1. Baggrund. o Afsnit 2: Ankestyrelsens principafgørelse o Afsnit 3: Afgrænsning af behandlingsredskab overfor hjælpemiddel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund. o Afsnit 2: Ankestyrelsens principafgørelse o Afsnit 3: Afgrænsning af behandlingsredskab overfor hjælpemiddel"

Transkript

1 NOTAT Ankesfyrelsens principafgørelse vedr. FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ("Abbott") har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang til støtte til dækning af udgifter til Abbotts nye Flash Glukosemålingssystem FreeStyle Libre ("Freestyle Libre") efter servicelovens $ I 12. Notatet angâr følgende punkter: 5. jul 2017 J.nr.30873'l-ALK Ulrik Bangsbo Hansen Advokåt o Afsnit 2: Ankestyrelsens principafgørelse o Afsnit 3: Afgrænsning af behandlingsredskab overfor hjælpemiddel Afsnit 4: Ret til støtte efter servicelovens $ I 12 o Afsnit 5: Vejledning om ansøgning om støtte Afsnit 6: Vejledning om klage over afslag på støtte Notatet er baseret på oplysninger om Freestyle Libre modtaget fra Abbott samt oplysninger modtaget fra Ankestyrelsen. 2. Ankestyrelsens principafgørelse Ankestyrelsen har den 30. maj 2017 trutret en principafgørelser om hvorvidt FreeStyle Libre skal anses for et hjælpemiddel efter servicelovens $ I l2 eller et behandlingsredskab. Spørgsmålet er afgørende for, om det vil være regioneme eller kommunerne, der skal yde støtte til FreeStyle Libre, jf. afsnit 3 nedenfor. Principafgørelser er bindende for kommunerne og danner en rettesnor for, hvordan de skal agere i lignende sager. Det må derfor forventes, at kommuneme i høj grad vil følge de retningslinjer Ankestyrelsen har lagt op til. Ankesfyrelsens principafgørelser ændrer dog ikke ved de rettigheder borgerne har efter serviceloven. Hovedpunkterne i Ankestyrel sens principafgørel se er opsummeret nedenfor: I Principafgørelsen har nr og kan findes på Retsinformation her: 93

2 a Borgeren kan enten få tildelt FreeStyle Libre som et behandlingsredskab gennem sundhedssektoren (dvs. et hospital eller sygehus) eller ansøge kommunen om støtte til FreeStyle Libre som et hjælpemiddel. a a Det afhænger af hvilke behov brugen af FreeStyle Libre skal afldælpe og hvordan produktet administreres, om FreeStyle Libre er et hjælpemiddel eller et behandlingsredskab,jf. afsnit 3 nedenfor. S undhe ds s e h or e ns vurderinp: o Behandlingsstedet skal tage stilling til, om FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab for den konkrete borger med udgangspunkt i definitionen i Aþænsningscirkulærets2 afsnit 4. Det er kun sundhedssektoren, der kan vurdere dette. o Hvis behandlingsstedet vurderer, at FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab for borgeren vil det være sundhedssektoren (dvs. regioneme), der skal yde støtte, jf. sundhedslovens $ 74. o Hvis behandlingsstedet wrderer, at FreeStyle Libre ikke vil være et behandlingsredskab skal kommunen afgøre, om det vil være et hjælpemiddel for borgeren efter servicelovens $ I 12. a o Hvis kommunen er i tvivl om, hvorvidt FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel eller behandlingsredskab, skal kommunen først afklare dette med behandlingsstedet, j f. ovenfor. o Hvis behandlingsstedet vurderer, at FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab kan kommunen ikke yde støtte. Dette sþldes, at kommunen kun kan give støtte til FreeStyle Libre som et hjælpemiddel, hvis der ikke kan gives støtte efter anden lovgivning, jf. servicelovens $ I 15. o Hvis behandlingsstedet vurderer, at FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel skal kommunen foretage en væsentlighedsvurdering efter servicelovens $ I 12,jf. notatets afsnit 4.1. o Hvis det ikke er afklaret hos behandlingsstedet om FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab, men kommunen ud fra de lægelige oplysninger i sagen kan vurdere, at Freestyle Libre vil 2 Cirkulære nr.9079 af 22. februar 2013 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften aflroldes af sygehusvæsenet. Kan findes på følgende link: Side 2

3 være et hjælpemiddel, skal kommunen uanset princippet i servicelovens $ I l5 foretage en væsentlighedsvurdering efter servicelovens $ I 12. Det vil i de følgende afsnit blive gennemgået, hvilken betydning Ankestyrelsens afgørelse må forventes at fti for din eventuelle ansøgning om støtte. 3. Afgrænsning af behandlingsredskab ift. hjætpemiddel Det vil som beskevet ovenfor være afgørende for, hvem der skal yde støtte til FreeStyle Libre, om det vil være et behandlingsredskab eller hjælpemiddel for dig. Dette afhænger af, hvilket behov FreeStyle Libre skal opf,lde hos dig. På baggrund af definitionerne i serviceloven, Aþænsningscirkulæret og Ankestyrelsens afgørelse kan følgende forsimplede oversigt opstilles for, hvornår Freestyle Libre som udgangspunkt vil blive anset for et behandlingsredskab og et hjælpemiddel: Behandlinesredskab Brugen af FreeStyle Libre skal forbedre. vedligeholde eller hindre forringelse af borgerens aktuelle funktionsniveau Hjælpemiddel Brugen af FreeStyle Libre skal i væsentlig grad afhiælpe de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne som følge afborgerens diabetes Eks.: Formålet er at forbedre kontrollen med meget ustabilt blodsukker. Eks.: Formålet er at aftrjælpe nedsat følelse i en øwigt velreguleret borgers fingre Det beskrives uddybende i de to afsnit nedenfor, hvilke omstændigheder der vil tale for og imod, at Freestyle Libre er henholdsvis et behandlingsredskab og et hjælpemiddel. 3.1 Behandlingsredskab sundhedsstyrelsen har som led i Ankestyrelsens principafgørelse oplyst, at det vil være afgørende for, om FreeStyle Libre er et behandlingsredskab: l. Om FreeStyle Libre er ordineret som led i en behandling, der sker under ansvar aflægen på sygehuset, og S d 3

4 2. Om patientens anvendelse af FreeStyle Libre sker under kontrol af sygehuset indtil patientens tilstand er stationær Disse kriterier hænger sammen med Afgrænsningscirkulærets definition af "behandlingsredskaber". Hvis FreeStyle Libre ordineres som et nødvendigt redskab i behandlingen eller ordineres som fortsættelse afbehandlingen afborgerens diabetes og sygehusetfører kontrol med borgerens anvendelse affreestyle Libre, vil der være tale om et behandlingsredskab efter Afgrænsningscirkulærets pkt Det er sygehuset (regionen), der skal forsyne patienter med behandlingsredskaber,jf. sundhedslovens $ 74. Eksempler Sundhedsstyrelsen har oplyst, at det vil være relevant at bevilge FreeStyle Libre som et behandlingsredskab, når Freestyle Libre efter et lægeligt skøn ordineres med henblik på: a a at opnå forbedring i diabeteskontrollen, typisk sammen med insulinpumpe, eller som supplerende overvågning afblodsukkerniveauet hos bl.a. børn Det forudsættes, at ordineringen sker i henhold til gældende anbefalinger og at kontrollen med anvendelsen af Freestyle Libre sker under ansvar af lægen på sygehuset. Ankestyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående anbefalinger, at FreeStyle Libre som udgangspunkt vil være et behandlingsredskab for følgende borgere (ikke-udtømmende): a a Borgere med manglende sygdomserkendelse eller manglende evne til at anvende traditionelle blodsukkermålinger, da disse borgere vil have behov for assistance fra sundhedsfagligt personer og/eller anvendelsen af FreeStyle Libre er kontrolleret afsygehuset eller afen speciallægepraksis Børn og unge,hvis der foreligger lægelige oplysninger om, at Freestyle Libre er nødvendigt, da det primære formål med brugen af FreeStyle Libre i så fald vil være at opnå en forbedring af kontrollen med borgerens diabetes. Dette kan ft være fordi barnelden unge ikke er velreguleret, S de 4

5 ikke fìir målt blodsukkeret tilstrækkeligt, ikke følger de lægelige anvisninger eller har mange bivirkninger af fingerprik. Ankestyrelsen har i sagen fulgt ovennævnte retningslinjer og wrderet, at Freestyle Libre konkret var et behandlingsredskab for et 8-årigt barn, som gennemsnitligt skulle foretage ll-12 blodsukkermålinger dagligt som følge af meget svingende blodsukker. Hospitalet vurderede, at brugen af FreeStyle Libre ville kunne lette bamets hverdag betydeligt. Ankestyrelsen vurderede, at det primære formål med brugen af FreeStyle Libre i dette tilfælde ville være en forbedring af kontrollen med barnets diabetes, derfor var FreeStyle Libre et behandlingsredskab. Ankestyrelsen lagde ikke vægt på, at barnet - der havde nedsat følesans i fingerspidserne og havde været indstillet til Ssioterapi - havde fået følingen i fingrene tilbage efter brug af FreeStyle Libre og at det havde stor betydning for ham, at han ikke skulle vækkes om natten for at måle blodsukker og at hans sygdom var mindre synlig ved brug af Freestyle Libre. Baggrunden for dette er, at i tilfælde, hvor FreeStyle Libre anvendes som et behandlingsredskab, skal der ikke foretages en wrdering af, om systemet også kan bruges som et hjælpemiddel. Følgende forhold taler samlet efter Ankestyrelsens vurdering for, at FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab: Forhold der taler &I, at FreeStyle Libre er et behandlingsredskab o Borgerens diabetes er ikke velreguleret o Borgeren har manglende sygdomserkendelse eller er et barn o Borgeren har behov for hjælp fra hospital eller læge til at anvende Free- Style Libre o Det primære formål med brugen af FreeStyle Libre er at forbedre, vedligeholde eller hindre forringelse af borgerens aktuelle funktionsniveau Særligt om bøm Det kan anfægtes, om Freestyle Libre altid vil være et behandlingsredskab, blot fordi borgeren er et bam. Ankestyrelsen må formodes at have lag[.væg!. på Sundhedsstyrelsens udtalelse om, at det"vil være relevqnt at bevilge FreeStyle Libre når som et behandlingsredskab, når FreeStyle Libre efter et lægeligt skøn ordineres med henblik på... S de 5

6 supplerende overvågning afblodsukkerniveauet hos bl.a. børn". Det kan dog ikke af dette udsagn udledes, at enhver brug af FreeStyle Libre hos bøm sker med det primære formål at opnå bedre kontrol med barnets diabetes. Det må antages, at de samme forhold, som der lægges vægt på ved vurderingen af om FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel for voksne, jf. afsnit 3.2. nedenfor, også konkret vil kunne finde anvendelse for bøm. Hvis bamet således er velreguleret, kan anvende Freestyle Libre uden behov for assistance fra sundhedsfagligt personale og det primære formål med brugen er at aflrjælpe nedsat følelse i fingrene som følge afmange daglige stik, så barnet bedre kan passe sin skolegang, vil Freestyle Libre ikke falde under definitionen afet behandlingsredskab i Afgrænsningscirkulærets forstand. Det vil derimod kunne være et hjælpemiddel. 3.2 Hjælpemiddel I vurderingen af om FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel skal kommunen ifølge Ankestyrelsens principafgørelse inddrage oplysninger om: l. Hvorvidt borgerens diabetes er velreguleret, og 2. Om borgeren har behov for instruktion og assistance fra sundhedsfagligt personale for at kunne anvende glukosemålingssystemet "Velreguleref ' Det første punkt er formentlig udledt af, at formålet med hjælpemidler ifølge servicelovens $ I 12 er at afhjælpe de varige følger af en nedsat fturktionsevne. Ankesfyrelsen har i deres principafgørelse præciseret: "Et hjælpemiddel skal medvirke til, at borgerenfår mulighedfor at føre en så normal og selvstændig titværelse som muligt og i videst muligt omfang gøre borger ua/hængig af andres bistand i dagligdagen;' Ankestyrelsen synes at have taget den position, at det primære formål med brugen af FreeStyle Libre for en borger, der ikke er velreguleret, vil være at forbedre kontrollen med borgerens diabetes. Freestyle Libre vil i så fald være et behandlingsredskab, jf. ovenfor. Ankestyrelsen har dog ikke præciseret, hvad det vil sige, at en borger er velreguleret. Sidê 6

7 sundhedsstyrelsen har til brug for Ankestyrelsens afgørelse defineret "god diabeteskontrol" ved, at borgeren opfflder behandlingsmålene for HbAlc (langtidsblodsukker). Det er dog ikke klart, om det er denne definition Ankestyrelsen lægger vægt på ved vurderingen afom en borger er "velreguleret',. uanset hvilken definition Ankestyrelsen tillægger begrebet "velreguleret" kan principafgørelsen ikke formodes at ændre ved, hvad der følger afserviceloven. Det afgørende for, om FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel må derfor være, hvilket behov borgeren ønsker at afhjælpe. Hvis en ikke-velreguleret borger ansøger om FreeStyle Libre for at aftrjælpe varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne - eksempelvis nedsat følesans som følge af mange daglige stik - må det antages, at Freestyle Libre efter en konkret vurdering vil være et hjælpemiddel for denne borger. Den omstændighed, at FreeStyle Libre alternat vl kunne anvendes med det formåi, at forbedre kontrollen med borgerens diabetes kan efter vores opfattelse ikke være udslagsgivende, hvis dette ikke er borgerens reelle formå. Behov for assistance Når Ankestyrelsen anfører, at kommunen vil skulle lægge vægt på, om borgeren har behov for assistance fra sundhedsfagligt personale til at kunne anvende Free- Style Libre derhjemme, sþldes dette, at det i Afgrænsningscirkulæret taler for, at der er tale om et behandlingsredskab, hvis borgeren har behov for instruktion fra sundhedsfagligt personale eller hvis sygehuset kontrollerer borgerens brug af redskabet. Eksempler Ankestyrelsen vurderer, at Freestyle Libre som udgangspunkt vil være et hjælpemiddel for følgende borgere (ikke-udtømmende) : Voksne velregulerede diabetikere, som ikke har behov for instruktion og assistance til at anvende FreeStyle Libre tdemme - hvis FreeStyle Libre giver en yderligere afhjælpning af følgerne af sygdommen. Dette vil ft være tilfældet, hvis der er uheldige følger ved anvendelsen af almindelige/billigere hj ælpemidler. Ankestyrelsenhenviseriprincipafgørelsentil sagen l589,hvoriankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren var voksen og velreguleret og som følge S de t

8 af cancer havde mistet al egenproduktion af insulin og skulle måle sit blodsukker mange gange dagligt. Der forelå lægelige oplysninger om, (1) at borgeren oplevede bivirkninger i form aftiltagende nedsat følelse i fingrene og at dette havde indflydelse på hans arbejde, og (2) at borgeren havde behov for tæt monitorering afhans blodsukker, da han kørte meget i bil som led i arbejdet. FreeStyle Libre var på denne baggrund et hjælpemiddel. Forhold der taler &$ at FreeStyle Libre er et hjælpemiddel o Borgeren er voksen og velreguleret, og o Har ikke behov for instruktion og assistance til at anvende FreeStyle Libre hjemme, og o Lider af bivirkninger ved brug af almindelige test- og injektionsmateriale, som brugen af FreeStyle Libre yderligere vil kunne afhjælpe, f.eks. nedsat følelse i fingrene, ogleller o Har behov for mange daglige blodsukkermålinger, f.eks. på grund af arbejde 3.3 Tvivl om afgrænsningen Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt det er regionerne eller kommunen, der vil skulle bevilge FreeStyle Libre til dig, må denne tvivl ifølge Afgrænsningscirkulærets pkt. 4 ikke komme dig til skade. Det vil derfor være den myndighed, der har den tætteste kontakt med dig, der vil skulle levere FreeStyle Libre. Det vil ved denne vurdering formentlig blive tillagt vægt hvem du har ansøgt om Free- Style Libre hos. Sundheds- og Ældreministeriet har også som led i Ankestyrelsens principafgørelse tilkendegivet overfor Ankestyrelsen, at det er regionemes og kommunernes fælles ansvar, at sikre, at tvivl ikke kommer borgeren til skade, og at det vil være i strid med princippet i afgrænsningscirkulæret, hvis borgeren ikke modtager et behandlingsredskab/hjælpemiddel, som de har brug for. Hvis hverken regionen eller kommunen vil stille FreeStyle Libre til rådighed for dig mens et eventuelt afgrænsningsspørgsmål verserer, kan du klage til Ankestyrelsen over dette, jf. afsnit6.2 i dette notat. S de a

9 4. Ret til støtte efter Seruicelovens $ 112 Hvis det vurderes, at FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel for dig, vil kommunen skulle yde støtte efter principperne beskrevet nedenfor. 4.1 Kommunemes generelle forpligtelse til at yde støtte til hjælpemidler Serviceloven angiver hvilke rettigheder du som borger har overfor kommunerne. Der er tale om ydelser, som du har ret til og som ikke beror på en særlig bevilling. Servicelovens regler om støtte til hjælpemidler efter g I 12 er subsidiær til anden lovgivning, jf. servicelovens $ ll5. Det betyder, at Kommunen som udgangspunkt skal sikre sig, at FreeStyle Libre ikke kan bevilges afbehandlingsstedet, f.eks. fordi det vil være et behandlingsredskab. Efter servicelovens $ 112, stk. l, skal kommunerne "yde støtte til hjælpemidler til borgere med varig nedsatfysisk eller psykiskfunktionsevne, når hjælpemidlet 1. i v æs ent li g grad kan ajhj ælp e de vari ge følger af den neds att e funhions evne, 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. " Der kan kun ydes støtte til hjælpemidler, der opfflder dette "væsentlighedskrav", det vil sige hjælpemidler, som kommunen vurderer, at du har behov for. Kommunen foretager en konkret og individuel sundhedsfaglig wrdering af din samlede funktionsnedsættelse og dine deraf følgende behov og fastsætter på denne baggrund, hvad der er "det bedst egnede og billigste tdælpemiddel" for dig, jf. pkt. 32.a i vejledning om hjælpemidler mv. til serviceloven3. Kommunen foretager denne vurdering både for voksne og for bøm og unge under 18 år, men kan lægge vægt på forskellige omstændigheder, da bøm og unge kan have andre behov end voksne. Det "bedst egnede og billigste" hjælpemiddel sætter de økonomiske rammer for, hvilken støtte kommunen skal yde, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens $ 3, stk. L Kommunen skal derfor oplyse dig hvad der anses for det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i bevillingsskrivelsen. Der ydes ikke støtte til hjælpemidler, som 3 Vejledning nr. 90 af 17. december 2Ol2.Kan findes på følgende link: 9 S de 9

10 du har indkøbt før du har ftiet bevilling fra kommunen, jf. Hjælpemiddelbekendtgørelsens $ 2. Hvor meget støtte kommunen skal yde til et hjælpemiddel aftrænger af, hvilken type hjælpemiddel der er tale om: Det følger af hjælpemiddelbekendtgørelsens g 9, stk. l, at insulinkrævende diabetikere og diabetikere, der er i kombinationsbehandling med blandt andet insulin, kan ñ støtte til injektions- og testmaterialer. Som eksempler på dette nævnes blandt andet lancetter, teststrimler og blodsukkermålere, men listen er ikke udtømmende. For så vidt angår blodsukkermålere gives der dog kun støtte svarende til halvdelen af målerens værdi, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens g 9, stk. 2. FreeStyle Libre systemet består af et glukosemåleapparat (aflæser) og udskiftelige forbrugsmaterialer (sensorer), som anvendes sammen med måleren. Din kommune kan beslutte at give støtte til FreeStyle Libre aflæseren svarende til halvdelen af udgiften til aflæseren, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens g 9, stk. 2. Det udskiftelige forbrugsmateriale som FreeStyle Libre bruger skal efter vores opfattelse anses for "testmateriale" efter hjælpemiddelbekendtgørelsens $ 9, stk. l, og der skal derfor gives fuld støtte til disse, ligesom der gives fuld støtte til bl.a. teststrimler. 4.2 Væsentlighedsvurdering Hvis kommunen vurderer, at FreeStyle Libre vil være et hjælpemiddel for borgeren, skal kommunen foretage en væsentlighedsvurdering efter servicelovens $ ll2, da der kun kan gives støtte, hvis FreeStyle Libre i væsentlig grad kan afhjælpe borgeren varige følger af dennedsatte funktionsevne i yderligere grad end de allerede bevilgede hjælpemidler. Vejledning om hjælpemidler mv. til servicelovena kan bidrage til at fastlægge, hvomår et hjælpemiddel i væsentlig grad kan aftrjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, samt hvomår et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller må anses nødvendigt for udøvelse af et hverv. a Vejledning nr.7 af 15. februar 201l. Kan fìndes på følgende link: tilhørende ændringer. S de 10

11 Der kan ved denne vurdering lægges vægl pâ bl.a. helbredsmæssige forhold og sociale forhold, herunder eksempelvis hjælpemidlets betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation, jf. pkt. 9 i vejledning om hjælpemidler mv. til serviceloven. "Bedst egnet og billigst" Du har ret til at ñ støtte til det "bedst egnede og billigste" hjælpemiddel efter servicelovens g I l2 og hjælpemiddelbekendtgørelsens g 3. Hvilket hjælpemiddel, der er det "bedst egnede og billigste" for dig vil afhænge af en sundhedsfaglig wrdering af din funktionsnedsættelse og dine behov. Det er derfor vigtigt, at du i din ansøgning om støtte tydeligt beskriver, hvordan du konkret oplever, at FreeStyle Libre væsentligt aflrjælper de varige følger af din nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter din daglige tilværelse i hjemmet. Hvis du oplever, at FreeStyle Libre er væsentligt bedre til at aftdælpe dine følger eller lette din daglige tilværelse end de hjælpemidler du anvender på nuværende tidspunkt eller tidligere har anvendt, vil dette også være relevant for kommunens vurdering af, hvilket hjælpemiddel, der er "bedst egnet og billigst". Bivirkninger eller særlige tsiske gener Ankestyrelsen har i sin principafgørelse anført, at kommunen blandt andet kan lægge vægt på lægelige oplysninger om eventuelle bivirkninger af det allerede bevilgede injektions- og testmateriale. Hvis borgeren oplever særlige ffsiske gener vil dette kunne tale for, at FreeStyle Libre væsentligt og i yderligere grad kan afhjælpe de varige følger afborgerens nedsatte funktionsevne. Eksempler på sådanne særlige ffsiske gener kan være: o nedsat følelse i fingerspidseme eller. særligt behov for mange daglige blodsukkermålinger, enten på grund af meget ustabilt blodsukker eller fordi borgerens erhverv kræver dette, fx fordi det indebærer meget kørsel. Det vil derfor være relevant at nævne, hvis FreeStyle Libre i væsentlig grad kan afltjælpe sådanne ffsiske gener hos dig i yderligere grad end ved brug af almindeligt injektions- og testmateriale. Forhold. der ikke i sig selv kan føre til væsentlighed S de 11

12 Ankestyrelsen vurderer, at følgende forhold ikke i sig selv kan føretil,at en borger er væsentligt yderligere afhjulpet med FreeStyle Libre: r FreeStyle Libre er mere hensigtsmæssigt eller nemmere at bruge FreeStyle Libre skaber mere tryghed for borgeren. Borgeren bryder sig ikke om at skulle stikke sig offentligt o Borgeren har skiftende arbejdssteder Ankestyrelsens udtalelse om de ovenfor nævnte forhold må forstås således, at disse forhold kan indgå i en helhedsvurdering, men ikke i sig selv er tilstrækkelige til, at væsentlighedskriteriet er opffldt. 4.3 Afslag på ansøgning Det er muligt, at kommunen ud fra en helhedsvurdering af din funktionsnedsættelse og dine behov vil vurdere, at FreeStyle Libre er bedst egnet og billigst for dig. Det kan også være, at kommunen vurderer, at dit nuværende hjælpemiddel eller et tredje hjælpemiddel er tilstrækkeligt til at dække dit behov. Du vil i så fald kunne klage over afslag på FreeStyle Libre til Ankestyrelsen, se afsnit 5.2 i dette notat. Abbott har oplyst, at FreeStyle Libre på nuværende tidspunkt kun er tilgængeligt for borgere, som har füet fuld bevilling fra kommunen eller behandlingsstedet (sygehuset), eller borgere, som venter pâ at fr, afklaring på en klage fra Ankestyrelsen. Dette er for at de borgere, som har ansøgt om en bevilling og fìiet denne godkendt, eller som venter på afklaring på deres ansøgning, prioriteres for så vidt angår ti lgængelige produkter. Reglèn om "frit leverandørvalg" efter servicelovens $ I 12, stk. 3, er derfor ikke behandlet i dette notat og du kan ikke på nuværende tidspunkt bruge reglen til at få FreeStyle Libre hvis du har fìiet bevilget støtte til et andet produkt. Hvis kommunen ikke fuldt ud efterkommer din ansøgning skal kommunen angive de hovedhensyn og faktiske oplysninger som de har lagt vægt på ved afgørelsen. S de 12

13 5. Vejledning om hvordan du kan ansøge om støtte til dækning af udgifter til FreeStyle Libre Du kan som udgangspunkt selv vælge, om du ønsker at henvende dig til dit behandlingssted eller din kommune med henblik på at få bevilget FreeStyle Libre. Uanset hvem du ansøger, vil behandlingsstedet eller kommunen dog skulle følge de procedurer, der er beskrevet i aßnit 3 ovenfor. Det vil sige, at behandlingsstedet kun kan bevilge FreeStyle Libre hvis behandlingsstedet vurderer, at FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab, der kan indgå som del af den behandling og forbedre eller vedligeholde din regulering eller undgå forringelse af dit funktionsniveau. Tilsvarende vil kommuneme kun kunne give støtte til FreeStyle Libre hvis kommunerne vurderer, at FreeStyle Libre er et hjælpemiddel, der i væsentlig grad kan aftrjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne som følge af diabetes. Det bemærkes, at du - hvis FreeStyle Libre tildeles som et behandlingsredskab - i visse tilfælde kun ville kunne anvende FreeStyle Libre mens du er i et behandlingsforløb som dette indgår i. Når din tilstand er blevet stationær og din behandling er afsluttet, kan det blive at søge om støtte til FreeStyle Libre som et tdælpemiddel. FreeStyle Libre vil i en sådan situation kunne være et hjælpemiddel for dig. Det er i afsnittene nedenfor beskrevet, hvordan du kan henvende dig til henholdsvis dit behandlingssted eller din kommune for at fìi FreeStyle Libre. 5.1 Ansøgningtilditbehandlingssted(behandlingsredskab) Du kan henvende dig til dit behandlingssted (sygehus) for at fìi wrderet, om Free- Style Libre vil være et behandlingsredskab for dig. Der er ikke nogen formel ansøgningsproces, så du ville skulle tage kontakt til den behandler, du normalt er i kontakf med vedrørende dit behandlingsforløb. Det vil være behandleren der foretager den lægelige vurdering af, om FreeStyle Libre vil være et behandlingsredskab. Hvis sundhedssektoren vurderer, at FreeStyle Libre konkret vil være et behandlingsredskab for dig, kan du ikke søge kommunen om støtte efter servicelovens $ 112. Du vil i stedet skulle have tildelt FreeStyle Libre gennem dit hospital eller din læge. Dette sþldes, at kommunen kun kan give støtte til hjælpemidler, som ikke kan bevilges efter anden lovgivning,jf. servicelovens g I 15. Side 13

14 Hvis du allerede har ansøgt din kommune og har fået afslag på støtte kan du kontakte dit behandlingssted (sygehus) for at fü wrderet, om du kan fìi FreeStyle Libre som behandlingsredskab. 5.2 Ansøgning til kommunen (hjælpemiddel) FreeStyle Libre er kun tilgængeligt for borgere, der har fået bevilget støtte specifikt til Freestyle Libre af kommunen. FreeStyle Libre kan herudover i visse tilfælde blive stillet midlertidigt til rådighed af enten regionen eller kommunen, mens borgeren venter på afklaring afen klage over hvorvidt FreeStyle Libre er et hjælpemiddel hos Ankestyrelsen. Det vil i så tilfælde være den enhed, der har tættest kontakt med borgeren, der skal stille FreeStyle Libre til rådighed, se aê grænsningscirkulærets pkt. 4 og dette notats pkt Støtte til FreeStyle Libre forudsætter dog i begge tilfælde, at du har ansøgl din kommune. Du skal som udgangspunkt indgive din ansøgning om støtte til FreeStyle Libre ved brug af digital selvbetjening, jf. servicelovens g I12, stk. l. Du kan finde link til ansøgning på: og-forbrugs goder. aspx Nogle kommuner accepterer også ansøgninger med post. Det afhænger dog af den enkelte kommune, så du bør altid spørge din kommune på forhånd om de tillader, at du indsender din ansøgning med post. Hvis kommunen ikke tillader dette risikerer du nemlig, at din ansøgning bliver afuist efter servicelovens $ I 12 a, stk. L Du skal i din ansøgning beskrive hvordan FreeStyle Libre i væsentlig grad kan kompensere for din nedsatte funktionsevne eller lette din hverdag. Hvis du oplever, at FreeStyle Libre er markant bedre end andre hjælpemidler som du bruger på nuværende tidspunkt eller har brugt tidligere til at kompensere for din nedsatte funktionsevne eller lette din hverdag er det vigtigt at du nævner dette, så kommunen ved at et Flash glukosemålingssystem er væsentligt bedre egnet til at dække dine konkrete behov. Hvis det er første gang du ansøger, eller hvis dine behov har ændret sig, vil du skulle give kommunen aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge om disse behov, så kommunen kan vurdere, hvilke hjælpemiddel der konkref vil være det bedst egnede eller billigste for dig, jf. afsnit 4.2 i dette notat. Side 14

15 Kommunen bevilger støtte svarende til værdien af det hjælpemiddel som kommunen vurderer er "bedst egnet og billigst" for dig, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens $ 3, stk. L Du kan fìi støtte i form af udlan (så du kun låner hjælpemidlet og ville skulle levere det tilbage, når du ikke har brug for det mere), kontantydelse (dvs. at kommunen betaler for hjælpemidlet på dine vegne, hvilket dog ikke på nuværende tidspunkt er muli6, da Abbott prioriterer patienter som har fået bevillinger fra kommunen eller behandlingsstedet (sygehuset)) eller naturalhjælp (dvs. at kommunen udleverer hjælpemidlet til dig). Du kan dog for så vidt angår blodsukkermålere (herunder Freestyle Libre aflæseren) højst fä støtte svarende til halvdelen af målerens værdi, jf. hjælpemiddelbekendtgørelsens g 9, stk. 2. Hvis du fär afslag på din ansøgning om at fü støtte til FreeStyle Libre kan du klage til Ankestyrelsen, se afsnit 6.2 nedenfor. 6. Vejledning om hvordan du kan klage over afslag på støtte 6.1 Klage over sundhedssektorens afgørelser Hvis sundhedssektoren har vurderet, at FreeStyle Libre konkret er et behandlingsredskab for dig, men har nægtet at tildele dig FreeStyle Libre kan du bede om en skriftlig afgørelse med begrundelse. Du kan desuden klage over behandlerens sundhedsfaglige wrdering af dit behov for FreeStyle Libre som behandlingsredskab i forbindelse med din sygehusblanding til Styrelsen for Patientsikkerhed. Klagevejledning Hvis du ønsker at indgive klage til Styrelsen for Patientsikkerhed skal du logge ind med NemID på hvor du vil finde et klageskema. Du vil kunne printe og gemme en kopi af din klage, når skemaet er udffldt. Hvis du ikke har NemID kan du bestille det på hjemmesiden Hvis du er fritaget fra Digital Post, ikke kan ñ NemID eller ikke kan bruge en computer, ft på grund af særlige handicaps, alder eller manglende IT-kompetence kan du blive fritaget fra at bruge det digitale klageskema. Du kan også blive fritaget hvis du er socialt udsat, hjemløs eller har sproglige vanskeligheder. Hvis du mener, at du ikke er i stand til at anvende det digitale klageskema kan du sende klagen med almindelig post til: Sid 15

16 Styrelsen for Patientsikkerhed Finsensvej Frederiksberg Du vil i klagen skulle oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt. Det er styrelsen der afgør, om du kan blive fritaget fra at sende klagen digitalt. Hvis du klager på vegne af en anden myndig person skal du have fuldmagt fra denne person til at klage. Når du logger på med dit NemID i det digitale klageskema vil du blive bedt om atrilføje fuldmagten (et dokument) før du kan fortsætte med at ud$rlde klageskemaet. Hvis du ikke allerede har en fuldmagt kan du bruge en blanket fra Styrelsen for Patientsikkerheds. Husk, at den person, der giver dig fuldmagt, skal underskrive dokumentet. Du vil fä mulighed for at indgå en dialog med repræsentanter fra regionen om din klage. Dialogen vil typisk foregå med de sundhedspersoner, der har behandlet dig, og kan være en god mulighed for at afklare visse spørgsmåi. Du kan enten tage en ven eller et familiemedlem eller en uddannet bisidder fra Danske Patienter6 med. Du vil skulle klage over afslag på at fü bevilget FreeStyle Libre som behandlingsredskab indenfor fem år. Klagefristen er dog kun to år, hvis du vidste - eller bwde have vidst - at der var sket en fejlbehandling af din sag. Det anbefales, at du indgiver din klage hurtigst muligt, så du undgår, at fristen udløber. Du kan få hjælp og vejledning til at indgive din klage ved at kontakte en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Du kan finde kontaktoplysninger her: kontorer/ 6.2 Klage over kommunens afgørelser 5 Find blanketten på: 6 Læs mere om bisiddere på følgende links: FA9BTSCFBTDEAE.ashx s de 16

17 Hvis du har ansøgt om støtte til FreeStyle Libre, men kommunen har givet afslag eller bevilget støtte til et andet hjælpemiddel, kan du klage til Ankestyrelsen, jf. servicelovens $ 166. Du skal dog først klage til den kommune, der har truffet afgørelsen, da Ankestyrelsen ikke kan behandle klager før kommunen har vurderet, om du skal have helt eller delvist medhold i din klage, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, $ 66, stk. 1. Du skal indgive din klage til kommunen inden 4 uger efter den dag hvor du fik meddelelse fra kommunen om dens afgørelse, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, $ 67, stk. 1. Hvis kommunen ikke giver dig medhold i klagen skal kommunen sende klagen og kommunens begrundelse for den oprindelige afgørelse og genafgørelsen til Ankestyrelsen. Kommunen skal i den forbindelse bruge et særligt ankeskema fra Ankestyrelsens hj emmesi de. Ankestyrelsen vil kontakte dig, når de har modtaget sagen, og oplyse hvornar de forventer at træffe afgørelse. Du vil også fìi mulighed for at komme med oplysninger til sagen. Du kan ikke indbringe Ankestyrelsens afgørelser for andre myndigheder, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, $ 50, stk. 4, men du kan indbringe dem for domstolene eller ombudsmanden. Du kan klage til domstolene ved at anlægge en civil sag ved byretten mod Ankestyrelsen. Der gælder ingen sædige frister for hvomår sagen skal anlægges, men sagen kan blive afuist, hvis der er gået så lang tid, at der foreligger passivitet fra din side eller hvis det på grund af det sene tidspunkt ikke længere er muligt at oplyse sagen forsvarlig. Det anbefales derfor, at du anlægger et eventuelt søgsmål i rimelig tid efter at Ankestyrelsen har meddelt sin afgørelse. Vær opmærksom på, at det kan være dyrt at føre en sag ved domstolen hvis du ikke har en forsikring der dækker sagsomkostningerne. Du kan evt. henvende dig til Retshjælpen i dit område og få gratis vejledning om dine muligheder for at ñ fri proces. Du kan klage til ombudsmanden ved brug af klageskemaet på ombudsmandens hjemmeside. Link:. Klagen skal være S de 17

18 indgivet inden I år efter, at afgørelsen er truffet, jf. ombudsmandslovens $ 13, stk. 3. Ombudsmanden kan opfordre kommunen til at genoptage sagen, men kan ikke ændre Ankestyrelsens eller kommunens afgørelser. Hvis du har behov for yderligere vejledning omkring udformningen af din klage kan du kontakte Diabetesforeningen på telefon , mandag og torsdag fra kl. 9-15, eller på 5. juli l7 Ulrik Bangsbo S de 18

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat

Ankestyrelsens principafgørelse om hjælpemiddel - behandlingsredskab - blodsukkermåleapparat KEN nr 9473 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. maj 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-2140-56710 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab?

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab? Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 Ankestyrelsen E-mail: ast@ast.dk Dato: 25. januar 2017 Enhed: Sagsbeh.: Sagsnr.: Dok. nr.: Til Ankestyrelsen Ankestyrelsen har ved henvendelse

Læs mere

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i gruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Tid: Mandag den 12.

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften Side 1 af 11 DOK nr xxxx af xx/yy/zzzz Offentliggørelsedato: xx-yy-zzzz Ressortnavn Vis mere.. Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Flash-afgørelse: Sådan forholder du dig

Flash-afgørelse: Sådan forholder du dig Diabetesforeningen i Albertslund Nyhedsbrev Juni /Juli 2017 Flash-afgørelse: Sådan forholder du dig Flash glukosemåling kan være en god idé for mennesker med diabetes, som af forskellige årsager ikke har

Læs mere

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp

ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET. Vejledning om hjemmehjælp ILAQUTARIINNERMUT PISORTAQARFIK * FAMILIEDIREKTORATET Vejledning om hjemmehjælp Vejledning om hjemmehjælp december 2003 Vejledning om hjemmehjælp Vejledningen om hjemmehjælp er en vejledning til brug i

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler Karin H. Theilgaard, Odense Kommune Annette L. Stougaard, Region Syddanmark Fælles formandskab, følgegruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler CPOP DAG, Torsdag

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Temamøde. Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde.

Temamøde. Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde. Temamøde Behandlingsredskaber og hjælpemidler. Begreber og det tværsektorielle samarbejde. 1 Hvilken lovgivning? Sundhedsloven 138 Sygepleje 140 Genoptræning ning 205 Sundhedsaftaler Serviceloven 86 Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat. B Er produktet et led i genoptræningen?

A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat. B Er produktet et led i genoptræningen? Patient har behov for hjælpemiddel/ behandlingsredskab A Er produktet led i behandlingen eller har det til formål at forebygge en forringelse af behandlingsresultat Ja A1 Sygehuset udleverer/udlåner produktet

Læs mere

Spørgeguide. Indledende spørgsmål. Innovation nye produkter på markedet. Sprog. Kravspecifikationer. Emballage og holdbarhed

Spørgeguide. Indledende spørgsmål. Innovation nye produkter på markedet. Sprog. Kravspecifikationer. Emballage og holdbarhed Spørgeguide Tak, fordi du har sagt ja til at bidrage med dine erfaringer med diabeteshjælpemidler. Vi har lavet en spørgeguide til dig, som du kan tage med til dit møde med kommunen, når du skal inddrages

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber

Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i undergruppen vedr. hjælpemidler og behandlingsredskaber Tid: Torsdag

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86

Serviceinformation. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. jf. Lov om social service 86 Serviceinformation Genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. Lov om social service 86 Hvad er Genoptræning og vedligeholdelsestræning? Genoptræning og vedligeholdelsestræning er et tilbud til dig, som

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du på vegne af en anden person vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig,

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Behandlingsredskaber og hjælpemidler

Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler - til fagpersoner på sygehuse, i kommuner og praktiserende speciallæger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk Behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter

Ankestyrelsens principafgørelse om serviceeftersyn - lift - hjælperudgifter - merudgifter KEN nr 9959 af 23/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2123-53261 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere