Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II"

Transkript

1 Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II

2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand. Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. Udsæt ikke batterierne for mekaniske stød. Hvis et batteri lækker, må du ikke lade væsken komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal det berørte område vaskes med rigelige mængder vand, og der skal søges lægehjælp. Brug ikke andre opladere end den, der specifikt er beregnet til at bruges sammen med udstyret. Lad ikke et batteri oplade i længere tid, når det ikke er i brug. Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade batterierne flere gange for at opnå den bedste ydeevne. Batterier leverer den bedste ydelse, når de anvendes ved normal stuetemperatur 20 C ± 5 C. Batteriet, der fulgte med dit system, kan brugeren ikke gøre noget ved. Kontakt Boses kundeservice for alle batterirelaterede problemer. FORSIGTIG: Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. ADVARSEL: Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. NOTER: Produktmærkaterne er placeret i bunden af eller bag på produktet. Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde. Dette produkt må kun bruges med den medfølgende strømforsyning. Dette produkt indeholder ingen dele, brugeren kan gøre noget ved. Kontakt Boses kundeservice for alle servicerelaterede problemer. Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på Dansk

3 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 10. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 11. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningen eller netledningen er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Denne enhed overholder FCC s og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke placeres sammen med eller anvendes sammen med nogen andre antenner eller sendere. Dansk - 3

4 Oplysninger om regler Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed: Serie- og modelnumrene er placeret i bunden af systemet. Serienummer: Modelnummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. Fremstillingsdato: Det første fremhævede ciffer i serienummeret er fremstillingsåret: 5 er 2005 eller 2015 Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone Importør for EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105 Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 4 - Dansk

5 Indhold Indledning Om SoundLink Mini Bluetooth højttaler II... 7 Systemegenskaber... 7 Udpakning af systemet... 8 Retningslinjer for placering... 9 Opsætning af systemet Placering af højttaleren på opladningsholderen Tilslutning af strøm Sådan tændes højttaleren Indstilling af stemmekommandoer Sprog, der er forudinstalleret Valg af et sprog Deaktivering af stemmekommandoer Ændring af sproget Bluetooth Parring med en mobilenhed Parring med en anden mobilenhed Afspilning af musik Administration af flere tilslutninger Skift mellem to tilsluttede mobile enheder Identifikation af tilsluttet mobil enhed (tilsluttede mobile enheder) Tilslutning af en mobil enhed fra højttalerens parringsliste Rydning af højttalerens parringsliste Anvendelse af systemet Systemkontrolknapper til højttalertelefon og afspilning Brug af multifunktionsknappen Tilslutning af en enhed ved hjælp af AUX-stikket Brug af et kabel til at tilslutte en lydenhed Drift på batteristrøm Kontrol af batteriet Batteribeskyttelsestilstand Udskiftning af batteriet Indstillingen til automatisk slukning (Auto off) Deaktivering af automatisk slukning (Auto off) Dansk - 5

6 Indhold Sådan får du systemoplysninger Systemstatusindikatorer Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Fjernelse af en lysnetadapter Nulstilling af højttaleren Rengøring Kundeservice Begrænset garanti Tekniske oplysninger Dansk

7 Om SoundLink Mini Bluetooth højttaler II SoundLink Mini Bluetooth højttaler II leverer fyldig og naturlig lyd fra en ultrakompakt højttaler lige ved hånden. Den kan tilsluttes trådløst til en smartphone, tablet eller en anden Bluetooth -enhed, så du kan afspille musik, video og spil når og hvor som helst. Systemegenskaber Indledning Gemmer op til otte mobile enheder på sin parringliste. Tilslutter op til to mobile enheder, så det er nemt at skifte mellem mobile enheder. Højttalertelefonen muliggør håndfri opkald med din smartphone. Stemmekommandoer guider dig igennem processerne til Bluetooth-parring og -tilslutning. Stemmeadvarsler angiver aktuelt tilsluttet mobil enhed(er), minder dig om at oplade højttaleren og identificerer indgående opkald. Genopladeligt litium-ion-batteri holder din musik i gang i timevis. Vægopladeren kan tilsluttes til holderen eller direkte til højttaleren. Oplades med de fleste USB-strømkilder. Opladningsholderen fungerer som en praktisk hjemmebase til højttaleren. AUX-stikket muliggør afspilning fra en lydenhed. Bærbart design lader dig spille, hvor du vil spille. Dansk - 7

8 Indledning Udpakning af systemet Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med: SoundLink Mini Bluetooth højttaler II Strømforsyning og ledning Opladningsholder Strømforsyningsadaptere Leveres muligvis med flere netadaptere. Anvend netadapteren til din region. Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Se den lynstartvejledning, der ligger i æsken. 8 - Dansk

9 Indledning Retningslinjer for placering Placer mobilenheden inden for højttalerens række (10 m). Hvis du flytter din mobile enhed længere væk, påvirker det lydkvaliteten, og det kan afbryde forbindelsen til højttaleren. Placer højttalerens bagside tæt på, men ikke direkte mod en væg. Bassen reduceres, når højttaleren flyttes væk fra væggen. FORSIGTIG: Sæt højttaleren på soklen. Hvis højttaleren stilles på en af siderne, kan det forårsage skade på højttaleren og påvirke lydkvaliteten. Placer ikke enheden på våde eller snavsede underlag. Sådan undgås trådløs interferens: Hold andet trådløst udstyr væk fra højttaleren. Placer højttaleren og din mobile enhed uden for og væk fra metalkabinetter, væk fra andre lyd-/videokomponenter og væk fra direkte varmekilder. Dansk - 9

10 Opsætning af systemet Placering af højttaleren på opladningsholderen Placer højttaleren øverst på holderen. Juster stikkets ben. Bemærk: Brug den opladningsholder, der fulgte med højttaleren. Denne højttaler er ikke kompatibel med SoundLink Mini Bluetooth højttalerens opladningsholder. Højttaler til ladeholder-stik FORSIGTIG: Tving ikke højttaleren ind i holderen, da det kan forårsage skade Dansk

11 Opsætning af systemet Tilslutning af strøm Før du bruger højttaleren, skal du tilslutte den til vekselstrøm og oplade batteriet. 1. Sæt netledningen ind i USB-stikket på opladningsholderen eller højttaleren Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt. 3. Tilslut strømforsyningen til en tændt stikkontakt. Bemærk: Anvend netadapteren til din region. Batteriindikatoren blinker gult, og højttaleren udsender en tone. Dansk - 11

12 Opsætning af systemet Sådan tændes højttaleren Tryk på tænd/sluk-knappen. Bluetooth -indikatoren blinker blåt. Indstilling af stemmekommandoer Stemmekommandoer guider dig igennem processerne til Bluetooth-parring og -tilslutning. Sprog, der er forudinstalleret Engelsk Mandarin Hollandsk Spansk Japansk Russisk Fransk Italiensk Polsk Tysk Portugisisk Bemærk: Hvis du vil hente et andet sprog, skal du gå til: updates.bose.com/soundlinkmini Hvis dit sprog ikke er tilgængeligt, skal du læse under Deaktivering af stemmekommandoer. Valg af et sprog 1. Tryk på eller for at bladre igennem sprogene. 2. Når du hører dit sprog, skal du trykke og holde nede på multifunktionsknappen ( ). Du hører Ready to pair. Deaktivering af stemmekommandoer Tryk og hold nede på og samtidigt, indtil du hører voice prompts off. Gentag for at aktivere stemmekommandoer igen. Ændring af sproget 1. Tryk og hold nede på og samtidigt, indtil du hører talemeddelelser til den første sprogmulighed. 2. Tryk på eller for at bladre igennem sprogene. 3. Når du hører dit sprog, skal du trykke og holde nede på for at vælge sproget Dansk

13 Parring med en mobilenhed Bluetooth Når du har valgt et sprog, er højttaleren klar til at blive parret med din første mobile enhed. 1. På din mobile enhed skal du aktivere funktionen Bluetooth. Tip: Funktionen Bluetooth findes normalt under Indstillinger. Et tandhjulsikon ( ) repræsenterer ofte Indstillinger på startskærmen. 2. Vælg Bose Mini II SoundLink på din liste med enheder. Bluetooth-indikatoren lyser konstant hvidt, og stemmekommandoen siger Connected to <device name> (Tilsluttet til <enhedens navn>). Parring med en anden mobilenhed 1. Tryk og hold nede på Bluetooth-knappen ( ), indtil Bluetooth-indikatoren blinker blåt, og du hører Ready to pair another device (Klar til at parre anden enhed). 2. Par din mobile enhed med højttaleren. Bemærk: Hvis din mobile enhed parres, gemmes den på højttalerens parringsliste. Højttaleren gemmer otte mobile enheder. Afspilning af musik Start en musikkilde, når din mobile enhed er tilsluttet. Du kan bruge funktionerne til afspilning og lydstyrke på din mobile enhed eller højttaleren (se side 15). Dansk - 13

14 Bluetooth Administration af flere tilslutninger Når højttaleren er tændt, tilsluttes den til de to senest anvendte mobile enheder på sin parringliste. Dette gør det nemt at skifte mellem mobile enheder. Du kan kun afspille musik fra en mobil enhed ad gangen. Skift mellem to tilsluttede mobile enheder 1. Stands musik fra din første mobile enhed. 2. Afspil musik fra din anden mobile enhed. Identifikation af tilsluttet mobil enhed (tilsluttede mobile enheder) Tryk på for at høre, hvilken mobil enhed eller hvilke mobile enheder der er tilsluttet i øjeblikket. Tilslutning af en mobil enhed fra højttalerens parringsliste Afspil musik fra en parret mobil enhed, der ikke er tilsluttet i øjeblikket. 1. Tryk på to gange (inden for tre sekunder) for at tilslutte den næste parrede enhed. 2. Tryk på, indtil du hører det korrekte navn på den mobile enhed. Du hører Connected to <device name> (Tilsluttet til <enhedens navn>). 3. Afspil musik på din mobile enhed. Rydning af højttalerens parringsliste 1. Tryk og hold nede på i ti sekunder, indtil du hører Bluetooth device list cleared (Listen med Bluetooth-enhed er slettet). 2. Slet højttaleren fra menuen Bluetooth på din mobile enhed. Alle parrede mobile enheder slettes, og højttaleren er klar til at blive parret (se side 13) Dansk

15 Anvendelse af systemet Systemkontrolknapper til højttalertelefon og afspilning Knappanelet kontrollerer højttalerens afspilning, lydstyrke og højttalertelefonens funktioner. For at bruge knappanelet skal du parre din mobile enhed med højttaleren (se side 13). Bemærk: Bestemte mobile enheder understøtter ikke disse funktioner. Tænder/ slukker højttaleren Øger lydstyrken Multifunktion: kontrollerer afspilning og højttalertelefon Øger lydstyrken Bluetooth - funktioner Brug af multifunktionsknappen Denne knap kontrollerer musikkilder og højttalertelefonens opkald på din mobile enhed fra højttaleren. Afspilningsknapper Afspil Tryk på. Tryk på. Pause Bemærk: I AUX-tilstand vil tryk på musikken fra. Går videre til det næste nummer Tryk på to gange. Går tilbage til forrige nummer Tryk på tre gange. slå Dansk - 15

16 Anvendelse af systemet Højttalertelefonens funktioner Foretag et opkald Deaktiver højttalertelefonen, og skift til en mobil enhed (i opkald) Tryk og hold nede på stemmeopkald (Siri). Tryk og hold nede. for at aktivere Modtag et opkald Tryk på. Afvis et opkald Tryk og hold nede. Afslut et opkald Tryk på. Slå lyden til opkald fra Tryk og hold nede på og samtidigt. Tryk og hold nede igen for at slå lyden til. Skift mellem opkald Tryk på to gange. Stemmeadvarsler Højttaleren identificerer indgående opkald (når det er relevant). Se side 12 for at deaktivere denne funktion Dansk

17 Tilslutning af en enhed ved hjælp af AUX-stikket Brug af et kabel til at tilslutte en lydenhed Du kan tilslutte lydoutputtet fra en smartphone, tablet, computer eller en anden type lydenhed til AUX-stikket. AUX-stikket understøtter et 3,5 mm stereokabelstik (medfølger ikke). 1. Brug et 3,5 mm stereokabel til at tilslutte din enhed til AUX -stikket på højttaleren. 2. Tryk på på højttaleren. AUX-indikatoren lyser. 3. Afspil musik på lydenheden. Tip: Øg lydstyrken på den tilsluttede enhed til tæt på maksimum, og brug derefter højttalerens lydstyrkeknapper til at justere lydstyrken. Dansk - 17

18 Drift på batteristrøm Kontrol af batteriet Et fuldt opladet batteri giver ca. 10 timers afspilning med typisk brug. Hvor hurtigt batteriet aflades, afhænger af indstillingen af lydstyrken. For at tjekke batteriets opladningsniveau skal du trykke og holde nede på, mens du ser på batteriindikatoren. Du hører, hvor meget der er tilbage på batteriet i procent. Tip: Du kan forlænge batteriafspilningstiden ved at reducere lydstyrken. Systemtilstand Batteriindikator Opladet / Høj opladning Oplader / Mellem opladning Skal oplades / Lav opladning Bemærk: Anbefalet opladningstid er fire timer (se side 11). Batteribeskyttelsestilstand Når systemet er koblet fra lysnettet og ikke bruges i tre dage med en resterende opladning på under 10 procent, skifter det til batteribeskyttelsestilstand for at spare på batteristrømmen. Hvis du vil aktivere systemet igen, skal du tilslutte det til lysnettet (se side 11). Bemærk: Gem ikke systemet i længere perioder, hvor batteriindikatoren blinker rødt. Opbevar systemet et køligt sted, når det ikke er i brug. Opbevar ikke systemet fuldt opladet i længere perioder Dansk

19 Drift på batteristrøm Udskiftning af batteriet Genopladelige batterier skal udskiftes med jævne mellemrum. Batteriets levetid afhænger af brug og lydstyrkeindstillinger. Du bør muligvis udskifte batteriet, hvis du ofte er nødt til at genoplade det. Bemærk: Batteriet, der fulgte med dit system, kan brugeren ikke gøre noget ved. Kontakt Boses kundeservice for alle batterirelaterede problemer. Se adresselisten i kassen. Indstillingen til automatisk slukning (Auto off) Højttaleren slukkes efter 30 minutters inaktivitet (der kommer ingen lyd fra højttaleren) ved drift på batteristrøm. Deaktivering af automatisk slukning (Auto off) Tryk og hold nede på og samtidigt. Du hører en advarsel (eller en tone), der bekræfter, at funktionen Auto off er deaktiveret. Gentag for at aktivere indstillingen Auto off igen. Dansk - 19

20 Sådan får du systemoplysninger Systemstatusindikatorer Systemstatusindikatorer er over de tilhørende knapper og viser systemoplysninger. Batteriindikator Angiver batteriets opladningsniveau (se side 18). Bluetooth -indikator Blinker blåt: Klar til at parre. Blinker hvidt: Tilslutning. Lyser hvidt: Tilsluttet. Se Parring med en mobilenhed på side 13 for yderligere oplysninger. AUX --indikator Lyser hvidt: AUX er den valgte kilde Dansk

21 Fejlfinding Pleje og vedligeholdelse Problem Ingen strøm (stikkontakt) Ingen strøm (batteri) Højttaleren sluttes ikke til den mobile enhed Ingen lyd fra din mobile enhed Dårlig lydkvalitet fra din mobile enhed Gør følgende Fastgør begge ender af netledningen. Tilslut strømforsyningen til en tændt stikkontakt. Sæt netledningen i en anden USB-port. Brug den strømforsyning, der fulgte med højttaleren. Brug den opladningsholder, der fulgte med højttaleren. Denne højttaler er ikke kompatibel med SoundLink Mini Bluetooth højttalerens opladningsholder. Batteriet kan være i beskyttelsestilstand, eller det kan være afladet. Tilslut strømforsyningen til en tændt stikkontakt. På din mobile enhed: -- Sluk og tænd for Bluetooth-funktionen. -- Fjern højttaleren fra Bluetooth-menuen. Par igen. Flyt din mobile enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Par med en anden mobil enhed (se side 13). Rydning af højttalerens parringsliste (se side 14). Nulstil højttaleren (se side 22). Tænd for højttaleren. Øg lydstyrken på højttaleren, din mobile enhed og musikkilden. Tryk på for at høre den eller de tilsluttede mobile enheder, og kontrollér, at du bruger den korrekte enhed. Flyt din mobile enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Prøv en anden musikkilde. Par med en anden mobil enhed. Hvis to mobile enheder er tilslutte, skal du standse din anden mobile enhed først. Flyt din mobile enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. På din mobile enhed: -- Sluk og tænd for Bluetooth-funktionen. -- Fjern højttaleren fra Bluetooth-menuen. Par igen. Rydning af højttalerens parringsliste (se side 14). Nulstil højttaleren (se side 22). Tjek din mobile enheds kompatibilitet. Se brugervejledningen til din mobile enhed. Prøv en anden musikkilde. Par med en anden mobil enhed. Frakobl den anden enhed. Flyt din mobile enhed tættere på højttaleren og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. Dansk - 21

22 Pleje og vedligeholdelse Problem Lyd afspilles fra den forkerte mobile enhed (når to enheder er tilsluttet) Ingen lyd fra AUXenheden Dårlig lydkvalitet fra en AUX-enhed Gør følgende Tryk på for at høre den eller de tilsluttede mobile enheder, og kontrollér, at du bruger den korrekte enhed. Stands eller forlad musikkilden på din mobile enhed, der afspiller musik. Frakobl den anden enhed. Tænd for AUX-enheden, og afspil musik. Sæt det 3,5 mm kabel i højttalerens AUX-stik og AUX-enheden. Øg lydstyrken på højttaleren og AUX-enheden. Brug et andet AUX-kabel. Tilslut en anden AUX-enhed. Sæt det 3,5 mm kabel i højttalerens AUX-stik og AUX-enheden. Øg lydstyrken på højttaleren og AUX-enheden. Brug et andet AUX-kabel. Tilslut en anden AUX-enhed. Fjernelse af en lysnetadapter 1. Tryk på trykfanen Løft adapteren op og væk. Nulstilling af højttaleren Fabriksnulstillingen rydder parrede mobile enheder og sprogindstillinger fra højttaler og returnerer dem til de originale fabriksindstillinger. 1. Tænd for højttaleren. 2. Tryk på og hold den nede i ti sekunder Dansk

23 Pleje og vedligeholdelse Rengøring Rengør systemets overflade med en blød og tør klud. Brug ikke spray i nærheden af systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Undgå at spilde væske i åbningerne. Kundeservice Kontakt Boses kundeservice for at få mere hjælp. Se den lynstartvejledning, der ligger i æsken. Begrænset garanti Dit system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på produktregistreringskortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien eller New Zealand. Se vores websted på eller for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand. Tekniske oplysninger Nominel strømforsyning indgang: VAC Udgang: 5VDC, 1600mA Indgangsstrømdata indgang: 5VDC, 1.6A 50/60 Hz, 300 ma Dansk - 23

24 2015 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 02

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning

SOUNDLINK REVOLVE. Brugervejledning SOUNDLINK REVOLVE Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK

BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II SOUNDLINK SOUNDLINK BLUETOOTH MOBILE SPEAKER II Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Gebruiksaanwijzing Podręcznik użytkownika

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning

SOUNDLINK MICRO. Brugervejledning SOUNDLINK MICRO Brugervejledning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning

SoundTouch Portable. Wi-Fi -musiksystem. Brugervejledning SoundTouch Portable Wi-Fi -musiksystem Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning

Bose SoundLink. around-ear Bluetooth hovedtelefoner. Brugervejledning Bose SoundLink around-ear Bluetooth hovedtelefoner Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Chime. Installationsvejledning

Chime. Installationsvejledning Chime Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 2 Hvad der er i æsken... 3 Strømkrav... 4 Hurtig installation... 5 Lysvejledning... 6 With Ring, you re Always home. Hvad der er i æsken 3 1. Ring Chime

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers

Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Bose Virtually Invisible 791 series II and 591 in-ceiling speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Læs mere

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING

ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING ACOUSTIMASS 300 TRÅDLØST BASMODUL BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner.

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  BT100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING

SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING SOUNDSPORT PULSE BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

VIRTUALLY INVISIBLE 300

VIRTUALLY INVISIBLE 300 VIRTUALLY INVISIBLE 300 WIRELESS SURROUND SPEAKERS OWNER S GUIDE BRUGERVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKERSHANDLEIDING GUÍA DEL USUARIO KÄYTTÖOHJE NOTICE D UTILISATION MANUALE DI ISTRUZIONI KEZELÉSI

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -højttaler III. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -højttaler III. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -højttaler III Brugervejledning Sikkerhed Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere og betjene

Læs mere

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING

QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING QUIETCONTROL 30 BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid. For at

Læs mere

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Elite 25e. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Elite 25e Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærk tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING

Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING Brugervejledning QUIETCOMFORT 35 II NOISE CANCELLING VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER Brug IKKE hovedtelefonerne

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Bose Solo 15/10 series II TV sound system

Bose Solo 15/10 series II TV sound system Bose Solo 15/10 series II TV sound system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Brugervejledning. jabra.com/stealthuc Brugervejledning jabra.com/stealthuc 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere