Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer"

Transkript

1 Læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde mellem folke- og skolebibliotekarer Trine Schreiber, lektor ved Danmarks Biblioteksskole, og Herdis Toft, lektor ved Syddansk Universitet Indledning I de seneste år er der sket mange ændringer på biblioteks- og skoleområdet. Den offentlige sektor har været under omstrukturering i de sidste tre årtier og har pålagt institutionerne nye opgaver. De digitale medier har betydet nye typer af information, ændrede distributionsformer og ny forståelse af kommunikation. Brugerne er blevet mere bevidste om deres ønsker og deltagelse i beslutningsprocesser. For de involverede faggrupper herefter kaldt de professionelle - har det ikke kun betydet nye opgaver, men også ændringer af eksisterende faglige paradigmer. I 2008 skrev man i rapporten Fremtidens biblioteksbetjening af børn, at biblioteket stod over for den udfordring at skulle omdefinere sin egen rolle både i forhold til brugerne og til det omgivende samfund. I rapporten står der: Biblioteket kan og skal ikke længere udelukkende formidle et kendt stof til kendte brugere det skal snarere indgå i dialoger og læreprocesser med brugerne om at skabe digital dannelse, der rækker ud over individuelle behov og umiddelbare interesser (Fremtidens biblioteksbetjening af børn 2008: 37). Denne artikels intention er at se på, hvordan de professionelles læreproces kan foregå, når det gælder formidling til børn og unge. De professionelle skal som vist håndtere forandringer med hensyn til den formidlingens form og indhold. Formidlingens fremtidige form og indhold er imidlertid ikke færdigbeskrevet. Det betyder, at de professionelle skal tilegne sig en ny viden, som de selv i processens forløb er med til at skabe. Der er derfor tale om en læreproces, der er særdeles kompleks. Artiklen tager udgangspunkt i et konkret projekt, hvor man igangsatte en læreproces for både folke- og skolebibliotekarer, og hvor formålet var at formulere fælles formidlingsaktiviteter for børn og unge. Artiklen analyserer projektets muligheder og begrænsninger for at give grobund for den beskrevne type læreproces. Nyt formidlingsbegreb nye læreprocesser Formidlingsbegrebet må i dag helt omtænkes. Perspektivet er ikke længere, hvad afsender ønsker at kommunikere til modtagerne. For det første er afsenderen blevet en kompleks størrelse. Biblioteket er både et fysisk og virtuelt rum og de professionelle kan være enten fysisk eller virtuelt tilstede eller begge dele i forhold til forskellige brugere. For det andet er formidlingsbudskabet eller indholdet ikke længere nødvendigvis eksplicit som en fast skriftlig entitet, men kan være noget, der ved brugerens anvendelse ændres i såvel form som indhold. Biblioteket forstået som arkiv er således blevet en såkaldt flydende betegner, for ingen kan trække en fast grænse for dets rumlige udbredelse og omfang. Endelig for det tredje er modtagerne ikke længere lette at identificere og for den sags skyld heller ikke lette at motivere. Også de kan være både synlige, meget hørbare og mærkbart til steder eller virtuelle, forskudt i tid og rum. 1

2 Biblioteks- og skoleområdets professionelle møder på denne måde forventninger om innovation og nytænkning. Mange kommuner er i de senere år kommet med et udspil på området. I Fredericia Kommune formulerede byrådet i 2007 ideen om at forme et tæt samspil mellem skole- og folkebiblioteker. På basis af et tværfagligt samarbejde mellem institutioner og skoler om bibliotekstilbud skulle nye, fælles og sammenhængende formidlingsformer udvikles. Skole- og folkebibliotekerne skulle tiltrække og fastholde børn og unge i bibliotekerne ved at tilbyde dem både medier og aktiviteter, som oplevedes relevante og meningsfulde, også når de forlod skolen. På baggrund af dette udspil gik Fredericia kommune, Syddansk Universitet og Danmarks Biblioteksskole i efteråret 2007 i gang med at udvikle et projekt, hvor et sådant samarbejde på tværs af de to institutioner, skole- og folkebibliotekerne, kunne etableres. Projektet fik navnet Rebus. I en ansøgning om støtte til projektet stod der: Projektets formål er at skabe en stærk platform for udvikling af biblioteker for børn og livslang læring og for at sikre kvalificeret indhold i en fremtidig bibliotekspolitik og garanti (Projektansøgning til Styrelsen for Bibliotek og Medier i januar 2008). Man vurderede fra kommunens side, at det ikke var nødvendigt at oprette egentlige organisatoriske enheder som kombi-biblioteker eller lignende på skolerne for at kunne udvikle nye fælles tilbud. Hvis der var en grundlæggende fælles holdning - og måske endda en fælles faglighed - til stede i både skole- og folkebiblioteker, så ville tilskyndelsen til og muligheden for at oprette attraktive bibliotekstilbud til alle brugergrupper være væsentligt større. Den fælles platform, dvs. en ny fælles faglighed, skulle skabes gennem et mastermodul i Formidling og nye formidlingsroller. Samtlige folke- og skolebibliotekarer i Fredericia kommune skulle deltage i og gennemføre dette mastermodul, som efterfølgende ville kunne indgå i en fleksibel master for de studerende, der måtte ønske fortsat at videreuddanne sig. Der etableredes tre hold af studerende, og hvert hold trådte i 6 uger ud af arbejdsfællesskabet på biblioteket og ind i et studiemiljø på fuld tid. Samlet betød dette, at hvert bibliotek måtte undvære et par af medarbejderne i en længere periode. Når det første hold havde gennemført modulet efter seks uger, gik et nyt hold i gang, mens det sidste hold måtte vente endnu 6 uger, til det blev deres tur. Holdene var hver på deltagere. Hvert hold dannede et antal projektgrupper med 2-3 deltagere. Det var et krav, at hver projektgruppe skulle bestå af mindst én folkebibliotekar og mindst én skolebibliotekar. Grupperne skulle hver formulere et projekt i form af en formidlingsaktivitet for børn og unge. Formidlingsaktiviteten skulle efter modulet være muligt at igangsætte i de to institutioner. Projektarbejdets resultater skulle altså kunne omsættes til praksis i kommunen. Undervisere og vejledere kom fra Syddansk Universitet og Danmarks Biblioteksskole. Projektet fik sin egen hjemmeside, Det første hold gik i gang efteråret 2008, det andet omkring december, og det tredje hold i starten af Alle havde gennemført modulet med bestået afsluttende eksamen, da man nåede frem til april Projektet blev symbolsk beskrevet som = 5 for at antyde, at to professioner her går sammen og skaber noget nyt. 2

3 Man kan betragte projektet ud fra tre niveauer. For det første var der et ledelsesniveau, som bestod dels af Fredericia kommune og dels af Styrelsen for bibliotek og medier, som støttede projektet økonomisk. Kommunen blev i den konkrete styregruppe repræsenteret af Fredericia folkebibliotek. I styregruppen deltog de to uddannelsesudbydere, Syddansk Universitet og Danmarks Biblioteksskole. For det andet var der institutionsniveauet, som bestod af folkeskolerne og folkebiblioteket i Fredericia 1. For det tredje var der professionsniveauet, hvor de professionelle selv, folke- og skolebibliotekarerne, befandt sig. På alle tre niveauer havde man meninger og synspunkter om projektet, om dets implikationer og eventuelle potentiale. De professionelle følte sig længst nede i et hierarki, dvs. et hierarki som udtryktes ved, at andre gik ind og ville planlægge deres faglighed. Projektets store udfordring var derfor, hvordan man kunne give dem medejerskab til egen professionsudvikling. Uden oplevelsen af medejerskab kan man ikke forvente innovation og nytænkning. I denne artikel ser vi på, hvordan en læreproces kan foregå for de professionelle. Det konkrete projekt som case ses derfor ud fra professionsniveauet. De to øvrige niveauer, ledelses- og institutionsniveauet, indvirkede på forskellig måde på forløbet. Også brugerne, børn og unge, blandede sig selvsagt i koret, omend indirekte. I det følgende ses der først på, hvordan fokusområdet børn og unge har udviklet sig, og hvad det indebærer for den måde, hvorpå de professionelle i dag må agere på området i formidlingsmæssig henseende. Vi stiller her spørgsmålene: Hvad er de nye krav til formidling på børn og unge området, når det gælder biblioteksrummet? Hvad er de nye krav, når det gælder den dialogbaserede formidlingsform? Dernæst inddrages projekt Rebus. Projektet angav rammerne for en læreproces. Her bliver spørgsmålene: Hvad kan et mastermodul, dvs. en formel uddannelse, betyde for et læringsforløb, hvor de professionelle skal skabe viden om, hvordan de kan agere i formidlingsmæssig henseende? Hvilke elementer i modulet understøtter denne type læreproces? Der inddrages i diskussionen begreber som viden i handling og refleksion i handling. Begreberne udtrykker en kombination af en teori- og praksislæring, som overvinder det traditionelle skel mellem teori som et logisk formuleret fundament og praksis som noget, der gerne skulle underbygge teorien. I stedet bliver begreberne omdrejningspunktet for tværfaglighed og nye optikker, dvs. innovation og nytænkning, som projektet Rebus netop havde som sit formål. Artiklen opsummerer til sidst de erfaringer, det konkrete projekt gav med hensyn til at skabe rammer for en kompleks type læreproces, hvor de professionelle både skal tilegne sig ny viden, men også selv være med til at skabe den. Børn og unges gøren brug af biblioteket som legested Folkebibliotekets fundering i den kulturministerielle kontekst og skolebibliotekets i den undervisningsministerielle har historisk givet to forskellige perspektiver på børn og unge: folkebibliotekarers brugerperspektiv og skolebibliotekarers elevperspektiv. Hvilken betydning har det for et tværprofessionelt samarbejde, at der har været denne forskel på folke- og skolebibliotekarers tilgang til børn og unge og at bestræbelserne i disse år går på at udligne forskellen? 1 Novaberg (2009). 3

4 I almindelighed skelner vi mellem kultur for, sammen med og af børn og unge. De professionelle skal understøtte og formidle kultur for og sammen med brugerne/eleverne. Denne opgave falder fint i tråd med institutionernes dannelses- og uddannelsestænkning. Børn og unge betragtes i et udviklingsperspektiv: de er mindre udviklede end voksne, og de professionelle skal som hhv. formidlere og pædagoger hjælpe dem med at udvikle sig til vel(ud)dannede borgere. De artefakter eller materialer, som bibliotekerne rummer, er redskaber til at nå dette mål, og skolebibliotekaren kan indtænke dem i en pædagogisk kontekst, mens folkebibliotekaren hidtil har været friholdt fra at skulle gøre det. Begge vil tilsyneladende kunne arbejde målrettet i tryg forvisning om, at arbejdsdelingen mellem de to former for biblioteksvirksomhed støtter og supplerer hinanden til alles bedste. Et tværprofessionelt samarbejde bygger i en sådan forståelsesramme på en god indsigt i arbejdsdelingens principper og fælles planlægning af rollefordelingen ved nye tiltag. I dag er der imidlertid en intention om en slags horisontsammensmeltning i et forsøg på at styrke og udbygge det tværprofessionelle samarbejde. Vi citerede ovenfor rapporten om Fremtidens biblioteksbetjening af børn. Gennem introduktion af begreberne digital dannelse og læreprocesser bliver folkebibliotekarer nu - på samme måde som skolebibliotekarer altid har været det - forpligtet på en pædagogisk opgave: de skal gå i dialog med brugerne og tænke langsigtet, så de ikke kun tilfredsstiller brugernes individuelle behov og umiddelbare interesser. 2 For at betone betydningen af livslang læring kommer de professionelle fra begge institutioner som gode feer på besøg i familierne med mediegaver, fortsætter den dialogiske dannelsesvirksomhed i daginstitutionerne, udbygger den i skolerne og rækker endog ind på universitetsbibliotekerne, hvor de unge studerende kan få sig en personlig bibliotekar som coach. Tilsyneladende vil alle disse tiltag virke fremmende for samarbejdet, når blot man sikrer sig, at den ene hånd ved, hvad den anden gør. Så enkelt er det dog ikke. Skønt ledelsesniveauet bestræber sig på at udvirke horisontsammensmeltning mellem folke- og skolebibliotekarers perspektiver på deres rolleudøvelse over for børn og unge, er det stadig voksenperspektiver, der anlægges. Voksne er optaget af at (ud)danne børn og unge, gøre dem til voksne borgere i et videnssamfund. Dette perspektiv omslutter børn og unge i skolekulturen og langt hen ad vejen også i familiekulturen. Men det er ikke deres eget perspektiv. De har et børneperspektiv. De har en egen kulturel praksis, som er målrettet mod deres nutidige liv. De har faktisk ikke et individuelt, men et fælles behov for at pleje deres umiddelbare interesser. Med andre ord: de har behov for leg. Den tredje form for kultur, kultur af børn - børn og unges egen kultur - er en legekultur, og den er som sådan ikke baseret på voksnes dialogiske indgriben, snarere tværtimod 3. Derfor har legekulturen traditionelt været udelukket fra såvel folke- som skolebiblioteket. Legekultur ansås for at stå i opposition til dannelse og læring, og blev som (larmende) fritidsudfoldelse forvist til dertil anlagte legepladser. Hvis der er voksne til stede her, er det primært for at udfylde en statsligt pålagt overvågningsfunktion. Børn og unge har i dag stadig vanskeligere ved at kunne finde steder, hvor de har mulighed for at få magt over deres herog-nu- liv. De har behov for at være ingen-steder og lave ingen-ting. Når vi som samfund udbygger vores 2 Biblioteksstyrelsen (2008), s For en uddybning af området kultur for, med og af børn, se fx Herdis Toft (2007). 4

5 overvågning af deres hverdagsliv i både fysiske og virtuelle rum, så vil de svare igen og omdefinere tilgængelige rum til legerum. Folke- og skolebiblioteker er netop eksempler på sådanne tilgængelige rum, og de bliver i stigende grad mødesteder for børn og unge, der ønsker at lege ingen-ting. Det betyder, at de bruger biblioteksrummet på en anden måde, end det traditionelt er bygget til. De professionelle står over for en vældig udfordring, for når børn og unge forsøger at gøre et rum til deres sted, kommer det uundgåeligt til magtkamp. Hvem har ejerskab til rummet? Hvem sætter fx regler for brug af det? Skal regler begrænse eller fremme legen? Sådanne spørgsmål afslører, at biblioteksrummet er et rum for kultursammenstød. Og de professionelle er aktive deltagere i sammenstødet. De er også kulturudøvere. Hvilken kultur, hvis kultur udøver de? Forestiller man sig biblioteksrummet som også et rum for leg og laven ingen-ting, må de professionelle kende til den markante forskel på at understøtte kultur hhv. for, med og af børn. Vi bestemmer i denne artikel kultur som noget, nogen gør med noget over for nogen. (Jfr. Scott Sørensen et al. 2008: 31). Kultur bliver hele tiden til og ændrer sig gennem menneskelig praksis. Nogen gør noget (gennem både fysisk og psykisk aktivitet) med noget (artefakter som fx mediematerialer, sofaer og trapper) over for nogen (i legende og lærende relationer til andre børn, unge og voksne og i magtforhold som kommer til syne gennem fx regelsætning og regelbrud). På den måde skaber vi betydning. Fx gør de professionelle kultur, når de gennem deres udstillingsvirksomhed påkalder særlig opmærksomhed omkring bestemte kulturelle artefakter. De tilskriver dem større betydning end andre. Men de gør også kultur alene i kraft af deres kropslige ageren i rummet. Børn og unge som brugere eller elever tilskriver også denne ageren kulturel betydning. Den måde, hvorpå de professionelle gør rummet til vores sted har betydning for, om børn og unge oplever rummet som deres sted. De professionelles praksis er baseret på fortidige og nutidige fortællinger, hvad enten disse forekommer i kropslig, mundtlig, skriftlig eller billedlig form. Det samme er børns og unges praksis. De gør kultur gennem leg, hvor de bruger løs af både egne og andres fortællinger, som de møder gennem samvær og gennem medier af alle slags. Biblioteket er for dem et fysisk og virtuelt lager fyldt med mediematerialer, som kan levere råstoffer for leg. Men hvor skal legen finde sit sted? Rum bliver til steder, når brugerne får et personligt tilhørsforhold til dem. Og det gør brugere ved at etablere symbolsk medejerskab. De professionelle er også selv brugere. Daglige brugere. De der sætter regler op for brug af et rum, oplever symbolsk medejerskab til det. De der indretter rummet og afgør, hvilke tilgængelige materialer der skal være i det, oplever symbolsk medejerskab. De der kan forlade et rum og lade noget blive tilbage som synligt tegn på, at de har været der, oplever symbolsk medejerskab, når de kommer igen. Jo flere forskellige brugergrupper, man åbner rummet for, des vanskeligere bliver det for den enkelte gruppe at etablere og opleve symbolsk medejerskab. Gamle brugergrupper har uundgåeligt udviklet en territorialbevidsthed, som nye må forholde sig til. De har gjort sig stedkendte i rummet. Det centrale spørgsmål for denne diskussion er derfor: Hvilken bevidsthed har de professionelle om deres egen positionering i de biblioteksrum, de ønsker at gøre til børn og unges sted? Spørgsmålet er centralt i formuleringen af formidlingsaktiviteter i dag på børn og ungeområdet. Dialogbaserede formidlingsaktiviteter 5

6 Det projektarbejde, deltagerne gik i gang med, skulle som nævnt omhandle dialogbaserede formidlingsaktiviteter. Deltagerne skulle igennem processen arbejde med de nye roller for både brugerne og dem selv som professionelle. For at forstå hvordan den professionelles rolle er ændret, var det nødvendigt at se nærmere på brugernes roller, først de voksne brugere og dernæst børn og unge brugere. Institutionsteoretikerne Frønes og Brusdal (2000) argumenterer for, at brugerne igennem institutionernes historie har haft tre typer af kulturelle orienteringer: Borgeren, klienten og kunden. 4 Den første type, borgeren, er fundamentet i det moderne samfund, som det konstituerede sig i 1800-tallet. Borgeren har såvel rettigheder (fx tale- og stemmeret) som pligter (fx at deltage i samfundslivet). 5 Dette udgør basis for den politiske dialog i samfundet, som gerne skal resultere i de bedst mulige løsninger. Den anden type, klienten, er knyttet til det velfærdssamfund, der udviklede sig fra 1960 erne. Her er det først og fremmest individets rettigheder, der er centrale. Klienten er dog underlagt eksperten og dennes viden, og i modsætning til borgeren er der derfor ikke tale om hverken lighed eller ligeværdighed i dialogen. Den tredje og sidste type, kunden, er koblet til det allesteds nærværende marked. Kunden betaler for en ydelse, og kan derfor også klage, hvis ydelsen ikke lever op til det, kunden forventede. Ifølge folkebiblioteksforskerne Jochumsen og Hvenegaard Rasmussen (2006)har kundesamfundet siden 1980 erne sat sit præg på alle institutioner, herunder også bibliotekerne. Kundesamfundets fremmarch har betydet en aflivning af brugeren som klient. For de to forskere er det dog ikke ensbetydende med, at borgeren må lide samme skæbne. De ser snarere mange af de aktuelle projekter i landets biblioteker, hvor man fx udnytter de digitale mediers muligheder for at inddrage brugerne som medproducenter, som projekter, hvor borgerrollen omsættes til praksis. Den centrale faktor for at brugeren indgår som borger er ifølge dem, at de professionelle ser brugerne som en faglig ressource, og at brugerne får lov til at indgå i projekterne med den viden, som de hver især besidder: Ved at inddrage brugerne i højere grad kan kunden i realiteten blive den virkeliggjorte borger, der ikke kun fokuserer på egne behov. 6 Dialogen mellem de professionelle og brugerne i borgerrollen er selvfølgelig ikke nem. Flere professionsteoretikere diskuterer i dag vanskelighederne herved, men de ser også det potentiale, der ligger heri. Det centrale i dialogen er, at også den professionelle skal bringe sin viden og sin forståelse af den aktuelle situation og institutionens kontekst med ind i samtalen med brugerne. Den professionelle baserer sig i dialogen på den allerede erhvervede viden, men skal dog samtidig være parat til at skaffe sig en ny, supplerende viden. 7 I forhold til projekt Rebus var refleksionerne over rollerne og deres implikationer et centralt tema, og som sagt var det et krav, at man i projektarbejdet forholdt sig hertil. 4 Frønes og Brusdal (2000). 5 Jochumsen og Hvenegaard Rasmussen (2006), s.42ff. 6 Ibid., opcit, s Schreiber, Trine (2006), s.33. 6

7 I lyset af, at samarbejdet fokuserede på børn og unge, fik borger/klient/kunde-perspektiverne en drejning. Kultur for og med børn og unge placerer brugerne i en kontekst, der er sammenlignelig med voksne brugeres. Kultur af børn og unge deres legekultur har ingen historisk tilknytning til biblioteket, og det er der gode grunde til. En dialog mellem de professionelle og børn / unge som borgere, der efterstræber symbolsk medejerskab til biblioteket som også deres sted, er vanskelig. Det skyldes, at forholdet mellem børn og unge og så de voksne i vores samfund principielt er et asymmetrisk magtforhold. Dette er tydeligt, når vi taler om kultur for børn og unge, hvor de vel nærmest indgår som både klienter og kunder. Det er de voksne, der har magten, det er de voksne, der sætter dagsordenen og skaber medieprodukter m.v. Asymmetrien er mindre tydelig, når vi taler om kultur med børn og unge, for her kan de ideelt betragtet indgå som borgere med rettigheder og pligter. Men rigtig vanskeligt bliver det, når vi taler om børn og unges egen kultur, deres legekultur. For legekulturen ophæver det asymmetriske magtforhold, eftersom deltagelse i leg er en frivillig handling, hvorunder deltagerne selv forhandler sig frem til regler og kan ændre på regelsættet undervejs, dersom det ønskes. De voksne, der vil indgå i dialog, kan kun gøre det ved at gå ind i legen. De kan ikke planlægge den, ikke regelsætte den, ikke beslutte hvornår den begynder eller standser, eller hvilken retning den tager. Legekulturen stiller på en ganske anden måde end andre kulturformer radikale krav til de professionelle. At reflektere over dette kan blive øjenåbnende i forhold til, hvordan vi voksne i almindelighed står splittede mellem ønsket om at skabe lige rettigheder for alle borgere, uanset alder m.v. og ønsket om at være myndige og ansvarlige professionelle formidlere over for umyndige, uansvarlige børn og unge. Indledningsvist anførte vi, at formidlingsbegrebet må omtænkes og redefineres. Medie- og børnekulturforskeren Kirsten Drotner har defineret børnekulturformidling således: intentionel kommunikation om kulturelle produkter eller processer, der oftest har en kulturinstitution som afsender og har børn som publikum. (Drotner 2006, s. 10). Formidlingsbegrebet er her et begreb for kommunikation baseret på intentionalitet. Der er tilsyneladende ikke medtænkt et legekulturelt perspektiv i denne definition, men der er også masser af intentionalitet i den kulturformidling, der sker børn og børn imellem, hvor nogle børn er afsendere, andre modtagere. Forskellen i intentionalitet har at gøre med, hvad såvel afsender som modtager ønsker at opnå i kraft af formidlingen. Det centrale spørgsmål som denne diskussion lægger op til er: Hvordan bliver de professionelle mere bevidste om, hvornår de i dialogen med børn og unge sætter den voksnes perspektiv i højsædet, og hvornår de sætter sig ud over dette og i stedet indgår dialogisk i legen? Livslang læring livslang uddannelse Projektet Rebus indebar som sagt, at alle folke- og skolebibliotekarer i Fredericia kommune blev inddraget i og gennemførte et mastermodul. Mastermodulet var et fleksibelt modul på Master i børne- og ungdomskultur, multimedier og æstetiske læreprocesser på Syddansk Universitet. Der var ikke noget krav til deltagerne om, at de efter modulets gennemførelse skulle færdiggøre en masteruddannelse. Men optagelse på det aktuelle mastermodul betød dog, at projektet blev baseret på en formel studieordning, formelle uddannelsesmål samt en tilhørende prøveform. I studieordningen for modulet står der bl.a.: 7

8 Prøven er en mundtlig prøve med materiale baseret på projektgruppearbejde.(...) Prøven tager udgangspunkt i en rapport baseret på gruppearbejde og en af vejleder godkendt problemstilling. Rapporten er en beskrivende redegørelse for et konkret projekt om dialogbaserede formidlingsaktiviteter og udvikling af formidlingsroller i et eller flere konkrete biblioteker. Rapporten skal fastholde relevante sagsforhold, arbejdsmetoder, iagttagelser, resultater og erfaringer. 8 Umiddelbart kan kravet om formel uddannelse gemme på en modsætning. Læringsteoretikeren Etienne Wengers begreb om praksisfællesskaber (Wenger 2006)er netop udviklet som kritik af den forståelse af læring, de formelle uddannelser udtrykker. For Wenger er det etablerede uddannelsessystem med den undervisningsform, det almindeligvis benytter, alene i stand til at lære eleverne at reproducere en allerede eksisterende viden og ikke til at udvikle ny viden. Undervisningen tager udgangspunkt i generaliserede og videnskabeligt afgrænsede teorier og metoder, som den studerende siden hen kan agere ud fra og anvende i forhold til arbejdslivets mange opgaver. Ifølge Wenger er egentlig læring forbundet med deltagelse i praksisfællesskaber, og det gælder for læring såvel på arbejdspladser som for den sags skyld inden for en formel uddannelse. Begge steder er der dog ofte ikke de nødvendige betingelser tilstede for, at læring kan finde sted. Det forudsætter nemlig, at man lader fællesskaber både opstå og udvikle sig. I fællesskaberne er meningsforhandling mellem deltagerne den helt grundlæggende proces for at viden skabes og udvikles. Det er igennem forhandling af mening, at deltagernes respektive forestillinger om verden og om deres praksis udveksles og ændres. For Wenger er de to begreber reifikation og deltagelse, centrale i beskrivelsen af et praksisfællesskabs læring. Det første, reifikation, udtrykker noget eksplicit i form af fx ord, tekst, fysisk genstand, noter, billede, musikstykke m.m. En aktivitet kan munde ud i en form for resultat som fx tegning, en sang, en genstand, man sammen har produceret etc. Reifikationer kan på en vis måde siges at materialisere et praksisfællesskabs erfaringer. De fastholder for deltagerne nogle erfaringer, men erfaringerne er dog ikke dermed nødvendigvis mulige at videregive som sådanne. Reifikationer er flertydige og kan derfor ikke altid i fortolkningsmæssig henseende knyttes til en bestemt aktivitet eller et bestemt forløb. Det andet begreb, deltagelse, er en dimension, der ikke kan adskilles fra reifikationen. Deltagelsen er udtryk for handlinger og forhandlinger mellem de involverede. Derfor er det samspillet mellem reifikation og deltagelse, der tegner enhver læringskonteksts særlige karakteristika. Det formelle uddannelsesforløbs krav om en skriftlig opgave og en mundtlig prøve kan ses som en form for reifikation. Den skriftlige opgave kan dog ikke på nogen måde ses adskilt fra de deltagelsesformer, som i løbet af studieprocessen har været forhandlet og omforhandlet af gruppens deltagere. Som Jørgen Gleerup, der forsker i videns- og organisationsteori, har gjort opmærksom på, er Wengers begrebspar reifikation og deltagelse udtryk for en anden måde at koble teori og praksis sammen på end den traditionelle, hvor teorien altid er overordnet praksis. 9 8 Studieordning 2008 for Børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier, 8 Formidling og formidlingsroller. 9 Gleerup, Jørgen (2007). 8

9 For mange af deltagerne i Rebus var det hårdt midt i deres arbejdsliv at skulle stå ret igen over for et eksamenssystem. På den ene side signalerede Rebus, at man arbejdede tværfagligt med nye typer af projekter og dermed udviklede og deltog i et praksisfællesskab, men på den anden side skulle den enkelte i sidste ende forsvare projektet ved et eksamensbord over for en eksaminator og censor. Set med Wengers øjne er eksaminationen dermed netop udtryk for, at deltagelsesformerne er forsøgt adskilt fra reifikationsformen. Rebusdeltagerne forholdt sig da også på forhånd kritisk til eksaminationen. Alligevel kunne både vi og de efter veloverstået eksamen registrere en slags stolthed hos de professionelle over at have klaret prøven. Trods den individualisering, som enhver eksamination uvægerligt udsætter deltagerne for, kan vi derfor ikke udelukke at gennemførelsen heraf gav deltagerne fornemmelsen af også at have klaret det formelle systems krav. De havde vundet ejerskab over egen faglighed. Rebus blev på den måde et interessant miks ved at kombinere etableringen af nye praksisfællesskaber på tværs af institutionelle forhold med et formelt uddannelsessystem. Der er ingen tvivl om, at der i dette miks forekommer en balancegang, som let kan tippe over til fordel for det formelle uddannelsessystems krav og på bekostning af praksisfællesskabet som læringskontekst. Den antropologiske metode: på feltarbejde i fremmede biblioteksrum På trods af eller måske netop på grund af den utraditionelle ramme for projektforløbet, er der dog heller ikke tvivl om, at netop løsrivelsen fra den hverdagslige arbejdssammenhæng og indgåelsen i et fuldtids akademisk studiemiljø var en betingelse for, at de professionelle selv kunne planlægge, beskrive og argumentere detaljeret for, hvilke innovative tiltag de fandt både nødvendige og mulige. Emergens som begreb for idéudviklingen blandt deltagerne blev oplevet som meget vedkommende. Hvor Rebus på ledelsesniveauet havde annonceret, at i dette projekt skulle være lig 5, blev bestræbelserne på professionsniveauet rettet mod, at skulle være lig æbler, altså ikke mere af det samme, men noget ganske andet end de professionelle kunne have udviklet hver for sig. For at understøtte læreprocesser i tværprofessionelt samarbejde, blev den antropologiske metode introduceret og praktiseret af alle deltagere. Den antropologiske metode er baseret på feltarbejde, som omfatter (deltager)observation, interview, feltdagbog og dokumentanalyse. Det betød, at folke- og skolebibliotekarer i grupper på tværs af egen institutionel tilknytning tog ud i felten - ind på biblioteker. De observerede og analyserede sammen hinandens biblioteksrum fra gulv til loft. De observerede og analyserede, hvordan kolleger agerede kropsligt, verbalt og medialt over for børn og unge som brugere. De gennemførte og analyserede interviews med involverede parter fra ledelses-, institutions, professions- og brugerniveauerne. De førte feltdagbog, hvori de dokumenterede og fremhævede betydningsladede observationer. Og de lavede diskursanalyser af dokumenter hørende til på alle niveauer i bibliotekskonteksten. Kort sagt: de havde travlt! I løbet af en sådan proces fik de erfaringer med og ord på de forskelle og ligheder, der var mellem egen og andres praksis. Dette viste sig at være af fundamental 9

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.

RAPPORT Play and Learn innovation. Erfaringer og anbefalinger. Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC. RAPPORT Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet af: Karoline Søgaard og Maria Neumann Larsen Udgivet: januar 2015 WWW.UCC.DK Play and Learn innovation Erfaringer og anbefalinger Skrevet

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Der skal to til en tango grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Fleksibelt forløb Master i Uddannelsesplanlægning og vejledning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere