Specialet udgør anslag , hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum."

Transkript

1

2 FORMALIA Specialet udgør anslag , hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir for artikel samt en cd-rom med bilag af transskriptioner, som findes bagerst i specialet. 2

3 Abstract This thesis originates from an interest in the term parental involvement. The specific focus is on examining the networks surrounding the young in his or her choice of education and how guidance counsellors involve and encourage parents to actively take part in the educational guidance process. I ask how guidance counsellors, working in the organisation Youth Guidance Service, perceive and understand parental involvement. And furthermore when they find it advantageous to involve parents; based on the hypothesis that some parents are easier to work with and communicate with than others. The specific communicative focus is to examine the dialogic character of the communicational processes, as dialogue is considered a valuable way of creating commitment between the different people and network surrounding the young. The empirical data are based on qualitative interviews with five guidance counsellors. In order to conceptualise the communication and collaboration process, the thesis draws on dialogical communications, network theory and social constructionism. The main conclusions of the analysis are that parental involvement mainly is initiated when the counsellors find that the parents have the right resources to draw on. And in spite of good intentions to involve all parents, knowing that they constitute a significant meaning to the young, counsellors, instead of opening up, close down the possibility to create a dialogue when they assess that there is no real reason to involve parents. Thus, parents are being held back from having an influence in the professional network with the counsellor and at the same time the counsellors discourage themselves from creating a connection to the personal network of the young, whereby valuable know-how considering the young cannot pass. 3

4 As parental involvement to a greater extent is directed at involving parents through collective information meeting, focus on meeting and communicating with parents in a more informal and personal matter is less prioritized. This means that the counsellors opportunities to build a close and trusting relation based on sincere dialogue are weakened. Finally I give suggestions as to how counsellors can promote the occurrence of dialogic moments. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 Problemfelt 8 Specialets kommunikative ståsted Begrebsafklaring Intro til UU 17 Professionel uddannelsesvejledning 17 Forældreinddragelse i praksis 19 Opsummerende pointer om UU Metodologi 22 Specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt 22 - Det socialkonstruktivistisk aspekt 22 - Det fænomenologiske aspekt Metode 25 Kvalitativ forskningsmetode 25 Empiriproduktion en proces 25 Kombination af metoder 26 Det eksplorative interview 27 Udvælgelse af informanter 28 Fortrolighed 29 Transkription 29 Analysemetode 30 Fravalg af analyseobjekter 32 Analysens teoretiske perspektiver 34 - Teoretisk afgrænsning Den teoretiske ramme 37 Kommunikation og samarbejde 37 Ledelse af netværk 41 Et ressourceperspektiv på forældreinddragelse Analyse 48 Kommunikationen og samarbejdet omkring den unge 49 Vejlederens rolle og funktion 50 - Selvforståelse og kritisk commonsense forståelse 50 - Teoretisk forståelse 54 - Opsummering 55 Klasselærerens rolle og funktion 56 - Selvforståelse og kritisk commonsense forståelse 57 - Teoretisk forståelse 63 - Opsummering 64 Forældrenes rolle og funktion 65 - Selvforståelse og kritisk commonsense forståelse 66 - Teoretisk forståelse 72 5

6 - Opsummering 77 Et udevidet perspektiv på forældreinddragelse 79 - Forældrenes uddannelsesbaggrund smitter af 79 - Kulturel kapital giver indflydelse 81 - Netværk som socialt spil 83 - Opsummering Diskussion 86 Hvorfor er det vigtigt at fremme dialogen? 86 Inklusion 87 Fokus på at møde forældrene ud fra en differentierende tilgang 88 Det ulige magtforhold Kritisk refleksion 92 Teorierne i praksis 92 - Refleksioner over socialkonstruktivisme og fænomenologi som ramme 92 - Validitet og gyldighed 93 Undersøgelsens generaliserbarhed Konklusion Anbefalinger Litteraturliste 103 Bilag 1: Spørgeramme 108 Bilag 2: Vejledningsaktiviteter 110 Bilag 3: Eksempel på meningskondensering 112 Bilag 4: Interview D 114 Bilag 5: Cd rom (Transskriberede interviews) 6

7 1. Indledning Uddannelse til alle unge. Sådan lyder et politisk mantra som har gennemsyret dansk uddannelsespolitik i det seneste årti. Målsætningen er, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse inden Et ambitiøst mål som har været årsag til, at der for alvor er blevet skruet op for spotlyset på ungdomsgenerationerne og på de uddannelsespolitiske initiativer, der skal få flere unge igennem uddannelsessystemet. Et af de midler, der antages at skulle understøtte vejledningens natio3nale mål om, at alle unge får en uddannelse er inddragelsen af den unges forældre. I en bekendtgørelse 1 fra 2006 stilles der krav om forældreinddragelse i uddannelsesvejledningen. Forståelsen af forældreinddragelse omhandler i høj grad at sikre forældrene information om uddannelserne, således at de istandsættes til at assistere vejlederne (Buhl 2006, 2007). Der findes imidlertid ingen fast definerede rammer for, hvordan vejlederne i praksis og metodisk angriber dette, hvorfor det er op til de enkelte vejledere at tilrettelægge inddragelsen af forældrene. Udforskningen af forældreinddragelse og metoder til inddragelse og samarbejde med forældre i forbindelse med unges uddannelsesvalg er et endnu forholdsvis tyndt beskrevet blad. Dette er et interessant aspekt set i forhold til, at en række evalueringer 2 og undersøgelser 3, peger på, at forældreinddragelse er et vigtigt område at arbejde med i og med, at forældrene har stor betydning for den unges uddannelsesvalg. Således ser jeg et behov for at dykke ned i og nærmere undersøge fænomenet forældreinddragelse. I mit speciale koncentrerer jeg mig om at undersøge, hvordan vejledere oplever og forstår forældreinddragelse. Min interesse for forældreinddragelse 1 Den reviderede bekendtgørelse nr. 586 af 12. juni 2006 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er tale om en revision af den gældende bekendtgørelse (nr af 14. december 2004) i konsekvens af Lov om ændring af lov om vejledning af uddannelse og erhverv (lov nr. 314 af 19. april 2006). Bekendtgørelsen trådte i kraft samtidig med loven d. 1. august Eksempelvis Evalueringsinstituttets evaluering af vejledningsreformens udmøntning, Eksempelvis Rambøll Management 2004 og Eksempelvis Rambøll Management 2004 og

8 handler i udgangspunktet ikke om, hvordan inddragelsen af forældre i vejledningen kan få flere unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Derimod interesserer jeg mig for, hvordan forældreinddragelse som fænomen udmønter sig i praksis, og hvordan kommunikationen forløber mellem vejleder og forældre. Nærmere betegnet er jeg i et makroperspektiv optaget af, at undersøge de netværk, der omgiver den unge i forbindelse med dennes uddannelsesvalg, da jeg tilskriver dem stor betydning for den unges uddannelsesvalg. Derudover anlægger jeg i et mikroperspektiv fokus på at undersøge, hvordan vejlederne forstår og praktiserer forældreinddragelse, da særligt forældre har stor indflydelse på den unges valg. Jeg interesser mig således for at a) afdække og undersøge den organisering, der udmønter sig mellem de aktører, der i forskellig grad har indflydelse på den unges uddannelsesvalg og b) hvilke oplevelser, forståelser og perspektiver vejlederen har på samarbejdet med forældrene og klasselæreren c) om der er faldgruber i den interne kommunikation mellem de implicerede parter. Det bringer mig til at beskrive specialets undersøgelsesfelt nærmere, for netop at istandsætte læseren til at begribe den kontekst vejledning og forældreinddragelse foregår i. I følgende afsnit beskriver jeg desuden specialets kommunikative ståsted. Problemfelt Når elever i ottende, niende og tiende klasse skal træffe deres uddannelsesvalg, sker det som oftest i et samarbejde mellem klasselæreren, forældrene og en Ungdoms Uddannelsesvejleder 4 (herefter UU-vejleder). Ungdommens Uddannelsesvejledning arbejder på at gøre forældre opmærksomme på den ydre påvirkning deres børns uddannelsesvalg præges af. På Uddannelsesguiden 5, kan forældre finde råd og vejledning til, hvordan de kan assistere deres barn i uddannelsesvalget: 4 Kommunerne er forpligtede til at vejlede grundskolens elever om uddannelsesvalg- og muligheder. En funktion der varetages af uddannede UU-vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning. 5 På UddannelsesGuiden ug.dk findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Målet er at levere præcis og opdateret information til alle, der søger oplysninger om job, uddannelse, erhvervs og arbejdsmarked. Oplysningerne er strukturerede, så de retter sig mod specifikke målgrupper, børn og unge som søger uddannelse, unge og voksne uddannelsessøgende, voksne der søger kurser og efteruddannelse samt vejledere og andre med interesse for uddannelsesforhold. Se mere på 8

9 I skolen, i fritiden, i familien, blandt venner og i andre sammenhænge giver forskellige mennesker og relationer deres præg på, hvordan dit barn oplever og omsætter sine muligheder. Disse sammenhænge eller netværk har forskellige værdier, værdsætter dit barn på forskellig vis og har derfor indflydelse på, hvad dit barn lærer om sig selv og sin egen formåen. Når den unge overvejer fremtidens muligheder, kan erfaringer og læring i de forskellige netværk derfor være med til at udvide eller begrænse den unges selvopfattelse og perspektiver på egne muligheder 6 Uddannelsesguiden slår ned på, at forældrene har et andet og dybere kendskab til barnets evner og kompetencer end eksempelvis uddannelsesvejlederen, og at de udgør et netværk for den unge. Således opmuntrer Uddannelsesguiden forældrene til at samtale med børnene omkring muligheder og ad den vej hjælpe dem med at nå frem til en afklaring. Kigger man imidlertid de rapporter der blandt andet har haft til hensigt at se forældreinddragelse efter i sømmene, bliver det tydeligt, at der er en række problemstillinger og udfordringer knyttet an til den rolle forældrene forventes at indtage i vejledningsfeltet. I rapporten Unges vej mod ungdomsuddannelse (2007) publiceret af Center for Ungdomsforskning (CFU), har man undersøgt 1200 unges oplevelser med blandt andet uddannelsesvejledning. I den forbindelse har man blandt andet adspurgt de unge om, hvad deres forældre betyder i dette forløb, både i forhold til vejledningsforløbet og i forhold til selve uddannelsesvalget. Svarene indikerer, at de unges forældre spiller en betydelig rolle for manges uddannelsesvalg (CFU 2007: 13). Af rapporten fremgår det imidlertid også, at forældrene mangler viden om uddannelsesmulighederne og viden om sammenhængen mellem uddannelses- og erhvervsmuligheder (CFU 2007: 13). To rapporter fra Rambøll Management 7 fra henholdsvis 2004 og 2005 indeholder samme konklusioner. Her har man ligeledes undersøgt, hvilken indflydelse forældre og deres uddannelsesbaggrund har på deres barns valg af uddannelse. Af rapporterne fremgår det, at en del forældre ikke føler sig sikre i, at det deres barn har valgt, er det rigtige. Samtidig er det vigtigt for 6http://www.ug.dk/flereomraader/maalgrupper/guide_til_foraeldre/foraeldre_og_valg/hvad_p aavirker_et_valg.aspx Set den Se note 11 i litteraturliste for henvisning til Rambøll Management rapporter 9

10 forældrene, at deres barn selv får lov at vælge uddannelse - så længe det ikke afviger for meget fra det, forældrene selv ønsker for deres barn. Ifølge Rambølls rapporter finder de fleste forældre deres viden om uddannelsesmuligheder via nettet og gennem samtaler med deres barn. Som det fremgår af begge rapporter spiller forældrene en signifikant rolle i forhold til den unges uddannelsesvalg. Ifølge en rapport 8 fra Evalueringsinstituttet (EVA) anføres det, at man fra vejledningens øverste myndighed anser forældreinddragelse som et væsentligt redskab til at kvalificere effekten af vejledningen og til at nå de i vejledningsreformen formulerede nationale mål for vejledningen, bl.a. at 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse (EVA 2007:21). Både denne evaluering og de førnævnte undersøgelser påviser, at forældre har særdeles stor indflydelse på unges uddannelsesvalg. Det stiller store krav til forældrene om at have eller at kunne søge kvalificeret viden om uddannelsesmuligheder og vejledningsmuligheder, såfremt de skal kunne guide deres barn i den rigtige retning. Den unge og den ydre påvirkning Som det blandt andet fremgår af rapporten fra EVA spiller de omgivende netværk en stor rolle, når den unge skal træffe valg om uddannelse eller erhverv. I evalueringsrapporten fra EVA har man adspurgt elever i 9. klasse og 10. klasse, hvilken betydning forskellige personer har haft for deres uddannelsesvalg. Tabel 1: Hvilken betydning har følgende personer for den unges uddannelsesvalg 9.klasse 10.klasse Total Vejledere 36% 44% 38% Dine lærere 22% 37% 26% Dine forældre 77% 71% 76% Dine søskende 28% 24% 27% Dine venner 35% 43% 37% Andre 21% 33% 24% Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Som det fremgår af tabellen, er det særligt forældrene, der har en 8 Vejledning om valg af uddannelse og erhverv, EVA

11 påvirkning på den unges valg. I sociologiske termer har man i mange år opereret med begrebet the significant other som operationelt kan defineres således: Significant others are those persons who exercise major influence over the attitudes of individuals ( Woelfel m.fl. 1971:75). Woelfel, Archibald og Haller var de første sociologiske teoretikere der udførte deciderede målinger på den indflydelse the significant other udøver på enkeltpersoner. I undersøgelsen adspurgte de 100 unge i Wisconsin omkring deres erhvervs- og uddannelsesmæssige ambitioner og interviewede efterfølgende personer, der var tæt på den unge om deres forventninger til og ambitioner for den unge. Studiet gjorde det klart, at der var et direkte link imellem den unges egne ambitioner og the significant other s (forældre, venner, lærere) forventninger til den unge. Selvom studiet er fra 1971 og dermed ligger nogle år tilbage i tiden og er foretaget i USA, finder jeg undersøgelsens konklusion relevant. Desuden ses den samme erfaring udmøntet hos UU, hvor kravet om forældreinddragelse er politiske skridt taget mod en aktivering af det personlige netværk, der omgiver den unge. Med tanke på den nøgleposition forældrene indtager i forhold til den unges uddannelsesvalg undrer jeg mig over, at rammerne for hvordan UU og UUvejlederne griber selve forældreinddragelsen an er nærmest ikkeeksisterende, og hvorfor megen af den forældreinddragelse der foregår må bero på best practice 9, hvor de enkelte UU-centre og vejledere hen ad vejen finder ud af, hvad der virker bedst i forhold til samarbejdet med forældrene. De spørgsmål der i denne forbindelse trænger sig på er, hvordan de netværk, der omgiver den unge er organiserede, og hvor meget de griber ind i hinanden, så en reel videndeling kan forekomme. Når vejlederens rolle primært beror på at støtte den unge i det praktiske omkring uddannelsesvalget, er det interessant at stille spørgsmålet: hvilken rolle spiller da forældrene og klasselæreren? Og hvilke oplevelser og perspektiver har vejlederen på den funktion og rolle, forældrene har eller kan få i forbindelse med den unges uddannelsesvalg? 9 Best practice er en ide som tager udgangspunkt i at der findes bestemte former for praksis, dvs. teknikker, metoder, processer, aktiviteter mv. som er mere effektive end andre i forhold til at skabe et bestemt resultat. Set den

12 Det er spørgsmål, som jeg ikke har fundet tilbundsgående svar på i de rapporter og undersøgelser, der har dækket forældreinddragelsesemnet frem til i dag, og som jeg derfor ser relevante at udfolde i mit speciale. Specialets undersøgelse kredser således om, hvordan vejlederne oplever og ønsker - eller ikke ønsker forældresamarbejdet, samt hvordan eller hvorvidt inddragelsen af forældrene kan ses som havende en positiv indvirkning på det arbejde, som vejlederen skal udføre. Det er min formodning, at der er stor forskel på, hvordan vejlederne ser de forskellige forældregrupper træde aktivt ind i vejledningen af den unge. Nærmere betegnet, at der er forældre, som kan få positiv indflydelse på vejledningen, fordi de passer ind i den rolle, som vejlederen har tiltænkt dem, og at de dermed også får lejlighed til at træde ind i et større og professionelt vejledningsnetværk. Og omvendt at der er forældre, som ikke umiddelbart passer ind i rollen, og derfor ikke har en umiddelbar position i vejledningsfeltet. Det er vigtigt at pointere på nuværende tidspunkt i specialet, at et blik på forældreinddragelse nødvendigvis også må inkludere et blik på den unge selv samt klasselæreren. Dette da den unge er selve omdrejningspunktet for vejledningen og at samarbejdet med klasselæreren må ses som vigtigt i og med, at denne udfylder en betydningsfuld position over for både den unge og forældrene. Jeg har i mit speciale haft adgang til to forskellige UU Centre på Sjælland og det er min empiriproduktion fra disse to steder, der udgør genstandsfelt for undersøgelsen. Dette vil jeg komme nærmere ind på i specialets metodeafsnit i kapitel 4 (s ). Før jeg indrammer specialets problemformulering, vil jeg for en kort bemærkning vende mig mod specialets kommunikative aspekt på ovenfor beskrevne problemstilling. 12

13 Specialets kommunikative ståsted Jeg trækker i mit speciale på dialogisk kommunikationsteori, og læner mig op ad en kommunikationsforståelse, der står i kontrast til det traditionelle kommunikationssyn, ofte betegnet som transmissionsmodellen, hvor kommunikationen forstås som transmission af allerede eksisterende information og viden fra én kilde til en anden, direkte overført og uden bevidsthed om aktive modtagere, som kan forhandle viden. Essensen af den kommunikationsteori, jeg anvender i specialet, udgøres af en socialkonstruktivistisk præmis om, at betydningsdannelse, viden, identitet med videre er relationelle fænomener, der konstrueres i kommunikationen mellem mennesker (Pearce 2007: 39; Simpson 2008: 141; Black 2008: 97, Baxter 2006: 105). Umiddelbart i forlængelse heraf følger forståelsen af, at forudsætningen for virksom kommunikation som knyttet til udveksling mellem afsender og modtager er, at afsender må gå i dialog med modtager for at finde ud af, hvordan de indbyrdes kan kommunikere meningsfuldt. I det følgende introducerer jeg til kommunikationsforsker, Thomas Hestbæk Andersens, forståelse af dialogisk kommunikation og dialog i organisations øjemed. Jeg anser UU som en organisation, der kommunikerer med forskellige aktører, herunder den unge, der modtager vejledning, klasselæreren, der er en af UU-vejlederens vigtigste samarbejdspartnere og forældrene, som jeg tidligere har omtalt som significant other, men som jeg også forstår som en samarbejdspartner. I forhold til at skabe commitment mellem de forskellige aktører med det forsæt at skabe det bedste grundlag for den unges uddannelsesvalg ser jeg den direkte og daglige dialog i organisationens dialogiske rum som afgørende. Ifølge Hestbæk handler dialog om at skabe klar kommunikation og ledelse, som skaber mening omkring, hvad aktørerne er sammen om, og om de kan følge den kommunikationsmæssige linje, der er lagt. De budskaber, der kommunikeres ud bør yde mulighed for, at den enkelte forstår de motiver, hensigter og meninger, der ligger til grund for kommunikationen. Hvis den enkelte oplever medindflydelse, betydning og personlig værdi, skaber det en positiv forpligtelse og gør det relevant for personen overhovedet at involvere sig (Hestbæk 2009: 10f). Således er det vigtigt, at alle forstår retningen og kan se deres egen rolle i den strategi som, i dette tilfælde, UU-vejlederen 13

14 er ophavsmanden til. Hestbæk anfører, at kommunikation som et dialogisk fænomen skal ses som et ideal, hvor dialog skal forstås som en gensidig og længevarende udveksling mellem afsender og modtager. Opfattelsen af, at vi kun kan tale om kommunikation, når en afsender meddeler sig, og en modtager knytter an til det meddelte, sikrer nemlig ikke i sig selv en velfungerende og udbytterig kommunikation (Ibid.: 10) Ifølge Hestbæk er konsekvensen af at anlægge et dialogisk syn, at man skal planlægge sin kommunikation på en måde, som modtager finder interessant. Den dialogiske kommunikationsform bør involvere begge parter og ikke blot fungere som meddelelse og modtagelse af meddelelser (Ibid.:10). Problemformulering Jeg besvarer min problemformulering med udgangspunkt i empirisk materiale. Materialet består af kvalitative interviews, som jeg analyserer i to forskellige afsnit vha. tre forskellige teoretiske perspektiver: Et systemteoretisk, et netværksteoretisk og et ressourceorienteret. Analysedelene tager udgangspunkt i tre hypoteser, som jeg beskriver nærmere i specialets metodeafsnit. Problemformuleringens hovedspørgsmål besvarer jeg i specialets analysedel, og underspørgsmålet behandler jeg i specialets diskussion, hvor jeg anvender dialogisk kommunikationsteori. Hovedspørgsmål Hvordan oplever og forstår Ungdommens Uddannelsesvejledere den kommunikation og organisering, der udspiller sig i netværket omkring den unge. Og hvilke konsekvenser har dette syn på forældrenes handlemuligheder? Underspørgsmål Hvordan kan UU fremme dialogiske momenter i mødet med forældrene? 14

15 Specialets opbygning Kapitel 2: Begrebsafklaring Jeg forklarer, hvordan jeg opfatter netværk, og hvad jeg ser som forskellen på forældreinddragelse og forældresamarbejde. Kapitel 3: Introduktion til UU Jeg beskriver den kontekst specialet omhandler. Herunder den nuværende lovgivning vedr. forældresamarbejde. Kapitel 4: Metodologi Jeg redegør for specialets videnskabsteoretiske forankring Kapitel 5: Metode Jeg udfolder mine metodiske overvejelser og beskriver min tilgang til behandlingen af de empiriske data samt, hvordan jeg konkret går til værks i analysen Kapitel 6: Teoriramme Jeg præsenterer de teoretiske perspektiver, jeg anvender i analysen Kapitel 7: Analyse Jeg analyserer det empiriske datamateriale og besvarer specialets problemformulering. Kapitel 8: Diskussion Jeg forholder og diskuterer analysens resultater over for min kommunikationsforståelse Kapitel 9: Kritisk refleksion Jeg reflekterer kritisk over vigtige aspekter af min teoretiske ramme samt diskuterer validiteten og generaliserbarheden af undersøgelsen. Kapitel 10: Konklusion Jeg samler op på tidligere kapitler med en afsluttende konklusion på problemformuleringen Kapitel 11: Anbefalinger Jeg stiller forslag til hvordan UU kan anvende min undersøgelses resultater 15

16 2. Begrebsafklaring Netværksforståelse Jeg forstår netværk som et billede på sociale relationer, hvor flere subjekter interagerer omkring en fælles interesse. I mit speciale skelner jeg mellem det professionelle og det personlige netværk, hvilket jeg uddyber i kapitel 7, side Ifølge Jytte Juul Jensen 10 er netværksforståelsen ikke en teori i sig selv, men et strukturbegreb der beskæftiger sig med relationer, og som er placeret i en sociologisk forståelsesramme. I og med at netværksforståelsen ikke er en teori, må man ty til anden teori, der ligger uden for netværksmodellen, når indholdsmæssige betydninger skal analyseres, hvor valget af ens teori afhænger af ens analysevinkel (Juul Jensen 2009: 21). I mit speciale placerer jeg netværksforståelsen indenfor det sociologiske felt og knyttet an til dialogisk kommunikationsteori. Forældreinddragelse/forældresamarbejde Jeg skelner i mit speciale mellem begrebet forældreinddragelse og forældresamarbejde. Forældreinddragelse er den term som juridisk anvendes, og som lægger op til, at vejlederne skal inddrage forældrene i det arbejde, de laver. Forældresamarbejde er ikke en formel term, men min forståelse af, hvad et relationelt og dialogisk forhold (bør) bygge på. Når jeg anvender termen forældresamarbejde, er det fordi, jeg mener, at forældreinddragelse ikke dækker over, hvad der rent faktisk er eller kan være på færde mellem vejleder og forældre. 10 Jytte Juul Jensen er cand. mag. i samfundsfag og idéhistorie, lektor på VIA University College, Pædagoguddannelsen JYSK. Hun er forfatter til bogen Pædagogen som social netværksarbejder, hvor hun bl.a. introducerer til den netværksforståelse, som jeg trækker på i mit speciale. 16

17 3. Introduktion til UU Jeg giver i følgende kapitel 11 en introduktion til Ungdommens Uddannelsesvejledning, herunder en opridsning af UU s virke og introduktion til det nuværende lovgrundlag vedrørende forældreinddragelse. Dette for at give læseren en baggrund for at forstå, hvad uddannelsesvejledning omhandler og desuden et blik for, hvor forældrene kan indtage en rolle. Til sidst i kapitlet beskriver jeg nogle af de tanker, anbefalinger og kritikpunkter, som praktikere og teoretikere i felten har anvist i relation til forældresamarbejde for at gøre det klart, hvor der kunne være evt. konflikter i kommunikationen og samarbejdet mellem vejleder og forældre. Professionel uddannelsesvejledning Den 1. august 2004 trådte vejledningsreformen 12 i kraft og Ungdommens Uddannelsesvejledning (herefter UU) blev grundlagt. Reformen grundfæstede vejledningen som en profession varetaget af professionelle vejledere, og foranledigede således et skift fra skolebaseret vejledning, hvor deltidsansatte lærere i grundskolen udførte vejledningen til ekspertbaseret vejledning. UU har ansvaret for og forestår vejledningen om uddannelse og erhverv til eleverne i folkeskolens klasse og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse. UU-vejlederne opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse. UU s funktion beror på, at forberede den enkelte elev på valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Eleven forberedes til at træffe valg ved at deltage i en række vejledningsaktiviteter. Tilrettelæggelse, indhold og prioritering af vejledningsindsatsen sker med vægt på elever, der uden en særlig vejledningsindsats skønnes at ville få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. 11 Kapitlet er bygget op omkring information fra Ministeriet for Børn og Undervisning og på som er Ungdommens Uddannelsesvejlednings nationale informationsportal som tilhører Ministeriet for Børn og Unge. Derudover har jeg trukket på UU Sjælland Syds hjemmeside samt UU Vestegnen, som er de to UU centre jeg har besøgt i forbindelse med min empiriproduktion. 12 Se note 1 i litteraturliste for henvisning til lovmateriale 17

18 Vejledning i grundskolen Fra børnene starter i skole til 9. klasse er det skolens opgave at sørge for, at barnet får grundlæggende kendskab til uddannelser, erhverv- og arbejdsmarkedet. Denne opgave varetages i det obligatoriske emne uddannelseserhvervs-og arbejdsmarkedsorientering UEA. Gennem UEA skal barnet opnå viden om bl.a. uddannelsessystemet, erhvervslivet og arbejdsmarkedets indretning og vilkår. Samtidig handler UEA-undervisningen om at få barnet til at overveje, hvordan den viden, barnet opnår, kan samstemme med de interesser, styrkesider og evner, som barnet har. Fra 7. klassetrin kommer uddannelsesvejlederen på banen, og har i den unges sidste år i folkeskolen det overordnede ansvar for oplysning og vejledning om uddannelse. I bilag 2 har jeg listet de forskellige vejledningsaktiviteter den unge gennemgår. Nuværende lovgrundlag vedrørende forældreinddragelse Som det fremgår af tidligere omtalte bekendtgørelse 13 kap. 2 4 stk. 4, skal forældrene inddrages i vejledningen og i den unges uddannelsesplanlægning, når den unge er under 18 år. UU er forpligtet på at give de forældre, hvis unge ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, undervisnings- eller beskæftigelsesmæssig situation, tilbud om dialog om den unges uddannelsesmuligheder og behov, samt mulighed for at deltage i planlægningen af den unges uddannelse (kap.4 13 og 14 stk. 5). I kap fremgår det, at UU skal sørge for, at alle med forældremyndighed til unge i alderen år orienteres om den uddannelses- og erhvervsvejledning kommunen tilbyder, og om hvilke uddannelsesmuligheder de unge har efter opfyldt undervisningspligt. Af bekendtgørelsen 14 fremgår det også, at inddragelse af forældrene handler om at informere og samtale om den unges muligheder, behov og planlægning i forhold til at træffe et uddannelsesvalg. Forældreinddragelse handler kort sagt om data, information og valg, når man kigger på den nuværende lovgivning. Denne lovgivning og anvisning på, 13 Den reviderede bekendtgørelse nr. 586 af 12. juni 2006 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er tale om en revision af den gældende bekendtgørelse (nr af 14. december 2004) i konsekvens af Lov om ændring af lov om vejledning af uddannelse og erhverv (lov nr. 314 af 19. april 2006). Bekendtgørelsen trådte i kraft samtidig med loven d. 1. august Se note 12 18

19 hvordan lovgrundlaget skal udmøntes i praksis, er understøttet af undersøgelser med anbefalinger, som ministeriet har iværksat. Det redegør jeg for i det følgende afsnit. Forældreinddragelse i praksis I evalueringen Vejledning om valg af uddannelse og erhverv fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA) har man set nærmere på, hvordan forældreinddragelse fungerer. Selvevalueringsrapporter og interviews med UU-centre viser, at der ikke er en systematisk inddragelse af de forældre, der ikke selv henvender sig til en UU-vejleder. Evalueringen påpeger, at UU-vejlederne bør være mere aktive og udfarende over for de forældre, der ikke selv er opsøgende. I forhold til at inddrage forældre i vejledningen er der behov for en differentieret indsats på lige fod med behovet for at differentiere vejledningen til de unge. Evalueringsgruppens vurdering er, at der ikke findes tilstrækkelig viden om effektive metoder i forhold til at inddrage forskellige forældregrupper i vejledningen, og at UU-centrenes indsatser derfor med fordel kan understøttes af undersøgelser på dette område (EVA 2007: 51). Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE) har knyttet an til anbefalingerne fra EVA og udformet et inspirationshæfte 15 til vejlederne, som bygger på et praksisforskningsprojekt, der har haft til hensigt at udvikle begrebet om forældreinddragelse og metoder hertil. Inspirationshæftet er udviklet på baggrund af et samarbejde med forældre, vejledere og videncentermedarbejdere. I undersøgelsesarbejdet har VUE fundet frem til, at manøvren med at inddrage forældrene og klæde dem på til at kunne assistere vejledningen, ikke altid er helt uproblematisk (VUE 2008: 5). Vejlederne har svært ved at få de forældre, der har behov for vejledning til at dukke op til informationsarrangementer og derudover føler nogle vejledere, at forældreinddragelsesarbejdet er en ekstra byrde i en i forvejen fortravlet og ressourcesvækket hverdag. Ydermere giver nogle vejledere udtryk for, at indblandingen fra forældrenes side ofte er mere til skade end gavn i den unges valgproces. 15 Inspirationshæftet er på nuværende tidspunkt det eneste af sin slags. 19

20 Forskellige positioner En af erfaringerne fra projektet viser, at det der udspiller sig i mødet mellem de forskellige parter, er afgørende for, hvilke muligheder og positioner dette møde indebærer for de forskellige parter. Det er illustreret i modellen nedenfor, hvor man kan se, at der i samarbejdet indgår forskellige perspektiver. Kilde: Vejledning om uddannelse og erhverv, EVA 2007 Som den professionelle er det vejlederen, der har ansvaret for, hvilke positioner, der gøres tilgængelige for de andre parter. VUE anbefaler, at vejlederne tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, som handler om den måde, man relaterer sig til den anden på. Hvor man respekterer den andens oplevelsesverden og er i stand til at forlade sin egen position til fordel for den andens, for at forstå hvordan den andens verden ser ud (Ibid.: 20). Dette er helt i tråd med den dialogiske kommunikationstilgang, som har rødder i en diskurs om deltagelse og myndiggørelse (empowerment). Forældre-ung relationen Reelt forældresamarbejde fordrer en forståelse af, at det er hensigtsmæssigt for UU-vejlederen at arbejde med relationen mellem forældrene og den unge. Det indebærer bl.a., at vejleder bevæger sig ind på nogle områder, som normalt ikke betrædes. Det handler ikke om, at vejleder blander sig utidigt i forældrenes opdragelse, men derimod drejer det sig om, at skabe 20

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a.

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning. VUE Projekt 2.1.a. Identifikation af unge med særlige behov for vejledning VUE Projekt 2.1.a. Kvalificering af begrebet Hvad skal der overhovedet forstås ved begrebet unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer Tværsektorielt samarbejde Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer 1.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde

Projektbeskrivelse. Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Projektbeskrivelse Evaluering af det gode skole-hjem-samarbejde Formandskabet for Skolerådet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af skole-hjem-samarbejdet i folkeskolen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og

Vejledere viser vejen. kønsmainstreaming i uddannelses- og Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Vejledere viser vejen kønsmainstreaming i uddannelses- og erhvervsvejledningen Forfattere: Lumi Zuleta og Zia Krohn. Redaktion:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Udvikling af faglærerteam

Udvikling af faglærerteam 80 KOMMENTARER Udvikling af faglærerteam Ole Goldbech, Professionshøjskolen UCC Kommentar til artiklen MaTeam-projektet om matematiklærerfagteam, matematiklærerkompetencer og didaktisk modellering i MONA,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet 9.-10. DECEMBER 2013 Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet haft? casestudie 2 v. Dorte Kousholt () & Peter Berliner (peer@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen

Vejledning til professionsprojekt. Praktik i MERITlæreruddannelsen Vejledning til professionsprojekt Praktik i MERITlæreruddannelsen 2012/2013 Praktikken og professionsprojektet 4 Hvorfor skal du arbejde med et professionsprojekt? 4 Bedømmelse 4 Hvad indgår i professionsprojektet?

Læs mere

Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces

Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces Vejledning som integreret og undervisningsbaseret proces UCC-konference 2014 Ann Christensen Vejledning i efterskolen Efterskoleforeningens vejledningssyn Vejledning indgår som en integreret dimension

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder

Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv. Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder NOTAT Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Af Mathilde Sederberg Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer

Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Leg og læring i skolen to professioner en kerneopgave muligheder og udfordringer Trine Ankerstjerne professionskonsulent og lektor - UCC Trine Ankerstjerne - UCC - Leg i skolen - IPA - januar 2015 1 Workshoppens

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere