestemt gruppe børn og unge. Det kræver høj faglighed og specialpædagogisk viden og indsigt, som skal integreres i medarbejderstabens samlede kompetence. Specialpædagogisk arbejde kræver evnen til at samarbejde og undres, for at finde de bedste udviklingsmuligheder for barnet/den unge. : samarbejdet i det enkelte dagtilbud/område styrkes og udvikles. alle medarbejdere føler sig medinddraget og rustet til at løfte inklusionsopgaven. ledelse og medarbejdere opstiller lokale mål og indsatser for samarbejdet og faglig udvikling i det enkelte dagtilbud. Tværfagligt samarbejde Vi samarbejder tværfagligt for at tilgodese mangfoldigheden i børn og unges potentialer. Herigennem sikres rummelighed i de inkluderende læringsfællesskaber. Et tæt tværfagligt samarbejde, problemløsning og nye måder at tænke på, hvor forskellige fagkompetencer skal sikre den bedste løsning for det enkelte barn/børnegrupper. der fortsat er fokus på tidlige og forebyggende indsatser ved hjælp af det tværfaglige samarbejde. fokus rettes mod forebyggende indsatser, hvor målet bl.a. er, at alle børns overgang til skole lykkes. der er sammenhæng og kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole, hvor det forpligtende samarbejdet mellem dagtilbud og skole beskrives og dokumenteres på hjemmesiden. børn i dagtilbuddet, som er i vanskeligheder, er velbeskrevet og kendte for skolen ved skolestart. vi afholder børne- og ungeteammøder ved bekymringer. vi afholder sagsteammøder for at sikre helhed i foranstaltningen. 10

11 andre ressourcepersoner kan involveres i samarbejdet om at løse inklusionsopgaven. Udover forældrene kan det professionelle netværk, inklusionsvejleder, pædagogiske konsulenter, ressourcepædagoger, PPR og ledelse inddrages. Forældre Forældrefællesskabets styrke er afgørende for børn og unges inklusion og trivsel og en vigtig og nødvendig del af de professionelles arbejde. For at inklusionsbestræbelserne lykkes, er det en forudsætning, at de professionelle opfatter forældre som vigtige og nødvendige aktører og samarbejdspartnere og sørger for at finde måder, hvorpå alle forældre er med som inklusionsressource. vi skaber en positiv, åben og anerkendende tilgang til alle forældre. der forventes synlige og tydelige forventninger til forældresamarbejdet, hvor forældre inddrages og oplever sig selv som aktive deltagere og medansvarlige for fællesskabet i dagtilbuddet. inklusion er på dagsordenen i de sammenhænge, hvor forældre og pædagoger mødes omkring børns og unges liv. Særligt i forbindelse med forældremøder er det vigtigt at have fokus på, hvordan forældrefællesskabet styrkes ved aktiv involvering og strategisk styring. Alle forældre er en aktiv ressource i arbejdet med inklusion. 11

12 Hvordan arbejdes der med inklusion i skolen? Børnene Vi sikrer, at alle børn og unge bliver både dannede og uddannet som hele, robuste og socialt bevidste mennesker, som er i stand til at handle, tage initiativ og yde en indsats at de bliver livsduelige. Livsduelighed er en mulighed for til stadighed at gøre sig bedre rustet, bredere funderet og mere beredt på et foranderligt liv. Alle har forskellige potentialer, som skal udfordres og stimuleres bedst muligt. der udarbejdes et fælles værdigrundlag og en målsætning på skolen. medarbejderne har en positiv holdning til inklusion af elever med særlige behov. alle børn og unge er i udvikling, både fagligt og socialt. undervisningen differentieres, så den rummer udfordringer for den enkelte elev. der udarbejdes en skriftlig elevplan for alle elever. Elevplanen tager udgangspunkt i et helhedssyn på barnet. Medarbejderne Betingelsen for en vellykket inklusionsproces er, at medarbejderne og ledelsen har et vedvarende fokus på en høj grad af deltagelse, fælles forståelse og medejerskab til inklusion. Alle medarbejdere har en vigtig rolle i forbindelse med inklusion og ved, hvorfor og hvordan der arbejdes inkluderende. For at inklusion bliver en indarbejdet del af praksis, arbejdes målbevidst. Vi arbejder på at opnå åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer. Vi har fokus på helhedstænkning og brobygning. viden, erfaringer og gode idéer deles. der skabes et miljø, hvor didaktik og udfordringer i forbindelse med undervisning og udfordrende elever bliver et fælles anliggende. medarbejderne tilegner sig flere handlemuligheder i forbindelse med inklusion. medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til alle børn og voksne. medarbejderne italesætter de dilemmaer, der konstant er, i den pædagogiske praksis. medarbejderne arbejder systematisk og dokumenterer indsatserne. 12

13 Ledelsen Inklusion er et fælles anliggende for hele børne- og ungeområdet. Ansvaret for inklusionsindsatsen er ledelsesmæssigt forankret. Inklusion fremmes af anerkendelse og klare forventninger fra ledelsen. Inklusionsindsatsen og opgaverne skal derfor fremgå tydeligt for alle involverede. Fælles ejerskab til en inkluderende kultur forudsætter en bred inddragelse af medarbejdere, børn og unge og forældre i implementeringsprocessen. ledelse og medarbejdere opstiller lokale mål og indsatser for inklusion i skole og fritidstilbud. mål og indsatser dokumenteres på skolens hjemmeside. ledelsen arbejder med kompleksiteten i forhold til inklusionsudfordringerne. ledelsen understøtter udvikling af læringsmiljøet. ledelsen understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling og stiller store krav til faglighed og refleksion. ledelsen prioriterer tid til kollegial sparring/dialog/refleksion og teamsamarbejde. Fællesskabet Vi sikrer, at alle børn og unge har mulighed for at være fuldgyldige medlemmer af fællesskabet, hver på deres præmisser og med deres udfordringer. Samtidig vil vi arbejde for, at fællesskabet styrkes, så det kvalificeret og aktivt inkluderer alle. undervisningen er for alle undervisningen tilpasses, så den passer til alle elever. Det indebærer tilpasning af mål, undervisningsmetoder og evalueringsteknikker. alle børn og unge så vidt muligt skal have et dag- og skoletilbud i deres skoledistrikt. alle børn og unge er aktive medskabere og føler sig som en del af skolens fællesskab. 13

14 Relationer Det sikres, at alle børn og unge får de bedste relationer til andre børn, unge og voksne. Der findes eksakt viden om, at den gode relation er det væsentligste i bestræbelserne på at få alle til at føle sig som fuldgyldige medlemmer af fællesskabet. Dette er en forudsætning for at lære, være og udvikle sig. al udvikling, læring og opdragelse finder sted i samvær med andre. skolen bidrager til at udvikle børn og unges sociale/relationelle kompetencer. skolen etablerer bæredygtige fællesskaber. læringsmiljøet er kendetegnet ved tydelige spilleregler for fællesskabet. Samarbejde Den specialpædagogiske kompetence i en inkluderende skole indgår som en integreret del af medarbejderstabens samlede kompetence, og er ikke målrettet en bestemt elevgruppe. Specialpædagogisk arbejde fordrer derfor evnen til at undres og til at stille spørgsmål for at finde ud af barnets forudsætninger, udfordringer og muligheder. Det er vigtigt, at medarbejderen arbejder selvstændigt, teoretiserende og undersøgende i sin praksis. Forskelligheden hos børn kræver forudsætninger hos medarbejderen, som fordrer samarbejde, problemløsning og innovation. Inklusion er ikke en metode, men en måde at tænke på, og medarbejderen må til stadighed evne at relatere teorier til egen praksis. alle medarbejdere føler sig forpligtet og tager medansvar. alle forældre er en aktiv ressource i arbejdet med inklusion. ledelse og medarbejdere opstiller lokale mål og indsatser for samarbejde om inklusion i skolen. Tværfagligt samarbejde Vi samarbejder tværfagligt for at tilgodese mangfoldigheden i børn og unges potentialer, og dermed sikre forskellighed i inkluderende læringsfællesskaber. vi prioriterer tidlige og forebyggende indsatser ved hjælp af det tværfaglige samarbejde. vi retter fokus mod forebyggende indsatser, hvor målet bl.a. er, at alle børns overgang til skole lykkes. der er sammenhæng og kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole. børn i dagtilbud som er i vanskeligheder, skal være kendte ved skolestart. 14

15 børn i specialtilbud er tilknyttet SFO eller klub. der skal være samarbejde, sammenhæng og kvalitet i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse. der afholdes børne- og ungeteammøder ved bekymringer. der afholder sagsteammøder for at sikre helhed i foranstaltningen. andre ressourcepersoner kan involveres i samarbejdet om at løse inklusionsopgaven. Udover forældrene kan det professionelle netværk, Flyverkorpset, Adfærd-Kontakt- Trivsels-lærere, PPR, socialfaglig rådgiver og ledelse. Forældre Forældre er en vigtig og naturlig samarbejdspartner. Der forventes en synlig forældreopbakning, der forudsætter, at forældre oplever sig selv som aktive deltagere og medansvarlige for hele fællesskabet. Skolen har tydelige forventninger til forældrenes deltagelse, samt deres rolle i fællesskaberne i fritiden. : de professionelle skaber en positiv, åben og anerkendende tilgang til alle forældre. forældrene oplever sig selv/agerer som medansvarlige for hele fællesskabet, og ikke kun for eget barn. forældrenes ansvar udmøntes i holdning og handling. 15

16 Effektstyringsramme Kort sigt (skoleårene ) Mellemlang sigt Lang sigt Effektmål Lærere og pædagoger får et kompetenceløft i forhold til inklusionsopgaven via uddannelsesforløb med UCC Center for Skole og Dagtilbud tilbyder kurser i relationskompetence, klasseledelse og didaktiske overvejelser. Center for Skole og Dagtilbud tilbyder kursus i Den professionelle samarbejdspartner i inklusionens tid. Center for Skole og Dagtilbud tilbyder kursus i det gode skole/hjemsamarbejde. Ressourcefordelingen understøtter inklusion og er implementeret. Alle skoler og institutioner har lavet en handleplan for arbejdet med inklusion - ud fra de kommunale visioner og strategier. Den enkelte leder, lærer, pædagog og de enkelte team arbejder ud fra et inkluderende perspektiv på børnene: Børn der står i vanskeligheder fremfor børn der er vanskelige. Alle elever trives og føler sig inkluderede, hvor de er. Elevernes trivsel skal fastholdes. Andelen af børn og unge der ekskluderes til specialtilbud er dalet i forhold til PPR og Center for Skole og Dagtilbud understøtter inklusionsopgaven. Flere børn og unge inkluderes. Indikator Starter op august 2014 Kompetenceløftet giver større viden og indsigt i inklusionsopgaven. Medarbejderen får øget bevidsthed om egen praksis og egne relationskompetencer, hvilket bruges til at optimere elevernes læring. Skift mellem teori, praksis og feedback. Øget bevidsthed om samarbejdsrelationer, herunder kommunikationens betydning. Øget bevidsthed om vigtigheden af det gode forældresamarbejde og afsmittende adfærd i skolen. Medarbejderne får konkrete redskaber til at etablere og vedligeholde den nødvendige relation til forældrene. Vedtaget og udmeldt forår 2014 for skoleåret Handleplanen ses på skoler og daginstitutioners hjemmeside 1. januar 2015 Trivselsundersøgelse blandt lærere og pædagoger viser, at de fleste føler sig i stand til at håndtere udfordringerne vedr. inklusion. Trivselsundersøgelse blandt eleverne viser, at de fleste elever føler sig inkluderede. 96 % er inkluderet i Samtidig er andelen af ressourcer til almenområdet steget. Antallet af indstillinger fra skolerne til PPR er faldet i forhold til % er inkluderet. 16

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016

FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 FREDERICIA KOMMUNES STRATEGI FOR INKLUSION PÅ SKOLEOMRÅDET 2011-2016 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. BAGGRUND OG MOTIVERING... 4 1.1 Formål... 6 1.2 Hvad er inklusion? Fredericia Kommunes definition...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen

Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Temamøde 9 Professionelle fællesskaber vejen til succes i skolen Professionelle læringsfællesskaber KL s Børne- og ungetopmøde Ålborg januar 2015 Lisbeth Harsvik, Dekan for pædagog- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Inklusion - Et fælles ansvar

Inklusion - Et fælles ansvar Inklusion - Et fælles ansvar Torben Bloksgaard Centerchef Ledelse, Coaching og kommunikation Axept A/S Chefkonsulent CEMELI Center for Medieret Læring og Inklusion Axept A/S Torben@axept.dk Begrebs definitioner:

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Forældre som samarbejdspartnere

Forældre som samarbejdspartnere Forældre som samarbejdspartnere Skoleforum d.6.marts 2014 www.ballerup.dk Faktabox - Historik Projektet udspringer af erfaringer fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar fra 2005 2010.

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området

MIND ET. for inklusion på 0-18 års området MIND ET for inklusion på 0-18 års området Som fagpersoner at: skal vi understøtte alle børn og unge trives Alle børn har det kendelse, Anderkendelse mennesker, børn godt, venner, fordringer, alle, omsorg

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2015-2016 TEMADAG FOR ALLE PÅ SKOLEOMRÅDET PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE FOR ALLE INKLUSIONSVEJLEDERE SPECIALPÆDAGOGIK I PRAKSIS FOR INDSKOLINGEN OG MELLEMTRINNET

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere